Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Program Århus 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Program Århus 2"

Transkript

1 Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik Uddannelsesprram for hoveduddannelsen 2009 Prram Århus 2 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Region Midtjylland

2 1. Indledning 1.1. Beskrivelse af specialet. Klinisk genetik er et tværgående speciale, som varetager diagnostik af rådgivning om genetisk betingede sygdomme tilstande til patienter deres familie. Hovedkerneydelsen i klinisk genetik er den genetiske rådgivning. Denne omfatter familiemæssig udredning, diagnostik, risikovurdering information om genetiske eller mulige genetisk betingede sygdomme til patienter deres slægtninge. Genetisk rådgivning har til formål at give patienter deres familier et kvalificeret handlegrundlag for beslutning om graviditet, gentestning samt opfølgnings- behandlingsprrammer. Specialet stiller store krav til de kommunikative evner etiske problemstillinger har stor bevågenhed. Udover dette kliniske arbejde udføres der laboratorieanalyser på højt specialiseret niveau. Det drejer sig bl.a. om kromosomundersøgelser molekylærgenetiske undersøgelser for arvelige sygdomme. Dette arbejde udføres i et tæt samarbejde med det øvrige laboratoriepersonale (bioanalytikere molekylærbioler) det lægelige arbejde i denne forbindelse er bl.a. vurdering af indikation tolkning af resultaterne i relation til den kliniske problemstilling. Genetisk betingede sygdomme findes inden for næsten alle specialer klinisk genetik fungerer således i tæt samarbejde med stort set alle andre kliniske specialer varetager foruden direkte patientkontakter så den lægefaglige rådgivning vedrørende genetisk udredning, resultatfortolkning profylakse m.v. til de andre specialer. Mange arvelige sygdomme præsenterer sig allerede fra fødslen i den tidlige barndom. Der er derfor tæt samarbejde med de pædiatriske afdelinger om udredning af børn med medfødte misdannelser forsinket udvikling. Med de gynækolisk-/ obstetriske afdelinger varetages den prænatale diagnostik udredning af infertilitet habituel abort. Med onkoliske kirurgiske afdelinger er der samarbejde om udredning af arvelig disposition til cancer Uddannelse til speciallæge i klinisk genetik Oplysninger om specialet klinisk genetik uddannelse til speciallæge i faget kan findes på hjemmesiden fra Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, der er fagets videnskabelige selskab. Fagets portefølje er så tilgængelig der. Hoveduddannelsen i specialet er sammensat af følgende elementer: 18 måneder på klinisk genetisk stamafdeling 6 måneders klinisk uddannelse (pædiatri) 12 måneder på anden klinisk genetisk afdeling

3 12 måneder på klinisk genetisk stamafdeling Sammensætningen af de enkelte elementer kan variere fra forløb til forløb. Se senere for det konkrete prrams opbygning. Under hoveduddannelsen kan der gennemføres fokuserede ophold på andre kliniske afdelinger institutioner med kliniske problemstillinger relevante for uddannelse i faget. Der gennemgås en række obligatoriske specialespecifikke kurser. Hovedformålet med uddannelsesopholdet på de klinisk genetiske afdelinger er at bibringe den uddannelsessøgende viden færdigheder, så de klinisk genetiske kerneydelser inden for rådgivning laboratorieaktivitet mestres, således at en speciallæge i faget i princippet vil kunne varetage alle henvisninger om en genetisk diagnose henvisninger, hvor et muligt arveligt aspekt ønskes belyst. Formålet med de 6 måneders klinisk uddannelse i pædiatri er at erhverve færdigheder vedrørende specialets genetiske sygdommes syndromers klinik samt få indsigt i specialets behov for brug af genetiske analyser. Hertil kommer muligheden for dels at følge kende arbejdsrytmen på en af de store samarbejdsafdelinger, dels at få supplerende træning i at tilgodese behov for såvel barn som forældre som en del af familieproblematikken, så relevant for klinisk genetiske kompetencer i kommunikation. Formålet med fokuseret ophold er at have særlig fokus på diagnosegrupper, såvel genetisk som klinisk, ligesom et fokuseret ophold kan iværksættes til opnåelse af viden kompetencer indenfor laboratorieaktiviteten. Specialet er forskningsorienteret der er gode muligheder for at deltage i projekter, ligesom den universitære tilknytning som oftest giver mulighed for at erhverve undervisningskompetencer i faget. 2. Uddannelsesafdelinger Hoveduddannelse i klinisk genetik kan foregå på nedenstående seks klinisk genetiske afdelinger, der udgør landets tre klinisk genetiske enheder, alle med funktion på specialniveau. De uddannelsesgivende afdelinger er KG 1: KG 2: KG 3: KG 4: KG 5: KG 6: Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet Kennedy Centret, Glostrup Klinisk Genetik afd. BFG, Odense Universitetshospital Klinisk Genetisk Afdeling, Vejle Sygehus Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus Århus Universitetshospital Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus

4 Århus Universitetshospital Den kliniske uddannelse (pædiatri) kan gennemføres på P 1: P 2: P 3: Skejby Sygehus Odense Universitetshospital Rigshospitalet Din hoveduddannelse vil finde sted på KG5 18 mdr. P1 6 mdr. KG4 12 mdr. KG5 12 mdr. 3. Uddannelsesforløbet Inden for de overordnede tidsrammer, opdelt på konkrete afdelinger, vil der skulle opnås en række kompetencer, som tilsammen sikrer, at en række faglige opgaver svarende til speciellægeniveau vil kunne mestres, når uddannelsesforløbet er gennemført. Kompetencerne fordeler sig inden for de syv roller som henholdsvis medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder, administrator, sundhedsfremmer, akademiker, professionel Kompetencerne inden for de enkelte roller er nærmere beskrevet i Målbeskrivelsen, ligesom de overordnede beskrivelser retningslinier for de mulige læringsstrategier, evalueringsmåder samt den teoretiske uddannelse fremgår af fagets målbeskrivelse. 4. Kompetenceudvikling. Lben (bilag 4) beskriver hvilke specifikke kompetencer der skal opnås under uddannelsesforløbet.

5 De specialespecifikke kurser er angivet i bilag 5 med angivelse af indhold, kursusledere aktuelle tidsterminer. Fokuserede kliniske ophold. Med fokuserede ophold af højst 4 ugers varighed vil den uddannelsessøgende indgå i relevant dagligt arbejde på den valgte afdeling, uden behandlingsansvar under fortsat ansættelse på stamafdelingen under hoveduddannelsen. Der vil være et ophold pr. uddannelsesår, idet d højst et i det samlede forløb kan have den maksimale udstrækning. I læringsprocessen bør så indgå fokuserede korterevarende ophold, af højst 4 ugers varighed, valgt efter den uddannelsessøgendes særlige interessefelter inden for klinisk genetik. Opholdet kan foregå på én eller flere af nedenstående afdelinger eller på institutioner med særlig interesse for det klinisk genetiske felt: Obstetrisk ultralydsafsnit Center for Sjældne Sygdomme, Skejby Sygehus Klinik for Sjældne Handicap, Rigshospitalet Neuroli Føtal patoli Onkoli Medicinsk endokrinoli Klinisk biokemi Cancercytenetisk Laboratorium HNPCC- FAP-registret på Hvidovre Hospital Demensklinikken på Rigshospitalet Audiolisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Øjenklinikken ved Kennedy Centret Dermatolisk Afdeling Det klinisk genetiske speciale har fælles faglige berøringsflader til de fleste andre specialer, inden for hvilke de genetiske sygdomme diagnosticeres behandles. Den klinisk genetiske speciallæge vil som oftest have et særligt interessefelt inden for en afgrænset gruppe af sygdomme en dertil naturlig berøringsflade til de diagnosticerende behandlende afdelinger. Det er derfor mest optimalt, at den enkelte uddannelsessøgende kan vælge inden for hvilket område, der ønskes en særlig oplæring i de kliniske aspekter af interessefeltet hvor valget udmøntes i et fokuseret ophold, der aftales som led i den generelle aftale om det specifikke uddannelsesforløb, medinddragende de regionale lægelige videreuddannelser. Hovedvejleder på stamafdelingen er ansvarlig for aftale om fokuseret ophold med sikring af forløbsprram rammer for læring. Fokuseret ophold kan eventuelt arrangeres med delvis funktion på den kliniske afdeling, eventuelt i en længere tids-

6 ramme. F.eks. kan den uddannelsessøgende læge deltage i specifikke ambulatoriedage af relevans for erhvervelse af de angivne kompetencer for det kliniske ophold. Forskningstræning. Forskningstræning gennemføres efter et prram, der er fastlagt af den aktuelle uddannelsesregion. Forskningstræning omfatter kursus i forskningsmetode samt udarbejdelse af et mindre projekt eller projektbeskrivelse. Samlet varighed 20 dage. Hvis den uddannelsessøgende har erhvervet akademisk grad, kan modulet omfatte videnskabelig vejlederfunktion med klinisk genetisk relevans eller kvalitetssikring eller kvalitetsudviklingsprojekter inden for faget.

7 Uddannelsesplan. Formålet med en sådan plan er at anføre en tilnærmelsesvis lisk rækkefølge for erhvervelse af målbeskrivelsens kompetencer. Sygdomsrelaterede kompetencer, især inden for genetisk rådgivning, vil kunne variere over tid, afhængig af henvisningsmønstret på afdelingen. Uddannelsesplanen kan/skal tilpasses det enkelte arbejdssted ud fra muligheder driftshensyn. I Bilag 1: Mål for hoveduddannelsen, er der for hver kompetence angivet i hvilke tidsperioder for uddannelsen at læringsprocessen forløber, idet den kan strække sig over dele af eller hele uddannelsesperioden. Begrundelsen herfor er, at mestring af en del kompetencer er kontinuerlig. Kode: : Første periode på stamafdeling AA: Perioden på anden afdeling P: Perioden på Pædiatrisk Afdeling : Anden periode på stamafdeling Den hovedansvarlige for den første tidsperiode hvor læringsprocessen starter er således ansvarlig for igangsættelsen. Hovedansvarlig for de mellemliggende perioder er ansvarlig for fortsat læring. den uddannelsessøgende modtager evaluering af læringsprressionen i forbindelse med de løbende evalueringssamtaler. Hovedvejleder for sidst angivne periode er ansvarlig for afsluttende evaluering. For hver tidsperiode angives de kompetencer, der er fokus på, med rolle, delelement, tal. Den nedenfor angivne skabelon udfyldes på separat skema sammen med den uddannelsessøgende ved introduktionssamtalen for hvert delforløb, justeres ved de løbende evalueringssamtaler. Danner ligeledes basis for hovedvejleders koordinering mellem de uddannelsessteder,der indgår i det samlede forløb. 18 måneder på stamafdeling måned måned måned Kompetencer

8 12 måneder på anden klinisk genetisk afdeling måned måned Kompetencer 6 måneder på pædiatrisk afdeling måned Kompetencer 12 måneder på anden klinisk genetisk afdeling måned måned Kompetencer!

9 12 måneder på stamafdeling måned måned Kompetencer Læring vedrørende genetisk rådgivning for specifikke sygdomme syndromer sikres gennem den uddannelsessøgendes optegnelse af gennemførte genetiske rådgivnings forløb, idet tildeling af rådgivningssager til den uddannelsessøgende medinddrages ved visitering af afdelingshenvisninger. Skema til fordeling på område problemstilling anvendes løbende. "

10 5. Uddannelsesansvar daglig vejledning Det overordnede ansvar for speciallægeuddannelsen varetages af en uddannelsesansvarlig overlæge uddannelseskoordinerende yngre læge. Ved ethvert uddannelsesforløb vil der være udpeget en daglig vejleder, som sammen med den uddannelseskoordinerende yngre læge sikrer introduktion til afdelingen gennemførelse af uddannelsesforløbet samt fungerer som den primære kontaktperson. Herudover vil en række vejledere indenfor fagets forskellige discipliner være ansvarlige for delmængder af uddannelsesforløbet. 6. Evaluering justering Start-, midtvejs- afslutningssamtale gennemføres under hver af uddannelsens tidsmæssige dele. I disse deltager den uddannelsesansvarlige overlæge den daglige vejleder. Flere justeringssamtaler med daglig vejleder gennemføres imellem disse. Der evalueres i fællesskab hvilke kompetencer den uddannelsessøgende kan/skal tilegne sig der foretages nødvendige justeringer undervejs i opholdet. Den uddannelsessøgende skal sikre sig at kompetencerne godkendes efterhånden som de bliver opnået. Den uddannelsesansvarlige overlæge kvitterer for de opnåede kompetencer i lben med underskrift stempel. Der vil løbende blive givet feedback til den uddannelsessøgende fra vejledere andre, der er involveret i uddannelsen. Ved de formaliserede samtaler vil ajourførte opgørelser over gennemført genetisk rådgivning, kurser læst litteratur samt deltagelse i faglig mødevirksomhed indgå i vurdering af forløbet. 7. Introduktionsprram Introduktionsprrammet skal sikre, at der gives et indblik i den uddannelsesgivende afdelings mangesidige aktiviteter. Prrammet har først fremmest fokus på, at der opnås en fortrolighed med den praktiske arbejdsgang i afdelingen samt at planerne for det specifikke uddannelsesforløb er præsenteret. Detaljeret plan for introduktionsperiode, se bilag 6. #

11 8. Arbejds- læringsrammer De klinisk genetiske arbejdsopgaver varetages inden for dagarbejdstid med daglig tilstedeværelse af den samlede lægegruppe. Den uddannelsessøgende deltager i alle interne planlægnings- arbejdskonferencer, ligesom deltagelse i kontakter/konferencer med andre kliniske afdelinger vil indgå i uddannelsesplanen. Uddannelsesforløb vil således så kunne indeholde ad hoc opgaver inden for undervisning, forskning faglig administration. Der vil være mulighed for krav om deltagelse i afdelingens fælles uddannelsesaktiviteter. 9. Læringsstrategier Metoder til brug for den uddannelsessøgendes læring Målbeskrivelsen for faget angiver flere læringsmetoder, der kan anvendes under uddannelsen. På afdelingen her vil der især blive lagt vægt på følgende læringsstrategier: Vejledning supervision ved klinisk genetisk udredning rådgivning laboratoriearbejde. Læringen vil især være baseret på mesterlære som en form for reflekterende læring, der bygger på indlæring anvendelse af det indlærte. Mesterlæren foregår ved deltagelse i det praktiske fællesskab på afdelingen, kvaliteten i læringsstrategien indebærer indsats fra såvel mester som lærling foregår over en længerevarende periode. Mesterlære forudsætter således så aktiv selvstændig indsats fra den uddannelsessøgende som en del af et kvalificeret parløb. Afdelingsundervisning. Fagets teoretiske grundlag indlæres beherskes gennem præsentation ved organiseret undervisning i afdelingen, der kan omfatte såvel lægestaben som områdets øvrige medarbejdere. Tildeling af opgaver. Selvstændigt indsamle data, vurdere syntetisere en problemstilling. Det kan fx være i direkte relation til det klinisk genetiske arbejde eller gennemgang af videnskabelige tidsskrifter, bøger eller andre kilder, som fx Internet, til belysning af et problem. Udarbejdelse af skriftligt materiale. Er eksempelvis redegørelse til kliniske afdelinger vedrørende specifikke arvelige sygdommes baggrund, klinisk genetisk. Instrukser for interne arbejdsprocesser. Deltagelse i projekt. Aktiv deltagelse i formulering af problemstilling, indsamling af data, sammensætte vurdere data skriftlig dokumentation/artikel. Ved fastlæggelse af den uddannelsessøgendes uddannelsesplan vil der med den uddannelsesansvarlige overlæge blive aftalt anvendelse af disse metoder til erhvervelse af enkelte kompetencer. Herudover vil der naturligt ske en løbende vurdering af læringsstrategien for den uddannelsessøgende i forbindelse med dial med vejleder(e).

12 10. Evalueringsstrategier Blandt målbeskrivelsens angivelse af evalueringsstrategier vil følgende især blive anvendt: Struktureret, kollegial bedømmelse. Bedømmelse, hvor den uddannelsesgivende læge direkte observerer den uddannelsessøgende i dennes udøvelse af praksis. Særlig relevant inden for genetisk udredning rådgivning. Struktureret observation i laboratoriet. Som ovenfor, men med særligt fokus på laboratoriepraksis vores procedurebeskrivelser analyseforskrifter kan anvendes som det strukturerede grundlag. Struktureret vejledersamtale. Denne kan anvendes til at afdække vejlede vedrørende viden holdninger samt evne til at strukturere redegøre for handlingsforløb. Audit af arbejdspraksis. Superviseret struktureret gennemgang af genetiske rådgivningssager med henblik på gennemførelse af udredning patientkontakt. Kan så omfatte gennemgang af analysebeskrivelser kliniske tolkninger samt vejledninger til rekvirerende afdeling. Bedømmelse af afholdt undervisning. Metoden anvendes i forbindelse med afgørelsen af, om en given kompetence er erhvervet. Der vil desuden ske en samlet, løbende vurdering af den uddannelsessøgende i det klinisk genetiske arbejde med vurdering af prressionen i erhvervelsen af kompetencer, så gennem den løbende dial med vejlederne. 11. Evaluering af uddannelsesprram/-plan Evaluering af uddannelsesprram -plan gennemføres ud fra retningslinierne beskrevet i Vejledning evaluering i den lægelige videreuddannelse. Evalueringen gennemføres ved Ansættelsen Inden for de første 2 uger: Introduktionssamtale mellem uddannelsessøgende den uddannelsesansvarlige overlæge samt evt. daglige vejledere. Samtalen har fokus på information om specialet, dets opgaver opbygning samt gennemgang af uddannelsesprram af den uddannelsessøgendes opgaver. Desuden diskuteres gensidige forventninger fagligt videnskabeligt, det individuelle forløb fastlægges. Efter 6 måneder / med 6 måneders interval Formaliseret justeringssamtale mellem den uddannelsessøgende den uddannelsesansvarlige overlæge samt daglige vejledere med henblik på vurdering af kompetenceniveau justering af uddannelsesplan. Skema til disponering af uddannelse i genetisk rådgivning gennemgås løbende.

13 Afslutning af hoveduddannelsen Samtale mellem den uddannelsessøgende uddannelsesansvarlige overlæge indeholdende evaluering af den uddannelsessøgende, af uddannelsesprocessen afdelingens uddannelsestilbud samt sikring af nødvendig skriftlig dokumentation af forløbet med gennemgang af portefølje, således at den uddannelsessøgende kan indsende anmodning om specialistanerkendelse til Sundhedsstyrelsen.

14 Bilag 1 Afdelingsbeskrivelse - Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus $%&'()(* +,)-)*+.,) )) /& /'()(/-01)2 +)23(3)4. /56%&(4&. (/)(76. 8/)##,))(. +)+-&9++&:+)-;. ( &-##( /)8. -/-&( )8 ((/- 51)2-##). ;56.))1%6.)&-###/. 9/-//:81). 1)+)2 -###8&.)/) 8((/-. 8(. )9/:</-/. /-/)8 )=) ). ( 8) ")! 8/./,>,. (8=/-/(.)

15 Bilag 2 Afdelingsbeskrivelse for Klinisk Genetisk Afdeling, Vejle Sygehus Klinisk Genetisk afdeling ved Vejle Sygehus er en dynamisk afdeling, der vægter service kvalitet overfor patienter samarbejdspartnere meget højt. Vi tilbyder en bred klinisk genetisk service, herunder genetisk udredning rådgivning, alle former for cytenetik en bred vifte af molekylærgenetisk diagnostik. Afdelingen har genetiske rådgivningsklinikker på Vejle, Kolding, Horsens, Esbjerg Åbenrå Sygehuse deltager i tværfaglige konferencer med afdelinger på såvel Vejle Sygehus som flere af de sygehuse vi betjener. Vi prioriterer at have et godt arbejdsmiljø i en flad organisation med fokus på hjælpsomhed den åbne dørs politik, hvor undervisning er en integreret del af hverdagen. Afdelingen råder over et vævsdyrkningslaboratorium, et kromosomlaboratorium, et hæmatolisk cytenetisk afsnit samt et molekylærgenetisk laboratorium. Desuden har afdelingen et forskningslaboratorium inden for ældnings- telomerforskning Den lægelige bemanding består af en specialechef (ledende overlæge), samt tre overlæger, hvor af den ene samtidig er professor i klinisk genetik ved SDU, en afdelingslæge fem uddannelsessøgende læger. Derudover er der tilknyttet flere PhDstuderende. Der er endvidere ansat to molekylærbioler i henholdsvis det cytenetiske afsnit det molekylærgenetiske laboratorium. Afdelingens forskningslaboratorium ledes af afdelingens professor en fuldtidsansat lektor. Afdelingen har en lang række igangværende forskningsprojekter, især inden for cancergenetik, CGH array/mentalretardering, IVF/infertilitet molekylær ældningsforskning. Klinisk Genetisk afdeling er en selvstændig afdeling i Laboratoriecentret ved Vejle Sygehus specialechefen har samme med den ledende bioanalytiker ansvar for afdelingens drift, økonomi, udvikling m.v. Afdelingen er en del af Genetisk Enhed Syd har derfor et tæt samarbejde omkring bl.a. uddannelse med den genetiske afdeling på OUH. Afdelingen modtager godt 1000 henvisninger til genetisk rådgivning udfører ca kromosomanalyser årligt. Derudover tilbydes CGH arrayanalyser til udredning for mentalretardering. Afdelingen har et bredt repertoire af DNA analyser, modtager årligt ca patientprøver. Vi har i DNA lab. særlig interesse i genetisk diagnostik af mandlig infertilitet kolorektalcancer. Afdelingen har et tæt samarbejde med klinisk patoli om udvikling af yderligere diagnostik til individualiseret behandling af cancerpatienter, Vejle Sygehus udbygger i øjeblikket laboratoriecentret med et tværfagligt kræftlaboratorium til dette formål. Afdelingen deltager i undervisningen af bl.a. medicinske studerende fra SDU.

16 Bilag 3 Afdelingsbeskrivelse for Pædiatrisk Afdeling A, Skejby Sygehus &/'($ *+,)3*&(.- /((-).,)(8(/. (-- 8""//"0 /1,);+ -// &//-)!" # $ *(9& :. /&! %&? '" 5/ "( 1 (( 8-"##/-- ##. /-./-/ &0 9: / /-9: /-96-: " &6-9//-:

17 (/) - ) $ *+ /,#!##.. ##.#! 8. #!##.## 7 -., +!./,#!##.##7. /). - +.#!##. ##(,3 /).

18 Bilag 4 Lb Mål for Hoveduddannelsen!

19 HOVEDUDDANNELSEN 5.2 Mål for den nyuddannede speciallæge MEDICINSK EKSPERT Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Efter afsluttet Hoveduddannelse skal lægen kunne: Generelle vidensmål: 1. Redegøre for gen- kromosomstruktur, - funktion nomenklatur, normal abnorm. 2. Redegøre for normal abnorm celledeling. Selvstudium. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Undervisningsopgaver Selvstudium. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Undervisningsopgaver. Godkendt kursus, Bedømmelse af afholdt undervisning, Struktureret kollegial bedømmelse Godkendt kursus Bedømmelse af afholdt undervisning, Struktureret kollegial bedømmelse "

20 3. Redegøre for nedarvningsmønstre. 4. Redegøre for fosterudviklingsbioli ved normal udvikling dysmorfoli. 5. Redegøre for basal biokemisk viden analyse ved Inborn errors of metabolism. P 6. Redegøre for principper for genetisk epidemioli populationsgenetik. 7. Redegøre for anvendelse af genetiske laboratorieteknikker: cytenetiske molekylærgenetiske. Selvstudium. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser Undervisningsopgaver. Selvstudium. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Undervisningsopgaver. Selvstudium. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Undervisningsopgaver. Selvstudium. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Undervisningsopgaver. Selvstudium. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Tildeling af specifikke opgaver, fx skriftlig vejledning til kliniske afdelinger Godkendt kursus Bedømmelse af afholdt undervisning, Struktureret kollegial bedømmelse Godkendt kursus, Struktureret kollegial bedømmelse Godkendt kursus, Bedømmelse af afholdt undervisning, Struktureret kollegial bedømmelse Godkendt kursus, Bedømmelse af afholdt undervisning, Struktureret kollegial bedømmelse Godkendt kursus, Bedømmelse af afholdt undervisning, Struktureret kollegial bedømmelse #

21 8. Redegøre for somatisk cellegenetik (erhvervede afvigelser). Selvstudium. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Godkendt kursus Bedømmelse af afholdt undervisning

22 Genetisk udredning risikovurdering: 1. Optage anamnese herunder slægtsanamnese med optegnelse af stamtræ Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Selvstudium Kurser, inkl. specialespecifikke kurser Struktureret observation i klinikken, struktureret kollegial bedømmelse, audit af arbejdspraksis 2. Skelne mellem arvegange ud fra nedarvningsmønstre 3. Selvstændigt beregne risiko for forskellige individer i en familie Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. /eller Afdelingsundervisning konferencer. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Afdelingsundervisning konferencer. Selvstudium. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Tildeling af specifikke opgaver Struktureret observation i klinikken, struktureret kollegial bedømmelse, Audit af arbejdspraksis Struktureret observation i klinikken, struktureret kollegial bedømmelse, Audit af arbejdspraksis Godkendt kursus

23 4. Udføre selvstændigt risikoberegning ud fra empiriske data. 5. Selvstændigt indhente viden om genetiske sygdomme, faktorer forhold ved søgning i litteratur i databaser. 6. Selvstændigt udføre syndromudredning - diagnostik. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Afdelingsundervisning konferencer. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Selvstudium. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Tildeling af specifikke opgaver. /eller Litteraturopgaver. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Afdelingsundervisning konferencer. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Godkendt kursus Struktureret observation i klinikken, struktureret kollegial bedømmelse, Audit af arbejdspraksis Godkendt kursus Struktureret observation i klinikken, struktureret kollegial bedømmelse, Audit af arbejdspraksis Struktureret observation i klinikken, struktureret kollegial bedømmelse, Audit af arbejdspraksis Godkendt kursus

24 Genetiske sygdommes syndromers klinik: 1. Ved veldefinerede hyppige syndromer genetiske sygdomme redegøre for: ætioli, diagnose, forløb, håndtering prnose. P Selvstudium. Afdelingsundervisning konferencer. Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling (her pædiatri). Struktureret observation i klinikken, struktureret kollegial bedømmelse, Audit af arbejdspraksis. 2. Beskrive anvende indikatorer for normal abnorm psykomotorisk udvikling i klinisk diagnostik. P 3. Udføre klinisk udredning af de hyppigste syndromer genetiske sygdomme. P 4. Udføre tilsyn på besvare forespørgsler fra kliniske afdelinger som led i disse afdelingers kliniske udredning behandling. Selvstudium. Afdelingsundervisning konferencer. Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling (pædiatri). Selvstudium. Afdelingsundervisning konferencer. Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling (pædiatri). Selvstudium. Afdelingsundervisning konferencer. Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling (pædiatri). Struktureret observation i klinikken, struktureret kollegial bedømmelse, Audit af arbejdspraksis Struktureret observation i klinikken, struktureret kollegial bedømmelse, Audit af arbejdspraksis Struktureret observation i klinikken Struktureret kollegial bedømmelse

25 Ordination tolkning af genetiske non-genetiske undersøgelser: 1. Planlægge udredningsprram ved mistanke om genetisk sygdom. P 2. Med udgangspunkt i resultatet fra anamnesen den objektive undersøgelse at planlægge supplerende undersøgelser, dels på probanden, dels på relevante familiemedlemmer. P Selvstudium. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. /eller Afdelingsundervisning konferencer. /eller Vejledning supervision af klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Selvstudium. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. /eller Afdelingsundervisning konferencer. /eller vejledning supervision af klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Godkendt kursus Struktureret kollegial bedømmelse. Struktureret vejledersamtale Audit af arbejdspraksis. Godkendt kursus Struktureret kollegial bedømmelse. /eller Audit af arbejdspraksis.

26 3. Redegøre for anvende indikationer for genetisk diagnostik. AA P 4. I en konkret rådgivning ordinere relevante undersøgelser ved monene sygdomme. AA P 5. Redegøre for anvende indikationerne for postnatal prænatal cytenetisk molekylærgenetisk diagnostik for proband familiemedlemmer. AA Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Afdelingsundervisning konferencer. Vejledning supervision af i klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Vejledning supervision af klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Afdelingsundervisning konferencer. Godkendt kursus Struktureret interview Audit af arbejdspraksis Struktureret kollegial bedømmelse. Audit af arbejdspraksis Godkendt kursus Struktureret kollegial bedømmelse. /eller Struktureret interview /eller Audit af arbejdspraksis.

27 6. Tolke cytenetiske, molekylær-cytenetiske molekylære analysesvar for proband familiemedlemmer herunder vurdere, hvilke supplerende metoder, der bør bringes i anvendelse ved uafklarede fund St1 AA 7. Tolke resultater af prænatal risiko-vurdering yde prænatal vejledning svarende hertil. AA 8. Informere patient /eller familie om resultat af den forudgående udredning sikre forståelse. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Afdelingsundervisning konferencer. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Afdelingsundervisning konferencer. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Og specialespecifikt kursus i kommunikation, herunder Simulationsscenarier/rollespil. /eller Videooptagelser af rådgivningssamtaler /eller Afdelingskonferencer undervisning. Godkendt kursus Struktureret kollegial bedømmelse. Godkendt kursus Struktureret kollegial bedømmelse. Godkendt kursus /eller Struktureret kollegial bedømmelse. /eller Vurdering af videooptagelser.

28 9. Informere patienten /eller familie om de medicinske, reproduktionsmæssige sociale følger af tilstedeværelsen af en arvelig sygdom sikre forståelse. 10. Rådgive ved de monene sygdomme om mulige former for bærerdiagnostik såsom klinisk undersøgelse, direkte mutationsanalyse, haplo-typning, koblingsanalyse metaboliske undersøgelser. 11. Varetage de specielle rådgivningsmæssige aspekter ved prædiktiv præsymptomatisk diagnostik. 12. Rådgive forældre til børn med kromosomsygdomme. Patienter med kromosomsygdom. Personer, der er bærere af balanceret kromosomfejl. AA Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Og specialespecifikt kursus i kommunikation, herunder Simulationsscenarier/rollespil. /eller Videooptagelser af rådgivningssamtaler /eller Afdelingskonferencer undervisning. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Afdelingskonferencer undervisning. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Afdelingskonferencer undervisning. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Simulationsscenarier/rollespil. /eller Videooptagelser af rådgivningssamtaler /eller Afdelingskonferencer undervisning. Struktureret kollegial bedømmelse. Vurdering af videooptagelser Struktureret kollegial bedømmelse. Godkendt kursus Struktureret kollegial bedømmelse. Godkendt kursus Struktureret kollegial bedømmelse. Vurdering af videooptagelser!

29 13. Yde prænatal genetisk vejledning før prøvetagning, herunder kunne redegøre for informere om muligheden for genetisk præimplantationsdiagnostik (PGD). 14. Orientere om relevante patientforeninger hjælpeordninger m.m. 15. I samråd med probanden de nærmeste, tilrettelægge den optimale strategi for videre formidling af informationer ud i familien, inkl. tilrettelæggelse af undersøgelses- opfølgnings-prrammer for andre familiemedlemmer. 16. På baggrund af diagnosen, iværksætte profylaktiske /eller terapeutiske tiltag på patienten medlemmer af familien med relevant forøget risiko. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling Afdelingskonferencer -undervisning Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Afdelingskonferencer undervisning. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Afdelingskonferencer undervisning. Struktureret kollegial bedømmelse. Struktureret kollegial bedømmelse /eller Audit af arbejdspraksis Struktureret tilbagemelding fra kliniske samarbejdspartnere inkl. almen praksis. 360-graders evaluering Godkendt kursus Struktureret kollegial bedømmelse. Godkendt kursus Teknisk ekspert: 1. Redegøre for principperne for celledyrkning steril dyrkningsteknik. Selvstudium. Struktureret observation i laboratoriet. "

30 2. Redegøre for principperne for konventionel lysmikroskopi for fluorescensmikroskopi. 3. Redegøre for principperne for båndfarvningsmetoder. 4. Redegøre for principperne for de mest anvendte molekylære molekylærcytenetiske metoder 5. Redegøre for opsætning, dyrkning høst af amniocytter chorion villus prøver 6. Redegøre for opsætning, dyrkning høst af lymfocytter prøver fra hudbiopsi abortvæv. 7. Foretage en klassisk kromosomanalyse omfattende kromosomtælling, analyse karyotypering. 8. Fortolke cytenetiske, molekylær-cytenetiske molekylære resultater med den rette nomenklatur samt analyseresultatets kliniske betydning. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision i praktisk laboratoriearbejde. Audit (intern) af arbejdspraksis. Vurdering af svarbeskrivelser. Kortsvar test vedrørende viden med relation til genetisk laboratorieaktivitet. #

31 9. Beskrive resultatet af en koblingsundersøgelse foretaget ved hjælp af polymorfe markører.

32 5.2.2 KOMMUNIKATOR Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Efter afsluttet Hoveduddannelse skal lægen kunne: 1. Afdække formulere med den rådsøgende det fælles grundlag for den genetiske udrednings- rådgivningsproces. 2. Fremlægge relevant medicinsk information for den aktuelle rådgivning inkl. orientering vedr. graviditet generelt fosterudvikling specielt. 3. Fremlægge genetisk teknisk information med anvendelse af ikke-faglige termer overfor den/de rådsøgende sikre forståelse. Kurser, specialespecifikke. Simulationsscenarier/rollespil. /eller Videooptagelser af rådgivningssamtaler. Vejledning supervision ved genetisk rådgivning. Vejledning supervision i praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Godkendt kursus Struktureret kollegial bedømmelse. Vurdering af videooptagelser. Patientvurderinger. 4. Anvende forskellige interviewteknikker. 5. Interviewe den/de rådsøgende, så en præcis tilstrækkelig familieanamnese bringes til veje.

33 6. Gennemføre patient- familiesamtaler i respekt for familiens væremåde omgangsform under hensyntagen til potentielle styrker svagheder hos de rådsøgende.

34 7. Fremlægge, diskutere konkludere på en nondirektiv måde. 8. Mundtligt skriftligt anvende regler om tavshedspligt informeret samtykke i forløbet af en genetisk familieudredning. 9. Udfærdige skriftlig beskrivelse af opnået information givet rådgivning både i journalform til brug for information af kolleger i resuméform til den/de rådsøgende. 10. Formidle genetisk information til lægekolleger i andre specialer til para-medicinsk personale. AA 11. Indgå i tværfaglig dial med kliniske afdelinger ved anvendelse af disse afdelingers vanlige sprbrug. AA P Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde Tildeling af specifikke opgaver Struktureret kollegial bedømmelse Bedømmelse af specifikke opgaver

35 12. Planlægge, organisere udføre initiativer til information af bredere ikke-professionelle grupper vedr. genetiske forhold emner. AA

36 5.2.3 SAMARBEJDER Kompetencekrav - Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Efter afsluttet Hoveduddannelse skal lægen kunne: 1. Udvikle tværfaglige relationer til de afdelinger, der henviser patienter til genetisk rådgivning til de laboratorier på afdelingen, der udfører de relevante laboratorieundersøgelser. 2. Udvikle tværfaglige relationer til de afdelinger, der samarbejdes med, til de videnskabelige medarbejdere på afdelingen til afdelingens laboratorier for herigennem at optimere varetagelsen af videnskabelige, uddannelsesmæssige administrative opgaver. 3. Fastlægge undersøgelsesforløb for patienter, der henvises til genetisk rådgivning i samarbejde med andre involverede afdelinger med afdelingens laboratorier. AA 4. Planlægge udrednings- kontrolprram for anlægsbærere mulige anlægsbærere for arvelige sygdomme i samarbejde med relevante kliniske afdelinger. AA Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling Kurser, inkl. specialespecifikke. Tildeling af specifikke opgaver. /eller Udarbejdelse af skriftligt materiale. Struktureret kollegial bedømmelse. /eller Audit af arbejdspraksis. Godkendelse af kursus Bedømmelse af tildelte opgaver

37 5. Deltage aktivt i afdelingens interne konferencer konferencer med samarbejdende afdelinger for herigennem at bidrage til at øge det faglige niveau. AA 6. Formidle, hvordan klinisk genetik påvirker patientbehandling, forskning uddannelsesmæssige aktiviteter lokalt, regionalt nationalt. 7. Samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere samt med samarbejdende afdelinger i løsning af konflikter, give feedback hvor det er hensigtsmæssigt kunne indtage en lederrolle LEDER/ADMINISTRATOR Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde Tildeling af specifikke opgaver Struktureret kollegial bedømmelse Bedømmelse af tildelte opgaver Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Efter afsluttet Hoveduddannelse skal lægen kunne: 1. Fungere effektivt i sundhedsorganisationer, lige fra individuel praksis til organisationer på lokalt, regionalt nationalt niveau. AA Kurser, inkl. specialespecifikke. Tildeling af specifikke opgaver. Udarbejdelse af skriftligt materiale. Godkendt kursus Audit af arbejdspraksis. Vurdering af udførte opgaver projekter.

38 2. Indgå i et effektivt samarbejde i et team eller partnerskab, hvad enten det er som teamleder eller teammedlem. AA 3. Udnytte prioritere ressourcer i samarbejdet mellem primær - sekundærsektoren eventuelt sammen med andre behandlende afdelinger. 4. Udnytte prioritere ressourcer i forhold til patientvaretagelse, arbejdsmiljø, uddannelse, forskning eksterne aktiviteter. 5. Varetage arbejdstilrettelæggelse udforme instruks for arbejdsopgaver i afdelingen. 6. Planlægge evaluere undersøgelses- behandlingsprrammer samt patientforløb ved komplicerede arvelige tilstande. 7. Deltage i planlægning, budgettering evaluering af undersøgelses- screenings-prrammer. 8. Forestå ledelsen af et tværfagligt samarbejde vedrørende en patient eller en problemstilling, hvor de enkelte teammedlemmers ressourcer udnyttes bedst muligt, hvor hvert enkelt medlem respekteres. Forskningstræning.!

39 5.2.5 SUNDHEDSFREMMER Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Efter afsluttet Hoveduddannelse skal lægen kunne: 1. Rådgive om udøve sundhedsfremmende tiltag til gavn for den enkelte patient i samfundet ud fra evidensbaseret viden om genetiske risikofaktorer, effekt forebyggelse 2. Opdage reagere på forhold, hvor rådgivning oplysning om genetiske forhold er påkrævet. AA 3. Anvende metoder til at lokalisere lokale, regionale eller nationale ressourcegrupper/patientforeninger kunne omsætte kontakt til fra disse. AA 4. Anvende forebyggelsesstrategier ved genetiske sygdomme medfødte misdannelser. AA Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Tildeling af specifikke opgaver. Afdelingsundervisning -konferencer. Godkendt kursus Audit af arbejdspraksis. Vurdering af udførte opgaver projekter. "

40 5. Anvende registre over genetiske sygdomsenheder ved håndtering af patient/familie i et samfundsperspektiv. AA 6. Anvende registeroplysninger ved vurdering af muligheder for forebyggelse af genetiske sygdomme. AA 7. Samarbejde med de videnskabelige selskaber andre foreninger eller myndigheder om at identificere rådgive aktuelle risikrupper om den betydende genetiske baggrund anvende den tilgængelige viden om forebyggelse i disse grupper. 8. Henvise til samarbejde med sociale myndigheder institutioner ud fra gældende lovgivning. AA Tildeling af specifikke opgaver Bedømmelse af tildelte opgaver AKADEMIKER Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Efter afsluttet Hoveduddannelse skal lægen kunne: #

41 1. Klinisk: Opstille en klinisk problemstilling. Erkende påvise manglende viden omkring det kliniske spørgsmål. Udarbejde en plan for udfyldelse af videnshuller: litteratursøgning, database-søgning, konsultationer med kolleger i et nationalt internationalt netværk. Arbejde på at udvikle systemer til nedfældning af informationer om dette nationale internationale netværk. Finde, på basis af indhentede informationer, løsninger på de kliniske problemstillinger. Implementere løsningerne efterfølgende evaluere løsningerne i lyset af de opnåede resultater. AA Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Videnskabelige projekter = forskningstræning. Undervisningsopgaver. Godkendt kursus Vurdering af udførte opgaver/projekter. Vurdering af afholdt undervisning.

42 2. Videnskabeligt: Formulere et videnskabeligt spørgsmål. Udarbejde en plan til at besvare det videnskabelige spørgsmål. Redegøre for det videnskabsetisk komite system principperne i ansøgninger hertil. Involvere hensigtsmæssig litteratursøgning, identificering af supplerende undersøgelser, involvering af relevante ekspertise. Gennemføre undersøgelsen efter forslaget. Præsentere, forsvare udbrede resultaterne af undersøgelsen. Identificere områder for fremtidige undersøgelser, som udspringer af resultaterne. 3. Pædagik: På basalt niveau redegøre for, være motiveret til kunne anvende principper for voksenlæring i forbindelse med sig selv andre. Udvise forståelse for foretrukne lærings-metoder hos studerende, yngre læger andre kolleger. Tildeling af specifikke opgaver Bedømmelse af specifikke opgaver

43 5.2.7 PROFESSIONEL Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Efter afsluttet Hoveduddannelse skal lægen kunne: 1. Disciplinbaserede mål: Udvise den holdning, bl.a. præget af venlighed, forståelse empati, som anses for afgørende for klinisk genetik. Anvende hensigtsmæssige strategier for at opretholde udvikle faglig kompetence. Kontinuerligt evaluere egne evner, viden færdigheder være vidende om egne faglige begrænsninger. AA P 2. Mål relateret til personlig/faglig grænseflade: Omhyggeligt tilstræbe en balance imellem de personlige faglige roller ansvar samt være i stand til at kunne identificere samt vise forskellige veje til løsning af konflikter dårligt arbejdsmiljø 3. Mål relateret til etik faglige foreninger: Anvende det faglige, lovgivningsmæssige etiske kodeks, som læger er bundet af. Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. Afdelingsundervisning - konferencer. Selvstudium Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger Struktureret kollegial bedømmelse. Audit af arbejdspraksis (intern/ekstern). Godkendt kursus Struktureret kollegial bedømmelse Video, Patienttilfredshedsundersøgelse

44 Herunder være bevidst om de særlige forhold for klinisk genetik. Erkende, analysere formulere forslag til at løse etiske spørgsmål i den daglige klinik, såsom fortælling af sandheden, indhentning af samtykke, tavshedspligt, interessekonflikter, ressourceallokering, videnskabsetik m.m. Redegøre for være i stand til at anvende relevante administrative regler love i sundhedssystemet med henblik på retningslinjer for egen arbejdspraksis. Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde Have kendskab til Datatilsynets regler om opbevaring af prøver. Erkende, analysere angive, hvordan man forholder sig ved uprofessionel adfærd i klinisk arbejde, herunder overveje lokale regionale forordninger. > A && >

45 Bilag 5 Specialespecifikke kurser (aktuelle tidsterminer (hentes på ansættelsestidspunktet fra selskabets hjemmeside vedlægges)

46 Bilag 6 Plan for introduktionsperiode 5)(,. ( / 5/'()(9 ): * )9,. ) B : B % 5,9: +- <- $) 3/ 5>,. ( 5-))-). B) 5)5 B) 57)B) 5;56.B) 5) B) 5+)2 B) 81)1B2811*C 6 5$%&

Logbog for Hoveduddannelsen i Klinisk Genetik

Logbog for Hoveduddannelsen i Klinisk Genetik Logbog for Hoveduddannelsen i Klinisk Genetik Nedenfor er opført de kompetencer, der skal erhverves. Den uddannelsessøgende er selv ansvarlig for at få godkendt de opnåede kompetencer og for at indsamle

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Genetik ved Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Genetik ved Vejle Sygehus Beskrivelse af faget Uddannelsesprram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Genetik ved Vejle Sygehus Klinisk genetik er et tværgående klinisk diagnostisk speciale, der omfatter diagnostik rådgivning

Læs mere

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik OUH. Uddannelsesprogram for introduktionsstilling 2010

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik OUH. Uddannelsesprogram for introduktionsstilling 2010 Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik OUH Uddannelsesprram for introduktionsstilling 2010 Uddannelsessøgende: Hovedvejleder: Lilian Bomme Ousager Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Uddannelsesprram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Beskrivelse af uddannelsen: Århus, Afd. Skejby, Pædiatrisk Afd. Odense Universitetshospital, Afd.

Læs mere

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. (Program Aalborg 1)

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. (Program Aalborg 1) Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik Uddannelsesprram for hoveduddannelsen 2009 (Prram Aalborg 1) Aalborg Sygehus Århus Universitetshospital Region Nordjylland 1. Indledning 1.1. Beskrivelse af specialet.

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram. for. hoveduddannelsen

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram. for. hoveduddannelsen Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Uddannelsessøgende: Hovedvejleder: Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Beskrivelse af specialet... 4

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik Uddannelsesprogram hoveduddannelsesforløb i Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. (Program Aalborg 2)

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. (Program Aalborg 2) Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik Uddannelsesprram for hoveduddannelsen 2009 (Prram Aalborg 2) Aalborg Sygehus Århus Universitetshospital Region Nordjylland 1. Indledning 1.1. Beskrivelse af specialet.

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik Uddannelsesprram hoveduddannelsesforløb i Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pædiatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik. Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik. Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram hoveduddannelsesforløb i Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik 1. Faglig profil Beskrivelse af specialet Klinisk Genetik Klinisk genetik er et tværgående speciale, som varetager diagnostik af

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsen i. Klinisk Genetik

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsen i. Klinisk Genetik Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Pædiatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juni 2005 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Mål 5 3 Målbeskrivelser 6 4 Overordnet tidsmæssig ramme 7 5 Individuel

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Klinisk Farmakologisk Afdeling Århus Universitetshospital

Uddannelsesprogram. Klinisk Farmakologisk Afdeling Århus Universitetshospital Navn CPR for læger i introduktionsstilling i klinisk farmakologi på Klinisk Farmakologisk Afdeling Århus Universitetshospital 1. Indledning Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale, der på et videnskabeligt

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Rollen som akademiker

Rollen som akademiker Rollen som akademiker Teoretiske forståelsesrammer Undervisning Forvaltning af flere perspektiver Kvalitetsudvikling forskning Læring udvikling Forholde sig til viden 57 Begrebskort: Rollen som akademiker

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Januar 2008 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i klinisk genetik Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000074 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Hospitalsnavn Hvidovre Hospital Besøgsdato 12-10-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000101 Afdelingsnavn Børneafdeling Hospitalsnavn Hvidovre hospital Besøgsdato 24-02-2015 Temaer

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Neurologisk

Læs mere

Oftalmologi Specialet Faglig profil

Oftalmologi Specialet Faglig profil Oftalmologi Specialet Uddannelsen til speciallæge i øjensygdomme sker på hospitalsafdelinger og i øjenlægepraksis og kombinerer medicinske og kirurgiske krav og færdigheder indenfor specialet. Dertil kommer

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere