Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen"

Transkript

1 Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen Jornal nr. 3/ /FI/pr/mah Rådsmødet den 27. april 2005 Resumé 1. Med aftale af 1. marts 2005 har Lantbrukarnas Ekonomiaktiebolag overdraget 83 % af aktierne i Spira-koncernen til Svenska Lantmännen, således at Svenska Lantmännen nu ejer 91 % af aktierne i Spira-koncernen. Svenske Kronfågel og danske Danpo er begge helejede datterselskaber i Spira-koncernen, og ejerskabet af Danpo sammen med Svenska Lantmännens omsætning i Danmark betyder, at der er tale om en fusion, der er anmeldelsespligtig i bl.a. Danmark. 2. Konkurrencestyrelsen har i forbindelse med behandlingen af fusionsanmeldelsen identificeret en række produktmarkeder samt et tilstødende marked, som er blevet gjort til genstand for en nærmere undersøgelse. 3. På afsætningssiden kan markedet opdeles i to segmenter, nemlig markedet for salg af kyllingeprodukter til detailhandelen, som geografisk afgrænses til Danmark og markedet for salg af kyllingeprodukter til catering og forarbejdningsindustrien, som geografisk må anses for at være noget større end Danmark. På disse markeder opererer Danpo og Rose Poultry samt en række udenlandske leverandører. 4. På indkøbssiden kan der afgrænses et marked for indkøb af slagtekyllinger fra slagtekyllingeproducenterne, som geografisk kan afgrænses til Danmark. 5. Endelig involverer fusionen et tilstødende marked for opdræt og salg af forældredyr, idet Svenska Lantmännen ejer et sådan foretagende, Swe-Chick. 6. På de relevante produktmarkeder vil der ved fusionen ikke ske forskydninger i markedsandele på det danske marked, idet Svenska Lantmännen ikke har aktiviteter af denne art. Imidlertid har Svenska Lantmännen med SweChick en uhyre stærk stilling på markedet for opdræt og salg af forældredyr til danske rugerier. På nuværende tidspunkt nedstammer samtlige slagtekyllinger, der leveres til de to danske slagterier, fra forældredyr fra SweChick. 7. Konkurrencestyrelsen har derfor overvejet, om Svenska Lantmännen med denne meget stærke position på et tilstødende marked på en eller anden måde skulle kunne presse konkurrenten til Danpo, Rose Poultry, og dermed øge Danpos markedsandel på markedet for indkøb af slagtekyllinger fra producenterne og eventuelt også på markedet for salg af kyllingeprodukter til detailhandelen m.v. Det er med den nuværende undersøgelse vanskeligt at afgøre helt præcis. Imidlertid har Svenska Lantmännen afgivet et tilsagn om, at så længe selskabet har bestemmende indflydelse i SweChick og/eller Danpo, vil SweChick levere til samtlige danske rugerier på lige og ikke-diskriminerende vilkår, og med dette tilsagn må de konkurrencemæssige betænkeligheder anses for at være elimineret. Afgørelse Det meddeles Svenska Lantmännen og Lantbrukarnas Ekonomiaktiebolag At den anmeldte fusion vedrørende Svenska Lantmännens overtagelse af 83 % af 1/14

2 aktierne i Spira AB er omfattet af konkurrencelovens fusionsregler, jf. konkurrencelovens 12, stk. 1, jf. 12a, stk. 1. At den anmeldte fusion godkendes på vilkår af, at de af Svenska Lantmännen afgivne tilsagn efterleves, jf. konkurrencelovens 12 e jf. 12 c, stk. 2. Tilsagn Under behandlingen af fusionsanmeldelsen har parterne afgivet følgende tilsagn: Ved aktieoverdragelsesaftale af 1. marts 2005 overdroges 83 % af aktierne i Spira-koncernen til Svenska Lantmännen ek för (herefter SvL ), således at SvL nu besidder 91 % af aktierne i Spira-koncernen. Da det danske fjerkræslagteri Danpo A/S (herefter Danpo ) er et helejet datterselskab i Spirakoncernen, betyder dette, at SvL gennem ejerskabet af Danpo kommer til at konkurrere med blandt andet Rose Poultry på det danske marked. SvL s datterselskab SweChick AB (herefter SweChick ), som repræsenterer forældredyr af typen ROSS, er for nærværende den væsentligste leverandør af forældredyr til de to danske rugerier Danhatch og Holmegård (gennem sammenslutningen Broiler Breeder Supply ApS), som igen leverer daggamle slagtekyllinger til en række producenter (landmænd), der er tilknyttet Danpo, Rose Poultry med flere. På baggrund af SvL s p.t. ledende stilling gennem SweChick på det danske marked for forældredyr, har SvL indvilliget i at afgive følgende tilsagn: SweChick og SvL forpligter sig hermed til at sikre, at leverancer af ROSS forældredyr fra SweChick til danske rugerier sker på lige og ikke-diskriminerende vilkår til samtlige danske rugerier, der måtte ønske at aftage de nævnte forældredyr. Ovennævnte forpligtelse gælder også i relation til adgangen til nyt og forbedret avlsmateriale, som SweChick måtte opnå ret til at levere. Tilsagnet er kun bindende for SvL og SweChick, så længe SvL direkte eller indirekte har en kontrollerende indflydelse på sit nuværende datterselskab SweChick. Endvidere er tilsagnet kun bindende for SvL og SweChick, så længe SvL direkte eller indirekte har en kontrollerende indflydelse på Danpo. Sagsfremstilling 8. Den 9. marts 2005 modtog styrelsen en fusionsanmeldelse mellem Svenska Lantmännen (SvL) og Lantbrukarnas Ekonomiaktiebolag (publ) (LEAB) vedr. SvL s overtagelse af 83 % af aktierne i det af LEAB ejede Spira AB (Spira). Danpo A/S og Kronfågel AB - begge kyllingeslagterier - er helejede datterselskaber i Spirakoncernen. 9. Styrelsen har gennemført en undersøgelse af de markeder, der berøres af fusionen, herunder høring af relevante virksomheder og organisationer. 10. Fusionen er tillige anmeldt i Sverige og Tyskland. I Tyskland er fusionen godkendt uden afgivelse af tilsagn. Parterne 2/14

3 11. De deltagende virksomheder er SvL og LEAB. LEAB er et holdingselskab ejet af Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Sverige. Figur 1: Virksomheder i fusionen 12. SvL er en økonomisk forening ((ek för) svarende til et andelsselskab) med svenske landbrug som medlemmer. SvL er aktiv inden for grovvarebranchen mv. i Sverige, Danmark og en snes andre lande. De erhvervsmæssige aktiviteter foregår gennem en række datterselskaber. SvL s koncernomsætning er på verdensplan SEK 28 mia. (2003). SvL er aktiv i Danmark inden for bl.a. mel, brød og morgenmadsprodukter gennem Cerealia og dettes helejede datterselskaber Schulstad og Cerealia Unibake (Hatting). SvL har ligeledes et samarbejde med bl.a. DLG om indkøb af gødning og planteværn mv. 13. SvL har i forvejen interesser inden for fjerkræbranchen. Således sælger selskabet gennem avlsselskabet SweChick forældredyr og gennem rugeriet Svenska Kläckeribolaget AB daggamle kyllinger til henholdsvis danske ægrugerier og slagtekyllingeproducenter. SvL har en aktieandel på 15,7 % i grovvareselskabet Hedegaard A/S, som igen ejer 20 % af aktierne i rugeriet Danhatch. SvL s samlede nettoomsætning i Danmark udgjorde i 2003 godt DKK 3,2 mia. opgjort efter 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 895 af 21. september 2000 om beregning af omsætning i konkurrenceloven. 14. Spira AB ejedes forud for fusionen af LEAB og SvL med hhv. 92 % og 8 %. Spira producerer og sælger fjerkrækød i Sverige gennem det helejede datterselskab, Kronfågel og i Danmark gennem Danpo. Spira-koncernens omsætning på verdensplan udgjorde i 2003 SEK 2,9 mia., heraf udgjorde Danpos omsætning i Danmark DKK 681 mio. 15. Gennem Danpo ejer Spira andele i Gern Fjerkræ P/S (slagtning af store fjerkræ) og Farmfoods A/S (oparbejdning af fjerkræslagteaffald). 16. LEAB er et holdingselskab ejet af LRF. Selskabets datterselskaber driver servicevirksomhed for LRF s medlemmer. Serviceydelserne består udover aktiviteterne i Spira - af tilbud om forsikringer, økonomisk og juridisk konsulentbistand, udgivelse af tidsskrifter mv. i Sverige. 17. LRF er interesse- og erhvervsorganisation for ejere af svenske land- og skovbrug samt for 36 landbrugsvirksomheder, fx Arla Foods ek för og SvL. 18. Spira og SvL s årlige omsætning i Danmark kommer tilsammen op på DKK 3,9 mia., jf. konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, jf. 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 895 af 21. 3/14

4 september 2000 om beregning af omsætning i konkurrenceloven. Aftalen 19. Ved fusionen overdrages 83 % af aktierne i Spira fra LEAB til SvL, således at LEAB efter fusionen har 9 % af aktierne og SvL har 91 %. LEAB og SvL har i forbindelse med fusionen udarbejdet en aktieoverdragelsesaftale og en aktionæroverenskomst. 20. Aktieoverdragelsesaftalen er indgået 1. marts Heraf fremgår, at den endelige overtagelsesdag vil være den første i måneden efter at en række betingelser er opfyldt. Således forudsættes tilført yderligere kapital til Spira samt konkurrencemyndighedernes godkendelse af fusionen. 21. Aktieoverdragelsesaftalen indeholder en konkurrenceklausul, hvori LEAB forpligtiger sig til ikke, inden for en periode på 3 år gældende fra 1. marts 2005, at drive, direkte eller indirekte, konkurrerende virksomhed med Spira. 22. Aktionæroverenskomsten beskriver fordelingen af aktier og bestyrelsespladser efter fusionen. LEAB får således ret til 2 pladser i bestyrelsen ud af 11 mulige. En række beslutninger kan kun gennemføres, hvis de af LEAB udpegede bestyrelsesmedlemmer er enige deri. Det drejer sig fx om erhvervelse af fast ejendom, øvrige investeringer over en vis beløbsgrænse samt beslutninger vedrørende aktiebesiddelserne og aktiekapitalen. Herved opnår LEAB ifølge anmelder en sådan indflydelse med selskabet, at der foreligger fælles kontrol. 23. Aktionæroverenskomsten indeholder desuden en klausul om, at såfremt SvL eller LEAB ønsker at drive konkurrerende virksomhed direkte eller indirekte gennem ejerskab af en anden virksomhed, skal dette godkendes af den anden part. Dette vil også gælde efter aktionæroverenskomstens ophør. 24. Aktionæroverenskomsten er gældende til og med 31. december Herefter løber aftalen for 12 måneder ad gangen, med mindre den er opsagt 6 måneder før udløb. Anmeldelsespligtig fusion 25. De deltagende virksomheders samlede omsætning i Danmark overstiger tilsammen DKK 3,8 mia., ligesom begge har en omsætning i Danmark på over DKK 300 mio. Tærskelværdierne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er dermed overskredet. 26. Anmelder har tilkendegivet, at der er tale om fælles kontrol med Spira-koncernen, hvorfor der er tale om oprettelsen af et joint venture. 27. Ud fra oplysningerne i anmeldelsen finder styrelsen, at der kan være tvivl om, hvorvidt der kommer til at foreligge fælles kontrol med Spira, således at fusionen omfattes af bestemmelserne i konkurrencelovens 12a, stk. 2. Det er imidlertid uden betydning for behandlingen af fusionsanmeldelsen, da overtagelsen af Spira ikke kan antages at medføre noget samordningsaspekt i forholdet mellem Spira og dets ejere i fremtiden, som er af mærkbar betydning for konkurrencen, jf. nærmere nedenfor. 28. Under alle omstændigheder falder aktieovertagelsen ind under bestemmelsen i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2, og der er derfor tale om en anmeldelsespligtig fusion, jf. konkurrencelovens 12b, stk. 1. Fusionen må ikke gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den, jf. konkurrencelovens 12c, stk. 5.

5 Markedsbeskrivelse 29. Danpos erhvervsvirksomhed i Danmark består i slagtning af kyllinger på anlæg i Aars og Farre. Derudover findes én anden større virksomhed inden for denne branche på det danske marked, nemlig Rose Poultry (Rose), der har slagteanlæg i Vinderup, Skovsgaard og Padborg. 30. Slagterierne indkøber slagtekyllinger fra slagtekyllingeproducenterne. Der er ca. 250 producenter i Danmark, der har faste aftaler med slagterierne om leverancer af slagtekyllinger. Slagtekyllingeproducenterne modtager de daggamle kyllinger fra særlige rugerier med henblik på opfedning og levering til slagtning. 31. Aftalerne mellem slagterierne og slagtekyllingeproducenterne udstikker rammerne for bl.a. prisafregning, bestemmelser for produktionen, driften (f.eks. foderanvisninger) samt leveringsbetingelser. Producenterne har pligt til at levere den aftalte produktion til et givent slagteri, ligesom slagteriet har pligt til at aftage hele den aftalte produktion af slagtekyllinger 1. Danpo får årligt leveret [ ] mio. kyllinger til slagtning, mens det tilsvarende tal for Rose er [ ] mio. kyllinger. 32. Der findes to leverandører af daggamle slagtekyllinger i Danmark, Danhatch og Holmegård Rugeri (Holmegård). Danhatch er etableret pr. 1. august 2003 efter en fusion mellem det tidligere Mølbjergs Rugeri og Fællesrugeriet. Danhatch er noget større end Holmegård, idet Danhatch har kapacitet til ca. [ ] mio. daggamle kyllinger (producerede i 2004 [ ] mio.), hvorimod Holmegård har kapacitet til ca. [ ] mio. daggamle kyllinger (producerede i 2004 [ ] mio.). Danpo har indgået en samarbejdsaftale med Danhatch om hvilke krav, der skal gælde til de daggamle kyllinger, som Danhatch leverer til Danpos slagtekyllingeproducenter. Der er for nuværende ingen krav om, at slagtekyllingeproducenterne skal benytte et bestemt rugeri. Både Danhatch og Holmegård leverer således til slagtekyllingeproducenter tilknyttet både Danpo og Rose. [ ]. 33. Rugeriernes produktion af daggamle kyllinger sker på basis af indkøbte forældredyr, der herefter placeres på et antal gårde for produktion af rugeæg. Forældredyrene indkøbes som daggamle dyr fra forældredyrsproducenterne. Dette indkøb sker gennem indkøbsselskabet Broiler Breeder Supply ApS (BBS), som slagterierne og rugerierne ejer i fællesskab. Baggrunden for indkøbssamarbejdet skal søges i branchens ønske om at bekæmpe salmonella i kyllinger. Danhatch, Holmegård, Rose og Danpo har således aftalt, at indkøb af forældredyr sker gennem BBS. Et koordinationsudvalg under BBS godkender forældredyrsproducenter, således at de opfylder dansk lovgivning vedr. salmonella. Godkendelsen sker på rent objektive vilkår 2. Figur 2: Indkøbsmarkedet 5/14

6 34. Rugeriernes ønsker om indkøb af forældredyr afhænger af slagtekyllingeproducenternes og/eller slagteriernes tilkendegivelser, idet avlsmaterialet er af væsentlig betydning for produktionen og det færdige produkt. Rugerierne afgiver årlige bestillinger på forældredyr til BBS, hvorefter BBS forhandler med ejerne af den ønskede avlsrace om levering og pris. BBS videresælger forældredyrene til rugerierne med et tillæg på 25 øre pr. kylling. Dette tillæg dækker de udgifter, som BBS har i forbindelse med importen, opretholdelse af importgodkendelse samt kontrol af, at salmonellahandlingsplanen overholdes. 35. SweChick opererer på markedet for opdræt af daggamle forældredyr. Disse forældredyr udruges af bedsteforældredyr inden for bestemte avlsmærker. SweChick er agent for det skotske avlsmærke Ross. SweChick køber således bedsteforældredyr fra den skotske leverandør, Aviagen Ltd., hvorefter selskabet producerer og sælger forældredyr til hele Norden. Af samarbejdsaftalen mellem SweChick og Aviagen Ltd. fremgår det, at SweChick er det eneste rugeri, der har en aftale med Aviagen Ltd. om levering af bedsteforældredyr af avlsmærket Ross i Danmark, Norge, Sverige og på Island (territoriet). 36. SweChick har med aftalen forpligtet sig til ikke at sælge bedsteforældredyr uden for territoriet, ligesom de er afskåret fra at foretage aktivt salg af forældredyrene uden for territoriet. 37. Selve avlsarbejdet foregår hos ganske få internationale avlsselskaber, der ejer og udvikler genmaterialet bag hele verdens kommercielle slagtekyllingeproduktion. De førende selskaber på verdensplan er skotske Aviagen Ltd., der står bag avlsmærket Ross, og amerikanske Cobb- Vantress Inc., der har avlsmærket Cobb. Cobb (bedsteforældredyr) er tidligere blevet opdrættet i Danmark, men denne produktion er nu lukket. Dansk Fjerkræråd har oplyst, at racen Cobb har været inde i alvorlige vanskeligheder med avlsmaterialet, idet hanelinien havde 6/14

7 fået nogle forkerte arveegenskaber. Firmaet arbejder med at få denne race tilbage til markedet ved at anvende en amerikansk hanelinie. Endelig er en hollandsk virksomhed, Nutreco (Euribrid) aktiv med avlsmærket Hybro, og et fransk selskab står bag avlsmærket Hubberd. Bedsteforældredyr udvælges på baggrund af genetiske egenskaber såsom reproduktion, livskraft, benstyrke, tilvækst, foderudnyttelse og kødkvalitet. 38. Praksis p.t. er imidlertid, at det alene er racen Ross, der bruges i produktionen af slagtekyllinger i Danmark. Samtlige forældredyr, der indkøbes gennem BBS, stammer fra SweChick, og det er den almindelige opfattelse i branchen, at der pt. ikke findes alternative avlsmærker af tilsvarende eller bedre kvalitet end Ross. Figur 3: Afsætningsmarkedet 39. Downstream i forhold til slagterierne er forholdet, at både Danpo og Rose sælger kyllingeprodukter til såvel detailhandlen, cateringsektoren og forarbejdningsindustrien på det danske marked og til eksport. Over halvdelen af både Danpos og Roses produktion går til eksport (2004). Eksporten er bl.a. påvirket af veterinære krav til kyllingeprodukterne såsom krav om salmonellafrihed. Danmark har strenge krav til salmonellabekæmpelse og har efterhånden fået nedbragt forekomsten til et meget lavt niveau. Foranstaltningerne til bekæmpelse af salmonella har imidlertid traditionelt været endnu strengere i Sverige. Anmelder har oplyst, at Danpo fortrinsvis eksporterer kyllingeprodukter via danske agenter. 40. Eksportmarkederne for dansk producerede kyllingeprodukter er ændret fra en høj eksportandel til Golflandene, til i stedet at fokusere på at sælge parterede produkter til EUlandene, som fortsat er et delvist beskyttet marked pga. importtoldafgifter. Dette skyldes, at brasilianske leverancer delvist har udkonkurreret danske produkter i Golflandene. Rose har desuden en stor eksport til Sverige 3. Danpo er ikke aktiv på det svenske marked, idet Spiras salg til dette marked sker gennem svenske Kronfågel. 41. Det danske marked omfatter detailhandelen, forarbejdningsindustrien og cateringsektoren. Produkterne er hele, friske eller frosne kyllinger, eller parteringer af disse. Der er gennem de senere år sket en stærk stigning i produktionen af parterede produkter på bekostning af hele kyllinger. Det er over for Konkurrencestyrelsen blevet oplyst, at andelen af hele kyllinger i 2001 udgjorde 32 % af produktionen, og denne andel er i 2004 faldet til 24 %. 7/14

8 42. Udviklingen hænger bl.a. sammen med, at markedet for salg af dansk producerede kyllinger også i Danmark er under pres fra billig import fra hovedsageligt europæiske lande samt Thailand og Brasilien. Importen af udenlandsk kyllingekød er steget med 81 % over en 3-årig periode til i dag at udgøre ca % af det danske marked. Importen er generelt bestemt af pris, kvalitet og bakteriologi. 43. I detailhandlen afhænger importandelen i høj grad af kædernes holdning til salmonellafrihed, idet detailkæder uden krav til salmonellafrihed har en større andel af import. Danske detailkæder med krav om salmonellafrihed er således i praksis begrænset til at indkøbe hos danske og svenske producenter. Krav om salmonellafrihed har imidlertid ikke samme betydning, hvis færdigprodukterne skal opvarmes til over 65o C. Anmelder har oplyst, at Danpos markedsandel i detailhandlen i Danmark er på [ ] % i I følge styrelsens undersøgelser er denne andel [ ] % i 2004, og importen er steget i samme periode. Rose har en markedsandel på ca. [ ] % i detailhandlen i Danmark. 44. I cateringsektoren er importen igen afhængig af holdningen til salmonellafrihed, men generelt er importandelen højere. Importen foregår i højere grad end for detailhandlen gennem danske agenter, hvilket skyldes, at cateringselskaberne hver for sig har et mindre indkøbspotentiale end de store detailhandelskæder. 45. Forarbejdningsindustrien anvender bl.a. kyllingekød til pålæg og til færdiglavede retter 4. Det er i høj grad slagterierne selv, der forarbejder kyllingeprodukterne. Danpo har således en decideret forædlingsfabrik i Farre. Derudover fremstiller bl.a. Tulip, der ejes af Danish Crown, forarbejdede kyllingeprodukter, inkl. pålæg, af både dansk og udenlandsk kyllingekød. Berørte markeder 46. Et berørt marked er ethvert produktmarked, hvor to eller flere af de deltagende virksomheder opererer, og, uanset fusionen, individuelt eller tilsammen har en markedsandel på 15 % eller derover. 47. Spira har alene aktiviteter på markedet for kyllingeprodukter gennem Danpo og Kronfågel. LRF og LEAB har ingen aktiviteter på dette marked, og hverken LRF, LEAB eller Spira har ifølge anmelder aktiviteter på markeder i Danmark, hvor SvL er aktiv. 48. SvL har aktiviteter inden for landbrug, hvor en række datterselskaber er aktive inden for køb, forædling og salg af korn, foder og brød samt landbrugsmaskiner. 49. Sammenfattende kan det således konkluderes, at der i forbindelse med fusionen ikke findes berørte markeder. Tilstødende markeder 50. Et tilstødende marked er ethvert produktmarked, hvor en eller flere af de deltagende virksomheder er aktive i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller flere af de øvrige deltagende virksomheder er aktive, dog kun hvis markedsandelen individuelt eller tilsammen overstiger 25 %. 51. På det tilstødende marked for produktion og salg af forældredyr producerer og sælger SvL via SweChick forældredyr til rugerier. SweChick er pt. eneste leverandør til det danske indkøbssamarbejde BBS. [ ]. SweChick er markedsledende med en markedsandel på over 25 %, hvorfor produktion af forældredyr er et tilstødende marked. Afgrænsning af det relevante produktmarked 8/14

9 52. Anmelder har angivet det relevante produktmarked til fremstilling og salg af kyllingeprodukter særlig inden for segmenterne detail og catering. 53. Styrelsen er enig i afgrænsning af produktmarkedet til kyllingeprodukter. Styrelsen finder imidlertid, at markedet skal afgrænses både i forhold til Danpos salg af kyllingeprodukter til detail og catering m.v. og i forhold til Danpos køb af levende slagtekyllinger fra fjerkræproducenterne. Afsætningsmarkedet 54. Konkurrencestyrelsen er enig i, at kyllingeprodukter adskiller sig fra andre kødtyper, idet der ikke er efterspørgselssubstitution til f.eks. svine- eller oksekød. Efterspørgselen efter magert, hvidt kød som kyllingekød har været stigende i forhold til andre kødtyper. Der er tillige store prisforskelle på forskellige fjerkrætyper, hvilket mindsker forbrugernes substitutionsvillighed. Kyllingeprodukter kan underopdeles i ferske, frosne eller forarbejdede produkter. 55. Ses der på udbudssubstitution, er det ikke muligt på kort sigt og uden store investeringsomkostninger at omlægge produktionen til kyllingeslagtning fra slagtning af andre fjerkrætyper eller andre slagtedyr. Der gælder tillige forskellige veterinære krav ved produktion af forskellige typer fjerkræ. Produktionen af kyllingeprodukter foregår således på særskilte anlæg og andre anlæg end for fx store fjerkræ (ænder, gæs og kalkuner) og for svin og kreaturer. 56. Det relevante produktmarked afgrænses således til produktion og salg af kyllingeprodukter, hvorunder en opdeling i ferske, frosne og forarbejdede produkter ikke anses for relevant i denne sag. Indkøbsmarkedet 57. Dertil kommer, at Konkurrencestyrelsen må fastholde, at der også kan afgrænses et marked for køb af slagtekyllinger fra slagtekyllingeproducenterne. Slagtekyllingeproducenterne er selvstændige erhvervsdrivende. Opkøb af slagtekyllinger er et selvstændigt marked. Slagterierne kan heller ikke omstille sig til anden produktion med kort varsel, fx svin eller kvæg mv. 58. På samme vis vil styrelsen afvise, at slagterier inden for andre typer kød, herunder andre fjerkrætyper, skulle kunne omlægge produktionen til kyllinger inden for en tidsramme, der er så lille, at der kan være tale om udbudssubstitution. Kyllinger opdrættes i særlige huse, der er tilpasset de vilkår, som er hensigtsmæssige for slagtekyllinger i de 1-2 måneder, de opholder sig dér bl.a. med hensyn til lys, varme og hygiejne. Det er således også almindeligt med produktionskontrakter af en vis varighed 5. Tilstødende marked 59. Markedet for opdræt og salg af forældredyr er et tilstødende marked, hvor koncernfællesskabet mellem Danpo og SweChick, kan få betydning for leveringen af forældredyr af mærket Ross til f.eks. Rose. SweChick har gennem sin aftale med Aviagen Ltd. en meget stærk stilling på dette marked. Da produktionen af avlsmærket Cobb pt. ikke fungerer, er der lige nu ikke andre avlsmærker, der har interesse for danske rugerier. Indkøb af forældredyr er alene bestemt af genetiske forhold samt krav om salmonellafrihed. Dog har Konkurrencestyrelsen fået oplyst, at dyr leveret fra SweChick nok er de friskeste dyr, fordi transporttiden er relativ kort. Afgrænsning af det relevante geografiske marked 9/14

10 Afsætningsmarkedet 60. Både Danpo og Rose eksporterer over halvdelen af produktionen af kyllingeprodukter. Danpos eksport sker gennem agenter. På den baggrund finder anmelder, at markedet geografisk kan afgrænses til Danmark. 61. Danpo og Rose står tilsammen for ca. [ ] % af forsyningen af kyllingeprodukter til det danske detailmarked med Danpo som den største udbyder. Resten stammer fra import og importandelen er stigende. Det skyldes ikke mindst lave priser for importerede produkter. 62. Den stigende import peger i retning af, at markedet geografisk er større end Danmark eller i hvert fald udvikler sig i den retning. Oplysninger fra detailhandlen viser, at indkøb af kyllingeprodukter til en vis grad foregår ved, at detailhandelen henvender sig direkte hos producenten, danske som udenlandske kyllingeslagterier. Sekundært benyttes agenter. 63. Det kunne overvejes at gennemføre en nærmere undersøgelse af den geografiske udstrækning af markedet. Styrelsen har dog undladt at gennemføre en sådan undersøgelse, da den ikke har betydning for resultatet. Styrelsen lægger derfor i det følgende i overensstemmelse med anmelders oplysninger til grund, at markedet for salg af kyllingeprodukter til detailhandelen er dansk. 64. Forholdene for forarbejdningsindustriens og cateringsektorens indkøb er lidt forskellige. Forarbejdningsindustrien køber fra såvel danske som udenlandske slagterier, medens cateringfirmaerne, der gennemgående køber i mindre portioner, er mere afhængige af en dansk importør/agent. Det er styrelsens vurdering, at den stigende importandel betyder, at det geografiske marked bliver mere og mere internationalt. Idet det geografiske marked anses for værende internationalt, vil Danpo ikke have en markedsposition, der er konkurrencemæssig betænkelig. Indkøbsmarkedet 65. Markedet for køb af slagtekyllinger fra slagtekyllingeproducenterne afgrænses til Danmark. Dette hænger sammen med, at de voksne kyllinger til slagtning traditionelt ikke transporteres langt. Danske slagtekyllingeproducenter har længerevarende kontrakter med det slagteri, de er tilknyttet, og produktionen er tæt koordineret med slagteriernes planlægning. Alle disse slagtekyllingeproducenter ligger i Danmark. Der har været eksempler på transporter af danske slagtekyllinger til udlandet, men det har været ganske enkeltstående tilfælde. Styrelsen er ikke bekendt med, at producenter i udlandet skulle have haft kontrakter med danske slagterier. Rådet har i en tidligere afgørelse afgrænset dette marked til Danmark. Tilstødende marked 66. Det geografiske marked for indkøb af forældredyr er større end Danmark, idet de forældredyr, der benyttes i Danmark er produceret i Sverige. Anmelder har oplyst, at daggamle forældredyr kan transporteres i godt et døgn uden fodring eller indtagelse af vand, idet kyllingerne som nyudklækkede har egen forsyning. Transporten kan foregå med lastbiler, og længere transporter kan foregå med fly. 67. Det geografiske marked for forældredyr må geografisk være mindst Nordeuropa. SweChick har fordel af at være eneforhandler af Ross-forældredyr i bl.a. Danmark, og der findes pt. ingen alternative avlsmærker, der er tilsvarende eller bedre end Ross. Samlet konklusion for de relevante markeder 68. Dette fører til den samlede konklusion, at det relevante marked for slagteriernes indkøb af slagtekyllinger fra slagtekyllingeproducenterne afgrænses til Danmark. På dette marked har 10/14

11 Danpo en markedsandel på knap [ ] %, mens Roses andel er på godt [ ] %. 69. Det lægges også til grund, at det relevante marked på afsætningssiden kan opdeles i to segmenter. Det ene er salg af kyllingeprodukter til detailhandelen i Danmark. Det andet er salg af kyllingeprodukter til forarbejdningsindustrien og til catering, hvor markedet geografisk må anses for større end Danmark. 70. Det relevante marked på det tilstødende marked afgrænses til opdræt og salg af forældredyr i som minimum Nordeuropa. På dette marked har SweChick en overordentlig stærk stilling i Danmark især på nuværende tidspunkt, hvor der er problemer med den anden populære race, Cobb. Vurdering af fusionens påvirkninger af konkurrencen 71. Det er en betingelse for fusionens godkendelse, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. Fusionens styrke skal vurderes ud fra markedsandel og ud fra de konkrete forhold på markedet. Vurdering af markedet downstream 72. På markedet for salg af kyllingeprodukter til detail, catering m.v. findes der på det danske marked en række leverandører. Danpo er den største aktør. Imidlertid har køber, SvL, ingen aktiviteter hverken i Danmark eller andre steder inden for disse relevante produktmarkeder. Danpos markedsandele og markedsstyrke på disse produktmarkeder er således ikke direkte berørt af fusionen. Vurdering af markedet upstream 73. På markedet upstream køb af slagtekyllinger fra slagtekyllingeproducenterne - findes der i Danmark kun to aftagere af betydning, nemlig Rose og Danpo, og på dette marked er Rose den største, om end der ikke er den store forskel på de to aktører. Dette marked kan afgrænses til Danmark jf. ovenfor. På dette marked er Danpo således i direkte konkurrence med Rose. SvL har heller ikke umiddelbart aktiviteter på dette marked, og der vil ved fusionen ikke være tale om, at en dominerende stilling vil blive styrket. Imidlertid skal det efter styrelsens vurdering vurderes, om SvL med deres altdominerende stilling på markedet for salg af forældredyr til rugerierne har mulighed for alligevel at påvirke konkurrencesituationen på markedet for opkøb af slagtekyllinger, jf. nedenstående. De tilstødende markeder 74. På det tilstødende marked salg af forældredyr til de danske rugerier har SweChick en meget stærk stilling, og anmelder har angivet, at SweChick må anses for at være markedsledende. Når der i så stor stil aftages forældredyr fra SweChick hænger det sammen med, at dette rugeri er det eneste Ross-rugeri i Norden (som tidligere nævnt har SweChick en eneforhandlingsaftale med Aviagen Ltd. om levering af bedsteforældredyr af racen Ross). De friskeste dyr kommer fra SweChick. 75. SweChick er derfor en afgørende leverandør til det danske marked for salg af forældrekyllinger til udklækning af slagtekyllinger. Den anden danske konkurrent, Rose, er derfor i samme grad som Danpo afhængig af de leverancer af forældrekyllinger, der kommer fra SweChick til de danske rugerier. Det skal derfor overvejes, om SvL gennem ejerskabet af SweChick på nogen måde har mulighed for at favorisere sit eget datterselskab, Danpo, på bekostning af Rose, og dermed styrke Danpos stilling på de relevante markeder. 76. Det kan anføres, at SweChicks muligheder for at favorisere Danpo er begrænsede, fordi 11/14

12 Danpo og Danpos konkurrent, Rose, ikke er kunder hos SweChick. Det er rugerierne, der køber ind fra SweChick gennem BBS, og rugerierne sælger ikke direkte til slagterierne men til deres leverandører, slagtekyllingeproducenterne. Ingen af de to rugerier er knyttet eksklusivt til en bestemt kreds af slagtekyllingeproducenter. Som forholdene er i dag, vil SweChick ikke kunne forfordele Danpo ved sine leverancer til rugerierne på bekostning af Rose. 77. På den anden side er rugerierne helt afhængige af leverancerne til slagtekyllingeproducenterne, som er deres eneste kunder, og kyllingeproducenterne er igen helt afhængige af slagterierne. Slagterierne kræver i dag, at leverancerne af slagtekyllinger lever op til bestemte krav, og henviser evt. til et af rugerierne, som opfylder disse krav. Slagterierne vil også kunne indgå aftaler med rugerierne om at producere daggamle kyllinger med helt særlige kvaliteter, der skal leveres eksklusivt til deres producenter, og som evt. er leveret særskilt fra SweChick. 78. Det forhold, at rugerierne er uafhængige virksomheder og ikke ejet af slagterierne, er således ingen sikkerhed mod forskelsbehandling af slagterierne. 79. Dernæst kan det anføres, at rugerierne vil kunne købe fra andre end SweChick, evt. uden om BBS. Et sådant indkøb, hvor rugerierne selv skal stå for import, salmonellakontrol mv. kan være besværligt i forhold til nu. Såfremt rugerierne ønsker at importere forældredyr fra andre end SweChick af avlsracen Ross, som er den helt dominerende race i dag, og som slagtekyllingeproducenterne efterspørger, så vil de selv skulle stå for hele transaktionen, da Aviagens licensaftaler med forældredyrsproducenter alene tillader at disse foretager passivt salg til det danske marked. 80. Vanskelighederne ved at foretage en sådan import fra andre end SweChick er vanskelige at vurdere uden en dybtgående undersøgelse af forholdene, herunder omkostninger ved at opnå de nødvendige tilladelser, betydningen af transportafstande, jf. at nogle markedsdeltagere har oplyst at den korte afstand til SweChick spiller en rolle, kontrol med sygdomme (herunder salmonella) osv. 81. Styrelsen finder imidlertid, at der ikke er anledning til at iværksætte en sådan gennemgribende undersøgelse, idet SvL har afgivet et tilsagn om, at leveringer til danske rugerier vil ske på lige og ikke-diskriminerende vilkår, ligesom alle danske rugerier får lige adgang til nyt avlsmateriale. Konkurrencestyrelsen vurderer, at dette tilsagn eliminerer den eneste konkurrencemæssige betænkelighed i relation til det danske marked, som overhovedet ville kunne rejses i forbindelse med vurderingen af denne fusions påvirkning af den effektive konkurrence. Begrænsninger, der er nødvendige for fusionen 82. Aktieoverdragelsesaftalen indeholder i pkt. 8 en konkurrenceklausul, idet det fastsættes, at sælgeren i de første tre år fra underskriften af aftalen afskæres fra at påbegynde konkurrerende virksomhed. 83. Også aktionæroverenskomsten indeholder en konkurrenceklausul, idet det i aftalens pkt fastsættes, at begge parter forpligter sig til ikke uden den anden parts godkendelse at tage skridt til at drive virksomhed, der konkurrerer med Spira-koncernen. Denne bestemmelse gælder så længe en part har aktier i selskabet og gælder også selv om aktionæroverenskomsten ophører. 84. Ved vurderingen af, om disse bestemmelser er nødvendige for fusionens gennemførelse tager Konkurrencestyrelsen udgangspunkt i Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af 12/14

13 fusioner 6, Konkurrenceforbud mellem moderselskaberne og joint venturet kan anses for at være direkte knyttet til og nødvendig for gennemførelsen af fusionen blot det ikke er for vidtgående i tidsmæssig, geografisk og produktmæssig udstrækning. 86. Produktmæssigt og geografisk angiver klausulen, at moderselskaberne ikke må konkurrere med joint venturet. Det må anses for at falde inden for det tilladelige. En konkurrenceklausul med en varighed på tre år må ligeledes anses for acceptabel i forholdet mellem sælger og køber, når der overdrages både goodwill og knowhow Konkurrenceklausulen i aktionæroverenskomsten gælder i forhold til begge moderselskaber og i tidsmæssig udstrækning består den også efter joint venturets opløsning. Dette er mere vidtgående end meddelelsen lægger op til. 88. Det er imidlertid Konkurrencestyrelsens vurdering, at denne konkurrenceklausul ikke har nogen mærkbar påvirkning af det danske marked. LEAB er ikke aktiv på det danske marked og har heller ikke efter salget af 83 % af aktierne i Spira særlige forudsætninger for at blive det, og SvL er allerede aktiv gennem sit opkøb af Danpo, hvor klausulen ikke pålægger selskabet nogen reel begrænsning i Danmark. 89. Sammenfattende kan det konkluderes, at der i aftalerne med tilknytning til fusionen ikke findes mærkbare konkurrencebegrænsninger, der ikke er direkte knyttet til eller nødvendige for fusionens gennemførelse. Samordningsaspekt ved fusionen 90. Da det er gjort gældende, at der er tale om oprettelsen af et joint venture i medfør af konkurrencelovens 12a, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, skal der i medfør af konkurrencelovens 12c, stk. 3, også foretages en vurdering af, om oprettelsen af et joint venture tillige har til formål eller til følge at samordne fortsat uafhængige virksomheders adfærd. 91. Som tidligere beskrevet er den erhvervsvirksomhed, som sælger, LEAB, driver, overordentlig begrænset, og de områder, som det drejer sig om, har intet sammenfald med de erhvervsaktiviteter, som SvL gennem dattervirksomheder beskæftiger sig med i Danmark. Konkurrencestyrelsen vurderer derfor, at der med oprettelsen af dette joint venture ikke er risiko for, at de to moderselskaber skulle kunne samordne konkurrenceadfærden på noget marked med en deraf følgende mærkbar påvirkning af det danske marked. 1 Rådet godkendte på mødet 23. februar 2000 Danpo A/S dagældende aftaler med fjerkræproducenterne. 2 Styrelsen har meddelt en fritagelse til samarbejdet i BBS gældende til udgangen af december 2002, jf. omtalen på rådsmødet den 21. juni Roses eksport til Sverige skyldes, at dansk producerede kyllinger lever op til de svenske salmonellakrav. Af SvL s årsrapport fra 2003 fremgår det desuden, at en nylig udviklet quickmetode til testning af salmonella i kølet fersk fjerkræ, forventes at få importen til at stige på dette markedssegment, som ellers hidtil har været forbeholdt svenske producenter. 4 Se Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg, Konkurrencestyrelsen april 2002, s Der henvises i øvrigt Konkurrencerådets afgørelse om Danpos aftaler med slagtekyllingeproducenter, jf. note /C 56/03 13/14

14 7 Da der ifølge anmeldelsen er tale om fælles kontrol med selskabet vil det fortrinsvis være pkt i meddelelsen, der vil være relevant i vurderingen af disse to konkurrenceklausuler. 8 Se meddelelsens pkt /14

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Oprettelse af Ferti Supply - dansk resumé

Oprettelse af Ferti Supply - dansk resumé Oprettelse af Ferti Supply - dansk resumé Journal nr. 4/0120-0401-0001/FI/LD/LKA Rådsmødet den 22. februar 2006 Oprettelse af Ferti Supply dansk resumé 1. Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.a. (DLG),

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S Punkt 3: Rådsmøde den 24. juni 2015 24-06-2015 14/05769 /JF, LCA, LTA, LKA, AKE, STP, HBK, MMW DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Den danske kyllings historie Side 2 Den danske kyllings historie Tilbageblik Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-010186 03-04-2009 Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

DLG. v. Torben Thomsen

DLG. v. Torben Thomsen DLG v. Torben Thomsen Overblik Blandt Europas største landbrugsselskaber Aktiviteter i mere end 20 lande Blandt de største eksportører af maltbyg, sædekorn, foderog brødkorn samt raps i EU Fakta om DLG

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Fusionerne mellem DLG/AAA og DA/AAA

Fusionerne mellem DLG/AAA og DA/AAA 26-02-2010 MES 4/0120-0401-0048 4/0120-0401-0049 AWF / EMS / JF / LG / MER SA / TWJ Fusionerne mellem DLG/AAA og DA/AAA 1. Fusionssagerne 1. Den 27. januar 2010 anmeldte Dansk Landbrugs Grovvareselskab

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016 Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion 1. februar 2016 Agenda 1. Kort introduktion 2. Økologi i Danmark hvordan udvikler økologien sig? 3. Afsætning af kylling og økologiske kyllinger i Danmark

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

ESBL i fjerkræproduktionen. v/ Chefkonsulent Jan Dahl L&F.

ESBL i fjerkræproduktionen. v/ Chefkonsulent Jan Dahl L&F. ESBL i fjerkræproduktionen v/ Chefkonsulent Jan Dahl L&F. Hvad er ESBL? Hvorfor er det et problem? Hvad betyder ESBL fra kyllinger? Hvorfor har vi ESBL i danske kyllinger? Handlingsplanen mod ESBL i danske

Læs mere

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet 2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.520 Danske Trælast A/S (advokat Erik Mohr Mersing) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler 1 af 10 18-06-2012 13:31 Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Dansk Trælast A/S har ved skrivelse

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere