Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen"

Transkript

1 Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen Jornal nr. 3/ /FI/pr/mah Rådsmødet den 27. april 2005 Resumé 1. Med aftale af 1. marts 2005 har Lantbrukarnas Ekonomiaktiebolag overdraget 83 % af aktierne i Spira-koncernen til Svenska Lantmännen, således at Svenska Lantmännen nu ejer 91 % af aktierne i Spira-koncernen. Svenske Kronfågel og danske Danpo er begge helejede datterselskaber i Spira-koncernen, og ejerskabet af Danpo sammen med Svenska Lantmännens omsætning i Danmark betyder, at der er tale om en fusion, der er anmeldelsespligtig i bl.a. Danmark. 2. Konkurrencestyrelsen har i forbindelse med behandlingen af fusionsanmeldelsen identificeret en række produktmarkeder samt et tilstødende marked, som er blevet gjort til genstand for en nærmere undersøgelse. 3. På afsætningssiden kan markedet opdeles i to segmenter, nemlig markedet for salg af kyllingeprodukter til detailhandelen, som geografisk afgrænses til Danmark og markedet for salg af kyllingeprodukter til catering og forarbejdningsindustrien, som geografisk må anses for at være noget større end Danmark. På disse markeder opererer Danpo og Rose Poultry samt en række udenlandske leverandører. 4. På indkøbssiden kan der afgrænses et marked for indkøb af slagtekyllinger fra slagtekyllingeproducenterne, som geografisk kan afgrænses til Danmark. 5. Endelig involverer fusionen et tilstødende marked for opdræt og salg af forældredyr, idet Svenska Lantmännen ejer et sådan foretagende, Swe-Chick. 6. På de relevante produktmarkeder vil der ved fusionen ikke ske forskydninger i markedsandele på det danske marked, idet Svenska Lantmännen ikke har aktiviteter af denne art. Imidlertid har Svenska Lantmännen med SweChick en uhyre stærk stilling på markedet for opdræt og salg af forældredyr til danske rugerier. På nuværende tidspunkt nedstammer samtlige slagtekyllinger, der leveres til de to danske slagterier, fra forældredyr fra SweChick. 7. Konkurrencestyrelsen har derfor overvejet, om Svenska Lantmännen med denne meget stærke position på et tilstødende marked på en eller anden måde skulle kunne presse konkurrenten til Danpo, Rose Poultry, og dermed øge Danpos markedsandel på markedet for indkøb af slagtekyllinger fra producenterne og eventuelt også på markedet for salg af kyllingeprodukter til detailhandelen m.v. Det er med den nuværende undersøgelse vanskeligt at afgøre helt præcis. Imidlertid har Svenska Lantmännen afgivet et tilsagn om, at så længe selskabet har bestemmende indflydelse i SweChick og/eller Danpo, vil SweChick levere til samtlige danske rugerier på lige og ikke-diskriminerende vilkår, og med dette tilsagn må de konkurrencemæssige betænkeligheder anses for at være elimineret. Afgørelse Det meddeles Svenska Lantmännen og Lantbrukarnas Ekonomiaktiebolag At den anmeldte fusion vedrørende Svenska Lantmännens overtagelse af 83 % af 1/14

2 aktierne i Spira AB er omfattet af konkurrencelovens fusionsregler, jf. konkurrencelovens 12, stk. 1, jf. 12a, stk. 1. At den anmeldte fusion godkendes på vilkår af, at de af Svenska Lantmännen afgivne tilsagn efterleves, jf. konkurrencelovens 12 e jf. 12 c, stk. 2. Tilsagn Under behandlingen af fusionsanmeldelsen har parterne afgivet følgende tilsagn: Ved aktieoverdragelsesaftale af 1. marts 2005 overdroges 83 % af aktierne i Spira-koncernen til Svenska Lantmännen ek för (herefter SvL ), således at SvL nu besidder 91 % af aktierne i Spira-koncernen. Da det danske fjerkræslagteri Danpo A/S (herefter Danpo ) er et helejet datterselskab i Spirakoncernen, betyder dette, at SvL gennem ejerskabet af Danpo kommer til at konkurrere med blandt andet Rose Poultry på det danske marked. SvL s datterselskab SweChick AB (herefter SweChick ), som repræsenterer forældredyr af typen ROSS, er for nærværende den væsentligste leverandør af forældredyr til de to danske rugerier Danhatch og Holmegård (gennem sammenslutningen Broiler Breeder Supply ApS), som igen leverer daggamle slagtekyllinger til en række producenter (landmænd), der er tilknyttet Danpo, Rose Poultry med flere. På baggrund af SvL s p.t. ledende stilling gennem SweChick på det danske marked for forældredyr, har SvL indvilliget i at afgive følgende tilsagn: SweChick og SvL forpligter sig hermed til at sikre, at leverancer af ROSS forældredyr fra SweChick til danske rugerier sker på lige og ikke-diskriminerende vilkår til samtlige danske rugerier, der måtte ønske at aftage de nævnte forældredyr. Ovennævnte forpligtelse gælder også i relation til adgangen til nyt og forbedret avlsmateriale, som SweChick måtte opnå ret til at levere. Tilsagnet er kun bindende for SvL og SweChick, så længe SvL direkte eller indirekte har en kontrollerende indflydelse på sit nuværende datterselskab SweChick. Endvidere er tilsagnet kun bindende for SvL og SweChick, så længe SvL direkte eller indirekte har en kontrollerende indflydelse på Danpo. Sagsfremstilling 8. Den 9. marts 2005 modtog styrelsen en fusionsanmeldelse mellem Svenska Lantmännen (SvL) og Lantbrukarnas Ekonomiaktiebolag (publ) (LEAB) vedr. SvL s overtagelse af 83 % af aktierne i det af LEAB ejede Spira AB (Spira). Danpo A/S og Kronfågel AB - begge kyllingeslagterier - er helejede datterselskaber i Spirakoncernen. 9. Styrelsen har gennemført en undersøgelse af de markeder, der berøres af fusionen, herunder høring af relevante virksomheder og organisationer. 10. Fusionen er tillige anmeldt i Sverige og Tyskland. I Tyskland er fusionen godkendt uden afgivelse af tilsagn. Parterne 2/14

3 11. De deltagende virksomheder er SvL og LEAB. LEAB er et holdingselskab ejet af Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Sverige. Figur 1: Virksomheder i fusionen 12. SvL er en økonomisk forening ((ek för) svarende til et andelsselskab) med svenske landbrug som medlemmer. SvL er aktiv inden for grovvarebranchen mv. i Sverige, Danmark og en snes andre lande. De erhvervsmæssige aktiviteter foregår gennem en række datterselskaber. SvL s koncernomsætning er på verdensplan SEK 28 mia. (2003). SvL er aktiv i Danmark inden for bl.a. mel, brød og morgenmadsprodukter gennem Cerealia og dettes helejede datterselskaber Schulstad og Cerealia Unibake (Hatting). SvL har ligeledes et samarbejde med bl.a. DLG om indkøb af gødning og planteværn mv. 13. SvL har i forvejen interesser inden for fjerkræbranchen. Således sælger selskabet gennem avlsselskabet SweChick forældredyr og gennem rugeriet Svenska Kläckeribolaget AB daggamle kyllinger til henholdsvis danske ægrugerier og slagtekyllingeproducenter. SvL har en aktieandel på 15,7 % i grovvareselskabet Hedegaard A/S, som igen ejer 20 % af aktierne i rugeriet Danhatch. SvL s samlede nettoomsætning i Danmark udgjorde i 2003 godt DKK 3,2 mia. opgjort efter 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 895 af 21. september 2000 om beregning af omsætning i konkurrenceloven. 14. Spira AB ejedes forud for fusionen af LEAB og SvL med hhv. 92 % og 8 %. Spira producerer og sælger fjerkrækød i Sverige gennem det helejede datterselskab, Kronfågel og i Danmark gennem Danpo. Spira-koncernens omsætning på verdensplan udgjorde i 2003 SEK 2,9 mia., heraf udgjorde Danpos omsætning i Danmark DKK 681 mio. 15. Gennem Danpo ejer Spira andele i Gern Fjerkræ P/S (slagtning af store fjerkræ) og Farmfoods A/S (oparbejdning af fjerkræslagteaffald). 16. LEAB er et holdingselskab ejet af LRF. Selskabets datterselskaber driver servicevirksomhed for LRF s medlemmer. Serviceydelserne består udover aktiviteterne i Spira - af tilbud om forsikringer, økonomisk og juridisk konsulentbistand, udgivelse af tidsskrifter mv. i Sverige. 17. LRF er interesse- og erhvervsorganisation for ejere af svenske land- og skovbrug samt for 36 landbrugsvirksomheder, fx Arla Foods ek för og SvL. 18. Spira og SvL s årlige omsætning i Danmark kommer tilsammen op på DKK 3,9 mia., jf. konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, jf. 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 895 af 21. 3/14

4 september 2000 om beregning af omsætning i konkurrenceloven. Aftalen 19. Ved fusionen overdrages 83 % af aktierne i Spira fra LEAB til SvL, således at LEAB efter fusionen har 9 % af aktierne og SvL har 91 %. LEAB og SvL har i forbindelse med fusionen udarbejdet en aktieoverdragelsesaftale og en aktionæroverenskomst. 20. Aktieoverdragelsesaftalen er indgået 1. marts Heraf fremgår, at den endelige overtagelsesdag vil være den første i måneden efter at en række betingelser er opfyldt. Således forudsættes tilført yderligere kapital til Spira samt konkurrencemyndighedernes godkendelse af fusionen. 21. Aktieoverdragelsesaftalen indeholder en konkurrenceklausul, hvori LEAB forpligtiger sig til ikke, inden for en periode på 3 år gældende fra 1. marts 2005, at drive, direkte eller indirekte, konkurrerende virksomhed med Spira. 22. Aktionæroverenskomsten beskriver fordelingen af aktier og bestyrelsespladser efter fusionen. LEAB får således ret til 2 pladser i bestyrelsen ud af 11 mulige. En række beslutninger kan kun gennemføres, hvis de af LEAB udpegede bestyrelsesmedlemmer er enige deri. Det drejer sig fx om erhvervelse af fast ejendom, øvrige investeringer over en vis beløbsgrænse samt beslutninger vedrørende aktiebesiddelserne og aktiekapitalen. Herved opnår LEAB ifølge anmelder en sådan indflydelse med selskabet, at der foreligger fælles kontrol. 23. Aktionæroverenskomsten indeholder desuden en klausul om, at såfremt SvL eller LEAB ønsker at drive konkurrerende virksomhed direkte eller indirekte gennem ejerskab af en anden virksomhed, skal dette godkendes af den anden part. Dette vil også gælde efter aktionæroverenskomstens ophør. 24. Aktionæroverenskomsten er gældende til og med 31. december Herefter løber aftalen for 12 måneder ad gangen, med mindre den er opsagt 6 måneder før udløb. Anmeldelsespligtig fusion 25. De deltagende virksomheders samlede omsætning i Danmark overstiger tilsammen DKK 3,8 mia., ligesom begge har en omsætning i Danmark på over DKK 300 mio. Tærskelværdierne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er dermed overskredet. 26. Anmelder har tilkendegivet, at der er tale om fælles kontrol med Spira-koncernen, hvorfor der er tale om oprettelsen af et joint venture. 27. Ud fra oplysningerne i anmeldelsen finder styrelsen, at der kan være tvivl om, hvorvidt der kommer til at foreligge fælles kontrol med Spira, således at fusionen omfattes af bestemmelserne i konkurrencelovens 12a, stk. 2. Det er imidlertid uden betydning for behandlingen af fusionsanmeldelsen, da overtagelsen af Spira ikke kan antages at medføre noget samordningsaspekt i forholdet mellem Spira og dets ejere i fremtiden, som er af mærkbar betydning for konkurrencen, jf. nærmere nedenfor. 28. Under alle omstændigheder falder aktieovertagelsen ind under bestemmelsen i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2, og der er derfor tale om en anmeldelsespligtig fusion, jf. konkurrencelovens 12b, stk. 1. Fusionen må ikke gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den, jf. konkurrencelovens 12c, stk. 5.

5 Markedsbeskrivelse 29. Danpos erhvervsvirksomhed i Danmark består i slagtning af kyllinger på anlæg i Aars og Farre. Derudover findes én anden større virksomhed inden for denne branche på det danske marked, nemlig Rose Poultry (Rose), der har slagteanlæg i Vinderup, Skovsgaard og Padborg. 30. Slagterierne indkøber slagtekyllinger fra slagtekyllingeproducenterne. Der er ca. 250 producenter i Danmark, der har faste aftaler med slagterierne om leverancer af slagtekyllinger. Slagtekyllingeproducenterne modtager de daggamle kyllinger fra særlige rugerier med henblik på opfedning og levering til slagtning. 31. Aftalerne mellem slagterierne og slagtekyllingeproducenterne udstikker rammerne for bl.a. prisafregning, bestemmelser for produktionen, driften (f.eks. foderanvisninger) samt leveringsbetingelser. Producenterne har pligt til at levere den aftalte produktion til et givent slagteri, ligesom slagteriet har pligt til at aftage hele den aftalte produktion af slagtekyllinger 1. Danpo får årligt leveret [ ] mio. kyllinger til slagtning, mens det tilsvarende tal for Rose er [ ] mio. kyllinger. 32. Der findes to leverandører af daggamle slagtekyllinger i Danmark, Danhatch og Holmegård Rugeri (Holmegård). Danhatch er etableret pr. 1. august 2003 efter en fusion mellem det tidligere Mølbjergs Rugeri og Fællesrugeriet. Danhatch er noget større end Holmegård, idet Danhatch har kapacitet til ca. [ ] mio. daggamle kyllinger (producerede i 2004 [ ] mio.), hvorimod Holmegård har kapacitet til ca. [ ] mio. daggamle kyllinger (producerede i 2004 [ ] mio.). Danpo har indgået en samarbejdsaftale med Danhatch om hvilke krav, der skal gælde til de daggamle kyllinger, som Danhatch leverer til Danpos slagtekyllingeproducenter. Der er for nuværende ingen krav om, at slagtekyllingeproducenterne skal benytte et bestemt rugeri. Både Danhatch og Holmegård leverer således til slagtekyllingeproducenter tilknyttet både Danpo og Rose. [ ]. 33. Rugeriernes produktion af daggamle kyllinger sker på basis af indkøbte forældredyr, der herefter placeres på et antal gårde for produktion af rugeæg. Forældredyrene indkøbes som daggamle dyr fra forældredyrsproducenterne. Dette indkøb sker gennem indkøbsselskabet Broiler Breeder Supply ApS (BBS), som slagterierne og rugerierne ejer i fællesskab. Baggrunden for indkøbssamarbejdet skal søges i branchens ønske om at bekæmpe salmonella i kyllinger. Danhatch, Holmegård, Rose og Danpo har således aftalt, at indkøb af forældredyr sker gennem BBS. Et koordinationsudvalg under BBS godkender forældredyrsproducenter, således at de opfylder dansk lovgivning vedr. salmonella. Godkendelsen sker på rent objektive vilkår 2. Figur 2: Indkøbsmarkedet 5/14

6 34. Rugeriernes ønsker om indkøb af forældredyr afhænger af slagtekyllingeproducenternes og/eller slagteriernes tilkendegivelser, idet avlsmaterialet er af væsentlig betydning for produktionen og det færdige produkt. Rugerierne afgiver årlige bestillinger på forældredyr til BBS, hvorefter BBS forhandler med ejerne af den ønskede avlsrace om levering og pris. BBS videresælger forældredyrene til rugerierne med et tillæg på 25 øre pr. kylling. Dette tillæg dækker de udgifter, som BBS har i forbindelse med importen, opretholdelse af importgodkendelse samt kontrol af, at salmonellahandlingsplanen overholdes. 35. SweChick opererer på markedet for opdræt af daggamle forældredyr. Disse forældredyr udruges af bedsteforældredyr inden for bestemte avlsmærker. SweChick er agent for det skotske avlsmærke Ross. SweChick køber således bedsteforældredyr fra den skotske leverandør, Aviagen Ltd., hvorefter selskabet producerer og sælger forældredyr til hele Norden. Af samarbejdsaftalen mellem SweChick og Aviagen Ltd. fremgår det, at SweChick er det eneste rugeri, der har en aftale med Aviagen Ltd. om levering af bedsteforældredyr af avlsmærket Ross i Danmark, Norge, Sverige og på Island (territoriet). 36. SweChick har med aftalen forpligtet sig til ikke at sælge bedsteforældredyr uden for territoriet, ligesom de er afskåret fra at foretage aktivt salg af forældredyrene uden for territoriet. 37. Selve avlsarbejdet foregår hos ganske få internationale avlsselskaber, der ejer og udvikler genmaterialet bag hele verdens kommercielle slagtekyllingeproduktion. De førende selskaber på verdensplan er skotske Aviagen Ltd., der står bag avlsmærket Ross, og amerikanske Cobb- Vantress Inc., der har avlsmærket Cobb. Cobb (bedsteforældredyr) er tidligere blevet opdrættet i Danmark, men denne produktion er nu lukket. Dansk Fjerkræråd har oplyst, at racen Cobb har været inde i alvorlige vanskeligheder med avlsmaterialet, idet hanelinien havde 6/14

7 fået nogle forkerte arveegenskaber. Firmaet arbejder med at få denne race tilbage til markedet ved at anvende en amerikansk hanelinie. Endelig er en hollandsk virksomhed, Nutreco (Euribrid) aktiv med avlsmærket Hybro, og et fransk selskab står bag avlsmærket Hubberd. Bedsteforældredyr udvælges på baggrund af genetiske egenskaber såsom reproduktion, livskraft, benstyrke, tilvækst, foderudnyttelse og kødkvalitet. 38. Praksis p.t. er imidlertid, at det alene er racen Ross, der bruges i produktionen af slagtekyllinger i Danmark. Samtlige forældredyr, der indkøbes gennem BBS, stammer fra SweChick, og det er den almindelige opfattelse i branchen, at der pt. ikke findes alternative avlsmærker af tilsvarende eller bedre kvalitet end Ross. Figur 3: Afsætningsmarkedet 39. Downstream i forhold til slagterierne er forholdet, at både Danpo og Rose sælger kyllingeprodukter til såvel detailhandlen, cateringsektoren og forarbejdningsindustrien på det danske marked og til eksport. Over halvdelen af både Danpos og Roses produktion går til eksport (2004). Eksporten er bl.a. påvirket af veterinære krav til kyllingeprodukterne såsom krav om salmonellafrihed. Danmark har strenge krav til salmonellabekæmpelse og har efterhånden fået nedbragt forekomsten til et meget lavt niveau. Foranstaltningerne til bekæmpelse af salmonella har imidlertid traditionelt været endnu strengere i Sverige. Anmelder har oplyst, at Danpo fortrinsvis eksporterer kyllingeprodukter via danske agenter. 40. Eksportmarkederne for dansk producerede kyllingeprodukter er ændret fra en høj eksportandel til Golflandene, til i stedet at fokusere på at sælge parterede produkter til EUlandene, som fortsat er et delvist beskyttet marked pga. importtoldafgifter. Dette skyldes, at brasilianske leverancer delvist har udkonkurreret danske produkter i Golflandene. Rose har desuden en stor eksport til Sverige 3. Danpo er ikke aktiv på det svenske marked, idet Spiras salg til dette marked sker gennem svenske Kronfågel. 41. Det danske marked omfatter detailhandelen, forarbejdningsindustrien og cateringsektoren. Produkterne er hele, friske eller frosne kyllinger, eller parteringer af disse. Der er gennem de senere år sket en stærk stigning i produktionen af parterede produkter på bekostning af hele kyllinger. Det er over for Konkurrencestyrelsen blevet oplyst, at andelen af hele kyllinger i 2001 udgjorde 32 % af produktionen, og denne andel er i 2004 faldet til 24 %. 7/14

8 42. Udviklingen hænger bl.a. sammen med, at markedet for salg af dansk producerede kyllinger også i Danmark er under pres fra billig import fra hovedsageligt europæiske lande samt Thailand og Brasilien. Importen af udenlandsk kyllingekød er steget med 81 % over en 3-årig periode til i dag at udgøre ca % af det danske marked. Importen er generelt bestemt af pris, kvalitet og bakteriologi. 43. I detailhandlen afhænger importandelen i høj grad af kædernes holdning til salmonellafrihed, idet detailkæder uden krav til salmonellafrihed har en større andel af import. Danske detailkæder med krav om salmonellafrihed er således i praksis begrænset til at indkøbe hos danske og svenske producenter. Krav om salmonellafrihed har imidlertid ikke samme betydning, hvis færdigprodukterne skal opvarmes til over 65o C. Anmelder har oplyst, at Danpos markedsandel i detailhandlen i Danmark er på [ ] % i I følge styrelsens undersøgelser er denne andel [ ] % i 2004, og importen er steget i samme periode. Rose har en markedsandel på ca. [ ] % i detailhandlen i Danmark. 44. I cateringsektoren er importen igen afhængig af holdningen til salmonellafrihed, men generelt er importandelen højere. Importen foregår i højere grad end for detailhandlen gennem danske agenter, hvilket skyldes, at cateringselskaberne hver for sig har et mindre indkøbspotentiale end de store detailhandelskæder. 45. Forarbejdningsindustrien anvender bl.a. kyllingekød til pålæg og til færdiglavede retter 4. Det er i høj grad slagterierne selv, der forarbejder kyllingeprodukterne. Danpo har således en decideret forædlingsfabrik i Farre. Derudover fremstiller bl.a. Tulip, der ejes af Danish Crown, forarbejdede kyllingeprodukter, inkl. pålæg, af både dansk og udenlandsk kyllingekød. Berørte markeder 46. Et berørt marked er ethvert produktmarked, hvor to eller flere af de deltagende virksomheder opererer, og, uanset fusionen, individuelt eller tilsammen har en markedsandel på 15 % eller derover. 47. Spira har alene aktiviteter på markedet for kyllingeprodukter gennem Danpo og Kronfågel. LRF og LEAB har ingen aktiviteter på dette marked, og hverken LRF, LEAB eller Spira har ifølge anmelder aktiviteter på markeder i Danmark, hvor SvL er aktiv. 48. SvL har aktiviteter inden for landbrug, hvor en række datterselskaber er aktive inden for køb, forædling og salg af korn, foder og brød samt landbrugsmaskiner. 49. Sammenfattende kan det således konkluderes, at der i forbindelse med fusionen ikke findes berørte markeder. Tilstødende markeder 50. Et tilstødende marked er ethvert produktmarked, hvor en eller flere af de deltagende virksomheder er aktive i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller flere af de øvrige deltagende virksomheder er aktive, dog kun hvis markedsandelen individuelt eller tilsammen overstiger 25 %. 51. På det tilstødende marked for produktion og salg af forældredyr producerer og sælger SvL via SweChick forældredyr til rugerier. SweChick er pt. eneste leverandør til det danske indkøbssamarbejde BBS. [ ]. SweChick er markedsledende med en markedsandel på over 25 %, hvorfor produktion af forældredyr er et tilstødende marked. Afgrænsning af det relevante produktmarked 8/14

9 52. Anmelder har angivet det relevante produktmarked til fremstilling og salg af kyllingeprodukter særlig inden for segmenterne detail og catering. 53. Styrelsen er enig i afgrænsning af produktmarkedet til kyllingeprodukter. Styrelsen finder imidlertid, at markedet skal afgrænses både i forhold til Danpos salg af kyllingeprodukter til detail og catering m.v. og i forhold til Danpos køb af levende slagtekyllinger fra fjerkræproducenterne. Afsætningsmarkedet 54. Konkurrencestyrelsen er enig i, at kyllingeprodukter adskiller sig fra andre kødtyper, idet der ikke er efterspørgselssubstitution til f.eks. svine- eller oksekød. Efterspørgselen efter magert, hvidt kød som kyllingekød har været stigende i forhold til andre kødtyper. Der er tillige store prisforskelle på forskellige fjerkrætyper, hvilket mindsker forbrugernes substitutionsvillighed. Kyllingeprodukter kan underopdeles i ferske, frosne eller forarbejdede produkter. 55. Ses der på udbudssubstitution, er det ikke muligt på kort sigt og uden store investeringsomkostninger at omlægge produktionen til kyllingeslagtning fra slagtning af andre fjerkrætyper eller andre slagtedyr. Der gælder tillige forskellige veterinære krav ved produktion af forskellige typer fjerkræ. Produktionen af kyllingeprodukter foregår således på særskilte anlæg og andre anlæg end for fx store fjerkræ (ænder, gæs og kalkuner) og for svin og kreaturer. 56. Det relevante produktmarked afgrænses således til produktion og salg af kyllingeprodukter, hvorunder en opdeling i ferske, frosne og forarbejdede produkter ikke anses for relevant i denne sag. Indkøbsmarkedet 57. Dertil kommer, at Konkurrencestyrelsen må fastholde, at der også kan afgrænses et marked for køb af slagtekyllinger fra slagtekyllingeproducenterne. Slagtekyllingeproducenterne er selvstændige erhvervsdrivende. Opkøb af slagtekyllinger er et selvstændigt marked. Slagterierne kan heller ikke omstille sig til anden produktion med kort varsel, fx svin eller kvæg mv. 58. På samme vis vil styrelsen afvise, at slagterier inden for andre typer kød, herunder andre fjerkrætyper, skulle kunne omlægge produktionen til kyllinger inden for en tidsramme, der er så lille, at der kan være tale om udbudssubstitution. Kyllinger opdrættes i særlige huse, der er tilpasset de vilkår, som er hensigtsmæssige for slagtekyllinger i de 1-2 måneder, de opholder sig dér bl.a. med hensyn til lys, varme og hygiejne. Det er således også almindeligt med produktionskontrakter af en vis varighed 5. Tilstødende marked 59. Markedet for opdræt og salg af forældredyr er et tilstødende marked, hvor koncernfællesskabet mellem Danpo og SweChick, kan få betydning for leveringen af forældredyr af mærket Ross til f.eks. Rose. SweChick har gennem sin aftale med Aviagen Ltd. en meget stærk stilling på dette marked. Da produktionen af avlsmærket Cobb pt. ikke fungerer, er der lige nu ikke andre avlsmærker, der har interesse for danske rugerier. Indkøb af forældredyr er alene bestemt af genetiske forhold samt krav om salmonellafrihed. Dog har Konkurrencestyrelsen fået oplyst, at dyr leveret fra SweChick nok er de friskeste dyr, fordi transporttiden er relativ kort. Afgrænsning af det relevante geografiske marked 9/14

10 Afsætningsmarkedet 60. Både Danpo og Rose eksporterer over halvdelen af produktionen af kyllingeprodukter. Danpos eksport sker gennem agenter. På den baggrund finder anmelder, at markedet geografisk kan afgrænses til Danmark. 61. Danpo og Rose står tilsammen for ca. [ ] % af forsyningen af kyllingeprodukter til det danske detailmarked med Danpo som den største udbyder. Resten stammer fra import og importandelen er stigende. Det skyldes ikke mindst lave priser for importerede produkter. 62. Den stigende import peger i retning af, at markedet geografisk er større end Danmark eller i hvert fald udvikler sig i den retning. Oplysninger fra detailhandlen viser, at indkøb af kyllingeprodukter til en vis grad foregår ved, at detailhandelen henvender sig direkte hos producenten, danske som udenlandske kyllingeslagterier. Sekundært benyttes agenter. 63. Det kunne overvejes at gennemføre en nærmere undersøgelse af den geografiske udstrækning af markedet. Styrelsen har dog undladt at gennemføre en sådan undersøgelse, da den ikke har betydning for resultatet. Styrelsen lægger derfor i det følgende i overensstemmelse med anmelders oplysninger til grund, at markedet for salg af kyllingeprodukter til detailhandelen er dansk. 64. Forholdene for forarbejdningsindustriens og cateringsektorens indkøb er lidt forskellige. Forarbejdningsindustrien køber fra såvel danske som udenlandske slagterier, medens cateringfirmaerne, der gennemgående køber i mindre portioner, er mere afhængige af en dansk importør/agent. Det er styrelsens vurdering, at den stigende importandel betyder, at det geografiske marked bliver mere og mere internationalt. Idet det geografiske marked anses for værende internationalt, vil Danpo ikke have en markedsposition, der er konkurrencemæssig betænkelig. Indkøbsmarkedet 65. Markedet for køb af slagtekyllinger fra slagtekyllingeproducenterne afgrænses til Danmark. Dette hænger sammen med, at de voksne kyllinger til slagtning traditionelt ikke transporteres langt. Danske slagtekyllingeproducenter har længerevarende kontrakter med det slagteri, de er tilknyttet, og produktionen er tæt koordineret med slagteriernes planlægning. Alle disse slagtekyllingeproducenter ligger i Danmark. Der har været eksempler på transporter af danske slagtekyllinger til udlandet, men det har været ganske enkeltstående tilfælde. Styrelsen er ikke bekendt med, at producenter i udlandet skulle have haft kontrakter med danske slagterier. Rådet har i en tidligere afgørelse afgrænset dette marked til Danmark. Tilstødende marked 66. Det geografiske marked for indkøb af forældredyr er større end Danmark, idet de forældredyr, der benyttes i Danmark er produceret i Sverige. Anmelder har oplyst, at daggamle forældredyr kan transporteres i godt et døgn uden fodring eller indtagelse af vand, idet kyllingerne som nyudklækkede har egen forsyning. Transporten kan foregå med lastbiler, og længere transporter kan foregå med fly. 67. Det geografiske marked for forældredyr må geografisk være mindst Nordeuropa. SweChick har fordel af at være eneforhandler af Ross-forældredyr i bl.a. Danmark, og der findes pt. ingen alternative avlsmærker, der er tilsvarende eller bedre end Ross. Samlet konklusion for de relevante markeder 68. Dette fører til den samlede konklusion, at det relevante marked for slagteriernes indkøb af slagtekyllinger fra slagtekyllingeproducenterne afgrænses til Danmark. På dette marked har 10/14

11 Danpo en markedsandel på knap [ ] %, mens Roses andel er på godt [ ] %. 69. Det lægges også til grund, at det relevante marked på afsætningssiden kan opdeles i to segmenter. Det ene er salg af kyllingeprodukter til detailhandelen i Danmark. Det andet er salg af kyllingeprodukter til forarbejdningsindustrien og til catering, hvor markedet geografisk må anses for større end Danmark. 70. Det relevante marked på det tilstødende marked afgrænses til opdræt og salg af forældredyr i som minimum Nordeuropa. På dette marked har SweChick en overordentlig stærk stilling i Danmark især på nuværende tidspunkt, hvor der er problemer med den anden populære race, Cobb. Vurdering af fusionens påvirkninger af konkurrencen 71. Det er en betingelse for fusionens godkendelse, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. Fusionens styrke skal vurderes ud fra markedsandel og ud fra de konkrete forhold på markedet. Vurdering af markedet downstream 72. På markedet for salg af kyllingeprodukter til detail, catering m.v. findes der på det danske marked en række leverandører. Danpo er den største aktør. Imidlertid har køber, SvL, ingen aktiviteter hverken i Danmark eller andre steder inden for disse relevante produktmarkeder. Danpos markedsandele og markedsstyrke på disse produktmarkeder er således ikke direkte berørt af fusionen. Vurdering af markedet upstream 73. På markedet upstream køb af slagtekyllinger fra slagtekyllingeproducenterne - findes der i Danmark kun to aftagere af betydning, nemlig Rose og Danpo, og på dette marked er Rose den største, om end der ikke er den store forskel på de to aktører. Dette marked kan afgrænses til Danmark jf. ovenfor. På dette marked er Danpo således i direkte konkurrence med Rose. SvL har heller ikke umiddelbart aktiviteter på dette marked, og der vil ved fusionen ikke være tale om, at en dominerende stilling vil blive styrket. Imidlertid skal det efter styrelsens vurdering vurderes, om SvL med deres altdominerende stilling på markedet for salg af forældredyr til rugerierne har mulighed for alligevel at påvirke konkurrencesituationen på markedet for opkøb af slagtekyllinger, jf. nedenstående. De tilstødende markeder 74. På det tilstødende marked salg af forældredyr til de danske rugerier har SweChick en meget stærk stilling, og anmelder har angivet, at SweChick må anses for at være markedsledende. Når der i så stor stil aftages forældredyr fra SweChick hænger det sammen med, at dette rugeri er det eneste Ross-rugeri i Norden (som tidligere nævnt har SweChick en eneforhandlingsaftale med Aviagen Ltd. om levering af bedsteforældredyr af racen Ross). De friskeste dyr kommer fra SweChick. 75. SweChick er derfor en afgørende leverandør til det danske marked for salg af forældrekyllinger til udklækning af slagtekyllinger. Den anden danske konkurrent, Rose, er derfor i samme grad som Danpo afhængig af de leverancer af forældrekyllinger, der kommer fra SweChick til de danske rugerier. Det skal derfor overvejes, om SvL gennem ejerskabet af SweChick på nogen måde har mulighed for at favorisere sit eget datterselskab, Danpo, på bekostning af Rose, og dermed styrke Danpos stilling på de relevante markeder. 76. Det kan anføres, at SweChicks muligheder for at favorisere Danpo er begrænsede, fordi 11/14

12 Danpo og Danpos konkurrent, Rose, ikke er kunder hos SweChick. Det er rugerierne, der køber ind fra SweChick gennem BBS, og rugerierne sælger ikke direkte til slagterierne men til deres leverandører, slagtekyllingeproducenterne. Ingen af de to rugerier er knyttet eksklusivt til en bestemt kreds af slagtekyllingeproducenter. Som forholdene er i dag, vil SweChick ikke kunne forfordele Danpo ved sine leverancer til rugerierne på bekostning af Rose. 77. På den anden side er rugerierne helt afhængige af leverancerne til slagtekyllingeproducenterne, som er deres eneste kunder, og kyllingeproducenterne er igen helt afhængige af slagterierne. Slagterierne kræver i dag, at leverancerne af slagtekyllinger lever op til bestemte krav, og henviser evt. til et af rugerierne, som opfylder disse krav. Slagterierne vil også kunne indgå aftaler med rugerierne om at producere daggamle kyllinger med helt særlige kvaliteter, der skal leveres eksklusivt til deres producenter, og som evt. er leveret særskilt fra SweChick. 78. Det forhold, at rugerierne er uafhængige virksomheder og ikke ejet af slagterierne, er således ingen sikkerhed mod forskelsbehandling af slagterierne. 79. Dernæst kan det anføres, at rugerierne vil kunne købe fra andre end SweChick, evt. uden om BBS. Et sådant indkøb, hvor rugerierne selv skal stå for import, salmonellakontrol mv. kan være besværligt i forhold til nu. Såfremt rugerierne ønsker at importere forældredyr fra andre end SweChick af avlsracen Ross, som er den helt dominerende race i dag, og som slagtekyllingeproducenterne efterspørger, så vil de selv skulle stå for hele transaktionen, da Aviagens licensaftaler med forældredyrsproducenter alene tillader at disse foretager passivt salg til det danske marked. 80. Vanskelighederne ved at foretage en sådan import fra andre end SweChick er vanskelige at vurdere uden en dybtgående undersøgelse af forholdene, herunder omkostninger ved at opnå de nødvendige tilladelser, betydningen af transportafstande, jf. at nogle markedsdeltagere har oplyst at den korte afstand til SweChick spiller en rolle, kontrol med sygdomme (herunder salmonella) osv. 81. Styrelsen finder imidlertid, at der ikke er anledning til at iværksætte en sådan gennemgribende undersøgelse, idet SvL har afgivet et tilsagn om, at leveringer til danske rugerier vil ske på lige og ikke-diskriminerende vilkår, ligesom alle danske rugerier får lige adgang til nyt avlsmateriale. Konkurrencestyrelsen vurderer, at dette tilsagn eliminerer den eneste konkurrencemæssige betænkelighed i relation til det danske marked, som overhovedet ville kunne rejses i forbindelse med vurderingen af denne fusions påvirkning af den effektive konkurrence. Begrænsninger, der er nødvendige for fusionen 82. Aktieoverdragelsesaftalen indeholder i pkt. 8 en konkurrenceklausul, idet det fastsættes, at sælgeren i de første tre år fra underskriften af aftalen afskæres fra at påbegynde konkurrerende virksomhed. 83. Også aktionæroverenskomsten indeholder en konkurrenceklausul, idet det i aftalens pkt fastsættes, at begge parter forpligter sig til ikke uden den anden parts godkendelse at tage skridt til at drive virksomhed, der konkurrerer med Spira-koncernen. Denne bestemmelse gælder så længe en part har aktier i selskabet og gælder også selv om aktionæroverenskomsten ophører. 84. Ved vurderingen af, om disse bestemmelser er nødvendige for fusionens gennemførelse tager Konkurrencestyrelsen udgangspunkt i Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af 12/14

13 fusioner 6, Konkurrenceforbud mellem moderselskaberne og joint venturet kan anses for at være direkte knyttet til og nødvendig for gennemførelsen af fusionen blot det ikke er for vidtgående i tidsmæssig, geografisk og produktmæssig udstrækning. 86. Produktmæssigt og geografisk angiver klausulen, at moderselskaberne ikke må konkurrere med joint venturet. Det må anses for at falde inden for det tilladelige. En konkurrenceklausul med en varighed på tre år må ligeledes anses for acceptabel i forholdet mellem sælger og køber, når der overdrages både goodwill og knowhow Konkurrenceklausulen i aktionæroverenskomsten gælder i forhold til begge moderselskaber og i tidsmæssig udstrækning består den også efter joint venturets opløsning. Dette er mere vidtgående end meddelelsen lægger op til. 88. Det er imidlertid Konkurrencestyrelsens vurdering, at denne konkurrenceklausul ikke har nogen mærkbar påvirkning af det danske marked. LEAB er ikke aktiv på det danske marked og har heller ikke efter salget af 83 % af aktierne i Spira særlige forudsætninger for at blive det, og SvL er allerede aktiv gennem sit opkøb af Danpo, hvor klausulen ikke pålægger selskabet nogen reel begrænsning i Danmark. 89. Sammenfattende kan det konkluderes, at der i aftalerne med tilknytning til fusionen ikke findes mærkbare konkurrencebegrænsninger, der ikke er direkte knyttet til eller nødvendige for fusionens gennemførelse. Samordningsaspekt ved fusionen 90. Da det er gjort gældende, at der er tale om oprettelsen af et joint venture i medfør af konkurrencelovens 12a, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, skal der i medfør af konkurrencelovens 12c, stk. 3, også foretages en vurdering af, om oprettelsen af et joint venture tillige har til formål eller til følge at samordne fortsat uafhængige virksomheders adfærd. 91. Som tidligere beskrevet er den erhvervsvirksomhed, som sælger, LEAB, driver, overordentlig begrænset, og de områder, som det drejer sig om, har intet sammenfald med de erhvervsaktiviteter, som SvL gennem dattervirksomheder beskæftiger sig med i Danmark. Konkurrencestyrelsen vurderer derfor, at der med oprettelsen af dette joint venture ikke er risiko for, at de to moderselskaber skulle kunne samordne konkurrenceadfærden på noget marked med en deraf følgende mærkbar påvirkning af det danske marked. 1 Rådet godkendte på mødet 23. februar 2000 Danpo A/S dagældende aftaler med fjerkræproducenterne. 2 Styrelsen har meddelt en fritagelse til samarbejdet i BBS gældende til udgangen af december 2002, jf. omtalen på rådsmødet den 21. juni Roses eksport til Sverige skyldes, at dansk producerede kyllinger lever op til de svenske salmonellakrav. Af SvL s årsrapport fra 2003 fremgår det desuden, at en nylig udviklet quickmetode til testning af salmonella i kølet fersk fjerkræ, forventes at få importen til at stige på dette markedssegment, som ellers hidtil har været forbeholdt svenske producenter. 4 Se Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg, Konkurrencestyrelsen april 2002, s Der henvises i øvrigt Konkurrencerådets afgørelse om Danpos aftaler med slagtekyllingeproducenter, jf. note /C 56/03 13/14

14 7 Da der ifølge anmeldelsen er tale om fælles kontrol med selskabet vil det fortrinsvis være pkt i meddelelsen, der vil være relevant i vurderingen af disse to konkurrenceklausuler. 8 Se meddelelsens pkt /14

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, men dyrene har også adgang til det fri.

Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, men dyrene har også adgang til det fri. Produktion af fjerkræ i Danmark og EU Senest opdateret: Januar 2009 Foruden den konventionelle produktionsform, hvor fjerkræet går indendørs og slagtes, så snart det har nået den ønskede vægt, er der også

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden 2011

Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden 2011 Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden 2011 vfl.dk Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden Udgivet: August 2011 Rapporten

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC

DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC Journal nr. 3:1120-0401-15/fødevarer-finans/che Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. DR og TV2 har den 20. juni 2001 anmeldt, at Tele Danmark Communications

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Agro- og fødevareindustriens økonomiske situation og udsigter frem mod 2011

Agro- og fødevareindustriens økonomiske situation og udsigter frem mod 2011 Agro- og fødevareindustriens økonomiske situation og udsigter frem mod 2011 Virksomhedslederpris 2011 Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Landbrugets Økonomi 2010 Agro- og fødevareindustriens økonomiske situation

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse Pladsen til Kassen Journal nr.3/1120-0100-0930, 3/1120-0301-0293/VARFI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere