- find din kreative styrke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- find din kreative styrke"

Transkript

1 HOME UllaHeegaard ArkitektMAA,Grafiskdesigner,Coach ww w.ullaheegaard.dk -finddinkreativestyrke Vorespersonlighedafgørhvormegetvifårudaftalentogfærdigheder.Denpersonlige udviklingerligesåvigtigsomdenfaglige.iarbejdetmedatnåpersonligeog professionellemålogfindenyepotentialer,kanencoachværeenstorhjælp. Jegtilbydercoachingforkreativeudviklingsprocesser.Hvisditmålellerdindrømerat arbejdeprofessionelt,ellerduønskeratudvikleditpersonligekunstneriskeudtryk,så tilbyderjegatcoachedigpåvejtildinemål. Mitspecialeerungeogvoksnemenneskersomalleredeerikreativeprocesser.Den,der harbrugforatstyrkesitpotentialeogfindevitalitetidetpersonligeudtryk.ellerden, somønskeratbevaresitfokuspåområdersomdesigner,arkitektellerbilledkunstner. Jegtilbyderdigcoachinghvisduer selvstændig:nytoverblikognyinspirationpåarbejdsproces ledig:diskussionafcurriculumogtydeliggørelseafpotentiale aspirant:søgerdesign-,arkitekt-ellerkreativeuddannelse kandidat:optimeringafportfolie,støttepåvejtilnyemål Erdukreativkanjegcoachedigi atfindeditpersonligeudtryk atudvikledinkreativeproces atfindedinstyrke Erduunderuddannelsetilbyderjeg atfastholdeditmålomgennemførelsepånormerettid atafdækkedinrefleksionforatskærpedinmålsætning Erduitvivl harduvalgtdetrigtigestudium kanstudietgennemføres vilpræstationsangstogblokeringforringeeksamen 1

2 INFO SystemiskCoaching Ensystemiskcoach-ogproceskonsulentadskillersigfraekspertenvedatvære orienteretpåprocessen. Iensystemisktankegangergrundlagetblandtandet,atdetikkegivermening,atanskue hverkenorganisation,individellerbegivenhedsomenhederderkanisoleres.debøri stedetopfattessomdelfaktorer,dergensidigpåvirkerhinanden. Dettekanføretil,atenkeltindividerienforandringsprocesselveraktivedeltagerei forklaringsmodellen,ogdermedkanføleetstørreejerskabtilforklaringen. Iensystemisktænkningeretsystemenenhed,derbevarerogudviklersinværdi gennemenkeltdelenesinteraktion.problemeterikkeproblemet.mådenvitænker problemernepå,erdetafgørende. "Dentænkningderharskabtproblemetvilikkeværeistandtilatløseproblemet", formulerereinsteindette. Detbetyder,atderfokuserespåmådenmanforholdersigtilproblemet.Ogatdeterher forandringensmulighedkanligge. "Hjælpmigtilatse,hvadjegtænker",somSokratesudtryktedet. SourceCrea t ivelifesystem ISourceCreativeLifeSystempræsenteresduforideenom,attankererkreative,atalt someksistererifysiskformharsinforudsætningitanker.dentankeellerde tankemønstreduharudviklet,ermedvirkendetil,atskabedensituationdunueri. Gennematvælgeandretankervildukunneværeistandtilatændreadfærd.Dukan skabestørreoverensstemmelsemellemdetduønskeroghvordanduopnårdette.duvil kunneoplevefrigørelseafdinenergi,ogstørreglædeognydelseidinsituation. ISourceCreativeLifeSystemarbejdesmedblandtandetåndedrættet.Åndedrætteter forbindelsenmellemsjælogkrop.etdybtogroligtåndedrætkan-udoveratvære afstressende-åbneforenstørrebevidsthedomhvadderskeriditliv. SourceCreativeLifeSystemerbaseretpåfølgendeprincipper tankerplusenergiskaberresultaterietfysiskunivers detbevidste,forbundneåndedræterendirektevejtilatkommeikontaktmed følelser,sådekanblivehealet personligpowerkanliggeievnentilatvælge voresbeslutningergørenforskel. 2

3 PROFIL Idenførstetimetalerviomhvadderforegåriditliv,hvilketankemønstreog beslutningerderliggertilgrundfordinadfærd.viafdækkerhvilkenstrukturoghvilke mønstreduharskabt,somforhindrerdigi,atopnådetduønskermedditliv.vibygger nyepositivetankemønstreogmålop. Dubliverherefterbedtomatforbindeditåndedrættilenroligrytme.Dublivergennem støttendebekræftelseguidettil,atgådybereindidineoplevelser. Iprocessenerdetdigderstyrer,ogdusættertilenhvertidgrænsenforhvordybtdugår. Åndedrætsteknikkenvirkerdybtafslappende.Samtidiggenopbyggesdinintuitionog kontaktentildigselv.dennedelafsessionenvarercirka45minutter. Bag grund Jeghargodeerfaringersomcoach,terapeut,vejlederogunderviser.Minprofessionelle tilgangsomdesignerogprojektlederhar-sammenmedpersonligekunstneriske arbejdsprocesser-givetmigenbredvifteafkompetencertilatvejlededig. Stårduoverforpersonligeogfagligeproblematikkeridinaktuellelivssituation,harjeg storerfaringmedatstøtteiprocesserderkanløseopforproblemerne. Minfagligeplatformbyggerpåfølgendekompetencer: Solideerfaringersomcoachogmedterapeutiskvejledning CertificeretsomSystemCoach CertificeretiSourceCreativeLifeSystem 25årsundervisningvedDanmarksDesignskole Fagledermedprojektansvarogundervisningsplanlægning Ansættelsesomdesignervedanerkendtedesignvirksomheder Selvstændigvirksomhedsomdesigner Cand.Arc.fraArkitektskolen,København GrafiskdesignerfraDanmarksDesignskole Mitspecialeerprofessionelogkreativgrafiskeformgivningindenforarkitekturog design.jeghararbejdetsomunderviserogvejledervedinstitutforkommunikations designpådanmarksdesignskolei25år.dettegivermigfortsatindsigtiogvidenom dekreativeprocesser,samterfaringsomvejlederidesignprocesogprojektforløb. Mitengagementogmininteresseimenneskersudviklingerenstorglædeogdrivkrafti mitliv.i20årharjegbeskæftigetmigaktivtmedpersonligudvikling.jegerblandtandet certificeretsommassageterapeutogsomåndedrætsterapeut,entreåriguddannelse hvorjegflereårharværetknyttettilsomsupervisor. Mitvirkesomkonsulentogcoachhargivetmigerfaringogkompetencegennemblandt andetatværefacilitatorpåiciscenter,eninternationalanerkendtefteruddannelsefor 3

4 C V ungearkitekterogdesignere.jegerengageretibæredygtigtdesignoghariforåret 2007deltagetpåkursusforløbetDesigningwithNature,påSchumacherCollege,Devon, England. Erhvervserfaring: : Projektlærer,Kommunikationsdesign,DanmarksDesignskole : FagledervedGrafiskDesign,DanmarksDesignskole : ElevenDesign,Projektleder : Timelærer,TegningogGrafik,DanmarksDesignskole : GæstelærervedKunsthåndværkerskolen,Kolding : DanmarksRadio,GrafiskTegnestue : Selvstændigtegnestuevirksomhed,bl.a.medprojekterfor: BangogOlufsen,Billedhuset,Chr.BjørnDesign,DanmarksTekniske Universitet,ForlagetRhodos,GeorgeJensen,KonkurrenceRådet Kontrapunkt,JanTrädgårdhDesign : FDB stegnestuert : PlanDesign,free-lancegrafiskdesigner : MortenPeetz-Schous,Grafiskdesign Designuddannelser: : KunstakademietsArkitektskole,København AfgangfraInstitutforDesign,GrafiskDesign : KunstgewerbeschuleBasel,WeiterbildungsklassefürGrafik : Kunsthåndværkerskolen,København,Reklamelinien Andreuddannelser: 2005: HumanTouch,certificeretsomsystemiskcoach 2003: AkademikernesCentralorganisation,tillidsrepræsentantkurserom ForhandlingsteknikogPersonligpower : AkademikernesCentralorganisation,Basismoduler fortillidsrepræsentanter : VoksenPædagogiskefteruddannelse : StatensErhvervspædagogiskeLæreruddannelse : UddannetogcertificeretfraSourceCreativeLifeSystems : CertificeretfraNordlyscentretsommassageterapeut 4

5 5 REFERE NCER CoachinghosUllaHeegaardharværetutroliggivende.Hunharhjulpetmigmed atfåstruktureretmangeafminetankerogharværeenstorhjælptilatfået problemtilatværeoverskueligt,ogligetilatgåigangmed.hendesmetodehar gjortatsessionerneharværetenvirkeligpositivoplevelse. AnnaKruse DesignermDD Coachforløbethargivetmigindsigt,afklaringsamtåbnetnoglemulighederrent karrieremæssigt,somjegikketidligereharværetopmærksompå.jegersikker på,atjegifremtidenkommertilatgørebrugafdetingjegharlærtundervejsi forløbet. GreteBuhl KommunkationschefDelta KONT AKT MitarbejdeerprimærtindividuelCoachingogaltidpåbaggrundafetformøde,hvor beggeparteropleveratdeterengodideatstarteetcoachingforløb.encoachsession varercirka1,5timer.duvælgerhvormangesessionerduvilhave.femsessioner anbefalesforbedstmuligtatfastholdedineegnemål. Påformødetaftalervidatoerforforløbet.Hversessionvarermellem11/2til2timer. Vejledendeprispertimeerkr.600,- Mincoachingforegåriroligeomgivelse,hvormanikkebliverforstyrretaftelefonereller andrepersoner.jeghartavshedspligtomsamtalernesindhold. EnsessioniSourceCreativeLifeSystemvarercirka2timer.Duvælgerhvormange sessionerduvilhave.tisessioneranbefalesforbedstmuligtatintegrerebevidste, livsbekræftendemåderattænkeogværepå. Dueraltidvelkommentilatkontaktemigforenuforpligtendesamtale.

6 UllaHeegaard ArkitektMAA,Grafiskdesigner,Coach Sigridsvej1a 2900Hellerup Telefon: Mail: www: ullaheegaard.dk 6

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND Ansøgningsskema Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg 1 Personlig information Fornavn Efternavn

Læs mere

Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en

Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en Intelligent Samkørsel med Q Groups app'en Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Forside

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

CV Anna Pia Holmgaard. Erhvervserfaring:

CV Anna Pia Holmgaard. Erhvervserfaring: CV Anna Pia Holmgaard Anna Pia Holmgaard, selvstændig journalist, (DJ) Esthersvej 23, 5700 Svendborg. M: anna.holmgaard@gmail.com T: 2261 0018. W: http://annapiaholmgaard.dk dk.linkedin.com/in/annapiaholmgaard/

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Du kan læse om de enkelte pakker på vores hjemmeside og på informationsarket for den enkelte uddannelse.

Du kan læse om de enkelte pakker på vores hjemmeside og på informationsarket for den enkelte uddannelse. Ansøgningsskema Jeg ønsker optagelse på EMBA in Business Strategy EMBA in Business Psychology EMBA in Business Creativity Top Governance Pre MBA MBA² - for dig der allerede har en MBA EMBA in Business

Læs mere

Klagevejledning. AIG klageansvarlige

Klagevejledning. AIG klageansvarlige Vores kunder forsikrer sig mod en række risici i hverdagen og har dermed en række forventninger til os som forsikringsselskab. Derfor bestræber vi os altid på at sikre, at vores kunder får en god, ansvarlig

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev december 2007 Rejser for folk med rødder i den danske muld!

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev december 2007 Rejser for folk med rødder i den danske muld! SPECIALREJSER Det danske landbrugs Rejsebureau Rejsebrev december 2007 Rejser for folk med rødder i den danske muld! Endnu en gang ligger vort REJSEBREV på jeres bord med smukke fotos og korte beskrivelser

Læs mere

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST Hvorfor kan en kursist med fordel vælge GVU? Fagligt fundament Personlig kompetenceudvikling Mulighed for at bevæge

Læs mere

KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent!

KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent! KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent! KFUMs Tennisklub har tidligere anvendt Foreningspakken til at håndtere bogføring og medlemsdata og kontingentbetaling

Læs mere

Ungdomskirken i Lyngby

Ungdomskirken i Lyngby Program for Ungdomskirken i Lyngby 2014-15 Scan koden og læs mere på Ungdomspræstens Facebookside Frivillig i Ungdomskirken Indhold Vi kan altid bruge flere frivillige hænder i Ungdomskirken Helt konkret

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 AirPlay...11 FAQ...12 Kontaktinformation...16

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

PRISLISTE 1. JANUAR 2014

PRISLISTE 1. JANUAR 2014 PRISLISTE 1. JANUAR 214 Klostermosevej 11, 3 Tlf. Tlf. 43 43 33 33 23 2333 www.helsingordagblad.dk 345 295 355 Vbæk 354 346 363 36 Lnge 284 Skodsborg Jægerspris Frerikssund 352 Holte 285 365 TEKSTSIDE

Læs mere

UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO

UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO INDHOLDSFORTEGNELSE Prøv kræfter på IT værkstedet................. 4 Grundlæggende IT med undervisning - for alle!.. 6

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 30. april fra kl. 10 17 Store HB Gl. Strand 46

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 30. april fra kl. 10 17 Store HB Gl. Strand 46 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandagd.30.aprilfrakl.10 17 StoreHB Gl.Strand46 Dagsorden Referat Mødelederogreferent Mødtvar:OtaTiefenböck,Iben Danielsen,SusFalch,ElonCohn,Jens Rossen,KennethWöhlisfeldt,Mikael

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Inspiration comes of working. CV/grafisk designer rachel kollerup. 2012.

Inspiration comes of working. CV/grafisk designer rachel kollerup. 2012. Inspiration comes of working. CV/grafisk designer rachel kollerup. 2012. Personlige data Rachel Kollerup Fabricius f. 1974 Mor til tvillingepigerne Rosa og Isabella på 10 år Bor i Meieriet Vasebæk i Køge

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Bilag 3: Dialog via e-post

Bilag 3: Dialog via e-post Bilag 3: Dialog via e-post 151 Bilag 3: Dialog via e-post BILAG 3: DIALOG VIA E-POST... 151 8-7-96: DANSK PRESSEMEDDELELSE OM "THE INTERACTIVE BOOK ABOUT INTERNATIONAL MARKETING ON WWW"152 Respons på dansk

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

MAJ 2013. ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk. TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel.

MAJ 2013. ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk. TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel. MAJ 2013 ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel.dk 50 20 12 48 ÅBNINGSTIDER: Tirsdag - Torsdag 12.00-15.00 Ved Dorthe Holm

Læs mere