Aktionæroverenskomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionæroverenskomst"

Transkript

1 Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: fax: Aktionæroverenskomst Mellem undertegnede (herefter kaldet A), (herefter kaldet B), (herefter kaldet C), (herefter kaldet D), (herefter kaldet E), (herefter kaldet F), (herefter kaldet G), (herefter kaldet H), (herefter kaldet I), og (herefter kaldet J) er dags dato indgået følgende aktionæroverenskomst vedrørende parternes aktiebesiddelse i Hunters Club & Investment Co II A/S, CVR-Nr. (herefter kaldet Selskabet) idet aktionærerne af henholdsvis Obzor Beach Resort II + IV EOOD og Byala Beach

2 - 2 - Resort EOOD har erhvervet 29 bulgarske selskaber i henhold til Købsaftale Bilag 1a og 1b, der hver ejer en lejlighed i henholdsvis bebyggelsen Obzor og Byala, 4 stk. i blok B + 2 stk. i blok E + 2 stk. i blok F + 10 stk. i blok G Obzor og 12 stk. i Byala, jf. Bilag 2a og 2b, idet de enkelte lejligheder i henhold til indgået udlejningskontrakt, Bilag 3, søges udlejet, hver for sig, idet selskaberne søges afhændet enten samlet eller hver for sig, således at alle selskaber forventes solgt fra 1. august 2011 og inden 31. december 2011, idet Selskabet efter salg af de bulgarske datterselskaber opløses efter reglerne i aktieselskabslovens 126a eller likvideres i solvent likvidation ikke før 1. august 2011 og ikke senere end 31. december 2011, idet de bulgarske datterselskaber ikke må have andre aktiviteter end at eje og udleje de oplistede lejligheder i Bilag 1 & 2, idet Selskabet er projektselskabet (corporate wheel) for projektet, som beskrevet i Memorandum Bilag 4 med tilhørende budget Bilag 5 og i øvrigt på følgende nærmere VILKÅR 1 Definitioner 1.1 Udtrykket Procent forudgået af et tal betyder en aktionær, der ejer, eller en samvirkende gruppe af aktionærer, der tilsammen ejer, den ved tallet angivne procent af alle aktier i Selskabet. 1.2 Ved Storaktionær forstås en aktionær, der ejer mere end 25% af Selskabets aktier. Ejer aktionærer, der er nærstående, tilsammen mere end 25% af Selskabets aktier, er hver af dem ligeledes Storaktionær. 1.3 Ved Småaktionær forstås en aktionær, der ikke er Storaktionær. 2 Aktionæroverenskomstens karakter 2.1 Aktionæroverenskomsten er den overordnede regulering af aktionærernes forhold som aktionærer i Selskabet. Den har mellem parterne forrang for Selskabets vedtægter, Bilag 6, ligesom bestyrelsens og direktionens beslutninger - herunder bestyrelsens beslutninger vedrørende sam-

3 - 3 - tykke til aktieovergang og indstilling til udbytte - træffes overensstemmende med bestemmelserne i aktionæroverenskomsten. 2.2 Selskabet har ikke udstedt aktiebreve, jf. aktieselskabslovens 21, hvorfor Selskabets aktiebog er forsynet med en påtegning om indgåelsen af nærværende aktionæroverenskomst med særlig fremhævelse af, at aktionæroverenskomsten indeholder bestemmelser om forkøbsret, køberet, pantsætningsbegrænsning og stemmebinding. 3 Aktiefordeling 3.1 Ved nærværende aftales indgåelse er aktierne fordelt således: Aktionær Nom. kr. % A B C D E F G H I J 3.2 Ændringer i aktiefordelingen berører ikke bestemmelserne i nærværende aktionæroverenskomst, bortset fra, at ændringen kan bevirke, at en aktionær skifter status fra Storaktionær til Småaktionær eller omvendt. 3.3 Ved aftalens indgåelse er Storaktionær(er), medens de øvrige aktionærer er Småaktionærer. 3.4 Bliver en aktionær nærstående med en anden aktionær, skal bestyrelsesformanden underrettes herom. Bestyrelsesformanden orienterer alle aktionærer om forholdet. 4 Generalforsamling 4.1 Enhver part er pligtig på Selskabets generalforsamling at afgive sin stemme overensstemmende med reglerne i nærværende aktionæroverenskomst.

4 Dirigent på generalforsamlingen skal være advokat og udpeges af Selskabets bestyrelse. 4.3 Dirigenten har ret og pligt til at erklære en stemmeafgivning ugyldig, for så vidt den er i strid med aktionæroverenskomsten. 5 Bestyrelse 5.1 En aktionær eller en gruppe af aktionærer kan udpege ét bestyrelsesmedlem for hver fulde 30% af aktiekapitalen, de ejer. Alle aktionærerne stemmer for valg af de således udpegede. Der vælges ikke flere bestyrelsesmedlemmer end de udpegede, idet xxx, xxx, xxx og xxx anses for valgt til bestyrelsen for en fireårig periode på Selskabets stiftende generalforsamling. 5.2 Bestyrelsesmedlemmerne må ikke gennem ejerinteresser, ansættelsesforhold, rådgiverhverv eller på anden måde være interesseret i eller tilknyttet et med Selskabet konkurrerende foretagende. Alle aktionærer er bekendt med Leon Thormod Hansens rolle og har accepteret hans deltagelse i Selskabets ledelse. 5.3 Som bestyrelsesmedlemmer må kun udpeges nogen, der har afgivet erklæring om, at ville iagttage aktionæroverenskomsten ved udførelsen af bestyrelseshvervet. 5.4 Parterne må om fornødent medvirke til ændringer i bestyrelsen for at sikre, at aktionæroverenskomsten respekteres, og at de udpegede bestyrelsesmedlemmer til enhver tid opfylder de i 5.2 stillede habilitetskrav. 5.5 Bestyrelsens medlemmer har krav på et rimeligt honorar. Selskabet dækker bestyrelsesmedlemmernes rejseomkostninger. 6 Udbyttepolitik Procent kan forlange eller modsætte sig udbytteudlodninger af årets overskud idet det er hensigten at der ikke udbetales udbytte før efter 31. december 2011.

5 - 5-7 Beslutninger, der kræver kvalificeret majoritet 7.1 Følgende beslutninger kræver kvalificeret tilslutning fra aktionærerne, således at beslutningen, hvad enten den skal træffes på generalforsamlingen eller kan træffes i bestyrelsen, skal have tilslutning fra de anførte Procenter: Væsentlige udvidelser eller indskrænkninger i Selskabets forretningsområde, herunder salg af Selskabets virksomhed eller en væsentlig del deraf kræver 75% af aktiekapitalen stemmer for Ændring i Selskabets vedtægter (herunder i forbindelse med kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, fusion og spaltning), for så vidt ændringen ikke nødvendiggøres af lovkrav kræver 90% af aktiekapitalen stemmer for Det er forudsat, at Selskabet opløses efter reglerne i aktieselskabslovens 126a eller opløses ved solvent likvidation ikke før 1. august 2011 og senest 31. december 2011 forudsat, at alle 29 datterselskaber er solgt på dette tidspunkt. Der kræves således 100% s enighed mellem aktionærerne om ændring af bestemmelsen om opløsning eller likvidation Valg af anden revisor end KPMG kræver 75% stemmer herfor. 8 Aftaler med Selskabet 8.1 Alle aftaler mellem Selskabet og en aktionær eller dennes nærstående skal indgås på sædvanlige markedsmæssige vilkår. Ingen aktionær er således berettiget til at opnå særlige fordele ved samhandel eller samarbejde med Selskabet, ligesom ingen aktionær er pligtig at have samhandel eller samarbejde med Selskabet på for Selskabet særligt fordelagtige vilkår. 9 Finansiering 9.1 Ingen aktionær er pligtig at bidrage til Selskabets finansiering ved kaution eller sikkerhedsstillelse eller ved tilførsel af lånekapital eller egenkapital. 9.2 Har Selskabet ifølge et årsregnskab tabt 50% eller mere af sin aktiekapital, og stiller en aktionær på den ordinære generalforsamling eller en generalforsamling, der holdes højst 6 måneder derefter, forslag om en kapitalnedsættelse til dækning af tabet og tilsvarende kontant nytegning

6 - 6 - til kurs 105 med henblik på retablering af selskabskapitalen, kan dette forslag uanset bestemmelsen i aktionæroverenskomstens vedtages med den majoritet, som vedtægterne kræver. Forkastes forslaget, har aktionærer der har stemt imod, pligt til at sælge deres aktier til medaktionærer, der har stemt for. Krav herom skal fremføres til bestyrelsens formand senest 14 dage efter generalforsamlingen. De aktier, der købes efter denne regel, fordeles mellem flere købere efter det i 12.6 angivne system. Købesummen er aktiernes indre værdi ifølge det regnskab, der udviste kapitaltabet. Købesummen betales kontant senest 30 dage efter bestyrelsesformanden har givet aktionærerne meddelelse om aktiefordelingen. 10 Aktieovergang 10.1 Såfremt en aktionær ønsker at overdrage sine aktier, er han pligtig at iagttage bestemmelserne om forkøbsret i I andre tilfælde af aktieovergang gælder bestemmelserne i 12 om køberet. 11 Forkøbsret ved aktieoverdragelse 11.1 Ønsker en aktionær at overdrage sine aktier i Selskabet, tilkommer der medaktionærerne forkøbsret. Der er dog ikke forkøbsret ved overdragelse til aktionærens ægtefælle, samlever eller livsarvinger samt til 100% ejet holdingselskab. Ej heller er der forkøbsret ved overdragelse til en medaktionær, medmindre denne er eller herved vil blive Storaktionær. Bestyrelsesformanden skal have underretning om de fra forkøbsretten undtagne overdragelser, herunder købsprisen og giver meddelelse til alle aktionærer herom Forkøbsretsproceduren igangsættes ved, at den sælgende aktionær giver bestyrelsesformanden kopi af et behørigt tilbud fra tredjemand (hvortil regnes en medaktionær) på køb af den sælgende aktionærs aktiepost. Er tilbudet ikke behørigt, skal bestyrelsesformanden afvise at gennemføre forkøbsretsproceduren Tredjemands tilbud anses kun for behørigt, såfremt følgende betingelser alle er opfyldt: a) Tilbudet angår alle den sælgende aktionærs aktier (herefter Tilbudsaktier ). b) Købesummen er fastsat til et bestemt beløb. c) Tredjemand er uafhængig af den sælgende aktionær. d) Tilbudet er ubetinget og ikke sammenkædet med andre retshandler.

7 - 7 - e) Tilbudets vilkår skal være af en sådan art, at deres opfyldelse ikke vil være mere byrdefuld for medaktionærerne end for den sælgende aktionær. f) Er tredjemand, eller vil han ved erhvervelsen blive, Storaktionær kræves endvidere, at tredjemand tillige tilbyder at erhverve medaktionærernes aktier i Selskabet til samme kurs og på samme vilkår (dog at tredjemand ikke skal have kredit med købesummen og skal stille sikkerhed for denne senest 8 dage efter accept) og med den acceptfrist, der fremgår af Medaktionærerne kan hver især afgøre, om dette tilbud skal accepteres. En medaktionær, der foretrækker at udøve medsalgsret frem for forkøbsret, skal inden 30 dage fra tilbudets modtagelse meddele dette til bestyrelsens formand. En sådan medaktionærs aktier (herefter Medsalgsaktier ) medinddrages da i forkøbsretsproceduren Bestyrelsesformanden giver hurtigst muligt alle aktionærer meddelelse om det indkomne tilbud. Medfører tilbudet medsalgsret i henhold til 11.3, litra f, gøres opmærksom herpå og på pligten til inden 30 dage at anmelde evt. Medsalgsaktier. Hurtigst muligt efter udløbet af nævnte 30 dages frist giver formanden endvidere meddelelse om modtagne anmeldelser af Medsalgsaktier Medaktionærerne kan udøve forkøbsret til Tilbudsaktier og eventuelle Medsalgsaktier ved skriftlig meddelelse herom til bestyrelsesformanden. Aktionærer, der har anmeldt Medsalgsaktier, kan ikke udøve forkøbsret. Acceptfristen er 30 dage, dog 45 dage, såfremt tilbudet fremkommer i juni, juli eller august. Fristen regnes fra modtagelsen af den i 11.4 nævnte meddelelse eller den seneste, hvis der er to. Forkøbsretten kan udøves for alle eller en del af de omfattede aktier. I sidste tilfælde angives hvor stor en aktiepost, den enkelte aktionær højst ønsker at erhverve Aktierne fordeles mellem de accepterende aktionærer efter følgende system: Forlods kan Småaktionærer i et indbyrdes forhold efter deres hidtidige aktiebesiddelse købe aktierne. En Småaktionær kan dog ikke i kraft af forlodsretten købe flere aktier end nødvendigt for, at han bliver Storaktionær. Resten af aktierne fordeles mellem alle aktionærer, der ønsker at købe, i forhold til deres aktiebesiddelse som den vil blive efter Småaktionærernes udøvelse af forlodsretten Udøves forkøbsret, foretager formanden hurtigst muligt efter acceptfristens udløb aktiefordelingen og giver alle aktionærer meddelelse herom Købesummen skal betales på det tidspunkt og på de vilkår, der fremgår af tredjemands tilbud, dog tidligst 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen fra formanden om hvilken post, køber har erhvervet Indkommer der ikke accepter, der giver grundlag for at placere hele den af forkøbsretsproceduren omfattede aktiepost blandt de forkøbsberettigede, er alle accepter bortfaldet. Herom giver bestyrelsesformanden meddelelse til samtlige aktionærer. De forkøbsberettigede kan da inden

8 - 8 - for en frist af yderligere 30 dage fra denne meddelelses fremkomst udøve en eventuel medsalgsret efter 11.3, litra f, ved meddelelse til formanden Såfremt forkøbsretten ikke udøves, kan Tilbudsaktier og eventuelle Medsalgsaktier sælges til tredjemand, dog at der ikke må ske ændring i købesummen eller de øvrige vilkår til gunst for tredjemanden. Overdragelsen skal gennemføres inden 3 måneder efter, at bestyrelsesformanden har meddelt, at forkøbsretten ikke er udøvet. Der må ikke ske overdragelse af eller modtages nogen betaling for Tilbudsaktier, før tredjemand har betalt hele købesummen for alle erhvervede Medsalgsaktier Formanden kan delegere sine beføjelser i medfør af foranstående bestemmelser til en advokat. Halvdelen af dennes honorar fordeles forholdsmæssigt mellem de aktionærer, der sælger aktier (til medaktionærer eller tredjemand), i forhold til størrelsen af de solgte aktieposter. Den anden halvdel fordeles forholdsmæssigt mellem de aktionærer, der køber aktier, i forhold til størrelsen af de købte aktieposter. Er det alene tredjemand, der køber aktier, fordeles hele honoraret blandt de sælgende aktionærer. 12 Køberet ved anden retsovergang m.v I tilfælde af retsovergang af aktier i Selskabet ved a) dødsboskifte, undtagen overgang til ægtefælle, samlever eller livsarvinger, b) kreditorforfølgning mod en aktionærs aktier, c) en aktionærs konkurs, d) udlodning af aktier fra en aktionær som udbytte eller i forbindelse med kapitalnedsættelse, e) fusion med en aktionær som ophørende selskab, f) spaltning af en aktionær, samt i tilfælde af, at g) en aktionær kommer under værgemål eller samværgemål, h) en aktionær anmelder betalingsstandsning, begærer gældssanering eller åbning af akkordforhandling, i) en aktionær kommer under opløsning (likvidation eller tvangsopløsning), j) udlæg eller udpantning i aktier i Selskabet fortsætter ud over 30 dage, eller at k) en aktionær væsentligt misligholder aktionæroverenskomsten, kan enhver aktionær kræve, at erhververen eller pågældende aktionær inden 3 måneder enten sælger aktierne til en medaktionær ved en overdragelse, der er undtaget fra forkøbsretten, jf. 11.1, eller igangsætter forkøbsretsproceduren. Sådant krav kan dog ikke fremsættes, hvis en overdragelse af aktierne til erhververen ville have været fritaget for forkøbsret efter Om fremsættelsen af et sådant krav underrettes bestyrelsens formand, der orienterer samtlige aktionærer. Opfyldes kravet ikke, har medaktionærerne køberet til de pågældende aktier.

9 Køberetten skal gøres skriftligt gældende ved meddelelse til bestyrelsens formand senest 3 måneder efter, at den i 12.1 angivne frist er udløbet. Køberetten kan gøres gældende af enhver aktionær. Har blot én aktionær rettidigt gjort køberetten gældende, kan alle aktionærer udøve køberet. Formanden giver meddelelse til alle aktionærer og den, overfor hvem køberetten gøres gældende, og iværksætter en vurdering. Den, der har gjort køberetten gældende, er pligtig at stille sikkerhed for omkostningerne Hvis den, over for hvem køberetten gøres gældende, vil bestride, at betingelserne for køberet er til stede, skal skriftlig meddelelse herom gives til formanden senest 30 dage efter modtagelsen af formandens meddelelse. I så fald udskydes vurderingen, indtil det er fastslået ved voldgiftskendelse eller skriftlig anerkendelse, at køberet kan gøres gældende. Aktierne vurderes da både pr. det tidspunkt, hvor køberetten blev gjort gældende og pr. tidspunktet for kendelsen eller anerkendelsen, og den laveste vurdering (efter fradrag i medfør af reglen i 12.4, sidste punktum) finder da anvendelse Købesummen fastsættes på basis af en vurdering af den kontante markedsværdi af samtlige aktier i Selskabet. Ved vurderingen skal tages fornødent hensyn til en eventuel forstyrrelse af Selskabets forhold i forbindelse med de omstændigheder, der har udløst køberetten. Købesummen fastsættes til den andel af den således fastsatte værdi, som aktieposten udgør af selskabskapitalen. Er der efter det tidspunkt, pr. hvilket vurderingen er sket, udloddet udbytte, reduceres købesummen med udbyttebeløbet Aktiernes værdi fastsættes af Selskabets statsautoriserede revisor, der i denne egenskab herefter betegnes som vurderingsmænd Vurderingsmændene kan efter anmodning bestemme, at der skal tilvejebringes perioderegnskab for Selskabet Vurderingsmændene afgiver deres vurderingsberetning til bestyrelsesformanden, der sender kopi til alle aktionærer og den, over for hvem køberetten er gjort gældende. De købeberettigede aktionærer kan inden for en frist af 30 dage fra fremkomsten af vurderingen udøve køberetten. Køberetten kan udøves for alle eller en del af de omfattede aktier. I sidste tilfælde angives, hvor stor en aktiepost, den enkelte aktionær højst ønsker at erhverve. Aktierne fordeles mellem de udøvende aktionærer efter reglerne i Indkommer der ikke accepter, der giver grundlag for at placere hele den af køberetten omfattede aktiepost blandt de købeberettigede, er alle accepter bortfaldet Udøves køberetten, fastlægger formanden hurtigst muligt efter acceptfristens udløb aktiefordelingen, og giver alle aktionærer meddelelse herom. Købesummen betales kontant senest 8 dage efter modtagelsen af meddelelsen om aktiefordelingen..

10 Formanden kan delegere sine beføjelser i medfør af foranstående bestemmelser til en advokat. Dennes honorar fordeles på samme måde som omkostningerne til vurderingen Udøves køberetten ikke, betales omkostningerne til vurderingen af den aktionær, der har gjort køberetten gældende, jf Udøves køberetten, fordeles omkostningerne med halvdelen til sælger og halvdelen til køberne forholdsmæssigt efter størrelsen af de købte aktieposter Vurderingsmændenes fastsættelse af købesummen er endelig og kan ikke indbringes for den i 20 nævnte voldgiftsret. 13 Indløsningsret og indløsningspligt 13.1 Såfremt en Storaktionær alene eller sammen med sine nærstående (der da også vil være Storaktionærer, jf. 1.2) ejer mere end 75% af Selskabets aktier i Selskabet, har Storaktionæren (evt. i fællesskab med hans nærstående Storaktionærer) ret til at indløse Selskabets øvrige aktionærer. Tilsvarende har enhver af de øvrige aktionærer ret til at kræve sig indløst. Gøres krav om indløsning gældende mod flere Storaktionærer, der er nærstående, hæfter de solidarisk for indløsningsprisens betaling, men aftaler selv, hvorledes de vil fordele aktierne imellem sig Storaktionæren eller Storaktionærerne kan forlange, at indløsningen foretages ved overdragelse til Selskabet, hvis fornøden dispensation efter ligningslovens 16 A og 16 B kan opnås Indløsning foretages til en kurs, der fastsættes ved vurdering efter de i 12 indeholdte regler. Vurderingen foretages pr. det tidspunkt, hvor indløsningskravet fremkommer. Indløsningskursen kan dog ikke sættes lavere end til den højeste kurs, til hvilken Storaktionæren eller nogen af hans nærstående i de seneste 12 måneder har erhvervet aktier i Selskabet Indløsningsprisen forrentes fra den dag, hvor indløsningskrav fremkommer, med den i 18 nævnte rentesats. 14 Pantsætning 14.1 Ved eventuel pantsætning af aktier i Selskabet skal vedkommende aktionær forbeholde sig sin stemmeret. Tiltager panthaveren sig stemmeretten, eller udøver panthaveren denne som fuldmægtig eller gennem instruks til aktionæren eller dennes fuldmægtig, anses den pantsættende aktionær for at have misligholdt aktionæroverenskomsten.

11 Pantsætning kan kun ske med respekt af nærværende aktionæroverenskomst, herunder bestemmelserne om forkøbsret og køberet Den pantsættende aktionær skal orientere bestyrelsesformanden om pantsætningen og dokumentere, at panthavers respekt af aktionæroverenskomsten fremgår utvetydigt af pantsætningsdokumentet. 15 Hemmeligholdelsespligt 15.1 Parterne skal hemmeligholde, hvad de måtte erfare om andre aktionærer som følge af deres samarbejde som aktionærer i Selskabet, og skal behandle oplysninger om Selskabet som fortrolige Hemmeligholdelsespligten omfatter ikke oplysninger, som må anses almindeligt kendt eller offentligt tilgængelige. Hemmeligholdelsespligten viger for modstående oplysningspligt, der hviler på lovgivningens bestemmelser. Hemmeligholdelsespligten er ikke til hinder for, at en forpligtet, der har et anerkendelsesværdigt behov herfor, meddeler de efter formålet fornødne oplysninger til sin advokat eller sit pengeinstitut Uanset at et aktionærforhold måtte ophøre, er pågældende stadig bundet og beskyttet af hemmeligholdelsespligten Hemmeligholdelsespligten er ikke tidsbegrænset. 16 Opsigelse 16.1 Nærværende aktionæroverenskomst er uopsigelig. 17 Succession 17.1 Såfremt en tredjemand erhverver aktier i Selskabet, bliver den pågældende tredjemand part i aktionæroverenskomsten og indtræder i vedkommende aktionærs rettigheder og forpligtelser i henhold til denne. En erhverver af aktier indtræder ikke i den hidtidige aktionærs eventuelle aftaler med Selskabet.

12 Tredjemand er forpligtet til skriftligt at bekræfte sin indtræden ved påtegning på aktionæroverenskomsten. 18 Renter 18.1 Ethvert beløb, som en aktionær måtte blive Selskabet eller en medaktionær skyldigt, forrentes - for så vidt andet ikke er aftalt - fra forfaldsdagen med den i renteloven fastsatte rentesats p.t. den til enhver tid værende diskonto med tillæg af 5 procentpoint. 19 Ændring og genforhandling 19.1 Såfremt parterne måtte indgå aftale om at ændre nærværende aftale, agter de at udarbejde ændringsaftalen skriftligt. Forhandlinger om aftaleændringer eller mundtlige udtalelser om aftaleændringer anses først som endelige aftaler eller tilsagn, når skriftlig aftale er indgået. Det påhviler den part, der vil hævde, at parterne uden sådan skriftlig aftale har aftalt en ændring i nærværende aftale, at føre fuldt bevis herfor Enhver af parterne kan kræve nærværende aftale optaget til genforhandling, når der er forløbet 2 år siden aftalens indgåelse eller seneste genforhandling Ændres aftalen, modtager Selskabets bestyrelsesmedlemmer kopi af den ændrede aftale. 20 Tvister 20.1 Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed skal med endelig og bindende virkning afgøres ved voldgift i Det danske Voldgiftsinstitut efter Instituttets regler. Instituttet udpeger alle voldgiftsrettens medlemmer Truende eller fortsat overtrædelse af hemmeligholdelsespligten i 15 eller andre pligter, der påhviler en part efter nærværende aktionæroverenskomst, kan imødegås ved nedlæggelse af forbud eller tilsvarende retsskridt i udlandet.

13 Omkostninger Omkostninger til fælles advokatbistand i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende aktionæroverenskomst betales af parterne pro rata efter aktiebesiddelse. I øvrigt bærer hver part egne omkostninger i forbindelse med indgåelse af nærværende aktionæroverenskomst. [INDSÆT STED] [INDSÆT DATO] A B C D E F G H I J BILAG: Bilag 1a: Bilag 1b: Bilag 2a: Bilag 2b: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5 Bilag 6: Bilag 7 Bilag 8: Hovedkøbsaftale - OBZOR Dokumentsamling Blok B + E + F + G Hovedkøbsaftale - BYALA Dokumentsamling - Byala Udlejningsaftale Information Memorandum Budget Vedtægter Stiftelsesdokument med tegningsaftale Legal opinion

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Anpartshaverbevis og Ejeraftale

Anpartshaverbevis og Ejeraftale Anpartshaverbevis og Ejeraftale Selskab: Cem Institute ApS CVR-nr. 33 06 29 31 Sankt Gertrudsstræde 10 1129 København K Antal anparter i selskabet ved aftalens indgåelse: Total: 104.000 stk. Anpartshaver:

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S BILAG 1 TIL PROSPEKT V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Selskabets navn er Vattenfall Vindkraft Hagesholm A/S. Selskabets hjemstedskommune er

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

3Sa/s. Cvr.nr Vedtægter. Opdateret den 1. marts 2016

3Sa/s. Cvr.nr Vedtægter. Opdateret den 1. marts 2016 3Sa/s Cvr.nr. 12101449 Vedtægter Opdateret den 1. marts 2016 l. Selskabets navn er 3Sa/s. Dets hjemsted er Fredericia Kommune i Region Syddanmark. 2. Selskabets formål er handel. 3. Selskabets aktiekapital

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Vedtægter for LEF NET A/S

Vedtægter for LEF NET A/S Vedtægter for LEF NET A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LEF NET A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Rudkøbing Kommune. 2 Selskabets formål 2.1 Selskabets formål er at drive netvirksomhed

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen for Jysk Linnedservice A/S. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen for Jysk Linnedservice A/S. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen for Jysk Linnedservice A/S Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 2 Mellem 1. Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Keops A/S. CVR nr. 36 85 00 19

VEDTÆGTER. For. Keops A/S. CVR nr. 36 85 00 19 VEDTÆGTER For Keops A/S CVR nr. 36 85 00 19 Januar 2007 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Keops A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet EPA Invest A/S (Keops A/S). 2. Hjemsted 2.1 Selskabets

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Ejeraftale. Indholdsfortegnelse. vedrørende Startup ApS, CVR-nr. [INDSÆTTES]

Ejeraftale. Indholdsfortegnelse. vedrørende Startup ApS, CVR-nr. [INDSÆTTES] Ejeraftale vedrørende Startup ApS, CVR-nr. [INDSÆTTES] Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål og forrang... 2 3. Anmeldelse til Selskabet og notering i ejerbog... 3 4. Fordeling af kapitalandele...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 VEDTÆGTER for Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende:

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende: Stiftelsesdokument for Norddjurs Gadelys A/S. Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald (del af) kommuner, der pr. 1. januar 2007 bliver til Norddjurs Kommune, har dags dato besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

VEDTÆGTER for A/S LØVSTRUP PLANTAGE

VEDTÆGTER for A/S LØVSTRUP PLANTAGE J. nr. V-09-10065 MJ/SM VEDTÆGTER for A/S LØVSTRUP PLANTAGE 1. Selskabets navn er A/S LØVSTRUP PLANTAGE, CVR nr. 10 79 88 17. Dets hjemsted er Skjern kommune. 2. Selskabets formål er at besidde, udnytte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune.

1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune. J.nr. 020122-0045 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRO. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune. 2. Selskabets formål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 EJERAFTALE i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 6. SELSKABETS BESTYRELSE 9 7. DIREKTION 9 8.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S Isaksen & Nomanni Aarhus Viby Centret 24 8260 Viby J Tlf. 86 11 40 00 Fax 86 11 41 18 Sag nr. 12 24122 KN/SWA V E D T Æ G T E R for AARHUS AADAL GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Greenland Oil Spill Response A/S Reg. nr. A/S Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Greenland Oil Spill Response A/S.

VEDTÆGTER FOR. Greenland Oil Spill Response A/S Reg. nr. A/S Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Greenland Oil Spill Response A/S. Lett Advokatfirma Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 284193-MEO VEDTÆGTER FOR Greenland Oil Spill Response A/S Reg. nr. A/S 517428 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Greenland Oil Spill Response

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S. CVR-nr.

VEDTÆGTER FOR ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S. CVR-nr. Advokat Ulla Fabricius J.nr. 129662 VEDTÆGTER FOR ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S CVR-nr. 9 1 PRÆAMBEL 1.1 Selskabet er stiftet med det formål at erhverve og drive færgeoverfarten mellem Fanø og Esbjerg. 1.2

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Tinghallen A/S CVR-nr Tingvej Viborg. Selskabets navn, hjemsted og formål.

V E D T Æ G T E R. for. Tinghallen A/S CVR-nr Tingvej Viborg. Selskabets navn, hjemsted og formål. V E D T Æ G T E R for Tinghallen A/S CVR-nr. 40774718 Tingvej 3 8800 Viborg Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Tinghallen A/S, Viborg. Selskabets hjemsted er Viborg Kommune. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Aktiekapitalen er på nominelt DKK Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B- aktier.

Aktiekapitalen er på nominelt DKK Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B- aktier. V E D T Æ G T E R F O R Å R H U S E L I T E A / S 1 Selskabets navn er Århus Elite A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 2 Selskabets formål er direkte eller via datterselskaber at drive virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22)

Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22) Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund, formål og forhold vedrørende parterne 3 2. Navn,

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Funder Kirkeby Vandværk I/S

Funder Kirkeby Vandværk I/S Funder Kirkeby Vandværk I/S Vedtægter for Funder Kirkeby Vandværk I/S. Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis fulde navn er Funder Kirkeby Vandværk I/S. 1 Selskabet har hjemme i Silkeborg

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Ejer 2 CVR: CVR nr Nattergalevej 6, København NV

Ejer 2 CVR: CVR nr Nattergalevej 6, København NV E J E R A F T A L E Mellem undertegnede Ejer 1 CVR nr. xxx Postnr. By og medundertegnede Ejer 2 CVR: og medundertegnede Amino ApS CVR nr. 30581199 Nattergalevej 6, 2400 København NV er indgået følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere