UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar STED Meldahls Rådhus, Fredericia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia"

Transkript

1 UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015 STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT :00:00 SLUTTIDSPUNKT :00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 12. december Metoder og metodeudvikling _ SFI analyse 3. Besvarelse af spørgsmål fra Socialstyrelsen vedr. National Koordination 4. Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark 5. Repræsentanter i den økonomiske- og strategiske arbejdsgruppe 6. Udpegning af repræsentant til Dialogforum 7. Rapport vedr. Benchmarking 8. Evaluering i Socialdirektørforum 9. Eventuelt 10. Næste møde Deltagere: Klaus Liestmann, Billund Kommune, Sten Dokkedahl, Faaborg- Midtfyn Kommune, Henning Kjærgaard, Fanø Kommune, Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune, Marianne Rasmussen, Kerteminde Kommune, Kirsten Møller Nielsen, Kolding Kommune, Mie Pedersen, Langeland Kommune, Mette Heidemann, Middelfart Kommune, Trine Eegholm, Nyborg Kommune, Peter Pietras, Odense Kommune, Claus Sørensen, Svendborg Kommune, Lone W. Rasmussen, Tønder Kommune, Thorkild Sloth Pedersen, Varde Kommune, Sonja Miltersen, Vejen Kommune, Kirsten Tønnesen, Vejle Kommune, Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune, Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark, Birgitte Lambrechtsen, KKR, Tove Tørnes, Socialsekretariatet, Camilla Fyhn Milland, Socialsekretariatet Afbud: Ulla Bryøe Andersen, Nordfyns Kommune, Bente Larsen, Sønderborg Kommune, Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune, Henrik Juul Kjær, Assens Kommune,Louise Thule Christensen, Fredericia Kommune, Kimma Vingaard Thomsen, Ærø Kommune,

2 Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 12. december 2014 Der indstilles til, at referatet godkendes Godkendt

3 Metoder og metodeudvikling _ SFI analyse På døgnseminar 2. oktober 2014 blev rapporten Metoder i botilbud drøftet. Det blev besluttet, at der på baggrund af rapporten skal udarbejdes 3-4 temaer, som Socialdirektørforum kan arbejde videre med. Sekretariatet har udarbejdet forslag til temaer: 1. Baggrund for metodevalg Her rejses der spørgsmål omkring diagnoser kontra adfærd og spørgsmålet om, hvorvidt stringent anvendelse af evidensbaserede metoder giver bedre resultater end det eklektiske miks af metoder som pt. anvendes. 2. Metoder og implementering Her rejses der spørgsmål om, hvordan metoder implementeres og institutionernes metodefrihed. 3. Udadreagerende adfærd Her rejses spørgsmålet om, hvorvidt der kan arbejdes mere med metoder, som relaterer sig til udadreagerende adfærd 4. Rehabilitering Hvilke metoder understøtter bedst rehabiliterings tilgangen? Hvordan understøttes medarbejderne bedst i forandringsprocessen fra omsorgsmedarbejder til coach? 5. Dokumentation Kan der findes en dokumentationsform, som giver bedre overblik over effekter, som rækker ud over den enkelte borger? Kan viden om effekt og metoder sættes mere i spil? På Forretningsudvalgets møde den 18. december blev SFI rapporten drøftet. Der blev bl.a. talt om afholdelse af konference for kommunale ledere, hvor rapporten kan fremlægges og drøftes samt behovet for, at der igangsættes forskning omkring metoder, som kan anvendes til borgere med udadreagerende adfærd. Der er på foranledning af Forretningsudvalget udarbejdet et oplæg til pressepapir, se vedlagte. Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum - at der træffes beslutning om den videre proces for arbejdet med SFI rapporten herunder arbejde med temaet omkring udadreagerende adfærd - at der tages stilling til afholde af en konference for kommunale ledere. Der var enighed om, at alle de angivne temaer er relevante. Det blev besluttet: - at arrangere en konference for kommunale ledere, hvor SFI rapporten præsenteres - at der lokalt i de enkelte kommuner arbejdes videre med temaet metoder og metodeudvikling. Pressepapiret konsekvenstilrettes. Et opdateret pressepapir er vedlagt. Pressepapiret kan anvendes af kommuner i Syddanmark, såfremt pressen henvender sig. Ved henvendelser af generel karakter kan der henvises til formand Peter Pietras.

4 Bilag til Metoder og metodeudvikling _ SFI analyse Temaer i sfi rapporten til videre forarbejdning Resume Metoder i Botilbud Pressepapir om SFI rapporten- opdateret

5 Besvarelse af spørgsmål fra Socialstyrelsen vedr. National Koordination Socialstyrelsen udsendte 1. november de to første udmeldinger vedrørende det mest specialiserede socialområde voksne med kompleks erhvervet hjerneskade i alderen 18 år og opefter samt børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National koordinationsstruktur blev drøftet på Forretningsudvalgsmødet 28. november I udmeldelserne omkring fra Socialstyrelsen indgår en meget lang definition på højt specialiserede tilbud. Der var i Forretningsudvalget enighed om, at det er kommunerne, der vurderer, hvorvidt et tilbud er højt specialiseret. Arbejdet omkring National Koordination medfører, at der er behov for specifik faglig indsigt, hvorfor det er hensigtsmæssigt med nogle få referencepersoner. Forretningsudvalget indstiller, - at Ivan Underlin, leder af Solskrænten, Faaborg-Midtfyn Kommune og Helle Føns Bach, Vicecenterleder Socialt rehabiliteringscenter Esbjerg Kommune er referencepersoner ift. den centrale udmelding vedr. Voksne med erhvervet hjerneskade - Johnny Breinholt Rasmussen, Afdelingsleder i Sprogets Hus, Odense Kommune, og en repræsentant fra Fredericia Kommune er referencepersoner ift. den centrale udmelding vedr. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Tidsplan 20. januar afholdes møde med Socialstyrelsen Februar spørgeskemaer udsendes til kommunerne Marts 2016 den endelige afrapportering afleveres Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at godkende tids- og handleplan samt referencepersoner Tids- og handleplan samt referencepersoner godkendt. Aabenraa Kommune stiller med en referenceperson ift. den centrale udmelding vedr. Voksne med erhvervet hjerneskade

6 Bilag til Besvarelse af spørgsmål fra Socialstyrelsen vedr. National Koordination Central udmelding_ voksne med erhvervet hjerneskade Bilag1 til den centrale udmelding_ erhvervet hjerneskade Bilag 2_ erhvervet hjerneskade Central udmelding_ Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Bilag 1 til den centrale udmelding_ alvorlig synsnedsættelse Bilag 2_ alvorlig synsnedsættelse Følgebrev til centraludmelding

7 Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Med baggrund i lovændringer, som betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der er behov for en strategisk drøftelse mellem kommunerne af samspil og typer af tilbud, som Region Syddanmark fremadrettet skal drive. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med initiativet. Det blev på møde i KKR Syddanmark den 14. november 2014 besluttet, at arbejdsgruppen udarbejder en beskrivelse af megatrends på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Megatrendene kan betyde, at der er regionale sociale tilbud, der over tid bør udfases. Arbejdsgruppens beskrivelse af megatrends er vedlagt. Endvidere blev det på mødet i KKR besluttet, at der er behov for viden om den enkelte kommunes overvejelser om eventuelt overtagelse af konkret tilbud lokalt. Arbejdsgruppen har foretaget en sondering af overvejelser om eventuel overtagelse hos beliggenhedskommunerne. Endvidere er der spurgt indtil bemærkninger, herunder bl.a. eventuelle udfordringer og gevinster samt øvrige opmærksomhedspunkter, der ses ved overtagelse af tilbuddet samt tanker/ ønsker ift. fremtidig organisering omkring tilbuddet (eksempelvis egen drift af tilbuddet eller samarbejde mellem konkrete kommuner, se vedlagte. Tidsproces: 24. februar 2015: Oplæg i KKR februar april 2015: Høringsfase i kommunerne byråd 17. juni 2015: Drøftelse i KKR - på baggrund af høringsresultater Juni december 2015: Konkret beslutning om evt. overtagelse (10. september 2015: Mulighed for drøftelse i KKR, hvis der er behov) 1. januar 2016 (senest): Region Syddanmark skal have besked om eventuel overtagelse af sociale tilbud 1. januar 2017 (senest): Tilbud skal være overtaget Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at: - drøfte beskrivelse af megatrends - drøfte overvejelser om eventuel overtagelse af tilbud, jf. den foretagne sondering hos beliggenhedskommuner Beskrivelse af megatrends blev drøftet. Beskrivelsen præsenteres for KKR den 24. februar Overvejelser om eventuel overtagelse af tilbud blev drøftet. Der udarbejdes et notat til KKR Syddanmark, vedr. foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark. Fælleskommunalt Socialsekretariat udarbejder et notatudkast, der sendes til bemærkninger hos beliggenhedskommunerne. Notatet præsenteres for KKR den 24. februar 2015.

8 Bilag til Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Megatrends på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Foreløbige tilkendegivelser_ Sondering hos kommunerne_regionale sociale tilbud i Syddanmark_administrativ

9 Repræsentanter i den økonomiske- og strategiske arbejdsgruppe Jf. Forretningsorden (2013) for den økonomiske og strategiske arbejdsgruppen skal Socialdirektørforum hvert andet år forholde sig til arbejdsgruppernes sammensætning, og om der skal ske justeringer i antal af repræsentanter samt hvilke kommuner, der skal være repræsenteret i arbejdsgrupperne. Hvis en repræsentant ønsker at udtræde af arbejdsgruppen, skal Socialdirektørforum udpege en repræsentant, der skal overtage pladsen. Socialdirektørforum skal på dette møde tage stilling til arbejdsgruppernes sammensætning, og om der skal ske justeringer i antal af repræsentanter samt hvilke kommuner, der skal være repræsenteret i arbejdsgrupperne. Den økonomiske arbejdsgruppe: Den økonomiske arbejdsgruppes sammensætning er følgende: Torben Krone, Odense Kommune (Formand) Bent Thomsen, Esbjerg Kommune Dorte Dabelsteen, Kerteminde Kommune Jørgen Poulsen, Kolding Kommune Bente Mølmann, Svendborg Kommune Lasse Roslind, Middelfart Kommune Linda Hindse Christensen, Nordfyns Kommune Peter Dalsgaard, Region Syddanmark Camilla Fyhn Milland, Fælleskommunalt Socialsekretariat Esbjerg Kommune har meddelt at de stadig ønsker at være repræsenteret i økonomisk arbejdsgruppe, men ønsker at stille med ny repræsentant, Morten Outtrup. Den strategiske arbejdsgruppe På møde i Socialdirektørforum 3. oktober blev det besluttet at Odense Kommune, Haderslev Kommune og Vejle Kommune skulle finde nye medlemmer til strategisk arbejdesgruppe til afløsning af de 3 afgåede medlemmer. På baggrund af dette er følgende blevet udpeget: Socialcenterchef Susanne Kvolsgaard, Odense Kommune, Stabschef Ulrik Johansen, Vejle Kommune og fung. leder af myndighedsfunktionen i Handicap og Psykiatri Ellen Enné, Haderslev Kommune. Den strategiske arbejdsgruppes sammensætning er følgende: Britta Martinsen, Esbjerg Kommune Ellen Enné, Haderslev Kommune Kaj N. Stuppen, Kolding Kommune Susanne Kvolsgaard, Odense Kommune John E. Iversen, Varde Kommune Ulrik Johansen, Vejle Kommune Per Petersen, Aabenraa Kommune Pauline Lunding, Region Syddanmark Tove Tørnes, Fælleskommunalt Socialsekretariat

10 Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at tage stilling til arbejdsgruppernes sammensætning, og om der skal ske justeringer i antal af repræsentanter samt hvilke kommuner, der skal være repræsenteret i arbejdsgrupperne. Socialdirektørforum godkendte den nuværende sammensætning i arbejdsgrupperne herunder antal af repræsentanter samt de kommuner der er repræsenteret i arbejdsgrupperne. Orientering om ny repræsentant fra Esbjerg Kommune i økonomisk arbejdsgruppe blevet taget til efterretning.

11 Udpegning af repræsentant til Dialogforum KKR Syddanmark har nedsat et regionalt Dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner inden for social-, psykiatri-, specialundervisnings-, ungdomsuddannelses-, transport-, trænings- og rehabiliteringsområdet m.v. Peter Pietras, Odense Kommune og Erling Pedersen, Varde Kommune er udpeget som repræsentanter i Dialogforum. Der skal udpeges en ny repræsentant, der skal afløse Erling Pedersen. Kommissorium for Dialogforum kan ses via følgende link: Dialogforum-Syddanmark-id74761/?n=0 Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at udpege en ny repræsentant til deltagelse i Dialogforum Lone Rasmussen, Tønder Kommune er udpeget som repræsentant til Dialogforum.

12 Rapport vedr. Benchmarking Der er som et initiativ i Styringsaftalen 2014 arbejdet med Benchmarking. En underarbejdsgruppe under den økonomiske arbejdsgruppe har arbejdet med initiativet. Arbejdsgruppen er nu klar med resultatet af arbejdet. Rapporten er vedlagt. Arbejdsgruppen har opstillet en model til sammenligning af botilbuds omkostninger. Som forsøg på anvendelse af modellen har arbejdsgruppen udvalgt et antal borgere med botilbud i Odense og Esbjerg kommuner og i Region Syddanmark ud fra, at borgerne skulle have dækket nogenlunde samme støttebehov. De botilbud, hvor borgerne har ophold, er herefter sammenlignet ved hjælp af modellen. Resultatet viser, at der er stor variation i stort set alle de elementer, som indgår i modellen. Arbejdsgruppen har herefter drøftet hvilke forhold, der kan have indflydelse på omkostningerne, og har opstillet en liste over emner, som man eventuelt kunne undersøge nærmere. Processen har været lærerig og har vist, at benchmarking i praksis er en ressourcekrævende opgave, som kræver nøje tilrettelæggelse, tæt samarbejde og stor åbenhed mellem de parter, som udveksler oplysninger, for at sikre valide data. Økonomisk arbejdsgruppe har på møde den 9. december 2014 drøftet rapporten. Økonomisk arbejdsgruppe er enige i at benchmarking er en vanskelig opgave, der kræver en høj prioritering fra alle parter. Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at tage rapporten til efterretning. Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

13 Bilag til Rapport vedr. Benchmarking Rapport vedr. benchmarking

14 Evaluering i Socialdirektørforum Forretningudvalget ønsker en evaluering i Socialdirektørforum, herunder en drøftelse af Socialdirektørforums virke i 2014, samt hvilke områder der skal være fokus på i Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at foretage evaluering. Socialdirektørforum foretog evaluering. Socialdirektørforum opleves som et godt forum, hvor repræsentanterne har et godt kendskab til hinanden. Der var anerkendelse til sekretariatet ift. kvalitetssikring af dagsorden. Repræsentation i Socialdirektørforum blev drøftet. Det opleves af nogle som uhensigtsmæssigt, at der ikke kan sendes en suppleant, såfremt repræsentanten er forhindret i at deltage til et møde. Omvendt blev det drøftet, at det er en stor styrke i Socialdirektørforum, at der er en høj grad af kontinuitet ift. de der deltager på møderne. Det blev drøftet, at med respekt for den udpegning i den enkelte kommune som kommunaldirektøren foretager, vil det også være i dette regi, der tages stilling til repræsentation.

15 Eventuelt Eventuelt Henvendelse vedr. tilbagebetaling af kørsel Region Syddanmark orienterede om en henvendelse, som regionen har modtaget fra SIND vedr. tilbagebetaling af kørsel. Det blev besluttet at sende en fælles henvendelse til KL, hvor der rejses spørgsmål omkring praksis for tilbagebetaling. Henvendelsen udarbejdes i samarbejde med Region Syddanmark og Vejle Kommune. Fælleskommunal socialsekretariat koordinerer. Henvendelsen sendes til repræsentanterne i Socialdirektørforum til orientering. Konference: Fremtidens velfærdsrelationer Der blev orienteret om konference vedr. fremtidens velfærdsrelationer, der afholdes den 19. marts Se mere om konferencen på Initiativtagere til konferencen er Billund, Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner.

16 Næste møde Næste møde i Socialdirektørforum er den 27. marts 2015

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 12. december. STED Meldahls Rådhus, Vendersgade 30, 7000 Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 12. december. STED Meldahls Rådhus, Vendersgade 30, 7000 Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Møde i Socialdirektørforum 12. december STED Meldahls Rådhus, Vendersgade 30, 7000 Fredericia STARTTIDSPUNKT 12-12-2014 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 12-12-2014 11:00:00 PUNKTER

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 11. maj STED Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia STARTTID :00:00

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 11. maj STED Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia STARTTID :00:00 UDVALG Socialdirektørforum MØDE Møde i Socialdirektørforum 11. maj 2016 STED Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia STARTTID 11-05-2016 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-05-2016 12:00:00 BEMÆRKNING Søren Lück Madsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011

Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011 Dato: 23.08.2011 Kontaktperson: Lene Kristin Kamp Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9211 2133 9184 E-mail: lkk@vejenkom.dk cfm@vejenkom.dk Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011 Deltagere:

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum den 3. oktober. STED H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum den 3. oktober. STED H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop UDVALG Socialdirektørforum MØDE Møde i Socialdirektørforum den 3. oktober STED H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop STARTTIDSPUNKT 03-10-2014 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 03-10-2014 12:00:00 PUNKTER 1. Socialstyrelsen

Læs mere

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT

Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk NOTAT NOTAT Dato: 26.01.2015 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 2133 9184 Mail:cfm@vejen.dk Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 NOTAT KKR SYDDANMARK Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 Den 3. juni 2015 Sags ID: SAG-2015-00642 Dok.ID: 2035424 Mødested: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Mødetid: Den 3. juni kl.

Læs mere

Referat af møde i Socialdirektørforum Region Syddanmark den 09.maj 2011.

Referat af møde i Socialdirektørforum Region Syddanmark den 09.maj 2011. Socialdirektørforum Region Syddanmark Referat af møde i Socialdirektørforum Region Syddanmark den 09.maj 2011. Til stede: Jim H. Staffensen, Assens, Ib Dam Schultz, Esbjerg, Henning Kjærgaard, Fanø, Karen

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. M DE Møde i Socialdirektørforum den 20. august 2015. STED Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. M DE Møde i Socialdirektørforum den 20. august 2015. STED Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia UDVALG Socialdirektørforum M DE Møde i Socialdirektørforum den 20. august 2015 STED Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia START TIME 20-08-2015 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 20-08-2015 13:00:00 BEM RKNING

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 16. marts 2016. STED Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum 16. marts 2016. STED Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Møde i Socialdirektørforum 16. marts 2016 STED Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia STARTTID 16-03-2016 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 16-03-2016 12:00:00 BEMÆRKNING

Læs mere

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014 Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Møde i KKR den 14. november 2014 Overordnede scenarier 1. Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud. 2. Kommunerne overtager

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Kim Nguyen, Enis Mallopolci, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Curt Sørensen,

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

UDVALG. Socialdirektørforum MØDE. Referat fra møde i Socialdirektørforum STED. Fredericia, Medahls Rådhus STARTTIDSPUNKT

UDVALG. Socialdirektørforum MØDE. Referat fra møde i Socialdirektørforum STED. Fredericia, Medahls Rådhus STARTTIDSPUNKT UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum STED Fredericia, Medahls Rådhus STARTTIDSPUNKT 08-05-2014 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-05-2014 13:00:00 PUNKTER 1. Møde med LOS- De private

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum. STED Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart (Hotel Sixtus)

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum. STED Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart (Hotel Sixtus) UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum STED Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart (Hotel Sixtus) STARTTID 22-10-2015 13:00:00 SLUTTIDSPUNKT 22-10-2015 16:00:00 BEMÆRKNING Deltagere:

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

Referat af møde i Koordinationsforum den 4. februar 2014

Referat af møde i Koordinationsforum den 4. februar 2014 NOTAT Referat af møde i Koordinationsforum den 4. februar 2014 Den 5. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-00893 Dok.ID: 1811787 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Opgørelsen af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2008 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 15-08-2008 Tidspunkt: 08:45 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Det Administrative Samarbejdsforum

Det Administrative Samarbejdsforum Område: Det sociale område Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal Afdeling: Sekretariatet for det sociale område E-mail: frank.rejnholt.skovdal@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/67 Telefon: 76631045 Dato:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 5 ANBEFALINGER... 4

1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 5 ANBEFALINGER... 4 1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 ARBEJDSOPGAVER... 1 2.3 DELTAGERE I ARBEJDSGRUPPEN... 1 2.4 ARBEJDSGRUPPENS MØDER... 2 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 4.1 BESKRIVELSE AF MÅLGRUPPEN

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum den 27. marts STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT :00:00

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Møde i Socialdirektørforum den 27. marts STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT :00:00 UDVALG Socialdirektørforum MØDE Møde i Socialdirektørforum den 27. marts 2015 STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT 27-03-2015 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 27-03-2015 13:00:00 BEMÆRKNING Deltagere:

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 25. august 2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Døgnseminar for Socialdirektørforum den oktober STED Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart (Hotel Sixtus)

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Døgnseminar for Socialdirektørforum den oktober STED Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart (Hotel Sixtus) UDVALG Socialdirektørforum MØDE Døgnseminar for Socialdirektørforum den 22. - 23. oktober 2015 STED Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart (Hotel Sixtus) STARTTID 22-10-2015 12:00:00 SLUTTIDSPUNKT 23-10-2015

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Onsdag den 12. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt Kl. 15.00 Mødelokale: Dronning Margrethehallen, Messecenter Vestre Ringvej 101, Fredericia Afbud: Langeland, Ærø

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 306 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Et nyt socialtilsyn - tilsynsreformen Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed I forbindelse med vedtagelse af rammeaftalen for 2012 har de 22 byråd og aftalt at samarbejde om højt specialiserede sociale tilbud.

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2009 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 28-01-2009 Tidspunkt: 10:00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 30. november 2016

Referat fra møde i Dialogforum den 30. november 2016 Referat fra møde i Dialogforum den 30. november 2016 Deltagere: Danske Handicaporganisationer: Ole Lennart Hansen Bente Bjerregaard Rey Niklas Andersen Bente Brandstrup Kommunerne: Borgmester Egon Fræhr,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10. november 2010 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Uddannelsesparate Unge

Uddannelsesparate Unge Uddannelsesparate Unge Onsdag den 13. november 213 Hotel Australia Dagens program 9.3. Velkommen v/ kontorchef Peter Graversen, Beskæftigelsesregion Syddanmark. 11.15 Kontanthjælpsreform med fokus på de

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september 2012 10.00 15.00 Regionshuset Vejle Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense Kommune (medformand) Lene Gram Herborg, Sønderborg

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS National koordinationsstruktur I Regeringen vil: Etablere en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur for den

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

1. Opsummering af analysens konklusioner

1. Opsummering af analysens konklusioner Første del af takstanalysen i forbindelse med Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner...1 2. Normeringsændringer...1 3. Samlet budgetvolumen i 2010 i forhold til 2009...3

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007 Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Odense, den 8. marts 2007 De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i januar måned 2007 var

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 1.juni Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i april måned var på 3,5% af arbejdsstyrken.

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 Indkaldelse Hanne Roed Henrik Qvist Henrik Gottlieb Hansen Susanne Gaarde Nicolaj Bang Olav Nørgaard Steen Jakobsen Tilde Bork Karina Due Page 2 of 6 1-30-73-63-14 Afrapportering på Centrale

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 17-06-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Handicaprådsmøde den 14. november kl , mødelokale 1, Esbjerg Rådhus

Handicaprådsmøde den 14. november kl , mødelokale 1, Esbjerg Rådhus Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. november 2013 Sagsbehandler Susanne Hartvig Telefon direkte 76 16 92 63 Sagsid 2013-26214 Referat Handicaprådsmøde den 14. november kl. 13.00, mødelokale 1, Esbjerg

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Referat fra møde i Socialdirektørforum den 8. januar 2013 klokken 09.00-12.00.

Referat fra møde i Socialdirektørforum den 8. januar 2013 klokken 09.00-12.00. Dato: 09.01.13 Kontaktperson: Camilla Milland Lene K. Kamp Telefon: 21339184 21339211 E-mail: cfm@vejenkom.dk lkk@vejenkom.dk Referat fra møde i Socialdirektørforum den 8. januar 2013 klokken 09.00-12.00.

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark

Afrapportering KKR Syddanmark Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Den central udmelding om voksne med kompleks

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet:... 1 Det Sociale Nævn:... 1 Generelle bemærkninger om nævnenes arbejde:... 2 Generelt om statistikken:...

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

VALGPROCEDURE. Den 17. juli Sagsnr Dok.nr

VALGPROCEDURE. Den 17. juli Sagsnr Dok.nr VALGPROCEDURE ved elektronisk valg til PLO Syddanmark Den 17. juli 2012 Sagsnr. 2012-2051 2051 Dok.nr. 625623 Tidspunkt for valg PLO-R tager ved hvert valg konkret stilling til tidspunkt for afvikling

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 26. marts 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 16.15 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Lars Juul Andersen Fraværende: Mødedeltagernes

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 18. juni 2009

Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 18. juni 2009 Sundhedsstrategisk Forum Referat Møde den 18. juni 2009 Deltagere Direktør for sundhed og omsorg Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune Social- og sundhedsdirektør Lars Møgeltoft Poulsen, Billund Kommune Sundheds-

Læs mere

Referat fra møde i Socialdirektørforum den 23. maj 2013 klokken 09.00-12.30.

Referat fra møde i Socialdirektørforum den 23. maj 2013 klokken 09.00-12.30. Dato: 29.05.2013 Kontaktperson: Camilla Milland Lene K. Kamp Telefon: 21339184 21339211 E-mail: cfm@vejenkom.dk lkk@vejenkom.dk Referat fra møde i Socialdirektørforum den 23. maj 2013 klokken 09.00-12.30.

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet. Referat

Sundhedsbrugerrådet. Referat Referat Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødelokale: Regionshuset, mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Pia Tørving, Peter Christensen, Ida Damborg, Holger Gorm Petersen, John Lohff,

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere