Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Præmie for ammekøer Vejledning for 2004 Marts 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 J.nr Denne vejledning er udarbejdet af Direktoratet for FødevareErhverv, Animalsk kontor, i samarbejde med Landbrugets organisationer. Marts 2004 Foto på omslag: Privat foto. Ammekøer på græs. ISBN (papirudgave) ISBN (elektronisk udgave) ISSN (papirudgave) ISSN (elektronisk udgave)

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Præmie for ammekøer side Forord De vigtigste forudsætninger for at du kan få præmie for ammekøer (internet) Generelle forhold (anvendelse af internet) Præmie og præmierettigheder Erklæring om deltagelse i præmieordning for ammekøer Holdeperioden og udskiftningsregler Mærkning af hundyr Besætningslisten/indberetning Nedgang i antal ammekøer i 6-månedersperioden som følge af ulykke eller lignende (10 dages-regel) Ammekoansøgning fra bedrift med mælkekvote Foderarealer Rækkefølge for præmier Producentskifte Præmierettigheder (kvote) Kontrol og sanktioner Retsgrundlag Bilag 1: Liste over malkekvægracer Bilag 2: Liste over ugunstigt stillede øer Stikordsregister

4 FORORD Forord I denne vejledning orienteres om reglerne for præmier for ammekøer for Du skal indsende en erklæring om, at du vil deltage i ordningen og overholde reglerne. Erklæringen er en ansøgning, men du skal ikke krydse af, hvilke ammekøer og kvier du søger om præmie for, når du indsender erklæringen. Fristen for indsendelse af erklæringen om deltagelse i præmieordningen for ammekøer er den 30. juni Du har også mulighed for at indsende din erklæring over internettet. For 2004 er der ikke længere noget minimumskrav om 15% kvier. Du må fortsat maksimalt have 40% kvier. Direktoratet opgør efter afslutningen af holdeperioden ved hjælp af oplysningerne i CHR, hvilke af dine dyr, der opfylder betingelserne for at få præmie indenfor din kvote af præmierettigheder. Endelig er sanktionsreglerne for øvrige dyr ændret i lempelig retning, således at det støttebeløb, der skal nedsættes, maksimalt må udgøre 20% af det berettigede beløb. 4

5 FORORD Reform Direktoratet for FødevareErhverv forventer, at reformen af den fælles landbrugspolitik træder i kraft 1. januar 2005, men der er endnu ikke truffet nogen endelig beslutning. Hvis det sker, betyder det, at præmieordningen for ammekøer ophører, kravet om præmierettigheder falder bort og at præmierne afkobles. I stedet for ammekopræmier vil du modtage et tillæg til de betalingsrettigheder du får tildelt. Tillægget vil blive beregnet på basis af et gennemsnit af antal modtagne husdyrpræmier i referenceperioden omregnet til præmiebeløb ved anvendelse af præmiesatserne for Hvis du er mælkeproducent får du fra 2005 tillagt et yderligere tillæg fra den afkoblede mælkepræmie. Som led i reformen skal du fremover opfylde en række krav vedrørende miljø, dyre- og plantesundhed samt dyrevelfærd, de såkaldte "cross-compliance" krav. For at læse sidste nyt om reformen henvises til direktoratets hjemmeside, Bemærk at reglerne vedrørende 2005 og senere år i denne vejledning kun gælder, hvis præmieordningen ikke ophører 1. januar

6 FORORD Det anbefales, at du gør dig bekendt med reglerne for at opnå præmie for ammekøer, som er beskrevet i denne vejledning. Med venlig hilsen Direktoratet for FødevareErhverv 6

7 DE VIGTIGSTE FORUDSÆTNINGER De vigtigste forudsætninger for at opnå præmie for ammekøer (internet) Du skal råde over en kvote af præmierettigheder, se kap. 3 og 13. Din ansøgning i form af en erklæring om deltagelse i præmieordningen for ammekøer, skal være modtaget i direktoratet senest den 30. juni 2004, se kap. 2. Når der i vejledningen anvendes udtrykket erklæring om deltagelse i præmieordningen for ammekøer, menes der ansøgning. Du skal holde dine ammekøer (og evt. kvier) i en holdeperiode på 6 måneder, som starter dagen efter, at direktoratet har modtaget din erklæring, se kap. 5. Registreringskrav Alt dit kvæg skal være registreret i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), se kap. 7. Der skal være isat godkendte CKR-øremærker i alle dine kreaturer. Alle hændelser i besætningen skal indenfor 3 dage være registreret i staldregistreringsblokken eller i edbprogrammet Dyreregistrering, se kap. 7. Alle hændelser (f.eks. fødsel, indgang eller afgang til slagteri) skal være indberettet til CHR inden for 7 dage, se kap. 7. 7

8 DE VIGTIGSTE FORUDSÆTNINGER... Foderareal Du skal anmelde et foderareal i hektarstøtteansøgningen, hvis du søger om præmier for mere end 15 storkreaturer (SK), inklusiv eventuelle beregnede malkekøer, omregnede moderfår og handyr som du har søgt præmie for, se kap.10. Du skal anmelde et foderareal i hektarstøtteansøgningen, hvis du ønsker at opnå ekstensiveringspræmie, se kap. 10. Andre bestemmelser af væsentlig betydning Producenter kan få ammekopræmie for højst 40% kvier på 8 måneder og derover, se kap. 4. Du skal være særlig opmærksom ved salg af dyr efter indsendelse af erklæringen, se kap. 4, side 21. For at du fortsat kan beholde dine præmierettigheder, skal disse udnyttes med mindst 70%, se kap. 13. For producenter med højst 7 præmierettigheder er reglen om udnyttelse set over 2 år fortsat gældende, se kap. 13. Mælkeproducenter kan søge om præmie for ammekøer uanset størrelsen af mælkekvoten. Ved beregning af det antal storkreaturer (SK), som mælkekvoten svarer til, anvendes mælkekvoten den 1. april 2004, se kap. 10. Du skal medvirke ved kontrol på din bedrift, se kap. 14. Nye bestemmelser i 2004 Der er ikke længere noget krav om, at du minimum skal have 15% kvier. 8

9 GENERELLE FORHOLD Internettet Du kan finde en række oplysninger om din præmieansøgning på internettet ved at anvende den af direktoratet fremsendte adgangskode og producent identifikation (producent-nr.), se kap. 2. Du kan indsende erklæringen via internettet, se kap. 2. På internettet vil breve vedrørende din præmieansøgningen kunne genfindes, se kap Generelle forhold (anvendelse af internet) Hvor der i denne vejledning er anvendt udtrykket direktoratet forstås Direktoratet for FødevareErhverv. Ansøgning for 2004 For at få ammekopræmier skal du indsende en erklæring om, at du vil deltage i ordningen og overholde reglerne. Erklæringen er en ansøgning, men du skal ikke krydse af, hvilke ammekøer og kvier du søger om præmie for, når du indsender erklæringen. Har du sidste år erklæret, at du vil anvende samme holdeperiode i 2004, skal du kun indsende en ny erklæring, hvis du ønsker at ændre holdeperioden. Erklæringen indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv, Postboks 2455, 1780 København V eller sendes via internettet på adressen Erklæringen skal være modtaget i direktoratet senest den 30. juni

10 GENERELLE FORHOLD For erklæringer om deltagelse i ordningen, der modtages efter 30. juni 2004, nedsættes præmien med 1% for hver arbejdsdag. Hvis erklæringen modtages mere end 25 dage efter fristens udløb, kan der ikke ydes ammekopræmie. Det er producentens ansvar, at erklæringen sendes i så god tid, at den kan modtages i direktoratet inden fristens udløb. Du kan på postkontoret få udstedt en indleveringsattest for almindeligt brev. Af indleveringsattesten skal postboks 2455 altid fremgå. Indleveringsattesten skal være forsynet med poststempel og dato, således at du kan dokumentere, at direktoratet under normal postgang ville have modtaget den fremsendte erklæring. Sendes erklæringen via internettet får du en bekræftelse frem på skærmen om, at den er modtaget af direktoratet. Bekræftelsen skal du printe ud og gemme, således at du kan dokumentere, at du har fremsendt erklæringen. Hvis du har påbegyndt din holdeperiode og ønsker en ny startdato f.eks., hvis du har købt flere rettigheder, skal du fremsende en ny erklæring til direktoratet. Erklæringen skal dog senest være direktoratet i hænde den 30. juni Anvendelse af internettet Dine husdyrpræmier I det følgende beskrives de muligheder, som direktoratet kan tilbyde dig, hvis du bruger internettet. 10

11 GENERELLE FORHOLD Du har mulighed for blandt andet at finde nedenstående oplysninger på internettet: Antallet af dine præmierettigheder registreret i direktoratet pr. d.d. Oplysning om eventuelle bindinger på dine præmierettigheder. Angivelse af maksimum antal kvier du kan holde for at udnytte dine præmierettigheder. Start- og slutdato for holdeperioden. Hvorvidt du udnytter dine præmierettigheder med minimum 70%. En liste over de ammekøer og kvier, som d.d. opfylder betingelserne mht. race, køn og alder for at modtage ammekopræmie ( Aktuel liste over ammekøer og kvier ). En liste over de dyr, der ved holdeperiodens begyndelse er potentielt præmiebærende ifølge direktoratet ( Dyr, som kan indgå i ansøgningen ). Aktuel liste over ammekøer og kvier Listen over ammekøer og kvier dannes det øjeblik, du går ind på internettet. Listen viser, hvilke kvier og køer der aktuelt ville kunne indgå i en ansøgning om ammekopræmie. Listen dannes på baggrund af oplysninger fra CHR. Hvis der mangler dyr på listen, skal du kontakte dit regionale CHR-kontor og ikke direktoratet. Listen er tænkt som en hjælp til dig i forbindelse med din beslutning om, hvornår du vil påbegynde holdeperioden for dine dyr. Listen over dyr, som kan indgå i ansøgningen Listen, som først dannes efter indsendelsen af din erklæring, viser en oversigt over samtlige de dyr, som ved hol- 11

12 GENERELLE FORHOLD deperiodens start var præmieberettigede og dermed potentielt kan medføre præmieudbetaling. Du kan naturligvis højst opnå præmier svarende til antallet af dine præmierettigheder. Hvis et eller flere dyr i løbet af holdeperioden afgår fra din besætning, vil der ud for dyret være en meddelelse herom. Dyr indkøbt efter din holdeperiodes start, der opfylder reglerne for at kunne indgå som erstatning for afgåede dyr, vil ikke optræde på listen, men der vil naturligvis blive taget højde for dem ved den endelige sammensætning af de dyr, der opfylder præmiebetingelserne efter holdeperiodens udløb. Breve der er sendt til dig fra direktoratet, kan du genfinde under dokumentoversigten. Direktoratets oplysninger på internettet er et øjebliksbillede og kan ikke anvendes som grundlag for krav om præmie. Præmieniveauet Ammekopræmierne er i 2004 ca kr. pr. dyr. Præmiebeløbet for 2004 vil blive omregnet til danske kroner efter gennemsnittet af eurokurserne i december Hvem kan få præmie? Præmie for ammekøer kan søges af en producent, som kan være en person, et selskab eller et producentfællesskab. Definition af bedrift En bedrift består af samtlige produktionsenheder (ejendomme, kvægbesætninger og arealer), som drives af en producent, og som er beliggende i Danmark. 12

13 GENERELLE FORHOLD Definition af en præmieberettiget ammeko/kvie En præmieberettiget ammeko er en ko af kødkvægrace eller en krydsning mellem kødkvægrace og malkekvægrace. En præmieberettiget kvie er en kvie på 8 måneder eller derover af kødkvægrace eller en krydsning mellem kødkvægrace og malkekvægrace. Dyrets alder regnes fra startdatoen for holdeperioden. Andre racer end de, som er anført i Liste over malkekvægracer (bilag 1) sidst i denne vejledning, anses i denne forbindelse for kødkvægracer. For renracede amerikanske bison kan der ikke ydes ammekopræmie. Der er ikke krav om, at en ammeko, som er på din bedrift i holdeperioden, skal kælve i denne periode. En præmieberettiget ammeko eller kvie, der ønskes præmie for, skal indgå i en besætning, der er bestemt til opdræt af kalve til kødproduktion. Udbetaling af præmier I november/december 2004 udbetales et forskud på 60% af ammekopræmien. Udbetaling af det resterende præmiebeløb forventes at finde sted i maj 2005, dog senest 30. juni I forbindelse med slutudbetalingen vil der blive udbetalt eventuelle ekstensiveringspræmier for ammekøer. 13

14 GENERELLE FORHOLD Uberettigede udbetalte beløb Hvis du uberettiget har modtaget præmiebeløb, skal du tilbagebetale beløbet pålagt renter fra det tidspunkt, hvor tilbagebetalingskravet er fremsat. Stamdatakort Fra 2004 får vi ajourført vores kunders adresseoplysninger fra de officielle adresseregistre. Den nye procedure for ajourføring af vore kunders adresseoplysninger betyder, at du kun skal sende stamdatakortet ind til direktoratet, hvis du har ændringer til bankoplysninger eller navneoplysninger. Registrerede bank- og navneoplysninger er fortrykt på stamdatakortet. Bemærk, at alle udbetalinger til dig fra direktoratet overføres til det fortrykte kontonummer. Hvis du har ændringer, er det vigtigt, at du anfører dem på stamdatakortet og sender det til direktoratet. Kontroller de fortrykte oplysninger Den adresse, der er registreret i de officielle adresseregistre, har vi, i den udstrækning det har været muligt, fortrykt på erklæringen. Du skal være opmærksom på, at det er denne adresse, vi vil kontakte dig på. Du skal derfor nøje kontrollere, at oplysningerne er korrekte. Hvis du har en personlig ejet virksomhed, kan du finde oplysningerne på Registreringsbevis fra den lokale ToldSkat region. Hvis du har et selskab registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan du finde oplysningerne på Oplysning om juridisk enhed fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 14

15 GENERELLE FORHOLD Hvis du har adresseændringer, skal du henvende dig med ændringen på et af nedenstående steder, afhængig af, hvilken type virksomhed, du har: Er din virksomhed registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (selskaber m.fl.), skal du henvende dig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Telefonnr Hvis du har en personlig ejet virksomhed, skal du henvende dig til den lokale ToldSkat myndighed. Hvis du ikke er virksomhedsregistreret, dvs. ikke har et CVR-/SE-nr., men bruger dit CPR-nr., skal du henvende dig på det lokale folkeregister. Ændringer til produktionsenheder skal meddeles Danmarks Statistik på telefonnr Er der tale om en offentlig institution, skal denne henvende sig til Danmarks Statistik på telefonnr Uforudsigelige forhold Hvis der indtræffer uforudsigelige eller ekstraordinære forhold (force majeure) som f.eks. brand eller producentens alvorlige sygdom eller død, kan retten til præmier bevares, selv om ordningens krav ikke er opfyldt. Direktoratet skal have en skriftlig underretning om forholdet senest 10 arbejdsdage efter, at de ekstraordinære forhold er konstateret. Dokumentation skal vedlægges. Skemaer og vejledninger Animalsk kontors vejledninger, stamdatakort og skemaer kan findes på internettet på adressen: Skemaerne printes ud, underskrives og fremsendes pr. post. 15

16 PRÆMIE OG PRÆMIERETTIGHEDER Erklæringen kan dog indsendes elektronisk over internettet. Endvidere kan vejledninger, stamdatakort og skemaer bestilles på adressen: Vejledninger, stamdatakort og skemaer kan også bestilles ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til direktoratet. Overførsel af data Nogle oplysninger fra dine ansøgninger om kvægpræmier bliver overført til Fødevareministeriets grunddataregister GLR/CHR. GLR/CHR er et basisregister for hele Fødevareministeriets område. Registeret anvendes som et redskab for samtlige institutioner under ministerområdet i forbindelse med administration, støtteudbetaling og kontrol ved gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik. Der er åben adgang til de fleste oplysninger i GLR/CHR, og en række af registerets oplysninger vil blive videregivet til Fødevaredirektoratet og Plantedirektoratet i henhold til særlig aftale. Endelig vil oplysninger om støtteudbetaling blive overført til ToldSkat. Dataansvarlig for GLR/CHR er Fødevareministeriets departement, Holbergsgade 2, 1057 København K. 3. Præmie og præmierettigheder Præmien for ammekøer er for 2004 fastsat til ca kr. Du kan højst få præmie for det antal ammekøer/kvier, der svarer til din kvote af præmierettigheder. 16

17 ERKLÆRING OM DELTAGELSE I PRÆMIEORDNING... Kvoten af præmierettigheder indeholder eventuelle gratis tildelte rettigheder og er reguleret for overdragelser eller leje af præmierettigheder, som direktoratet har registreret inden 1. marts Erklæring om deltagelse i præmieordning for ammekøer Direktoratet fremsender en erklæring til dig om deltagelse i præmieordning for ammekøer for 2004 senest 1 uge før 1. april. Dine stamdata og din kvote af præmierettigheder fremgår af erklæringen. Hvis du ønsker at søge om ammekopræmier for 2004, skal du underskrive erklæringen og indsende den til direktoratet eller sende den over internettet. Dagen efter, at erklæringen er modtaget i direktoratet begynder holdeperioden for dine ammekøer. Har du sidste år erklæret, at du vil anvende samme holdeperiode i 2004, skal du ikke indsende en erklæring. Kun hvis du ønsker at ændre holdeperioden, skal du indsende en ny erklæring. Den nye holdeperiode starter dagen efter modtagelse af erklæringen. Du kan i erklæringen udtrykke ønske om, at din holdeperiode fremover skal starte den samme dato som for Når direktoratet modtager din erklæring, danner direktoratet en liste over de dyr, der kan være præmiebærende. Listen vil fremgå af det kvitteringsbrev, som direktoratet sender til dig efter modtagelsen af din erklæring. Listen 17

18 ERKLÆRING OM DELTAGELSE I PRÆMIEORDNING... kan også ses på internettet, hvor den løbende vil blive opdateret med de ændringer, som er registreret i CHR. Direktoratet afgør efter holdeperioden, hvilke dyr der indgår i den endelige ansøgning. Der medtages flest mulige præmieberettigede dyr i den endelige ansøgning. Ko/kvie forholdet Den præmiebærende del af besætningen kan maksimalt bestå af 40% kvier. Kvien er først præmiebærende, når den er 8 måneder eller derover. Hvis beregningen af antallet af kvier ikke resulterer i et helt tal, afrundes til hele tal. Der afrundes ned til et helt tal, hvis beregningen giver et decimaltal under 0,5 kvie. Der rundes op, hvis beregningen giver et decimaltal på 0,5 eller derover. I skemaet nedenfor er det angivet hvor mange kvier, man kan have med i den præmiebærende del af besætningen. 18

19 ERKLÆRING OM DELTAGELSE I PRÆMIEORDNING... Beregningsskema Hvis der søges om følgende antal ammekopræmier: Der må højst være 40% kvier Dvs. antal Dvs. antal maksimum minimum kvier køer

20 ERKLÆRING OM DELTAGELSE I PRÆMIEORDNING Eksempel: Hvis en producent søger om 16 ammekopræmier, kan andelen af kvier være op til 6. Kvier, der kan udbetales præmie for, skal være mindst 8 måneder på startdatoen for holdeperioden. Hvis du ikke har modtaget en erklæring, eller din erklæring er bortkommet, kan du bestille en i direktoratet eller hente den på direktoratets hjemmeside 20

21 HOLDEPERIODEN OG UDSKIFTNINGSREGLER Du kan ikke bestille erklæringen gennem din CHRafdeling eller ved kontakt til Mærsk Data (tidligere LEC). Det anbefales, at du tager en fotokopi af den originale erklæring og beholder denne. Salg af ammekøer/kvier efter indsendelse af erklæring Der kan kun ydes én ammekopræmie pr. hundyr pr. kalenderår. Hvis du sælger hundyr efter indsendelsen af din erklæring, bortfalder dyret på din liste over dyr, der kan indgå i den endelige ansøgning. Hvis køber efterfølgende indsender erklæring inden den 30. juni om deltagelse i præmieordninger for ammekøer, indgår dyret i købers liste over dyr, der kan indgå i den endelige ansøgning. 5. Holdeperioden og udskiftningsregler Holdeperioden Holdeperioden er på 6 måneder og begynder dagen efter, at erklæringen er modtaget i direktoratet. Holdeperioden kan begynde på en dato i perioden 1. april til 30. juni 2004 begge datoer inklusive. 21

22 HOLDEPERIODEN OG UDSKIFTNINGSREGLER 6-måneders perioden beregnes på følgende måde: 1. Direktoratet oplyser dig om den dato på, hvilken din erklæring blev modtaget. 2. Til denne dato lægger du en dag. Dette er datoen for holdeperiodens start. 3. Fra datoen under pkt. 1 regner du 6 måneder frem til samme månedsdato. Denne dato er sidste dag i holdeperioden. Dyrene kan afhændes dagen efter. Eksempel: Din ansøgning modtages i direktoratet den 15. april I dette tilfælde starter din holdeperiode den 16. april 2004 og udløber den 15. oktober Den 16. oktober 2004 kan dyrene afhændes. Du er forpligtet til på din bedrift i holdeperioden at holde det antal ammekøer og kvier, som svarer til det antal præmierettigheder, som du har. Du skal sikre dig, at fordelingen af ammekøer og kvier holdes inden for de kap. 4 nævnte grænser. Hvis du i holdeperioden flytter dyr, skal du overholde reglerne for udstationering af kvæg, se side Endvidere skal du meddele den adresse dyrene flyttes til skriftligt til direktoratet. Udskiftningsregler I holdeperioden kan du inden for den grænse, der er nævnt i afsnittet om ko/kvieforholdet udskifte/erstatte ammekøer og kvier, med andre ammekøer og kvier. 22

23 MÆRKNING AF HUNDYR For alle ansøgere med præmierettigheder gælder, at der maksimalt kan indgå 40% kvier i holdeperioden. En eventuel udskiftning skal have fundet sted senest 20 dage efter, at det oprindeligt præmiebærende dyr afgik fra bedriften. Du skal i CHR-besætningslisten eller i staldregistreringsblokken notere CKR-nr. på det dyr, der er indsat ud for nummeret på den ammeko eller kvie, der er afgået. Tidligst dagen efter, at ansøgningen er modtaget i direktoratet må udskiftning med andre hundyr finde sted. 6. Mærkning af hundyr Ammekøer og kvier, der er født den 1. januar 1998 eller senere, skal være mærket med to godkendte CKR-øremærker med samme nummer, et i hvert øre. Mærkning skal ske senest 20 dage efter fødsel. Hvis en kalv afgår fra oprindelsesbesætningen inden 20 dage efter fødslen, skal dyret være øremærket. Det er dog tilladt, at undlade at mærke kvæg under 7 dage, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til en destruktionsvirksomhed. Ammekøer eller kvier, der er født inden den 1. januar 1998, skal være mærket med mindst ét godkendt CKRøremærke. Det anbefales, at du isætter et godkendt CKRøremærke med samme nummer i dyrets andet øre. 23

24 BESÆTNINGSLISTEN / INDBERETNING Erstatningsøremærke Har en ammeko eller kvie tabt et godkendt øremærke, skal du straks bestille et CKR-erstatningsøremærke. Erstatningsøremærket skal have samme nummer som dyrets oprindelige CKR-øremærke. Når du har modtaget dette, skal du straks (senest 3 dage efter) isætte det modtagne CKR-erstatningsøremærke. Erstatningsøremærker kan bestilles hos den regionale CHR-afdeling eller på tlf , Landmandens Service telefon. Hvis ammekøerne og kvierne ikke er mærket som beskrevet, kan det medføre reduktion/bortfald af dine samlede husdyrpræmier for 2004, se kap Besætningslisten/indberetning På bedriften skal der altid være en ajourført besætningsliste. Ved besætningsliste forstås den sidst udskrevne CHRbesætningsliste suppleret med oplysninger enten fra din staldregistreringsblok eller en tilsvarende oversigt gemt fra edb-programmet Dyreregistrering. Alle hændelser i din besætning (f.eks. fødsel, indgang, samt afgang fra bedriften) skal senest 3 dage efter hændelsen være ført i staldregistreringsblokken eller indtastet i edb-programmet Dyreregistrering. Det anbefales, at du ved brug af Dyreregistrering altid gemmer kvitteringer for dine registreringer på en opdateret diskette således, at du 24

25 BESÆTNINGSLISTEN / INDBERETNING kan dokumentere dine indtastninger ved et eventuelt kontrolbesøg. Oplysningerne i staldregistreringsblokken skal indberettes til den regionale CHR-afdeling senest 7 dage efter, at hændelsen har fundet sted. Vær opmærksom på, at den afgangsdato som du skal indberette til CHR, er den dato, hvor dyret er afgået fra bedriften, og ikke f.eks. datoen på slagteafregningen. Indberetning og registrering kan ske på en af følgende måder: CHR-besætningsliste + Staldregistreringsblok Edb-programmet Dyreregistrering Voice response Registrering Udfyld staldregistreringsblok Indtast Indberetning Indsend sider fra staldregistreringsblok Elektronisk overførsel Elektronisk overførsel Telefonisk Indtast og udfyld staldregistreringsblok Flytning af kvæg til anden producent Med kvæg Hvis du flytter dine ammekøer og kvier til en anden producent med klovbærende dyr, er der krav om sundhedsdokumenter, og du skal oprette et nyt besætningsnummer med dig som ejer under den anden kvægproducent. Du skal derefter indberette dyrets flytning til det nye besætningsnummer til CHR. 25

26 BESÆTNINGSLISTEN / INDBERETNING Uden kvæg staldanlæg Hvis du flytter dine ammekøer og kvier til en anden producent som ikke har kvæg, og anvender hans staldanlæg, skal du oprette et nyt besætningsnummer med dig som ejer under den anden producent. Du skal herefter indberette dyrets flytning til det nye besætningsnummer til CHR. Uden kvæg - foderarealer Hvis du flytter dine ammekøer og kvier til en anden producent som ikke har klovbærende dyr, for at anvende hans græsarealer, skal det ikke indberettes til CHR. Du skal dog i din staldregistreringsblok eller på en tilsvarende liste før flytningen notere kreaturernes CKR-nr. og adressen, hvor de befinder sig. Flytning af kvæg til fællesgræsning Dine dyr og andre producenters dyr kan udstationeres til fællesgræsning, og du skal i denne forbindelse anvende kode 50 i staldregistreringsblokken. Når du tager dine dyr hjem igen, skal du anvende kode 51 i staldregistreringsblokken. Det vil fremgå af CHR-besætningslisten, hvilke dyr, der er midlertidigt udstationeret. Den beskrevne fremgangsmåde gælder kun for arealer, som er godkendt af Fødevareregionerne til fællesgræsning. Hvis din staldregistreringsblok ikke indeholder kode 50 og 51, skal du bestille en ny staldregistreringsblok. For yderligere information om øremærkning, registrering og flytning henvises til Fødevaredirektoratets folder Vejledning for kvægproducenter om regler for mærkning, registrering og flytning af kvæg. 26

27 BESÆTNINGSLISTEN / INDBERETNING Besætningslister fra CHR Fødevareministeriet sender dig CHR-besætningslister med de intervaller, der fremgår af oversigten nedenfor. Antallet af hændelser pr. år (indgange/afgange) er afgørende for det antal besætningslister, som du årligt får tilsendt. Antal hændelser pr. år Færre end eller derover Antal besætningslister pr. år CHR-besætningslisten indeholder oplysninger om kvæg, der er eller har været i din besætning i det sidste år. De periodisk udsendte besætningslister skal opbevares, indtil du modtager besætningslisten Den årlige erklæring fra CHR. Denne besætningsliste opsummerer hændelser i din besætning i det seneste år. Listen skal opbevares i mindst 5 år af hensyn til eventuel kontrol. Ved kontrol på bedriften anvendes disse besætningslister suppleret med oplysningerne fra enten din staldregistreringsblok for perioden, der ligger mellem sidste udskrift og kontrolbesøget, eller de gemte oplysninger fra edbprogrammet Dyreregistrering. Hvis du ved kontrol ikke kan fremvise en ajourført besætningliste, kan dine husdyrpræmier blive reduceret eller bortfalde. Fejllister/Dyrekontrolbreve (DYKO-breve) Hvis de oplysninger, som du har indberettet til CHR, ikke stemmer overens med andre indberettede oplysninger, vil 27

28 NEDGANG I ANTAL AF AMMEKØER... dette fremgå af en fejlliste eller et DYKO-brev, som udsendes til dig. Du bør straks undersøge, hvori fejlen består, og herefter få registreringen rettet hos din regionale CHRafdeling. 8. Nedgang i antal ammekøer i 6-måneders perioden som følge af ulykke eller lignende (10 dages-regel) Hvis der sker nedgang i antal ansøgte ammekøer/kvier i holdeperioden (se kap. 5) som følge af besætningens naturlige livsvilkår, dvs. ulykkestilfælde eller visse sygdomme i besætningen, skal du indsende en meddelelse til direktoratet. To blanketter til nedgangsmeddelelse findes i midten af denne vejledning. Meddelelsen skal være direktoratet i hænde senest 10 arbejdsdage efter, at du er blevet klar over nedgangen. Hvis fristen overholdes, mister du kun præmien for de ammekøer og/eller kvier, som mangler. Nedgangen skal fremgå af besætningslisten, f.eks. levering til destruktionsanstalt eller anmærkning fra slagtestedet om, at nødslagtning har fundet sted (årsagen angives). Hvis en ammeko eller en kvie afgår fra din besætning i holdeperioden, og du udskifter dyret med en ammeko eller en kvie, skal du ikke underrette direktoratet herom. Udskiftningen skal dog fremgå af besætningslisten. 28

29 FODERAREALER 9. Ammekoansøgning fra bedrift med mælkekvote Udover de ammekøer og kvier på mindst 8 måneder, som du søger præmie for, skal der på bedriften være et antal køer, der yder mælken, som leveres til mejeriet inden for mælkekvoten. Overstiger mælkeydelsen pr. ko pr. år kg for de køer, som ikke er medtaget som ammekøer, skal du kunne dokumentere denne højere ydelse ved ydelseskontroltal. 10. Foderarealer Du skal anmelde foderarealer, hvis du: Søger præmie for handyr eller ammekøer og ønsker præmie for mere end 15 SK inklusiv beregnede malkekøer og omregnede moderfår, som du søger præmie for. Ønsker ekstensiveringspræmie for handyr eller ammekøer. Der henvises i øvrigt til Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie for 2004, som blev udsendt til alle producenter med registreret kvæghold i december I denne vejledning finder du følgende afsnit om foderarealer: 1. Generelle forhold (side 25-29). 2. Foderareal grundlag for handyr- og ammekopræmie (herunder beregningsskema) (side 30-33). 3. Foderareal grundlag for ekstensiveringspræmie (side 34-36). Vejledningen kan rekvireres i direktoratet eller hentes på internettet. 29

30 FODERAREALER Foderarealet skal være anmeldt over for direktoratet i hektarstøtteansøgningen for 2004 senest den 21. april Der kan dog foretages ændringer i arealanvendelsen inden for bedriften i perioden fra indsendelsen af hektarstøtteansøgningen til 1. juni Foderareal - grundlag for præmier Du kan i 2004 få præmie for 1,8 storkreaturer pr. hektar anmeldt foderareal. 1 ammeko svarer til 1 storkreatur. Kvier medregnes efter deres alder på ansøgningstidspunktet for ammekopræmien. Skema til beregning af antal storkreaturer og foderareal i 2004 findes i Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyr for 2004, side 33. Hvis du ikke anmelder et foderareal, kan du kun få handyr- og ammekopræmie for op til 15 storkreaturer, inklusiv beregnede malkekøer og omregnede moderfår, du søger præmie for. Udnyttelse af foderareal Anmeldte foderarealer skal indgå i ejendommens drift, dvs.: arealerne skal enten afgræsses af kvæg eller får fra din besætning, eller du skal høste og bjærge en afgrøde fra disse arealer. Foderareal - grundlag for ekstensiveringspræmier Der kan udbetales ekstensiveringspræmie som tillæg til hver opnået ammekopræmie, hvis belægningsgraden på bedriften er mindre end 1,4 eller 1,8 storkreaturer pr. hektar foderareal. 30

31 FODERAREALER Belægningsgraden beregnes som antallet af storkreaturer i din besætning divideret med antal anmeldte hektar foderareal, som kan danne grundlag for ekstensiveringspræmie. Ved beregningen af antal storkreaturer i besætningen indgår alt levende kvæg over 6 måneder med det antal dage, det enkelte dyr har været i besætningen i ansøgningsåret. Beregningen af antal dage starter fra og med dyrets 7. levemåned. Endvidere indgår det antal moderfår, du har søgt præmie for. Kun foderarealer, som ikke kan opnå anden EU-støtte, kan danne grundlag for ekstensiveringspræmier. Desuden skal mindst 50% af de anmeldte foderarealer bestå af arealer med græs og græsblandinger. Mindst 50% af det anmeldte foderareal skal i løbet af året afgræsses af dit kvæg eller dine får, også selvom der er anmeldt mere end 50% græsmarker. Dette udelukker dog ikke en blandet brug af disse arealer (afgræsning, hø eller ensilage) i løbet af samme år. Ekstensiveringspræmien for hver opnået handyr- og ammekopræmie udgør følgende foreløbige beløb: Belægningsgrad: År Antal storkreaturer pr. ha særligt foderareal ,8 1,4 under 1,4 Ekstensiveringspræmie kr

32 PRODUCENTSKIFTE 11. Rækkefølge for præmier Hvis foderarealet, som du har anmeldt, ikke giver mulighed for at yde handyrpræmie og præmie for alle ammekøer/kvier, medtages dyrene i nedenstående rækkefølge: kvier (ammekopræmie) under 2 år tyre under 2 år stude under 2 år ammekøer tyre over 2 år stude over 2 år. Hvis du ønsker, at præmie for ammekøer prioriteres højere end handyrpræmie for tyre og stude under 2 år, skal du skriftligt anmode direktoratet, Animalsk kontor om dette. Rækker foderarealet ikke til, at du kan få ammekopræmie for nogen af dine ammekøer/kvier eller en del af disse, inddrages der ikke præmierettigheder, hvis udnyttelseskravet på 70% i øvrigt er overholdt. 12. Producentskifte I forbindelse med producentskifte af hele bedriften eller dele af bedriften skal parterne være opmærksomme på konsekvenserne for husdyrpræmierne mv. Overdragelse af hele bedriften Parterne skal underskrive og indsende en producentskifteerklæring for husdyrpræmier til direktoratet, hvis overdra- 32

33 PRODUCENTSKIFTE gelsen sker på et tidspunkt i 2004, hvor overdrageren allerede har søgt om husdyrpræmier. Du skal være opmærksom på, at den part, som husdyrpræmierne udbetales til, ikke nødvendigvis skal være samme part, som hektarstøtten udbetales til. Producentskifteerklæringen skal indsendes hurtigst muligt efter overdragelsen og senest være modtaget inden udgangen af februar måned Af erklæringen skal fremgå, hvem der skal være forpligtet og berettiget som ansøger om samtlige præmier for husdyr for ansøgningsåret Læs nærmere i direktoratets fællesvejledning Producentskifte Hektarstøtte, - Husdyrpræmier, Økologitilskud og autorisation. Denne producentskifteerklæring kan rekvireres hos direktoratet. Overdragelse af en del af bedriften Hvis du kun overdrager en del af din bedrift, skal du ikke anvende en producentskifteerklæring. I disse tilfælde gælder de almindelige præmiebetingelser for opnåelse af præmier for husdyr. 33

34 PRÆMIERETTIGHEDER (KVOTE) Du skal især være opmærksom på følgende: Ved overdragelse af foderarealet før rådighedsperiodens begyndelse, skal arealerne medtages på ansøgningen om hektarstøtte af den part, som råder over arealerne i rådighedsperioden i Ved overdragelse i rådighedsperioden af hele eller dele af anmeldte foderarealer, kan det overdragne areal ikke danne grundlag for husdyrpræmier hos nogen af parterne. Den del af arealet, som ikke overdrages, kan dog fortsat danne grundlag for udbetaling af husdyrpræmier. Du skal straks og skriftligt meddele direktoratet det antal hektar, som foderarealet er reduceret med. Overdragelse af foderarealet efter udløbet af rådighedsperioden har ingen betydning for beregningen af handyr- og ammekopræmie eller for ekstensiveringspræmien. Det forudsætter dog, at foderarealer, som er græsarealer, afgræsses i løbet af året af en af parternes kvæg. Ved overdragelse af kvæg skal erhverver overholde den fulde holdeperiode for at opnå præmie. 13. Præmierettigheder (kvote) Din kvote af præmierettigheder pr. 1. marts 2004 fremgår af den fremsendte erklæring. Nedenfor er angivet hvilke muligheder du har for at opnå præmierettigheder samt hvilke krav, der stilles til udnyttelse af rettighederne. 34

35 PRÆMIERETTIGHEDER (KVOTE) Overdragelse af præmierettigheder Hvis du har præmierettigheder, kan du normalt: overdrage alle præmierettigheder eller en del af disse til andre producenter overdrage præmierettighederne varigt eller midlertidigt overdrage præmierettighederne med eller uden samtidig overdragelse af bedriften. Hvis overdragelsen skal gælde for dette års ansøgning, skal meddelelsen om overdragelsen senest være modtaget i direktoratet når den producent, som modtager præmierettigheder for 2004, indgiver sin erklæring og senest den 30. juni Det skema, som skal anvendes til meddelelsen om overdragelse, kan fås i direktoratet. Overdragelse af præmierettigheder uden samtidig overdragelse af bedriften Har modtageren af præmierettigheder inden overdragelsen af rettigheder indsendt erklæringen, kan de modtagne præmierettigheder kun benyttes i indeværende år, hvis der indsendes en ny erklæring inden 30. juni, og en ny holdeperiode starter. Hvis overdrageren har indsendt sin erklæring, kan allerede udnyttede præmierettigheder ikke overdrages. Hvis du har fået tildelt gratis præmierettigheder fra den nationale reserve, kan du ikke hverken midlertidigt eller varigt overdrage dine præmierettigheder i de tre kalenderår, der følger efter tildelingen fra den nationale reserve. 35

36 PRÆMIERETTIGHEDER (KVOTE) Det gælder såvel de gratis rettigheder, som dine øvrige rettigheder. Har du f.eks. fået tildelt gratis rettigheder fra den nationale reserve i december 2001, kan du ikke for 2002, 2003 og 2004 foretage overdragelse. En midlertidig overdragelse gælder for mindst 1 produktionsår gælder for højst 3 produktionsår. Overdrageren af præmierettighederne skal i to år efter, at den midlertidige overdragelse er ophørt, selv råde over de generhvervede præmierettigheder. Midlertidigt overdragne præmierettigheder tæller med hos overdrager ved beregning af udnyttelsen, hvilket vil sige, at de tæller som om præmierettighederne er udnyttet hos overdrageren. Den producent, du har overdraget præmierettigheder midlertidigt til, kan ikke i samme periode udleje præmierettigheder til dig. Midlertidigt overdragne præmierettigheder kan du ikke midlertidigt overdrage til nogen anden producent. Toldning ved varig overdragelse af præmierettigheder Ved varig overdragelse af præmierettigheder skal 10% af det i løbet af året overdragne antal præmierettigheder overføres til den nationale reserve. Det inddragne antal præmierettigheder rundes ned til nærmeste hele antal. 36

37 PRÆMIERETTIGHEDER (KVOTE) 1. Ved overdragelse af 1-9 præmierettigheder inddrages ingen præmierettighed. 2. Ved overdragelse af præmierettigheder inddrages 1 præmierettighed til den nationale reserve. Dvs. modtager får det overdragne antal præmierettigheder minus 1 præmierettighed. 3. Ved overdragelse af præmierettigheder inddrages 2 præmierettigheder til den nationale reserve. Dvs. modtager får det overdragne antal præmierettigheder minus 2 præmierettigheder. 4. Ved overdragelse af 30 præmierettigheder og opefter foretages nedrunding og inddragelse efter samme fremgangsmåde. Overdragelse af præmierettigheder med samtidig overdragelse af hele bedriften Præmierettighederne - også fra den nationale reserve - kan overdrages samtidig med hele bedriften. Overdragelsen skal snarest efter ejerskiftet meddeles skriftligt til Direktoratet for FødevareErhverv på en producentskifteerklæring, der fås i direktoratet. En producent uden landbrugsejendom, der ophører med at holde ammekøer på lejede, offentlige eller fælles arealer og overdrager sine rettigheder til en anden producent, sidestilles med en producent, der overdrager sine rettigheder sammen med sin bedrift. Ansøgning om tildeling af gratis præmierettigheder fra den nationale reserve Ansøgning om tildeling af gratis præmierettigheder for 2005 fra den nationale reserve skal indsendes på et ansøg- 37

38 PRÆMIERETTIGHEDER (KVOTE) ningsskema, som fås i direktoratet sidst på året. Ansøgningsskemaet skal være modtaget i direktoratet senest 31. december 2004 for at få virkning fra og med Udnyttelse af præmierettigheder For at opretholde alle dine præmierettigheder, skal du hvert år udnytte dem med mindst 70%. Dette gælder såvel tildelte præmierettigheder fra den nationale reserve som indkøbte rettigheder. Hvis du ikke overholder dette krav, bliver de ikke-udnyttede præmierettigheder inddraget til den nationale reserve. Hvis 70% af din kvote er lig med et decimaltal, skal du søge præmie for det nærmeste højere hele antal ammekøer/kvier. Eksempel: Du har 9 præmierettigheder. 70% af 9 præmierettigheder svarer til 6,3. Du skal i holdeperioden mindst have 7 ammekøer/ kvier på din bedrift for at undgå inddragelse af uudnyttede præmierettigheder. Hvis du i holdeperioden kun har 6 præmieberettigede ammekøer/kvier, inddrages 3 præmierettigheder (9-6). 38

39 KONTROL OG SANKTION Råder du over højst 7 præmierettigheder i 2004 gælder som en undtagelse følgende krav til udnyttelsen af disse: Hvis du ligeledes havde højst 7 præmierettigheder i 2003, skal du enten i kalenderåret 2003 eller 2004 udnytte dine præmierettigheder med mindst 70%. Hvis du ikke havde præmierettigheder i 2003, skal du enten i 2004 eller 2005 udnytte dine præmierettigheder med mindst 70%. Hvis kravet ikke er overholdt, inddrages de præmierettigheder, der ikke er udnyttet i det andet kalenderår, til den nationale reserve. 14. Kontrol og sanktion Kontrol Direktoratet foretager administrative kontroller af dyrene på din bedrift inden, der foretages præmieudbetaling. Endvidere foretager Plantedirektoratet kontrol på bedrifterne af dyrenes øremærker, registreringer i besætningslisten og i CHR samt relevant regnskabsmateriale. Kontrollen foretages normalt uanmeldt. I særlige tilfælde kan kontrollen gennemføres med et kort varsel, som ikke må overstige 48 timer. Det er en forudsætning for at få udbetalt præmier, at du ikke afviser kontrollen. Det er endvidere en forudsætning, at du medvirker til, at kontrollen kan gennemføres, f.eks. ved at samle dyrene, således at bl.a. øremærkerne kan aflæses. 39

40 KONTROL OG SANKTION Hvis du ikke selv kan være til stede ved kontrollen er det dit ansvar at finde en stedfortræder. Dette gælder også, hvis du f.eks. er borte fra bedriften i længere perioder. Du skal være opmærksom på, at erstatningsøremærker bestilt efter, at kontrollen er varslet eller under selve kontrollen, ikke fritager for fejl i kontrolrapporten. Modtagne erstatningsøremærker skal altid isættes straks (senest 3 dage) efter modtagelse for, at dyrene opfylder de veterinære krav. Administrativ kontrol Direktoratet gennemfører en række administrative kontroller af din besætning af ammekøer og kvier, bl.a. om dyrene er korrekt registreret, og om holdeperioderne er overholdt. Direktoratets oplysninger sammenholdes med oplysningerne om dine dyr i CHR. Der udbetales ikke præmier for dyr, der ikke opfylder præmiebetingelserne. Præmierne udbetales for de dyr, som opfylder betingelserne, og som ikke overstiger dine præmierettigheder. Kontrol på bedriften Kontrollen gennemføres på baggrund af CHR-besætningslisten, oplysninger om holdeperiodens start- og slutdato og regnskabsbilag mv. Samtlige dyr på bedriften kontrolleres. Alle forhold, der vedrører din besætning og de præmieordninger du deltager i, kontrolleres for 2004 og i visse tilfælde for Der foretages kontrol af samtlige dyr, der 40

41 KONTROL OG SANKTION er søgt præmie for, 12 måneder bagud fra kontroltidspunktet. Et dyr med fejl, er et dyr der enten: ikke er øremærket korrekt ikke er registreret korrekt er registreret i CHR-besætningslisten, men som ikke længere står på bedriften ikke er af kødkvægrace eller krydsninger dermed ikke har overholdt holdeperioden. Kontrolrapport Kontrolløren udarbejder en kontrolrapport. Kontrolløren kan ikke udtale sig om, hvorvidt noterede forhold på bedriften vil medføre sanktion eller ej. I tilfælde, hvor kontrollen giver anledning til bemærkninger, sendes kontrolrapporten til dig. Du har herefter mulighed for at afgive bemærkninger til kontrolrapportens indhold til Plantedirektoratet. Plantedirektoratet sender senest 2 måneder efter kontrollens gennemførelse kontrolrapporten samt dine bemærkninger til Direktoratet for FødevareErhverv, der træffer den endelige afgørelse i sagen. Direktoratet for FødevareErhverv behandler den indkomne kontrolrapport snarest muligt og inden 2 måneder, hvorefter du vil modtage en meddelelse om de fejl, der er fundet ved kontrollen på din bedrift. En eventuel sanktion vil først kunne foretages efter kalenderårets udløb og inden slutudbetalingen af husdyrpræmierne. 41

42 KONTROL OG SANKTION Sanktioner efter kontrol på bedriften Hvis der ved kontrol på bedriften findes dyr med fejl, beregnes sanktioner. Sanktionsberegning for dyr, der er søgt præmie for i 2004 Ansøgninger om slagte-, handyr- og ammekopræmier behandles samlet som én ansøgning om kvægpræmier. Ved opgørelsen af dyr med fejl og dyr uden fejl kan indgå ammekøer, kvier, tyre, stude, kalve og malkekøer, som er medtaget i ansøgningen om kvægpræmier for Fejlprocenten beregnes ved at sætte antallet af dyr med fejl i forhold til antallet af dyr, der er søgt om præmie for i 2004, og som ikke er behæftet med fejl. Den sanktionsprocent, hvormed det samlede præmiebeløb reduceres, fastsættes på følgende måde: 1. 1 til 3 dyr med fejl: sanktionsprocenten = fejlprocenten 2. Mere end 3 dyr med fejl: - til og med 10% fejl sanktionsprocenten = fejlprocenten - over 10% fejl ikke over 20% fejl: sanktionsprocenten = 2 x fejlprocenten - over 20% fejl: kvægpræmien fortabes. 42

43 KONTROL OG SANKTION Hvis der findes mere end 50% fejl, sker der ikke blot en fortabelse af de kvægpræmier du er berettiget til for Der inddrages yderligere et tilsvarende beløb, som tilbageholdes i kvægpræmierne for Hvis kvægpræmierne for 2005 er mindre end det beløb, der skal inddrages, vil restbeløbet blive inddraget i 2006 og Sanktionen beregnes af de samlede kvægpræmier for Sanktionsberegning for øvrige dyr på bedriften Samtlige dyr på bedriften på kontroltidspunktet behandles under ét. Ved opgørelsen af dyr med fejl og det optalte antal dyr på bedriften kan indgå ammekøer, kvier, tyre, stude, kalve og malkekøer. I sanktionsberegningen indgår dyr på bedriften med fejl, optalt antal dyr på bedriften samt det gennemsnitlige antal dyr på bedriften i produktionsåret Ved beregning af det gennemsnitlige antal dyr på bedriften, indgår alt kvæg med det antal dage, de enkelte dyr har været på bedriften i ansøgningsåret. Alle dyr medregnes med samme vægt uanset alder. Ved beregningen anvendes registreringerne i CHR. Sanktionsprocenten beregnes efter følgende formel: a *( b + c) 100 = sanktionsprocenten b * 2 * c 43

44 KONTROL OG SANKTION hvor: a = antal øvrige dyr på bedriften med fejl b = antal dyr på bedriften på tidspunktet for kontrollen på stedet; det tal kan ikke være mindre end 1 c = det gennemsnitlige antal dyr, der i produktionsåret har været på bedriften. Sanktionen beregnes af de samlede kvægpræmier for Det støttebeløb, der skal nedsættes pga. fejl på øvrige dyr, må dog maksimalt udgøre 20% af det berettigede beløb. Øvrige sanktioner Udover de anførte sanktioner gælder følgende: Hvis der i øvrigt konstateres overtrædelse af præmieordningens regler, f.eks. mangler ved det i hektarstøtteansøgningen anmeldte foderareal eller det areal, der anvendes til beregning af ekstensiveringspræmien, eller hvis anmeldelsen sker efter fristen, kan dette også medføre særskilte sanktioner. Hvis der i kvæg fra din besætning påvises restkoncentrationer af stoffer (hormoner, væksthormoner), der enten er forbudte, eller som anvendes ulovligt, eller hvis forbudte stoffer opbevares ulovligt, udelukkes du fra at modtage husdyrpræmie for det kalenderår, hvori forholdet er påvist. Hvis det konstateres, at du forsætligt har givet forkerte oplysninger om de præmiebetingelser, der er gældende for opnåelse af kvægpræmier, kan du udelukkes fra præmieordningerne for det igangværende år og med samme beløb i de følgende 3 år. 44

45 KONTROL OG SANKTION Hvis det konstateres, at der er sket en opdeling af en bedrift mellem to eller flere producenter, og direktoratet vurderer, at opdelingen viser sig at være en klar omgåelse af præmielofterne, kan præmierne for handyr, ammekøer samt ekstensiveringspræmien bortfalde. Direktoratets administrative praksis på området er beskrevet i Vejledningen for 2004 om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie, december 2003, side

46 RETSGRUNDLAG Retsgrundlag Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om Den fælles markedsordning for oksekød. Rådets forordning (EØF) nr. 3508/92 af 27. november 1992 om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger. Kommissionens forordning (EF) nr. 2342/1999 af 28. oktober 1999 om gennemførelsesbestemmelser for Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 om den fælles markedsordning for oksekød for så vidt angår præmieordningerne. Kommissionens forordning (EF) nr. 2419/2001 af 11. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser for det integrerede system for forvaltning og kontrol af visse EFstøtteordninger, der indføres ved Rådets forordning (EØF) 3508/92. Rådets forordning (EF) nr. 1259/1999 af 17. maj 1999 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte. Lovbekendtgørelse nr. 285 af 8. maj 2002 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. Bekendtgørelse nr. 181 af 19. marts 2003 om ydelse af præmier til husdyr. Alle med senere ændringer. 46

47 BILAG Bilag 1 Liste over malkekvægracer Jersey Rød dansk malkerace (RDM) *), Angler Rotvieh (Angeln) Sortbroget dansk malkerace (SDM), Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/Pie noire De Belgique, Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR) Malkeborthorn Ayrshire Armoricaine Bretonne Pie-noire Groninger Blaarkop Guernsey Reggiana Valdostana Nera Itäsuomenkarja Länsisuomenkarja Pohjoissuomenkarja *) Uanset krydsninger med andre racer betragtes kvæg af RDM som malkerace, hvis det er optaget som RDM i Dansk Kvægs kvægdatabase. 47

48 BILAG Bilag 2 Liste over de 31 øer, som er optaget på listen over ugunstigt stillede øer. 1. Agersø inkl. Egholm 2. Anholt 3. Askø inkl. Lilleø 4. Avernakø 5. Barsø 6. Birkholm 7. Bjørnø 8. Baagø 9. Drejø 10. Egholm (Nordjyllands Amt) 11. Endelave 12. Fanø 13. Fejø inkl. Skalø 14. Femø 15. Fur 16. Hjarnø 17. Hjortø 18. Lyø 19. Læsø 20. Mandø 21. Nekselø 22. Omø 23. Orø 24. Samsø 25. Sejerø 26. Skarø 27. Strynø 28. Tunø 29. Venø 30. Ærø 31. Aarø 48

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie

Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie Vejledning for 2003 December 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv J.nr. 0617-123-02 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie

Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie Vejledning for 2004 December 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv J.nr. 2705-03-36 Denne vejledning er

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012 December 2011 (ændret januar 2012) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Januar 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018. Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Juni 2017 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017. Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om tilskud for jordbrugere på visse småøer. Februar 2010 1 Kolofon Vejledning til

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - kvæg- og mælketillæg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om ansøgning til den nationale

Læs mere

Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform

Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform Forum for får og geder Produktion af lammekød Afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold EU-reformens centrale elementer Eksempel på beregning af den afkoblede

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om tilskud for jordbrugere på visse småøer. Januar 2011 1 Kolofon Vejledning til

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

VEJLEDNING Tilskud til jordbrugere på visse småøer Ø-støtteordningen

VEJLEDNING Tilskud til jordbrugere på visse småøer Ø-støtteordningen VEJLEDNING Tilskud til jordbrugere på visse småøer Ø-støtteordningen Marts 2004 Ministeriet for FødevarerLandbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv 1 Indholdsfortegnelse RESUME... 3 FORMÅL...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015

NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015 FAGINSTRUKS NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015 MÆRKNING & REGISTRERING UREGISTREREDE BESÆTNINGER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Faginstruks nr. 08... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte April 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk og mejeriprodukter Vejledning gældende fra juli 2004

Vejledning om støtte til skolemælk og mejeriprodukter Vejledning gældende fra juli 2004 Vejledning om støtte til skolemælk og mejeriprodukter Vejledning gældende fra juli 2004 Juli 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv J.nr. 0617-103-01 Denne

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling 3. Hvem kan sælge på kvotebørsen 4. Hvilken mængde kan sælges 5. Betingelser Køb

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om støtte for jordbrugere på visse småøer. Februar 2012 1 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrolinstruks Dyr Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrol med overholdelse af bestemmelserne for slagtepræmie til kvier, tyre og stude. Om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg,

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer BEK nr xxx 2016 (Udkast) Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5754 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

National reserve 2008

National reserve 2008 National reserve 2008 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker December 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Afkobling af støtten til stivelseskartofler.

Afkobling af støtten til stivelseskartofler. Side 1 af 5 Notat Til KMC og AKV/Langholt Fra Ole Klintgaard Larsen Dato 11. marts 2010 Afkobling af støtten til stivelseskartofler. I. Indledning. I forbindelse med sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 August 2000 STØTTE TIL FLØDE, SMØR OG KONCENTRERET SMØR Journal nr. Intv. 0617-81-00 August 2000 Støtte til fløde, smør

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE 2016 Side 1 af 7 Indhold 1 - Indledning... 3 2 - Østøtteloven... 3 3 - Projekter der kan få støtte... 3 4 - Projekter

Læs mere

National reserve 2012

National reserve 2012 National reserve 2012 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2012 Bemærk, at ansøgsningsfristen er ændret til den 8. maj 2012 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer Side 1 af 6 Bilag 1 - Kvæg Landbrug Afklarende spørgsmål : 1. Skotsk højlandskvæg og beregning for ammekøer 2. Hvornår kan begrebet jersey anvendes? 3. Beregning af DE for opdræt 4. Korrektion i forbindelse

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

National reserve 2013

National reserve 2013 National reserve 2013 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vejledning. om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform Direktoratet for FødevareErhverv. Til samtlige landbrugere.

Vejledning. om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform Direktoratet for FødevareErhverv. Til samtlige landbrugere. Til samtlige landbrugere Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 August 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til enkeltbetalingsordningen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Ammekoholder gør IKKE som du plejer!

Ammekoholder gør IKKE som du plejer! Ammekoholder gør IKKE som du plejer! Dansk Kødkvæg aftenmøde Fremtiden for kødkvægsproducenter efter EU-reformens gennemførelse Kvægbrugskonsulent Kjell Elkjær Klemmensen, Sydvestjysk Landboforening Situationen

Læs mere

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag Ve-280998.p65 Kvoteåret 1998/99 Ansøgning på grundlag af etablering skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 2. november 1998 Vejledning af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Agenda EU s landbrugspolitik efter 2013 Hvad er de

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1 Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Maj, 2016, version 1 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Foto: Kenneth Dryden, Enden på Samsø ISBN: 978-87-7120-791-0 4 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) I medfør 4-5, 6, stk. 1 og stk. 3-6, 33, 37, 44, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr,

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere