UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar STED Meldahls Rådhus, Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia"

Transkript

1 UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015 STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT :00:00 SLUTTIDSPUNKT :00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 12. december Metoder og metodeudvikling _ SFI analyse 3. Besvarelse af spørgsmål fra Socialstyrelsen vedr. National Koordination 4. Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark 5. Repræsentanter i den økonomiske- og strategiske arbejdsgruppe 6. Udpegning af repræsentant til Dialogforum 7. Rapport vedr. Benchmarking 8. Evaluering i Socialdirektørforum 9. Eventuelt 10. Næste møde Deltagere: Klaus Liestmann, Billund Kommune, Sten Dokkedahl, Faaborg- Midtfyn Kommune, Henning Kjærgaard, Fanø Kommune, Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune, Marianne Rasmussen, Kerteminde Kommune, Kirsten Møller Nielsen, Kolding Kommune, Mie Pedersen, Langeland Kommune, Mette Heidemann, Middelfart Kommune, Trine Eegholm, Nyborg Kommune, Peter Pietras, Odense Kommune, Claus Sørensen, Svendborg Kommune, Lone W. Rasmussen, Tønder Kommune, Thorkild Sloth Pedersen, Varde Kommune, Sonja Miltersen, Vejen Kommune, Kirsten Tønnesen, Vejle Kommune, Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune, Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark, Birgitte Lambrechtsen, KKR, Tove Tørnes, Socialsekretariatet, Camilla Fyhn Milland, Socialsekretariatet Afbud: Ulla Bryøe Andersen, Nordfyns Kommune, Bente Larsen, Sønderborg Kommune, Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune, Henrik Juul Kjær, Assens Kommune,Louise Thule Christensen, Fredericia Kommune, Kimma Vingaard Thomsen, Ærø Kommune,

2 Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 12. december 2014 Der indstilles til, at referatet godkendes Godkendt

3 Metoder og metodeudvikling _ SFI analyse På døgnseminar 2. oktober 2014 blev rapporten Metoder i botilbud drøftet. Det blev besluttet, at der på baggrund af rapporten skal udarbejdes 3-4 temaer, som Socialdirektørforum kan arbejde videre med. Sekretariatet har udarbejdet forslag til temaer: 1. Baggrund for metodevalg Her rejses der spørgsmål omkring diagnoser kontra adfærd og spørgsmålet om, hvorvidt stringent anvendelse af evidensbaserede metoder giver bedre resultater end det eklektiske miks af metoder som pt. anvendes. 2. Metoder og implementering Her rejses der spørgsmål om, hvordan metoder implementeres og institutionernes metodefrihed. 3. Udadreagerende adfærd Her rejses spørgsmålet om, hvorvidt der kan arbejdes mere med metoder, som relaterer sig til udadreagerende adfærd 4. Rehabilitering Hvilke metoder understøtter bedst rehabiliterings tilgangen? Hvordan understøttes medarbejderne bedst i forandringsprocessen fra omsorgsmedarbejder til coach? 5. Dokumentation Kan der findes en dokumentationsform, som giver bedre overblik over effekter, som rækker ud over den enkelte borger? Kan viden om effekt og metoder sættes mere i spil? På Forretningsudvalgets møde den 18. december blev SFI rapporten drøftet. Der blev bl.a. talt om afholdelse af konference for kommunale ledere, hvor rapporten kan fremlægges og drøftes samt behovet for, at der igangsættes forskning omkring metoder, som kan anvendes til borgere med udadreagerende adfærd. Der er på foranledning af Forretningsudvalget udarbejdet et oplæg til pressepapir, se vedlagte. Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum - at der træffes beslutning om den videre proces for arbejdet med SFI rapporten herunder arbejde med temaet omkring udadreagerende adfærd - at der tages stilling til afholde af en konference for kommunale ledere. Der var enighed om, at alle de angivne temaer er relevante. Det blev besluttet: - at arrangere en konference for kommunale ledere, hvor SFI rapporten præsenteres - at der lokalt i de enkelte kommuner arbejdes videre med temaet metoder og metodeudvikling. Pressepapiret konsekvenstilrettes. Et opdateret pressepapir er vedlagt. Pressepapiret kan anvendes af kommuner i Syddanmark, såfremt pressen henvender sig. Ved henvendelser af generel karakter kan der henvises til formand Peter Pietras.

4 Bilag til Metoder og metodeudvikling _ SFI analyse Temaer i sfi rapporten til videre forarbejdning Resume Metoder i Botilbud Pressepapir om SFI rapporten- opdateret

5 Besvarelse af spørgsmål fra Socialstyrelsen vedr. National Koordination Socialstyrelsen udsendte 1. november de to første udmeldinger vedrørende det mest specialiserede socialområde voksne med kompleks erhvervet hjerneskade i alderen 18 år og opefter samt børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National koordinationsstruktur blev drøftet på Forretningsudvalgsmødet 28. november I udmeldelserne omkring fra Socialstyrelsen indgår en meget lang definition på højt specialiserede tilbud. Der var i Forretningsudvalget enighed om, at det er kommunerne, der vurderer, hvorvidt et tilbud er højt specialiseret. Arbejdet omkring National Koordination medfører, at der er behov for specifik faglig indsigt, hvorfor det er hensigtsmæssigt med nogle få referencepersoner. Forretningsudvalget indstiller, - at Ivan Underlin, leder af Solskrænten, Faaborg-Midtfyn Kommune og Helle Føns Bach, Vicecenterleder Socialt rehabiliteringscenter Esbjerg Kommune er referencepersoner ift. den centrale udmelding vedr. Voksne med erhvervet hjerneskade - Johnny Breinholt Rasmussen, Afdelingsleder i Sprogets Hus, Odense Kommune, og en repræsentant fra Fredericia Kommune er referencepersoner ift. den centrale udmelding vedr. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Tidsplan 20. januar afholdes møde med Socialstyrelsen Februar spørgeskemaer udsendes til kommunerne Marts 2016 den endelige afrapportering afleveres Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at godkende tids- og handleplan samt referencepersoner Tids- og handleplan samt referencepersoner godkendt. Aabenraa Kommune stiller med en referenceperson ift. den centrale udmelding vedr. Voksne med erhvervet hjerneskade

6 Bilag til Besvarelse af spørgsmål fra Socialstyrelsen vedr. National Koordination Central udmelding_ voksne med erhvervet hjerneskade Bilag1 til den centrale udmelding_ erhvervet hjerneskade Bilag 2_ erhvervet hjerneskade Central udmelding_ Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Bilag 1 til den centrale udmelding_ alvorlig synsnedsættelse Bilag 2_ alvorlig synsnedsættelse Følgebrev til centraludmelding

7 Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Med baggrund i lovændringer, som betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der er behov for en strategisk drøftelse mellem kommunerne af samspil og typer af tilbud, som Region Syddanmark fremadrettet skal drive. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med initiativet. Det blev på møde i KKR Syddanmark den 14. november 2014 besluttet, at arbejdsgruppen udarbejder en beskrivelse af megatrends på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Megatrendene kan betyde, at der er regionale sociale tilbud, der over tid bør udfases. Arbejdsgruppens beskrivelse af megatrends er vedlagt. Endvidere blev det på mødet i KKR besluttet, at der er behov for viden om den enkelte kommunes overvejelser om eventuelt overtagelse af konkret tilbud lokalt. Arbejdsgruppen har foretaget en sondering af overvejelser om eventuel overtagelse hos beliggenhedskommunerne. Endvidere er der spurgt indtil bemærkninger, herunder bl.a. eventuelle udfordringer og gevinster samt øvrige opmærksomhedspunkter, der ses ved overtagelse af tilbuddet samt tanker/ ønsker ift. fremtidig organisering omkring tilbuddet (eksempelvis egen drift af tilbuddet eller samarbejde mellem konkrete kommuner, se vedlagte. Tidsproces: 24. februar 2015: Oplæg i KKR februar april 2015: Høringsfase i kommunerne byråd 17. juni 2015: Drøftelse i KKR - på baggrund af høringsresultater Juni december 2015: Konkret beslutning om evt. overtagelse (10. september 2015: Mulighed for drøftelse i KKR, hvis der er behov) 1. januar 2016 (senest): Region Syddanmark skal have besked om eventuel overtagelse af sociale tilbud 1. januar 2017 (senest): Tilbud skal være overtaget Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at: - drøfte beskrivelse af megatrends - drøfte overvejelser om eventuel overtagelse af tilbud, jf. den foretagne sondering hos beliggenhedskommuner Beskrivelse af megatrends blev drøftet. Beskrivelsen præsenteres for KKR den 24. februar Overvejelser om eventuel overtagelse af tilbud blev drøftet. Der udarbejdes et notat til KKR Syddanmark, vedr. foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark. Fælleskommunalt Socialsekretariat udarbejder et notatudkast, der sendes til bemærkninger hos beliggenhedskommunerne. Notatet præsenteres for KKR den 24. februar 2015.

8 Bilag til Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Megatrends på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Foreløbige tilkendegivelser_ Sondering hos kommunerne_regionale sociale tilbud i Syddanmark_administrativ

9 Repræsentanter i den økonomiske- og strategiske arbejdsgruppe Jf. Forretningsorden (2013) for den økonomiske og strategiske arbejdsgruppen skal Socialdirektørforum hvert andet år forholde sig til arbejdsgruppernes sammensætning, og om der skal ske justeringer i antal af repræsentanter samt hvilke kommuner, der skal være repræsenteret i arbejdsgrupperne. Hvis en repræsentant ønsker at udtræde af arbejdsgruppen, skal Socialdirektørforum udpege en repræsentant, der skal overtage pladsen. Socialdirektørforum skal på dette møde tage stilling til arbejdsgruppernes sammensætning, og om der skal ske justeringer i antal af repræsentanter samt hvilke kommuner, der skal være repræsenteret i arbejdsgrupperne. Den økonomiske arbejdsgruppe: Den økonomiske arbejdsgruppes sammensætning er følgende: Torben Krone, Odense Kommune (Formand) Bent Thomsen, Esbjerg Kommune Dorte Dabelsteen, Kerteminde Kommune Jørgen Poulsen, Kolding Kommune Bente Mølmann, Svendborg Kommune Lasse Roslind, Middelfart Kommune Linda Hindse Christensen, Nordfyns Kommune Peter Dalsgaard, Region Syddanmark Camilla Fyhn Milland, Fælleskommunalt Socialsekretariat Esbjerg Kommune har meddelt at de stadig ønsker at være repræsenteret i økonomisk arbejdsgruppe, men ønsker at stille med ny repræsentant, Morten Outtrup. Den strategiske arbejdsgruppe På møde i Socialdirektørforum 3. oktober blev det besluttet at Odense Kommune, Haderslev Kommune og Vejle Kommune skulle finde nye medlemmer til strategisk arbejdesgruppe til afløsning af de 3 afgåede medlemmer. På baggrund af dette er følgende blevet udpeget: Socialcenterchef Susanne Kvolsgaard, Odense Kommune, Stabschef Ulrik Johansen, Vejle Kommune og fung. leder af myndighedsfunktionen i Handicap og Psykiatri Ellen Enné, Haderslev Kommune. Den strategiske arbejdsgruppes sammensætning er følgende: Britta Martinsen, Esbjerg Kommune Ellen Enné, Haderslev Kommune Kaj N. Stuppen, Kolding Kommune Susanne Kvolsgaard, Odense Kommune John E. Iversen, Varde Kommune Ulrik Johansen, Vejle Kommune Per Petersen, Aabenraa Kommune Pauline Lunding, Region Syddanmark Tove Tørnes, Fælleskommunalt Socialsekretariat

10 Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at tage stilling til arbejdsgruppernes sammensætning, og om der skal ske justeringer i antal af repræsentanter samt hvilke kommuner, der skal være repræsenteret i arbejdsgrupperne. Socialdirektørforum godkendte den nuværende sammensætning i arbejdsgrupperne herunder antal af repræsentanter samt de kommuner der er repræsenteret i arbejdsgrupperne. Orientering om ny repræsentant fra Esbjerg Kommune i økonomisk arbejdsgruppe blevet taget til efterretning.

11 Udpegning af repræsentant til Dialogforum KKR Syddanmark har nedsat et regionalt Dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner inden for social-, psykiatri-, specialundervisnings-, ungdomsuddannelses-, transport-, trænings- og rehabiliteringsområdet m.v. Peter Pietras, Odense Kommune og Erling Pedersen, Varde Kommune er udpeget som repræsentanter i Dialogforum. Der skal udpeges en ny repræsentant, der skal afløse Erling Pedersen. Kommissorium for Dialogforum kan ses via følgende link: Dialogforum-Syddanmark-id74761/?n=0 Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at udpege en ny repræsentant til deltagelse i Dialogforum Lone Rasmussen, Tønder Kommune er udpeget som repræsentant til Dialogforum.

12 Rapport vedr. Benchmarking Der er som et initiativ i Styringsaftalen 2014 arbejdet med Benchmarking. En underarbejdsgruppe under den økonomiske arbejdsgruppe har arbejdet med initiativet. Arbejdsgruppen er nu klar med resultatet af arbejdet. Rapporten er vedlagt. Arbejdsgruppen har opstillet en model til sammenligning af botilbuds omkostninger. Som forsøg på anvendelse af modellen har arbejdsgruppen udvalgt et antal borgere med botilbud i Odense og Esbjerg kommuner og i Region Syddanmark ud fra, at borgerne skulle have dækket nogenlunde samme støttebehov. De botilbud, hvor borgerne har ophold, er herefter sammenlignet ved hjælp af modellen. Resultatet viser, at der er stor variation i stort set alle de elementer, som indgår i modellen. Arbejdsgruppen har herefter drøftet hvilke forhold, der kan have indflydelse på omkostningerne, og har opstillet en liste over emner, som man eventuelt kunne undersøge nærmere. Processen har været lærerig og har vist, at benchmarking i praksis er en ressourcekrævende opgave, som kræver nøje tilrettelæggelse, tæt samarbejde og stor åbenhed mellem de parter, som udveksler oplysninger, for at sikre valide data. Økonomisk arbejdsgruppe har på møde den 9. december 2014 drøftet rapporten. Økonomisk arbejdsgruppe er enige i at benchmarking er en vanskelig opgave, der kræver en høj prioritering fra alle parter. Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at tage rapporten til efterretning. Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

13 Bilag til Rapport vedr. Benchmarking Rapport vedr. benchmarking

14 Evaluering i Socialdirektørforum Forretningudvalget ønsker en evaluering i Socialdirektørforum, herunder en drøftelse af Socialdirektørforums virke i 2014, samt hvilke områder der skal være fokus på i Indstilling Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at foretage evaluering. Socialdirektørforum foretog evaluering. Socialdirektørforum opleves som et godt forum, hvor repræsentanterne har et godt kendskab til hinanden. Der var anerkendelse til sekretariatet ift. kvalitetssikring af dagsorden. Repræsentation i Socialdirektørforum blev drøftet. Det opleves af nogle som uhensigtsmæssigt, at der ikke kan sendes en suppleant, såfremt repræsentanten er forhindret i at deltage til et møde. Omvendt blev det drøftet, at det er en stor styrke i Socialdirektørforum, at der er en høj grad af kontinuitet ift. de der deltager på møderne. Det blev drøftet, at med respekt for den udpegning i den enkelte kommune som kommunaldirektøren foretager, vil det også være i dette regi, der tages stilling til repræsentation.

15 Eventuelt Eventuelt Henvendelse vedr. tilbagebetaling af kørsel Region Syddanmark orienterede om en henvendelse, som regionen har modtaget fra SIND vedr. tilbagebetaling af kørsel. Det blev besluttet at sende en fælles henvendelse til KL, hvor der rejses spørgsmål omkring praksis for tilbagebetaling. Henvendelsen udarbejdes i samarbejde med Region Syddanmark og Vejle Kommune. Fælleskommunal socialsekretariat koordinerer. Henvendelsen sendes til repræsentanterne i Socialdirektørforum til orientering. Konference: Fremtidens velfærdsrelationer Der blev orienteret om konference vedr. fremtidens velfærdsrelationer, der afholdes den 19. marts Se mere om konferencen på Initiativtagere til konferencen er Billund, Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen kommuner.

16 Næste møde Næste møde i Socialdirektørforum er den 27. marts 2015

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2016 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen dækker de 22 syddanske kommuner og Region

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Aftale for 2014 mellem Væksthus og KKR Syddanmark...2 Bilag 1: Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014...2 2.3 Opfølgning

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

14:14 METODER I BOTILBUD EN KORTLÆGNING AF BOTILBUD I REGION SYDDANMARK, AF DE METODER, SOM DE ANVENDER, OG AF POTENTIALET FOR FORNYELSE PÅ OMRÅDET

14:14 METODER I BOTILBUD EN KORTLÆGNING AF BOTILBUD I REGION SYDDANMARK, AF DE METODER, SOM DE ANVENDER, OG AF POTENTIALET FOR FORNYELSE PÅ OMRÅDET 14:14 METODER I BOTILBUD EN KORTLÆGNING AF BOTILBUD I REGION SYDDANMARK, AF DE METODER, SOM DE ANVENDER, OG AF POTENTIALET FOR FORNYELSE PÅ OMRÅDET STEEN BENGTSSON ANNA LANKEN RASMUSSEN SIGNE GREGERSEN

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere