Der blev taget referat af enkelte dele af programmet, mens de øvrige punkter blev dokumenteret ved vedhæftede slides og opsamlinger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der blev taget referat af enkelte dele af programmet, mens de øvrige punkter blev dokumenteret ved vedhæftede slides og opsamlinger."

Transkript

1 TR seminar i DM Professionshøjskoler den på Vejle Center Hotel Deltagere Hans Beksgaard, Hanne Schneider, Helle Waagner, Dorit G. Thomsen, Mette Bruun, Anders H. Simonsen, Steen Simonsen, Tommy D. Madsen, Kristian Horslund, Mikkel Høgsbro, Anne B. Kristensen, Anne L. Harving, Bjarne Lellek, Elisabeth M. Andersen, Finn Holm, Gitte F. Henriksen, Helle Larsen, Helle Kildevang, Inge Regnarsson, Jannie H. Rasmussen, Karen Drejer, Kim Løwenstein, Kim Negendahl, Klaus Bruun, Lars U. Bøjstrup, Lis R. Kjeldsen, Lisbeth K. Nissen, Lotte S. Kaspersen, Per Holst- Hansen, Gitte Kampp, Hans Koch, Niels Christian Sørensen, Peter Mikael B. Hansen, Sara T. Crone, Sys Bisgaard, Trine Etzerodt, Lars Larsen, Helge Nielsen, Anette Berentzen, Stephan Kretzschmer, Aase Riis, Jens Vraa-Jensen, Ulla Koch, Katrin Hjort, Hans Hvenegaard Der blev taget referat af enkelte dele af programmet, mens de øvrige punkter blev dokumenteret ved vedhæftede slides og opsamlinger. Velkomst. Hans Beksgaard bød velkommen og præsenterede programmet. Han bød særligt velkommen til Anette Bærentsen, som er den konsulent i DM s stab, der arbejder med blandt andet uddannelsespolitik og som har været inde over det udsendte DM notat om uddannelseskvalitet. Hans Beksgaard orienterede herefter kort om aktuelle emner, som landsklubbestyrelsen arbejder med: - OK 15 hvor DM Professionshøjskoler fokuserer på bedre vilkår for arbejdstilrettelæggelse samt bedre rammer for TR-arbejdet. - Samarbejde med de studerendes netværk om indspil til finanslov 2015 i form af papiret Fair finansiering, ligesom DM Professionshøjskoler arbejder på at få lavet en fælles henvendelse sammen med rektorkollegiet til uddannelsesordførerne. - Samarbejdet med en lang række underviserorganisationer i DUS om blandt andet TR rollen og dannelse i uddannelse, jfr. dagens kronik i Politiken underskrevet af formændene for organisationerne i DUS, herunder formanden for DM. - Internt i DM arbejdes der med nye vedtægter. - Internt i DM afspejler ny APV arbejdsmiljøproblemer mellem topledelse og medarbejdere i sekretariatet. Herefter præsenterede han kort det udsendte oplæg om TR-funktion på professionshøjskolerne i nye tider og opfordrede mødedeltagerne til at medtænke udvalgte dele af det i arbejdet på seminaret. Herefter stod Dorrit Gaarskjær Thomsen og Kristian Horslund for ledelsen af seminaret.

2 Workshop med Team Arbejdsliv: Se vedhæftede slides, samt link til undersøgelse at arbejdsgivers forventninger til TR, som der blev refereret til: Erfaringer med arbejdstilrettelæggelse og perspektiver på samarbejdet med ledelsen om nye ledelsesformer: Se vedhæftede opsamlinger fra walk and talk og gruppearbejder: Opsummering af hovedtemaer og perspektiveringer torsdag den : Hans Beksgaard opsummerede: - Takkede for en interessant dag, hvor mange var gået til kernen i vores aktuelle problemer. - Dagen afspejler at vi er uenige om en række ting, som bestyrelsen må spænde over og kanalisere over i handlinger. - Vi må arbejde videre med samarbejdet mellem AMR og TR, og det arbejde går i gang i en arbejdsgruppe allerede i dag. - Vi kan ikke vente på at kollegerne går ned med stress, i stedet må vi udbygge samarbejdet, så vi kæmper for at arbejdsbetingelserne bliver så gode, at det undgås. - Vedrørende samarbejde mellem underviserorganisationerne er DM allerede en aktiv del i samarbejdet i DUS, jfr. kronikken i dagens Politiken, men det er en god ide at opprioritere det. - Vedr. new public management havde han ikke kendskab til, at nogen fagforeningsleder havde udtalt sig positiv over for det. Syntes dog det var problematisk, at en stor gruppe på Sophias konference om alternativ til NPM var gået ind for, at der slet ikke skulle være nogen ledelse. Perspektivering og opsummering på seminarets temaer, Hans Beksgaard opsummerede: På samme måder som alle uddannelser synes de har en særlig kvalitet, er der noget særligt ved tillidsrepræsentanterne i DM Professionshøjskoler, der udviser gejst og tager en god debat.

3 Seminaret havde været præget af spændende diskussioner, hvor uenighed respekteres, så man lytter til hinanden for at finde fælles retning. Bestyrelsen for DM Professionshøjskoler vil med afsæt i seminaret arbejde videre med TR-rollen også internt i DM og DUS. Det giver en klar fordel, at DM Professionshøjskoler er langt fremme med diskussionerne og at tillidsrepræsentanterne har givet så gode input i dem. Han oplyste, at DM arrangerer en konference med internationalt perspektiv den på Vartov om måling af kvalitet i videregående uddannelser. Konferencen ligger altså kort tid efter, at Kvalitetsudvalget kommer med sin anden rapport ultimo november. Oplyste videre at DM arrangerer en konference den om TTIP forhandlingerne, som Jens Vraa nævnte i sit oplæg. Endvidere er der TR dag i DM den Endeligt arbejder sektorbestyrelsen med et medlemsmøde for undervisere og forskere på professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, Medie- og journalisthøjskolen og universiteterne i løbet af DM Professionshøjskoler afholder TR seminarer igen og Helge Nielsen Uddannelseskvalitet Paneldebat med Ulla Koch, formand for rektorkollegiet uddannelsespolitiske udvalg, Hans Beksgaard, formand for DM Professionshøjskoler og professor Katrin Hjort, SDU Ingrid Stage skulle have deltaget i paneldebatten, men havde meldt afbud pga. sygdom. I hendes sted deltog Hans Beksgaard Ulla Koch tog udgangspunkt i Kvalitet og relevans i Professionsbacheloruddannelserne. Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO. Hun lagde i sit indlæg i paneldebatten vægt på professionsuddannelsernes profil som praksisnære og professionsrettede. Det var vigtigt at fastholde dette som uddannelsernes særkende i forhold til andre videregående uddannelser. Men det var ikke nok. Professionsbachelorerne skulle kunne mere end deres

4 fag og det daglige praktiske arbejde, der hørte med til faget. De skulle også være med til at drive en innovativ udvikling og dermed bidrage til nye, bedre og mere effektive opgaveløsninger. Uddannelsernes relevans var væsentlig. Det var klart at uddannelserne skulle føre til beskæftigelse, hvilket der hverken nu eller historisk havde været de store problemer med. Men det skulle også være uddannelser med et indhold og en kvalitet, der var relevant i forhold til arbejdsmarkedets kompetencebehov, hvorfor det var nødvendigt både med en dialog og et samarbejde med det arbejdsmarked, der var aftagere af de studerende, Der skulle uddannes studerende med en ballast, der gav dem en innovativ tilgang til opgaveløsning, som de kunne bruge ude på arbejdsmarkedet. M.h.t. uddannelsernes kvalitet måtte den sikres gennem akkreditering, udviklingskontrakter o. lign. Hun mente, at en tæt sammenhæng mellem teori og praksis var et centralt indsatsområde, hvor der skulle satses på, at underviserne fik et grundigt og aktuelt kendskab til praksis, at praktikvejledningen blev styrket, således at praktikvejlederne kunne hjælpe de studerende til at se sammenhængen mellem teori og de praksiserfaringer, de fik i praktikken. Her mente hun, at der var en lang vej at gå for at få uddannet praktikvejlederne. Andre måder at styrke sammenhængen mellem teori og praksis på kune være øget inddragelse af eksterne undervisere og brug af kombinationsansættelser samt at etablere et samarbejde med aftagerne om nye måder at tilrettelægge læringsforløb på. Afslutningsvis nævnte hun, at forudsætningen for kvalitet i uddannelserne var stærke faglige miljøer, hvor undervisernes kompetencer som videnarbejdere var væsentlige for at få den nyeste viden ind i uddannelserne. Ikke mindst var det vigtigt, at viden fra praksis blev integreret i undervisningen. Det var derfor nødvendigt, at flere undervisere deltog i praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Nøgleord til forståelse af uddannelseskvalitet var efter hendes opfattelse: Kvalitetssikring/kvalitetsudvikling Forventningsafstemning Kompetenceudvikling Forskningsbasering Feedback Videnformidling Samarbejde Refleksion Hans Beksgaard var ikke uenig i de synspunkter, der var blevet fremlagt af Ulla Koch og som fremgik at papiret om Kvalitet og Relevans i Professionsbacheloruddannelserne. Der var en fælles forståelse, selvom han ikke var overbevist om, at denne fælles forståelse altid var til stede i den virkelige og praktiske verden. Men DM Professionshøjskoler havde også et andet fokus, der var lige så væsentligt, og som han var ked af ikke var inddraget mere eksplicit i Kvalitet og Relevans. Han henviste til DMs oplæg: En kvalificering og konkretisering af kvalitetsudvikling på professions- og universitetsuddannelserne. Synspunkterne i dette lå på linje med den europæiske tænkning om, hvad der skabte kvalitet og kvalitetsudvikling i uddannelserne: kvalitet opstod i et samspil mellem kvalificerede

5 undervisere og motiverede og engagerede studerende; kvalitet var, at undervisere og studerende havde ordentlige arbejdsvilkår med tid til forberedelse, fordybelse og udvikling; kvalitet opstod, når der var tæt forbindelse mellem uddannelse og forskning, og når ledelsen sikrede rammer for kvalitetssikring og et professionelt råderum for underviserne. Det var hans indtryk, at grundlaget for ledelsesbeslutning på professionshøjskolerne ikke altid tog udgangspunkt i at sikre kvalitet og kvalitetsudvikling i uddannelserne, men oftere var begrundet i økonomi og bundlinjetænkning, hvilket han fandt problematisk. Han var ikke uenig i, at uddannelserne skulle føre til beskæftigelse, men mente at employabilitytankegangen var kørt helt af sporet med det seneste udspil fra Uddannelsesministeriet med 5-årsplanen for dimensionering af uddannelserne. Planen var præget af magtesløshed og frygt, samtidig med, at man havde sat markedskræfterne ud af spil. Han opfordrede Danske Professionshøjskoler til i kvalitetsdiskussionen også specifikt at inddrage de elementer i uddannelsestænkningen, som DM Professionshøjskoler havde peget på i sit oplæg: dannelse, demokrati, uddannelsesformer, tid til fordybelse og refleksion, arbejdsforhold, herunder arbejdstid, tid til forberedelse og efterbehandling, forskning og udvikling. Katrin Hjort kom i sit indlæg ind på de mange udefra kommende struktur- og organisationsændringer, der var blevet gennemført på uddannelsesinstitutionerne i de seneste år, der radikalt havde ændret det daglige undervisningsmiljø og samarbejdsrelationerne. Hun tog udgangspunkt i et igangværende forskningsprojekt på gymnasieområdet med særligt fokus på ledelse. Ved OK 2013 havde gymnasielærerne ligesom lærerne i folkeskolen og på professionshøjskolerne fået dereguleret deres arbejdsforhold. Lokale aftaler, akkorder, kollektive aftaler om forberedelsestid m.v. var væk, og i stedet var der kommet fast arbejdstid med tilstedeværelse 37 timer pr. uge og individuelle forhandlinger om opgaver og tid. Tillidsrepræsentantens gamle opgaver med at forhandle kollektive aftaler var forsvundet. I stedet havde TR fået en ny rolle med at understøtte de individuelle forhandlinger. Nye samarbejdsmodeller var under udvikling, for i realiteten så forholdene meget forskellige ud fra gymnasium til gymnasium. Nogle steder blev TR erne inddraget og mange af de gamle tænkemåder fortsatte med at eksistere, men under andre betegnelser. Andre steder var ingenting som før. På nogle gymnasier havde man ansat fagledere, der ikke kom fra lærerprofessionen, men havde administration som profession, og hvor man måtte spørge sig selv om, hvad de min bekendte sig til?

6 Det så ud som om der var ved at udvikle sig en ny gruppe mellemledere med en meget betydningsfuld rolle som dem, der både skulle kunne lede opad og nedad og ud til siderne. Lærernes selvopfattelse og opfattelse af lærergerningen som et særligt arbejde var forsøgt skudt i sænk. Men det så ud til, at der for lærergruppen kunne udvikle sig nye kompetenceudviklingsmuligheder, nye karrieremuligheder med mere varierede opgaver og nye koordinerende funktioner. Katrin Hjort opfordrede DM (og andre faglige organisationer) til at være opmærksom på ansættelsesmønstrene, herunder ikke mindst på fremvæksten af korttidsansættelser. Hovedindtrykket var, at man var styret af en slags økonomididaktik, hvor man valgte eller måtte vælge de mest rationelle og mindst tidskrævende løsninger. Der var - som hun så det - ikke er klar erkendelse af, at kvalitet koster penge. Aase Riis

Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter

Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter Deltagere: Allan Mølgaard, Anders H. Simonsen, Anne Brogård Kristensen, Bente Cecilie Bang, Charline

Læs mere

Formands oplæg om centrale fagpolitiske temaer.

Formands oplæg om centrale fagpolitiske temaer. Referat af seminardag for tillidsrepræsentanter i DM Professionshøjskoler den 8.4.2011, kl. 10.00-16.00 på Grand Park Hotel i Korsør. Til stede: Anders Elof Nielsen, Anders H. Simonsen, Annelise Jakobsen,

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl. 14.00 17.

Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl. 14.00 17. Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl. 14.00 17.30 Til stede: Præsidiet DM Offentlig DM Privat Forskning og Formidling

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Skriftlig beretning Efterår 2006

Skriftlig beretning Efterår 2006 Skriftlig beretning Efterår 2006 DM som fagforening Hvad gør DM for sine medlemmer? Hvordan skal vi som tillidsrepræsentanter forklare medlemmerne, at deres penge til DM gør en forskel? Sådan omtrent lød

Læs mere

dm professionshøjskoler

dm professionshøjskoler dm professionshøjskoler NR. 04 30. NOVEMBER 2012 Underviserne har minimal indflydelse på reform af læreruddannelsen 41 Hver sjette studerende har indvandrerbaggrund 42 Dannelse og forskning til debat 44

Læs mere

Det gode liv i egen bolig.

Det gode liv i egen bolig. Det gode liv i egen bolig. Om arbejdet med etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i boformer efter servicelovens 107 og 108 samt almenboliglovens 105. Udarbejdet af: Etikos APS ved Benedicte Schulin

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium

Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium Resolutionerne forefindes samlet i et selvstændigt dokument tilknyttet dette referat. Forslagene til vedtægtsændringer ligger

Læs mere

1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING

1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING 1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING Odense Congres Center dannede 9. december 2013 rammen om en livlig debat om organisering. Mere end 1000 tillidsvalgte 3F ere var samlet for at diskutere, lytte og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune FØLGEFORSKNINGSRAPPORT 2011 Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune Projekt A: Inklusionsformidleruddannelsens betydning for udvikling af inkluderende praksis Projekt B: Det Pædagogiske

Læs mere

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen...

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen... DM s årsberetning 2014 Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5 Faglighed og medindflydelse... 5 Dannelse i uddannelse... 5 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 6 Styrket

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Indhold. 3 Forord: Nye landskaber 5 Beretning ved bestyrelsesformand Ane Arnth Jensen 7 Beretning ved direktør Agi Csonka

Indhold. 3 Forord: Nye landskaber 5 Beretning ved bestyrelsesformand Ane Arnth Jensen 7 Beretning ved direktør Agi Csonka Årsberetning Årsberetning Indhold 3 Forord: Nye landskaber 5 Beretning ved bestyrelsesformand Ane Arnth Jensen 7 Beretning ved direktør Agi Csonka 9 Projekter afsluttet i 2006 GRUNDSKOLE 10 Skolefritidsordninger

Læs mere

DM - FAGLIGT NYT TILLIDSREPRÆSENTANT I EN BRYDNINGSTID INDHOLD

DM - FAGLIGT NYT TILLIDSREPRÆSENTANT I EN BRYDNINGSTID INDHOLD DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R M A R T S 2 0 1 2 TEMA OM PROFESSIONSHØJSKOLER AF TROELS MØRK, TM@DM.DK TILLIDSREPRÆSENTANT I EN BRYDNINGSTID

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (inkl. trepartsmøde fra 13:00 14:00) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: UCSJ, Campus

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere