Tekniske komplikationer ved tænder restaureret med rodstifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske komplikationer ved tænder restaureret med rodstifter"

Transkript

1 Tekniske komplikationer ved tænder restaureret med rodstifter - en spørgeskemaundersøgelse Anne Peutzfeldt, Alireza Sahafi og Erik Asmussen Holdbarheden af rodbehandlede tænder, der forsynes med rodstifter, afhænger af så mange faktorer, at det ikke er praktisk muligt at udføre valide, randomiserede kontrollerede kliniske studier. Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse var at analysere tilfælde af komplikationer opstået på tænder restaureret med rodstifter og opbygninger i et forsøg på at identificere faktorer, der synes at prædisponere for komplikationer og/eller for særlige typer af komplikationer. Vi udsendte et spørgeskema til alle privatpraktiserende tandlæger i Danmark med en opfordring til at udfylde og indsende et skema, såfremt man modtog en patient, der havde komplikationer i forbindelse med en rodstiftretineret restaurering. Ved hjælp af skemaet indsamledes informationer vedrørende patienten og tanden samt de anvendte behandlingsteknikker og materialer. Over en treårig periode modtog vi 260 udfyldte spørgeskemaer fra 171 tandlæger. De 260 restaureringer havde, inden der opstod komplikationer, haft en holdbarhed på mellem tre måneder og 38 år med en middellevetid på 11 år. 61 % af restaureringerne havde siddet i munden mindre end 10 år, inden der opstod komplikationer. Rodfraktur var den hyppigst rapporterede komplikation efterfulgt af løsning af rodstiften og fraktur af rodstiften. Den statistiske analyse viste, at rodfrakturer optrådte hyppigere end løsning af stiften eller stiftfraktur, såfremt der var blevet anvendt koniske rodstifter frem for cylindriske rodstifter. Hyppigheden af rodfraktur frem for løsning af stift eller stiftfraktur var større, jo længere tid restaureringen havde siddet i munden, inden der opstod komplikationer. Stiftfraktur sås hyppigere hos mandlige end hos kvindelige patienter. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen konkluderede vi, at koniske rodstifter var forbundet med en højere risiko for rodfraktur end cylindriske rodstifter. Artiklen er baseret på artiklen: A survey of failed post-retained restorations, som tidligere er publiceret i Clin Oral Investig 2008; 12: I adskillige undersøgelser er det blevet fundet, at rodbehandlede tænder holder dårligere end vitale tænder (1-5). Dette menes at skyldes, at rodbehandlede tænder ofte er mere destruerede end vitale tænder pga. caries, rodbehandling, præparation til rodstift, til opbygning og til endelig restaurering (6-14). Med henblik på at optimere en rodbehandlet tands prognose kan det være indiceret at se nøjere på behandlingsmulighederne. I tilfælde, hvor tandkronen er væsentligt reduceret, har det i mange år været kutyme at forankre kronen vha. en opbygning og forankre opbygningen vha. en rodstift. En stiftopbygning fremstilles på to principielt forskellige måder: 1) stiftopbygningen støbes som én enhed, og 2) der cementeres en præfabrikeret rodstift i rodkanalen, omkring hvis hoved der fremstilles en opbygning i et plastisk materiale, fx komposit plast. Som nævnt er det rodstiftens opgave at fastholde restaureringen, men stiften bør også beskytte den resterende tandsubstans mod yderligere destruktion. Faktorer, der er relateret til rodstiften, og som man ved er af betydning for stiftens retention og for beskyttelse af resterende tandsubstans, omfatter: rodstiftens form, længde, diameter, overflade og stivhed samt den retentionscement, som stiften cementeres med. Hvad rodstiftens form angår, giver cylindriske stifter bedre retention og mindre spændingsdannelse end koniske stifter (15-22). Samme positive effekt har en forøgelse af rodstiftens længde (15,16,21,23-25). Rodstiftens længde kan dog ikke øges ukritisk. For det første bør man bibeholde 5-6 mm af rodfyldningen apikalt for ikke at kompromittere den apikale forsegling (26-27). For det andet er roden ofte spinkel i den apikale tredjedel. Ved at forlænge udboring til rodstiften øges såvel risikoen for parietal perforation som risikoen for rodfraktur som følge af svækkelse af roden. Betydningen af rodstiftens diameter er ikke fuldt afklaret. Mht. diameterens indflydelse på stiftens retention i rodkanalen synes man at være enige om, at tykkere stifter ikke nødvendigvis giver øget retention (16). I én undersøgelse har man fundet, at spændingsdannelsen faldt med tykkelsen af stiften (15), mens man i en anden undersøgelse har fundet, at tyndere stifter gav tanden større modstand mod fraktur (13). Mht. stifternes indflydelse på de restaurerede tænders styrke synes man at være enige om, at rodkanalens diameter ikke skal øges ukritisk, da fjernelse af dentin vil svække tanden og reducere dens modstand mod fraktur (6,16,29). Hvad stiftoverfladen angår, viser ru og rillede stifter større retention end glatte stifter, og rodskruer viser allerstørst retention (16,19,23). Desværre ledsages rodskruernes overlegne retention af 392

2 Den hyppigst rapporterede type af komplikation var rodfraktur efterfulgt af løsnet stift og stiftfraktur. Frekvensen af rodfraktur var større hos restaureringer forsynet med koniske stifter end hos restaureringer forsynet med cylindriske stifter. Frekvensen af stiftfraktur var større hos restaureringer forsynet med cylindriske stifter end hos restaureringer forsynet med koniske stifter. Frekvensen af løsnede stifter var den samme hos restaureringer forsynet med koniske stifter som hos restaureringer forsynet med cylindriske stifter. øget spændingsdannelse i roden (30,31) og af øget risiko for rodfraktur (6,16,31,32,). Rodstiftens stivhed bestemmes dels af stiftens diameter, dels af stiftmaterialets elasticitetsmodul (E-modul). Der er endnu ikke enighed om, hvorvidt en rodstift bør fremstilles i et materiale med højt eller med lavt E-modul. På den ene side vil en slap stift (= lavt E-modul) tillade deformering af opbygningen og den endelige restaurering. Dette fører til destabilisering af opbygningen og restaureringen med nedbrydning af retentionscementen og risiko for sekundær caries til følge. Desuden har man fundet, at spændingsdannelsen i roden øges, og den restaurerede tands styrke reduceres i takt med, at rodstiftens E-modul reduceres (15,20,33,34). Rodstifter fremstillet i et materiale med lavt E-modul frakturerer tidligere eller ved lavere belastning end rodstifter udført i et materiale med højt E-modul. På den anden side har man i visse undersøgelser fundet, at rodstifter i et materiale med lavt E- modul forårsager mindre alvorlige skader på resterende tandsubstans, når der opstår komplikationer (udvaskning af cement, løsning, fraktur af opbygningen, fraktur af rodstift) (12,33-35). Rodstifter forankres som oftest i rodkanalen vha. en retentionscement. Zinkphosphatcement er den cement, der har været mest anvendt gennem årene. Med udviklingen af fiberforstærkede plaststifter og keramiske stifter samt bindingssystemer opstår spørgsmålet om, hvorvidt man bør udskifte phosphatcementen med plastcement. Phosphatcement yder retention gennem mekanisk låsning i ujævnhederne dels i rodkanalens vægge, dels i rodstiftens overflade. Såfremt man har anvendt passende forbehandlinger af rodkanalen og eventuelt af rodstiften, yder plastcement retention både gennem mekanisk låsning og gennem mikromekanisk og kemisk binding. I in vitroundersøgelser har man fundet, at anvendelsen af plastcement frem for phosphatcement giver øget retention, mindre og mere hensigtsmæssig spændingsdannelse samt større styrke af de restaurerede tænder (15,36-39). Holdbarheden af stiftretinerede restaureringer bestemmes ikke kun af den valgte rodstift. Således er man enige om, at mængden af resterende tandsubstans har afgørende betydning for risikoen for tand-/rodfraktur (6,12,21,29,40). En anden nøglefaktor er præparationen: Såfremt man kan præparere på en sådan måde, at restaureringen får et 1,5-2 mm højt greb om tanden, forbedres den restaurerede tands styrke væsentligt (41-43). Ovenstående gennemgang har vist, at holdbarheden af rodbehandlede tænder, der forsynes med rodstiftforankrede restaureringer, afhænger af talrige faktorer, og at det vil være praktisk umuligt at udføre et randomiseret kontrolleret klinisk studie, der inkluderer alle relevante variable. Man har i undersøgelser af stiftretinerede restaureringer fundet, at der årligt opstår komplikationer i relation til rodstiften eller opbygningen i op mod 5 % af restaureringerne (11,22,40,44-46). Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse var at karakterisere tilfælde af komplikationer opstået på tænder restaureret med rodstifter og opbygninger i et forsøg på at identificere faktorer, der synes at prædisponere for komplikationer og/eller for særlige typer af komplikationer. Materiale og metode I juni 2000 udsendte vi et spørgeskema til alle medlemmer af Dansk Tandlægeforening, der arbejdede i privat praksis (3.444 tandlæger). Tandlægerne blev bedt om at udfylde et spørgeskema, såfremt de hos en patient observerede komplikationer relateret til en rodstiftforankret restaurering. Skemaet omfattede spørgsmål vedrørende patientens alder og køn, den involverede tand, rodstifternes antal, type, form, længde og diameter, opbygningen, retentionscementen, restaureringen, højden af restaureringens eventuelle greb om tanden, tandens destruktionsgrad, restaureringens alder samt type og omfang af den opståede komplikation. Efter tre år havde vi modtaget 260 udfyldte spørgeskemaer, og indsamlingen af spørgeskemaer afsluttedes. Alle data blev tastet ind på computer og analyseret vha. Statistical Analyzing System (SAS). Der blev udført basal deskriptiv statistik inklusive frekvenstabeller. Udvalgte data blev analyseret vha. χ 2 test og Fishers Exact Probability Tests (P = 0,05). Det blev ligeledes undersøgt, hvorvidt der var faktorer, som influerede på, hvor længe restaureringen havde holdt, inden komplikationen indtraf, og/eller på, hvilken type af komplikation der indtraf. Faglige artikler 393

3 Rodstifter - spørgeskemaundersøgelse Tabel 1. De indrapporterede, rodstiftretinerede restaureringer fordelt efter type af rodstift og opbygning. Type af rodstift og opbygning Antal Støbt stift og opbygning i ét 114 Præfabrikeret stift med plastisk opbygning 130 Præfabrikeret stift med støbt opbygning 5 Stiftkrone 7 I alt 256 Resultater De 260 modtagne spørgeskemaer var blevet indsendt af 171 forskellige tandlæger. Svarprocenten pr. spørgsmål varierede mellem 26 og 98. Der var lidt flere kvinder (58 %) end mænd (42 %) blandt de 260 patienter. Patienterne var mellem 18 og 91 år, og aldersfordelingen var ens for mænd og kvinder. Der var knap tre gange så mange overkæbetænder (74 %) repræsenteret i forhold til underkæbetænder (26 %). Blandt overkæbetænderne var der færre molarer (15 %) end præmolarer (38 %) og incisiver og hjørnetænder (47 %), mens der blandt underkæbetænderne var færre incisiver og hjørnetænder (8 %). Tabel 1 viser fordelingen af de indrapporterede tilfælde mht. type af rodstift og opbygning: Lidt flere af de involverede tænder var blevet restaureret med en præfabrikeret stift og plastisk opbygning end med en støbt stift og opbygning. Af de 114 støbte stifter og opbygninger var 57 % blevet støbt i en guldlegering, 25 % i en sølv-palladium-legering, mens der for 18 % af tilfældene ikke blev oplyst noget om legeringen. Af de 130 præfabrikerede rodstifter anvendt med en plastisk opbygning var 51 % titanstifter, 20 % var rustfri stålstifter, 8 % var kulfiberforstærkede plaststifter, og 21 % var enten af et tredje materiale eller et ukendt materiale. Af de 260 indrapporterede, rodstiftretinerede restaureringer var der blevet anvendt en konisk stift i 54 % af tilfældene, en cylindrisk stift i 20 % af tilfældene, en kombineret cylindrisk og konisk stift i 20 % af tilfældene, mens der i 4 % af tilfældene ikke var oplyst noget om stiftens form. Hovedparten af de støbte stifter (76 %) og af de præfabrikerede stifter i rustfrit stål (73 %) var koniske. Blandt titanstifterne var der lige mange cylindriske (38 %), koniske (31 %) og kombineret cylindrisk-koniske (31 %) stifter, mens de kulfiberforstærkede plaststifter enten var cylindriske (50 %) eller kombineret cylindrisk-koniske (50 %). Der forelå oplysninger om rodstiftens maksimale diameter i 176 af de 260 tilfælde. Af de 176 involverede rodstifter havde 68 % en diameter, der var lig med eller mindre end 1/3 af rodens diameter, og 32 % af stifterne havde en diameter, der var større end 1/3 af rodens diameter. Der forelå oplysninger om rodstiftens længde i 237 af de 260 tilfælde. Af de 237 involverede rodstifter var 76 % længere end halvdelen af rodens totale længde. Tabel 2 viser fordelingen af de indrapporterede tilfælde mht. type af rodstift, rodstiftmateriale og rodstiftlængde. For alle andre stifter end dem af rustfrit stål gjaldt, at hovedparten af stifterne havde en længde, der svarede til mindst ½ af rodens længde. For stifter af rustfrit stål gjaldt, at 50 % var kortere end ½ af rodens længde. Tabel 2. De indrapporterede, rodstiftretinerede restaureringer fordelt efter type af rodstift, rodstiftmateriale og rodstiftlængde i procent af rodens længde. Type Materiale Længde I alt 15-49% 50-74% 75-90% Støbt Guld Sølv-palladium Præ fabri keret Titan Rustfrit stål Kulfiberforstærket plast I alt

4 Tabel 3. De indrapporterede, rodstiftretinerede restaureringer fordelt efter restaureringens alder på tidspunktet for komplikationens indtræden. Alder Antal 0-1 år år år år år 27 I alt 178 Fig. 1. Rodfraktur af 4+ restaureret med en præfabrikeret metalstift. Fig. 1. Root fracture of 4+ previously restored with a prefrabricated metal post. Som nævnt var 130 af de indrapporterede tænder blevet restaureret vha. en præfabrikeret rodstift og en plastisk opbygning. 29 % af opbygningerne var fremstillet i sølvamalgam, 59 % i komposit plast, 3 % i glasionomercement og 9 % i et ikke angivet/ukendt materiale. I de tilfælde, hvor rodstiften bestod af rustfrit stål, bestod opbygningen oftere af sølvamalgam (70 %) end af komposit plast (30 %). I de tilfælde, hvor rodstiften bestod af titan, bestod opbygningen oftere af komposit plast (84 %) end af amalgam (16 %), og i de tilfælde, hvor stiften bestod af kulfiberforstærket plast, bestod opbygningen i alle tilfælde af komposit plast. Af de 260 indrapporterede tilfælde var 40 % af rodstifterne blevet cementeret med zinkphosphatcement, 17 % med glasionomercement, 10 % med plastcement og 33 % med en ikke angivet/ukendt cement. Hovedparten af de støbte stifter (68 %) og af de præfabrikerede, rustfri stålstifter (93 %) var blevet cementeret med zinkphosphatcement. Hovedparten af titanstifterne var blevet cementeret med zinkphosphatcement (48 %) eller glasionomercement (37 %). Langt hovedparten af de kulfiberforstærkede plaststifter var blevet cementeret med plastcement (90 %), resten med glasionomercement (10 %). I 69 % af de 260 indrapporterede tilfælde havde restaureringen, dvs. kronen, greb om tanden. I 29 % af tilfældene havde restaureringen ikke greb om tanden, og i 2 % af tilfældene var dette ikke angivet på spørgeskemaet. Der forelå kun oplysning om tandens destruktionsgrad inden cementering af den indrapporterede restaurering for 65 (25 %) af de 260 indrapporterede restaureringer. I 47 tilfælde manglede hele den kliniske krone, og i 18 tilfælde manglede ½-¾ af den kliniske krone på restaureringstidspunktet. Tabel 3 viser, hvor længe restaureringerne havde siddet i munden, inden den indrapporterede komplikation indtraf. Levetiden for de 178 restaureringer, for hvilke denne oplysning forelå, varierede mellem tre måneder og 38 år. Middellevetiden, indtil komplikationen indtraf, var 11 år, medianlevetiden otte år. Af de 178 restaureringer havde 61 % haft en levetid på 10 år eller mindre. Af de 260 indrapporterede tilfælde bestod 51 % af de indtrufne komplikationer af rodfraktur, 30 % af løsnet rodstift, 17 % af fraktureret rodstift, mens der ikke forelå oplysning om typen af komplikation for de sidste 2 %. Fig. 1 viser et af de indrapporterede tilfælde af rodfraktur og Fig. 2 et tilfælde af løsnet rodstift. Blandt de stiftretinerede restaureringer, hvor den indrapporterede komplikation indtraf relativt kort tid efter restaureringens fremstilling (0-10 års levetid) i forhold til relativt lang tid efter restaureringens fremstilling (11-38 års levetid), var: 1) signifikant flere cylindriske rodstifter og kombineret cylindrisk-koniske rodstifter, end der var koniske rodstifter, 2) signifikant flere præfabrikerede kulfiberforstærkede plaststifter, end der var præfabrikerede titanstifter og rustfri stålstifter, 3) signifikant flere støbte opbygninger i sølv-palladium, end der var støbte opbygninger i guld, 4) signifikant flere plastopbygninger, end der var sølvamalgamopbygninger, og endelig 5) signifikant flere rodstifter cementeret med plastcement eller glasionomercement, end der var rodstifter cementeret med zinkphosphatcement. Disse resultater var uventede, og i det efterfølgende diskussionsafsnit argumenteres for, at resul- Faglige artikler 395

5 Rodstifter - spørgeskemaundersøgelse taterne ikke er et udtryk for, at de nævnte materialer/behandlinger disponerer for dårlig holdbarhed, men derimod at disse materialer/behandlinger er relativt nye på markedet. Adskillige faktorer havde signifikant betydning for typen af den indtrufne komplikation. 1) Frekvensen af rodfraktur var ens for kvinder (51 %) og mænd (50 %), og frekvensen af løsnet rodstift var ens for kvinder (36 %) og mænd (25 %). Frekvensen af stiftfraktur var derimod højere for mænd (24 %) end for kvinder (13 %). 2) Jo kortere rodstiften var, desto mindre var frekvensen af stiftfraktur (Tabel 4). 3) Koniske rodstifter var oftere end cylindriske stifter og kombineret cylindrisk-koniske stifter forbundet med rodfraktur (61 % versus 39 % og 41 %) og mindre ofte med stiftfraktur (9 % versus 30 % og 31 %). 4) Præfabrikerede rodstifter i rustfrit stål var oftere end præfabrikerede stifter i titan forbundet med rodfraktur (81 % versus 36 %). 5) Tænder forsynet med en plastisk opbygning i sølvamalgam udviste hovedsageligt rodfraktur (70 %), tænder forsynet med en støbt guldopbygning udviste hovedsageligt rodfraktur (51 %) eller løsning af stift (35 %), og tænder forsynet med en plastisk opbygning i komposit plast udviste alle tre typer af komplikationer med samme hyppighed (35 % rodfraktur, 25 % stiftfraktur og 40 % løsning af stift). 6) I de tilfælde, hvor rodstiften var blevet cementeret med zinkphosphatcement, sås oftere rodfraktur (54 %) end i de tilfælde, hvor rodstiften var blevet cementeret med glasionomercement (34 %) eller plastcement (36 %). 7) I de tilfælde, hvor komplikationen indtraf relativt kort tid efter restaureringens fremstilling, var frekvensen af de tre typer af komplikationer ens (Tabel 5), men i forhold til frekvensen af stiftfraktur og frekvensen af løsnet stift blev frekvensen af rodfraktur større, jo ældre restaureringen var, da komplikationen indtraf. Tabel 4. De indrapporterede, rodstiftretinerede restaureringer fordelt efter længde af rodstift og type af komplikation. Længde Type af komplikation I alt Fig. 2. Løsnet fiberforstærket plaststift på en stærkt destrueret +4. Fig. 2. Loss of retention of a fiber-reinforced resin composite post from a severely destructed +4. Rodfraktur Stiftfraktur Løsning af stift 2-5 mm mm mm I alt Tabel 5. De indrapporterede, rodstiftretinerede restaureringer fordelt efter restaureringens alder på tidspunktet for komplikationens indtræden og type af komplikation. Alder Type af komplikation I alt Rodfraktur Stiftfraktur Løsning af stift 0-1 år år år år år I alt

6 Diskussion Blot 5 % af de tandlæger, der fik tilsendt eksemplarer af spørgeskemaet, deltog i undersøgelsen ved at indsende mindst ét skema. Denne lave svarprocent har mange mulige forklaringer, heriblandt spørgeskemaets omfang samt det faktum, at spørgeskemaet ikke kunne udfyldes nu og her, men skulle gemmes og tages frem, når den rette patientsituation indtraf. Det faktum, at svarprocenten pr. spørgsmål ikke var 100 %, kan ligeledes skyldes, at spørgeskemaet skulle udfyldes under patientbehandlingen i en travl hverdag. Med hensyn til alders- og kønsfordeling viste patientgruppen sig ikke blot at udgøre et repræsentativt udsnit af den totale patientgruppe hos privatpraktiserende tandlæger i Danmark, men den svarede også til de patientgrupper, der indgik i tidligere publicerede kliniske undersøgelser af stiftretinerede restaureringer (22,40,47). Disse kliniske undersøgelser kan også anvendes til at forklare, hvorfor der i spørgeskemaundersøgelsen blev indrapporteret flere komplikationer på overkæbetænder, især incisiver og hjørnetænder, end på underkæbetænder: De kliniske undersøgelser viser nemlig, at der behandles flere overkæbetænder end underkæbetænder med rodstifter (22,40,45,48), og at der oftere rapporteres komplikationer omkring stiftretinerede restaureringer i overkæbetænder end i underkæbetænder (22) i særdeleshed omkring stiftretinerede restaureringer i overkæbeincisiverne formodentlig pga. de store horisontale kræfter, som disse tænder udsættes for i sammenligning med molarer og præmolarer (22,47-49). Det er vigtigt at huske på, at de typer af rodstifter, opbygninger og retentionscementer, der ifølge spørgeskemaundersøgelsen var blevet anvendt, ikke kun er et udtryk for den enkelte tandlæges præference, men også for, hvilke materialer der overhovedet var tilgængelige på behandlingstidspunktet. Pga. undersøgelsesdesignet har vi kun kendskab til restaureringer, i forbindelse med hvilke der er opstået en komplikation, og ikke til, hvor mange restaureringer der i alt er blevet fremstillet med de forskellige rod stifter, opbygninger, materialer etc. Det, at vi ikke har nogen kontrolgruppe, gør at vi ikke, blandt de indrapporterede tilfælde af komplikationer, kan skelne mellem en overrepræsentation af en bestemt rodstift, et bestemt materiale eller en bestemt behandling forårsaget af udbredt anvendelse og en overrepræsentation forårsaget af ringe holdbarhed. En række specifikke materialer/behandlinger viste sig at have signifikant stor udbredelse blandt gruppen af restaureringer, hvor den indrapporterede komplikation indtraf relativt kort tid efter restaureringens fremstilling. Det gjaldt præfabrikerede kulfiberforstærkede plaststifter, stiftopbygninger støbt i sølv-palladium-legeringer, cylindriske og kombineret cylindrisk-koniske rodstifter, plastopbygninger, plastcement og glasionomercement. Nogle af disse materialer/behandlinger befinder sig formentlig i denne gruppe af restaureringer, ikke fordi de faktisk prædisponerer for komplikationer og ringe holdbarhed, men fordi de havde været på markedet i kort tid i forhold til de alternative materialer/behandlinger og derfor var overrepræsenteret i den totale gruppe af»nyere«restaureringer. Rodfraktur var den hyppigst rapporterede type af komplikation efterfulgt af løsnet rodstift og stiftfraktur. Denne relative fordeling af typerne af komplikation er anderledes end den, der er blevet fundet i tidligere publicerede, retrospektive undersøgelser. I disse fandt man således, at løsnede rodstifter var den hyppigste form for komplikation (22,50-52). Løsnede rodstifter kan som regel behandles og tanden bevares. Rodfrakturer derimod er langt alvorligere og fører ofte til ekstraktion af tanden. Når der i denne undersøgelse var en relativt lav forekomst af løsnede rodstifter, kan det skyldes mindst to forhold. Det ene er, at det måske var lettere for tandlægen at huske at udfylde og indsende et spørgeskema, når noget så drastisk som en rodfraktur eller stiftfraktur indtraf, end når en løsnet rodstift måske skulle recementeres. Dette ville selvfølgelig føre til en underestimering af frekvensen af løsnede rodstifter. Det andet forhold er, at frekvensen af løsnede rodstifter i realiteten er faldet, idet glatte rodstifter og koniske rodstifter har måttet vige pladsen for rodstifter med ru/rillet overflade og for cylindriske stifter. Adskillige faktorer havde signifikant betydning for typen af den indtrufne komplikation. En af faktorerne var patientens køn: Der var signifikant flere mænd end kvinder med restaureringer, der udviste stiftfraktur. Kan hænde, at mænds større bidkraft (53) ikke kun øger frekvensen af komplikationer (22), men i særlig grad disponerer for stiftfraktur. En anden faktor var stiftlængde: Korte rodstifter var forbundet med en lavere frekvens af stiftfraktur end længere stifter. Dette resultat kan ikke forklares vha. spændingsanalyser, men afspejler måske, at der var en overrepræsentation af rustfri stålstifter og af koniske stifter i gruppen af korte stifter. Rustfrit stål har højere E-modul og styrke end guldlegeringer og titanlegeringer (54) og må derfor formodes at kunne modstå større kræfter. I forhold til cylindriske og kombineret cylindrisk-koniske rodstifter var koniske rodstifter forbundet med en højere frekvens af rodfraktur og med en tilsvarende lavere frekvens af stiftfraktur. Denne høje forekomst af rodfraktur i forbin- Faglige artikler 397

7 Rodstifter - spørgeskemaundersøgelse delse med koniske rodstifter er også rapporteret i andre undersøgelser (21,22). I sammenligning med rodstifter i titan var rodstifter i rustfrit stål ligeledes forbundet med en højere frekvens af rodfraktur, hvilket formentlig kan forklares ved deres koniske facon. Relativt set sås signifikant flere rodfrakturer blandt tænder, der var blevet behandlet med en amalgamopbygning, end blandt tænder, der var behandlet med en opbygning i komposit plast eller en opbygning støbt i en guldlegering. Da sølvamalgam mht. mekaniske egenskaber, fx E-modul, ligger mellem komposit plast og guldlegeringer, kan disse egenskaber ikke være årsag til den højere frekvens af rodfrakturer. Endnu en gang er det formentlig ikke selve materialet eller behandlingen, dvs. sølvamalgamen, der er forklaringen, men andre faktorer, der karakteriserer de tænder, der var blevet forsynet med en sølvamalgamopbygning: De fleste rustfri stålstifter var således forsynet med opbygninger i sølvamalgam, mens de fleste titanstifter var forsynet med opbygninger i komposit plast. Som nævnt ovenfor var de rustfri stålstifter oftere end titanstifterne koniske, og koniske stifter har tidligere vist sig at prædisponere for rodfraktur. Det faktum, at zinkphosphatcement ligeledes syntes at prædisponere for rodfraktur, kan forklares på samme måde, altså ikke ved at zinkphosphatcement er et inferiørt materiale, men ved at det var blevet anvendt sammen med»uheldige«rodstifter: En relativt højere andel af stifter, der var blevet støbt i sølv-palladium-legeringer, og af præfabrikerede rustfri stålstifter var blevet cementeret med zinkphosphatcement, og disse to stifttyper var forbundet med en høj forekomst af rodfraktur. Den sidste faktor, der havde signifikant indflydelse på typen af komplikation, var restaureringens alder, da komplikationen indtraf: Jo længere tid restaureringen havde siddet i munden, desto hyppigere sås rodfraktur frem for stiftfraktur og løsnet stift. Dette resultat er i modstrid med, hvad man har fundet i andre undersøgelser, idet man ikke tidligere har fundet nogen sammenhæng mellem typen af komplikation og restaureringens alder (50,51). Forklaringen kan være, at de restaureringer, der indgik i nærværende undersøgelse, dels varierede langt mere, mht. hvor længe de havde siddet i munden, inden komplikationen indtraf, dels havde en højere middellevetid i forhold til de to foregående undersøgelser. Som nævnt i introduktionen har man i andre undersøgelser fundet, at såvel mængden af resterende tandsubstans som greb om tanden spiller en vigtig rolle for, hvilke typer af komplikationer der indtræffer siden hen (6,12,21,29,40-43). Disse sammenhænge kunne ikke påvises i denne undersøgelse. Hvad angår tandens destruktionsgrad, var svarprocenten på dette spørgsmål så lav, at der ikke kunne udføres statistisk analyse af, hvorvidt tandens destruktionsgrad havde indflydelse på restaureringens levetid og/eller på typen af komplikation. Hvad angår kronens greb om tanden, viste det sig, at langt de fleste kroner havde greb om tanden. Dette medførte, at sandsynligheden for, at der kunne påvises en signifikant effekt af»greb om tanden«, reduceredes. Det er dog glædeligt at notere, at tandlæger er bevidste om det vigtige i at præparere på en sådan måde, at den endelige restaurering får et godt greb om tanden. Det faktum, at der opstod komplikationer på trods af, at kronerne havde greb om tanden, indebærer, at de materialer/behandlinger, der var blevet udført inden den endelige restaurering, heriblandt rodstifter og opbygninger, havde betydning for tandens overlevelse, og disse bør derfor vælges med omhu. Tak Forfatterne takker de mange privatpraktiserende tandlæger, som har deltaget i undersøgelsen, samt Dansk Tandlægeforening for økonomisk tilskud. English summary A survey of failed post-retained restorations Survival of endodontically-treated, post-restored teeth depends on a multitude of factors all of which are practically impossible to include in a randomized, controlled clinical study. The purpose of this survey was to characterize and analyze reported failures of post-retained restorations to identify factors critical to failure and to type of failure. A questionnaire was mailed to private practitioners in Denmark with a request to complete the questionnaire whenever a patient presented with a failed post-retained restoration. Information was gathered on factors related to the patient, the tooth, the restorative materials, and the techniques. Two-hundred and sixty questionnaires were collected from 171 practitioners over a 3-year period. Functioning time until failure varied between 3 months and 38 years. Mean survival time until failure was 11 years. Of the failed restorations, 61% had functioned for 10 years or less. Fracture of the tooth was the most common type of failure reported, followed by loosening of the post and fracture of the post. Tapered posts implied an increased risk of tooth fracture compared to loosening or fracture of the post, and the relative risk of tooth fracture increased with the functioning time until failure. Fracture of the post was more common among male than female patients. On the basis of this survey of failed post-retained restorations it was concluded that tapered posts were associated with a higher risk of tooth fracture than were parallel-sided posts. 398

8 Litteratur 1. Hämmerle CHF, Ungerer MC, Fantoni PC, Brägger U, Bürgin W, Lang NP. Long-term analysis of biologic and technical aspects of fixed partial dentures with cantilevers. Int J Prosthodont 2000; 13: Leempoel PJ, Kayser AF, van Rossum GM, de Haan AF. The survival rate of bridges. A study of 1674 bridges in 40 Dutch general practices. J Oral Rehabil 1995; 22: Palmqvist S, Söderfeldt B. Multivariate analyses of factors influencing the longevity of fixed partial dentures, retainers, and abutments. J Prosthet Dent 1994; 71: Randow K, Glantz PO, Zoger B. Technical failures and some related clinical complications in extensive fixed prosthodontics. An epidemiological study of long-term clinical quality. Acta Odontol Scand 1986; 44: Reuter JE, Brose MO. Failures in full crown retained dental bridges. Br Dent J 1984; 157: Fernandes AS, Dessai GS. Factors affecting the fracture resi stance of post-core reconstructed teeth: A review. Int J Prosthodont 2001; 14: Leary JM, Aquilino SA, Svare CW. An evaluation of post length within the elastic limits of dentin. J Prosthet Dent 1987; 57: Pontius O, Hutter JW. Survival rate and fracture strength of incisors restored with different post and core systems and endodontically treated incisors without coronoradicular reinforcement. J Endod 2002; 28: Reeh ES, Douglas WH, Messer HH. Stiffness of endodonticallytreated teeth related to restoration technique. J Dent Res 1989; 68: Sorensen JA. Preservation of tooth structure. J Calif Dent Assoc 1988; 16: Sorensen JA, Martinoff JT. Intracoronal reinforcement and coronal coverage: a study of endodontically treated teeth. J Prosthet Dent 1984; 51: Torbjörner A, Fransson B. A literature review on the prosthetic treatment of structurally compromised teeth. Int J Prosthodont 2004; 17: Trabert KC, Caputo AA, Abou-Rass M. Tooth fracture A comparison of endodontic and restorative treatments. J Endod 1978; 4: Trope M, Maltz DO, Tronstad L. Resistance to fracture of restored endodontically treated teeth. Endod Dent Traumatol 1985; 1: Asmussen E, Peutzfeldt A, Sahafi A. Finite element analysis of stresses in endodontically treated, dowel-restored teeth. J Prosthet Dent 2005; 94: Caputo AA, Standlee JP. Biomechanics in clinical dentistry. In: Quintessence Publishing Co., Inc, Chicago London Berlin São Paulo Tokyo and Hong Kong; p Isidor F, Brøndum K. Intermittent loading of teeth with tapered, individually cast or prefabricated, parallel-sided posts. Int J Prosthodont 1992: 5: Nissan J, Dmitry Y, Assif D. The use of reinforced composite resin cement as compensation for reduced post length. J Prosthet Dent 2001; 86: Sahafi A, Peutzfeldt A, Asmussen E, Gotfredsen K. Retention and failure morphology of prefabricated posts. Int J Prosthodont 2004; 17: Sahafi A, Peutzfeldt A, Ravnholt G, Asmussen E, Gotfredsen K. Resistance to cyclic loading of teeth restored with posts. Clin Oral Invest 2005; 9: Sorensen JA, Martinoff JT. Clinically significant factors in dowel design. J Prosthet Dent 1984; 52: Torbjörner A, Karlsson S, Ödman PA. Survival rate and failure characteristics for two post designs. J Prosthet Dent 1995; 73: Colley IT, Hampson EL, Lehman ML. Retention of post crowns. An assessment of the relative efficiency of posts of different shapes and sizes. Br Dent J 1968; 124: Cooney JP, Caputo AA, Trabert KC. Retention and stress distribution of tapered-end endodontic posts. J Prosthet Dent 1986; 55: Holmes DC, Diaz-Arnold AM, Leary JM. Influence of post dimension on stress distribution in dentin. J Prosthet Dent 1996; 75: Abramovits L, Lev R, Fuss Z, Metzger Z. The unpredictability of seal after post space preparations: a fluid transport study. J Endod 2001; 27: Mattison GD, Delivanis PD, Thacker RW, Hassell KJ. Effect of post preparation on the apical seal. J Prosthet Dent 1984; 51: Wu MK, Pehlivan Y, Kontakiotis EG, Wesselink PR. Microleakage along apical root fillings and cemented posts. J Prosthet Dent 1998; 79: Peroz I, Blankenstein F, Lange KP, Naumann M. Restoring endodontically treated teeth with posts and cores a review. Quintessence Int 2005; 36: Ross RS, Nicholls JI, Harrington GW. A comparison of strains generated during placement of five endodontic posts. J Endod 1991; 17: Standlee JP, Caputo AA, Holcomb JP. The Dentatus screw: comparative stress analysis with other endodontic dowel designs. J Oral Rehabil 1982; 9: Eckerbom M, Magnusson T, Martinsson T. Prevalence of apical periodontitis, crowned teeth and teeth with posts in a Swedish population. Endod Dent Traumatol 1991; 7: Martinez-Insua A, da Silva L, Rilo B, Santana U. Comparison of the fracture resistances of pulpless teeth restored with a cast post and core or carbon-fiber post with a composite core. J Prosthet Dent 1998; 80: Sidoli GE, King PA, Setchell DJ. An in vitro evaluation of a carbon fiber-based post and core system. J Prosthet Dent 1997; 78: Manocci F, Ferrari M, Watson TF. Intermittent loading of teeth restored using quartz fiber, carbon-quartz fiber, and zirconium dioxide ceramic root canal posts. J Adhes Dent 1999; 2: Chan FW, Harcourt JK, Brockhurst PJ. The effect of post adaptation in the root canal on retention of posts cemented with various cements. Aust Dent J 1993; 38: Mendoza DB, Eakle WS, Kahl EA, Ho R. Root reinforcement with a resin-bonded preformed post. J Prosthet Dent 1997; 78: Faglige artikler 399

9 Rodstifter - spørgeskemaundersøgelse 38. Peters MCRB, Poort HW, Farah JW, Craig RG. Stress analysis of a tooth restored with a post and core. J Dent Res 1983; 62: Utter JD, Wong BH, Miller BH. The effect of cementing procedures on retention of prefabricated metal posts. J Am Dent Assoc 1997; 128: Creugers NHJ, Mentink AGM, Fokkinga WA, Kreulen CM. 5- year follow-up of a prospective clinical study on various types of core restorations. Int J Prosthodont 2005; 18: Stankiewicz NR, Wilson PR. The ferrule effect: a literature review. Int Endod J 2002; 35: Tan PLB, Aquilino SA, Gratton DG, Stanford CM, Tan SC, Johnson WT, Dawson D. In vitro fracture resistance of endodontically treated central incisors with varying ferrule heights and configurations. J Prosthet Dent 2005; 93: Zhi-Yue L, Yu-Xing Z. Effects of post-core design and ferrule on fracture resistance of endodontically treated maxillary central incisors. J Prosthet Dent 2003; 89: Bergman B, Lundquist P, Sjögren U, Sundquist G. Restorative and endodontic results after treatment with cast posts and cores. J Prosthet Dent 1989; 61: Ellner S, Bergendal T, Bergman B. Four post-and-core combinations as abutments for fixed single crowns: a prospective up to 10-year study. Int J Prosthodont 2003; 16: Hatzikyriakos AH, Reisis GI, Tsingos N. A 3-year postoperative clinical evaluation of posts and cores beneath existing crowns. J Prosthet Dent 1992; 67: Naumann M, Blankenstein F, Kiessling S, Dietrich T. Risk factors for failure of glass-reinforced composite post restorations: a prospective observational clinical study. Eur J Oral Sci 2005; 113: Mentink AGB, Meeuwissen R, Käyser AF, Mulder J. Survival rate and failure characteristics of the all metal post and core restoration. J Oral Rehabil 1993; 20: Fox K, Wood DJ, Youngson CC. A clinical report of 85 fractured metallic post-retained crowns. Int Endod J 2004; 37: Lewis R, Smith BGN. A clinical survey of failed post retained crowns. Br Dent J 1988; 165: Turner CH. Post-retained crown failure: a survey. Dent Update 1982; 9: Balkenhol M, Wöstmann B, Rein C, Ferger P. Survival time of cast post and cores: A 10-year retrospective study. J Dent 2007; 35: Helkimo E, Carlsson GE, Helkimo M. Bite force and state of dentition. Acta Odontol Scand 1977; 35: van Noort R. Introduction to dental materials. London: Mosby, Times International Publishers Limited; Rodstifter Komplikationer Spørgeskemaundersøgelse Forfatteroplysninger: Anne Peutzfeldt, lektor, dr.odont., Alireza Sahafi, adjunkt, ph.d., og Erik Asmussen, professor emeritus, dr.odont. Afdeling for Dentalmaterialer og Afdeling for Oral Rehabilitering, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 400

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Rodstifter alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Holdbarheden af tænder restaureret med indirekte restaureringer afhænger bl.a. af restaureringernes retention og stabilitet. Undersøgelser har

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Endodontisk behandlede tænder udgør et særligt problem,

Endodontisk behandlede tænder udgør et særligt problem, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Hvordan restaureres den endodontisk behandlede tand Endodontisk behandlede tænder mangler ofte tandsubstans. Rodstift og opbygning bruges derfor hyppigt ved

Læs mere

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix Selvadhærerende resincement Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix resincement - kombinerer enkelhed med fremragende egenskaber og styrker RelyX Unicem 2

Læs mere

Rodstifter anvendes ofte i rodbehandlede tænder med

Rodstifter anvendes ofte i rodbehandlede tænder med VIDENSKAB & KLINIK Sekundærpublikation ABSTRACT Er cementfilmtykkelsen af betydning, når rodstifter cementeres adhæsivt? Introduktion og formål Rodstifters retention kan skabes ad mikromekanisk vej ved

Læs mere

Rodstifter og opbygninger. Alireza Sahafi. Årskursus 2010, Dansk Tandlægeforening. Tandlæge, Ph.D. Brush-up kursus. April 2010

Rodstifter og opbygninger. Alireza Sahafi. Årskursus 2010, Dansk Tandlægeforening. Tandlæge, Ph.D. Brush-up kursus. April 2010 Rodstifter og opbygninger Brush-up kursus Alireza Sahafi Tandlæge, Ph.D. Privatpraksis, Kgs. Lyngby April 2010 Årskursus 2010, Dansk Tandlægeforening Program Baggrund: Hvorfor restaurere tanden med opbygning

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Lise-Lotte Kirkevang Baggrund Formålet med enhver endodontisk behandling er at forebygge eller kurere apikal parodontitis (AP) og dermed

Læs mere

På Vejlemessen 1997 afholdtes et symposium med ovennævnte

På Vejlemessen 1997 afholdtes et symposium med ovennævnte Garanti på fast protetik?»alt hvad du siger inden noget går galt, er forklaringer; alt hvad du siger når noget er gået galt, er bortforklaringer«- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Risikofyldte behandlinger - for hvem?

Risikofyldte behandlinger - for hvem? Tandlægeforeningen - Efteruddannelsen Årskursus 2014-2. 4. april Bella Center Risikofyldte behandlinger - for hvem? Flemming Isidor Sektion for protetik Institut for Odontologi, Tandlægeskolen Ting kan

Læs mere

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann Forskellen er tydelig Originalkomponenter fra Straumann 1 Brosch_Original On Original.indd 1 2013-09-04 09:08:49 Det perfekte match i enhver henseende Originale Straumann-komponenter er det anbefalede

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Ætsbroer flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Kært barn har mange navne. Dette gælder også ætsbroer, som egentlig bør kaldes plastretinerede broer. I denne artikel vil de to betegnelser anvendes

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement Du vælger vejen Vi har løsningen TM Selvadhærerende Universal Resincement Indikationer Indlæg, Onlays, Kroner og Broer fremstillet af Metal/Metalkeramik Porcelæn/Keramik Komposit Stifter og støbte opbygninger

Læs mere

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 lars pallesen og klaus gotfredsen 1 Slide 2 TOPICS/MENU Indikationer for implantatbehandling Hvem kan og hvem bør ikke få implantater Ekstraktion hvornår og hvordan? Krav

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at

Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Endodontiske behandlinger og resultater i Danmark For at kunne informere patienterne om forskellige behandlingsmuligheder er det vigtigt at kende prognosen

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer Cementeringsløsninger Den ideelle cement til alle indikationer RelyX Ultimate Adhæsiv Resincement Særdeles høj bindingsstyrke Hurtig og let procedure med kun få komponenter og nemmere arbejdsgang Selektiv

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Det har i lang tid været kendt at en væsentlig del af

Det har i lang tid været kendt at en væsentlig del af Patienters anvendelse af fremstillede delproteser Resultat fra tandlægeskolerne i København og Århus Elisabeth Riber og Bengt Öwall - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Odontologisk æstetik og etik

Odontologisk æstetik og etik N ORDISK TEMA: ETHICS IN TISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 88 9 Palle Holmstrup, Ulla Pallesen, og Søren Schou Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 Tandmorfologi 2 semester 2010 HUSK: Tooth Atlas er et opslagsværk ikke en lærebog! Det skal derfor bruges som supplement

Læs mere

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester Woelfel s Dental Anatomy its relevance to Dentistry Rickne C Scheid. Seventh Edition 2007. (Pris: ca 445 kr) Kan købes i Odontologisk Boghandel. Desuden

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Lake Skærsø, Denmark Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Anna-Marie Klamt, Kasper Reitzel, Frede Ø. Andersen, Henning S. Jensen CLEAR temadag 24 May 2016 Syddansk

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004

Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004 Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004 Formål med Øvelsen: Formålet med øvelsen er at analysere om risikoen for død er forbundet med to forskellige vacciner BCG (mod

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark Procedures for accepting road restraint systems in Denmark Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark WG 1 Road Restraint systems WG 6 Noise Barriers WG 10 Passive safety of support structures for road equipment

Læs mere

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Overgangen fra amalgam til plast har i et vist omfang ikke indflydelse på tandsundheden Af miljømæssige grunde er plastmateriale i dag første valg, når fyldninger

Læs mere

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Birgitte Goldschmidt Mertz Helle Molter Duriaud Niels Kroman

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Resultater. Formål. Results. Results. Må ikke indeholde. At fåf. kendskab til rapportering af resultater. beskrivelse

Resultater. Formål. Results. Results. Må ikke indeholde. At fåf. kendskab til rapportering af resultater. beskrivelse Formål Resultater kendskab til rapportering af resultater Andreas H. Lundh Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Anders W. JørgensenJ Øre-næse-halsafdeling, Århus Universitetshospital Mål At

Læs mere

Postoperative komplikationer

Postoperative komplikationer Løsninger til øvelser i kategoriske data, oktober 2008 1 Postoperative komplikationer Udgangspunktet for vurdering af den ny metode må være en nulhypotese om at der er samme komplikationshyppighed, 20%.

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

DANPEP Patienttilfredshed Praksisrapport LÆGEHUSET I MØRKØV

DANPEP Patienttilfredshed Praksisrapport LÆGEHUSET I MØRKØV DANPEP LÆGEHUSET I MØRKØV OM UNDERSØGELSEN 01 DANPEP DANPEP står for DANske Patienter Evaluerer, og er et instrument til måling af den kvalitet, patienterne oplever i deres møde med læge og praksis. Målingen

Læs mere

Tandlæger diagnosticerer og udformer deres behandlingsforslag

Tandlæger diagnosticerer og udformer deres behandlingsforslag ehovet for protetisk behandling overordnede aspekter Fast protetik som behandling af tandmangel engt Öwall I artiklen redegøres for den overordnede diagnostik vedr. behandlingsindikation i reducerede resttandsæt

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Plastrekonstruktion 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm rgsmål 4. semester Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Forbehandling af tanden Forbehandling

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere

Der foreligger talrige in vitro-undersøgelser af effekten

Der foreligger talrige in vitro-undersøgelser af effekten Brugen af dentinbindingssystemer i Danmark Anne Peutzfeldt og Merete Vigild - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dentinbindingssystemer

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

Metode. Periode. Dataindsamling. Univers. Svarprocent. Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012

Metode. Periode. Dataindsamling. Univers. Svarprocent. Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012 Metode Periode Indsamling af data er startede d. 3. og sluttede den 21. september 2012 Dataindsamling Indsamlingen er foregået via webpanel, som er repræsentativt i forhold til den danske befolkning Der

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog MEDTRONIC CARELINK Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten Teknisk håndbog 0123 2011 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic

Læs mere

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Alle hjælpemidler er tilladt, og besvarelsen må gerne skrives med blyant. Opgavesættet er på

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere