Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen"

Transkript

1 Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. september 2012 en almindelig anmeldelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig med virkning fra den 24. september KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 1. Transaktionen Transaktionen indebærer, at Thorkil Andersen Holding A/S overtager 57,05 pct. af den nominelle selskabskapital i Agri-Norcold A/S fra dels Mejeriforeningen Danish Dairy Board og dels Tican A/S. Danish Crown A/S ejer de resterende 42,95 pct. af den nominelle selskabskapital. Der er indgået en ejeraftale for Agri-Norcold mellem Thorkild Andersen Holding og Danish Crown den 8. august Agri-Norcold opretholdes og videreføres som et joint venture-selskab, hvori Thorkil Andersen Holding og Danish Crown opnår fælles kontrol efter fusionen, jf. nedenfor. De to ejere skal være enige om en række væsentlige beslutninger, bl.a. forudsætter væsentlige ændringer i selskabets ledelse, aktiviteter og selskabets forretningsgrundlag enighed mellem de to ejere. Det kan derfor konkluderes, at Thorkil Andersen Holding og Danish Crown efter fusionen vil udøve fælles kontrol over væsentlige beslutninger i joint venture-selskabet, Agri-Norcold. Agri-Norcold vil have egen ledelse, egne kunder, samt egne finansielle midler og personale. Agri-Norcold vil derfor varetage en virksomheds samtlige funktioner, og joint venture-selskabet vil varetage de funktioner, der normalt varetages af andre virksomheder, der opererer på samme marked. Transaktionen udgør således en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2), jf. 12a, stk. 2.

2 De deltagende virksomheder i fusionen er Thorkil Andersen Holding, Agri-Norcold og Danish Crown. 2. Parterne og deres aktiviteter Agri-Norcold driver virksomhed inden for frysehusbranchen primært til kunder i industrien. Agri-Norcold er aktiv på markedet for kommerciel frysehusdrift i Danmark. Agri-Norcold har frysehuse på Mors ( m 3 ) samt i hhv. Aalborg ( m 3 ), Hobro ( m 3 ), Tilst ( m 3 ), Hasselager ( m 3 ), Vejen ( m 3 ), Vamdrup (8.250 m 3 ), Padborg ( m 3 ) og Korsør ( m 3 ). Agri-Norcold ejer og driver endvidere i fællesselskab med en anden udbyder af frysehusydelser, Claus Sørensen A/S, to frysehuse i Esbjerg med en samlet kapacitet på m 3. Thorkil Andersen Holding driver gennem sit datterselskab Frode Laursen A/S en logistik- og transportvirksomhed. Frode Laursen tilbyder transport og logistik (lagerhotelydelser) inden for dagligvarer til især dagligvareforretninger og grossister i Danmark og Norden samt transporter, shipping og fortoldning internationalt. Danish Crown-koncernen er en international fødevareproducent, der opererer på kødmarkedet globalt og er involveret i komplementære fødevare-forædlingsaktiviteter. Danish Crown har en betydelig eksport og efterspørger bl.a. i den forbindelse frysehusydelser. 3. Jurisdiktion Thorkil Andersen Holding A/S omsætning i Danmark var i 2011 DKK [..] mia. og Agri-Norcolds omsætning i Danmark var DKK [..] mio. i regnskabsåret 2010/2011. Danish Crown A/S havde i regnskabsåret 2010/2011 en omsætning på DKK [..] mia. i Danmark. De deltagende virksomheders omsætning overstiger dermed tærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1), hvorfor der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. Fusionen er alene anmeldelsespligtig i Danmark. 2

3 4. De relevante markeder For at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence, er det nødvendigt at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusionen kan berøre. Det relevante marked består af et produktmarked og et geografisk marked, der kan afgrænses hver for sig på grundlag af undersøgelse af efterspørgsels- og udbudssubstitution, jf. konkurrencelovens 5 a, stk Relevante produktmarkeder Ifølge anmeldelsen er det eneste berørte marked i sagen kommerciel frysehusdrift. Agri-Norcold tilbyder ydelser inden for frysehusdrift og er ikke aktiv på andre markeder, herunder logistikmarkedet. Agri-Norcolds kunder vælger selv transportører til og fra frysehus, og fusionen ændrer ikke ved dette. Thorkil Andersen Holding er ikke aktiv inden for frysehusdrift men primært inden for transport samt inden for drift af lagerhotel for bl.a. tørvarer. Danish Crown køber frysehusydelser fra Agri-Norcold men også fra andre danske frysehuse. Disse ydelser anvendes bl.a. i forbindelse med Danish Crowns eksportsalg. Danish Crowns stilling på dette salgsmarked indebærer ikke, at der bliver tale om et berørt marked. 4.1.a) Markedet for frysehusydelser Parterne har anført, at markedet i Danmark overordnet er karakteriseret af faldende efterspørgsel og overskudskapacitet. Senest er besluttet med virkning fra 30. september 2012 at lukke et af de to frysehuse, som er drevet i regi af Esbjerg Frysehus I/S. Etablering af ny kapacitet er bekostelig. Etablering af m 3 ny kapacitet (svarende til ca. 5 pct. af kapaciteten i Danmark) anslås til at løbe op i en investering på DKK mio. Agri-Norcolds vigtigste kunder findes inden for fødevareindustrien, der navnlig er beliggende i Jylland. [..]. Salget til disse store kunder er baseret på flerårige aftaler. Salget som følge af ad hoc aftaler er beskedent ([..]). Andre vigtige udbydere af frysehusydelser i Danmark er Claus Sørensen Gruppen, der historisk afsætter en del af sine ydelser til fiskeindustrien, og driver 8 frysehuse fordelt over hele Jylland. Bring FrigoScandia og 3

4 Coldstar afsætter bl.a. ydelser til dagligvarekæderne fra anlæg i Vejle/Kolding området. Priserne for frysehusydelser kalkuleres med udgangspunkt i omkostningerne til løn, el samt generel drift. Udgifterne til løn, el samt de generelle variable driftsomkostninger svarer samlet til 60 pct. af omsætningen. Parterne har oplyst, at mange kunder planlægger indkøb af frysehusydelser som del af en samlet optimering af hele deres værdikæde. Opgaverne sendes stadigt hyppigere i store udbud, hvor kunderne ud over pris og service prioriterer, hvordan frysehusene logistisk er placeret af hensyn til at kunne holde lave omkostninger og til styringen af virksomhedens supply-chain. Frysehusydelserne omfatter: - ind- og udlagring - indfrysning samt - pluk og håndtering Pluk og håndtering efterspørges særligt af bl.a. detailhandelen. Pluk og håndtering forudsætter let adgang til plukvarerne. Ordrene skal kunne sammensættes individuelt til de enkelte destinationer, og der er hyppige leverancer (ofte daglige). Let adgang til plukvarer forudsætter en speciel indretning af lageret med plukgange og speciel opstilling af reoler. Det betyder dårligere udnyttelse af lagerpladsen. [..]. Industrien efterspørger almindelig ekspedition af paller og bulk håndtering. Lagrene er primært opbygget som kørende reoler, og det betyder en bedre udnyttelse af lagerpladsen. Disse ydelser er Agri- Norcolds kerneaktivitet, [..]. Resten udgør indfrysning samt diverse administrative ydelser. Afgrænsning af det relevante produktmarked Parterne gør gældende, at det relevante produktmarked er det samlede kommercielle frysehusmarked. Frysehusydelser adskiller sig fra fx ydelser ved drift af andre former for lagerfaciliteter, fx tørvarelagre, med hensyn til bl.a. egenskaber og pris. Operatører på tilgrænsende produktmarkeder (fx lagerhoteludbydere) vil ikke uden videre med kort varsel kunne omstille deres virksomhed og starte virksomhed på frysehusmarkedet, da det vil forudsætte væsentlige investeringer, herunder til frysefaciliteter. Det kan overvejes at opdele produktmarkedet efter kundegrupper, da vilkårene for omsætning af ydelser til detailhandelen og til industrien er 4

5 meget forskellige. Detailhandelen efterspørger store mængder pluk af kartoner, der skal sampakkes til x-antal paller pr. butik 5-7 gange om ugen. Det kræver speciel indretning af lageret og gør endvidere opgaven administrativ tung sammenlignet med ind- og udlagring samt indfrysning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser bekræfter, at der er et særskilt produktmarked for frysehusydelser. Besvarelserne fra undersøgelserne tyder endvidere på, at det kan overvejes at opdele markedet som anført efter kundegrupper. Da det ikke har betydning for vurderingen af denne fusion, har styrelsen i de videre undersøgelser dog valgt at lade dette spørgsmål stå åbent 1. Det relevante produktmarked afgrænses således til frysehusydelser omfattende ind- og udlagring, indfrysning og pluk og håndtering. 4.1.b) Andre produktmarkeder Markedet for produktion og salg af logistikydelser er ikke i direkte forbindelse med markedet for frysehusydelser. Kunderne hos udbyderne af frysehusydelser, herunder hos Agri-Norcold, vælger selv logistikoperatør. Ingen af produktmarkederne down-stream eller up-stream kan i øvrigt anses for berørte af fusionen Relevante geografiske markeder 4.2.a) Markedet for frysehusydelser det geografiske marked Parterne har anført, at markedet til brug for vurderingen af denne fusion geografisk set kan betragtes som nationalt. Efter parternes opfattelse skyldes det bl.a., at der er høje transportomkostninger for kunderne ved at anvende frysehuse i udlandet. Der findes frysehuse i alle landsdele, men langt hovedparten af kapaciteten findes i Jylland, hvor også de store fødevareproducenter har deres væsentligste produktion. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse har bekræftet, at logistik og beliggenhed spiller en væsentlig rolle ved kundernes valg af frysehuse. For at kunne styre lagerudviklingen ønsker kunderne at samle store ensartede ordrer på ét frysehus, som samtidig gerne skal være godt placeret i forhold til transport især motorveje 1 Konkurrencerådet tog i 1999 stilling til en samarbejdsaftale mellem Vejle Frysehus og Dansk Supermarked samt FDB. I denne sag fandt rådet, at det relevante produktmarked var markedet for fryseserviceydelser til detailhandelen (supermarkeder). 5

6 og/eller havne af hensyn til bl.a. mulighederne for videresalg til eksport. Detailhandelen har samlet deres frostvarer på frysehuse, der er beliggende i Vejle/Kolding-området, hvorfra de distribueres til butikker over hele landet. Styrelsens markedsundersøgelser har bekræftet, at kunderne ikke betragter frysehuse i andre lande som realistiske alternativer til at dække deres danske efterspørgsel. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har overvejet, om koncentrationen af frysehuse i Jylland kunne føre til, at markedet eventuelt burde afgrænses regionalt (til Jylland eller dele heraf), men da dette ikke har betydning for vurderingen af fusionen, har styrelsen valgt at lade den geografiske afgrænsning stå åben. I det følgende er det derfor i denne sag lagt til grund, at markedet geografisk kan afgrænses nationalt. 4.2.b) Andre markeder - det geografiske marked Der er ikke andre markeder, der kan anses for berørte markeder i denne sag og derfor heller ikke anledning til at vurdere disses geografiske udstrækning. 5. Vurdering Indledningsvis bemærkes, at fusionen ikke giver anledning til overvejelser om horisontale virkninger, da den ikke fører til noget horisontalt overlap på nogen markeder. De deltagende virksomheder er ikke aktive på samme marked og i samme omsætningsled. Thorkil Andersen Holdings erhvervelse af aktier i Agri-Norcold er heller ikke en fusion mellem virksomheder, der er vertikalt forbundet som udbydere eller aftagere. Danish Crown er en væsentlig køber på det relevante marked, men Danish Crowns stilling på markedet påvirkes ikke ved fusionen. 6

7 5.1) Markedet for kommerciel frysehusdrift Ifølge anmeldelsen andrager det totale marked for kommercielle frysehuse i alt ca. 2,4 mio. m 3 til en værdi af DKK mio. Baseret på parternes oplysninger i anmeldelsen er Agri-Norcold og Claus Sørensen A/S de to største aktører med hver ca. 30 pct. af kapaciteten i Danmark. Bring FrigoScandia er den tredjestørste aktør. Parterne har i anmeldelsen oplyst, at disse tre aktører samlet dækker ca. 80 pct. af det totale marked målt i m 3. Bring FrigoScandia sælger i modsætning til Agri-Norcold og Claus Sørensen - primært til detailkunder, og markedsstrukturen kan overordnet karakteriseres som et delvist duopol. Styrelsens markedsundersøgelse har bekræftet, at disse tre virksomheder omsætningsmæssigt er de klart største operatører på markedet, og at markedsstrukturen kan betegnes som et delvist duopol. Agri-Norcolds og Claus Sørensens stilling på markedet understøttes af, at disse to selskaber har et samarbejde om driften af to frysehuse på Esbjerg Havn. Det ene frysehus er dog besluttet lukket ultimo september Det skyldes, at Danish Crown har lukket sit svineslagteri i Esbjerg. Fusionen ændrer i øvrigt ikke ved de to frysevirksomheders samarbejde. Thorkil Andersen Holding har oplyst, at overtagelsen af aktier i Agri- Norcold først og fremmest skal ses som en økonomisk investering. [..]. Thorkil Andersen Holdings overtagelse af aktier i Agri-Norcold påvirker ikke sidstnævntes stilling på det relevante marked. Markedsføring af nye produkter, herunder kombination af produkter inden for transport, frostvarer og tørvarer i partnerskaber kan indebære risiko for afskærmning af konkurrenter fra markedet. Det kan være tilfældet, såfremt virksomhederne efter fusionen kan udnytte en markedsstyrke på ét marked (fx markedet for frysehusydelser) til at udelukke konkurrenter fra et andet (fx transport eller tørvareydelser) ved at tilpasse produkterne således, at produkterne på de forskellige markeder knyttes sammen. Et sådant kombinationssalg kan medføre fordele for kunderne, fordi de får bedre produkter og/eller lavere priser. Kombinationssalg kan dog også under visse omstændigheder medføre, at konkurrencepresset reduceres, således at den fusionerede virksomhed får mulighed for at hæve sine priser. Risikoen for konkurrenceskadelige virkninger i denne sag som følge af kombinationssalg må dog vurderes som beskeden. 7

8 Agri-Norcolds salg er navnlig rettet mod industrien, og der er ikke ved styrelsens undersøgelser peget på områder, hvor der er mulighed for at kombinere fx transport og frysehusydelser på en sådan måde, at de forskellige markeder knyttes fast sammen, således at konkurrenter afskæres adgang til at tilbyde tilsvarende ydelser til lave priser. Endvidere har Agri-Norcold ikke en styrke på markedet for frysehusydelser, der er væsentlig stærkere end konkurrenternes, herunder Claus Sørensen Gruppens. En betydelig del af Agri-Norcolds salg sker i dag til Danish Crown ([..]). Danish Crown benytter imidlertid også andre danske frysehusudbydere, og vil have let ved at flytte opgaver til disse, såfremt Agri-Norcold hæver sine priser. Noget tilsvarende er tilfældet for andre kunder hos Agri-Norcold. Styrelsen har endvidere overvejet, om der kan være risiko for, at konkurrencen på markedet hæmmes som følge af koordinerede virkninger. Som nævnt kan markedet karakteriseres som et delvist duopol, og på et sådant marked kan det være let for de forholdsvis få (store) operatører at overskue konkurrenternes initiativer og hurtigt træffe effektive foranstaltninger til at imødegå dem. Det kan medvirke til at tilskyndelsen til at konkurrere aktivt på markedet for at vinde markedsandele mindskes, og at konkurrencen derigennem hæmmes. De to største udbydere af frysehusydelser, Agri-Norcold og Claus Sørensen A/S, har endvidere et samarbejde gennem driften af Esbjerg Frysehus I/S. Selv om denne virksomhed kun råder over begrænset kapacitet sammenholdt med moderselskaberne ([..]), så medfører samarbejdet et interessefællesskab, der kan medvirke til at begrænse den indbyrdes konkurrence i forhold til kunderne. Samarbejdet om fælles salg mellem to konkurrenter kan give anledning til nærmere overvejelser i relation til konkurrenceloven. Disse overvejelser vedrører dog ikke fusionsvurderingen, men det forhold, at konkurrenterne allerede koordinerer deres aktiviteter for to frysehuse er et element, der må tages i betragtning ved bedømmelse af fusionens eventuelle koordinerede virkninger. Trods ovenstående forhold må det dog konstateres, at denne fusion, der består af et joint venture mellem Thorkil Andersen Holding og Danish Crown, ikke kan ses at øge risikoen for koordinering. Der er således ikke holdepunkter for at antage, at denne fusion kan antages at medføre, at konkurrencen vil hæmmes betydeligt som følge af koordinerede virkninger. Det bemærkes i øvrigt, at undersøgelserne i denne sag heller ikke viser, at betingelserne for, at en sådan koordinering kan opstå og opretholdes, kan anses for opfyldt. 8

9 For det første er det vanskeligt at pege på effektive foranstaltninger, der vil kunne bringes i anvendelse, såfremt en konkurrent søger at fravige koordineringen fx ved ensidigt at sænke sine priser. Frysehusene er heller ikke aktive på andre markeder, som vil kunne udnyttes til sådanne eventuelle gengældelsesaktioner. Endvidere er markedet præget af nogle stærke købere og overskydende kapacitet. De stærke købere vil kunne udnytte deres position og forholdsvis let flytte større eller mindre dele af deres efterspørgsel til andre udbydere, såfremt et eller to af frysehusene søger at hæve priserne. Hertil kommer, at det er almindeligt forekommende, at kunderne sender opgaverne i udbud. Allerede af disse grunde finder styrelsen, at der ikke er anledning til at antage, at konkurrencen på markedet vil hæmmes væsentligt som følge af koordinerede virkninger. Samordningsaspekter Ifølge konkurrencelovens 12c, stk. 3, skal det vurderes, om et joint venture, der udgør en fusion, har til formål eller følge at samordne fortsat uafhængige virksomheders konkurrenceadfærd, der i givet fald ville skulle vurderes efter konkurrencelovens og EUF-Traktatens regler om konkurrencebegrænsende aftaler. For så vidt angår denne fusion, skal det derfor vurderes, om to eller flere af de stiftende virksomheder i væsentlig grad beholder aktiviteter på det samme marked som jointventureselskabet eller på et marked i et tidligere eller senere omsætningsled i forhold til dette marked eller på et nært beslægtet marked. Parterne har anført, at hverken Thorkil Andersen Holding A/S eller Danish Crown A/S er aktive på markedet for kommerciel frysehusdrift, og kun Thorkil Andersen Holding bibeholder aktiviteter for så vidt angår transport. Ingen af parterne bibeholder således aktiviteter på samme marked som joint venture-selskabet eller på andre markeder, hvor de vil kunne koordinere deres aktiviteter. Konklusion på vurderingen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, herunder som følge af skabelsen af eller styrkelsen af en dominerende stilling. 9

10 6. Konklusion På den baggrund er det styrelsens samlede vurdering, at virkningen af fusionen på de relevante markeder ikke vil indebære, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, herunder som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. Fusionen godkendes derfor i medfør af konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt. 10

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S

STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S 9. juli 2003 Journal nr. 3/1120-0402-0014/LF/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Statoil Danmark A/S og Naturgas Fyn A/S s datterselskab

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Danske Banks salg af aktier i PBS

Danske Banks salg af aktier i PBS Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/1120-0204-0118/fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet

Læs mere

CVC's overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker

CVC's overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker CVC's overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker Rådsmødet den 31. januar 2007 Journal nr.4/0120-0401-0009/fi/jg/kh/ld Sammenfatning 1. Kapitalfonden CVC[1] har anmeldt overtagelsen af Matas-kæden,

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TV2s Priser og betingelser

TV2s Priser og betingelser TV2s Priser og betingelser Journal nr. 3/1120-0301-0095/SEK/SCL Rådsmødet den 21. december 2005 Resumé 1. Sagen omhandler TV2 s rabatsystem - priser og betingelser - 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005. Baggrunden

Læs mere

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 2002 2 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 1. Sammenfatning og konklusion...9 1.1 Konklusion...9 1.2 Markedsbeskrivelse...13 1.2.1 Betydning og

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S 26-09-2012 12/11898 /SBR, MNI, JF, AWF, RFW, NE, MST PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2012 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air 1 af 12 Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-898/nja 1. Resumé Scandinavian Airlines System (SAS) og Cimber Air A/S har den 1. oktober 1998 anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere