Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg) 1 I lov nr af 4. december 2009 om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig foretages følgende ændringer: 1. Efter 2 indsættes:» 2 a. Protokol af 9. juli 2013 til ændring af overenskomsten af 17. november 1980 mellem Danmark og Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter, som ændret ved protokol af 4. juni 2009, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Protokollen er optaget som bilag 2 a til denne lov. Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel 4.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft på det tidspunkt, hvorfra protokollen som nævnt i 1, nr. 1, ifølge artikel 4 træder i kraft. Skatteministeren bekendtgør tidspunktet for lovens ikrafttræden. Stk. 2. For personer, som den 9. juli 2013 var hjemmehørende i Luxembourg og på denne dato modtog pension fra Danmark, der er omfattet af artikel 18, stk. 1, eller artikel 21, stk. 1, i overenskomsten af 17. november 1980 mellem Danmark og Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter, som ændret ved protokol af 4. juni 2009, kan pension, der omfattes af artikel 18, stk. 2, i overenskomsten, som ændret ved protokol af 9. juli 2013, kun beskattes i Luxembourg. 1. pkt. finder alene anvendelse, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Luxembourg. 2. Som bilag 2 a indsættes bilag 1 til denne lov. Skattemin., j.nr AN011756

2 2 Bilag 1»Bilag 2 a Protokol til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg, som ønsker at indgå en protokol til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter og Slutprotokollen, underskrevet i Luxembourg den 17. november 1980, (»Overenskomsten«), som ændret ved protokol underskrevet i Luxembourg den 4. juni 2009, er enige om følgende: Artikel 1 Overenskomstens artikel 18 (pensioner og offentlige sociale sikringsydelser) ophæves og erstattes af følgende:»artikel 18 Pensioner, sociale sikringsydelser og lignende betalinger 1. Betalinger, som en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, modtager efter den sociale sikringslovgivning i den anden kontraherende stat eller efter enhver anden ordning fra midler tilvejebragt af denne anden stat eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed, kan kun beskattes i denne anden stat. 2. Medmindre bestemmelserne i stykke 1 og 3 i denne artikel og stykke 2 i artikel 19 medfører andet, kan pensioner og andre lignende vederlag, der hidrører fra en kontraherende stat og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, hvad enten dette sker for tidligere tjenesteydelser eller ikke, kun beskattes i denne anden stat. Pensioner og andre lignende vederlag kan dog beskattes i den førstnævnte stat, hvis: a. bidrag indbetalt af den berettigede til pensionsordningen blev fratrukket i den berettigedes skattepligtige indkomst i den førstnævnte stat efter lovgivningen i denne stat; eller b. bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var skattepligtig indkomst for den berettigede i den førstnævnte stat efter lovgivningen i denne stat. 3. Pensioner og andre lignende vederlag (herunder engangsbetalinger), der hidrører fra en kontraherende stat og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i den førstnævnte stat, forudsat at sådanne betalinger hidrører fra bidrag, der er betalt til, eller fra hensættelser, der er foretaget efter en pensionsordning af den berettigede eller på dennes vegne, og disse bidrag, hensættelser eller pensionerne eller andre lignende vederlag har været underkastet beskatning i den førstnævnte stat efter de ordinære regler i dens skatteret.«

3 3 Artikel 2 En protokol bliver vedlagt Overenskomsten med følgende bestemmelse:»protokol Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg, er ved underskrivelsen af protokollen til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand, for så vidt angår indkomst- og formueskatter og Slutprotokollen, underskrevet i Luxembourg den 17. november 1980, (»Overenskomsten«), som ændret ved protokol underskrevet i Luxembourg den 4. juni 2009 enige om følgende bestemmelse, som skal udgøre en integreret del af overenskomsten: Med hensyn til stykke 1 i artikel 18: Der er enighed om, at betalinger modtaget efter enhver anden ordning fra midler tilvejebragt af en kontraherende stat især omfatter arbejdsløshedsunderstøttelse, sygeunderstøttelse, barselsunderstøttelse og uddannelsesstøtte.«for så vidt angår en fysisk person, som Artikel 3 1. var hjemmehørende i Luxembourg på dagen for underskrivelsen af denne protokol, og 2. på denne dag modtog pensioner, som kun kunne beskattes i Luxembourg efter stykke 1 i artikel 18 i overenskomsten, kan sådanne pensioner, uanset bestemmelserne i artikel 1 i denne protokol, kun beskattes i Luxembourg, så længe den fysiske person forbliver hjemmehørende i Luxembourg. Artikel 4 1. De kontraherende stater skal ad diplomatisk vej underrette hinanden, når de forfatningsmæssige betingelser for denne protokols ikrafttræden er opfyldt. 2. Protokollen træder i kraft på datoen for den sidste af de underretninger, der er nævnt i stykke 1, og dens bestemmelser skal have virkning med hensyn til skatter for det indkomstår, som følger umiddelbart efter det år, hvor protokollen træder i kraft, og følgende indkomstår. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede dertil af deres respektive regeringer, underskrevet denne protokol. Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013, i to eksemplarer på fransk og dansk, hvilke to tekster har lige gyldighed. For Kongeriget Danmarks regering Margrethe Vestager For Storhertugdømmet Luxembourgs regering Luc Frieden«

4 4 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Lovforslaget har til formål at gennemføre en protokol til ændring af den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomst, når protokollens betingelser herfor en opfyldt. Protokollen træder i kraft, når begge lande har underrettet hinanden om, at de forfatningsmæssige betingelser for ikrafttræden er opfyldt. Ændringen af overenskomsten vedrører beskatningen af pension, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat, modtager fra den anden stat. Den gældende overenskomst, som blev underskrevet i 1980, medfører, at pension kun kan beskattes i den stat, hvor den pågældende pensionist er hjemmehørende, idet social pension, sociale ydelser og tjenestemandspension dog kun kan beskattes i den stat, hvorfra beløbet udbetales. En pensionist, som er hjemmehørende i Luxembourg og modtager dansk pension, betaler således ikke dansk skat af udbetalinger af andre former for dansk pension end social pension eller tjenestemandspension. Der sker altså ikke dansk beskatning af udbetalinger fra en privat pensionsordning her i landet. Gennem mange år har det været dansk politik ved indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster at aftale såkaldt kildestatsbeskatning af pension. Fra dansk side lægges således vægt på, at dobbeltbeskatningsoverenskomster ikke må forhindre dansk beskatning af udbetalinger fra pensionsordninger, hvor der tidligere er givet danske skattefradrag for indbetalingerne. Der er opsparet betydelige beløb med skattefradrag på disse pensionsordninger. Det er derfor vigtigt, at den danske beskatning af udbetalingerne fra disse ordninger, som var forudsætningen for fradragene for indbetalingerne, også kan gennemføres, selv om pensionisten er flyttet til udlandet. Fra luxembourgsk side lægges vægt på at sikre, at en stat ikke kan beskatte en person, som er hjemmehørende i denne stat, af udbetalinger fra en pensionsordning i den anden stat, når udbetalingerne hidrører fra indbetalinger eller hensættelser, som var underkastet beskatning i den anden stat. Danmark og Luxembourg var derfor enige i ønsket om at ændre den nuværende dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel om pensionsbeskatning. Protokollen har en overgangsregel for pensionister, som allerede var hjemmehørende i Luxembourg på dagen for underskrivelse af protokollen. Lovforslaget har en overgangsregel, som præciserer protokollens regel. Reglen medfører, at personer, som den 9. juli 2013 (underskrivelsesdagen) var hjemmehørende i Luxembourg og fritaget for dansk beskatning af pension efter den hidtidige affattelse af overenskomsten, ikke bliver omfattet af den nye affattelse af overenskomsten. Med vedtagelsen af lovforslaget giver Folketinget i medfør af Grundlovens 19 samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder protokollen. 2. Baggrunden for dobbeltbeskatningsoverenskomsten og dens indhold En dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem to stater har som hovedformål at undgå international dobbeltbeskatning som følge af, at begge stater beskatter en person eller et selskab af den samme indkomst. Det sker typisk, når en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat, modtager indkomst fra den anden stat. Danmark beskatter som hovedregel efter globalindkomstprincippet. Det betyder, at en person eller et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, er fuldt skattepligtig til Danmark, dvs. skattepligtig af samtlige sine indkomster, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke. Det følger af statsskattelovens 4. Samtidig har Danmark regler om begrænset skattepligt for personer og selskaber, der ikke er omfattet af fuld skattepligt, men modtager indkomst fra kilder her i landet. Begrænset skattepligt medfører, at Danmark beskatter personer og selskaber, som er hjemmehørende i andre stater, af en række indkomsttyper, som de pågældende modtager her fra landet. Kildeskattelovens 2 og selskabsskattelovens 2 opregner de indkomsttyper, der er omfattet af begrænset skattepligt. Luxembourg har tilsvarende regler om fuld skattepligt for personer og selskaber, som er hjemmehørende i denne stat, og om begrænset skattepligt for personer og selskaber i andre stater, som modtager indkomst fra kilder i denne stat. Hvis en person, som er hjemmehørende i Luxembourg, modtager indkomst fra Danmark, vil Danmark beskatte denne indkomst, såfremt de danske regler om begrænset skattepligt er opfyldt. Modtageren vil også være skattepligtig af den pågældende indkomst i Luxembourg i overensstemmelse med de luxembourgske skatteregler (globalindkomstprincippet). Hvis der ikke var en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de to stater, ville begge stater beskatte fuldt ud efter deres interne regler, og der kunne dermed foreligge dobbeltbeskatning. Tilsvarende gælder for indkomst fra Luxembourg, som modtages i Danmark. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg skal hindre denne dobbeltbeskatning, og det formål kan kun opnås ved, at den ene eller den anden stat eller begge stater nedsætter den beskatning, som skulle ske efter den interne skattelovgivning, hvis der ikke var en overenskomst. Overenskomsten har derfor en række regler (artiklerne 6-21) vedrørende forskellige typer indkomst, som angiver, hvornår Danmark henholdsvis Luxembourg kan beskatte indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten).

5 5 For kildestaten er der tale om, at denne stat nedsætter eller helt frafalder sin begrænsede skattepligt på indkomst, som oppebæres af en modtager i den anden stat. Den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører således, at Danmark alene kan gennemføre reglerne om begrænset skattepligt af indkomst, som personer og selskaber i Luxembourg modtager fra Danmark, i det omfang beskatningen er i overensstemmelse med overenskomsten. Tilsvarende gælder for luxembourgsk beskatning af indkomst, som personer og selskaber i Danmark modtager fra Luxembourg. For bopælsstaten kan der ligeledes være tale om begrænsninger i denne stats ret til at beskatte en person eller et selskab, der er hjemmehørende i denne stat, af indkomst fra den anden stat, ligesom bopælsstaten skal anvende den metode for lempelse af dobbeltbeskatning, som overenskomsten foreskriver, jf. nedenfor. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten medfører ikke i sig selv, at der sker dansk beskatning. Overenskomsten kan medføre, at Danmark kan beskatte en indkomst, som betales til eller modtages fra Luxembourg. Hvis der skal ske dansk beskatning af denne indkomst, skal der være hjemmel hertil i intern dansk skattelovgivning og beskatningsret efter overenskomsten. Ud over bestemmelser om fordeling af beskatningsretten har overenskomsten en bestemmelse om, hvordan de to stater skal lempe for dobbeltbeskatning (artikel 23). Den såkaldte metodebestemmelse angiver, hvordan en stat skal lempe for dobbeltbeskatning, når en person, der er hjemmehørende i denne stat (bopælsstat), modtager indkomst fra den anden stat (kildestaten), og kildestaten kan beskatte indkomsten efter de andre artikler i overenskomsten. Metodebestemmelsen er nødvendig, fordi overenskomsten ikke hindrer bopælsstaten i at medregne den udenlandske indkomst ved beskatningen, selv om kildestaten har ret til at beskatte denne indkomst. Efter statsskattelovens 4 skal en person, der er omfattet af fuld skattepligt i Danmark, medregne luxembourgsk indkomst ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst her i landet. Lempelsesmetoden for Danmarks vedkommende er som hovedregel credit-metoden, for så vidt angår en person hjemmehørende i Danmark med indkomst fra Luxembourg, jf. artikel 23, stk. 1, litra a og b. Efter bestemmelsen kan Danmark medregne den luxembourgske indkomst ved opgørelsen af den pågældende persons skattepligtige indkomst, men hvis Luxembourg efter overenskomstens andre artikler kan beskatte indkomsten, skal Danmark nedsætte sin skat af indkomsten med den betalte luxembourgske skat. Nedsættelsen kan dog ikke være større end den danske skat af den pågældende indkomst. Samme lempelsesmetode anvendes i de interne danske lempelsesregler, jf. ligningslovens 33. Hvis en person, som er hjemmehørende i Danmark, har indkomst fra Luxembourg, og denne indkomst efter overenskomstens andre artikler kun kan beskattes i Luxembourg, skal Danmark lempe for dobbeltbeskatning efter metoden eksemption med progressionsforbehold. Efter bestemmelsen kan Danmark medregne den luxembourgske indkomst ved opgørelsen af den pågældende persons danske skattepligtige indkomst, men Danmark skal nedsætte den beregnede danske skat med den forholdsmæssige del, der vedrører den luxembourgske indkomst, uanset størrelsen af eventuel luxembourgsk skat. Dobbeltbeskatningslempelsen er altså ikke begrænset til det beløb, der er betalt i luxembourgsk skat af indkomsten. 3. Protokollen og dens betydning i forhold til intern dansk skatteret Den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomst indskrænker som nævnt ovenfor Danmarks muligheder for at gennemføre den beskatning, som skulle gennemføres efter kildeskattelovens regler, hvis Danmark ikke havde en sådan overenskomst med Luxembourg. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten lemper altså beskatningen i forhold til den beskatning, som skulle ske efter intern dansk skatteret. Protokollen ændrer den nuværende overenskomsts regler om beskatning af pension m.v. Protokollens betydning i forhold til intern dansk skatteret er omtalt nedenfor. Der redegøres først for begrænset skattepligt i Danmark af pension m.v., som hidrører fra Danmark og betales til en person, der er hjemmehørende i Luxembourg (3.1), og derefter for fuld skattepligt i Danmark af pension m.v., som hidrører fra Luxembourg og betales til en person, der er hjemmehørende her i landet (3.2) Personer, der er hjemmehørende i Luxembourg og modtager pension m.v. fra Danmark Efter kildeskattelovens 2 har en person, som ikke er omfattet af 1 om fuld skattepligt, dvs. en person, der er hjemmehørende i udlandet (herunder Færøerne og Grønland), pligt til at betale skat af nærmere opregnede indtægtstyper her fra landet. Det gælder således for en række forskellige udbetalinger af pension, for udbetaling efter en række ordninger til støtte af uddannelse samt for indkomst i form af arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge og andre ydelser, der træder i stedet for skattepligtig indkomst. Hvis personen er hjemmehørende i et land, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, afhænger det af overenskomstens regler, om Danmark kan gennemføre beskatningen efter kildeskattelovens 2. Bestemmelsen i den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomsts nye artikel 18, stk. 1, medfører, at Danmark har ret til at beskatte en person, der er hjemmehørende i Luxembourg, af betalinger fra dansk social sikringslovgivning og enhver anden ordning, hvis midler er tilvejebragt af den danske stat, de danske kommuner eller andre offentlige danske myndigheder. I en protokolbestemmelse er det nævnt, at arbejdsløshedsunderstøttelse, sygeunderstøttelse, barselsunderstøttelse og uddannelsesstøtte er typiske eksempler på ydelser, som udbetales efter ordninger, hvis midler er tilvejebragt af den danske stat m.v. Den nye artikel 18, stk. 1, giver altså Danmark ret til at gennemføre beskatningen af ydelser, der er omfattet af be-

6 6 grænset skattepligt efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr Den nye artikel 18, stk. 2, medfører, at Danmark har ret til at beskatte en person, der er hjemmehørende i Luxembourg, af udbetalinger fra en pensionsordning, hvis der tidligere er givet fradrag ved dansk indkomstopgørelse for indbetalinger til ordningen, eller hvis der ikke er sket dansk beskatning af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen (bortseelsesret). Den nye artikel 18, stk. 2, giver altså Danmark ret til at gennemføre beskatningen af udbetalinger fra pensionsordninger, der er omfattet af begrænset skattepligt efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr Den nye artikel 18, stk. 3, medfører, at det alene er Danmark, der har ret til at beskatte en person, der er hjemmehørende i Luxembourg, af udbetalinger fra en pensionsordning, når der ikke er givet fradrag ved dansk indkomstopgørelse for indbetalinger til ordningen eller hvis der er sket dansk beskatning af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen. Efter intern dansk skatteret er der ikke hjemmel til dansk beskatning af udbetalinger fra en pensionsordning, hvis der ikke var fradragsret for indbetalingerne til ordningen. Den nye artikel 18, stk. 3, sikrer, at Luxembourg heller ikke beskatter den pågældende af udbetalingerne Personer, der er hjemmehørende i Danmark og modtager pension m.v. fra Luxembourg Efter statsskattelovens 4 er en person, der er hjemmehørende i Danmark, fuldt skattepligtig til Danmark, dvs. skattepligtig af samtlige sine indkomster, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke. Hvis udenlandsk indkomst hidrører fra et land, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, afhænger det af overenskomstens regler, om Danmark kan gennemføre beskatningen. En person, der er hjemmehørende her i landet, er således skattepligtig af pension fra Luxembourg på samme måde, som hvis pensionen var modtaget fra kilder her i landet, men det afhænger af den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomst, om og i givet fald i hvilket omfang beskatningen kan gennemføres. Bestemmelsen i den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomsts nye artikel 18, stk. 1, medfører, at det kun er Luxembourg, som kan beskatte en person, der er hjemmehørende her i landet, af betalinger fra luxembourgsk social sikringslovgivning og enhver anden ordning, hvis midler er tilvejebragt af den luxembourgske stat eller andre offentlige luxembourgske myndigheder. Den nye artikel 18, stk. 1, medfører i sammenhæng med artikel 23, stk. 1, litra c, en begrænsning af Danmarks ret til at beskatte den pågældende person af den luxembourgske sociale pension m.v. De to bestemmelser medfører, at den pågældende person ikke skal betale dansk skat af denne indkomst, men indkomsten får alligevel betydning for dansk beskatning af den pågældendes eventuelle andre indkomster. Den nye artikel 18, stk. 2, medfører, at Luxembourg har ret til at beskatte en person, der er hjemmehørende i Danmark, af udbetalinger fra en pensionsordning, hvis der tidligere er givet fradrag ved luxembourgsk indkomstopgørelse for indbetalinger til ordningen eller hvis der ikke er sket luxembourgsk beskatning af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen. Den nye artikel 18, stk. 2, medfører i sammenhæng med artikel 23, stk. 1, litra a og b, en begrænsning af Danmarks ret til at beskatte den pågældende person af udbetalinger fra en luxembourgsk pensionsordning. De to bestemmelser medfører, at Danmark har ret til at medregne udbetalingerne ved opgørelsen af den pågældende persons danske skattepligtige indkomst, men den beregnede skat skal nedsættes med den betalte luxembourgske skat, dog således at nedsættelsen ikke kan være større end den danske skat af udbetalingerne. Den nye artikel 18, stk. 3, medfører på samme måde som den nye artikel 18, stk. 1, at det kun er Luxembourg, som kan beskatte en person, der er hjemmehørende her i landet, af udbetalinger fra en luxembourgsk pensionsordning, hvis indbetalingerne til ordningen eller hensættelser til ordningen har været underkastet luxembourgsk beskatning. Den nye artikel 18, stk. 3, medfører i sammenhæng med artikel 23, stk. 1, litra c, en begrænsning af Danmarks ret til at beskatte den pågældende person af udbetalinger fra en luxembourgsk pensionsordning, hvor indbetalingerne eller hensættelser har været omfattet af luxembourgsk beskatning. De to bestemmelser medfører, at den pågældende person ikke skal betale dansk skat af de nævnte udbetalinger, men udbetalingerne får alligevel betydning for dansk beskatning af den pågældendes eventuelle andre indkomster. 4. Ændringer i forhold til den gældende overenskomst Protokollen til ændring af den gældende dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomst ændrer alene bestemmelserne om beskatning af pension (bortset fra tjenestemandspension). Den gældende overenskomst artikel 18, stk. 1, medfører, at pensioner m.v., som udbetales for tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold, kun kan beskattes i den stat, hvor pensionisten er hjemmehørende (bopælsstatsbeskatning). Den gældende overenskomsts artikel 18, stk. 2, medfører, at pensioner og andre beløb, som udbetales efter den sociale sikringslovgivning i en stat, kun kan beskattes i denne stat (kildestatsbeskatning). I den gældende overenskomst er andre typer pensioner, især udbetalinger fra private pensionsordninger, som ikke har forbindelse med tidligere ansættelsesforhold, omfattet af artikel 21, stk. 1, om»anden indkomst«, som ikke er omfattet af overenskomstens andre artikler. Det betyder, at disse pensionsudbetalinger kun kan beskattes i den stat, hvor den pågældende pensionist er hjemmehørende (bopælsstatsbeskatning). Den nye artikel 18, stk. 1, opretholder i princippet den gældende artikel 18, stk. 2 (om pensioner og andre beløb,

7 7 som udbetales efter social sikringslovgivning). Bestemmelsen omfatter dog betalinger efter enhver ordning, hvis midler er tilvejebragt af en stat eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed. I en protokol til protokollen er dette præciseret. Den nye artikel 18, stk. 2, omfatter for det første de pensioner, som hidtil er omfattet af den gældende artikel 18, stk. 1. Den nye artikel 18, stk. 2, omfatter for det andet også pensioner, som ikke har forbindelse med tidligere tjenesteforhold, og som hidtil er omfattet af den gældende artikel 21, stk. 1. Ændringen medfører, at disse udbetalinger af pension kan beskattes i den stat, hvorfra de udbetales (kildestaten), hvis der er tale om udbetalinger fra en pensionsordning, hvor indbetalingerne til ordningen har medført skattefradrag i kildestaten, eller hvor en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen ikke er blevet beskattet i kildestaten. Den gældende artikel 18, stk. 1, er også ændret ved den nye artikel 18, stk. 3. Hvis der er tale om udbetalinger fra en pensionsordning, hvor indbetalingerne til ordningen eller hensættelser m.v. er blevet beskattet i kildestaten, er det kun denne stat, der kan beskatte udbetalingerne. Det medfører, at bopælsstaten ikke kan beskatte udbetalingerne, men denne stat kan tage udbetalingerne i betragtning ved beskatningen af anden indkomst. Lovforslaget har dog en overgangsregel for personer, som ved underskrivelsen af protokollen var blevet hjemmehørende i Luxembourg og på dette tidspunkt var begyndt at modtage pension, som efter den hidtidige overenskomst kun kan beskattes i Luxembourg. 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Ændringen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Luxembourg vil have provenumæssig betydning for stat og kommuner på pensionsområdet. De interne danske skatteregler medfører, at personer, der er bosat i udlandet og modtager pension her fra landet, skal betale dansk skat af pensionen. Den nuværende overenskomst med Luxembourg medfører, at private pensioner kun kan beskattes i det land, hvor modtageren er bosat. I dag kan de interne danske skatteregler altså ikke gennemføres i forhold til personer i Luxembourg. Lovforslagets 2 medfører, at denne skattefritagelse vil blive fastholdt for pensionister, som den 9. juli 2013 boede i Luxembourg og som allerede modtog pensionsbetalinger, så længe de forbliver boende i Luxembourg. Lovforslaget vil medføre, at personer, som i fremtiden flytter til Luxembourg eller begynder at modtage pensionsbetalinger, skal betale dansk skat af danske private pensioner, såfremt der tidligere er givet fradrag ved dansk indkomstopgørelse ved indbetalinger til ordningen, eller hvis der ikke er blevet betalt skat af arbejdsgiverens indbetalinger til ordningen. Ændringen vil medføre et merprovenu i takt med, at personer flytter til Luxembourg efter overenskomstændringen, og personer i Luxembourg begynder at modtage dansk pension. Der er ikke holdepunkter for at skønne over størrelsen heraf. Dog er det fra SKAT s registre anslået, at der i 2012 boede ca. 200 pensionister i Luxembourg, der samlet modtog i størrelsesordenen 22 mio. kr. i pension fra Danmark. Der må på længere sigt forventes et stigende provenu som følge af de seneste årtiers udbygning af de private pensioner og den generelle internationalisering. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige De systemmæssige engangsomkostninger til tilretning af SLUT-systemet skønnes at udgøre i størrelsesordenen kr. 7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag er ikke forinden fremsættelsen sendt i høring, da der er tale om at indhente Folketingets godkendelse af en allerede indgået overenskomst. 13. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindre udgifter merudgifter Ændringen vil medføre et merprovenu i Ingen takt med, at personer flytter til Luxembourg efter overenskomstændringen, og personer i Luxembourg begynder at mod-

8 8 Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner tage danske private pensioner. Der er ikke holdepunkter for at skønne over størrelsen heraf. Ingen De systemmæssige engangsomkostninger til tilretning af SLUT-systemet skønnes at udgøre i størrelsesordenen kr. Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås, at bestemmelserne i protokollen til ændring af den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomst kan tiltrædes på Danmarks vegne. Lovens vedtagelse medfører, at regeringen kan tiltræde protokollen. Det foreslås endvidere, at protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel 4. Denne artikel foreskriver, at betingelserne for protokollens ikrafttræden er opfyldt den dag, hvor begge lande har underrettet hinanden om, at de forfatningsmæssige betingelser for protokollens ikrafttræden er opfyldt. Til nr. 2 Det foreslås, at protokollen optages som bilag 2 a til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. Protokollens regler og sammenhængen til de interne danske regler gennemgås kort nedenfor. Det fremgår af protokollen, at sociale pensioner og ydelser samt andre ydelser fra midler tilvejebragt af staten, kommuner eller andre offentlige myndigheder kun kan beskattes i den stat, hvorfra de udbetales (kildestaten). Denne bestemmelse i overenskomstens nye artikel 18, stk. 1, er suppleret med en protokolbestemmelse, hvor der som typiske eksempler på de andre ydelser fra offentlige midler, der er omfattet af artikel 18, stk. 1, er nævnt arbejdsløshedsunderstøttelse, sygeunderstøttelse, barselsunderstøttelse og uddannelsesstøtte. Det fremgår endvidere af overenskomstens nye artikel 18, stk. 2, at udbetalinger fra private pensionsordninger og lignende vederlag som udgangspunkt kun kan beskattes i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende. Private pensioner m.v. kan dog også beskattes i den stat, hvorfra de udbetales, hvis denne kildestat i opsparingsfasen har båret skattefradrag for indbetalingerne eller ikke har beskattet en lønmodtager af arbejdsgiverens indbetalinger til ordningen. Private pensioner m.v. kan efter den nye artikel 18, stk. 3, kun beskattes i den stat, hvorfra de udbetales, hvis denne kildestat i opsparingsfasen har beskattet indbetalinger eller hensættelser til ordningen. En person, der er hjemmehørende i Danmark, er efter statsskattelovens 4 skattepligtig af samtlige sine indkomster, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke (dvs. fuldt skattepligtig til Danmark). Danmark nedsætter efter ligningslovens 33 den danske beskatning med den skat, der er betalt i udlandet. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den danske skat af den pågældende indkomst. Når den udenlandske indkomst hidrører fra et land som Luxembourg, der har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, afhænger det af overenskomstens regler, om Danmark kan gennemføre beskatningen. I de tilfælde, hvor det efter overenskomsten kun er Luxembourg, der kan beskatte indkomsten, skal den fuldt skattepligtige ikke betale dansk skat af denne indkomst, men indkomsten får betydning for dansk beskatning af den pågældendes eventuelle andre indkomster. Dette gælder f.eks. betalinger fra luxembourgsk social lovgivning mv. omfattet af overenskomstens nye artikel 18, stk. 1, eller fra en luxembourgsk pensionsordning, hvor indbetalingerne til ordningen eller hensættelser til ordningen har været underkastet luxembourgsk beskatning omfattet af overenskomstens nye artikel 18, stk. 3. Personer, der er hjemmehørende i Luxembourg og modtager pension m.v. fra Danmark, har efter kildeskattelovens 2 pligt til at betale skat af nærmere opregnede indtægtstyper her fra landet. Det gælder således for en række forskellige udbetalinger af pension, for udbetaling efter en række ordninger til støtte af uddannelse samt for indkomst i form af arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge og andre ydelser, der træder i stedet for skattepligtig indkomst. Danmark vil således efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr , beskatte ydelser omfattet af den nye artikel 18, stk. 1, der udbetales fra det offentlige i Danmark til personer hjemmehørende i Luxembourg. Danmark vil ligeledes efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 9 11, beskatte en person, der er hjemmehørende i Luxembourg, af udbetalinger fra en pensionsordning, hvis der

9 9 tidligere er givet fradrag ved dansk indkomstopgørelse for indbetalinger til ordningen, eller hvis der ikke er sket dansk beskatning af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen (bortseelsesret). Der er således intern hjemmel til at beskatte udbetalinger fra pensionsordninger omfattet af den nye artikel 18, stk. 2. Protokollens artikel 3 indeholder imidlertid en overgangsregel for personer, som ved underskrivelsen af protokollen den 9. juli 2013 var hjemmehørende i Luxembourg og på dette tidspunkt var begyndt at modtage pension, som kun kan beskattes i Luxembourg efter den hidtidige overenskomsts artikel 18, stk. 1. Reglen, som således alene omfatter privat pension i forbindelse med tidligere ansættelsesforhold, medfører, at denne pension forbliver fritaget for dansk beskatning efter protokollens ikrafttræden. Protokollens overgangsregel er udvidet og præciseret ved lovforslagets overgangsregel som nævnt nedenfor under bemærkningerne til 2, stk. 2. De to stater skal underrette hinanden, når de forfatningsmæssige betingelser for protokollens ikrafttræden er opfyldt. Protokollen træder i kraft på datoen for den sidste stats underretning herom. Protokollen får virkning fra og med det indkomstår, der påbegyndes umiddelbart efter det år, hvor protokollen træder i kraft. kraft. Efter protokollens artikel 4 skal de to lande udveksle underretninger, når de forfatningsmæssige betingelser for protokollens ikrafttræden er opfyldt. Protokollen træder i kraft på datoen for den sidste af disse underretninger. Skatteministeren bekendtgør tidspunktet for lovens ikrafttræden. Der vil også blive offentliggjort en bekendtgørelse af protokollen med gengivelse af den danske og franske tekst. Stk. 2 indeholder en overgangsregel for personer, som ved underskrivelsen af protokollen den 9. juli 2013 var hjemmehørende i Luxembourg og på dette tidspunkt var begyndt at modtage pension, som efter den hidtidige overenskomst kun kan beskattes i Luxembourg. Der kan være tale om privat pension i forbindelse med tidligere ansættelsesforhold, som var omfattet af den hidtidige bestemmelse i artikel 18, stk. 1, eller privat pension uden forbindelse med ansættelsesforhold, som hidtil har været omfattet af den hidtidige bestemmelse i artikel 21, stk. 1. Overgangsreglen medfører, at disse personer bevarer den nuværende fritagelse for dansk beskatning af pensionen. Reglen gælder også for dansk privat pension, som personer, der er omfattet af overgangsreglen, først begynder at modtage efter den 9. juli Reglen gælder, så længe disse personer forbliver hjemmehørende i Luxembourg. Til 2 Efter stk. 1 træder loven i kraft på det tidspunkt, hvorfra protokollen som nævnt i 1, nr. 1, ifølge artikel 4 træder i

10 10 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 2 1 I lov nr af 4. december 2009 om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig foretages følgende ændringer: 1. Efter 2 indsættes:» 2 a. Protokol af 9. juli 2013 til ændring af overenskomsten af 17. november 1980 mellem Danmark og Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter, som ændret ved protokol af 4. juni 2009, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Protokollen er optaget som bilag 2 a til denne lov. Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel 4.«2. Som bilag 2 a indsættes bilag 1 til denne lov. 2 Loven træder i kraft på det tidspunkt, hvorfra protokollen som nævnt i 1, nr. 1, ifølge artikel 4 træder i kraft. Skatteministeren bekendtgør tidspunktet for lovens ikrafttræden. Stk. 2. For personer, som den 9. juli 2013 var hjemmehørende i Luxembourg og på denne dato modtog pension fra Danmark, der er omfattet af artikel 18, stk. 1, eller artikel 21, stk. 1, i overenskomsten af 17. november 1980 mellem Danmark og Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter, som ændret ved protokol af 4. juni 2009, kan pension, der omfattes af artikel 18, stk. 2, i overenskomsten, som ændret ved protokol af 9. juli 2013, kun beskattes i Luxembourg. 1. pkt. finder alene anvendelse, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Luxembourg.

11 11 Bilag 1»Bilag 2 a Protokol til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg, som ønsker at indgå en protokol til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter og Slutprotokollen, underskrevet i Luxembourg den 17. november 1980, (»Overenskomsten«), som ændret ved protokol underskrevet i Luxembourg den 4. juni 2009, er enige om følgende: Artikel 1 Overenskomstens artikel 18 (pensioner og offentlige sociale sikringsydelser) ophæves og erstattes af følgende:»artikel 18 Pensioner, sociale sikringsydelser og lignende betalinger 1. Betalinger, som en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, modtager efter den sociale sikringslovgivning i den anden kontraherende stat eller efter enhver anden ordning fra midler tilvejebragt af denne anden stat eller en dertil høre-

12 12 nde politisk underafdeling eller lokal myndighed, kan kun beskattes i denne anden stat. 2. Medmindre bestemmelserne i stykke 1 og 3 i denne artikel og stykke 2 i artikel 19 medfører andet, kan pensioner og andre lignende vederlag, der hidrører fra en kontraherende stat og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, hvad enten dette sker for tidligere tjenesteydelser eller ikke, kun beskattes i denne anden stat. Pensioner og andre lignende vederlag kan dog beskattes i den førstnævnte stat, hvis: a. bidrag indbetalt af den berettigede til pensionsordningen blev fratrukket i den berettigedes skattepligtige indkomst i den førstnævnte stat efter lovgivningen i denne stat; eller b. bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var skattepligtig indkomst for den berettigede i den førstnævnte stat efter lovgivningen i denne stat. 3. Pensioner og andre lignende vederlag (herunder engangsbetalinger), der hidrører fra en kontraherende stat og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i den førstnævnte stat, forudsat at sådanne betalinger hidrører fra bidrag, der er betalt til, eller fra hensættelser, der er foretaget efter en pensionsordning af den berettigede eller på dennes vegne, og disse bidrag, hensættelser eller pensionerne eller andre lignende vederlag har været underkastet beskatning i den førstnævnte stat efter de ordinære regler i dens skatteret.«artikel 2 En protokol bliver vedlagt Overenskomsten med følgende bestemmelse:»protokol Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg, er ved underskrivelsen af protokollen til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Lu-

13 13 xembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand, for så vidt angår indkomst- og formueskatter og Slutprotokollen, underskrevet i Luxembourg den 17. november 1980, (»Overenskomsten«), som ændret ved protokol underskrevet i Luxembourg den 4. juni 2009 enige om følgende bestemmelse, som skal udgøre en integreret del af overenskomsten: Med hensyn til stykke 1 i artikel 18: Der er enighed om, at betalinger modtaget efter enhver anden ordning fra midler tilvejebragt af en kontraherende stat især omfatter arbejdsløshedsunderstøttelse, sygeunderstøttelse, barselsunderstøttelse og uddannelsesstøtte.«artikel 3 For så vidt angår en fysisk person, som 1. var hjemmehørende i Luxembourg på dagen for underskrivelsen af denne protokol, og 2. på denne dag modtog pensioner, som kun kunne beskattes i Luxembourg efter stykke 1 i artikel 18 i overenskomsten, kan sådanne pensioner, uanset bestemmelserne i artikel 1 i denne protokol, kun beskattes i Luxembourg, så længe den fysiske person forbliver hjemmehørende i Luxembourg. Artikel 4 1. De kontraherende stater skal ad diplomatisk vej underrette hinanden, når de forfatningsmæssige betingelser for denne protokols ikrafttræden er opfyldt. 2. Protokollen træder i kraft på datoen for den sidste af de underretninger, der er nævnt i stykke 1, og dens bestemmelser skal have virkning med hensyn til skatter for det indkomstår, som følger umiddelbart efter det år, hvor protokollen træder i kraft, og følgende indkomstår. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede dertil af deres respektive regeringer, underskrevet denne protokol.

14 14 Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013, i to eksemplarer på fransk og dansk, hvilke to tekster har lige gyldighed. For Kongeriget Danmarks regering Margrethe Vestager For Storhertugdømmet Luxembourgs regering Luc Frieden«

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland 2014/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0216196 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/10 2018 Skattelovforslag - ratificering af ændringer mv. af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren Holger K. Nielsen Forslag til Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien. Lovforslag nr. L 7 Folketinget

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien. Lovforslag nr. L 7 Folketinget Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 15 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november til

Forslag. Til lovforslag nr. L 15 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november til Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til Page 1 of 17 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst

Læs mere

Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene

Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene LOV nr 1293 af 21/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-2865 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af protokol

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 1

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn 1.

Læs mere

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til Page 1 of 19 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Fremsat den xx. xxxxxxxx 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Skattefrihed m.v. af ekstraordinære hædersgaver) I lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0041 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 94 - Forslag til Lov om beskatning af søfolk. Hermed fremsendes

Læs mere

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern 1. Bestemmelserne i aftale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Kristian Jensen / Birgitte Christensen

Kristian Jensen / Birgitte Christensen J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Præcisering af bemyndigelsesbestemmelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B3026004 - CSO/LCH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 21. marts 2018 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings. Kåre Mønsted og Jesper Jarnit (kst.)). 20.afd. nr. B-3026-16:

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2013-14 Fremsat den 25. marts 2014 af Finn Sørensen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2626 26- forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst..

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 15 Folketinget OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 15 Folketinget OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Skatteudvalget 2010-11 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-351-0035 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven LOV nr 926 af 18/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173763 Senere ændringer til forskriften LBK nr 405 af 22/04/2013 LBK

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien Beslutningsforslag nr. B 91 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. december 2009 af Niels Helveg Petersen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere