Aktionæroverenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionæroverenskomst"

Transkript

1 Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: fax: Aktionæroverenskomst Mellem undertegnede (herefter kaldet A), (herefter kaldet B), (herefter kaldet C), (herefter kaldet D), (herefter kaldet E), (herefter kaldet F), (herefter kaldet G), (herefter kaldet H), (herefter kaldet I), og (herefter kaldet J) er dags dato indgået følgende aktionæroverenskomst vedrørende parternes aktiebesiddelse i Hunters Club & Investment Co II A/S, CVR-Nr. (herefter kaldet Selskabet) idet aktionærerne af henholdsvis Obzor Beach Resort II + IV EOOD og Byala Beach

2 - 2 - Resort EOOD har erhvervet 29 bulgarske selskaber i henhold til Købsaftale Bilag 1a og 1b, der hver ejer en lejlighed i henholdsvis bebyggelsen Obzor og Byala, 4 stk. i blok B + 2 stk. i blok E + 2 stk. i blok F + 10 stk. i blok G Obzor og 12 stk. i Byala, jf. Bilag 2a og 2b, idet de enkelte lejligheder i henhold til indgået udlejningskontrakt, Bilag 3, søges udlejet, hver for sig, idet selskaberne søges afhændet enten samlet eller hver for sig, således at alle selskaber forventes solgt fra 1. august 2011 og inden 31. december 2011, idet Selskabet efter salg af de bulgarske datterselskaber opløses efter reglerne i aktieselskabslovens 126a eller likvideres i solvent likvidation ikke før 1. august 2011 og ikke senere end 31. december 2011, idet de bulgarske datterselskaber ikke må have andre aktiviteter end at eje og udleje de oplistede lejligheder i Bilag 1 & 2, idet Selskabet er projektselskabet (corporate wheel) for projektet, som beskrevet i Memorandum Bilag 4 med tilhørende budget Bilag 5 og i øvrigt på følgende nærmere VILKÅR 1 Definitioner 1.1 Udtrykket Procent forudgået af et tal betyder en aktionær, der ejer, eller en samvirkende gruppe af aktionærer, der tilsammen ejer, den ved tallet angivne procent af alle aktier i Selskabet. 1.2 Ved Storaktionær forstås en aktionær, der ejer mere end 25% af Selskabets aktier. Ejer aktionærer, der er nærstående, tilsammen mere end 25% af Selskabets aktier, er hver af dem ligeledes Storaktionær. 1.3 Ved Småaktionær forstås en aktionær, der ikke er Storaktionær. 2 Aktionæroverenskomstens karakter 2.1 Aktionæroverenskomsten er den overordnede regulering af aktionærernes forhold som aktionærer i Selskabet. Den har mellem parterne forrang for Selskabets vedtægter, Bilag 6, ligesom bestyrelsens og direktionens beslutninger - herunder bestyrelsens beslutninger vedrørende sam-

3 - 3 - tykke til aktieovergang og indstilling til udbytte - træffes overensstemmende med bestemmelserne i aktionæroverenskomsten. 2.2 Selskabet har ikke udstedt aktiebreve, jf. aktieselskabslovens 21, hvorfor Selskabets aktiebog er forsynet med en påtegning om indgåelsen af nærværende aktionæroverenskomst med særlig fremhævelse af, at aktionæroverenskomsten indeholder bestemmelser om forkøbsret, køberet, pantsætningsbegrænsning og stemmebinding. 3 Aktiefordeling 3.1 Ved nærværende aftales indgåelse er aktierne fordelt således: Aktionær Nom. kr. % A B C D E F G H I J 3.2 Ændringer i aktiefordelingen berører ikke bestemmelserne i nærværende aktionæroverenskomst, bortset fra, at ændringen kan bevirke, at en aktionær skifter status fra Storaktionær til Småaktionær eller omvendt. 3.3 Ved aftalens indgåelse er Storaktionær(er), medens de øvrige aktionærer er Småaktionærer. 3.4 Bliver en aktionær nærstående med en anden aktionær, skal bestyrelsesformanden underrettes herom. Bestyrelsesformanden orienterer alle aktionærer om forholdet. 4 Generalforsamling 4.1 Enhver part er pligtig på Selskabets generalforsamling at afgive sin stemme overensstemmende med reglerne i nærværende aktionæroverenskomst.

4 Dirigent på generalforsamlingen skal være advokat og udpeges af Selskabets bestyrelse. 4.3 Dirigenten har ret og pligt til at erklære en stemmeafgivning ugyldig, for så vidt den er i strid med aktionæroverenskomsten. 5 Bestyrelse 5.1 En aktionær eller en gruppe af aktionærer kan udpege ét bestyrelsesmedlem for hver fulde 30% af aktiekapitalen, de ejer. Alle aktionærerne stemmer for valg af de således udpegede. Der vælges ikke flere bestyrelsesmedlemmer end de udpegede, idet xxx, xxx, xxx og xxx anses for valgt til bestyrelsen for en fireårig periode på Selskabets stiftende generalforsamling. 5.2 Bestyrelsesmedlemmerne må ikke gennem ejerinteresser, ansættelsesforhold, rådgiverhverv eller på anden måde være interesseret i eller tilknyttet et med Selskabet konkurrerende foretagende. Alle aktionærer er bekendt med Leon Thormod Hansens rolle og har accepteret hans deltagelse i Selskabets ledelse. 5.3 Som bestyrelsesmedlemmer må kun udpeges nogen, der har afgivet erklæring om, at ville iagttage aktionæroverenskomsten ved udførelsen af bestyrelseshvervet. 5.4 Parterne må om fornødent medvirke til ændringer i bestyrelsen for at sikre, at aktionæroverenskomsten respekteres, og at de udpegede bestyrelsesmedlemmer til enhver tid opfylder de i 5.2 stillede habilitetskrav. 5.5 Bestyrelsens medlemmer har krav på et rimeligt honorar. Selskabet dækker bestyrelsesmedlemmernes rejseomkostninger. 6 Udbyttepolitik Procent kan forlange eller modsætte sig udbytteudlodninger af årets overskud idet det er hensigten at der ikke udbetales udbytte før efter 31. december 2011.

5 - 5-7 Beslutninger, der kræver kvalificeret majoritet 7.1 Følgende beslutninger kræver kvalificeret tilslutning fra aktionærerne, således at beslutningen, hvad enten den skal træffes på generalforsamlingen eller kan træffes i bestyrelsen, skal have tilslutning fra de anførte Procenter: Væsentlige udvidelser eller indskrænkninger i Selskabets forretningsområde, herunder salg af Selskabets virksomhed eller en væsentlig del deraf kræver 75% af aktiekapitalen stemmer for Ændring i Selskabets vedtægter (herunder i forbindelse med kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, fusion og spaltning), for så vidt ændringen ikke nødvendiggøres af lovkrav kræver 90% af aktiekapitalen stemmer for Det er forudsat, at Selskabet opløses efter reglerne i aktieselskabslovens 126a eller opløses ved solvent likvidation ikke før 1. august 2011 og senest 31. december 2011 forudsat, at alle 29 datterselskaber er solgt på dette tidspunkt. Der kræves således 100% s enighed mellem aktionærerne om ændring af bestemmelsen om opløsning eller likvidation Valg af anden revisor end KPMG kræver 75% stemmer herfor. 8 Aftaler med Selskabet 8.1 Alle aftaler mellem Selskabet og en aktionær eller dennes nærstående skal indgås på sædvanlige markedsmæssige vilkår. Ingen aktionær er således berettiget til at opnå særlige fordele ved samhandel eller samarbejde med Selskabet, ligesom ingen aktionær er pligtig at have samhandel eller samarbejde med Selskabet på for Selskabet særligt fordelagtige vilkår. 9 Finansiering 9.1 Ingen aktionær er pligtig at bidrage til Selskabets finansiering ved kaution eller sikkerhedsstillelse eller ved tilførsel af lånekapital eller egenkapital. 9.2 Har Selskabet ifølge et årsregnskab tabt 50% eller mere af sin aktiekapital, og stiller en aktionær på den ordinære generalforsamling eller en generalforsamling, der holdes højst 6 måneder derefter, forslag om en kapitalnedsættelse til dækning af tabet og tilsvarende kontant nytegning

6 - 6 - til kurs 105 med henblik på retablering af selskabskapitalen, kan dette forslag uanset bestemmelsen i aktionæroverenskomstens vedtages med den majoritet, som vedtægterne kræver. Forkastes forslaget, har aktionærer der har stemt imod, pligt til at sælge deres aktier til medaktionærer, der har stemt for. Krav herom skal fremføres til bestyrelsens formand senest 14 dage efter generalforsamlingen. De aktier, der købes efter denne regel, fordeles mellem flere købere efter det i 12.6 angivne system. Købesummen er aktiernes indre værdi ifølge det regnskab, der udviste kapitaltabet. Købesummen betales kontant senest 30 dage efter bestyrelsesformanden har givet aktionærerne meddelelse om aktiefordelingen. 10 Aktieovergang 10.1 Såfremt en aktionær ønsker at overdrage sine aktier, er han pligtig at iagttage bestemmelserne om forkøbsret i I andre tilfælde af aktieovergang gælder bestemmelserne i 12 om køberet. 11 Forkøbsret ved aktieoverdragelse 11.1 Ønsker en aktionær at overdrage sine aktier i Selskabet, tilkommer der medaktionærerne forkøbsret. Der er dog ikke forkøbsret ved overdragelse til aktionærens ægtefælle, samlever eller livsarvinger samt til 100% ejet holdingselskab. Ej heller er der forkøbsret ved overdragelse til en medaktionær, medmindre denne er eller herved vil blive Storaktionær. Bestyrelsesformanden skal have underretning om de fra forkøbsretten undtagne overdragelser, herunder købsprisen og giver meddelelse til alle aktionærer herom Forkøbsretsproceduren igangsættes ved, at den sælgende aktionær giver bestyrelsesformanden kopi af et behørigt tilbud fra tredjemand (hvortil regnes en medaktionær) på køb af den sælgende aktionærs aktiepost. Er tilbudet ikke behørigt, skal bestyrelsesformanden afvise at gennemføre forkøbsretsproceduren Tredjemands tilbud anses kun for behørigt, såfremt følgende betingelser alle er opfyldt: a) Tilbudet angår alle den sælgende aktionærs aktier (herefter Tilbudsaktier ). b) Købesummen er fastsat til et bestemt beløb. c) Tredjemand er uafhængig af den sælgende aktionær. d) Tilbudet er ubetinget og ikke sammenkædet med andre retshandler.

7 - 7 - e) Tilbudets vilkår skal være af en sådan art, at deres opfyldelse ikke vil være mere byrdefuld for medaktionærerne end for den sælgende aktionær. f) Er tredjemand, eller vil han ved erhvervelsen blive, Storaktionær kræves endvidere, at tredjemand tillige tilbyder at erhverve medaktionærernes aktier i Selskabet til samme kurs og på samme vilkår (dog at tredjemand ikke skal have kredit med købesummen og skal stille sikkerhed for denne senest 8 dage efter accept) og med den acceptfrist, der fremgår af Medaktionærerne kan hver især afgøre, om dette tilbud skal accepteres. En medaktionær, der foretrækker at udøve medsalgsret frem for forkøbsret, skal inden 30 dage fra tilbudets modtagelse meddele dette til bestyrelsens formand. En sådan medaktionærs aktier (herefter Medsalgsaktier ) medinddrages da i forkøbsretsproceduren Bestyrelsesformanden giver hurtigst muligt alle aktionærer meddelelse om det indkomne tilbud. Medfører tilbudet medsalgsret i henhold til 11.3, litra f, gøres opmærksom herpå og på pligten til inden 30 dage at anmelde evt. Medsalgsaktier. Hurtigst muligt efter udløbet af nævnte 30 dages frist giver formanden endvidere meddelelse om modtagne anmeldelser af Medsalgsaktier Medaktionærerne kan udøve forkøbsret til Tilbudsaktier og eventuelle Medsalgsaktier ved skriftlig meddelelse herom til bestyrelsesformanden. Aktionærer, der har anmeldt Medsalgsaktier, kan ikke udøve forkøbsret. Acceptfristen er 30 dage, dog 45 dage, såfremt tilbudet fremkommer i juni, juli eller august. Fristen regnes fra modtagelsen af den i 11.4 nævnte meddelelse eller den seneste, hvis der er to. Forkøbsretten kan udøves for alle eller en del af de omfattede aktier. I sidste tilfælde angives hvor stor en aktiepost, den enkelte aktionær højst ønsker at erhverve Aktierne fordeles mellem de accepterende aktionærer efter følgende system: Forlods kan Småaktionærer i et indbyrdes forhold efter deres hidtidige aktiebesiddelse købe aktierne. En Småaktionær kan dog ikke i kraft af forlodsretten købe flere aktier end nødvendigt for, at han bliver Storaktionær. Resten af aktierne fordeles mellem alle aktionærer, der ønsker at købe, i forhold til deres aktiebesiddelse som den vil blive efter Småaktionærernes udøvelse af forlodsretten Udøves forkøbsret, foretager formanden hurtigst muligt efter acceptfristens udløb aktiefordelingen og giver alle aktionærer meddelelse herom Købesummen skal betales på det tidspunkt og på de vilkår, der fremgår af tredjemands tilbud, dog tidligst 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen fra formanden om hvilken post, køber har erhvervet Indkommer der ikke accepter, der giver grundlag for at placere hele den af forkøbsretsproceduren omfattede aktiepost blandt de forkøbsberettigede, er alle accepter bortfaldet. Herom giver bestyrelsesformanden meddelelse til samtlige aktionærer. De forkøbsberettigede kan da inden

8 - 8 - for en frist af yderligere 30 dage fra denne meddelelses fremkomst udøve en eventuel medsalgsret efter 11.3, litra f, ved meddelelse til formanden Såfremt forkøbsretten ikke udøves, kan Tilbudsaktier og eventuelle Medsalgsaktier sælges til tredjemand, dog at der ikke må ske ændring i købesummen eller de øvrige vilkår til gunst for tredjemanden. Overdragelsen skal gennemføres inden 3 måneder efter, at bestyrelsesformanden har meddelt, at forkøbsretten ikke er udøvet. Der må ikke ske overdragelse af eller modtages nogen betaling for Tilbudsaktier, før tredjemand har betalt hele købesummen for alle erhvervede Medsalgsaktier Formanden kan delegere sine beføjelser i medfør af foranstående bestemmelser til en advokat. Halvdelen af dennes honorar fordeles forholdsmæssigt mellem de aktionærer, der sælger aktier (til medaktionærer eller tredjemand), i forhold til størrelsen af de solgte aktieposter. Den anden halvdel fordeles forholdsmæssigt mellem de aktionærer, der køber aktier, i forhold til størrelsen af de købte aktieposter. Er det alene tredjemand, der køber aktier, fordeles hele honoraret blandt de sælgende aktionærer. 12 Køberet ved anden retsovergang m.v I tilfælde af retsovergang af aktier i Selskabet ved a) dødsboskifte, undtagen overgang til ægtefælle, samlever eller livsarvinger, b) kreditorforfølgning mod en aktionærs aktier, c) en aktionærs konkurs, d) udlodning af aktier fra en aktionær som udbytte eller i forbindelse med kapitalnedsættelse, e) fusion med en aktionær som ophørende selskab, f) spaltning af en aktionær, samt i tilfælde af, at g) en aktionær kommer under værgemål eller samværgemål, h) en aktionær anmelder betalingsstandsning, begærer gældssanering eller åbning af akkordforhandling, i) en aktionær kommer under opløsning (likvidation eller tvangsopløsning), j) udlæg eller udpantning i aktier i Selskabet fortsætter ud over 30 dage, eller at k) en aktionær væsentligt misligholder aktionæroverenskomsten, kan enhver aktionær kræve, at erhververen eller pågældende aktionær inden 3 måneder enten sælger aktierne til en medaktionær ved en overdragelse, der er undtaget fra forkøbsretten, jf. 11.1, eller igangsætter forkøbsretsproceduren. Sådant krav kan dog ikke fremsættes, hvis en overdragelse af aktierne til erhververen ville have været fritaget for forkøbsret efter Om fremsættelsen af et sådant krav underrettes bestyrelsens formand, der orienterer samtlige aktionærer. Opfyldes kravet ikke, har medaktionærerne køberet til de pågældende aktier.

9 Køberetten skal gøres skriftligt gældende ved meddelelse til bestyrelsens formand senest 3 måneder efter, at den i 12.1 angivne frist er udløbet. Køberetten kan gøres gældende af enhver aktionær. Har blot én aktionær rettidigt gjort køberetten gældende, kan alle aktionærer udøve køberet. Formanden giver meddelelse til alle aktionærer og den, overfor hvem køberetten gøres gældende, og iværksætter en vurdering. Den, der har gjort køberetten gældende, er pligtig at stille sikkerhed for omkostningerne Hvis den, over for hvem køberetten gøres gældende, vil bestride, at betingelserne for køberet er til stede, skal skriftlig meddelelse herom gives til formanden senest 30 dage efter modtagelsen af formandens meddelelse. I så fald udskydes vurderingen, indtil det er fastslået ved voldgiftskendelse eller skriftlig anerkendelse, at køberet kan gøres gældende. Aktierne vurderes da både pr. det tidspunkt, hvor køberetten blev gjort gældende og pr. tidspunktet for kendelsen eller anerkendelsen, og den laveste vurdering (efter fradrag i medfør af reglen i 12.4, sidste punktum) finder da anvendelse Købesummen fastsættes på basis af en vurdering af den kontante markedsværdi af samtlige aktier i Selskabet. Ved vurderingen skal tages fornødent hensyn til en eventuel forstyrrelse af Selskabets forhold i forbindelse med de omstændigheder, der har udløst køberetten. Købesummen fastsættes til den andel af den således fastsatte værdi, som aktieposten udgør af selskabskapitalen. Er der efter det tidspunkt, pr. hvilket vurderingen er sket, udloddet udbytte, reduceres købesummen med udbyttebeløbet Aktiernes værdi fastsættes af Selskabets statsautoriserede revisor, der i denne egenskab herefter betegnes som vurderingsmænd Vurderingsmændene kan efter anmodning bestemme, at der skal tilvejebringes perioderegnskab for Selskabet Vurderingsmændene afgiver deres vurderingsberetning til bestyrelsesformanden, der sender kopi til alle aktionærer og den, over for hvem køberetten er gjort gældende. De købeberettigede aktionærer kan inden for en frist af 30 dage fra fremkomsten af vurderingen udøve køberetten. Køberetten kan udøves for alle eller en del af de omfattede aktier. I sidste tilfælde angives, hvor stor en aktiepost, den enkelte aktionær højst ønsker at erhverve. Aktierne fordeles mellem de udøvende aktionærer efter reglerne i Indkommer der ikke accepter, der giver grundlag for at placere hele den af køberetten omfattede aktiepost blandt de købeberettigede, er alle accepter bortfaldet Udøves køberetten, fastlægger formanden hurtigst muligt efter acceptfristens udløb aktiefordelingen, og giver alle aktionærer meddelelse herom. Købesummen betales kontant senest 8 dage efter modtagelsen af meddelelsen om aktiefordelingen..

10 Formanden kan delegere sine beføjelser i medfør af foranstående bestemmelser til en advokat. Dennes honorar fordeles på samme måde som omkostningerne til vurderingen Udøves køberetten ikke, betales omkostningerne til vurderingen af den aktionær, der har gjort køberetten gældende, jf Udøves køberetten, fordeles omkostningerne med halvdelen til sælger og halvdelen til køberne forholdsmæssigt efter størrelsen af de købte aktieposter Vurderingsmændenes fastsættelse af købesummen er endelig og kan ikke indbringes for den i 20 nævnte voldgiftsret. 13 Indløsningsret og indløsningspligt 13.1 Såfremt en Storaktionær alene eller sammen med sine nærstående (der da også vil være Storaktionærer, jf. 1.2) ejer mere end 75% af Selskabets aktier i Selskabet, har Storaktionæren (evt. i fællesskab med hans nærstående Storaktionærer) ret til at indløse Selskabets øvrige aktionærer. Tilsvarende har enhver af de øvrige aktionærer ret til at kræve sig indløst. Gøres krav om indløsning gældende mod flere Storaktionærer, der er nærstående, hæfter de solidarisk for indløsningsprisens betaling, men aftaler selv, hvorledes de vil fordele aktierne imellem sig Storaktionæren eller Storaktionærerne kan forlange, at indløsningen foretages ved overdragelse til Selskabet, hvis fornøden dispensation efter ligningslovens 16 A og 16 B kan opnås Indløsning foretages til en kurs, der fastsættes ved vurdering efter de i 12 indeholdte regler. Vurderingen foretages pr. det tidspunkt, hvor indløsningskravet fremkommer. Indløsningskursen kan dog ikke sættes lavere end til den højeste kurs, til hvilken Storaktionæren eller nogen af hans nærstående i de seneste 12 måneder har erhvervet aktier i Selskabet Indløsningsprisen forrentes fra den dag, hvor indløsningskrav fremkommer, med den i 18 nævnte rentesats. 14 Pantsætning 14.1 Ved eventuel pantsætning af aktier i Selskabet skal vedkommende aktionær forbeholde sig sin stemmeret. Tiltager panthaveren sig stemmeretten, eller udøver panthaveren denne som fuldmægtig eller gennem instruks til aktionæren eller dennes fuldmægtig, anses den pantsættende aktionær for at have misligholdt aktionæroverenskomsten.

11 Pantsætning kan kun ske med respekt af nærværende aktionæroverenskomst, herunder bestemmelserne om forkøbsret og køberet Den pantsættende aktionær skal orientere bestyrelsesformanden om pantsætningen og dokumentere, at panthavers respekt af aktionæroverenskomsten fremgår utvetydigt af pantsætningsdokumentet. 15 Hemmeligholdelsespligt 15.1 Parterne skal hemmeligholde, hvad de måtte erfare om andre aktionærer som følge af deres samarbejde som aktionærer i Selskabet, og skal behandle oplysninger om Selskabet som fortrolige Hemmeligholdelsespligten omfatter ikke oplysninger, som må anses almindeligt kendt eller offentligt tilgængelige. Hemmeligholdelsespligten viger for modstående oplysningspligt, der hviler på lovgivningens bestemmelser. Hemmeligholdelsespligten er ikke til hinder for, at en forpligtet, der har et anerkendelsesværdigt behov herfor, meddeler de efter formålet fornødne oplysninger til sin advokat eller sit pengeinstitut Uanset at et aktionærforhold måtte ophøre, er pågældende stadig bundet og beskyttet af hemmeligholdelsespligten Hemmeligholdelsespligten er ikke tidsbegrænset. 16 Opsigelse 16.1 Nærværende aktionæroverenskomst er uopsigelig. 17 Succession 17.1 Såfremt en tredjemand erhverver aktier i Selskabet, bliver den pågældende tredjemand part i aktionæroverenskomsten og indtræder i vedkommende aktionærs rettigheder og forpligtelser i henhold til denne. En erhverver af aktier indtræder ikke i den hidtidige aktionærs eventuelle aftaler med Selskabet.

12 Tredjemand er forpligtet til skriftligt at bekræfte sin indtræden ved påtegning på aktionæroverenskomsten. 18 Renter 18.1 Ethvert beløb, som en aktionær måtte blive Selskabet eller en medaktionær skyldigt, forrentes - for så vidt andet ikke er aftalt - fra forfaldsdagen med den i renteloven fastsatte rentesats p.t. den til enhver tid værende diskonto med tillæg af 5 procentpoint. 19 Ændring og genforhandling 19.1 Såfremt parterne måtte indgå aftale om at ændre nærværende aftale, agter de at udarbejde ændringsaftalen skriftligt. Forhandlinger om aftaleændringer eller mundtlige udtalelser om aftaleændringer anses først som endelige aftaler eller tilsagn, når skriftlig aftale er indgået. Det påhviler den part, der vil hævde, at parterne uden sådan skriftlig aftale har aftalt en ændring i nærværende aftale, at føre fuldt bevis herfor Enhver af parterne kan kræve nærværende aftale optaget til genforhandling, når der er forløbet 2 år siden aftalens indgåelse eller seneste genforhandling Ændres aftalen, modtager Selskabets bestyrelsesmedlemmer kopi af den ændrede aftale. 20 Tvister 20.1 Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed skal med endelig og bindende virkning afgøres ved voldgift i Det danske Voldgiftsinstitut efter Instituttets regler. Instituttet udpeger alle voldgiftsrettens medlemmer Truende eller fortsat overtrædelse af hemmeligholdelsespligten i 15 eller andre pligter, der påhviler en part efter nærværende aktionæroverenskomst, kan imødegås ved nedlæggelse af forbud eller tilsvarende retsskridt i udlandet.

13 Omkostninger Omkostninger til fælles advokatbistand i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende aktionæroverenskomst betales af parterne pro rata efter aktiebesiddelse. I øvrigt bærer hver part egne omkostninger i forbindelse med indgåelse af nærværende aktionæroverenskomst. [INDSÆT STED] [INDSÆT DATO] A B C D E F G H I J BILAG: Bilag 1a: Bilag 1b: Bilag 2a: Bilag 2b: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5 Bilag 6: Bilag 7 Bilag 8: Hovedkøbsaftale - OBZOR Dokumentsamling Blok B + E + F + G Hovedkøbsaftale - BYALA Dokumentsamling - Byala Udlejningsaftale Information Memorandum Budget Vedtægter Stiftelsesdokument med tegningsaftale Legal opinion

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 EJERAFTALE i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 6. SELSKABETS BESTYRELSE 9 7. DIREKTION 9 8.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S AKTIONÆROVERENSKOMST EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer []30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. November 2012. For. Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Thomas Gjøl-Trønning. Our ref. 007359-0026 tgj/hpj

VEDTÆGTER. November 2012. For. Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Thomas Gjøl-Trønning. Our ref. 007359-0026 tgj/hpj '~ '~ i i Thomas Gjøl-Trønning Our ref. 007359-0026 tgj/hpj VEDTÆGTER November 2012 For Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere