nyt fra Grontmij Carl Bro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt fra Grontmij Carl Bro"

Transkript

1 9. årgang, nr. 2 Danmark November 2010 nyt fra Grontmij Carl Bro TEMA: Bliv gearet til klimaforandringerne Kloaknet, rensningsanlæg og vandmiljø er under hårdt pres som følge af de øgede nedbørsmængder. Oversvømmelser kan imidlertid forebygges. Se hvordan inde i bladet. Foto: Per Folkver (Polfoto) Ikke kun det rene vand Fremtidens monsterregn kan tæmmes Hvordan skal klimaproblemerne løses? Rådgivning i overhalingsbanen Nu kan spildevandsanlæg producere energi Seks kommuner løser fælles problem Naturen er vinderen

2 side 2 Ikke kun det rene vand En stor del af verdens klimaudfordringer i dag og i fremtiden handler om vand. Flere og flere områder i verden kæmper med for lidt drikkevand, mens andre kæmper med hyppigere og kraftigere nedbør kombineret med en generel stigning i havenes vandstand og grundvandsspejlet. Klimaudfordringerne er med andre ord ikke kun det rene vand, og vandtemaerne står højt på dagsordenen hos såvel borgere som beslutningstagere over hele verden. På rådgiversiden har Grontmij-koncernen i snart 100 år prioriteret vandsektoren, og i dag er området en af vores største kompetencer internationalt. Det giver vores lokale kunder mulighed for at trække på tusindvis af projekterfaringer på tværs af både faglige og geografiske grænser overalt i verden. Fx i forbindelse med ind- og opdæmning af vand, forsyning, afledning og håndtering af regn og spildevand, vandmiljøplaner, offshore vindenergiforsyning og meget mere. Vi har en ambition om at være en førende rådgiver i Europa, og det skal bl.a. ske ved, at vi skaber værdi for vores kunder, når de forebygger mod for meget vand på de forkerte steder eller fremtidssikrer en bæredygtig anvendelse af de eksisterende vandressourcer. I denne udgave af Dialog har vi samlet en række eksempler på, hvordan vores kunder har fået løst deres udfordringer med fx håndtering af regnvand og spildevand. Bl.a. kan du læse om et innovativt rensningsanlæg i Holland, der har benyttet en helt ny biologisk teknologi til billig og miljøvenlig vandbehandling. Denne teknologi er også meget velegnet til en mere effektiv spildevandsbehandling her i Danmark. God læselyst! Adm. direktør Søren Larsen Fra vandteknologi til grøn vækst Den 2. december inviterer ATV (Akademiet for Tekniske Videnskaber) til en konference om, hvordan det danske udviklingspotentiale inden for vand og vandteknologi kan realiseres. Forskere, erhvervsfolk og politikere, bl.a. økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen, samt repræsentanter fra organisationer, universiteter, kommuner, ministerier og styrelser deltager i konferencen, der afvikles i Oticon-Salen hos DTU fra kl til Grontmij Carl Bro spiller en stor og aktiv rolle i arrangementet, idet direktør for Vand Hans-Martin Friis Møller både er formand for organisationskomiteen og aktiv indlægsholder. Endvidere sidder projektleder Ole Silkjær i konferencesekretariatet sammen med repræsentanter fra ATV. Se mere om konferencen på

3 side 3 Foto: Per Folkver (Polfoto) Fremtidens monsterregn kan tæmmes Kokkedal nord for København var et af de områder, der blev hårdest ramt, da monsterregnen ramte Danmark i august Klimaforandringer med mere regn, flere kraftige regnskyl og højere vandstand er ifølge Danmarks Meteorologiske institut uundgåelige flere årtier frem Uanset de mange initiativer, der er sat i gang for at begrænse CO 2 -udslippet, er den globale opvarmning allerede så fremskreden, at klimaforandringer er uundgåelige flere årtier frem. Derfor er det ikke nok kun at arbejde på at reducere udslippet. Det er nødvendigt, at vi formår at tilpasse os klimaændringerne, siger Ole Bøssing Christensen, seniorforsker ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Vores modeller viser, at der vil komme mere nedbør i vinterhalvåret, og at nedbøren både sommer og vinter bliver voldsom som følge af klimaforandringerne. Vandet kan afledes lokalt Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) har analyseret problemstillingen og opstiller tre scenarier for at imødekomme fremtidens udfordringer: Udbygning af eksisterende afløbssystemer, hvor regningen i sidste ende bliver sendt fra de kommunale forsyningsselskaber til forbrugerne. Borgerne får selv ansvaret for at håndtere regnvand på egen grund, idet de tildeles en fast afledningsret, og hvor de kun kan aflede en vis vandmængde til vandselskabernes system. Brug af økonomiske incitamenter, hvor forsyningsselskaberne udbygger i et vist omfang, men hvor de borgere, der selv påtager sig ansvaret for vandafledningen, slipper billigere altså en kombination af de to første modeller. Samfundsøkonomisk er det mest fordelagtigt at lade borgerne tage et større ansvar for regnvandshåndtering på deres egen grund i form af f.eks. nedsivning og forsinkelse, siger Claus Møller Pedersen, der er formand for DANVAs indsatsområde om klima og energi. Men det skal formentlig ske gennem en frivillig løsning baseret på incitamenter, så man bliver økonomisk begunstiget, når man selv håndterer regnvandet. Borgerne skal tage et større ansvar for regnvandshåndtering På vej mod et varmt årti De seneste ti år har været det varmeste tiår, man har målt, men stigningen i temperaturen er ikke særlig stor. Det vil ændre sig, vurderer Ole Bøssing Christensen fra DMI. Ud over den globale opvarmning som følge af CO 2 -udslippet er der nogle naturlige udsving, som har begrænset den samlede opvarmning. Men vi kan måske stå over for en kraftig temperaturstigning i 10 erne, siger han. Klimamodeller viser fortsat temperaturstigning på yderligere cirka 1 grad frem til omkring 2050, hvorefter usikkerheden bliver for stor til at forudsige opvarmningens størrelse blandt andet fordi den aktuelle indsats omkring nedbringelse af CO 2 -udslippet forventes at få indflydelse. Vores resultater er robuste og valide, men jeg vil gerne understrege, at der er tale om projektioner ikke egentlige prognoser, siger Ole Bøssing Christensen. Til venstre: Seniorforsker Ole Bøssing Christensen, Danmarks Meteorologiske Institut Til højre: Claus Møller Pedersen, formand for DANVAs indsatsområde om klima og energi Vildere vejr DMI s projektioner for Danmark frem til 2100 viser blandt andet, at: Vinternedbøren forventes at stige med procent Vintertemperaturen vil stige 2-3 grader Sommertemperaturen vil stige med 1-3 grader Havniveauet vil sige med centimeter ved vestkysten og i de indre farvande Der forventes flere orkaner, orkanagtige storme, flere og længerevarende hedebølger, samt 20 procent kraftigere ekstreme regnskyl Foto: Vindmølleindustrien

4 Bliv gearet til klimaforandringerne Kloaknet, rensningsanlæg og vandmiljø er under hårdt pres som følge af de øgede nedbørsmængder. Oversvømmelser kan imidlertid forebygges ved grundig planlægning og kreativ håndtering af de store mængder regn- og spildevand Risikoen for oversvømmelser som følge af øgede nedbørsmængder og stigende vandstand i søer og vandløb kan minimeres ved en målrettet tilpasning af kloaksystemer, regnvandsbassiner og vandløb til de nye udfordringer. Grontmij Carl Bro har udviklet et analysekoncept, der kan kortlægge oversvømmelsesrisici ved klimaændringerne på både kort og langt sigt og dermed hjælpe kommuner og grundejere med en planlagt og omkostningseffektiv klimatilpasning. Analyserne omfatter bl.a. avancerede 3D-modeller af terræn samt modeller af afløbssystemer, vandløb og grundvand i lokalområdet. Effektive klimatilpasningsløsninger En række kommuner - bl.a. Hillerød og Albertslund - har med dette koncept dels fået beregnet klimaændringernes indflydelse på eventuelle oversvømmelser dels fået et overblik over, hvordan risikoen for oversvømmelser kan reduceres eller afhjælpes bedst og billigst, fortæller direktør for Vand Hans-Martin Friis Møller fra Grontmij Carl Bro. For kommuner og grundejere er der en række forskellige løsninger, der umiddelbart kan reducere eller afhjælpe følgerne af de øgede vandmængder. Nye og større kloakker er hverken den mest effektive eller billigste løsning. Vores analyser viser, at lokal håndtering, hvor regnen falder, eller afledning af regnen i terrænet kan give endnu bedre resultater. Der er først og fremmest behov for at udvikle en klimatilpasningsplan med en vurdering af både behovet og strukturen for tilpasning og i den forbindelse tænke fagligt bredt og gøre op med konventionelle løsninger. Oftest er en side 4 Hvordan skal klimaproblemerne løses i Danmark? Aabenraa Kommune vil vise vejen til, hvordan man håndterer klimaforandringerne med ambitiøs klimaplan Aabenraa er en af de kommuner i Danmark, der kan få store problemer som følge af klimaforandringerne. Kommunen ligger lavt på tidligere fjordbund og har allerede oplevet, at lavtliggende områder er blevet oversvømmet i forbindelse med kraftig nedbør og stigende vandstand i fjorden. Derfor iværksætter kommunen nu i sam - arbejde med forsyningsselskabet Arwos og Grontmij Carl Bro en meget ambitiøs klima - plan, der skal imødegå fremtidige oversvømmelser. Omfattende screening Som første etape i planen har Grontmij Carl Bro gennemført en total oversvømmelsesscreening af hele kommunen ved hjælp af en helt ny teknologi. Screeningen har resulteret i et såkaldt Blue Spot kort, der angiver problematiske områder, som risikerer at blive oversvømmet i ekstreme vejrsituationer. Kortet indeholder en komplet 3D-model over hele kommunen. Når 3D-modellen kobles sammen med kommunens afløbs- og vandafløbssystemer, er det nu muligt at simulere konsekvenserne af klimaforandringerne. Modellen viser præcist, hvor kommunen kombination af flere muligheder den bedste og mest realistiske løsning, da det handler om intelligent håndtering af vandet, understreger Hans-Martin Friis Møller. Tilbageholdelse, forsinkelse og afledning Grontmij Carl Bro peger på tilbageholdelse, forsinkelse eller afledning af regnvandet som effektive løsninger til klimatilpasning. Det drejer sig bl.a. om genanvendelse af regn, nedsivning, grønne tage, drænkanaler, søer og bassiner, kontrollerede oversvømmelser, vådområder og rekreative søer samt styring af ekstrem-regn. skal sætte ind, og hvordan man mest effektivt investerer i de mest rentable løsninger. Direktør Christian Udby fra Arwos fortæller: Vi har brugt Blue Spot kortet meget offensivt, så vi både kan simulere, hvad der sker, når vandstanden stiger og se virkningerne af et skybrud eller en kraftig vestenvind. På den måde får vi alle de oplysninger, vi skal bruge i den fremtidige planlægning. God økonomi Christian Udby understreger endvidere, at der er god økonomi i at benytte de nøjagtige simuleringer. Vi får stor klarhed over, hvor det kan betale sig at investere i fremtiden. Vi får eksempelvis viden om, hvor vi med fordel kan anlægge veje, hvilke områder der egner sig bedst til bebyggelse, samt hvor vi skal udbygge vores afløbssystemer. Det er første gang i Danmark, at der fremstilles en så gennemgribende 3D-simulering af en kommune, og projektet har vakt stor interesse i hele landet. Vi har modtaget positive tilkendegivelser fra en lang række kommuner, der gerne vil høre mere om, hvordan vi i Aabenraa vil løse fremtidige problemer, før de opstår, og dermed sikre borgere, virksomheder og natur, understreger direktør Christian Udby. Vi du vide mere om, hvordan du mest effektivt kan håndtere regn- og spildevand og minimere risikoen for oversvømmelser på både langt og kort sigt, så kontakt: Direktør for Vand Hans-Martin Friis Møller E T Projektleder Uffe Gangelhof E T

5 side 5 Klar til vandplanerne Veje i udsatte områder bør omlægges Fredericia er godt forberedt til at leve op til kravene i de nye vandplaner Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand har fået stor ros fra Miljøcenter Ribe for det arbejde, der er gjort for, at kommunen kan leve op til de nye vandplaners mål og krav til miljøet i søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster i I samarbejde med Grontmij Carl Bro har Fredericia Spildevand ved hjælp af to overskuelige recipientbelastningskort fået skabt overblik og klarhed over, hvad der belaster vandmiljøet og hvor meget. Med kortene, der illustrerer udledninger fra fælles- og regnvandskloakker, har vi fået et rigtig godt overblik over recipienternes tilstand, belastninger fra bygværker og øvrige regnvandsbetingede udledninger, fortæller projektchef Jan Due Johansen fra Fredericia Spildevand og tilføjer, at kortene har været et fleksibelt og robust værktøj, som allerede er taget i brug i prioritering af kommunens spildevandstiltag. Kortene har været et godt udgangspunkt for vores drøftelser med Miljøcenter Ribe i forbindelse med den interne høring af vandplanerne, og de vil uden tvivl danne grundlag for, hvordan Miljøcentret vil prioritere indsatsen i forbindelse med vandplanen, slutter Jan Due Johansen. Frank Jordt Kappel, afdelingschef Oversvømmede veje kræver nye strategier og tiltag fra bygherrerne Oversvømmede veje er allerede blevet et alt for velkendt syn, og med klimaforandringerne er der udsigt til, at endnu flere områder vil være udsat. Derfor er det helt afgørende, at der tages højde for de øgede regnvandsmængder i projekteringen af vejanlæg. Vores undersøgelser viser, at hvis grundvandet stiger til mindre end 20 centimeter under kørebanen, så falder levetiden på vejbelægningen. Det kan være helt op til en halvering af levetiden, hvis der kører mange busser og lastbiler på strækningen, og det vil få udgifterne til vedligeholdelse til at stige kraftigt, siger Jørn R. Kristiansen, markedschef i Vejmanagement-afdelingen hos Grontmij Carl Bro og tilføjer, at effekten højst sandsynligt begynder tidligere. Regnvand kan man til en vis grad pumpe væk, men hvis grundvandspejlet stiger, er der ikke så meget at gøre andet end at omlægge vejene, så man undgår de mest udsatte steder. Vi anbefaler kommunerne, at de finder ud af, hvor de mest kritiske steder er, og at de ikke bygger veje der. Desuden kan det ofte betale sig at ændre vejføringen frem for at vedligeholde eksisterende veje, der er meget udsatte for oversvømmelser. Jørn R. Kristiansen, markedschef Rådgivning i overhalingsbanen Udvidelsen af Holbækmotorvejen kræver avancerede løsninger til afvanding Entreprenørmaskinerne arbejder på højtryk med at udvide Holbækmotorvejen. En af de store udfordringer er at få håndteret vandet omkring vejanlægget, og her har Grontmij Carl Bro bidraget med rådgivning omkring projekteringen. Der er udarbejdet modeller for afstrømningen af vand, så det kan dokumenteres for bygherren (Vejdirektoratet) og miljømyndighederne, at afvandingen lever op til alle aftalte og offentlige krav. I Høje-Taastrup Kommune har dialogen med myndighederne medført, at et stort regnvandsbassin er placeret et godt stykke fra motorvejen. I dag stilles der ofte krav om opsamling af regnvand i tætte systemer for at undgå forurening af grundvand. Det er derfor vigtigt ved udbygning af motorveje at tage hensyn til miljøet ved at få opsamlet vandet fra vejen i et særskilt system. Vand fra Holbækmotorvejen bliver derfor ledt til særlige bassiner, hvor det opsamles og renses, inden det kan strømme videre ud i afløbssystemer eller vandløb. Bo Bonnerup, chefrådgiver,

6 side 6 Det hollandske vandselskab Waterboard Veluwe benytter DEMON-teknologien på et stort rensningsanlæg i byen Apeldoorn. Nu kan spildevandsanlæg producere energi Spildevand betragtes traditionelt som et affaldsprodukt. Men nu er det muligt ved hjælp af nye energi- og klimarigtige biologiske procesteknologier at etablere energiproducerende renseanlæg Et lavere energiforbrug og en langt mere økonomisk og miljørigtig rensning af stærkt ammoniumholdigt spildevand. Det er de positive resultater, som det hollandske vandselskab Waterboard Veluwe opnår ved at have indført en ny biologisk teknologi på et stort rensningsanlæg i byen Apeldoorn. Teknologien omdanner ammoniak direkte til kvælstof ved brug af nitrit og CO 2 som kulstofkilde. Det giver en meget effektiv behandling af vand med højt indhold af ammoniak. Vi bruger mindre ilt og intet organisk kulstof. Processen er derfor billig i drift sammenlignet med traditionel kvælstoffjernelse. Desuden sparer vi energi og opnår et lavere CO 2 -udslip. Biologiske teknologier til spildevandsrensning Grontmij-koncernen er indehaver af licensrettighederne i Danmark og en lang række andre lande til DEMON-teknologien (forkortelse for DEamMONifikation) og til en beslægtet teknologi kaldet SHARON (Stable High Ammonia Removal over Nitrite). SHARON skærer ét trin væk i den traditionelle oxideringsproces og bruger derfor mindre energi til beluftning. DEMON går et skridt videre ved at skære to trin af den traditionelle oxideringsproces, og bruger derved endnu mindre ilt og fjerner behovet for organisk kulstof. Ud over rensningsanlæg kan både industri og landbrug have stor gavn af teknologierne til gylletanke m.v. DEMON-teknologien giver en meget effektiv behandling af vand med højt indhold af ammoniak Slam på sidelinjen Den nye biologiske teknologi anvendt i Apeldoorn hedder DEMON. Grontmij-koncernen har som indehaver af licensrettigheder til teknologien ydet procesrådgivning i forbindelse med etableringen af den nye DEMON-reaktor. Frank Visser fra Waterboard Veluwe siger: Vi har etableret DEMON-teknologien som en sidestrøms-proces, hvilket gør det muligt for os at håndtere slam fra otte renseanlæg; en opgave, vi tidligere outsourcede. Han forsætter: Stærk løsning til centralisering i vandsektoren I Danmark gør den generelle centralisering af spildevandsrensningen de nye energi- og klimarigtige biologiske teknologier til en stærk løsning. Afdelingschef Bjarne Hjorth, fra Water & Energy i Grontmij Carl Bro siger: Som følge af kommunesammenlægningen og selskabsdannelsen i vandsektoren er der et massivt pres på vandselskaberne for at effektivisere. Vi ser allerede en meget klar tendens til centralisering på langt færre og større renseanlæg. Og netop her er vores nye biologiske teknologier stærke: På de lidt større anlæg, hvor det er økonomisk rentabelt at etablere biogasproduktion, er der basis for at udnytte Grontmijs patenterede DEMON- eller SHARONprocesser. Det skyldes, at der her vil være en delstrøm fra afvandingen af det udrådnede slam, hvor det organiske kulstof er omsat, og der er et højt indhold af ammonium. Mere biogas Bjarne Hjorth forklarer, at der også er en samfundsmæssig gevinst ved DEMON: Med nye teknologier kan renseanlæg indrettes, så de kun bruger ganske lidt energi, eller ligefrem bliver energiproducerende. I takt med at energipriser og afgifter stiger, vil disse nye teknologier blive stadigt mere økonomisk interessante for vandselskaberne. Bjarne Hjorth, afdelingschef

7 side 7 Seks kommuner løser fælles problem Kraftige regnskyl får Store Vejle Å sydvest for København til at løbe over sine bredder problemet skal afhjælpes i samarbejde mellem seks kommuner Hvis områderne omkring Store Vejle Å sydvest for København ikke skal blive ramt af gentagne oversvømmelser i fremtiden, er det nødvendigt at gøre en indsats for at få vandet til at strømme på en hensigtsmæssig måde. Kraftige regnskyl får åen til gå over sine bredder, og oversvømmelserne kan blive hyppigere og værre i fremtiden, hvis ikke der findes en løsning. Store Vejle Å afleder regnvand fra seks kommuner, og de har i erkendelse af behovet for en fælles løsning nedsat en teknisk arbejdsgruppe, Hydraulikgruppen. I Hydraulikgruppen samarbejder vi om at løse udfordringerne med en kombination af forskellige tiltag. Tiltagene kombinerer en højtvandspumpe med styrede og kontrollerede oversvømmelser af mosearealer, siger spildevandsingeniør Henrik Lemée fra Ishøj Kommune, der sammen med Vallensbæk er mest berørt af oversvømmelserne. Hensyn til naturen De foreslåede løsninger er både undersøgt ud fra et hydraulisk-teknisk synspunkt og ud fra et natur- og miljøsynspunkt. For eksempel undersøges det, hvor længe en mose kan tåle at være oversvømmet, uden at naturen tager skade. Grontmij Carl Bro har bidraget med den tekniske rådgivning og med at få formidlet budskaber og ekspertviden til beslutningstagerne i et sprog, som man kan forstå, selvom man ikke er ingeniør. Desuden har vi kunnet trække på deres bagland af eksperter, som har givet kvalificerede svar på mange af de udfordringer, Hydraulikgruppen har været stillet over for, siger Henrik Lemée. I Hydraulikgruppen deltager Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Høje-Taastrup, Glostrup og Brøndby kommuner. Mikas Schmidt Christiansen, ingeniør Store Vejle Å-projektet Grontmij Carl Bro har analyseret tre mulige løsninger på udfordringen med at aflede vand fra Store Vejle Å. Anbefalingen er en kombination af de tre løsninger: Pumpestation ved åens udløb Grønne arealer, der kan aftage ekstra vandmængder ved kraftige regnskyl Overvågning af åen, hvor tilførslen af vand kontrolleres og styres med elektronisk styrede kontra-klapper, der er en slags spjæld

8 side 8 Naturen er vinderen Foto: Kirsten Bisgaard Det nye kloaksaneringsprojekt mindsker belastningen af næringsstoffer i Hjarbæk Fjord. Bæredygtig håndtering af regn- og spildevandet er prioriteret højt i kloaksaneringsprojekt i Randers Bæredygtig regnvandshåndtering giver økonomiske, miljømæssige og rekreative fordele. Det er udgangspunktet for et nyt kloaksaneringsprojekt, som Randers Spildevand A/S er ved at tilrettelægge og gennemføre i fire mindre landsbyer i oplandet til Spentrup Renseanlæg. Saneringen skal mindske påvirkningen i de lokale vandløb ved kraftige regnskyl og omfatter bl.a. etablering af nye ledninger og naturlige regnvandsbassiner. Saneringen skal også mindske overløb med fortyndet spildevand til fordel for vandløbenes miljøtilstand og nok så vigtigt: Mindske belastningen af Hjarbæk Fjord med næringsstoffer. Struktureret indsats Saneringen er led i en struktureret indsats i Randers Kommune og Randers Spildevand A/S, hvor vi arbejder målrettet på at leve op til og være på forkant med vandplanernes krav til vandkvaliteten i 2015, fortæller ingeniør Leif Christensen fra Randers Spildevand A/S. Med det nye kloaksystem skal regnvandet håndteres lokalt. Regnvand og spildevand bliver separeret og kommer dermed til at løbe i hver sin ledning. I forbindelse med etablering af bassiner til forsinkelse af vandets udløb til åer og søer arbejder vi målrettet på at udnytte naturlige tidligere vådområder og engarealer, som også kan genskabes til rekreative områder, til gavn for lokalbefolkningen siger Leif Christensen. Bæredygtig regnvandshåndtering giver økonomiske, miljømæssige og rekreative fordele Samtidig lægger vi stor vægt på områdernes biodiversitet samt rensning af næringssalte i bassinerne, så Hjarbæk Fjord kan skånes for udledning af fosfor mv. Bæredygtighed og kreative muligheder Det giver så absolut de mest rentable og effektive løsninger at inddrage håndtering af regn- og spildevand på et tidligt tidspunkt i denne generelle kommunale planlægning. Naturen bliver i sidste ende den store vinder, hvis man samtidig indtænker bæredygtighed og rekreative muligheder i håndteringen. Sikring af bæredygtighed og forpligtigelserne til at bremse tilbagegangen i biodiversiteten som Danmark jo på vores alles vegne har skrevet under på overfor EU, har i høj grad indflydelse på løsningerne i en virksomhed som Randers Spildevand, slutter Leif Christensen. Grontmij Carl Bro fungerer som sparringspartner og rådgiver i projektet og har bl.a. hjulpet med analyser og udarbejdelse af løsningsmodeller. Henrik Sjøstedt, chefrådgiver Udgiver: Grontmij Carl Bro Redaktion: Sus Larsen, Produktion: Zornig A/S 8482 Oplag: Granskoven 8, DK-2600 Glostrup

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

ERFA-møder om LAR og ekstremregn

ERFA-møder om LAR og ekstremregn ERFA-møder om LAR og ekstremregn 1 1 Agenda Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL s Jens B. Hansen, kredskonsulent Lokal afledning af regnvand Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre Regn og oversvømmelser i Hvidovre Lørdag den 2. juli 2011 blev store dele af hovedstadsområdet ramt af et voldsomt skybrud, der også gav oversvømmelser af veje og ejendomme flere steder i Hvidovre Kommune.

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes, 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

25 års jubilæum for Det store Bedrag

25 års jubilæum for Det store Bedrag 25 års jubilæum for Det store Bedrag Vagn Lundsteen, direktør, BL Hvad sagde Rehling i 1986? De kommunale rensningsanlæg, der ikke virker, må bringes i orden inden for seks måneder. Alle kommunale rensningsanlæg

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark - om Videncenter for Klimatilpasning Maj 2011 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: DMI / Videncenter for

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Kommune Klimatilpasningsplan Offentligt fremlagt i perioden den 4. juni 2014 til og med den 18. august 2014. Foto: under stormen

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Problemet med skybrud i byen Det er skybrud, ikke regnvejr, der sætter kloakkerne under

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Oplæg november 20 Lykke Leonardsen Disposition Hvad er det for en udfordring vi står overfor Hvilke løsninger arbejder vi med Muligheder og barrierer i lovgivningen

Læs mere

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre og anlægsgartnere Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre Klimaændringerne resultere i stigende nedbørsmængder og ændret regnmønster Udfordringer i forhold til den nuværende

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse Ekstremvejr i Danmark En befolkningsundersøgelse Juli 2015 Ekstremvejr i Danmark Indledning Klimaforandringerne har allerede medført ændringer i nedbørsmønsteret. Mange analyser tyder på, at denne udvikling

Læs mere

Fra England til Skotland

Fra England til Skotland Fra England til Skotland - KLIKOVANDs projektledelse på studietur med Vand i Byer 22.-26. oktober 2013 I det følgende kan du læse hele vores beskrivelse af studieturen og om de tanker, vi gjorde os undervejs.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere