MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl , på Diagonalkroen i Give.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give."

Transkript

1 MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl , på Diagonalkroen i Give. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 85 personer af 100 mulige. Også velkommen til advokat Kristine Wagner fra Hulgaard Advokater og vore ledende medarbejdere. Plance 1: Koncerndiagram MES Net A/S. Vor el-leverance i 2013 blev på 257,3 GWh, hvilket er det højeste i selskabets historie. Det høje salg skyldes især en stigning i salget til landbruget, som måtte vande ekstraordinært meget på grund af en ekstrem tør juli måned. Industrien har også brugt mere strøm end året før. I 2013 har vi haft 12 stk. 10 og 60 kv-afbrydelser mod 8 stk. i Selvom der har været flere afbrydelser end året før, har de været kortvarige, og de to orkaner i efteråret gav kun anledning til én afbrydelse.

2 Årets resultat før skat i MES Net A/S på 7,9 mio. kr., er 2,1 mio. kr. lavere end i 2012, og skyldes primært et negativt afkast af Andre kapitalandele. I 2012 indtægtsførte MES Net en gevinst på 4,2 mio. kr. ved salg af Sydøstjyske Net A/S. Når der tages højde for det og det historiske høje salg af strøm, vurderes et overskud efter skat på 7,2 mio. kr. som tilfredsstillende. Selskabet har haft stor aktivitet med bl.a. kabellægning af 60 kv luftledninger mellem Dørslund og Ejstrupholm og udvidelse af 60 kv-stationen Filskov for at kunne aftage strøm fra Ravlund Vindmøllepark. På 10 kv-niveau er der bl.a. etableret opsamlingsnet til vindmøllerne i Ravlund og de kommende vindmøller i Tykskov. På lavspændingsniveau har aktiviteten i år været koncentreret om færdiggørelse af projektet i Givskud by, som er lavet i samarbejde med Vejle Kommune, der har etableret nyt gadelys og med MES Fibernet, der har lagt fibernet i hele byen. Den 22. september 2013 havarerede hovedakslen på den ny renoverede vandturbine 1 i Dørslund, som har været ude af drift siden. Det er indgået retsligt forlig med den svenske leverandør, som renoverede turbinen, og anlægget forventes i drift inden sommerferien i år. I december måned indgik MES Net A/S, sammen med 7 andre energiselskaber i Midt- og Vestjylland, en aftale med Kamstrup A/S om levering af målere og fælles hjemtagningssystem til vores fjernaflæsningsprojekt. Fjernaflæsningsprojektet har været nævnt flere gange tidligere, men er først godkendt nu, da vi har afventet en lovændring, således købet kunne finansieres via indtægtsrammen. Der er efterfølgende lavet aftale med Eltel Networks A/S om montage af målerne, der starter op den 3. juni. Projektet forventes at løbe over de næste 2 ½ år og koster over 20 mio. kr.

3 I 2014 forventer selskabet herudover at investere for ca. 26 mio. kr. Der skal bl.a. skiftes tråde og isolatorer på 60 kv-luftledninger mellem Uhe og Filskov, 10 kvanlægget på 60/10 kv-stationen på Myl. Erichsensvej i Brande skal totalrenoveres og der skal kabellægges omkring 8 km lavspændings luftledninger i bl.a. Sdr. Omme og Kollemorten. I Kollemorten sker det samtidig med etablering af fibernet, hvor der har været stor interesse for at blive tilsluttet. MES Fibernet. Kundeantallet steg meget i 2013, og udgør ved udgangen af året omkring privat- og erhvervskunder. Selskabet har givet et overskud før skat på 750 t.kr., hvilket er lidt bedre end budgetteret. Det øgede kundeantal skyldes både øget salg i etablerede zoner og nye projektområder. I 2013 er der bl.a. etableret nyt fibernet i området omkring Ørbækvej i Brande, Svindbæk øst for Brande, Lønå ved Thyregod og et mindre antal erhvervskunder i områder, hvor der er etableret fibernet. Selskabet forventer i 2014 med et overskud før skat på 0,4 mio. kr. og investeringer for 7,5 mio. kr. i primært landområder og mindre bysamfund, bl.a. Smidstrup, Kollemorten, Karstoft opland og Nordlund vest for Brande. Desuden investeres i mindre områder i Brande by, hvor der er en tilstrækkelig interesse til at sikre en rimelig tilbagebetalingstid. Der er fortsat stor interesse for at koblet op på fibernettet. Specielt landområder og mindre bysamfund, som ofte har meget dårlige internetforbindelser, er interessen særlig stor. Da det generelt er noget dyrere at etablere fibernet i tyndere befolkede områder, er det ofte nødvendigt at opkræve et tilslutningsgebyr for at få økonomien til at hænge sammen. Selvom der opkræves tilslutningsgebyr i disse områder, er interessen fortsat meget stor.

4 Men også i de større byer, Brande, hvor der er etableret en del fibernet og Give by, hvor MES Fibernet endnu ikke har etableret fibernet, oplever vi en øget interesse for de ydelser, fibernettet kan levere. Bestyrelsen vurderede derfor i øjeblikket mulighederne for at få etableret endnu mere fibernet i Brande og Give by, som er grundlaget for den fremtidige vækst i selskabet. Formueforvaltningen. De finansielle markeder var i 2013 præget af fortsatte stigninger på aktier. På markedet for højrenteobligationer og almindelige obligationer betød usikkerhed om den globale økonomiske situation lave og i nogen tilfælde negative afkast. Det samlede resultat fra de 3 forvaltningsaftaler har i 2013 givet et positivt afkast på knap 2,8 %, hvilket anses for tilfredsstillende. For 2014 forventes et afkast lidt over niveauet i 2013, med baggrund i en svag forbedring af den generelle økonomiske vækst. Scanenergi Elsalg A/S I 2013 realiserede selskabet et underskud efter skat på 6,0 mio. kr., hvilket er bedre end forventet, men dog ikke er tilfredsstillende. Årsagen til underskuddet er store investeringer i markedsføring, produkter, nye medarbejdere og nyt brand Sinus Energi for at tilpasse selskabet markedssituationen for private kunder og mindre virksomheder i forbindelse med bortfald af forsyningspligten primo Selskabet har med udgangen af året tabt mere end 50 % af aktiekapitalen. Bestyrelsen har derfor iværksat en plan, som skal genetablere selskabskapitalen.

5 Planen betyder bl.a., at ejerne får mulighed for at købe el-kunderne i eget forsyningsområde til markedspris og stadig samarbejde med Scanenergi og Sinus Energi om køb af strøm, produktudvikling, markedsføring m.v. Bestyrelsen har besluttet at etablere et lokalt elhandelsselskab i løbet af 2014 og overtage kunderne i eget forsyningsområde fra Scanenergi Elsalg A/S. Dels for at fastholde kunderne lokalt, via det gode kendskab kunderne har til MES og dels for fortsat at være synlige overfor andelshaverne, når engros-modellen pr. 1. oktober 2015 medfører, at hele elregningen opkræves af elhandelsselskaber. I øvrigt anbefaler MES stadig Spotmåned fra Sinus Energi, da produktet har en konkurrencedygtig pris. Er du endnu ikke tilmeldt, kan du stadig nå det! Scanenergi A/S I 2013 realiserede selskabet et underskud på 8,1 mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Dette skal dog ses i forhold til, at selskabet de foregående 4 år, hvert år, har realiseret et overskud efter skat på mellem 28 og 43 mio. kr. Baggrunden for årets underskud er primært to ekstraordinære forhold: 1) En betydelig nedgang i resultatet for Danfoss Solution, som blev købt i maj 2012 og som påvirker resultatet med et underskud før skat på 24,1 mio. kr. Dette underskud skyldes forhold, som ligger før opkøbet. Fremadrettet ser bestyrelsen et stort potentiale for energioptimering for større virksomheder i Danmark og Europa, der er selskabets forretningsområde og 2) Et ekstraordinært stort antal konkurser hos kunder, som har indgået langvarige elkontrakter på et højt prisniveau. Disse kontrakter skal i forbindelse med konkursen realiseres på det aktuelle lave prisniveau, hvilket har medført ekstraordinære store tab. Det samlede tab på debitorer i 2013 var på 12,8 mio. kr. Tidligere har de realiserede tab på debitorer været på under 1,0 mio. kr.

6 Scanenergi øvrige drift har i 2013 genereret et overskud før skat på 12,4 mio. kr. I 2014 forventer Scanenergi-koncernen samlet et overskud før skat i niveauet 15 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af de forventede forbedringer af driftsresultatet i Scanenergi Solutions aktiviteter med energioptimeringer. MES A.m.b.a. forventer, at ejerandelen i Scanenergi A/S, 12 %, i 2014 bidrager med et underskud på 1,9 mio. kr., hvilket skyldes en nedskrivning af overkurs på køb af aktier i Scanenergi A/S fra Statkraft i 2011, som nedskrives til indre værdi over 5 år. Hvis Scanenergi A/S i 2014 realiserer et overskud på 15 mio. kr. vil bidraget være omkring 0 kr. Øvrige forhold: Sidste år var der nævnt i revisors erklæring om regnskabet en supplerende bemærkning omkring usikkerhed om MES A.m.b.a. s skattepligtstatus. Denne usikkerhed er nu fjernet, da Folketinget, den 20. december 2013, vedtog en justering af skattepligtsbestemmelserne, som medfører, at MES A.m.b.a. kan opretholde den såkaldte foreningsbeskatning, og alene blive beskattet af de erhvervsmæssige aktiviteter og derved undgår skat på formuen (værdipapirer og ejerandele i elhandel, fiberaktiviteter m.m.). Som det er fremgået af min beretning, har MES travlt med en række store opgaver, bl.a. fjernaflæsningsprojekt, som skal etableres over de næste 2 ½ år, implementering af Engros-modellen, der skal være i drift 1. oktober 2015, udrulning af fibernet i nye områder, etablering af opsamlingsnet til vindmøller m.m. Hertil kommer de daglige driftsopgaver.

7 Samtidig øges det kundevendte fokus i organisationen i forbindelse med salg af ydelser på fibernettet og el-handelsprodukter. Dette stiller store krav til medarbejdernes indsats og forandringsparathed, nu og fremover. I 2013 er der sket mange ændringer, både i personalet og arbejdsopgaverne. Det har berørt alle, men trods det, er der ydet en flot indsats af alle medarbejdere, hvilket bestyrelsen siger mange tak for. - Diverse tak. På bestyrelsens vegne. Formand Svend Mathiassen.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh.

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. Beretning 2013 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 - Hjemsted:

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2014 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 Hjemsted: Brande

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2011 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 - Fax: 97 18 13 53 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2009 1 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 - Fax: 97 18 13 53 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

Årsrapport 2012. CVR-nr. 64 59 63 14 73. driftsår

Årsrapport 2012. CVR-nr. 64 59 63 14 73. driftsår Årsrapport 2012 CVR-nr. 64 59 63 14 73. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Velkommen... 4 Ledelsesberetning Forsyningsområde........................................... 7 Forbrugersammensætning...

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Uddrag af datterselskabers regnskab

Uddrag af datterselskabers regnskab Uddrag af datterselskabers regnskab TREFOR A/S Selskabet udfører fælles administrative opgaver for hele TREFOR koncernen, herunder IT-support, markedsføring, PR, HR, regnskab, indkøb, kantine og forretningsudvikling.

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår CVR-nr. 31 81 62 11 Nærværende årsrapport for ØSTKRAFT Holding A/S for 2013 er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, 23. april

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen. DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben

Læs mere

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse.

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2011 Årsrapport for 2010/11 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2010/11 (01.07.10 30.06.11) viser en omsætning på 19.132

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Årsrapport 2011. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1

Årsrapport 2011. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1 Årsrapport 2011 cvr nr 51 17 08 14 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1 en del af din daglige energi...og en del af det lokale billede i Sydfyn 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning

Læs mere