Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K"

Transkript

1 Skatteudvalget L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven (Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer) Skatteministeren har den 17. februar 2014 fremsat ændringsforslag til L 81 (FT 2013/14). På vegne af FSR - danske revisorer ("FSR") skal vi i det følgende kommentere disse ændringsforslag, ligesom vi skal anføre nogle bemærkninger til L 81 i øvrigt. FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K Telefon CVR Danske Bank Reg Konto nr I vores høringssvar til Skatteministeriet dateret 6. januar 2014 har vi kommenteret det oprindelige lovforslag. I høringsoversigten (L 81 - bilag 2) har Skatteministeriet kommenteret vores henvendelse. En række of vores nedenstående bemærkninger knytter sig til Skatteministeriets kommentarer til vores henvendelse af 6. januar Så vidt vi kan se, er vores brev af 9. august 2013 til Skatteministeriet om en række problemer og usikkerheder i de regler, som er gældende efter vedtagelsen af L10 og L49 og som var vedlagt vores høringssvar til L81 af 6. januar 2014 ikke fremsendt fra ministeriets side til Folketinget i forbindelse med fremsættelsen af L81. I brevet fra 9. august 2013 anfører vi bl.a. at der formentlig ikke er hjemmel til at beskatte udenlandske aktionærer af salgssummer for aktier. Vi vedlægger til orientering kopi af vores brev af 9. august 2013 til Skatteministeriet. Overordnede bemærkninger Vi fremførte i vores brev af 6. januar 2014, at lovforslaget er formuleret alt for bredt, og at det derfor rammer langt ud over sit formål. Vi anførte endvidere, at den brede formulering medfører betydelig usikkerhed med hensyn til rækkevidden af de foreslåede regler, og at der formentligt er en række samspilsproblemer med allerede eksisterende regler. Med de fremsatte ændringsforslag fjernes en række af disse problemer, og der er nu på en række områder en noget bedre balance mellem formål og midler i forslaget. FSR vil gerne udtrykke sin anerkendelse af, at skatteministeren på disse områder har været lydhør overfor den fremførte kritik af det oprindelige lovforslag.

2 Ændringsforslagene fjerner imidlertid langt fra alle problemerne. Lovforslaget er på nogle områder fortsat formuleret så bredt, at det rammer helt almindeligt forekommende forretningsmæssige dispositioner, der intet omgåelsesformål har. Side 2 Skatteministeriet synes at være opmærksom herpå. Imidlertid synes Skatteministeriet at være af den opfattelse, at det er vanskeligt at udforme reglerne således, at de på den ene side rammer alle omgåelsestilfælde, men på den anden side ikke rammer rent forretningsmæssigt betingede transaktioner. Efter vores vurdering er det imidlertid ikke specielt vanskeligt at udforme reglerne således, at denne balance kan opnås i langt højere grad end ved det foreliggende forslag. Vi skal i det følgende redegøre nærmere herfor. Delsalg af unoterede porteføljeaktier Ændringsforslagets nr. 4) muliggør delsalg af unoterede porteføljeaktier uden udbyttebeskatning, forudsat at den sælgende aktionær ikke etablerer eller opretholder ejerinteresser i det erhvervende selskab/koncern. Det er imidlertid et problem, at L 81 - selv med denne ændring - ikke muliggør at vederlaget delvis består i aktier i det erhvervende selskab. Sådanne transaktioner er ikke ualmindelige i forbindelse med virksomhedsopkøb, eksempelvis hvor køber har vanskeligt ved at lånefinansiere en tilstrækkelig del af købesummen, eller hvor køber ønsker at tilknytte sælger til sin egen ejerkreds. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en mindre kreds af ledende medarbejdere via personlige selskaber ejer mindre aktieposter i det selskab, hvori de er ansat. Hvis en aktieafståelse i sådanne tilfælde sker dels mod kontant vederlag, og dels mod vederlag i det købende selskab (eller et af det købende selskab til formålet oprettet holdingselskab), vil afståelsen af aktierne være omfattet af den foreslåede SEL 2 D, stk. 2 (lovforslagets 2, nr. 1) hvis det købende selskab er "tomt" efter definitionen heraf i SEL 2 D, stk. 3. Afståelse af aktier til en uafhængig køber er hidtil blevet beskattet efter de til enhver tid gældende regler om aktieavancer, også i tilfælde hvor en del af vederlaget bestod af aktier i det erhvervende selskab. Denne retstilstand har været gældende i hvert fald siden Den foreslåede SEL 2 D, stk. 2 indebærer, at porteføljeaktionærer i sådanne tilfælde nu skal udbyttebeskattes af den del af salgssummen, der ikke består af aktier i det købende selskab. Det betyder, at den kontante del af

3 overdragelsessummen nu beskattes fuldt ud, og at der ikke er fradrag for anskaffelsessummen. Det forhold, at der ikke er fradrag for anskaffelsessummen indebærer, at beskatningen nu vil blive betydeligt skærpet, også i forhold til tiden forud for L 49 (FT 2012/13). Side 3 Denne skærpelse - der ikke kan henføres til lovforslagets formål - vil som nævnt være et betydeligt problem i relation til en række rent forretningsmæssigt motiverede virksomhedsoverdragelser. Vi har i vores brev af 6. januar 2014 anført et eksempel herpå: En tysk koncern erhverver et dansk selskab, Selskab A, via et til lejligheden etableret dansk datterselskab, Selskab B. Den tyske koncern ønsker ikke at udbetale hele overdragelsessummen for aktierne i Selskab A i form af kontanter, men derimod delvis i kontanter og delvis i form af aktier i det tyske moderselskab. Hertil anføres i Skatteministeriets høringssvar: "I eksemplet er ejerkredsen i selskaberne uændret efter aktieoverdragelsen. Dette underbygger, at der er tale om, at kontantvederlaget udgør en udbytteudlodning, idet beløbet vil være finansieret af reserverne i Selskab A." Vi kan ikke tiltræde dette synspunkt, først og fremmest fordi det kun bør være den ultimative ejerkreds i det overdragede selskab (Selskab A), der har betydning for, om et kontantvederlag skal anses for at hidrøre fra det overdragede selskabs reserver. Alene i de tilfælde, hvor de ultimative ejere i det overdragede selskab reelt forbliver mere eller mindre de samme efter gennemførsel af transaktionen, bør udbyttebeskatning kunne komme på tale. Hertil kommer, at kontantvederlaget i den foreliggende situation ikke kan anses for at være finansieret af reserverne i det overdragede selskab (Selskab A), i hvert fald ikke førend der faktisk er udloddet udbytte fra Selskab A til Selskab B. Skatteministeriet synes da heller ikke selv at være fuldkommen overbevist om rigtigheden af det ovenfor citerede. I høringssvaret til DVCA anfører Skatteministeriet således: "Der vil efter forslaget ske beskatning i en situation, hvor overdragelsen sker på en sådan måde, at vederlæggelsen sker dels i aktier, dels i kontanter. I en sådan situation er der stor risiko for, at der reelt er tale om, at der sker en udbytteudlodning fra selskabet. Aktionærerne får således kontanter ud af selskabet samtidig med, at de bevarer en ejerandel, og dermed indflydelse i selskabet. Det er ikke muligt at afgrænse, hvornår der reelt foreligger en

4 udbytteudlodning, og hvornår der er tale om et reelt delvist salg. Da der kan være relevante grunde til fx delsalg, er lovforslaget dog søgt afgrænset således, at det kun rammer de situationer, hvor overdragelsen sker til et såkaldt tomt selskab." Side 4 Skatteministeriet anerkender således, at der kan være relevante (forretningsmæssige) grunde til "delsalg" mod delvis vederlag i aktier, og at sådanne forretningsmæssigt betingede delsalg principielt ikke burde rammes. FSR har forståelse for, at rene omgåelsestilfælde skal rammes. En sådan omgåelsessituation kan foreligge ved, at aktionærerne i et "udbyttemodent" selskab mod helt eller delvist kontant vederlag overdrager aktierne i dette selskab til et af aktionærerne til lejligheden stifter nyt holdingselskab. Afgrænsningen af, hvornår en transaktion bør rammes, og hvornår den ikke bør rammes, kan derfor eventuelt sættes ved, om aktionærkredsen i selskabet reelt bibeholder kontrollen med selskabet efter transaktionen. Hvis de hidtidige aktionærer som følge af transaktionen rent faktisk afgiver kontrollen med selskabet, må der være en stærk formodning for, at den pågældende transaktion ikke er skattemæssigt motiveret, og at der derfor er tale om et "reelt delsalg", der ikke bør rammes. Det forekommer ikke vanskeligt at indarbejde en sådan regel, idet tilsvarende regler allerede findes andre steder i skattelovgivningen, f.eks. vedrørende hæftelsesophør ved udtræden af sambeskatning (SEL 31, stk. 6, sidste pkt.). Vi skal derfor opfordre skatteministeren til at fremsætte et ændringsforslag, der muliggør salg, hvor sælger som en del af vederlaget modtager aktier i det købende selskab. Det bemærkes i øvrigt, at ændringsforslagets nr. 4) indebærer, at hvis et delsalg sker på den måde, at en aktionær afstår en del af sin aktiebeholdning i et selskab, men beholder de resterende aktier, er delsalget ikke omfattet af SEL 2 D, stk. 2. Hvis aktionæren derimod afstår samtlige aktier, men som en del af vederlaget modtager aktier i det købende selskab eller dermed koncernforbundne selskaber, er den kontante del af salgssummen omfattet. Det er vanskeligt at se, hvorfor det skal være afgørende, hvorvidt aktionæren efter transaktionen står tilbage med en aktiepost i det overdragede selskab, eller med en aktiepost i det erhvervende selskab. Realiteten er jo, at enhver aktieerhvervelse er en investering, der skal give et afkast, og at finansieringen af købesummen derfor i den sidste ende vil blive tilvejebragt via udlodninger fra det erhvervede selskab.

5 Under alle omstændigheder bør der indføres en dispensationsmulighed. De foreslåede regler er så komplicerede, at der utvivlsomt vil opstå situationer, hvor reglerne vil ramme transaktioner, der helt klart ikke har noget omgåelsesformål. Hertil kommer, at reglerne har en sådan kompleksitet, at det i nogle tilfælde givetvis først vil blive opdaget, at en transaktion er omfattet af reglerne, efter at den pågældende transaktion er gennemført, og parterne derfor ikke længere har mulighed for at disponere på eventuelt alternative måder. Det bør derfor være muligt - når det klart kan påvises at transaktionen ikke har noget omgåelsesformål - at få en dispensation. Side 5 Samspil med eksisterende regler Med den oprindeligt foreslåede ordlyd af selskabsskattelovens 2 D, stk. 2 ville der formentlig have været et ikke ubetydeligt antal tilfælde, der ville blive omfattet af såvel den foreslåede regel i selskabsskattelovens 2 D, stk. 2, som af den eksisterende regel i ligningslovens 16 B, stk. 1. Vi påpegede dette i vores brev af 6. januar 2014, men Skatteministeriet har ikke kommenteret dette, formentlig fordi det blev besluttet at fremsætte ændringsforslag til begge bestemmelser. Ændringsforslagene medfører, at anvendelsesområdet for begge bestemmelser indskrænkes væsentligt, hvilket vi byder velkommen. Det er imidlertid ikke klart, om der herefter kan være situationer, der er omfattet af begge bestemmelser. Vi skal venligst bede skatteministeren oplyse, om dette forventes at kunne forekomme. Hvis det forventes at kunne forekomme, at en aktieoverdragelse bliver omfattes af begge bestemmelser, skal vi bede skatteministeren oplyse, hvad konsekvensen i givet fald er. For skatteyderen er det ikke nødvendigvis uden betydning om beskatningen sker efter den ene eller efter den anden bestemmelse. Eksempelvis indeholder ligningslovens 16 B en dispensationsmulighed. Det gør selskabsskattelovens 2 D ikke. Det forhold, at ligningslovens 16 B indeholder en dispensationsmulighed taler i øvrigt for, at der også bør være en dispensationsmulighed i selskabsskattelovens 2 D, idet de to bestemmelser her mange lighedstræk, herunder at begge bestemmelser indebærer en skattemæssig omkvalifikation til udbytte af noget, der civilretligt er en aktieoverdragelse. Ændringsforslagets nr. 4

6 Efter ordlyden af den foreslåede bestemmelse sker der udbyttebeskatning når ".overdrageren efter overdragelsen ejer sådanne værdipapirer i et eller flere af disse selskaber.". Side 6 Efter FSRs opfattelse bør det fremgå mere klart af lovteksten, at "måletidspunktet" er umiddelbart efter gennemførsel af den pågældende overdragelse, og at eventuelle efterfølgende aktieerhvervelser, der ikke er en integreret del af transaktionen, er uden betydning. Indeholdelse og hæftelse for kildeskat Hvis en overdragelse er omfattet af den foreslåede SEL 2 D, stk. 2, skal køber indeholde kildeskat i overdragelsessummen for aktierne, og hæfter herfor i tilfælde af manglende indeholdelse. Som påpeget i vores brev af 6. januar 2014 afhænger det af sælgers forhold, hvorvidt køber skal indeholde kildeskat. Skatteministeriet har i høringssvaret anført, at hæftelsen alene indtræder hvis køber har udvist forsømmelighed i forbindelse med udbetaling af kontantvederlaget. Skatteministeren bedes bekræfte, at vurderingen af, hvorvidt en køber har udvist forsømmelighed, vil blive foretaget på grundlag af de i forbindelse med selve aktieoverdragelsen indgåede aftaler, og at en køber ikke i øvrigt behøver at foretage aktive handlinger eller undersøgelser vedrørende sælgers forhold for at bringe sig ud af en eventuel hæftelse. Ikrafttræden af ændringsforslags nr. 13 Efter FSRs opfattelse bør ændringsforslagets nr. 13 have virkning fra det tidspunkt, hvorfra den nugældende formulering af LL 16 B, stk. 1 havde virkning, d.v.s. fra 1. januar Præciseringer bør efter FSRs opfattelse have samme ikrafttrædelsestidspunkt som den bestemmelse, der præciseres. Siden LL 16 B, stk. 1 ved L 49 (FT 2012/13) blev udvidet til også at omfatte overdragelse af aktier til et selskab, hvorover det selskab, der har udstedt de pågældende aktier, har bestemmende indflydelse, er der utvivlsomt skatteydere, der uforvarende har gennemført overdragelser, der ud fra en ordlydsfortolkning af bestemmelsen er omfattet af denne, men som det ikke var tilsigtet at ramme. Det er derfor vigtigt, at den foreslåede præcisering får samme virkningstidspunkt som ændringen med L 49, således at der ikke kan opstå tvivl om, at f.eks. en

7 overdragelse af aktier til moderselskabet for det udstedende selskab, gennemført i 2013, ikke er eller har været omfattet af tilbagesalgsreglerne i LL 16 B, stk. 1. Side 7 Ændringsforslagets nr. 13 indebærer, at overdragelse af aktier til selskaber, hvorover det selskab, der har udstedt de pågældende aktier, har bestemmende indflydelse, kun er omfattet af LL 16 B, stk. 1, hvis det udstedende selskab direkte eller indirekte ejer mere end 10% af aktierne i det erhvervende selskab. Det er vanskeligt at vurdere, om der vil kunne forekomme tilfælde, hvor den sidstnævnte betingelse vil indebære en skærpelse i forhold til den retstilstand, der med ændringsforslaget præciseres. Der bør derfor være mulighed for, at skatteydere, for hvilke ændringsforslaget måtte indebære en skærpelse, kan vælge at ændringsforslaget først har virkning fra ændringsforslagets fremsættelse. Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med ovenstående, står foreningen naturligvis gerne til rådighed med en uddybning heraf. Med venlig hilsen John Bygholm formand for skatteudvalget Mette Bøgh Larsen chefkonsulent

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Artikler. 19 om investeringsselskaber

Artikler. 19 om investeringsselskaber Artikler 2747 567 Investeringsselskaber Af lektor, ph.d. CBS, Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT), partner Jakob Bundgaard, Deloitte og cand.merc.(jur.) Peter Koerver Schmidt, Deloitte

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015

Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Jamen selskabsskatten er da 23,5% i 2015 - eller? (Investments in tax-free portfolio shares in 2015) Vederlag i andet end aktier - SEL 2 D stk. 2 Hovedregel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere