Undersøgelse for Carbapenemase Producerende Organismer (CPO) bærertilstand - en metodevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse for Carbapenemase Producerende Organismer (CPO) bærertilstand - en metodevejledning"

Transkript

1 Undersøgelse for Carbapenemase Producerende Organismer (CPO) bærertilstand - en metodevejledning Udarbejdet af: Mikala Wang, Dennis Schrøder Hansen, Pia Littauer, Helga Schumacher, Anette Hammerum Anbefalinger: Ved undersøgelse for Carbapenemase producerende organisme (CPO) bærertilstand tages rektalpodning eller fæces. Desuden podes fra sår og fremmedlegemer og ved brug af KAD undersøges urin. Ved intuberede patienter undersøges luftvejssekret. Ved kendt CPO bærertilstand undersøges prøver fra tidligere lokalisationer, hvis muligt. For at opnå højeste sensitivitet for CPO anbefales anvendelse af en selektiv opformeringsbouillon indeholdende 0.25 mg/l meropenem natten over ved udsåning af rektalpodning/fæcesprøve, inden udsåning på selektiv chromogen plade eller MacConkey agar med meropenem disk. Mhp. hurtig afisolering af patient kan der supplerende udføres molekylærbiologisk påvisning af de hyppigste carbapenemase-gener eller direkte udsåning på selektiv kromogen plade. Undersøgelse for CPO er i denne anbefaling dyrkningsbaseret. Endelig konfirmation af CPO baserer sig på påvisning af gener der koder for carbapenemaser. Baggrund: Carbapenemer (doripenem, ertapenem, imipenem, meropenem) er betalaktam antibiotika, der har et meget bredt spektrum omfattende næsten alle grampositive og gramnegative bakterier, aerobe såvel som anaerobe. Resistens kan skyldes tilstedeværelsen af forskellige carbapenemaser, men kan også skyldes at isolatet producerer en extended spectrum cefalosporinase i kombination med porin ændringer. De hyppigst forekommende carbapenemaser er Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), Oxacillinase betalaktamase (OXA) samt metallobetalaktamaser (MBL) såsomverona integron-kodet metallobetalaktamase (VIM) og New Delhi metallo-betalaktamase (NDM). Mere sjældne typer er IMP, GIM, SIM og SPM. Alle disse enzymer kodes af gener, der ofte er overførbare, hvorfor de kan spredes fra bakterie til bakterie (horisontal spredning) i tillæg til klonal (vertikal) spredning. Hos Enterobacteriaceae findes oftest KPC, OXA-48, NDM og i nogle tilfælde VIM, mens der hos Acinetobacter spp. oftest findes produktion af OXA enzymer samt NDM. Hos Pseudomonas aeruginosa ses oftest produktion af VIM og i nogle tilfælde NDM samt i sjældne tilfælde IMP, GIM, SIM og SPM. Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae kan bæres i tarmen uden symptomer. Patienterne kan også være koloniseret med carbapenemase producerende Acinetobacter spp og Pseudomonas aeruginosa. Der findes ikke dokumenterede metoder til at fjerne en sådan bærertilstand. Antibiotikabehandling kan medvirke til at fastholde bærertilstanden samt føre til opformering og større udskillelse. Carbapenemase producerende organismer (CPO) er ofte resistente overfor alle betalaktam antibiotika samt de fleste andre klasser af antibiotika. Behandlingsmulighederne ved infektion er således oftest meget begrænsede og mortaliteten er høj. Det er derfor vigtigt, at identificere patienter med CPO og isolere disse patienter således at smittespredning forhindres.

2 Prøvetagning: Prøvetagningsudstyr og transportmedier indgår ikke i denne anbefaling. Ved undersøgelse for CPO bærertilstand tages rektalpodning eller fæces. Desuden podes fra sår og fremmedlegemer og ved KAD-brugere undersøges urin. Ved intuberede patienter undersøges luftvejssekret. Ved kendt CPO bærertilstand undersøges prøver fra tidligere lokalisationer, hvis muligt. Dyrkningsbaseret detektion. For at opnå højeste sensitivitet for CPO anbefales opformering af rektalpodning/fæcesprøve i selektiv bouillon natten over efterfulgt af udsåning på selektiv chromogen plade eller MacConkey agar med meropenem disk med aflæsning efter timer. Udenlandske studier indikerer at sensitiviteten for ESBL og carbapenemaser øges ved selektiv opformering 1,10,11. Danske erfaringer viser at sensitiviteten for ESBL øges ca. 10 % ved anvendelse af selektiv opformeringsbouillon (Dennis Schrøder Hansen, personal communication). Tabel 1 indeholder en oversigt af hidtidige publicerede tests af selektive chromogene plader 1-9. Studierne undersøger meget forskellige testpopulationer, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne sensitivitet og specificitet af de selektive plader. I en udbrudssituation kan resistensprofilen af udbrudsstammen have betydning for valg af selektiv plade. Med henblik på detektion af alle typer af carbapenemaser inkl. OXA- 48-producerende isolater med lave carbapenem MIC-værdier, opnår SUPERCARBA samt chromid CARBA SMART, BioMérieux (CARBA & OXA-48 splitplade) højest sensitivitet og specificitet i de hidtil publicerede test. Desværre er SUPERCARBA endnu ikke kommercielt tilgængelig. Metodebeskrivelse 1. Opformering i selektiv bouillon natten over ved 35 ºC. a. Fx. BHI opformeringsbouillon indeholdende meropenem 0,25 mg/l (Evt. kan 1/4 meropenem (10 µg) disk tilsættes 10 ml BHI bouillon.) b. Kulpodepind overføres til opformeringsbouillonen og medinkuberes. Alternativt kan en podepind dyppes i prøvematerialet (fx fæces) og overføres til opformeringsbouillonen. 2. Fra opformeringsbouillonen udsås 10µl på selektiv kromogen plade, MacConkey plade eller blå plade med 10 µg meropenem disk. Andre prøver end fæces/rektalpodninger udsås direkte på selektiv kromogen plade. Fra væsker (urin, Eswab mm.) kan overføres 100 µl materiale til plade. Pladerne inkuberes ved 35 ºC i timer. 3. Ved vækst på kromogene plader eller i meropenem-zone på MacConkey plade gøres species identifikation samt resistensundersøgelse. Der anbefales supplerende undersøgelser ved: a. Enterobacteriaceae med meropenem zone < 27 mm ved disk diffusion eller MIC > 0,125 mg/l b. P. aeruginosa med kombineret meropenem, imipenem og ceftazidim resistens c. Acinetobacter spp. med meropenem resistens Disse isolater anbefales sendt til SSIs referencelaboratorium til yderligere undersøgelse. 2

3 Supplerende undersøgelser ved nedsat carbapenemfølsomhed 1. Inhibitor-baserede tests a. Enterobacteriaceae. Fænotypisk påvisning af carbapenemaser gøres ved påvisning af synergi med carbapenem i kombination med en beta-laktamase inhibitor, der hæmmer enten metallo-betalaktamaser (fx EDTA, dipikolinsyre) eller KPC (fx borsyre). For OXA-48 kendes ingen specifikke inhibitorer, men OXA-48 er karakteriseret ved nedsat følsomhed for carbapenemer, følsomhed for cefalosporiner og resistens mod temocillin, amoxicillinklavulansyre samt piperacillin-tazobaktam (Figur 1). Figur 1: Algoritme for påvisning af carbapenemaser hos Enterobacteriaceae, modificeret efter NordicAST Meropenemzone < 27 mm eller Meropenem MIC >0,125mg/L Synergi med kun borsyre Synergi med borsyre og cloxacillin Synergi med dipikolinsyre eller EDTA Ingen synergi KPC AmpC + porintab MBL Temocilllin, pip/taz og amox/clav R Mistænk OXA-48 ESBL + porintab 3

4 b. P. aeruginosa og Acinetobacter spp. Ved mistanke om carbapenemase-produktion hos Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter spp. anbefales fænotypisk undersøgelse for synergisme med MBL-inhibitorer såsom EDTA. Dog har inhibitor-baserede test som fx MBL Etest lav specificitet 12 og et positivt resultat bør altid konfirmeres ved genotypisk påvisning (Figur 2). Figur 2: Algoritme for påvisning af carbapenemaser hos P. aeruginosa, modificeret efter NordicAST P. aeruginosa Resistent mod meropenem OG imipenem Resistent mod ceftazidim Følsom for ceftazidim Udfør MBL Etest Udfør ikke MBL Etest Svar ud fra testresultat Hvis positiv, konfirmer ved PCR. 2. Modified Hodge Test (MHT) / kløverbladstest Metoden anvendes til at vurdere teststammens evne til hydrolysere carbapenem ved påvirkning af en følsom indikatorstamme, der derved får en karakteristisk kløverbladslignende inhibitionszone. Metoden er blevet rapporteret at have utilstrækkelig sensitivitet overfor især MBL-producerende stammer og bør ikke anvendes til Pseudomonas spp og Acinetobacter spp 12. Både AmpC- og ESBL-producerende isolater kan give falsk positive resultater

5 3. CARBA NP CARBA NP er en fænotypisk test baseret på in vitro hydrolyse af imipenem påvist ved farveomslag af phenolrødt til gul. Testen udføres på mindre end 2 timer og anvendes til både Enterobacteriaceae og Pseudomonas spp. CARBA NP kan enten påvise om teststammen er carbapenemase producerende eller ej, eller ved kombination med specifikke inhibitorer detektere hvilken type carbapenemase der er til stede. Hidtidige studier rapporterer om meget høj sensitivitet og specificitet MALDI-TOF MALDI-TOF giver mulighed for indirekte at vise carbapenemase produktion ved påvisning af ændring i masse efter hydrolyse af carbapenem. Dette gøres ved inkubation af isolatet i en carbapenem-holdig opløsning i 2 til 3 timer. Herefter analyseres supernatanten for nedbrydningsprodukter fra det pågældende carbapenem ved MALDI-TOF. Dette funktionelle assay synes lovende men yderligere studier er nødvendige for at validere metoden Genomisk detektion af carbapenemaser Positive fund ved fænotypisk undersøgelse for carbapenemase produktion bør altid konfirmeres ved molekylærbiologiske assays i form af PCR eller kommercielle microarrays til påvisning af carbapenemase gener. Tolkning Carbapenemaser medierer resistens mod stort set alle beta-laktam antibiotika (undtaget cefalosporinfølsomhed hos OXA-48 samt aztreonam-følsomhed hos MBL). Ifølge EUCAST kan også CPO med lav carbapenem MIC besvares ud fra princippet report-as-tested. Da der endnu er begrænsede kliniske data for denne praksis, anbefales det at tolke antibiogrammet med forsigtighed, hvis der er terapeutiske alternativer. Kliniske studier indikerer at kombinationsbehandling der inkluderer carbapenemer har størst terapeutisk effekt 25. Version 2, oktober

6 Referencer 1. Girlich D, Bouihat N, Poirel L, Benouda A, Nordmann P. High rate of faecal carriage of extended-spectrum betalactamase and OXA-48 carbapenemase-producing Enterobacteriaceae at a university hospital in Morocco. Clin Microbiol Infect 2014;20(4): Papadimitriou-Olivgeris M, Bartzavali C, Christofidou M, Bereksi N, Hey J, Zambardi G, et al. Performance of chromid(r) CARBA medium for carbapenemases-producing Enterobacteriaceae detection during rectal screening. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2014;33(1): Girlich D, Poirel L, Nordmann P. Comparison of the SUPERCARBA, CHROMagar KPC, and Brilliance CRE screening media for detection of Enterobacteriaceae with reduced susceptibility to carbapenems. Diagn Microbiol Infect Dis 2013;75(2): Girlich D, Anglade C, Zambardi G, Nordmann P. Comparative evaluation of a novel chromogenic medium (chromid OXA-48) for detection of OXA-48 producing Enterobacteriaceae. Diagn Microbiol Infect Dis 2013;77(4): Wilkinson KM, Winstanley TG, Lanyon C, Cummings SP, Raza MW, Perry JD. Comparison of four chromogenic culture media for carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. J Clin Microbiol 2012;50(9): Vrioni G, Daniil I, Voulgari E, Ranellou K, Koumaki V, Ghirardi S, et al. Comparative evaluation of a prototype chromogenic medium (ChromID CARBA) for detecting carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in surveillance rectal swabs. J Clin Microbiol 2012 Jun;(6): Singh K, Mangold KA, Wyant K, Schora DM, Voss B, Kaul KL, Hayden MK, Chundi V, Peterson LR. Rectal screening for Klebsiella pneumoniae carbapenemases: comparison of real-time PCR and culture using two selective screening agar plates. J Clin Microbiol. 2012;50(8): Adler A, Navon-Venezia S, Moran-Gilad J, Marcos E, Schwartz D, and Carmeli Y. Laboratory and Clinical Evaluation of Screening Agar Plates for Detection of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae from Surveillance Rectal Swabs. J Clin Microbiol. 2011; 49(6): Samra Z, Bahar J, Madar-Shapiro L, Aziz N, Israel S, and Bishara J. Evaluation of CHROMagar KPC for Rapid Detection of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae. J Clin Microbiol. 2008; 46(9): Diederen B, Chang C, Euser S, Stuart JC. Evaluation of four screening protocols for detection of extendedspectrum beta-lactamase-producing members of the Enterobacteriaceae. J Med Microbiol 2012;61(3): Murk JL, Heddema ER, Hess DL, Bogaards JA, Vandenbroucke-Grauls CM, Debets-Ossenkopp YJ. Enrichment broth improved detection of extended-spectrum-beta-lactamase-producing bacteria in throat and rectal surveillance cultures of samples from patients in intensive care units. J Clin Microbiol 2009;47(6): Hansen F, Hammerum AM, Skov R, Haldorsen B, Sundsfjord A, Samuelsen O. Evaluation of the total MBL confirm kit (ROSCO) for detection of metallo-β-lactamases in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. Diagn Microbiol Infect Dis. 2014;79(4): Girlich D, Poirel L, Nordmann. Value of the Modified Hodge Test for Detection of Emerging Carbapenemases in Enterobacteriaceae. J Clin Microbiol. 2012; 50(2): Wang P, Chen S, Guo Y, Xiong Z, Hu F, Zhu D, Zhang Y. Occurrence of False Positive Results for the Detection of Carbapenemases in Carbapenemase-Negative Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolates. PLoS One. 2011;6(10). 15. Carvalhaes CG, Picão RC, Nicoletti AG, Xavier DE, Gales AC. Cloverleaf test (modified Hodge test) for detecting carbapenemase production in Klebsiella pneumoniae: be aware of false positive results J Antimicrob Chemother. 2010;65(2):

7 16. Pasteran FG, Mendez T, Guerriero L et al. Sensitive screening tests for suspected class A carbapenemase production in species of Enterobacteriaceae. J Clin Microbiol 2009; 47: Nordmann P, Poirel L, Dortet L Rapid detection of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. Emerg Infect Dis. 2012;18(9): Dortet L, Poirel L, Nordmann P. Rapid identification of carbapenemase types in Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp. by using a biochemical test. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56 (12): Vasoo S, Cunningham SA, Kohner PC, Simner PJ, Mandrekar JN, Lolans K, Hayden MK, Patel R. Comparison of a novel, rapid chromogenic biochemical assay, the Carba NP test, with the modified Hodge test for detection of carbapenemase-producing Gram-negative bacilli. J Clin Microbiol. 2013;51(9): Milillo M, Kwak YI, Snesrud E, Waterman PE, Lesho E, McGann P. Rapid and simultaneous detection of blakpc and blandm by use of multiplex real-time PCR. J Clin Microbiol. 2013;51(4): Dortet L, Poirel L, Nordmann P. Further proofs of concept for the Carba NP test. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58(2): Hrabák J, Walková R, Studentová V, Chudácková E, Bergerová T. Carbapenemase activity detection by matrixassisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry. J Clin Microbiol. 2011;49(9): Burckhardt I, Zimmermann S. Using Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry To Detect Carbapenem Resistance within 1 to 2.5 Hours. J Clin Microbiol. 2011; 49(9): Hrabák J, Studentová V, Walková R, Zemlicková H, Jakubu V, Chudácková E, Gniadkowski M, Pfeifer Y, Perry JD, Wilkinson K, Bergerová T. Detection of NDM-1, VIM-1, KPC, OXA-48, and OXA-162 carbapenemases by matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry. J Clin Microbiol 2012;50(7): Tzouvelekis LS, Markogiannakis A, Psichogiou M, Tassios PT, Daikos GL. Carbapenemases in Klebsiella pneumoniae and other Enterobacteriaceae: an evolving crisis of global dimensions.clin Microbiol Rev. 2012;25(4):

8 Tabel 1: Test af selektive medier til detektion af carbapenemaser hos Enterobacteriaceae Reference Medie Sensitivitet (%) Specificitet (%) Test materiale Kommentarer Girlich et al, Clin Microbiol Infect 2014 (ref 1) ChromID ESBL Brilliance CRE SUPERCARBA 90 (uden opformering) 100 (opformering) 80 (uden opformering) 100 (opformering) 80 (uden opformering) 100 (opformering) 29,9 71,6 52,2 77 rektalpodninger 10 OXA-48 Opformering i BHI med 0,25 mg/l ertapenem Papadimitriou-Olivgeris et al, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2014 (ref 2) ChromID CARBA 96,5 91,2 MacConkey m. imipenem disk 89,5 31,9 TSB m. ertapenem (2 mg/l) 98,8 80,2 177 rektalpodninger 88 KPC, 1 VIM Girlich et al, Diagn Microbiol Infect Dis 2013 (ref 3) SUPERCARBA 96,5 60,7 Brilliance CRE 76,3 57,1 CHROMagar KPC 43 67,8 142 isolater 43 OXA-48, 20 KPC, 18 VIM, 17 IMP, 16 NDM Girlich et al, Diagn Microbiol Infect Dis 2013 (ref 4) SUPERCARBA 96,1 52,5 ChromID OXA-48 70,1 ChromID CARBA 40,3 67,5 ChromID OXA-48 & CARBA 94,8 67,5 100 (for OXA isolater 53 OXA-48, 4 OXA-48 varianter, 10 KPC, 10 MBL 8

9 Reference Medie Sensitivitet (%) Specificitet (%) Test materiale Kommentarer Brilliance CRE ChromID CARBA Wilkinson et al, J Clin Microbiol 2012 (ref 5) ChromID ESBL Colorex KPC isolater 88 NDM, 9 IMP, 12 KPC, 15 OXA-48, 6 VIM TSB m. ertapenem (2 mg/l) TSB m. meropenem (2 mg/l) TSB m. ertapenem (2 mg/l) 89,1 86,4 Vrioni et al, J Clin Microbiol 2012 (ref 6) BHI m. ertapenem (1 mg/l), ChromID ESBL 92,4 93,3 ChromID ESBL 92,4 84,7 ChromID CARBA 92,4 96,9 200 rektalpodninger 63 KPC, 29 VIM MacConkey m. meropenem disk 89,1 85,2 Singh et al, J Clin Microbiol 2012 (ref 7) ChromID ESBL 77,3 100 VACC (vanco, ampho B, cefta, clinda) 77, rektalpodninger, heraf 66 positive for KPC Adler et al, J Clin Microbiol 2011 (ref 8) CHROMagar KPC 84,9 88,7 MacConkey m. imipenem (1 mg/l) 84,9 94,3 MacConkey m. carbapenem discs 84,9 88,7 139 rektalpodninger, heraf 32 KPC positive Samra et al, J Clin Microbiol 2008 (ref 9) CHROMagar KPC ,4 MacConkey m. carbapenem discs 92,7 95,9 120 rektalpodninger, heraf 41 KPC positive 9

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere

Bachelorprojekt 3. januar 2012 PÅVISNING AF CARBAPENEMASEAKTIVITET

Bachelorprojekt 3. januar 2012 PÅVISNING AF CARBAPENEMASEAKTIVITET 1 Indholdsfortegnelse Bilagsliste 3 Forord 4 Resumé 5 Introduktion 6 Problemformulering 8 β-lactam-antibiotika 9 Carbapenem-antibiotika 9 Carbapenemaseproducerende bakterier 9 ESBL og AmpC 11 MALDI-TOF-MS

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt. University College Sjaelland. Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus.

Modul 14 Bachelorprojekt. University College Sjaelland. Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus. 2013 Evaluering af metoderne MALDI-TOF MS, ChromID CARBA, KPC+MBL comfirm ID og Modificeret Hodge Test til påvisning af Carbapenemase aktivitet i gramnegative stave Modul 14 Bachelorprojekt University

Læs mere

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S 8. juli 2016 Indstilling vedr. håndtering af carbapenemase-producerende bakterier i Danmark. Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi ønsker med denne

Læs mere

Metode udvikling af Carba NP testen

Metode udvikling af Carba NP testen Metode udvikling af Carba NP testen Peter Ehlert Jensen (155665) Vejledere Erica Bracher Jørgen Bioanalytikerunderviser Turi Neubauer Cand. Scient., Ph.D. Lektor Antal tegn med mellemrum: 5536 Forord Dette

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

Detektion af carbapenemaser

Detektion af carbapenemaser Detektion af carbapenemaser Med særligt henblik på Coris BioConcept OXA-48 K-SeT og KPC K-SeT Figur 1: http://www.corisbio.com/products/human-field/oxa-48.php Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen,

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Påvisning af carbapenemaseproducerende bakterier ved hjælp af Carba NP test

Påvisning af carbapenemaseproducerende bakterier ved hjælp af Carba NP test Påvisning af carbapenemaseproducerende bakterier ved hjælp af Carba NP test Modul 14 Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College Campus Nord Forår 2014 Udarbejdet af: Sara

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier Metoder til detektion og identifikation af ESβL producerende bakterier Forfatter: Christina Mejdahl Nielsen, født den 29.06.84 Projektgruppe: Rosa Helena Sinivuori, født den 04.10.84 Jeanette Olsen, født

Læs mere

Resistensudvikling globalt og nationalt

Resistensudvikling globalt og nationalt Resistensudvikling globalt og nationalt Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol Statens Serum Institut Denne præsentation omhandler: Resistensudvikling

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

Epidemisk stigning i forekomsten af carbapenemaseproducerende enterobakterier i Danmark

Epidemisk stigning i forekomsten af carbapenemaseproducerende enterobakterier i Danmark Epidemisk stigning i forekomsten af carbapenemaseproducerende enterobakterier i Danmark Mikala Wang 1, Svend Ellermann-Eriksen 1, Dennis Schrøder Hansen 2, Anne Kjerulf 3, David Fuglsang-Damgaard 4, Anette

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden?

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? 9.35-10.10 + 20 min. Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? v/ stud. med. pens. Ole Heltberg. 1 2 1 (Diameter 15 cm ) 3 Multiresistente bakterier: Da

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer

Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer 1. udgave, januar 2016 Copyright: DTU Fødevareinstituttet Foto/Illustration:

Læs mere

Professionsbachelorprojekt

Professionsbachelorprojekt A f l æ s n i n g a f r e s i s t e n s b e s t e m m e l s e r f o r u r i n p r ø v e r m e d E s c h e r i c h i a c o l i o g K l e b s i e l l a p n e u m o n i a e e f t e r 6, 9 o g 1 6 t i m e

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

CPO udbrud: erfaringer fra Region Nordjylland

CPO udbrud: erfaringer fra Region Nordjylland CPO udbrud: erfaringer fra Region Nordjylland Fagligt Forum 18. maj 2017 David Fuglsang-Damgaard, specialeansvarlig overlæge Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitetshospital CPO udbrud/spredning i Region

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

UDVIKLINGEN I RESISTENTE MIKROORGANISMER, NATIONALT OG INTERNATIONALT. Robert Skov, MD Microbiologi og Infektions kontrol Statens Serum Institut

UDVIKLINGEN I RESISTENTE MIKROORGANISMER, NATIONALT OG INTERNATIONALT. Robert Skov, MD Microbiologi og Infektions kontrol Statens Serum Institut UDVIKLINGEN I RESISTENTE MIKROORGANISMER, NATIONALT OG INTERNATIONALT Robert Skov, MD Microbiologi og Infektions kontrol Statens Serum Institut EUROPA MRSA VRE ESBL E. coli ESBL K. pn CPE ECDC, EARS-Net,

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev,

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, 3.10.2006 Til stede: Jens Otto Jarløv, Magnus Arpi, Hanne Wiese Hallberg (Herlev), Ole Heltberg (Næstved), Hanne Holt (Odense), Alice

Læs mere

Resistensmekanismer hos Gram negative stave - Kinolonresistens. NordicAST Workshop 2014 Mikala Wang

Resistensmekanismer hos Gram negative stave - Kinolonresistens. NordicAST Workshop 2014 Mikala Wang Resistensmekanismer hos Gram negative stave - Kinolonresistens NordicAST Workshop 2014 Mikala Wang Kinoloner & fluorokinoloner 1. generation kinoloner - nalidixinsyre (1962) 2. generation fluorokinoloner

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Evaluering af to forskellige screeningsmetoder til detektion af Streptococcus agalactiae hos gravide

Evaluering af to forskellige screeningsmetoder til detektion af Streptococcus agalactiae hos gravide 2014 Evaluering af to forskellige screeningsmetoder til detektion af Streptococcus agalactiae hos gravide Evaluation of two different screening methods for the detection of Streptococcus agalactiae in

Læs mere

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 Til stede: Dennis Schrøder Hansen, Thøger Gorm Jensen, Jens K. Møller, Bent L. Røder, Hanne Juncker, Helga Schumacher, Ingrid Astrup, Ole Heltberg, Jens

Læs mere

Antibiotikaresistens generelt

Antibiotikaresistens generelt Antibiotikaresistens generelt Peter Damborg (dyrlæge, PhD) Lektor ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi Lidt om mig Ansættelser efter uddannelse i 2004 Slagteridyrlæge 2004-2005 Phd studerende 2005-2008

Læs mere

Staphylococcus aureus (MRSA) i

Staphylococcus aureus (MRSA) i Effektiv og økonomisk rentabel påvisning af methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i svinebesætninger Summary To identify a cost-effective and practical method for detection of methicillin

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

ANTIBIOTIC RESISTANCE OVERVIEW ARE WE HEADING TOWARDS A POST ANTIBIOTIC ERA? NIELS HØIBY

ANTIBIOTIC RESISTANCE OVERVIEW ARE WE HEADING TOWARDS A POST ANTIBIOTIC ERA? NIELS HØIBY ANTIBIOTIC RESISTANCE OVERVIEW ARE WE HEADING TOWARDS A POST ANTIBIOTIC ERA? NIELS HØIBY KMA-RH: en an,bio,kapoli,k skal sikre effek,v behandling og forhindre resistensudvikling fra vugge Op,mal an,bio,ka

Læs mere

Resistente mikroorganismer

Resistente mikroorganismer Resistente mikroorganismer LKO kursusdag, Februar 2016 Anette Holm Klinisk Mikrobiologisk Afdeling OUH Anette.holm@rsyd.dk The good, the bad, and the ugly Antibiotika Infektion Hvorfor Forebyggelse Traumatiske

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Odense Universitetshospital,

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Odense Universitetshospital, DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Odense Universitetshospital, 20.03.2007 Referent: Ulrich Stab Jensen Deltagere: Herlev: Jette Bangsborg, Hanne Wiese Hallberg, Magnus Arpi. Aalborg: Tove Højbjerg,

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder 16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder Marianne Voldstedlund Lisbeth Nørum Pedersen og Kurt Fuursted KMA, Skejby Sygehus Oversigt Indledning 16S PCR til klinisk brug. Generelle betragtninger.

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE har til formål at virke

Læs mere

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter Resistensbestemmelse af Aerococcus arter PhD-studerende, Cand. Scient. Slagelse Sygehus, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Statens Serum Institut Roskilde Universitet DANMARK Genus Aerococcus 8 arter Aerococcus

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

Isolationsregimer og resistente bakterier

Isolationsregimer og resistente bakterier Isolationsregimer og resistente bakterier HOC Fokus Netværk 4. September 2017 Infektionshygiejnisk Enhed Præsentation Navn/afsnit Hvilke afsnit har du været på tidligere? Erfaring med isolationspatienter

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. ESBL Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune

Læs mere

Sygdomme hos dyr, antibiotika og sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker

Sygdomme hos dyr, antibiotika og sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Sygdomme hos dyr, antibiotika og sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker Frank M. Aarestrup Hvorfor bruger vi antibiotika

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Therios, tabletter 0. D.SP.NR 26830 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Therios 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Therios 300 mg : Cefalexin

Læs mere

Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi Kompetencemål for 2. år af hoveduddannelsesstilling 1, 2, 3, 4 og 5 Mål Konkretisering af mål Evalueringsstrategi Indsatsområder: Medicinsk ekspert: Prøvetagning, laboratoriediagnostik

Læs mere

Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3. Kommentar... 20. Kommentar... 15. Kommentar... 16. Fejlkilder... 17

Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3. Kommentar... 20. Kommentar... 15. Kommentar... 16. Fejlkilder... 17 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Problembaggrund... 2 Problemformulering... 2 Teori... 3 Hudflora... 3 Cellevæggen... 3 Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3 Staphylococcus... 4 S. aureus... 4 Behandling...

Læs mere

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse KLARINGSRAPPORT 1 Disposition for Klaringsrapport : Side 1. Forklaring

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2011 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2011. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA 29-05-2013 Forfatter: Sabrina L. L. Christensen (122027) Klinisk vejleder: Bioanalytikeruderviser Erica Bracher Jørgensen Intern

Læs mere

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen, DTU Fødevareinstituttet Seniorforsker Anette M. Hammerum, Statens Serum Institut Formålet

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI DSKMs generalforsamling 2010 Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper under DSKM eller med DSKM repræsentation DANres-gruppen: DANRES har i 2009 holdt 2 møder, hvor der har været diskuteret en række aktuelle

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 RATIONEL ANTIBIOTIKAPOLITIK I DANMARK National Regional Lokal Ute Wolff Sönksen, Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker HVAD ER RATIONEL ANTIBIOTIKAPOLITIK At sikre bedst mulig

Læs mere

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg REFERAT Emne 3. møde i s Hygiejneudvalg Mødedato Torsdag d. 11. juni 09, kl. 13-16 Sted, lokale 501 Deltagere Udvalgets faste medlemmer; listen findes i referat af d. 11 nov.08 Punkt 1. Velkomst, præsentation,

Læs mere

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest Produktet er tilgængeligt, hvis CE-mærkningen findes på etiketten 8840621JAA(02) 2014-03 Dansk TILSIGTET ANVENDELSE Disse disks bruges til semi-kvantitativ

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 14 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Zinacef

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer: Amoxicillin (som

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg 0. D.SP.NR 21689 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer:

Læs mere

Antibiotikapolitik som dialog eller restriktion

Antibiotikapolitik som dialog eller restriktion Antibiotikapolitik som dialog eller restriktion NORM-dagen, Oslo, Norge November 2010 Jenny Dahl Knudsen Overlæge, dr.med. Hygiejne organisationen, Bispebjerg Hospital Klinisk mikrobiologisk afdeling,

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Urinvejsinfektioner i almen praksis

Urinvejsinfektioner i almen praksis Undersøgelser for urinvejslidelser ligger oftest hos praksispersonalet. Af en eller anden grund har det i mange praksis været rutine, at patienterne ved symptomer bare kan komme og aflevere en urinprøve

Læs mere

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest Produktet er tilgængeligt, hvis CE-mærkningen findes på etiketten TILSIGTET ANVENDELSE Disse disks bruges til semi-kvantitativ in vitro-testning af

Læs mere

Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N. Marlene Egeskov Vigen,

Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N. Marlene Egeskov Vigen, Verificering af Mueller Hinton plader fra Becton Dickinson Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N Udarbejdet af: Anne Dissing Dæncker, 205427@via.dk Fransine

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

Påvisning af patogene bakterier i vand ved anvendelse af DNA-chipprototype. dyrkningsmetoder. Pernille Skouboe Bioneer A/S

Påvisning af patogene bakterier i vand ved anvendelse af DNA-chipprototype. dyrkningsmetoder. Pernille Skouboe Bioneer A/S Påvisning af patogene bakterier i vand ved anvendelse af DNA-chipprototype og mikrobiologiske dyrkningsmetoder Pernille Skouboe Bioneer A/S Inger Guldbæk Andersen Eurofins Danmark A/S Miljøprojekt Nr.

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

Professionsbachelorprojekt, Modul 14 University College Lillebælt. Udarbejdet af Sara Ismail Dallal Studienr.: 32109595, SB511

Professionsbachelorprojekt, Modul 14 University College Lillebælt. Udarbejdet af Sara Ismail Dallal Studienr.: 32109595, SB511 Sammenligning af Agardiffusionsmetoder for Vancomycin, E-test fra Biomerieux og Vancomycintablet fra Rosco, med en valgt Opsætning af Real time PCR, som Golden Standard, ved Detektion af vana, vanb og

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, OUH, 30.9.2008

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, OUH, 30.9.2008 DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, OUH, 30.9.2008 Mødeleder: Anette M. Hammerum Referent: Ulrich Stab Jensen Deltagere: Knud Siboni Aalborg; Tove Højbjerg. Esbjerg: Kjeld Truberg Jensen. Herlev:

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

DANRES - status per 20. marts 2007

DANRES - status per 20. marts 2007 DANRES - status per 20. marts 2007 Extended Spectrum Beta-Lactamases ESBL-indsendelsesskema (kun enterobakterier, og kun ét isolat af samme species per patient) 1. Indsendende KMA: 2. Indsendelsesdato:

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA. Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund

INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA. Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund DATA UDTRÆK FRA MIBA Generelle overvejelser Case definition Udtræksparametre Ønskede variable i udtræk Analyse

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60%

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60% Antibiotika: Antibiotika ved almindelige sygdomme: Luftvejsinfektioner: Langt det meste af det antibiotika, som udskrives i almen praksis udskrives til behandling af luftvejsinfektioner. Det drejer sig

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Den dagkirurgiske patient Regionalt hygiejnemøde for hygiejnesygeplejersker 4. marts 2015 PHØNIX Fremtidens hus for læring og udvikling i Odense Jens Kjølseth Møller

Læs mere

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne dag 1 30. november 2015 Mona Kjærsgaard Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN!

BIOZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN! BIZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN! FAGLIG BAGGRUND For at få det maksimale udbytte af denne øvelse er det en forudsætning, at teorien bag enzymer, enzymkinetik og resistensmekanismer

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere