Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering"

Transkript

1 EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site: https://eiopa.europa.eu/

2 1. Indledning 1.1. I henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 ("EIOPA-forordningen") 1, udsteder EIOPA retningslinjer for beregningen af markedsandele til begrænset regelmæssig rapportering, som fastsat i artikel 35, stk. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF ("Solvens II-direktivet") Disse retningslinjer har til formål at anføre de metoder, der skal anvendes til beregning af de markedsandele, der henvises til i artikel 35, stk. 6 og 7, samt artikel 254 i Solvens II-direktivet Retningslinjerne definerer de markedsandele, svarende til 100 % af markederne, som hver enkelt national kompetent myndighed fører tilsyn med i henhold til Solvens II-direktivet I beregningen af markedsandelen lægges der vægt på forsikringskategori, dvs. livs- og skadesforsikring, frem for på hvilken tilladelse, selskaberne har, dvs. tilladelse til at udøve livsforsikrings- eller skadesforsikringsvirksomhed Der blev taget højde for den specifikke situation for selskaber, der tegner flere forsikringsklasser, samt for genforsikringsmarkedet, på grund af den potentielle kompleksitet i risikoprofilen. EIOPA er af den opfattelse, at denne situation bør løses under hensyntagen til de kriterier, der er defineret i artikel 35, stk. 8, i Solvens II-direktivet I medlemsstater, hvor der er en stor grad af genforsikringsvirksomhed, vil medtagelsen af sådan virksomhed i markedsandelen kunne føre til andre undtagelser, end hvis der fastlægges fire forskellige markedsandele; to for direkte virksomhed (livs- og skadesforsikringsvirksomhed) og to for genforsikring (livsgenforsikrings- og skadesgenforsikringsvirksomhed). Eftersom nationale kompetente myndigheder skal anvende artikel 35, stk. 8, i Solvens II-direktivet, er det imidlertid mere sandsynligt, at der vil opstå flere situationer med selskaber, der vil skulle rapportere som følge af den forvridning, som medtagelsen af genforsikringsvirksomhed i markedsandelene vil medføre Den virksomhed, som forsikrings- og genforsikringsselskaber udøver gennem deres filialer (i og uden for EØS), og deres frihed til at levere tjenesteydelser, bør tillægges vægt i forbindelse med beregningen af de relevante markedsandele i det land, hvor selskabet er beliggende Undtagede forsikrings- og genforsikringsselskaber bør være opmærksomme på, at de i fremtiden kan være nødt til at rapportere som følge af ændringer i de årligt genberegnede markedsandele, også selv om størrelsen af deres virksomhed er uændret. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF, (EUT L 331 af , s. 48). 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), (EUT L 335 af , s. 1). 2/5

3 1.9. Disse retningslinjer er rettet mod de nationale kompetente myndigheder i henhold til Solvens II-direktivet Retningslinjerne finder anvendelse fra den 1. januar Begreber, der ikke er defineret i disse retningslinjer, har den betydning, der fremgår af de retsakter, der henvises til i indledningen. Retningslinje 1 Markedets omfang De nationale kompetente myndigheder bør sikre, at markedsandelen: a) omfatter forsikringsvirksomhed, som er tegnet af alle forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er etableret i henhold til artikel 2 i Solvens IIdirektivet; b) ikke omfatter forsikringsvirksomhed, som er tegnet af forsikrings- og genforsikringsselskaber, som opfylder kriterierne i artikel 4 i Solvens IIdirektivet. Retningslinje 2 Beregning af livsforsikringsmarkedet De nationale kompetente myndigheder bør sikre, at livs- og skadesforsikringsmarkedet fastlægges årligt ved sammenlægning af bruttoværdien for forsikringsmæssige hensættelser vedrørende livsforsikringsvirksomhed, herunder forsikringsmæssige hensættelser for pristalsregulerede forsikringer og forsikringer, der er tilknyttet investeringsfonde, for de relevante forsikrings- og genforsikringsselskaber, som er anført i retningslinje 1. Retningslinje 3 Beregning af skadesforsikringsmarkedet De nationale kompetente myndigheder bør sikre, at skadesforsikrings- og genforsikringsmarkedet fastlægges årligt ved sammenlægning af bruttoværdien af de tegnede skadesforsikringspræmier, for de relevante forsikrings- og genforsikringsselskaber, som er anført i retningslinje 1. Retningslinje 4 Medtagelse af forsikringsvirksomhed i forsikrings- og genforsikringsselskaber med et regnskabsår, der afviger fra ultimo kalenderåret i markedet De nationale kompetente myndigheder bør i tilfælde, hvor et forsikrings- eller genforsikringsselskab har et regnskabsår, der afviger fra kalenderåret, sikre, at der tages højde for de seneste årlige oplysninger i beregningen af skadesforsikrings- eller livsforsikringsmarkedet. 3/5

4 Retningslinje 5 Behandling af forsikrings- og genforsikringsselskaber, der udøver både livsforsikrings- og skadesforsikringsforpligtelser De nationale kompetente myndigheder bør sikre, at et forsikrings- eller genforsikringsselskab, der udøver virksomhed på både skadesforsikrings- og livsforsikringsmarkedet, ikke er undtaget, hvis deres virksomhed ligger over 20 %-tærskelværdien i en af markedsandelene. Retningslinje 6 Oplysninger, som kan anvendes til at fastlægge markedet De nationale kompetente myndigheder bør i videst mulige udstrækning tage højde for de seneste årlige oplysninger, som er tilgængelige under den tidligere solvensordning, for at anvende retningslinje 1 til 5 vedrørende første og andet år af Solvens II-direktivets anvendelse De nationale kompetente myndigheder bør tage højde for de oplysninger, der er angivet i skabelonerne for årlige kvantitative rapporteringer S og S som fastsat i Implementing Technical Standard on Supervisory Reporting 3 i det trejde og de efterfølgende år efter Solvens II-direktivets anvendelse. Retningslinje 7 Information til selskaber De nationale kompetente myndigheder bør inden for en rimelig tidsramme informere forsikrings- eller genforsikringsselskaber om, at de har fået meddelt en undtagelse fra den kvartalsvise rapportering eller den årlige rapportering for hvert element. Retningslinje 8 Information til selskaber, som er del af en koncern De nationale kompetente myndigheder bør informere de forsikrings- eller genforsikringsselskaber, som er del af en koncern, om processen, herunder om tidsrammen, for over for tilsynsmyndigheden at godtgøre, at den kvartalsvise rapportering eller den årlige rapportering for hvert element er utilstrækkelig som følge af arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der er tilknyttet til koncernens forsikringsvirksomhed, og under hensyntagen til målet om finansiel stabilitet. Retningslinje 9 Høring af den koncerntilsynsførende Når anmodningen om en undtagelse for forsikrings- eller genforsikringsselskaber, som indgår i en koncern, vurderes, bør de nationale kompetent myndigheder tage den koncerntilsynsførendes holdning i betragtning. 3 Høringsdokumentet for indsendelse af ITS-oplysninger, herunder skabeloner, kan ses her: https://eiopa.europa.eu/pages/consultations/public-consultation-on-the-set-2-of-the-solvency-ii- Implementing-Technical-Standards-(ITS)-and-Guidelines.aspx 4/5

5 Overholdelse og indberetningsregler Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i EIOPA-forordningen. I overensstemmelse med EIOPA-forordningens artikel 16, stk. 3, bestræber de kompetente myndigheder og finansielle institutioner sig på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger bedst muligt Kompetente myndigheder, der efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, indarbejder dem i deres lov- eller tilsynsrammer på passende vis Kompetente myndigheder underretter EIOPA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, og de angiver deres begrundelse for eventuelt manglende efterlevelse, senest to måneder efter udstedelsen af de oversatte versioner Hvis de kompetente myndigheder ikke har svaret inden denne dato, anses de for ikke at efterleve indberetningen og vil blive indberettet i overensstemmelse hermed. Afsluttende bestemmelser om revision Disse retningslinjer revideres af EIOPA. 5/5

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-14/166 DA Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

HVIDBOG. om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840}

HVIDBOG. om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840} DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 KOM(2010)370 endelig HVIDBOG om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840} DA DA HVIDBOG om forsikringsgarantiordninger 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7230 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46. L 104/72 DA 8.4.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6, 248, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere