Danske Invest Allocation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Invest Allocation"

Transkript

1 Danske Invest Allocation Société d'investissement à Capital Variable stiftet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Afdelingen "Danske Invest Allocation: Stable" (i det følgende benævnt "Afdeling Stable") Afdelingen "Danske Invest Allocation: Dynamic" (i det følgende benævnt "Afdeling Dynamic") Afdelingen "Danske Invest Allocation: Equity Opportunities" (i det følgende benævnt "Afdeling Equity Opportunities") Afdelingen "Danske Invest Allocation: Danish Bond" (i det følgende benævnt "Afdeling Danish Bond") Prospekt December 2010

2 Danske Invest Allocation DANSKE INVEST ALLOCATION Danske Invest Allocation ("Investeringsforeningen") udbyder aktier ("Aktierne") i en række særskilte Afdelinger på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet ( Prospektet ) og i de dokumenter, der henvises til heri. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller erklæringer vedrørende Investeringsforeningen, bortset fra hvad der er indeholdt i Prospektet og i de dokumenter, der henvises til heri, og ethvert køb, der foretages af en person på grundlag af oplysninger eller erklæringer, der ikke er indeholdt i eller ikke er i overensstemmelse med de oplysninger og erklæringer, der er indeholdt i Prospektet, foretages alene for købers risiko. Udlevering af Prospektet er ikke tilladt, medmindre det er vedlagt Investeringsforeningens seneste årsrapport og eventuelle halvårsrapport. En sådan rapport eller rapporter anses for at være en integreret del af Prospektet. Aktierne, der udstedes i henhold hertil, skal tilhøre forskellige klasser, der vedrører en række særskilte Afdelinger i Investeringsforeningen. Aktier i de forskellige Afdelinger kan udstedes og indløses til kurser, der beregnes på grundlag af den indre værdi ("Indre Værdi") pr. Aktie i den relevante Afdeling som defineret i Investeringsforeningens vedtægter ("Vedtægterne"). Udlevering af Prospektet og udbud af Aktierne kan i visse jurisdiktioner være begrænset. Prospektet udgør ikke et tilbud eller en opfordring i en jurisdiktion, hvor dette er ulovligt, eller hvor den person, der fremsætter tilbuddet eller opfordringen, ikke er kvalificeret hertil, eller hvor enhver, der modtager tilbuddet eller opfordringen, ikke lovligt er berettiget hertil. Enhver, der er i besiddelse af Prospektet, og enhver, der ønsker at afgive ordre på Aktier, er ansvarlig for at gøre sig bekendt med og overholde alle gældende love og forskrifter i de relevante jurisdiktioner. Luxembourg Investeringsforeningen er et investeringsselskab, der reguleres af lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg og er underlagt Del II i Luxembourgs lov af 20. december 2002 om Institutter for kollektiv investering ("Loven"). Ovennævnte registrering kræver dog ikke, at nogen myndighed i Luxembourg godkender eller afviser, at Prospektet eller forskellige Afdelingers aktiver er fyldestgørende eller nøjagtige. Enhver erklæring om det modsatte er uberettiget og ulovlig. Vedtægterne bemyndiger Investeringsforeningens Bestyrelse til at pålægge de begrænsninger, som den måtte finde nødvendige for at sikre, at ingen Aktier i Investeringsforeningen erhverves eller ejes af en person, der ikke overholder loven eller et lands eller en statslig myndigheds krav, eller af en person under omstændigheder, som efter Bestyrelsens opfattelse vil kunne påføre Investeringsforeningen en forpligtelse eller beskatning eller anden ulempe, som Investeringsforeningen ellers ikke ville være blevet påført (sådanne personer benævnes "Forbudte Personer"). Særligt har Bestyrelsen besluttet, at Borgere i USA (som defineret i 10 i Investeringsforeningens Vedtægter) udgør en klasse af Forbudte Personer. Investeringsforeningen kan tvangsindløse alle Aktier, der ejes af sådanne personer. Aktiernes værdi kan både falde og stige, og en aktionær kan ved overdragelse eller indløsning af Aktier risikere ikke at få det oprindeligt investerede beløb tilbage. Indkomsten fra Aktierne kan svinge beløbsmæssigt, og ændringer i valutakurserne kan få Aktiernes værdi til at stige eller falde. Der kan forekomme ændringer i beskatningsniveau og -grundlag samt skattefradrag. Investorer bør gøre sig bekendt med og indhente passende rådgivning om de juridiske krav vedrørende mulige skattemæssige konsekvenser, valutarestriktioner eller valutakontrolkrav, som de måtte støde på i henhold til lovgivningen i det land, hvor de er statsborgere, har bopæl eller hjemsted, og som måtte være relevante ved tegning, køb, besiddelse, indløsning eller afhændelse af Aktier i Investeringsforeningen. Alle henvisninger i Prospektet til "DKK" og "EUR" er til den lovlige valuta i Danmark, Storhertugdømmet Luxembourg og de lande, der deltager i den Økonomiske og Monetære Union. Alle henvisninger til "Bankdag" er til enhver hel dag, hvor bankerne holder åbent i Luxembourg by undtagen den 31. december. Meddelelse 2

3 Danske Invest Allocation Indholdsfortegnelse DANSKE INVEST ALLOCATION... 2 Del A Generelle oplysninger... 4 Hovedtræk... 4 Investeringsformål, -politik og -begrænsninger... 5 Generelle risikobetragtninger Kapitalforvalter Depotbank Primær Paying Agent Centraladministrator Listing Agent Betalingssted, Aktiebogsfører Primærdistributør Aktierne Udstedelse og salg af Aktier Indløsning af Aktier Fastsættelse af Indre Værdi Udlodningspolitik Gebyrer og omkostninger Beskatning Generelle oplysninger Dokumenter Del B Specifikke oplysninger I. Afdeling Stable II. Afdeling Dynamic III. Afdeling Equity Opportunities IV. Afdeling Danish Bond Forvaltning og administration Indholdsfortegnelse 3

4 Del A Generelle oplysninger Hovedtræk Struktur Investeringsforeningen er et investeringsselskab med løbende emission, der er stiftet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg som et Société d'investissement à Capital Variable ("SICAV"). Fondens formål er at investere i alle former for omsættelige værdipapirer, andele eller aktier i andre Institutter for kollektiv investering af den åbne type, herunder indtil 25% i hedgefonde eller Institutter for kollektiv investering, der selv investerer i hedgefonde samt derivater på omsættelige værdipapirer og andre finansielle instrumenter, der er lovhjemlede; den er således underlagt Lovens Del II. Investeringsforeningen blev stiftet under navnet Firstnordic Allocation Fund den 6. juli 2001 med ubegrænset varighed. Vedtægterne blev offentliggjort den 10. august 2001 i Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"). De blev ændret den 6. september 2005 og den 24. oktober 2005 og den 14. november 2008; disse ændringer blev offentliggjort i Memorial henholdsvis den 25. november 2005 og den 16. november 2005 og den 8. december Oplysning om deponeringen af de reviderede Vedtægter i chancery-afdelingen i distriktsretten i Luxembourg blev offentliggjort i Mémorial den 8. december Investeringsforeningen er en paraply-investeringsforening, og som sådan giver den investorer mulighed for at investere i en række særskilte Afdelinger, som hver især vedrører en særskilt portefølje af likvide aktier og andre værdipapirer og aktiver tilladt af lovgivningen med specifikke investeringsformål som beskrevet i Prospektets Del B. Investeringsformål Investeringsforeningens hovedformål er at investere sine nettoaktiver i alle former for omsættelige værdipapirer, andele eller aktier i andre Institutter for kollektiv investering af den åbne type, herunder indtil 25% i hedgefonde eller Institutter for kollektiv investering, der selv investerer i hedgefonde samt derivater på omsættelige værdipapirer og andre finansielle instrumenter, der er lovhjemlede. Der er ingen garanti for, at Investeringsforeningens formål kan blive opfyldt. Investeringsmuligheder På nuværende tidspunkt tilbyder Investeringsforeningen Aktier i de Afdelinger, der enkeltvis beskrives nærmere i Prospektets Del B. Ved oprettelse af nye Afdelinger skal Prospektet opdateres i overensstemmelse hermed. Minimumsinvestering og -beholdning Krav om mindstebeløb for førstegangsinvestering, mindstebeløb for efterfølgende investering og minimumsbeholdning er angivet for hver enkelt afdeling i prospektets Del B. En indløsningsanmodning, der vil reducere værdien på det pågældende tidspunkt af en beholdning til mindre end et sådant minimumsbeløb, kan blive behandlet som en anmodning om indløsning af hele den pågældende aktiebeholdning. Aktier kan tegnes i en anden valuta end den relevante Afdelings Referencevaluta, og i så fald skal investor afholde alle valutaomregningsomkosninger. Udbudskurs Efter den Første Udbudsperiode (angivet for hver enkelt Afdeling i Prospektets Del B) vil Aktiernes Udbudskurs være lig med Indre Værdi pr. Aktie i den relevante Afdeling med tillæg af det salgsgebyr, der er angivet for hver enkelt Afdeling i Prospektets Del B.

5 Aktieklasser Der findes følgende typer af klasser i Afdelingerne: Klasse A : Akkumulerende klasse rettet mod detailinvestorer Klasse D: Udloddende klasse rettet mod detailinvestorer Klasse PM: Akkumulerende klasse rettet mod detailinvestorer, der har indgået en Porteføljeforvaltningsaftale med Danske Bank International S.A. Handel Aktier kan normalt købes eller indløses til kurser, der er baseret på Indre Værdi pr. Aktie i den relevante Afdeling på den relevante Værdifastsættelsesdag for den enkelte Afdeling (angivet for hver enkelt Afdeling i Prospektets Del B). Børsnotering Bestyrelsen har til hensigt at søge Aktierne i nogle af Afdelingerne noteret på fondsbørsen i Luxembourg (angivet for hver enkelt Afdeling i Prospektets Del B). Investeringsformål, -politik og -begrænsninger A. Afdelingernes Investeringsformål og -politik Hver enkelt Afdeling har et særskilt investeringsformål, som de forfølger gennem en særskilt investeringspolitik som beskrevet i Prospektets Del B. Afdelingerne vil blive forvaltet aktivt. B. Investeringspolitik Investeringsforeningen investerer alene i: I) 1. omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget og handles på et reguleret marked, 2. omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som handles på et andet reguleret marked i en Medlemsstat i den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, 3. omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland i forhold til den Europæiske Union eller handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er i overensstemmelse med Investeringsforeningens stiftelsesoverenskomst, 4. nyudstedte omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, forudsat at: a) udstedelsesbetingelserne indeholder et tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til officiel notering på en fondsbørs eller på et andet reguleret marked, som er regelmæssigt arbejde, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er i overensstemmelse med Investeringsforeningens stiftelsesoverenskomst, b) denne optagelse opnås inden for et år efter udstedelsen. II)

6 III) IV) 1. andele eller aktier i andre Institutter for kollektiv investering af den åbne type 2. De relevante Afdelinger kan desuden investere indtil 25% af deres nettoaktiver i Hedgefonde, enten direkte eller gennem Institutter for kollektiv investering, som selv investerer i Hedgefonde, som kan omfatte Institutter for kollektiv investering og investeringsforeninger. Hedgefonde kan bruge futures, optioner og derivater på aktier, fastforrentede værdipapirer og valutainstrumenter. Hedgefonde anvender ofte gearing. 3. Når Afdelingerne investerer i andre Institutter for kollektiv investering, som ikke forvaltes af Stifteren eller dennes tilknyttede selskaber, kan Afdelingerne skulle betale transaktionsomkostninger såsom salgs- og indløsningsgebyrer samt kapitalforvaltningshonorarer. 4. På samme måde opkræves ikke desto mindre salgsprovision, indløsningsgebyrer og kapitalforvaltningshonorarer (vedrørende et Institut for kollektiv investering) fra Afdelingerne, når Afdelingerne investerer i et Institut for kollektiv investering, der forvaltes af Stifteren. 1. indskud i kreditinstitutter, som kan hæves på anfordring, eller hvor der er ret til at hæve, eller som udløber inden for højst tolv måneder, forudsat at kreditinstituttet har hjemsted i en Medlemsstat i den Europæiske Union eller, såfremt kreditinstituttets hjemsted ligger i et tredjeland, forudsat at det er underlagt behørige regler, som af Luxembourgs finanstilsyn anses for at svare til de regler, der er indeholdt i fællesskabslovgivningen, 2. afledte finansielle instrumenter, herunder tilsvarende kontant-afregnede instrumenter, der handles på et reguleret marked og/eller afledte finansielle instrumenter, der handles på OTC -markedet ( OTCderivater ), forudsat at: (a) det underliggende består af instrumenter omfattet af afsnit I).1 - I).3, finansielle indekser, renter, valutakurser eller valutaer, som Instituttet for kollektiv investering må investere i i henhold til dets investeringsformål som anført i Prospektets Del B, (b) modparterne til OTC-derivattransaktioner er institutioner, der er underlagt behørigt tilsyn, og som tilhører de kategorier, der er godkendt af Luxemborgs finanstilsyn, (c) OTC-derivaterne er underlagt pålidelig og dokumenterbar daglig vurdering og til enhver tid kan sælges, afvikles eller lukkes ved en udlignende transaktion til deres dagsværdi på Investeringsforeningens foranledning, 1. pengemarkedsinstrumenter ud over dem, der handles på et reguleret marked, og som hører ind under Artikel 1 i 2002-Loven, såfremt udstedelsen eller udstederen af sådanne instrumenter selv er reguleret med henblik på beskyttelse af investorer og opsparinger, og forudsat at de er: (a) (b) (c) (d) udstedt eller garanteret af en central, regional eller lokal myndighed, en centralbank i en Medlemsstat, den Europæiske Centralbank, den Europæiske Union eller den Europæiske Investeringsbank, et tredjeland eller i tilfælde af en føderal stat af et af de medlemmer, der udgør føderationen, eller af en offentlig international institution, som en eller flere Medlemsstater deltager i, udstedt af et foretagende, hvis værdipapirer handles på regulerede markeder, udstedt eller garanteret af et foretagende, der er underlagt behørigt tilsyn, i henhold til kriterier defineret i fællesskabslovgivningen, eller af et foretagende, der er underlagt og overholder behørige regler, som af Luxembourgs finanstilsyn anses for at være mindst lige så omfattende som de, der er nedfældet i fællesskabslovgivningen, udstedt af andre institutioner tilhørende de kategorier, der er godkendt af Luxembourgs finanstilsyn, forudsat at investeringer i sådanne instrumenter sker med investorbeskyttelse, der svarer til den, der er fastlagt i underafsnit IV)1.(a), IV)1.(b) og IV)1.(c), og forudsat at udstederen er et selskab, hvis egenkapital udgør mindst ti millioner euro ( ,- EUR), og som udarbejder og offentliggør sit årsregnskab i henhold til Fjerde Direktiv 78/660/EØF, er en enhed som, inden for en gruppe selskaber som omfatter et eller flere børsnoterede selskaber, har til formål at finansiere koncernen, eller er en enhed, som har til formål at finansiere securitisationenheder, som har fordel af bankkreditter.

7 C. Investeringsbegrænsninger Investeringsforeningen må imidlertid ikke: I) 1. erhverve ædelmetaller eller beviser, der repræsenterer sådanne ædelmetaller. 2. Investeringsforeningen kan have yderligere likvide aktiver. II) 1. Investeringsforeningen skal sikre, at dens globale risiko forbundet med afledte instrumenter ikke overstiger den samlede nettoværdi af dens portefølje. Risikoeksponeringen beregnes, idet der tages højde for den nuværende værdi af de underliggende aktiver. Investeringsforeningen må som en del af sin investeringspolitik investere i afledte finansielle instrumenter, forudsat at eksponeringen mod de underliggende aktiver ikke samlet overstiger de i afsnit C.IV) anførte investeringsbegrænsninger. Når Investeringsforeningen investerer i indeksbaserede afledte finansielle instrumenter, behøver disse investeringer ikke at blive kombineret til de i afsnit C.IV) anførte grænser. Når et omsætteligt værdipapir eller pengemarkedsinstrument har indbygget et afledt instrument, skal der tages højde for dette instrument ved overholdelse af kravene i dette afsnit. III) 1. Investeringsforeningen må pr. Afdeling og for alle Afdelinger tilsammen højst erhverve 10% andele eller aktier af den samme type udstedt af den samme afdeling i det samme Institut for kollektiv investering. 2. Investeringsforeningen må højst investere 10% af aktiverne i hver Afdeling i aktier eller andele i det samme Institut for kollektiv investering. 3. Investeringsforeningen må samlet investere indtil 20% af sine aktiver i omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter inden for samme koncern. 4. Som en undtagelse gælder ovennævnte begrænsninger under punkt 1., 2. og 3. ikke for investeringer i Institutter for kollektiv investering af den åbne type, som er underlagt risikodiversificeringsregler, der svarer til dem, der gælder for Institutter for kollektiv investering, der reguleres af Del I eller Del II i Loven, forudsat at sådanne Institutter i deres oprindelige form underkastes en permanent kontrol, der udøves af en tilsynsmyndighed oprettet i henhold til lovgivningen for at sikre beskyttelse af investorer (Enhver medlemsstat i den Europæiske Union, Schweiz, Hong Kong, USA, Japan og Canada). En sådan undtagelse må ikke på noget tidspunkt føre til en overdreven koncentration af investering i noget Institut for kollektiv investering. 5. De relevante Afdelinger kan desuden investere indtil 25% af deres nettoaktiver i Hedgefonde, enten direkte eller gennem Institutter for kollektiv investering, som selv investerer i Hedgefonde, som kan omfatte Institutter for kollektiv investering og investeringsforeninger. Hedgefonde kan bruge futures, optioner og derivater på aktier, fastforrentede værdipapirer og valutainstrumenter. Hedgefonde anvender ofte gearing. IV) 1. Investeringsforeningen må højst investere 10% af sine aktiver i omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme udsteder. Investeringsforeningen må ikke investere mere end 20% af sine aktiver i indskud hos den samme organisation. Risikoeksponeringen over for Investeringsforeningens modpart i en transaktion med OTC-derivater må ikke overstige 10% af dens aktiver, når modparten er en kreditinstitution. 2. Den samlede værdi af de omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som Investeringsforeningen ejer i de udstedere, hvori den investerer mere end 5% af sine aktiver, må ikke overstige 40% af værdien af Investeringsforeningens aktiver. Denne begrænsning gælder ikke for indskud og transaktioner med OTC-derivater med finansielle institutioner, der er underlagt behørigt tilsyn.

8 Uanset de individuelle grænser anført i afsnit C.IV)1. må Investeringsforeningen ikke kombinere: a) investeringer i omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme udsteder, b) indskud foretaget i samme organisation, og/eller c) eksponering som følge af transaktioner med OTC-derivater hos den samme organisation for mere end 20% af sine aktiver. 3. Den i afsnit C.IV)1., første sætning, anførte grænse forhøjes til maksimalt 35%, hvis de omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedes eller garanteres af en Medlemsstat i den Europæiske Union, af dennes lokale myndigheder, af et tredjeland eller af offentlige internationale institutioner, som en eller flere Medlemsstater er deltager i. 4. Den i afsnit C.IV)1., første sætning, anførte grænse forhøjes til maksimalt 25% for visse gældspapirer, hvis de er udstedt af et kreditinstitut med hjemsted i en Medlemsstat i den Europæiske Union, og som i henhold til lovgivningen er underlagt et særligt offentligt tilsyn med henblik på at beskytte ejere af gældspapirer. Især skal beløb hidrørende fra udstedelse af sådanne gældspapirer i henhold til lovgivningen investeres i aktiver, som i hele gældspapirernes gyldighedsperiode kan dække krav i forbindelse med gældspapirerne, og som i tilfælde af, at udstederen går konkurs, ville blive anvendt prioriteret til refusion af hovedstolen og betaling af påløbne renter. 5. De i afsnit C.IV)3. og C.IV)4. anførte omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter er ikke medregnet ved anvendelsen af den i C.IV)2. omtalte grænse på 40%. De i afsnit C.IV)1., C.IV)2., C.IV)3. og C.IV)4. anførte grænser må ikke kombineres, og investeringer i omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme udsteder eller i indskud eller afledte instrumenter hos denne organisation i henhold til afsnit C.IV)1., C.IV)2., C.IV)3. og C.IV)4. må således ikke samlet overstige 35% af Investeringsforeningens aktiver. Selskaber i samme koncern med henblik på udarbejdelse af et koncernregnskab, som defineret i henhold til Direktiv 83/349/EØF, eller i henhold til anerkendte internationale regnskabsregler anses som den samme organisation med henblik på beregning af de i nærværende afsnit anførte grænser. Investeringsforeningen må samlet investere indtil 20% af sine aktiver i omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter inden for samme koncern. V) 1. Uden præjudice for de i afsnit B.I)3. anførte grænser forhøjes de i afsnit C.I) anførte grænser til maksimalt 20% for investeringer i aktier og/eller gældspapirer udstedt af samme udsteder, når målet med Investeringsforeningens investeringspolitik er at replikere sammensætningen af et bestemt aktieeller gældspapirindeks, som er anerkendt af Luxembourgs finanstilsyn på følgende grundlag: a) indekset har en tilstrækkeligt diversificeret sammensætning. b) indekset udgør en passende benchmark for det marked, det henviser til, c) det offentliggøres på behørig vis. 2. Den i C.V)1. anførte grænse er 35%, hvis dette viser sig at være berettiget som følge af ekstraordinære markedsforhold, specielt på regulerede markeder, hvor visse omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter er særligt dominerende. Investering indtil denne grænse er kun tilladt for en enkelt udsteder. 3. Uanset afsnit C.III) ovenfor må Investeringsforeningen i henhold til princippet om risikospredning investere indtil 100% af sine aktiver i forskellige omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af en Medlemsstat i den Europæiske Union, dennes lokale myndigheder, et tredjeland eller af offentlige internationale institutioner, som en eller flere Medlemsstater er deltager i, forudsat at Investeringsforeningen sikrer den påkrævede juridiske beskyttelse af sine investorer. Investeringsforeningen skal ligge inde med værdipapirer fra mindst seks forskellige emissioner, uden at værdipapirerne fra en og samme emission dog må overstige 30% af det samlede beløb. VI)

9 1. Investeringsforeningen må ikke erhverve aktier med tilhørende stemmerettigheder, der ville gøre den i stand til at øve væsentlig indflydelse på ledelsen af udstederen. 2. Investeringsforeningen må endvidere ikke erhverve mere end: a) 10% af de ikke-stemmeberettigede aktier i en enkelt udsteder, b) 10% af gældspapirerne i en enkelt udsteder, c) 25% af andelene i samme investeringsinstitut og/eller andre Institutter for kollektiv investering, d) 10% af pengemarkedsinstrumenterne udstedt af en enkelt udsteder Grænserne i b) kan tilsidesættes på erhvervelsestidspunktet, hvis bruttobeløbet for gældspapirerne eller pengemarkedsinstrumenterne, eller nettobeløbet for de udstedte værdipapirer ikke kan beregnes på dette tidspunkt. Afsnit C.VI)1. og C.VI)2. tilsidesættes med hensyn til: a) omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af en Medlemsstat i den Europæiske Union eller dennes lokale myndigheder, b) omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et tredjeland, c) omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt af offentlige internationale institutioner, som en eller flere Medlemsstater i den Europæiske Union er deltager i, d) aktier, som Investeringsforeningen ejer i dattervirksomheder, der kun udfører aktiviteter inden for administration, rådgivning eller markedsføring i det land, hvor dattervirksomheden er beliggende, med hensyn til tilbagekøb af aktier på aktionærernes anmodning udelukkende på dennes eller deres vegne. 3. Investeringsforeningen behøver ikke nødvendigvis overholde grænserne i denne sektion ved udnyttelse af tegningsretter vedrørende omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, som udgør en del af deres aktiver. Under overholdelse af princippet om risikospredning kan Investeringsforeningen afvige fra afsnit C.IV), C.V) og C.VI) i en periode på seks måneder fra datoen for dens bemyndigelse. Hvis begrænsningerne i ovennævnte afsnit overskrides af årsager, der ligger uden for Investeringsforeningens kontrol, eller som resultat af udnyttelse af tegningsretter, skal den opprioritere salgstransaktioner for at afhjælpe situationen, idet der samtidig tages hensyn til aktionærernes interesser. Hvor en udsteder er en juridisk enhed med flere afdelinger, og hvor aktiverne i en afdeling er reserveret udelukkende til investorerne i denne afdeling samt til de af kreditorerne, hvis krav opstod i forbindelse med stiftelsen, driften eller afviklingen af denne afdeling, skal hver afdeling anses som en særskilt udsteder i forbindelse med anvendelse af de i afsnit C.IV), C.V) og C.VI) anførte bestemmelser om risikospredning. 4. Afdelingerne kan låne indtil 25% af deres nettoaktiver uanset formålet med en sådan låntaning. 5. Investeringsforeningen må ikke yde lån eller fungere som garant på vegne af tredjemand. 6. Afsnit C.VI)5. må ikke forhindre sådanne virksomheder i at erhverve omsættelige værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter eller andre finansielle instrumenter, der er anført i afsnit B.II)1, B.III)2 og B.IV)1, som ikke er fuldt betalte.

10 7. Investeringsforeningen må ikke foretage udækkede salg af omsættelige værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter eller andre finansielle instrumenter omtalt i afsnit C.IV)1 og C.IV)2. VII. Regler og begrænsninger med hensyn til finansielle instrumenter 1. Teknikker og instrumenter vedrørende omsættelige værdipapirer I forbindelse med afdækning, effektiv porteføljestyring, varighedsstyring eller anden risikostyring af porteføljen kan Investeringsforeningen i hver enkelt Afdeling anvende følgende teknikker og instrumenter vedrørende omsættelige værdipapirer: 2. Transaktioner vedrørende optioner på omsættelige værdipapirer En option er retten til at købe eller sælge et bestemt aktiv til en fastsat kurs på et fremtidigt tidspunkt inden for en nærmere bestemt periode. Investeringsforeningen kan købe og sælge call eller put optioner på omsættelige værdipapirer, forudsat at disse optioner handles på optionsbørser eller OTCmarkeder med mæglere/fondshandlere, som handler med disse optioner, og som er velrenommerede finansielle institutioner, der specialiserer sig i denne type transaktioner og deltager på OTCmarkederne. 3. Investeringsforeningen skal endvidere overholde følgende regler: (a) Det samlede præmiebeløb, der betales for købet af call og put optioner, som behandles her, må ikke sammen med det samlede præmiebeløb, der betales for købet af call og put optioner beskrevet under 4 nedenfor, vedrørende hver enkel Afdeling overstige 15% af den pågældende Afdelings indre værdi. (b) Den samlede forpligtelse, der opstår som følge af a) salget af call og put optioner (eksklusive salget af call optioner, som der er tilstrækkelig dækning for) og b) transaktioner med andre formål end afdækning, må ikke for hver enkelt Afdeling på noget tidspunkt overstige den pågældende Afdelings indre værdi. I denne sammenhæng er forpligtelsen vedrørende solgte call og put optioner identisk med de samlede udnyttelseskurser for disse optioner. (c) Ved salg af call optioner skal Investeringsforeningen eje enten de underliggende omsættelige værdipapirer eller tilsvarende call optioner eller enhver form for andet instrument (f.eks. warrants), der yder tilstrækkelig dækning. Dækningen for solgte call optioner må ikke afhændes, så længe disse optioner eksisterer, medmindre de er dækket af tilsvarende optioner eller af andre instrumenter, der anvendes til samme formål. Uanset ovenstående kan Investeringsforeningen sælge udækkede call optioner, hvis Investeringsforeningen til enhver tid er i stand til at dække de positioner, der tages på et sådant salg, og hvis udnyttelseskursen på sådanne optioner ikke overstiger 25% af den pågældende Afdelings indre værdi. (d) Ved salg af put optioner skal Investeringsforeningen i hele optionens varighed være dækket af tilstrækkelige kontantbeholdninger eller likvide aktiver til at betale for de omsættelige værdipapirer, som Investeringsforeningen vil modtage ved modpartens udnyttelse af optionerne. 4. Transaktioner vedrørende futures, optioner og swapkontrakter på finansielle instrumenter herunder transaktioner vedrørende futures på råvarer. Handel med finansielle futures er handel med kontrakter vedrørende den fremtidige værdi af omsættelige værdipapirer og andre finansielle instrumenter. Med forbehold af de nedenfor angivne betingelser kan sådanne transaktioner foretages i afdæknings- eller andet øjemed. Afdækning har til formål at beskytte en kendt fremtidig forpligtelse. (a) Som afdækning mod risikoen for ugunstige udsving på aktiemarkedet kan Investeringsforeningen sælge futures på aktieindekser eller andre finansielle instrumenter på indekser. Investeringsforeningen kan med samme formål sælge call optioner eller købe put optioner på aktieindekser eller indgå swap-kontrakter, hvor Investeringsforeningens betaling til den anden part følger aktieindekser eller andre finansielle instrumenter eller -indekser. Formålet med disse afdækningstransaktioner forudsætter, at der er tilstrækkelig sammenhæng mellem sammensætningen af det

11 anvendte indeks og Investeringsforeningens tilsvarende porteføljer. (b) Som afdækning mod renteudsving kan Investeringsforeningen sælge rentefuturekontrakter. Med samme formål kan den også sælge call optioner eller købe put optioner på renter eller lave renteswaps på et gensidigt aftalegrundlag med velrenommerede finansielle institutioner, der specialiserer sig i denne type transaktioner. Den samlede forpligtelse vedrørende futures, optioner og swap-kontrakter på aktieindekser må ikke overstige den samlede værdi af de værdipapirer, som den pågældende Afdeling har på markedet svarende til hvert indeks. På samme måde må den samlede forpligtelse vedrørende rentefuture-kontrakter, optionskontrakter på renter og renteswaps ikke overstige den samlede værdi af de aktiver og forpligtelser, der skal afdækkes af den relevante Afdeling i valutaen svarende til disse kontrakter. Handel er baseret på forudsigelsen af fremtidige bevægelser på de finansielle markeder. I denne sammenhæng og med undtagelse af optionskontrakter på omsættelige værdipapirer (jf. ovenfor) og kontrakter vedrørende valutaer (jf. nedenfor) må Investeringsforeningen i andre øjemed end afdækning: (c) købe og sælge futurekontrakter og optionskontrakter på alle typer finansielle instrumenter og futures på råvarer, forudsat at den samlede forpligtelse, der opstår som følge af disse købs- og salgstransaktioner sammen med den samlede forpligtelse, der opstår ved salget af call og put optioner på omsættelige værdipapirer omtalt ovenfor for hver enkelt Afdeling på intet tidspunkt overstiger den pågældende Afdelings indre værdi. Salg af call optioner på omsættelige værdipapirer, som Investeringsforeningen har tilstrækkelig dækning for, er ikke medtaget i ovennævnte beregning af den samlede forpligtelse. I denne sammenhæng er den forpligtelse, der opstår ved transaktioner, som ikke vedrører optioner på omsættelige værdipapirer, defineret således: forpligtelsen som følge af futurekontrakter er lig med likvidationsværdien for nettopositionen i kontrakter vedrørende identiske finansielle instrumenter (efter modregning af købs- og salgspositioner) uden at tage højde for de respektive løbetider, og forpligtelsen vedrørende købte og solgte optioner er lig med summen af udnyttelseskursen for de optioner, der repræsenterer den netto-solgte position med hensyn til det samme underliggende aktiv uden at tage højde for de respektive løbetider. De samlede præmier, der betales for at købe call og put optioner som beskrevet ovenfor, sammen med de samlede præmier, der betales for at købe call og put optioner på omsættelige værdipapirer som beskrevet ovenfor, må ikke for hver enkelt Afdeling overstige 15% af den pågældende Afdelings nettoaktiver. (d) indgå swapkontrakter, hvor Investeringsforeningen og modparten aftaler at bytte det afkast, som et værdipapir, instrument, kurv eller indeks herfor måtte give, med afkastet fra et andet værdipapir, instrument, kurv eller indeks herfor. Betalinger foretaget af Investeringsforeningen til modparten og omvendt beregnes med henvisning til et bestemt værdipapir, indeks eller instrument og et aftalt teoretisk beløb. De relevante indekser omfatter, men er ikke begrænset til, valutaer, faste rentesatser, kurser og samlet afkast på renteindekser, obligationsindekser og aktieindekser. Investeringsforeningen må indgå swap-kontrakter vedrørende alle typer finansielle instrumenter eller indekser, forudsat at den samlede forpligtelse vedrørende sådanne transaktioner sammen med den samlede forpligtelse, der er omtalt under C.VII)3.(b) and C.VII)4.(c) ovenfor for hver enkelt Afdeling på intet tidspunkt overstiger den pågældende Afdelings indre værdi, og at modparten til swap-kontrakten er en velrenommeret finansiel institution, der specialiserer sig i disse typer transaktioner.

12 5. Terminsforretninger I denne sammenhæng svarer den forpligtelse, der opstår som resultat af en swaptransaktion, til værdien af nettopositionen i henhold til kontrakten, som dagligt værdireguleres. Påløbne og ubetalte nettobeløb, der skyldes til en swap-modpart, vil blive inddækket af kontantbeholdningen eller omsættelige værdipapirer. Investeringsforeningen kan i begrænset omfang og inden for nedenstående rammer indgå terminsforretninger med henblik på effektiv porteføljestyring eller -afdækning med mæglere/fondshandlere, som handler med disse transaktioner, og som er velrenommerede finansielle institutioner, der specialiserer sig i denne type transaktioner og deltager på OTC-markederne. Sådanne transaktioner består af køb eller salg af gældspapirer til den nuværende kurs med levering og afregning på et nærmere bestemt fremtidigt tidspunkt (som kan ligge en (1) til tolv (12) måneder ud i fremtiden). Efterhånden som afregningsdatoen for sådanne transaktioner nærmer sig, kan Investeringsforeningen med den relevante mægler/fondshandler aftale at købe eller sælge gældspapirerne tilbage til denne mægler/fondshandler eller at forlænge handlen i en yderligere periode, hvorved eventuelle gevinster eller tab på handlen skal betales til eller modtages fra mægleren/fondshandleren. Købstransaktioner indgås dog af Investeringsforeningen med henblik på at erhverve de relevante gældspapirer. Investeringsforeningen kan betale et standardgebyr indeholdt i kursen på gældspapirerne til den pågældende mægler/fondshandler for at dække mæglerens/fondshandlerens omkostninger ved den udskudte afregning. Den samlede forpligtelse, der opstår ved nettoterminsforretninger sammen med den samlede forpligtelse, der opstår ved transaktionerne vil for hver enkelt Afdeling på intet tidspunkt overstige Afdelingens indre værdi. Investeringsforeningen skal endvidere med hensyn til købstransaktioner altid have tilstrækkelig likviditet til rådighed til at dække de forpligtelser, der måtte opstå ved sådanne transaktioner og indløsningsanmodninger. 6. Valutaafdækning For at beskytte sine nuværende og fremtidige aktiver og forpligtelser mod udsving i valutakurser kan Investeringsforeningen indgå transaktioner, hvis formål er at købe eller sælge valutaterminskontrakter, købe eller sælge call optioner eller put optioner vedrørende valuta, købe eller sælge valutaer på termin eller ombytte valutaer efter gensidig aftale, forudsat at sådanne transaktioner foretages på børser eller OTC-markeder med velrenommerede finansielle institutioner, der specialiserer sig i disse type transaktioner og deltager på OTC-markederne. Formålet med ovennævnte transaktioner forudsætter, at der eksisterer enten et direkte eller indirekte forhold mellem den påtænkte transaktion og de direkte og indirekte aktiver eller forpligtelser, der skal afdækkes, og indebærer, at transaktioner i en given valuta (herunder en valuta, der har en væsentlig tilknytning til værdien af Afdelingens Referencevaluta (også kaldet Cross Hedging ) i princippet ikke kan overstige den samlede værdi af sådanne aktiver og forpligtelser, og varigheden af disse transaktioner må heller ikke overstige den periode, hvori de pågældende aktiver ejes eller forventes erhvervet, eller for hvilken sådanne forpligtelser indgås eller forventes indgået. Indirekte aktiver eller forpligtelser omfatter ethvert underliggende aktiv eller enhver underliggende forpligtelse i enhver investering i targetfonde i Institutter for kollektiv investering. 7. Investeringsforeningen kan indgå fondsudlåns- eller fondslånetransaktioner med henblik på effektiv porteføljeforvaltning på betingelse af, at den overholder følgende regler: (a) Investeringsforeningen må kun udlåne værdipapirer via et standardiseret system, der er organiseret af en anerkendt clearinginstitution eller via en velrenommeret finansiel institution, som er underlagt behørige tilsynsregler, der af den tilsynsførende myndighed anses for at være i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og som specialiserer sig i denne type transaktion. Som led i udlånstransaktionerne skal Investeringsforeningen i princippet modtage en garanti, hvis værdi i kontraktens levetid mindst skal svare til 90% af den globale værdi af de udlånte værdipapirer. En sådan garanti er ikke påkrævet, hvis fondslånet foretages via Clearstream eller

13 Euroclear eller via andre organisationer, som sikrer långiver refusion af værdien af de udlånte værdipapirer i form af en garanti eller på anden måde. Denne garanti skal være i form af likvide aktiver og/eller værdipapirer, der er udstedt eller garanteret af et medlemsland i OECD eller af deres lokale myndigheder eller af supranationale institutioner og virksomheder med udbredelse inden for området, regionalt eller globalt og spærret i Investeringsforeningens navn, indtil lånekontrakten udløber. (b) (c) De værdipapirer, som Investeringsforeningen låner, må ikke afhændes i den periode, de besiddes af Investeringsforeningen, medmindre de er dækket af tilstrækkelige finansielle instrumenter, som gør det muligt for Investeringsforeningen af tilbagelevere de lånte værdipapirer ved afslutningen af transaktionen. Lånetransaktioner må ikke overstige 50% af den globale værdifastsættelse af hver enkelt Afdelings værdipapirportefølje. (d) Investeringsforeningen kan låne værdipapirer under følgende omstændigheder i forbindelse med afvikling af en salgstransaktion: (x) i en periode, hvor værdipapirerne er blevet indsendt til genregistrering, (y) når værdipapirerne er blevet udlånt og ikke returneret til tiden, og (z) for at undgå en mislykket afvikling, når Depotbanken undlader at foretage levering. 8. Investeringsforeningen må indgå tilbagekøbstransaktioner ( repo ), som består af køb og salg af værdipapirer med en klausul om, at sælger forbeholder sig ret eller forpligtelse til fra køberen at tilbagekøbe de værdipapirer, som blev solgt til en kurs og for en periode specificeret i en mellem de to parter indgået kontrakt. Investeringsforeningen kan optræde enten som køber eller sælger i repo -transaktioner. Deltagelse i disse typer transaktioner er dog underlagt følgende regler: (a) Investeringsforeningen må ikke købe eller sælge værdipapirer i en repo -transaktion, medmindre modparten i transaktionerne er underlagt behørige tilsynsregler, der af den tilsynsførende myndighed anses for at være i overensstemmelse med EUlovgivningen og specialiseret i denne type transaktioner. (b) Investeringsforeningen må ikke, så længe repo -købsaftalen løber, sælge de værdipapirer, som ligger til grund for kontrakten, enten før retten til at tilbagekøbe disse værdipapirer er udnyttet af modparten, eller tilbagekøbsperioden er udløbet. (c) Såfremt Investeringsforeningen har risiko for tilbagekøb, skal den sikre sig, at dens risiko for repo -transaktioner er på et sådant niveau, at den til enhver tid er i stand til at overholde sine tilbagekøbsforpligtelser. Generelle risikobetragtninger A. Generelt Investeringerne i hver enkelt Afdeling er udsat for markedsudsving og de risici, der er forbundet med alle investeringer. Der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at investeringsformålene vil blive opfyldt. I) Risici vedrørende investeringer på nye markeder Markedstilsynet på disse markeder er generelt mindre stramt end på de mere modne markeder. Generelt er værdipapirerne på de nye markeder væsentligt mindre likvide end værdipapirer, der handles på hovedmarkederne. Nye markeder er generelt mere volatile end andre markeder. Dette kan få negativ indflydelse på timing og kursfastsættelse ved erhvervelse og afhændelse af værdipapirer. Selskaberne på de nye markeder skal generelt ikke overholde de samme regnskabs-, revisions- og finansielle rapporteringsstandarder, -principper og oplysningsforpligtelser som selskaberne på hovedmarkederne. Investeringer på de nye markeder kan blive negativt påvirket af politiske, økonomiske og diplomatiske forandringer. Hver Afdeling kan investere indtil 10% af sine nettoaktiver i Rusland, hvor investeringer i øjeblikket er behæftet med visse forhøjede risici med hensyn til ejerskab og opbevaring af værdipapirer bortset fra omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er noteret på Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) og Russian Trading System (RTS), der er

14 anerkendte som regulerede markeder. Disse investeringer foretages enten direkte eller gennem andre Institutter for kollektiv investering. II) Risikofaktorer vedrørende brancher Afdelinger, der koncentrerer en del af deres investeringer om en bestemt branche, er underlagt de risiko- og markedsfaktorer, der berører den konkrete branche, f.eks. hurtige ændringer i branchen fremkaldt af lovmæssige ændringer, generelle økonomiske forhold eller skærpet konkurrence. Dette kan resultere i større aktiekursvolatilitet. III) Særlige investeringsteknikker Den generelle anvendelse af teknikker og instrumenter indebærer større risiko sammenlignet med traditionelle investeringsformer. B. Risici vedrørende investeringer i andre Institutter for kollektiv investering I) Faktorer at tage i betragtning Værdien af en investering repræsenteret ved et Institut for kollektiv investering, hvori Investeringsforeningen investerer, kan blive påvirket af udsving i valutaen i det land, hvor det pågældende Institut for kollektiv investering investerer, eller af valutabestemmelser, anvendelsen af forskellig skattelovgivning i de pågældende lande, herunder udbytteskat, regeringsændringer eller omlægninger af de pågældende landes monetære eller økonomiske politik. Selv om den risiko, der er forbundet med investeringer i andre Institutter for kollektiv investering (hvad enten de er regulerede eller uregulerede), er begrænset til tab af Investeringsforeningens førstegangsinvestering, bør investorer ikke desto mindre være opmærksomme på, at investeringer i uregulerede Institutter for kollektiv investering er mere risikobetonede end investeringer i regulerede Institutter for kollektiv investering. Dette kan skyldes mangel på regnskabsstandarder og på en lovgivnings- og tilsynsmæssig myndighed, der fastlægger regler og bestemmelser for den enhed, der udøver depotbank- og/eller centraladministratorfunktionen. Investorer bør bemærke, at Investeringsforeningen kan investere en stor del af sine nettoaktiver i uregulerede Institutter for kollektiv investering, uanset at den også kan investere en del af sine nettoaktiver i regulerede Institutter for kollektiv investering. Endvidere bemærkes det, at Indre Værdi pr. Aktie vil svinge, hovedsageligt i lyset af den indre værdi af de udvalgte Institutter for kollektiv investering. Særligt advares investorer om, at: Afdelingernes Indre Værdi pr. Aktie først kan fastsættes, efter værdien af deres egne investeringer er fastsat, hvilket kan tage en vis tid efter den relevante Værdifastsættelsesdag, men før den næste Værdifastsættelsesdag, antallet af Aktier, der tegnes, derfor ikke kan fastsættes, før Indre Værdi pr. Aktie er fastsat. II) Hedgefonde Endvidere kan der foretages investeringer i andre regulerede eller uregulerede Hedgefonde, som generelt er udformet som kollektive investeringsordninger og forvaltes i en interessentskabs-, selskabs- eller investeringsforeningsform. Mange af disse kan have en høj grad af gearing, og foretager nogle gange store investeringer med høj volatilitet. Forvalterne af disse fonde kan koncentrere sig alene om et geografisk område eller en kategori af aktivinvestering, hvorfor de bærer risikoen ved markedet, aktivet, inflationen, økonomien og de underliggende værdipapirers kredit- og forvaltningsrisiko. Disse investeringer kan foretages i spekulationsøjemed. III) Gebyrer Der sker en fordobling af gebyrer og provision (såsom salgsgebyrer og indløsningsgebyrer, centraladministrationsgebyrer og honorarer til Kapitalforvalteren), hver gang Investeringsforeningen investerer i andre Institutter for kollektiv investering. I det omfang disse Institutter for kollektiv investering igen investerer i andre fonde, kan aktionærer pådrage sig yderligere gebyrer i tillæg til ovennævnte.

15 Når Investeringsforeningen investerer i andele i andre investeringsinstitutter og/eller andre Institutter for kollektiv investering, som administreres direkte eller ved uddelegering af det samme administrationsselskab eller af et andet selskab, som administrationsselskabet er forbundet med via fælles ledelse eller kontrol eller via væsentlig direkte eller indirekte ejerskab, må dette administrationsselskab eller et andet selskab imidlertid ikke opkræve acontotegnings- eller indløsningsgebyrer på investeringsforeningens investering i andelene i sådanne andre investeringsinstitutter og/eller Institutter for kollektiv investering. Hvis Investeringsforeningen investerer en væsentlig del af sine aktiver i andre Investeringsinstitutter og/eller Institutter for kollektiv investering, skal dennes prospekt oplyse det maksimale administrationsgebyr, der kan opkræves både af Investeringsforeningen selv og af de andre investeringsinstitutter og/eller Institutter for kollektiv investering, som den agter at investere i. Investeringsforeningen skal i sin årsrapport angive den maksimale procentsats for de administrationsgebyrer, der opkræves både af Investeringsforeningen selv og af de Investeringsinstitutter og/eller Institutter for kollektiv investering, som den investerer i. Kapitalforvalter Investeringsforeningens Bestyrelse har de videste beføjelser til under alle forhold at handle på vegne af Investeringsforeningen med forbehold for de beføjelser, der udtrykkeligt er overdraget til generalforsamlingen i henhold til lovgivningen. Bestyrelsen er ansvarlig for hver enkelt Afdelings investeringsformål og -politik samt for Investeringsforeningens kapitalforvaltning og administration. Bestyrelsen har udpeget Danske Bank A/S (via dennes division Danske Capital) til kapitalforvalter ("Kapitalforvalter"), som med forbehold af Bestyrelsens godkendelse kan uddelegere deres beføjelser. I så fald skal Prospektet opdateres eller suppleres i overensstemmelse hermed. Kapitalforvalteren yder rådgivning, udarbejder rapporter og kommer med anbefalinger til Bestyrelsen i forbindelse med forvaltning af Afdelingernes aktiver, og rådgiver Bestyrelsen vedrørende udvælgelse af likvide aktier og andre værdipapirer og aktiver, der udgør Afdelingernes porteføljer, og har i henhold til den aftale, der er angivet nedenfor, beføjelse til dagligt og under Bestyrelsens overordnede kontrol at købe og sælge sådanne likvide aktiver og andre værdipapirer og til i øvrigt at forvalte Afdelingernes porteføljer. Danske Bank A/S (via dennes kapitalforvaltningsdivision Danske Capital ) blev etableret i 1871 i henhold til dansk lovgivning. Banken er den største bank i Danmark samt en af de største finansielle institutioner i Norden. Pr. 31. december 2009 beløb bankens samlede aktiver sig til DKK 3.099,5 mia. og egenkapitalen til DKK 100,7 mia. Bankens kapitalforvaltningsdivision betjener investorer i både Skandinavien og resten af verden. Pr. 31. december 2009 havde denne division aktiver med en værdi på DKK 548 mia. under forvaltning, hvilket gør den til en af de vigtigste kapitalforvaltningsselskaber i Europa og en af de største i Skandinavien. Udnævnelsen af Danske Bank A/S (via dennes kapitalforvaltningsdivision Danske Capital) skete i henhold til en aftale dateret 7. september 2009, som ophæver og erstatter den tidligere aftale dateret 12. juli 2001, som indeholder bestemmelser om udnævnelse for en ubegrænset periode. Den kan opsiges af Investeringsforeningen eller Danske Bank A/S (via dennes kapitalforvaltningsdivision Danske Capital) med seks måneders varsel, dog tidligst et år efter indgåelse af aftalen. Depotbank Investeringsforeningen har udpeget Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. som depotbank ("Depotbanken") for Investeringsforeningens aktiver i henhold til vilkårene i en aftale dateret 28. juni Den indgåede aftale gælder i en ubegrænset periode, medmindre den opsiges af en af parterne med seks (6) måneders skriftligt varsel. Med virkning fra den 2. januar 2006 har Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, med hjemsted på adressen 69 route d'esch, L-2953 Luxembourg, overdraget sin funktion som depotbank til RBC Dexia Investor Services Bank S.A., med hjemsted på adressen 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Storhertugdømmet Luxembourg. RBC Dexia Investor Services Bank S.A. er registreret i Luxembourgs selskabsregister (RCS) under nr. B og blev stiftet i 1994 under navnet "First European Transfer Agent". Den har licens til at udøve bankvirksomhed i henhold til vilkårene i Luxembourgs lov af 5. april 1993 om finanssektoren og er specialiseret inden for

16 depotbankservice, administration af fonde og hermed forbundne ydelser. Depotbankens egne midler udgør EUR pr. 31. december RBC Dexia Investor Services Bank S.A. er 100% ejet af RBC Dexia Investor Services Limited, et selskab i henhold til lovgivningen i England og Wales, der kontrolleres af Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg, og Royal Bank of Canada, Toronto, Canada. Depotbanken udfører almindelige opgaver i forbindelse med opbevaring og indskud af kontanter og værdipapirer uden nogen begrænsninger. I særdeleshed udfører den på Investeringsforeningens anvisning alle finansielle transaktioner og stiller alle bankfaciliteter til rådighed. Desuden vil Depotbanken i overensstemmelse med Loven: (a) (b) (c) sikre, at salg, udstedelse, indløsning og annullering af Aktier udført af eller på vegne af Investeringsforeningen foretages i overensstemmelse med Loven og Vedtægterne, sikre at betaling i transaktioner, der involverer Investeringsforeningens aktiver, foretages inden for de sædvanlige tidsfrister, sikre, at Investeringsforeningens indkomst anvendes i overensstemmelse med Vedtægterne. Depotbanken kan overlade alle eller en del af Investeringsforeningens aktiver, i særdeleshed værdipapirer, der handles i udlandet eller er noteret på en udenlandsk fondsbørs eller optaget i et clearingsystem, til det clearingsystem eller de korrespondentbanker, som Depotbanken til enhver tid måtte vælge. Depotbankens ansvar berøres ikke af, at den har overladt alle eller en del af de aktiver, som er i dens varetægt, til en tredjepart. Primær Paying Agent RBC Dexia Investor Services Bank S.A. vil også varetage rollen som Selskabets primære paying agent. I sin egenskab af at være Selskabets primære paying agent er RBC Dexia Investor Services Bank S.A. ansvarlig for modtagelse af og deponering på Selskabets konti beløb, som overføres til Selskabet i forbindelse med aktietegning i Selskabet, samt for at sørge for udbetaling af eventuelle udlodninger og for betaling af indløsningskursen fra Investeringsforeningen. Centraladministrator Investeringsforeningen har endvidere udpeget Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. som centraladministrator ("Centraladministratoren") i henhold til vilkårene i en Aftale indgået for en ubegrænset periode, medmindre den opsiges af en af parterne med seks (6) måneders skriftligt varsel. Med virkning fra den 2. januar 2006 har Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, med hjemsted på adressen 69 route d'esch, L-2953 Luxembourg, overdraget sin funktion som centraladministrator til RBC Dexia Investor Services Bank S.A., med hjemsted på adressen 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur- Alzette, Storhertugdømmet Luxembourg. Som Centraladministrator er RBC Dexia Investor Services Bank S.A. ansvarlig for alle administrative forpligtelser, der kræves af luxembourgsk lovgivning, særligt bogføring og beregning af Aktiernes Indre Værdi. RBC Dexia Investor Services Bank S.A. vil ligeledes sørge for koordinering, generelt tilsyn og ansvar vedrørende administrative opgaver, der udføres af Danske Bank International S.A. Listing Agent RBC Dexia Investor Services Bank S.A. vil ligeledes agere som listing agent ( Listing Agent ) og således være ansvarlig for børsnoteringen af aktierne i de relevante Afdelinger på børsen i Luxembourg. Betalingssted Investeringsforeningen har udpeget Danske Bank International S.A. som Betalingssted i henhold til vilkårene i en aftale dateret 28. juni Den indgåede aftale gælder i en ubegrænset periode, medmindre den opsiges af en af parterne med seks (6) måneders skriftligt varsel.

17 Aktiebogsfører Investeringsforeningen har udpeget RBC Dexia Investor Services Bank S.A. som sin Aktiebogsfører ( Aktiebogsfører ) på de vilkår, som fremgår af en Aftale indgået for en ubegrænset periode, medmindre den opsiges af en af parterne med halvfems (90) dages skriftligt varsel. Som Aktiebogsfører på vilkårene skitseret i en aftale dateret 1. december 2010, RBC Dexia Investor Services Bank S.A. er ansvarlig for tegning af aktier, varetagelsen af indløsningsanmodninger, for at acceptere overførsel af aktier, for at vedligeholde et register over investorerne i Investeringsforeningen samt for levering af investeringsbeviser, når der anmodes herom, i overensstemmelse med bestemmelserne i den nedenfor nævnte aftale. Primærdistributør Investeringsforeningen har udpeget Danske Bank International S.A. som primærdistributør ("Primærdistributøren") til at markedsføre og fremme Investeringsforeningens Aktier i hver enkelt Afdeling i alle verdens lande undtagen USA (dennes territorier eller besiddelser eller andre områder, der er underlagt USA s jurisdiktion) og enhver anden jurisdiktion, der måtte kræve andre distributionsforanstaltninger. Primærdistributørens udnævnelse skete i henhold til en Aftale om primærdistribution dateret 12. juli 2001 mellem Investeringsforeningen og primærdistributøren indgået for en ubegrænset periode fra datoen for dens underskrift. Den kan opsiges af begge parter med mindst seks måneders varsel, dog tidligst et år efter indgåelse af aftalen. Primærdistributøren kan indgå kontraktlige foranstaltninger med fondshandlere som sine agenter vedrørende distribution af Aktier uden for USA (dennes territorier eller besiddelser eller andre områder, der er underlagt USA s jurisdiktion) og enhver anden jurisdiktion, som måtte kræve andre distributionsforanstaltninger. Primæristributøren eller enhver af dennes agenter kan være involveret i indsamling af tegnings- og indløsningsordrer på vegne af Investeringsforeningen og de enkelte Afdelinger og kan i så fald yde en Nomineeservice for investorer, der køber Aktier gennem dem. Investorer kan vælge at gøre brug af en sådan Nomineeservice, hvorefter Nominee vil eje Aktierne i sit navn og på vegne af investorerne, der til enhver tid har ret til at kræve direkte adkomst til Aktierne, og som for at bemyndige Nominee til at stemme på generalforsamlinger skal give Nominee konkrete eller generelle instruktioner om stemmeafgivning hertil. Investeringsforeningen og Primærdistributøren vil til enhver tid overholde forpligtelser pålagt af gældende lovgivning, regler og forskrifter med hensyn til hvidvaskning af penge og særligt SCCF Circular 08/387 af 19. december 2008 og CSSF Circular 10/476 af 29. juli 2010 med de til enhver tid gældende ændringer eller revideringer. Primærdistributøren vil endvidere vedtage procedurer for at sikre, at denne og dennes agenter i det relevante omfang overholder ovenstående forpligtelse. Primærdistributøren eller dennes eventuelle agenter skal, i det omfang Investeringsforeningen i Luxembourg stiller krav herom, fremsende ordreblanketter og skal desuden fremsende checks (udstedt til Investeringsforeningen) og ved telegrafisk overførsel sende beløb vedrørende ordrer på Aktier til Investeringsforeningen og vil herefter modtage salgsgebyret vedrørende Aktier udstedt i henhold dertil. Aktierne Investeringsforeningen udsteder Aktier i en række særskilte Afdelinger. Nettoprovenuet fra tegningen investeres i den specifikke aktivpulje, der udgør den relevante Afdeling. Bestyrelsen opretholder en særskilt aktivpulje for hver Afdeling. Investeringsforeningen anses for at være en enkelt juridisk enhed. Over for tredjemand og specielt over for Investeringsforeningens kreditorer har den enkelte Afdeling eneansvaret for alle forpligtelser, der kan henføres til denne. Aktierne i hver Afdeling udstedes alene i elektronisk form. En ejer af navnenoterede Aktier modtager skriftlig bekræftelse om vedkommendes aktiebeholdning. Registrering af aktionærens navn i aktiebogen dokumenterer vedkommendes ejendomsret til de navnenoterede Aktier.

18 Blanketter til overdragelse af Aktier kan rekvireres på Investeringsforeningens adresse. Aktierne er frit omsættelige undtagen til Forbudte Personer. Alle Aktier skal være fuldt indbetalt. De har ingen pålydende værdi, og der er ingen fortrins- eller fortegningsrettigheder tilknyttet. Hver Aktie i Investeringsforeningen, uanset hvilken Afdeling den tilhører, giver ret til èn stemme på generalforsamlingen under iagttagelse af luxembourgsk lovgivning og Vedtægterne. Brøkdele af Aktier vil blive udstedt til nærmeste titusindedel af en Aktie, og sådanne brøkdele af Aktier giver ikke stemmeret, men giver ret til en andel i nettoresultatet og i det provenu ved likvidation, der forholdsmæssigt kan henføres til den relevante Afdeling. Udstedelse og salg af Aktier Efter den Første Udbudsperiode udgør udbudskursen pr. Aktie ("Udbudskursen") det samlede beløb af (i) Indre Værdi pr. Aktie plus (ii) salgsgebyret, der er angivet individuelt for hver Afdeling i Prospektets Del B. Udbudskursen ligger til gennemsyn på Investeringsforeningens adresse. Investorer, hvis ordrer accepteres, får tildelt Aktier udstedt på grundlag af Indre Værdi pr. Aktie fastsat pr. Værdifastsættelsesdagen (som defineret i Prospektets Del B for hver enkelt Afdeling) efter modtagelse af ordreblanketten, forudsat at den pågældende ordre modtages af Investeringsforeningens hjemsted eller Aktiebogsføreren (fra Primærdistributøren eller en af dennes agenter eller direkte fra indskyderen) senest på skæringstidspunktet som defineret i Prospektets Del B for hver enkelt Afdeling. Ordrer, der modtages efter dette tidspunkt, behandles på den næste Værdifastsættelsesdag. Det maksimale salgsgebyr angives individuelt for hver Afdeling i Prospektets Del B. Betalinger for Aktier skal foretages i den relevante Afdelings Referencevaluta eller i en anden valuta, der er angivet af investor (i så fald afholder investor alle valutaomregningsomkostninger) inden for to Bankdage efter den relevante Værdifastsættelsesdag. Ved udstedelse af Aktier beholder Investeringsforeningen et beløb pr. Aktie svarende til Indre Værdi pr. Aktie på den dato, ordren behandles. Der udsendes skriftlig bekræftelse af aktiebeholdningen til aktionærerne inden for syv Bankdage efter den relevante Værdifastsættelsesdag. Investeringsforeningen forbeholder sig ret til helt eller delvis at afvise en ordre, og i så fald returneres betalte tegningsbeløb eller restbeløb, alt efter omstændighederne, til ordregiveren senest syv Bankdage herefter eller til at stille udstedelse af Aktier i en eller flere eller alle Afdelingerne i bero til enhver tid og uden forudgående varsel. Investeringsforeningen kan aftale at udstede Aktier som vederlag for et apportindskud af værdipapirer, forudsat at sådanne værdipapirer opfylder den relevante Afdelings investeringsformål og -politik og under iagttagelse af de i luxembourgsk lovgivning indeholdte betingelser, især forpligtelsen om at levere en værdifastsættelsesrapport fra Investeringsforeningens revisor ( réviseur d entreprises agréé ), som skal ligge til gennemsyn. Alle omkostninger i forbindelse med et apportindskud af værdipapirer afholdes af de relevante aktionærer. Der vil ikke blive udstedt Aktier i en Afdeling i nogen periode, hvor Investeringsforeningen har stillet beregningen af Indre Værdi pr. Aktie i bero i den pågældende Afdeling i henhold til de beføjelser, der er indeholdt i Vedtægternes 12. Hvis handelen med Aktier stilles i bero, vil ordren blive behandlet på den første Værdifastsættelsesdag efter ophøret af den periode, hvor handelen er stillet i bero. Indløsning af Aktier Hver aktionær i Investeringsforeningen kan til enhver tid anmode Investeringsforeningen om at indløse alle eller enhver af Aktierne, som vedkommende ejer i nogen af Afdelingerne, på enhver Værdifastsættelsesdag. Aktionærer, der ønsker at få alle eller nogen af deres Aktier indløst, skal anmode Investeringsforeningens hjemsted eller Aktiebogsføreren skriftligt herom. Primærdistributøren eller enhver af dennes agenter er også bemyndiget til at fremsende anmodning om indløsning fra aktionærerne til Investeringsforeningen. Anmodninger om indløsning skal indeholde følgende oplysninger (hvor det er relevant): navn og adresse på den aktionær, der anmoder om indløsning, antal Aktier, der skal indløses, den relevante Afdeling og oplysninger om,

19 hvem betaling skal foretages til. Alle de dokumenter, der er nødvendige for at gennemføre indløsningen, skal være vedlagt anmodningen. Aktionærer, hvis anmodning om indløsning accepteres, får indløst deres Aktier på grundlag af Indre Værdi pr. Aktie fastsat pr. Værdifastsættelsesdagen (som defineret i Prospektets Del B for hver enkelt Afdeling) forudsat at anmodningen er modtaget af Investeringsforeningens hjemsted eller Aktiebogsføreren (fra primærdistributøren eller en af dennes agenter eller direkte fra aktionæren) senest på skæringstidspunktet som defineret i Prospektets Del B for hver enkelt Afdeling. Anmodninger, der modtages efter dette tidspunkt, behandles på den næste Værdifastsættelsesdag. Det maksimale indløsningsgebyr angives individuelt for hver Afdeling i Prospektets Del B. Indløsningskursen skal betales senest to Bankdage efter den relevante Værdifastsættelsesdag eller efter den dato, hvor Investeringsforeningen har modtaget oplysningerne vedrørende indløsningsanmodningen, hvis denne falder senere. Betaling sker ved telegrafisk overførsel og/eller check sendt til aktionæren på den af vedkommende angivne adresse eller ved overførsel til en konto angivet af aktionæren for aktionærens regning og risiko. Indløsningskursen betales i den relevante Afdelings Referencevaluta eller i enhver anden frit konvertibel valuta som angivet af aktionæren. I sidstnævnte tilfælde afholder aktionæren alle valutaomregningsomkostninger. Indløsningskursen kan være højere eller lavere end den kurs, der blev betalt ved tegning eller køb. Aktier i enhver Afdeling vil ikke blive indløst, hvis beregningen af Indre Værdi pr. Aktie i den pågældende Afdeling stilles i bero af Investeringsforeningen i overensstemmelse med Vedtægternes 12. Hvis den samlede Indre Værdi af de Aktier, som ejes af en aktionær i en Afdeling, som følge af en anmodning om indløsning falder til under det mindstebeløb, der er angivet i afsnittet "Hovedtræk", kan Investeringsforeningen behandle en sådan anmodning som en anmodning om indløsning af hele den pågældende aktionærs aktiebeholdning i Afdelingen. Derudover kan Bestyrelsen, hvis indløsningsanmodninger i henhold til Vedtægternes 8 på nogen Værdifastsættelsesdag vedrører mere end 10% af de udstedte Aktier i en konkret Afdeling, beslutte, at alle eller en del af disse indløsningsanmodninger skal udskydes i en sådan periode, som Bestyrelsen anser for at være i Afdelingens bedste interesse, men normalt højst en Værdifastsættelsesdag. På næste Værdifastsættelsesdag efter en sådan periode vil disse indløsningsanmodninger blive opfyldt forud for senere anmodninger. Vedtægterne indeholder i 10 bestemmelser, der gør det muligt for Investeringsforeningen at tvangsindløse Aktier ejet af Forbudte Personer. Investeringsforeningen har ret til, hvis Bestyrelsen bestemmer det, at betale Indløsningskursen in specie til enhver aktionær, der er indforstået hermed, ved at tildele ejeren investeringer fra den aktivportefølje, der er oprettet i forbindelse med den pågældende Afdeling, med en værdi (beregnet på den måde, der er beskrevet i Vedtægternes 1) pr. den Værdifastsættelsesdag, hvor Indløsningskursen beregnes, svarende til værdien af de Aktier, der skal indløses. Karakteren og typen af aktiver, der overdrages i et sådant tilfælde, fastsættes på et retfærdigt og rimeligt grundlag og uden præjudice for de øvrige aktieejeres interesser, og den anvendte værdifastsættelse skal bekræftes af en særlig erklæring fra Investeringsforeningens revisor. Omkostningerne ved en sådan overdragelse skal afholdes af erhverver. Fastsættelse af Indre Værdi 1) Beregning og offentliggørelse Indre Værdi pr. Aktie i den relevante Afdeling denomineres i Afdelingens Referencevaluta og fastsættes pr. hver Værdifastsættelsesdag ved at dividere Investeringsforeningens nettoaktiver, der kan henføres til den relevante Afdeling (hvilket er værdien af den del af aktiverne minus den del af forpligtelserne, der kan henføres til den, på enhver sådan Værdifastsættelsesdag), med det antal Aktier, der er i omløb på det pågældende tidspunkt, i overensstemmelse med nedenstående værdifastsættelsesregler. Indre Værdi pr. Aktie kan rundes op eller ned til den nærmeste enhed i den relevante valuta efter Investeringsforeningens bestemmelse. Hvis der siden fastsættelsen af Indre Værdi er sket væsentlige ændringer i kurserne på de markeder, hvor en betydelig del af de investeringer, der kan henføres til den relevante Afdeling, handles eller er noteret, kan Investeringsforeningen for at beskytte aktionærernes og Investeringsforeningens interesser annullere den første værdifastsættelse og udføre en anden værdifastsættelse for alle ordrer, der er modtaget på den relevante Værdifastsættelsesdag.

20 Værdien af sådanne aktiver fastsættes på følgende måde: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Værdien af kontantbeholdninger eller -indskud, veksler og anfordringsbeviser samt tilgodehavender, forudbetalte omkostninger, kontant udbyttebetaling og erklærede eller påløbne men endnu ikke modtagne renter på ovenstående medregnes med det fulde beløb, medmindre det er usandsynligt, at det pågældende beløb bliver betalt eller erlægges fuldt ud. I så fald skal værdien af dette aktiv beregnes ved at fratrække et beløb, som findes passende i det enkelte tilfælde, således at den sande værdi af aktivet afspejles. Værdien af aktiver, der er noteret eller handles på en fondsbørs, er baseret på den senest tilgængelige kurs på den fondsbørs, som normalt er sådanne aktivers hovedmarked. Værdien af aktiver, der handles på et andet Reguleret Marked, er baseret på den senest tilgængelige kurs. Såfremt aktiver ikke er noteret eller handles på en fondsbørs eller et andet Reguleret Marked, eller såfremt den i henhold til underafsnit (b) eller (c) fastsatte kurs for så vidt angår aktiver, der er noteret eller handles på en fondsbørs eller andet Reguleret Marked som nævnt ovenfor, ikke afspejler de relevante aktivers rimelige markedsværdi, vil værdien af sådanne aktiver blive baseret på den salgspris, der med rimelighed kan forudsiges, og som fastsættes med fornuftighed og i god tro. Likvidationsværdien af optionskontrakter, der ikke handles på børser eller på andre Regulerede Markeder, betyder nettolikvidationsværdien fastsat i henhold til den politik, Bestyrelsen konsekvent fastlægger for hver enkelt type kontrakt. Likvidationsværdien af future-, termins- eller optionskontrakter, der handles på børser eller på andre Regulerede Markeder, fastsættes på grundlag af de senest tilgængelige afviklingskurser for disse kontrakter på børser og Regulerede Markeder, hvor de pågældende future-, termins- eller optionskontrakter handles af Investeringsforeningen. Hvis en future-, termins- eller optionskontrakt ikke kan likvideres på den dag, for hvilken nettoaktiverne beregnes, skal grundlaget for fastsættelsen af likvidationsværdien for sådanne kontrakter være den værdi, som Bestyrelsen finder retfærdig og rimelig. Swaps værdiansættes til deres markedsværdi, der fastsættes på baggrund af den gældende rentekurve. Andele eller aktier i Institutter for kollektiv investering af den åbne type værdiansættes til den senest opgjorte og tilgængelige indre værdi. Hvis denne kurs ikke afspejler disse aktivers markedsværdi, fastsættes kursen af Bestyrelsen på et rimeligt og retfærdigt grundlag. Alle øvrige værdipapirer og andre aktiver værdiansættes til markedsværdi, som fastsættes i god tro i henhold til de af Bestyrelsen fastsatte procedurer. Værdien af alle aktiver og forpligtelser, der ikke er denomineret i Afdelingens Referencevaluta, omregnes til den pågældende Afdelings Referencevaluta efter en stor banks senest noterede kurser. Hvis sådanne kurser ikke er tilgængelige, fastsættes omregningskursen i god tro i henhold til de af Bestyrelsen fastsatte procedurer. Bestyrelsen kan efter eget skøn tillade, at der anvendes en anden værdifastsættelsesmetode, hvis den finder, at en sådan værdifastsættelse bedre afspejler markedsværdien af et aktiv i Investeringsforeningen. Indre Værdi pr. Aktie for udstedelses- og indløsningskurser pr. Aktie i hver enkelt Afdeling kan rekvireres på Investeringsforeningens adresse i kontortiden. Bestyrelsen tillader ikke bevidst investeringer, der er forbundet med markedstimingpraksis, idet denne praksis kan påvirke Aktionærernes interesser negativt. Generelt henviser markedstiming til den investeringsadfærd, som en person eller gruppe af personer udviser ved at købe, sælge eller ombytte Aktier eller andre værdipapirer på grundlag af forudbestemte markedsindikatorer. Markedstiming omfatter også de tilfælde, hvor personer eller grupper af personer foretager værdipapirtransaktioner, som synes at følge et tidsmønster eller karakteriseres ved hyppige eller store ombytninger. I overensstemmelse hermed kan Bestyrelsen, når den anser det for hensigtsmæssigt, foranledige, at Aktiebogsføreren kombinerer Aktier, der ejes eller kontrolleres i fællesskab, for at fastslå, om en person eller gruppe af personer kan anses for at være involveret i markedstimingpraksis. Herefter forbeholder Bestyrelsen sig ret til at foranledige, at Aktiebogsføreren afviser en tegningsordre på Aktier fra investorer, som førstnævnte anser for at benytte sig af markedstiming. Endvidere værdiansættes værdipapirerne som i praksis i Investeringsforeninger, der investerer på markeder uden for Europa sædvanligvis på grundlag af den senest tilgængelige kurs på det tidspunkt, hvor den Indre Værdi pr. Aktie beregnes. Tidsforskellen mellem lukningen på de markeder, hvor en Afdeling investerer, og værdifastsættelsestidspunktet kan være betydelig. Forhold, der kunne påvirke disse værdipapirers værdi, der

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Danske Invest. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg.

Danske Invest. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Prospekt December 2010 Administrationsselskab: Danske Invest Management Company S.A. 13,

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

PROSPEKT SPARINVEST. Société d'investissement à capital variable á compartiments multiples Luxembourg. Med følgende Afdelinger

PROSPEKT SPARINVEST. Société d'investissement à capital variable á compartiments multiples Luxembourg. Med følgende Afdelinger PROSPEKT SPARINVEST Société d'investissement à capital variable á compartiments multiples Luxembourg Med følgende Afdelinger SPARINVEST EQUITAS SPARINVEST ETHICAL EMERGING MARKETS EQUITIES SPARINVEST ETHICAL

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere