Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning..."

Transkript

1 SKP-Håndbog 1

2 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning Der er udviklet en app, som kan hjælpe med ideer til praktikpladssøgning: GtilP (Guide til praktikplads) Arbejdstøj / sikkerhedsfodtøj... 4 Arbejdstid / arbejdssted... 4 Ordensregler... 4 Skoleydelse, udbetales fra det Praktikcenter du er tilmeldt Befordring... 5 Forsikring Ferie Sygdom Ulovligt fravær VFU, del- og korte aftaler eller restaftale Skolevejledning og uddannelsesbevis Evaluering af skoleaftale Elevplan Udmeldelse af SKP

3 Praktikcenterskole / Samarbejdsskole Du er optaget i skolepraktik (SKP) i praktikcentret på Svendborg Erhvervsskole. Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden At EMMA krav overholdes. At du søger praktikpladser, og dokumentation uploades i elevplan. At du har en synlig profil på Opnår du uddannelsesaftale, skal aftalen sendes til Praktikcentret, og du udmeldes automatisk af SKP. Ønsker du anden uddannelse, skal Praktikcentret have skriftlig udmeldelse. EMMA Både når du er i praktik på skolen, og når du er i virksomhedspraktik, bliver din indsats og det udbytte du får af dine praktikophold løbende evalueret. Evalueringen sker både for at sikre, at du lever op til EMMA kravene, men også for at vi hele tiden kan blive bedre til at gennemføre praktikforløbene, så du lærer mest muligt, mens du er i SKP. Vi bruger blandt andet vores ordensregler, dine faglige evner og adfærd, samt EMMA reglerne i vores vurdering. Du vil under hele dit uddannelsesforløb løbende blive indkaldt til samtale, hvor dit uddannelsesforløb vil blive evalueret. E Egnet: Du skal være egnet til at gennemføre den ønskede faglige uddannelse. M Mobil geografisk: Du skal være villig til at rejse/flytte til hele landet efter en ledig praktikplads. M Mobil fagligt: Du skal være indforstået med, om muligt, at skifte til et beslægtet fagområde inden for hele fællesindgangen, hvis der er mulighed for at få en praktikplads. A Aktiv søgende: Sideløbende med at du går i SKP, skal du fortsætte med at søge efter en praktikplads. Al kontakt og dokumentation for praktikpladssøgning skal uploades, elles skrives ind i elevplan. Bemærk, at EMMA regler har ekstra betydning, når man er tilmeldt SKP, idet overtrædelse af reglerne normalt vil medføre udmeldelse af SKP uden mulighed for at vende tilbage. Praktikpladssøgning. Jobsøgning skal dokumenteres i Elevplan med upload af ansøgning, afslag eller anden dokumentation i form af kontaktperson i virksomheden. Konsekvenserne af ikke at have registreret disse oplysninger er, at du ikke er berettiget til SKP. Husk! Det er dig selv, der skal være aktiv i søgningen af praktikplads, og din profil og dit CV skal være oprettet i og hele tiden være synlig for virksomhederne. Vi forlanger, at du hver måned går på og ser efter ledige stillinger, og samtidig synliggør din søgningsprofil. 3

4 Konsekvenserne af en ikke synlig profil er, at din skoleaftale ophæves, og du slettes som søgende og udmeldes af SKP, uden mulighed for at vende tilbage. Praktikcentret skal jævnligt kontakte dig for at konstatere, hvorvidt du stadig er praktikpladssøgende. Hvis du ikke svarer tilbage på henvendelserne inden for den frist, der er sat af skolen (Praktikcentret), vil det normalt medføre, at du bliver slettet af registeret som søgende, og du skal udmeldes af SKP uden mulighed for at vende tilbage. Du skal have en synlig profil på uanset om du er på skole, sommerferie, internt udlånt, i VFU-aftale, delaftale eller i kort aftale. Så længe du er tilmeldt SKP, er disse regler gældende. Der er udviklet en app, som kan hjælpe med ideer til praktikpladssøgning: GtilP (Guide til praktikplads). Arbejdstøj / sikkerhedsfodtøj Iht. overenskomst Arbejdstid / arbejdssted Den ugentlige arbejdstid på Svendborg Erhvervsskole er 37 timer. Du skal under hele uddannelsen, både under skoleophold og i praktik, overholde arbejdstiden, som udmeldes fra din afdeling. Mødetiderne skal overholdes, også i forbindelse med pauser. Ordensregler Ophold uden for egen gruppe må kun ske i pauser eller efter aftale med instruktøren i afdelingen. Ophold uden for skolens område må kun ske i forbindelse med praktikopgave, og pålagte opgaver som skal løses. Du må ikke møde påvirket, og alle former for alkohol/euforiserende stoffer må ikke medtages/indtages på skolens område. Misbrug vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Tyveri vil medføre øjeblikkelig bortvisning, udmeldelse af SKP, og det vil blive politianmeldt. Hærværk vil også medføre bortvisning og udmeldelse af SKP. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig. Vold, eller trusler om vold, vil medføre bortvisning, udmeldelse af SKP. I øvrigt skal du rette dig efter gældende sikkerhedsbestemmelser og instrukser fra din instruktør i afdelingen, på samme måde som i en almindelig virksomhed. Mad må ikke indtages ved maskiner eller lignende, og der kan være særlige rygeregler og andre ordninger. Skoleydelse, udbetales fra det Praktikcenter du er tilmeldt. Du modtager ikke løn som SKP er, men du vil modtage en månedlig skoleydelse, svarende til de gældende satser som fastsættes hvert år på finansloven. 4

5 Sats for 2017: Under 18 år kr ,00 pr. måned. Over 18 år kr ,00 pr. måned. Du skal vide, at din skoleydelse ikke kan suppleres med anden offentlig ydelse. Såfremt du er på kontanthjælp eller anden overførselsindkomst, kan du ikke modtage skoleydelsen. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du hurtigst mulig oprette en NEM konto i din bank. Hvis du er i tvivl kontakt din bank. Når skolen opretter dig som ydelsesmodtager, får vi automatisk dine skatte og kontooplysninger, så vi kan overføre pengene til dig. Når du modtager din skoleydelse, modtager du ikke en lønseddel i papirform. Oplysninger om din skoleydelse og befordring sendes til din E boks. Det gør den for alle statsansatte. Hvis du flytter, skal du meddele adresseændringen til den kommune du bor i og til Praktikcentret. HUSK, at vi altid skal have dit telefonnummer og mailadresse. Befordring. Efter bestemmelser fastlagt af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), kan du som SKP er få befordringstilskud beregnet af billigste offentlige transportmiddel, hvis din samlede transportvej er mindst 20 km om dagen. Du vil få 90 % befordringstilskud, når du er i praktik (gælder dog ikke ved del- og korte aftaler), og 100 %, når du er på et skoleophold. Når du modtager skoleydelse, kan du ikke trække kørsel fra på selvangivelsen. For at du kan få refusionen, skal du dokumentere dine rejseudgifter (buskort, togkort, færgebillet mv.) sammen med en befordringsblanket. Blanketten udleveres i afdelingen. Hvis du kører i egen bil, skal du udfylde en tro og love erklæring sammen med dokumentation. Befordringsudgifterne udbetales månedsvis bagud (udgifter i januar udbetales med udgangen af februar), og du skal senest sidste arbejdsdag i måneden, aflevere befordringsblanketten. Har du spørgsmål til dette kan du spørge din instruktør eller i Praktikcentret. Når du er i delaftale i SKP, er det din arbejdsgiver, der betaler din løn. Så vil du ikke modtage befordringsgodtgørelse, men du kan benytte dig af et befordringsfradrag i din skatteopgørelse efter gældende skatteregler. Befordringsblanketten afleveres i praktikcentret. Forsikring. Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Praktikcentrets forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo /tyverisikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars og familieforsikring også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked. Så slipper du for ubehagelige overraskelser. Ferie. Under SKP optjener du ikke ferie, sådan som man gør det i et læreforhold i en virksomhed. 5

6 Du får skoleydelse under ferie, mens du er i gang med SKP, men du optjener ikke feriepenge, som du kan bruge efter SKP, eller når du har fået en læreplads. Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, vil du ikke modtage skoleydelse for disse dage, og du har pligt til at oplyse Praktikcentret herom. Man har 25 feriedage (hverdage) med skoleydelse i løbet af et ferieår, hvis du har været i skolepraktik i hele det forudgående kalenderår. Praktikcentret/afdelingen bestemmer, hvornår hovedparten af dine feriedage skal afholdes. Der er IKKE efterårsferie, vinterferie eller lang sommerferie. Skolen følger overenskomster for det pågældende fag. Du kan IKKE holde ferie, mens du er på skoleophold. Feriefridage. SKP elever er ikke omfattet af reglerne om feriefridage. Du har derfor ikke ret til feriefridage, men skolen har besluttet, at vi følger de overenskomstmæssige aftaler vedrørende feriefridage. Giver dit overenskomstområde ret til feriefridage, vil du få skoleydelse for disse dage. Læge og tandlægebesøg (eller lign.). Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges udenfor arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt. Kontakt til det offentlige (fx kommunen) skal foregå uden for arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt. Sygdom. Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at møde, skal du give besked pr. tlf. til SKP instruktøren i afdelingen senest til normal mødetid. Sygemeldingen skal indtelefoneres samme dag, du er syg. Hvis din sygdom fortsætter weekenden over, skal du ringe igen om mandagen og sygemelde dig. Husk, ved sygemelding at oplyse CPR og hele dit navn, så du ikke kan blive forvekslet med en anden. SYGEMELDINGER KAN IKKE SKE PR /SMS/MESSENGER ELLER LIGN. Hvis du er i SKP i Praktikcentret, skal du altid ringe til instruktøren i afdelingen. Hvis du er i en virksomhed (VFU eller delaftale), skal du ringe til SKP instruktøren og din praktikansvarlige i virksomheden. Hvis du er på en skoleperiode, skal du ringe til din kontaktlærer. Længerevarende sygdom medfører/kan medføre, at uddannelsestiden bliver forlænget eller i værste fald bringes til ophør. Lægeerklæring. Hvis du i en periode har meget sygefravær, kan Praktikcentret stille krav om, at du skal deltage i en samtale, og eventuelt komme med en lægeerklæring. Praktikcentret betaler udgiften til erklæringen. Hvis du viser manglende vilje til at deltage i samtalen, kan det få den konsekvens, at du udmeldes af SKP. Raskmelding skal ske ved opringning til SKP instruktøren i afdelingen. Du er ikke raskmeldt, før det sker. Ved hospitalsindlæggelse kan hospitalet skrive en erklæring om, hvor længe sygeperioden vil vare. Kronisk lidelse/sygdom. Har du en kronisk lidelse, fx epilepsi eller diabetes, bør du sige det til dine nærmeste omgivelser. Din instruktør skal under alle omstændigheder orienteres. 6

7 Det samme gælder, hvis du tager livsvigtig medicin eller har allergi, som er væsentlig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, fx overfølsomhed overfor penicillin. Ulovligt fravær. Din skoleaftale kan blive opsagt ved ulovligt fravær. Det er ulovligt fravær, hvis man: Bliver væk uden at melde sig syg. Melder sig syg efter kl Kommer eller går i utide, og der ikke foreligger særlige aftaler herom. Ved ulovligt fravær trækkes du i skoleydelse. Ligesom i normale ansættelsesforhold accepteres ulovligt fravær ikke, når du er i SKP. Ring til din instruktør hvis du er forsinket, uanset tidspunktet. Hvis man først ringer om morgenen for at bede om ferie eller fri til læge/tandlæge, køreprøve m.v., kan det også blive betragtet som ulovligt fravær. Der gives ikke fri til ovennævnte under skoleophold. Orlov. SKP elever er ikke lønmodtagere, og har derfor ikke samme rettigheder vedrørende barsel, børn og anden orlov som personer med uddannelsesaftale. Praktikcentret har dog besluttet at ligestille SKP elever i visse tilfælde. Barsel: Skolen giver de samme rettigheder til barselsorlov, som hvis du var omfattet af en uddannelsesaftale. Afgørelsen om, hvorvidt uddannelsesaftalen skal forlænges i forbindelse med orloven, afgøres af skolen i samarbejde med Det Faglige Udvalg. Børnepasningsorlov eller orlov i øvrigt: Der gives ikke ret til den type orlov. Barnets første sygedag og omsorgsdag: Praktikcentret giver de samme rettigheder til barnets 1. sygedag og omsorgsdage, som hvis du var omfattet af en uddannelsesaftale. Overstiger brugen af disse ordninger, hvad skolen anser for mere end rimeligt, kan tilladelsen trækkes tilbage for den enkelte skolepraktikelev. Dødsfald: Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til begravelsen og det skal være iht. aftale med din instruktør. Skal du rejse langt, har du op til to fridage. Session og værnepligt: Bliver du indkaldt til session, får du fri til at deltage, uanset om du er i praktik eller på skoleophold. Vi skal dog have besked om datoen straks efter din indkaldelse. Der gives ikke orlov til værnepligt. Orlov til praktik i udlandet: En skole kan give en elev orlov fra skolepraktik til at opnå praktikuddannelse i udlandet, hvis: 7

8 - orloven fremgår af elevens skoleaftale, herunder hvilke kompetencemål, som eleven skal opnå under orloven, - orloven anvendes til at deltage i praktik i udlandet efter PiU-ordningen, - skolen aktivt har medvirket til at finde arbejdsgiveren, og - eleven har underskrevet en lønnet ansættelseskontrakt med arbejdsgiveren. - Er ovenstående opfyldt betyder det, at eleven kan tage til udlandet, uden at det afskærer eleven fra videre deltagelse i skolepraktik. Eleven modtager løn fra den udenlandske arbejdsgiver i forbindelse med dennes opnåelse af praktikmålene i en erhvervsuddannelse, hvorfor eleven ikke modtager skolepraktikydelse i denne periode. Reglerne om PiU-ordningen finder anvendelse på elevernes ophold i udlandet. Der henvises til mulighederne for at opnå økonomiske ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i denne forbindelse. VFU, del- og korte aftaler eller restaftale. VFU i en virksomhed. I løbet af din tid i SKP får du mulighed for at komme i VFU i en virksomhed. VFU er af kortere varighed. Du skal vide, at det ikke er frivilligt. Hvis skolen vælger at forlægge noget af undervisningen til en virksomhed, er du ligesom al anden praktisk oplæring pligtigt til at tage imod det. Formålet med VFU er, at du kan få erfaringer fra det virkelige liv. Klæd dig pænt, opfør dig høfligt og mød til tiden, overhold pauser m.m.. Når du er i VFU, betaler skolen din skoleydelse, og du kan få befordringsgodtgørelse som ved normal skolepraktik. VFU aftalen SKAL underskrives før start i virksomheden, og SKAL sendes til Praktikcentret på Svendborg Erhvervsskole. Delaftale i en virksomhed. Aftalen bliver oprettet som en normal uddannelsesaftale, blot for en kortere periode, og du beholder stadig tilknytningen til SKP. Det betyder, at selvom du er i delaftale i en virksomhed, skal du opfylde EMMA kravene og dermed skal være aktiv søgende og have en synlig profil på svare tilbage på kontaktbreve fra Praktikcentret om, at du stadig er aktiv søgende mv. I delaftale i SKP er du ansat i virksomheden og får derfor overenskomstmæssig løn fra virksomheden mv. Ved evt. sygdom skal du både give besked til instruktøren på skolen og virksomheden. Se i øvrigt afsnittet om sygdom og fravær. Du kan ikke sige nej til at komme i delaftale. Hvis du gør det, risikerer du bortvisning og udmeldelse af SKP uden mulighed for at vende tilbage. Uddannelsesaftalen SKAL underskrives før start i virksomheden, og SKAL sendes til Praktikcentret på Svendborg Erhvervsskole. Restlæreforhold. Hovedformålet med de forskellige praktikperioder er, at du finder en virksomhed, der vil tage dig i lære resten af uddannelsestiden. I et restlæreforhold, trækkes din SKP periode normalt fra restlæretiden, så hele dit uddannelsesforhold får samme længde og indhold, som ved en ordinær uddannelsesaftale. Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til din instruktør, som i fællesskab med Praktikcentret, sørger for, at de formelle papirer bringes i orden. 8

9 Du kan ikke sige nej til at komme i restlæreforhold. Hvis du gør det, risikerer du bortvisning og udmeldelse af SKP uden mulighed for at vende tilbage. Uddannelsesaftalen SKAL underskrives før start i virksomheden, og SKAL sendes til Praktikcentret på Svendborg Erhvervsskole. Skolevejledning og uddannelsesbevis. Skolevejledning uploades i elevplan efter hver skoleperiode. Evaluering af skoleaftale. Skoleaftalen evalueres af instruktør og elev efter hver skoleperiode, og efter hver praktikperiode. Målpinde vinkes af i elevplan. Elevplan. Al dokumentation mellem elev og skole foregår i elevplan. Skoleaftalen uploades i elevplan. Udmeldelse af SKP. Bemærk at EMMA reglerne ikke er lavet for at genere dig, men for at sikre dig, at du hele tiden opfylder kravene for skolepraktik. Overholdes EMMA reglerne ikke, har man selv frasagt sig sine rettigheder i forhold til uddannelsesgarantien, som skolepraktikken jo er. Skulle det ske, at Praktikcentret vurderer dig ikke egnet til SKP, vil du få en skriftlig udmeldelse med oplysninger om klageadgang. Ønsker du ikke længere at fortsætte i SKP, skal du henvende dig til din studievejleder, som hjælper dig med udmeldelsen og hjælp til anden uddannelse. 9

10 Regler om praktikaftaler i virksomheder for elever i skolepraktik. Til virksomheden. Herved en kortfattet beskrivelse af de muligheder virksomhederne har for at hjælpe en skolepraktikelev: Virksomhedsforlagt undervisning (VFU): Virksomheden behøver ikke at være godkendt for at have elever. Skolen betaler elevens skolepraktikydelse og evt. transportudgifter. Skolen har ansvaret for elevens uddannelse. Eleven er delvis dækket af statens selvforsikring. Aftalens varighed er maximalt 3 måneder i samme virksomhed. Fordi eleven modtager skoleydelse, og ikke deltager i virksomhedens produktion, modregnes tiden i VFU ikke i prøvetiden i en eventuel Delaftale, kort Aftale eller Restlæreforhold. Delaftale: Virksomheden skal være godkendt til at have elever i den pågældende uddannelse. Eleven deltager i virksomhedens produktion. Virksomheden betaler eleven løn efter gældende overenskomst. Virksomheden har ansvaret for elevens uddannelse i den tid delaftalen løber. Eleven skal være dækket af virksomhedens forsikring. Aftalen kan højst løbe i den periode, de er mellem 2 skoleophold. Der er 3 måneders gensidig prøvetid. Ønskes Delaftalen ændret til Restlæreforhold eller Kort Aftale, skal formularen Tillæg til Uddannelsesaftale benyttes. Kort uddannelsesaftale: Virksomheden skal være godkendt til at have elever i den pågældende uddannelse. Eleven deltager i virksomhedens produktion. Virksomheden betaler eleven løn efter gældende overenskomst. Virksomheden har ansvaret for elevens uddannelse i den tid den Korte Aftale løber. Eleven skal være dækket af virksomhedens forsikring. Aftalen skal indeholde mindst en praktikperiode og en skoleperiode af hovedforløbet. Der er 3 måneders gensidig prøvetid. Prøvetiden kan være kortere, hvis eleven tidligere har været i en delaftale i virksomheden før restuddannelsesaftalen udfyldes. Ønskes aftaleperioden forlænget med enten en praktikperiode eller et skoleophold, udfyldes formularen Tillæg til uddannelsesaftale. Ønskes Kort Aftale ændret til Restlæreforhold, skal formularen Tillæg til Uddannelsesaftale benyttes. 10

11 Restuddannelsesaftale: En restuddannelsesaftale er en normal uddannelsesaftale, men med en varighed, der normalt er den tid, skolepraktikeleven har tilbage af sin oprindelige uddannelsestid. Der er 3 måneders gensidig prøvetid. Prøvetiden kan være kortere, hvis eleven tidligere har været i en Delaftale eller Kort Aftale i virksomheden før restuddannelsesaftalen udfyldes. 11

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Praktikcenter Viborg

Praktikcenter Viborg Praktikcenter Viborg Håndbog for praktikcenter 2014 Indhold Indledning...3 Uddannelsens varighed og indhold...3 Varighed:...3 Uddannelsens indhold:...3 Faglige krav og evaluering, EMMA-evaluering af praktikforløb...3

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK UDDANNELSENS VARIGHED OG INDHOLD Skolepraktik (SKP) er en uddannelsesgaranti Selandia tilbyder elever, der står uden anden mulighed for at gøre deres uddannelse færdig.

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Velkommen Velkommen som elev i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter (PC). Vi er glade for at kunne hjælpe dig i gang med din uddannelse

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2017

PraktikCenter Viborg Håndbog 2017 PraktikCenter Viborg Håndbog 2017 1 Indhold Indledning................................. 3 Uddannelsesaftale............................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Indhold Velkommen til praktikcenteret 4 Uddannelsens varighed 5 Uddannelsens indhold 5 Uddannelsesplan 5 Faglige krav og evaluering 5 EMMA-kriterierne

Læs mere

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole Håndbog for skolepraktik Velkommen i skolepraktik Hvis du ikke har fået en læreplads eller uforskyldt har mistet din lærerplads, kan du

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen

Læs mere

Skolepraktik håndbog. Indhold

Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog.... 1 Indledning:... 2 Start i skolepraktikken... 3 Hvad kræves der af dig?... 3 Hvad er SKP:... 3 Uddannelsens varighed og indhold... 4 Uddannelseshåndbogen...

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

SKP-HÅNDBOG. Svendborg Erhvervsskole

SKP-HÅNDBOG. Svendborg Erhvervsskole SKP-HÅNDBOG Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Arbejdstøj / sikkerhedsfodtøj... 3 Arbejdstid / arbejdssted...

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes VÆRD AT VIDE Håndbog for skolepraktik Fotofelt - kompetencer til en fremtid med succes Skolepraktik Indledning Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, kan du søge om optagelse i skolepraktik,

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Isak Wickstrøm Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER

HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER Revideret Januar 2017 CHRISTIAN SØBORG Skolepraktikinstruktør Tlf. 93565476 E-mail: chso@ign.ku.dk Nødebo TORKILD KJÆR CHRISTENSEN Skolepraktikinstruktør Tlf. 26115393 E-mail:

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder Gør tanke til handling VIA University College HÅNDBOG - Praktikcenter 2016 En uddannelse med mange muligheder Praktikcenter for Beklædningshåndværkere Velkommen i Praktikcentret. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Ansættelsesmateriale Social- og sundhedsassistentelever

Ansættelsesmateriale Social- og sundhedsassistentelever Ansættelsesmateriale Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.7 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Skolepraktik GF2 TECH

Skolepraktik GF2 TECH Skolepraktik GF2 TECH Hvad er skolepraktik? Uddannelsesgaranti når der udbydes skolepraktik på uddannelsen Skolen fungerer som din virksomhed Instruktøren fungerer som din mester Virkelighedsnære opgaver

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

2017/2018. SKP-håndbog. for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm

2017/2018. SKP-håndbog. for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm 2017/2018 SKP-håndbog for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm Paktikcenter Campus Bornholm Ved Lunden 3 3700 Rønne Tlf. 5695 9700 www.campusbornholm.dk Senest revideret: 03-08-2017 Campus

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget er sammensat

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG 2016/17

Praktikcenter HÅNDBOG 2016/17 Praktikcenter HÅNDBOG 2016/17 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og

Læs mere

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen vejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen Januar 2014 Sådan uddanner du en: Butiksguldsmed Guldsmed Ædelstensfatter Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Indhold Butiksguldsmed-elev... 3 Uddannelsens opbygning...

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Praktikcentret Uddannelsens opbygning Konsulenter Uddannelsesadministrationen Uddannelsesaftale

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere