Danske Invest Allocation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Invest Allocation"

Transkript

1 Danske Invest Allocation Société d'investissement à Capital Variable stiftet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Afdelingen "Danske Invest Allocation: Stable" (i det følgende benævnt "Afdeling Stable") Afdelingen "Danske Invest Allocation: Dynamic" (i det følgende benævnt "Afdeling Dynamic") Afdelingen "Danske Invest Allocation: Equity Opportunities" (i det følgende benævnt "Afdeling Equity Opportunities") Afdelingen "Danske Invest Allocation: Danish Bond" (i det følgende benævnt "Afdeling Danish Bond") Prospekt December 2010

2 Danske Invest Allocation DANSKE INVEST ALLOCATION Danske Invest Allocation ("Investeringsforeningen") udbyder aktier ("Aktierne") i en række særskilte Afdelinger på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet ( Prospektet ) og i de dokumenter, der henvises til heri. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller erklæringer vedrørende Investeringsforeningen, bortset fra hvad der er indeholdt i Prospektet og i de dokumenter, der henvises til heri, og ethvert køb, der foretages af en person på grundlag af oplysninger eller erklæringer, der ikke er indeholdt i eller ikke er i overensstemmelse med de oplysninger og erklæringer, der er indeholdt i Prospektet, foretages alene for købers risiko. Udlevering af Prospektet er ikke tilladt, medmindre det er vedlagt Investeringsforeningens seneste årsrapport og eventuelle halvårsrapport. En sådan rapport eller rapporter anses for at være en integreret del af Prospektet. Aktierne, der udstedes i henhold hertil, skal tilhøre forskellige klasser, der vedrører en række særskilte Afdelinger i Investeringsforeningen. Aktier i de forskellige Afdelinger kan udstedes og indløses til kurser, der beregnes på grundlag af den indre værdi ("Indre Værdi") pr. Aktie i den relevante Afdeling som defineret i Investeringsforeningens vedtægter ("Vedtægterne"). Udlevering af Prospektet og udbud af Aktierne kan i visse jurisdiktioner være begrænset. Prospektet udgør ikke et tilbud eller en opfordring i en jurisdiktion, hvor dette er ulovligt, eller hvor den person, der fremsætter tilbuddet eller opfordringen, ikke er kvalificeret hertil, eller hvor enhver, der modtager tilbuddet eller opfordringen, ikke lovligt er berettiget hertil. Enhver, der er i besiddelse af Prospektet, og enhver, der ønsker at afgive ordre på Aktier, er ansvarlig for at gøre sig bekendt med og overholde alle gældende love og forskrifter i de relevante jurisdiktioner. Luxembourg Investeringsforeningen er et investeringsselskab, der reguleres af lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg og er underlagt Del II i Luxembourgs lov af 20. december 2002 om Institutter for kollektiv investering ("Loven"). Ovennævnte registrering kræver dog ikke, at nogen myndighed i Luxembourg godkender eller afviser, at Prospektet eller forskellige Afdelingers aktiver er fyldestgørende eller nøjagtige. Enhver erklæring om det modsatte er uberettiget og ulovlig. Vedtægterne bemyndiger Investeringsforeningens Bestyrelse til at pålægge de begrænsninger, som den måtte finde nødvendige for at sikre, at ingen Aktier i Investeringsforeningen erhverves eller ejes af en person, der ikke overholder loven eller et lands eller en statslig myndigheds krav, eller af en person under omstændigheder, som efter Bestyrelsens opfattelse vil kunne påføre Investeringsforeningen en forpligtelse eller beskatning eller anden ulempe, som Investeringsforeningen ellers ikke ville være blevet påført (sådanne personer benævnes "Forbudte Personer"). Særligt har Bestyrelsen besluttet, at Borgere i USA (som defineret i 10 i Investeringsforeningens Vedtægter) udgør en klasse af Forbudte Personer. Investeringsforeningen kan tvangsindløse alle Aktier, der ejes af sådanne personer. Aktiernes værdi kan både falde og stige, og en aktionær kan ved overdragelse eller indløsning af Aktier risikere ikke at få det oprindeligt investerede beløb tilbage. Indkomsten fra Aktierne kan svinge beløbsmæssigt, og ændringer i valutakurserne kan få Aktiernes værdi til at stige eller falde. Der kan forekomme ændringer i beskatningsniveau og -grundlag samt skattefradrag. Investorer bør gøre sig bekendt med og indhente passende rådgivning om de juridiske krav vedrørende mulige skattemæssige konsekvenser, valutarestriktioner eller valutakontrolkrav, som de måtte støde på i henhold til lovgivningen i det land, hvor de er statsborgere, har bopæl eller hjemsted, og som måtte være relevante ved tegning, køb, besiddelse, indløsning eller afhændelse af Aktier i Investeringsforeningen. Alle henvisninger i Prospektet til "DKK" og "EUR" er til den lovlige valuta i Danmark, Storhertugdømmet Luxembourg og de lande, der deltager i den Økonomiske og Monetære Union. Alle henvisninger til "Bankdag" er til enhver hel dag, hvor bankerne holder åbent i Luxembourg by undtagen den 31. december. Meddelelse 2

3 Danske Invest Allocation Indholdsfortegnelse DANSKE INVEST ALLOCATION... 2 Del A Generelle oplysninger... 4 Hovedtræk... 4 Investeringsformål, -politik og -begrænsninger... 5 Generelle risikobetragtninger Kapitalforvalter Depotbank Primær Paying Agent Centraladministrator Listing Agent Betalingssted, Aktiebogsfører Primærdistributør Aktierne Udstedelse og salg af Aktier Indløsning af Aktier Fastsættelse af Indre Værdi Udlodningspolitik Gebyrer og omkostninger Beskatning Generelle oplysninger Dokumenter Del B Specifikke oplysninger I. Afdeling Stable II. Afdeling Dynamic III. Afdeling Equity Opportunities IV. Afdeling Danish Bond Forvaltning og administration Indholdsfortegnelse 3

4 Del A Generelle oplysninger Hovedtræk Struktur Investeringsforeningen er et investeringsselskab med løbende emission, der er stiftet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg som et Société d'investissement à Capital Variable ("SICAV"). Fondens formål er at investere i alle former for omsættelige værdipapirer, andele eller aktier i andre Institutter for kollektiv investering af den åbne type, herunder indtil 25% i hedgefonde eller Institutter for kollektiv investering, der selv investerer i hedgefonde samt derivater på omsættelige værdipapirer og andre finansielle instrumenter, der er lovhjemlede; den er således underlagt Lovens Del II. Investeringsforeningen blev stiftet under navnet Firstnordic Allocation Fund den 6. juli 2001 med ubegrænset varighed. Vedtægterne blev offentliggjort den 10. august 2001 i Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"). De blev ændret den 6. september 2005 og den 24. oktober 2005 og den 14. november 2008; disse ændringer blev offentliggjort i Memorial henholdsvis den 25. november 2005 og den 16. november 2005 og den 8. december Oplysning om deponeringen af de reviderede Vedtægter i chancery-afdelingen i distriktsretten i Luxembourg blev offentliggjort i Mémorial den 8. december Investeringsforeningen er en paraply-investeringsforening, og som sådan giver den investorer mulighed for at investere i en række særskilte Afdelinger, som hver især vedrører en særskilt portefølje af likvide aktier og andre værdipapirer og aktiver tilladt af lovgivningen med specifikke investeringsformål som beskrevet i Prospektets Del B. Investeringsformål Investeringsforeningens hovedformål er at investere sine nettoaktiver i alle former for omsættelige værdipapirer, andele eller aktier i andre Institutter for kollektiv investering af den åbne type, herunder indtil 25% i hedgefonde eller Institutter for kollektiv investering, der selv investerer i hedgefonde samt derivater på omsættelige værdipapirer og andre finansielle instrumenter, der er lovhjemlede. Der er ingen garanti for, at Investeringsforeningens formål kan blive opfyldt. Investeringsmuligheder På nuværende tidspunkt tilbyder Investeringsforeningen Aktier i de Afdelinger, der enkeltvis beskrives nærmere i Prospektets Del B. Ved oprettelse af nye Afdelinger skal Prospektet opdateres i overensstemmelse hermed. Minimumsinvestering og -beholdning Krav om mindstebeløb for førstegangsinvestering, mindstebeløb for efterfølgende investering og minimumsbeholdning er angivet for hver enkelt afdeling i prospektets Del B. En indløsningsanmodning, der vil reducere værdien på det pågældende tidspunkt af en beholdning til mindre end et sådant minimumsbeløb, kan blive behandlet som en anmodning om indløsning af hele den pågældende aktiebeholdning. Aktier kan tegnes i en anden valuta end den relevante Afdelings Referencevaluta, og i så fald skal investor afholde alle valutaomregningsomkosninger. Udbudskurs Efter den Første Udbudsperiode (angivet for hver enkelt Afdeling i Prospektets Del B) vil Aktiernes Udbudskurs være lig med Indre Værdi pr. Aktie i den relevante Afdeling med tillæg af det salgsgebyr, der er angivet for hver enkelt Afdeling i Prospektets Del B.

5 Aktieklasser Der findes følgende typer af klasser i Afdelingerne: Klasse A : Akkumulerende klasse rettet mod detailinvestorer Klasse D: Udloddende klasse rettet mod detailinvestorer Klasse PM: Akkumulerende klasse rettet mod detailinvestorer, der har indgået en Porteføljeforvaltningsaftale med Danske Bank International S.A. Handel Aktier kan normalt købes eller indløses til kurser, der er baseret på Indre Værdi pr. Aktie i den relevante Afdeling på den relevante Værdifastsættelsesdag for den enkelte Afdeling (angivet for hver enkelt Afdeling i Prospektets Del B). Børsnotering Bestyrelsen har til hensigt at søge Aktierne i nogle af Afdelingerne noteret på fondsbørsen i Luxembourg (angivet for hver enkelt Afdeling i Prospektets Del B). Investeringsformål, -politik og -begrænsninger A. Afdelingernes Investeringsformål og -politik Hver enkelt Afdeling har et særskilt investeringsformål, som de forfølger gennem en særskilt investeringspolitik som beskrevet i Prospektets Del B. Afdelingerne vil blive forvaltet aktivt. B. Investeringspolitik Investeringsforeningen investerer alene i: I) 1. omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget og handles på et reguleret marked, 2. omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som handles på et andet reguleret marked i en Medlemsstat i den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, 3. omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland i forhold til den Europæiske Union eller handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er i overensstemmelse med Investeringsforeningens stiftelsesoverenskomst, 4. nyudstedte omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, forudsat at: a) udstedelsesbetingelserne indeholder et tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til officiel notering på en fondsbørs eller på et andet reguleret marked, som er regelmæssigt arbejde, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er i overensstemmelse med Investeringsforeningens stiftelsesoverenskomst, b) denne optagelse opnås inden for et år efter udstedelsen. II)

6 III) IV) 1. andele eller aktier i andre Institutter for kollektiv investering af den åbne type 2. De relevante Afdelinger kan desuden investere indtil 25% af deres nettoaktiver i Hedgefonde, enten direkte eller gennem Institutter for kollektiv investering, som selv investerer i Hedgefonde, som kan omfatte Institutter for kollektiv investering og investeringsforeninger. Hedgefonde kan bruge futures, optioner og derivater på aktier, fastforrentede værdipapirer og valutainstrumenter. Hedgefonde anvender ofte gearing. 3. Når Afdelingerne investerer i andre Institutter for kollektiv investering, som ikke forvaltes af Stifteren eller dennes tilknyttede selskaber, kan Afdelingerne skulle betale transaktionsomkostninger såsom salgs- og indløsningsgebyrer samt kapitalforvaltningshonorarer. 4. På samme måde opkræves ikke desto mindre salgsprovision, indløsningsgebyrer og kapitalforvaltningshonorarer (vedrørende et Institut for kollektiv investering) fra Afdelingerne, når Afdelingerne investerer i et Institut for kollektiv investering, der forvaltes af Stifteren. 1. indskud i kreditinstitutter, som kan hæves på anfordring, eller hvor der er ret til at hæve, eller som udløber inden for højst tolv måneder, forudsat at kreditinstituttet har hjemsted i en Medlemsstat i den Europæiske Union eller, såfremt kreditinstituttets hjemsted ligger i et tredjeland, forudsat at det er underlagt behørige regler, som af Luxembourgs finanstilsyn anses for at svare til de regler, der er indeholdt i fællesskabslovgivningen, 2. afledte finansielle instrumenter, herunder tilsvarende kontant-afregnede instrumenter, der handles på et reguleret marked og/eller afledte finansielle instrumenter, der handles på OTC -markedet ( OTCderivater ), forudsat at: (a) det underliggende består af instrumenter omfattet af afsnit I).1 - I).3, finansielle indekser, renter, valutakurser eller valutaer, som Instituttet for kollektiv investering må investere i i henhold til dets investeringsformål som anført i Prospektets Del B, (b) modparterne til OTC-derivattransaktioner er institutioner, der er underlagt behørigt tilsyn, og som tilhører de kategorier, der er godkendt af Luxemborgs finanstilsyn, (c) OTC-derivaterne er underlagt pålidelig og dokumenterbar daglig vurdering og til enhver tid kan sælges, afvikles eller lukkes ved en udlignende transaktion til deres dagsværdi på Investeringsforeningens foranledning, 1. pengemarkedsinstrumenter ud over dem, der handles på et reguleret marked, og som hører ind under Artikel 1 i 2002-Loven, såfremt udstedelsen eller udstederen af sådanne instrumenter selv er reguleret med henblik på beskyttelse af investorer og opsparinger, og forudsat at de er: (a) (b) (c) (d) udstedt eller garanteret af en central, regional eller lokal myndighed, en centralbank i en Medlemsstat, den Europæiske Centralbank, den Europæiske Union eller den Europæiske Investeringsbank, et tredjeland eller i tilfælde af en føderal stat af et af de medlemmer, der udgør føderationen, eller af en offentlig international institution, som en eller flere Medlemsstater deltager i, udstedt af et foretagende, hvis værdipapirer handles på regulerede markeder, udstedt eller garanteret af et foretagende, der er underlagt behørigt tilsyn, i henhold til kriterier defineret i fællesskabslovgivningen, eller af et foretagende, der er underlagt og overholder behørige regler, som af Luxembourgs finanstilsyn anses for at være mindst lige så omfattende som de, der er nedfældet i fællesskabslovgivningen, udstedt af andre institutioner tilhørende de kategorier, der er godkendt af Luxembourgs finanstilsyn, forudsat at investeringer i sådanne instrumenter sker med investorbeskyttelse, der svarer til den, der er fastlagt i underafsnit IV)1.(a), IV)1.(b) og IV)1.(c), og forudsat at udstederen er et selskab, hvis egenkapital udgør mindst ti millioner euro ( ,- EUR), og som udarbejder og offentliggør sit årsregnskab i henhold til Fjerde Direktiv 78/660/EØF, er en enhed som, inden for en gruppe selskaber som omfatter et eller flere børsnoterede selskaber, har til formål at finansiere koncernen, eller er en enhed, som har til formål at finansiere securitisationenheder, som har fordel af bankkreditter.

7 C. Investeringsbegrænsninger Investeringsforeningen må imidlertid ikke: I) 1. erhverve ædelmetaller eller beviser, der repræsenterer sådanne ædelmetaller. 2. Investeringsforeningen kan have yderligere likvide aktiver. II) 1. Investeringsforeningen skal sikre, at dens globale risiko forbundet med afledte instrumenter ikke overstiger den samlede nettoværdi af dens portefølje. Risikoeksponeringen beregnes, idet der tages højde for den nuværende værdi af de underliggende aktiver. Investeringsforeningen må som en del af sin investeringspolitik investere i afledte finansielle instrumenter, forudsat at eksponeringen mod de underliggende aktiver ikke samlet overstiger de i afsnit C.IV) anførte investeringsbegrænsninger. Når Investeringsforeningen investerer i indeksbaserede afledte finansielle instrumenter, behøver disse investeringer ikke at blive kombineret til de i afsnit C.IV) anførte grænser. Når et omsætteligt værdipapir eller pengemarkedsinstrument har indbygget et afledt instrument, skal der tages højde for dette instrument ved overholdelse af kravene i dette afsnit. III) 1. Investeringsforeningen må pr. Afdeling og for alle Afdelinger tilsammen højst erhverve 10% andele eller aktier af den samme type udstedt af den samme afdeling i det samme Institut for kollektiv investering. 2. Investeringsforeningen må højst investere 10% af aktiverne i hver Afdeling i aktier eller andele i det samme Institut for kollektiv investering. 3. Investeringsforeningen må samlet investere indtil 20% af sine aktiver i omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter inden for samme koncern. 4. Som en undtagelse gælder ovennævnte begrænsninger under punkt 1., 2. og 3. ikke for investeringer i Institutter for kollektiv investering af den åbne type, som er underlagt risikodiversificeringsregler, der svarer til dem, der gælder for Institutter for kollektiv investering, der reguleres af Del I eller Del II i Loven, forudsat at sådanne Institutter i deres oprindelige form underkastes en permanent kontrol, der udøves af en tilsynsmyndighed oprettet i henhold til lovgivningen for at sikre beskyttelse af investorer (Enhver medlemsstat i den Europæiske Union, Schweiz, Hong Kong, USA, Japan og Canada). En sådan undtagelse må ikke på noget tidspunkt føre til en overdreven koncentration af investering i noget Institut for kollektiv investering. 5. De relevante Afdelinger kan desuden investere indtil 25% af deres nettoaktiver i Hedgefonde, enten direkte eller gennem Institutter for kollektiv investering, som selv investerer i Hedgefonde, som kan omfatte Institutter for kollektiv investering og investeringsforeninger. Hedgefonde kan bruge futures, optioner og derivater på aktier, fastforrentede værdipapirer og valutainstrumenter. Hedgefonde anvender ofte gearing. IV) 1. Investeringsforeningen må højst investere 10% af sine aktiver i omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme udsteder. Investeringsforeningen må ikke investere mere end 20% af sine aktiver i indskud hos den samme organisation. Risikoeksponeringen over for Investeringsforeningens modpart i en transaktion med OTC-derivater må ikke overstige 10% af dens aktiver, når modparten er en kreditinstitution. 2. Den samlede værdi af de omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som Investeringsforeningen ejer i de udstedere, hvori den investerer mere end 5% af sine aktiver, må ikke overstige 40% af værdien af Investeringsforeningens aktiver. Denne begrænsning gælder ikke for indskud og transaktioner med OTC-derivater med finansielle institutioner, der er underlagt behørigt tilsyn.

8 Uanset de individuelle grænser anført i afsnit C.IV)1. må Investeringsforeningen ikke kombinere: a) investeringer i omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme udsteder, b) indskud foretaget i samme organisation, og/eller c) eksponering som følge af transaktioner med OTC-derivater hos den samme organisation for mere end 20% af sine aktiver. 3. Den i afsnit C.IV)1., første sætning, anførte grænse forhøjes til maksimalt 35%, hvis de omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedes eller garanteres af en Medlemsstat i den Europæiske Union, af dennes lokale myndigheder, af et tredjeland eller af offentlige internationale institutioner, som en eller flere Medlemsstater er deltager i. 4. Den i afsnit C.IV)1., første sætning, anførte grænse forhøjes til maksimalt 25% for visse gældspapirer, hvis de er udstedt af et kreditinstitut med hjemsted i en Medlemsstat i den Europæiske Union, og som i henhold til lovgivningen er underlagt et særligt offentligt tilsyn med henblik på at beskytte ejere af gældspapirer. Især skal beløb hidrørende fra udstedelse af sådanne gældspapirer i henhold til lovgivningen investeres i aktiver, som i hele gældspapirernes gyldighedsperiode kan dække krav i forbindelse med gældspapirerne, og som i tilfælde af, at udstederen går konkurs, ville blive anvendt prioriteret til refusion af hovedstolen og betaling af påløbne renter. 5. De i afsnit C.IV)3. og C.IV)4. anførte omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter er ikke medregnet ved anvendelsen af den i C.IV)2. omtalte grænse på 40%. De i afsnit C.IV)1., C.IV)2., C.IV)3. og C.IV)4. anførte grænser må ikke kombineres, og investeringer i omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme udsteder eller i indskud eller afledte instrumenter hos denne organisation i henhold til afsnit C.IV)1., C.IV)2., C.IV)3. og C.IV)4. må således ikke samlet overstige 35% af Investeringsforeningens aktiver. Selskaber i samme koncern med henblik på udarbejdelse af et koncernregnskab, som defineret i henhold til Direktiv 83/349/EØF, eller i henhold til anerkendte internationale regnskabsregler anses som den samme organisation med henblik på beregning af de i nærværende afsnit anførte grænser. Investeringsforeningen må samlet investere indtil 20% af sine aktiver i omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter inden for samme koncern. V) 1. Uden præjudice for de i afsnit B.I)3. anførte grænser forhøjes de i afsnit C.I) anførte grænser til maksimalt 20% for investeringer i aktier og/eller gældspapirer udstedt af samme udsteder, når målet med Investeringsforeningens investeringspolitik er at replikere sammensætningen af et bestemt aktieeller gældspapirindeks, som er anerkendt af Luxembourgs finanstilsyn på følgende grundlag: a) indekset har en tilstrækkeligt diversificeret sammensætning. b) indekset udgør en passende benchmark for det marked, det henviser til, c) det offentliggøres på behørig vis. 2. Den i C.V)1. anførte grænse er 35%, hvis dette viser sig at være berettiget som følge af ekstraordinære markedsforhold, specielt på regulerede markeder, hvor visse omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter er særligt dominerende. Investering indtil denne grænse er kun tilladt for en enkelt udsteder. 3. Uanset afsnit C.III) ovenfor må Investeringsforeningen i henhold til princippet om risikospredning investere indtil 100% af sine aktiver i forskellige omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af en Medlemsstat i den Europæiske Union, dennes lokale myndigheder, et tredjeland eller af offentlige internationale institutioner, som en eller flere Medlemsstater er deltager i, forudsat at Investeringsforeningen sikrer den påkrævede juridiske beskyttelse af sine investorer. Investeringsforeningen skal ligge inde med værdipapirer fra mindst seks forskellige emissioner, uden at værdipapirerne fra en og samme emission dog må overstige 30% af det samlede beløb. VI)

9 1. Investeringsforeningen må ikke erhverve aktier med tilhørende stemmerettigheder, der ville gøre den i stand til at øve væsentlig indflydelse på ledelsen af udstederen. 2. Investeringsforeningen må endvidere ikke erhverve mere end: a) 10% af de ikke-stemmeberettigede aktier i en enkelt udsteder, b) 10% af gældspapirerne i en enkelt udsteder, c) 25% af andelene i samme investeringsinstitut og/eller andre Institutter for kollektiv investering, d) 10% af pengemarkedsinstrumenterne udstedt af en enkelt udsteder Grænserne i b) kan tilsidesættes på erhvervelsestidspunktet, hvis bruttobeløbet for gældspapirerne eller pengemarkedsinstrumenterne, eller nettobeløbet for de udstedte værdipapirer ikke kan beregnes på dette tidspunkt. Afsnit C.VI)1. og C.VI)2. tilsidesættes med hensyn til: a) omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af en Medlemsstat i den Europæiske Union eller dennes lokale myndigheder, b) omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et tredjeland, c) omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt af offentlige internationale institutioner, som en eller flere Medlemsstater i den Europæiske Union er deltager i, d) aktier, som Investeringsforeningen ejer i dattervirksomheder, der kun udfører aktiviteter inden for administration, rådgivning eller markedsføring i det land, hvor dattervirksomheden er beliggende, med hensyn til tilbagekøb af aktier på aktionærernes anmodning udelukkende på dennes eller deres vegne. 3. Investeringsforeningen behøver ikke nødvendigvis overholde grænserne i denne sektion ved udnyttelse af tegningsretter vedrørende omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, som udgør en del af deres aktiver. Under overholdelse af princippet om risikospredning kan Investeringsforeningen afvige fra afsnit C.IV), C.V) og C.VI) i en periode på seks måneder fra datoen for dens bemyndigelse. Hvis begrænsningerne i ovennævnte afsnit overskrides af årsager, der ligger uden for Investeringsforeningens kontrol, eller som resultat af udnyttelse af tegningsretter, skal den opprioritere salgstransaktioner for at afhjælpe situationen, idet der samtidig tages hensyn til aktionærernes interesser. Hvor en udsteder er en juridisk enhed med flere afdelinger, og hvor aktiverne i en afdeling er reserveret udelukkende til investorerne i denne afdeling samt til de af kreditorerne, hvis krav opstod i forbindelse med stiftelsen, driften eller afviklingen af denne afdeling, skal hver afdeling anses som en særskilt udsteder i forbindelse med anvendelse af de i afsnit C.IV), C.V) og C.VI) anførte bestemmelser om risikospredning. 4. Afdelingerne kan låne indtil 25% af deres nettoaktiver uanset formålet med en sådan låntaning. 5. Investeringsforeningen må ikke yde lån eller fungere som garant på vegne af tredjemand. 6. Afsnit C.VI)5. må ikke forhindre sådanne virksomheder i at erhverve omsættelige værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter eller andre finansielle instrumenter, der er anført i afsnit B.II)1, B.III)2 og B.IV)1, som ikke er fuldt betalte.

10 7. Investeringsforeningen må ikke foretage udækkede salg af omsættelige værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter eller andre finansielle instrumenter omtalt i afsnit C.IV)1 og C.IV)2. VII. Regler og begrænsninger med hensyn til finansielle instrumenter 1. Teknikker og instrumenter vedrørende omsættelige værdipapirer I forbindelse med afdækning, effektiv porteføljestyring, varighedsstyring eller anden risikostyring af porteføljen kan Investeringsforeningen i hver enkelt Afdeling anvende følgende teknikker og instrumenter vedrørende omsættelige værdipapirer: 2. Transaktioner vedrørende optioner på omsættelige værdipapirer En option er retten til at købe eller sælge et bestemt aktiv til en fastsat kurs på et fremtidigt tidspunkt inden for en nærmere bestemt periode. Investeringsforeningen kan købe og sælge call eller put optioner på omsættelige værdipapirer, forudsat at disse optioner handles på optionsbørser eller OTCmarkeder med mæglere/fondshandlere, som handler med disse optioner, og som er velrenommerede finansielle institutioner, der specialiserer sig i denne type transaktioner og deltager på OTCmarkederne. 3. Investeringsforeningen skal endvidere overholde følgende regler: (a) Det samlede præmiebeløb, der betales for købet af call og put optioner, som behandles her, må ikke sammen med det samlede præmiebeløb, der betales for købet af call og put optioner beskrevet under 4 nedenfor, vedrørende hver enkel Afdeling overstige 15% af den pågældende Afdelings indre værdi. (b) Den samlede forpligtelse, der opstår som følge af a) salget af call og put optioner (eksklusive salget af call optioner, som der er tilstrækkelig dækning for) og b) transaktioner med andre formål end afdækning, må ikke for hver enkelt Afdeling på noget tidspunkt overstige den pågældende Afdelings indre værdi. I denne sammenhæng er forpligtelsen vedrørende solgte call og put optioner identisk med de samlede udnyttelseskurser for disse optioner. (c) Ved salg af call optioner skal Investeringsforeningen eje enten de underliggende omsættelige værdipapirer eller tilsvarende call optioner eller enhver form for andet instrument (f.eks. warrants), der yder tilstrækkelig dækning. Dækningen for solgte call optioner må ikke afhændes, så længe disse optioner eksisterer, medmindre de er dækket af tilsvarende optioner eller af andre instrumenter, der anvendes til samme formål. Uanset ovenstående kan Investeringsforeningen sælge udækkede call optioner, hvis Investeringsforeningen til enhver tid er i stand til at dække de positioner, der tages på et sådant salg, og hvis udnyttelseskursen på sådanne optioner ikke overstiger 25% af den pågældende Afdelings indre værdi. (d) Ved salg af put optioner skal Investeringsforeningen i hele optionens varighed være dækket af tilstrækkelige kontantbeholdninger eller likvide aktiver til at betale for de omsættelige værdipapirer, som Investeringsforeningen vil modtage ved modpartens udnyttelse af optionerne. 4. Transaktioner vedrørende futures, optioner og swapkontrakter på finansielle instrumenter herunder transaktioner vedrørende futures på råvarer. Handel med finansielle futures er handel med kontrakter vedrørende den fremtidige værdi af omsættelige værdipapirer og andre finansielle instrumenter. Med forbehold af de nedenfor angivne betingelser kan sådanne transaktioner foretages i afdæknings- eller andet øjemed. Afdækning har til formål at beskytte en kendt fremtidig forpligtelse. (a) Som afdækning mod risikoen for ugunstige udsving på aktiemarkedet kan Investeringsforeningen sælge futures på aktieindekser eller andre finansielle instrumenter på indekser. Investeringsforeningen kan med samme formål sælge call optioner eller købe put optioner på aktieindekser eller indgå swap-kontrakter, hvor Investeringsforeningens betaling til den anden part følger aktieindekser eller andre finansielle instrumenter eller -indekser. Formålet med disse afdækningstransaktioner forudsætter, at der er tilstrækkelig sammenhæng mellem sammensætningen af det

11 anvendte indeks og Investeringsforeningens tilsvarende porteføljer. (b) Som afdækning mod renteudsving kan Investeringsforeningen sælge rentefuturekontrakter. Med samme formål kan den også sælge call optioner eller købe put optioner på renter eller lave renteswaps på et gensidigt aftalegrundlag med velrenommerede finansielle institutioner, der specialiserer sig i denne type transaktioner. Den samlede forpligtelse vedrørende futures, optioner og swap-kontrakter på aktieindekser må ikke overstige den samlede værdi af de værdipapirer, som den pågældende Afdeling har på markedet svarende til hvert indeks. På samme måde må den samlede forpligtelse vedrørende rentefuture-kontrakter, optionskontrakter på renter og renteswaps ikke overstige den samlede værdi af de aktiver og forpligtelser, der skal afdækkes af den relevante Afdeling i valutaen svarende til disse kontrakter. Handel er baseret på forudsigelsen af fremtidige bevægelser på de finansielle markeder. I denne sammenhæng og med undtagelse af optionskontrakter på omsættelige værdipapirer (jf. ovenfor) og kontrakter vedrørende valutaer (jf. nedenfor) må Investeringsforeningen i andre øjemed end afdækning: (c) købe og sælge futurekontrakter og optionskontrakter på alle typer finansielle instrumenter og futures på råvarer, forudsat at den samlede forpligtelse, der opstår som følge af disse købs- og salgstransaktioner sammen med den samlede forpligtelse, der opstår ved salget af call og put optioner på omsættelige værdipapirer omtalt ovenfor for hver enkelt Afdeling på intet tidspunkt overstiger den pågældende Afdelings indre værdi. Salg af call optioner på omsættelige værdipapirer, som Investeringsforeningen har tilstrækkelig dækning for, er ikke medtaget i ovennævnte beregning af den samlede forpligtelse. I denne sammenhæng er den forpligtelse, der opstår ved transaktioner, som ikke vedrører optioner på omsættelige værdipapirer, defineret således: forpligtelsen som følge af futurekontrakter er lig med likvidationsværdien for nettopositionen i kontrakter vedrørende identiske finansielle instrumenter (efter modregning af købs- og salgspositioner) uden at tage højde for de respektive løbetider, og forpligtelsen vedrørende købte og solgte optioner er lig med summen af udnyttelseskursen for de optioner, der repræsenterer den netto-solgte position med hensyn til det samme underliggende aktiv uden at tage højde for de respektive løbetider. De samlede præmier, der betales for at købe call og put optioner som beskrevet ovenfor, sammen med de samlede præmier, der betales for at købe call og put optioner på omsættelige værdipapirer som beskrevet ovenfor, må ikke for hver enkelt Afdeling overstige 15% af den pågældende Afdelings nettoaktiver. (d) indgå swapkontrakter, hvor Investeringsforeningen og modparten aftaler at bytte det afkast, som et værdipapir, instrument, kurv eller indeks herfor måtte give, med afkastet fra et andet værdipapir, instrument, kurv eller indeks herfor. Betalinger foretaget af Investeringsforeningen til modparten og omvendt beregnes med henvisning til et bestemt værdipapir, indeks eller instrument og et aftalt teoretisk beløb. De relevante indekser omfatter, men er ikke begrænset til, valutaer, faste rentesatser, kurser og samlet afkast på renteindekser, obligationsindekser og aktieindekser. Investeringsforeningen må indgå swap-kontrakter vedrørende alle typer finansielle instrumenter eller indekser, forudsat at den samlede forpligtelse vedrørende sådanne transaktioner sammen med den samlede forpligtelse, der er omtalt under C.VII)3.(b) and C.VII)4.(c) ovenfor for hver enkelt Afdeling på intet tidspunkt overstiger den pågældende Afdelings indre værdi, og at modparten til swap-kontrakten er en velrenommeret finansiel institution, der specialiserer sig i disse typer transaktioner.

12 5. Terminsforretninger I denne sammenhæng svarer den forpligtelse, der opstår som resultat af en swaptransaktion, til værdien af nettopositionen i henhold til kontrakten, som dagligt værdireguleres. Påløbne og ubetalte nettobeløb, der skyldes til en swap-modpart, vil blive inddækket af kontantbeholdningen eller omsættelige værdipapirer. Investeringsforeningen kan i begrænset omfang og inden for nedenstående rammer indgå terminsforretninger med henblik på effektiv porteføljestyring eller -afdækning med mæglere/fondshandlere, som handler med disse transaktioner, og som er velrenommerede finansielle institutioner, der specialiserer sig i denne type transaktioner og deltager på OTC-markederne. Sådanne transaktioner består af køb eller salg af gældspapirer til den nuværende kurs med levering og afregning på et nærmere bestemt fremtidigt tidspunkt (som kan ligge en (1) til tolv (12) måneder ud i fremtiden). Efterhånden som afregningsdatoen for sådanne transaktioner nærmer sig, kan Investeringsforeningen med den relevante mægler/fondshandler aftale at købe eller sælge gældspapirerne tilbage til denne mægler/fondshandler eller at forlænge handlen i en yderligere periode, hvorved eventuelle gevinster eller tab på handlen skal betales til eller modtages fra mægleren/fondshandleren. Købstransaktioner indgås dog af Investeringsforeningen med henblik på at erhverve de relevante gældspapirer. Investeringsforeningen kan betale et standardgebyr indeholdt i kursen på gældspapirerne til den pågældende mægler/fondshandler for at dække mæglerens/fondshandlerens omkostninger ved den udskudte afregning. Den samlede forpligtelse, der opstår ved nettoterminsforretninger sammen med den samlede forpligtelse, der opstår ved transaktionerne vil for hver enkelt Afdeling på intet tidspunkt overstige Afdelingens indre værdi. Investeringsforeningen skal endvidere med hensyn til købstransaktioner altid have tilstrækkelig likviditet til rådighed til at dække de forpligtelser, der måtte opstå ved sådanne transaktioner og indløsningsanmodninger. 6. Valutaafdækning For at beskytte sine nuværende og fremtidige aktiver og forpligtelser mod udsving i valutakurser kan Investeringsforeningen indgå transaktioner, hvis formål er at købe eller sælge valutaterminskontrakter, købe eller sælge call optioner eller put optioner vedrørende valuta, købe eller sælge valutaer på termin eller ombytte valutaer efter gensidig aftale, forudsat at sådanne transaktioner foretages på børser eller OTC-markeder med velrenommerede finansielle institutioner, der specialiserer sig i disse type transaktioner og deltager på OTC-markederne. Formålet med ovennævnte transaktioner forudsætter, at der eksisterer enten et direkte eller indirekte forhold mellem den påtænkte transaktion og de direkte og indirekte aktiver eller forpligtelser, der skal afdækkes, og indebærer, at transaktioner i en given valuta (herunder en valuta, der har en væsentlig tilknytning til værdien af Afdelingens Referencevaluta (også kaldet Cross Hedging ) i princippet ikke kan overstige den samlede værdi af sådanne aktiver og forpligtelser, og varigheden af disse transaktioner må heller ikke overstige den periode, hvori de pågældende aktiver ejes eller forventes erhvervet, eller for hvilken sådanne forpligtelser indgås eller forventes indgået. Indirekte aktiver eller forpligtelser omfatter ethvert underliggende aktiv eller enhver underliggende forpligtelse i enhver investering i targetfonde i Institutter for kollektiv investering. 7. Investeringsforeningen kan indgå fondsudlåns- eller fondslånetransaktioner med henblik på effektiv porteføljeforvaltning på betingelse af, at den overholder følgende regler: (a) Investeringsforeningen må kun udlåne værdipapirer via et standardiseret system, der er organiseret af en anerkendt clearinginstitution eller via en velrenommeret finansiel institution, som er underlagt behørige tilsynsregler, der af den tilsynsførende myndighed anses for at være i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og som specialiserer sig i denne type transaktion. Som led i udlånstransaktionerne skal Investeringsforeningen i princippet modtage en garanti, hvis værdi i kontraktens levetid mindst skal svare til 90% af den globale værdi af de udlånte værdipapirer. En sådan garanti er ikke påkrævet, hvis fondslånet foretages via Clearstream eller

13 Euroclear eller via andre organisationer, som sikrer långiver refusion af værdien af de udlånte værdipapirer i form af en garanti eller på anden måde. Denne garanti skal være i form af likvide aktiver og/eller værdipapirer, der er udstedt eller garanteret af et medlemsland i OECD eller af deres lokale myndigheder eller af supranationale institutioner og virksomheder med udbredelse inden for området, regionalt eller globalt og spærret i Investeringsforeningens navn, indtil lånekontrakten udløber. (b) (c) De værdipapirer, som Investeringsforeningen låner, må ikke afhændes i den periode, de besiddes af Investeringsforeningen, medmindre de er dækket af tilstrækkelige finansielle instrumenter, som gør det muligt for Investeringsforeningen af tilbagelevere de lånte værdipapirer ved afslutningen af transaktionen. Lånetransaktioner må ikke overstige 50% af den globale værdifastsættelse af hver enkelt Afdelings værdipapirportefølje. (d) Investeringsforeningen kan låne værdipapirer under følgende omstændigheder i forbindelse med afvikling af en salgstransaktion: (x) i en periode, hvor værdipapirerne er blevet indsendt til genregistrering, (y) når værdipapirerne er blevet udlånt og ikke returneret til tiden, og (z) for at undgå en mislykket afvikling, når Depotbanken undlader at foretage levering. 8. Investeringsforeningen må indgå tilbagekøbstransaktioner ( repo ), som består af køb og salg af værdipapirer med en klausul om, at sælger forbeholder sig ret eller forpligtelse til fra køberen at tilbagekøbe de værdipapirer, som blev solgt til en kurs og for en periode specificeret i en mellem de to parter indgået kontrakt. Investeringsforeningen kan optræde enten som køber eller sælger i repo -transaktioner. Deltagelse i disse typer transaktioner er dog underlagt følgende regler: (a) Investeringsforeningen må ikke købe eller sælge værdipapirer i en repo -transaktion, medmindre modparten i transaktionerne er underlagt behørige tilsynsregler, der af den tilsynsførende myndighed anses for at være i overensstemmelse med EUlovgivningen og specialiseret i denne type transaktioner. (b) Investeringsforeningen må ikke, så længe repo -købsaftalen løber, sælge de værdipapirer, som ligger til grund for kontrakten, enten før retten til at tilbagekøbe disse værdipapirer er udnyttet af modparten, eller tilbagekøbsperioden er udløbet. (c) Såfremt Investeringsforeningen har risiko for tilbagekøb, skal den sikre sig, at dens risiko for repo -transaktioner er på et sådant niveau, at den til enhver tid er i stand til at overholde sine tilbagekøbsforpligtelser. Generelle risikobetragtninger A. Generelt Investeringerne i hver enkelt Afdeling er udsat for markedsudsving og de risici, der er forbundet med alle investeringer. Der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at investeringsformålene vil blive opfyldt. I) Risici vedrørende investeringer på nye markeder Markedstilsynet på disse markeder er generelt mindre stramt end på de mere modne markeder. Generelt er værdipapirerne på de nye markeder væsentligt mindre likvide end værdipapirer, der handles på hovedmarkederne. Nye markeder er generelt mere volatile end andre markeder. Dette kan få negativ indflydelse på timing og kursfastsættelse ved erhvervelse og afhændelse af værdipapirer. Selskaberne på de nye markeder skal generelt ikke overholde de samme regnskabs-, revisions- og finansielle rapporteringsstandarder, -principper og oplysningsforpligtelser som selskaberne på hovedmarkederne. Investeringer på de nye markeder kan blive negativt påvirket af politiske, økonomiske og diplomatiske forandringer. Hver Afdeling kan investere indtil 10% af sine nettoaktiver i Rusland, hvor investeringer i øjeblikket er behæftet med visse forhøjede risici med hensyn til ejerskab og opbevaring af værdipapirer bortset fra omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er noteret på Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) og Russian Trading System (RTS), der er

14 anerkendte som regulerede markeder. Disse investeringer foretages enten direkte eller gennem andre Institutter for kollektiv investering. II) Risikofaktorer vedrørende brancher Afdelinger, der koncentrerer en del af deres investeringer om en bestemt branche, er underlagt de risiko- og markedsfaktorer, der berører den konkrete branche, f.eks. hurtige ændringer i branchen fremkaldt af lovmæssige ændringer, generelle økonomiske forhold eller skærpet konkurrence. Dette kan resultere i større aktiekursvolatilitet. III) Særlige investeringsteknikker Den generelle anvendelse af teknikker og instrumenter indebærer større risiko sammenlignet med traditionelle investeringsformer. B. Risici vedrørende investeringer i andre Institutter for kollektiv investering I) Faktorer at tage i betragtning Værdien af en investering repræsenteret ved et Institut for kollektiv investering, hvori Investeringsforeningen investerer, kan blive påvirket af udsving i valutaen i det land, hvor det pågældende Institut for kollektiv investering investerer, eller af valutabestemmelser, anvendelsen af forskellig skattelovgivning i de pågældende lande, herunder udbytteskat, regeringsændringer eller omlægninger af de pågældende landes monetære eller økonomiske politik. Selv om den risiko, der er forbundet med investeringer i andre Institutter for kollektiv investering (hvad enten de er regulerede eller uregulerede), er begrænset til tab af Investeringsforeningens førstegangsinvestering, bør investorer ikke desto mindre være opmærksomme på, at investeringer i uregulerede Institutter for kollektiv investering er mere risikobetonede end investeringer i regulerede Institutter for kollektiv investering. Dette kan skyldes mangel på regnskabsstandarder og på en lovgivnings- og tilsynsmæssig myndighed, der fastlægger regler og bestemmelser for den enhed, der udøver depotbank- og/eller centraladministratorfunktionen. Investorer bør bemærke, at Investeringsforeningen kan investere en stor del af sine nettoaktiver i uregulerede Institutter for kollektiv investering, uanset at den også kan investere en del af sine nettoaktiver i regulerede Institutter for kollektiv investering. Endvidere bemærkes det, at Indre Værdi pr. Aktie vil svinge, hovedsageligt i lyset af den indre værdi af de udvalgte Institutter for kollektiv investering. Særligt advares investorer om, at: Afdelingernes Indre Værdi pr. Aktie først kan fastsættes, efter værdien af deres egne investeringer er fastsat, hvilket kan tage en vis tid efter den relevante Værdifastsættelsesdag, men før den næste Værdifastsættelsesdag, antallet af Aktier, der tegnes, derfor ikke kan fastsættes, før Indre Værdi pr. Aktie er fastsat. II) Hedgefonde Endvidere kan der foretages investeringer i andre regulerede eller uregulerede Hedgefonde, som generelt er udformet som kollektive investeringsordninger og forvaltes i en interessentskabs-, selskabs- eller investeringsforeningsform. Mange af disse kan have en høj grad af gearing, og foretager nogle gange store investeringer med høj volatilitet. Forvalterne af disse fonde kan koncentrere sig alene om et geografisk område eller en kategori af aktivinvestering, hvorfor de bærer risikoen ved markedet, aktivet, inflationen, økonomien og de underliggende værdipapirers kredit- og forvaltningsrisiko. Disse investeringer kan foretages i spekulationsøjemed. III) Gebyrer Der sker en fordobling af gebyrer og provision (såsom salgsgebyrer og indløsningsgebyrer, centraladministrationsgebyrer og honorarer til Kapitalforvalteren), hver gang Investeringsforeningen investerer i andre Institutter for kollektiv investering. I det omfang disse Institutter for kollektiv investering igen investerer i andre fonde, kan aktionærer pådrage sig yderligere gebyrer i tillæg til ovennævnte.

15 Når Investeringsforeningen investerer i andele i andre investeringsinstitutter og/eller andre Institutter for kollektiv investering, som administreres direkte eller ved uddelegering af det samme administrationsselskab eller af et andet selskab, som administrationsselskabet er forbundet med via fælles ledelse eller kontrol eller via væsentlig direkte eller indirekte ejerskab, må dette administrationsselskab eller et andet selskab imidlertid ikke opkræve acontotegnings- eller indløsningsgebyrer på investeringsforeningens investering i andelene i sådanne andre investeringsinstitutter og/eller Institutter for kollektiv investering. Hvis Investeringsforeningen investerer en væsentlig del af sine aktiver i andre Investeringsinstitutter og/eller Institutter for kollektiv investering, skal dennes prospekt oplyse det maksimale administrationsgebyr, der kan opkræves både af Investeringsforeningen selv og af de andre investeringsinstitutter og/eller Institutter for kollektiv investering, som den agter at investere i. Investeringsforeningen skal i sin årsrapport angive den maksimale procentsats for de administrationsgebyrer, der opkræves både af Investeringsforeningen selv og af de Investeringsinstitutter og/eller Institutter for kollektiv investering, som den investerer i. Kapitalforvalter Investeringsforeningens Bestyrelse har de videste beføjelser til under alle forhold at handle på vegne af Investeringsforeningen med forbehold for de beføjelser, der udtrykkeligt er overdraget til generalforsamlingen i henhold til lovgivningen. Bestyrelsen er ansvarlig for hver enkelt Afdelings investeringsformål og -politik samt for Investeringsforeningens kapitalforvaltning og administration. Bestyrelsen har udpeget Danske Bank A/S (via dennes division Danske Capital) til kapitalforvalter ("Kapitalforvalter"), som med forbehold af Bestyrelsens godkendelse kan uddelegere deres beføjelser. I så fald skal Prospektet opdateres eller suppleres i overensstemmelse hermed. Kapitalforvalteren yder rådgivning, udarbejder rapporter og kommer med anbefalinger til Bestyrelsen i forbindelse med forvaltning af Afdelingernes aktiver, og rådgiver Bestyrelsen vedrørende udvælgelse af likvide aktier og andre værdipapirer og aktiver, der udgør Afdelingernes porteføljer, og har i henhold til den aftale, der er angivet nedenfor, beføjelse til dagligt og under Bestyrelsens overordnede kontrol at købe og sælge sådanne likvide aktiver og andre værdipapirer og til i øvrigt at forvalte Afdelingernes porteføljer. Danske Bank A/S (via dennes kapitalforvaltningsdivision Danske Capital ) blev etableret i 1871 i henhold til dansk lovgivning. Banken er den største bank i Danmark samt en af de største finansielle institutioner i Norden. Pr. 31. december 2009 beløb bankens samlede aktiver sig til DKK 3.099,5 mia. og egenkapitalen til DKK 100,7 mia. Bankens kapitalforvaltningsdivision betjener investorer i både Skandinavien og resten af verden. Pr. 31. december 2009 havde denne division aktiver med en værdi på DKK 548 mia. under forvaltning, hvilket gør den til en af de vigtigste kapitalforvaltningsselskaber i Europa og en af de største i Skandinavien. Udnævnelsen af Danske Bank A/S (via dennes kapitalforvaltningsdivision Danske Capital) skete i henhold til en aftale dateret 7. september 2009, som ophæver og erstatter den tidligere aftale dateret 12. juli 2001, som indeholder bestemmelser om udnævnelse for en ubegrænset periode. Den kan opsiges af Investeringsforeningen eller Danske Bank A/S (via dennes kapitalforvaltningsdivision Danske Capital) med seks måneders varsel, dog tidligst et år efter indgåelse af aftalen. Depotbank Investeringsforeningen har udpeget Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. som depotbank ("Depotbanken") for Investeringsforeningens aktiver i henhold til vilkårene i en aftale dateret 28. juni Den indgåede aftale gælder i en ubegrænset periode, medmindre den opsiges af en af parterne med seks (6) måneders skriftligt varsel. Med virkning fra den 2. januar 2006 har Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, med hjemsted på adressen 69 route d'esch, L-2953 Luxembourg, overdraget sin funktion som depotbank til RBC Dexia Investor Services Bank S.A., med hjemsted på adressen 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Storhertugdømmet Luxembourg. RBC Dexia Investor Services Bank S.A. er registreret i Luxembourgs selskabsregister (RCS) under nr. B og blev stiftet i 1994 under navnet "First European Transfer Agent". Den har licens til at udøve bankvirksomhed i henhold til vilkårene i Luxembourgs lov af 5. april 1993 om finanssektoren og er specialiseret inden for

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

Danske Invest. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg.

Danske Invest. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Prospekt December 2010 Administrationsselskab: Danske Invest Management Company S.A. 13,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere