! PROGRAM! INTERNATIONAL!CAMP!! 11.!!16.!OKTOBER!2015! LONDON!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! PROGRAM! INTERNATIONAL!CAMP!! 11.!!16.!OKTOBER!2015! LONDON!!"

Transkript

1 PROGRAM INTERNATIONALCAMP OKTOBER2015 LONDON

2 Welcome( Kære(International(Camp3deltager( HjerteligtvelkommentilInternationalCamp2015,hvorturengårtilLondon.Forudeventerdigenugemed et spændende program, hvor vi skal blive klogere på engelsk akademia og kultur. Ugen byder på alt fra universitetsbesøgioxfordogcambridgetilsightseeing,teatertur,museumsbesøgogmeget,megetmere. Ogsåfårduselvfølgeligogsåmulighedforatudforskebyenpåegenhånd. Heriprogrammetfinderdubådeenugeoversigtogdetaljerededagsprogrammermedpraktiskinfosamt linkstildeforskelligeting,somduskalopleveiugensløb.desudenfinderduenhuskelisteoverting,som duskalmedbringepådeninternationalecampsamtpraktiskrejseinfo. For at sikre at vi alle får en god uge, er det vigtigt, at du i alle sammenhænge opfører dig voksent og fornuftigt samt udviser omtanke og viser hensyn til dine meddeltagere samt følger nedenstående ordensregler: V Huskatduergæstietfremmedland,derharegneskikkeognormer,somduskalrespektere. V RespektérdinemeddeltagerogturledereDetbetyder,atduskaldeltageaktivtidetfastlagteprogram ogselvfølgeligsørgeforaltidatværedertiltiden,nåraktiviteternestarteroghuskedengodetone. V Ingenmåundernogenomstændighederfærdesalene.Manskalaltidværemindst2sammen. V Indtagelse af alkohol på udv og hjemrejsen og under dagens faglige program er forbudt. Hvis der indtagesalkoholpåøvrigetidspunkter,skaldetteskeibegrænsetmængdeogmedomtanke.bemærk atdenlovmæssigealdersgrænseforkøbogindtagelseafalkoholer18år,ogmangepubberogbarer servererikkealkoholtilungeunder21år. V Alkoholmåikkemedtagesellerdrikkespåværelserne,ogderskaltageshensyntilhotelletsreglerog deøvrigegæster altsåingenlarm. V Duskalværehjemmepåhotelletsenestkl.24.00,medmindrederisærligetilfældeeraftaltandet.Du skalregistreredignårdukommerhjemforaftenen. V IngenstofferDumåunderingenomstændighederindtageellerrygenogleformerforstofferunder InternationalCamp. V Pas på tingene Som deltager på International Campen har du ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at du har erstatningspligt, hvis du ødelæggerejendomellergenstande,dertilhørerandre.værdigenstandemedbringesogopbevarespå egetansvar. V Brudpåovenståendeordensreglerkanmedførehjemsendelseforegenregning. V KontaktstraksJanne,LenaellerSvend,hvisderopstårproblemer. V Væråben,væraktivogha detsjovt ViglæderosrigtigtmegettilatbydedigvelkommentilInternationalCamp2015iLondonogserfremtilen ugemedmangespændendeogsjoveoplevelsermeddigsomdeltager Tagetkigigennemprogrammetogfåoverblikover,hvadduglæderdigmesttiloglæggodtmærketilden praktiskerejseinfosamthvadduskalhuskeatmedbringe. Velmødt Janne(Hansen( AkademietSYD Tlf Lena(Bredlund( AkademietØST Tlf Svend(Thorhauge( AkademietMIDT Tlf

3 Praktisk(Rejseinfo( Rejsedatoer:søndagd.11.oktober fredagd.16.oktober2015 Rejse(SYD(&(ØST( SØNDAG(D.(11.(OKTOBER(2015( Afrejse(København:KastrupLufthavn,Lufthavnsboulevarden6,2770Kastrup Vi#mødes#kl.#13.30#i#Terminal#3#under#ankomst6/afgangstavlerne.# ViskalflyvemedSASmedafgangkl Ankomst(London:HeathrowAirport,NelsonRoad,Hounslow,Middlesex,TW62GW Ankomstkl HerfravideretilhotelletmedUnderground. FREDAG(D.(16.(OKTOBER(2015( Afrejse(London:HeathrowAirport,NelsonRoad,Hounslow,Middlesex,TW62GW Afgang#fra#hotellet#kl.#17.00#med#Underground.## ViskalflyvemedSASmedafgangkl Ankomst(København:KastrupLufthavn,Lufthavnsboulevarden6,2770Kastrup Vilanderkl TransporttilogfraKastrupLufthavnerforegenregningoginitiativ. Rejse(MIDT( SØNDAG(D.(11.(OKTOBER(2015( Afrejse(Aalborg:AalborgLufthavn,NyLufthavnsvej100,9400Nørresundby Vi#mødes#kl.#16.00#i#Terminalen#under#ankomst6/afgangstavlerne.# ViskalflyvemedNorwegianmedafgangkl Ankomst(London:GatwickAirport,WestSussexRH60NP Ankomstkl HerfravideretilhotelletmedtogogUnderground. FREDAG(D.(16.(OKTOBER(2015( Afrejse(London:GatwickAirport,WestSussexRH60NP Afgang#fra#hotellet#kl.#9.45#med#tog#og#Underground.## ViskalflyvemedNorwegianmedafgangkl Ankomst(København:KastrupLufthavn,Lufthavnsboulevarden6,2770Kastrup Vilanderkl TransporttilAalborgLufthavnogfraKastrupLufthavnerforegenregningoginitiativ. Ophold(LONDON( Adresse(i(London:SmartHydeParkInnHostel,48/50InvernessTerrace, LondonW23JA,Storbritannien https://smarthostels.com/properties/hydevparkvinn/

4 Ugeoversigt(

5 Dagsprogrammer:( Søndag(d.(11.(oktober( Dagens(emne:London Enkæmpestorogusammenhængendebyudencentrum,hvoravantgardeog traditionleversideomside Londoneringenheltalmindelighovedstad.Denblev grundlagtomkringcityogwestminster,detpolitiskeogdetreligiøsemagtcentrum, ogefterhåndenblevdeomkringliggendelandsbyerindlemmetibyen.ogmidt imellemløberthemsen,sombevogtesafdetlegendarisketoweroflondon.måske erdetnetopbyensstørrelse,dergør,atbeboerneholdersåmegetafdemange åndehulleriformafparkeroghaver,hvormankancykleellerliggeundertræerne oglæseshakespeare.hvertkvarterharsinheltegenidentitet:stjames smedde mangeprestigefyldtekunstmuseer;westend,hvisteatreerverdenskendte,oghvor festligesoholigger;chelseaerkvarteret,hvormangeforfattereholdertil,ogligei nærhedenliggerdetfashionablenottinghill.gamleforstædersomislington, CamdenogEastEndsamtThemsensbreddererblevettilhippebohemekvarterer, hvordeneksperimenterendekunsttrivesibedstevelgående.ilondondyrkerman degamledyder:dommernebærerparyk,manfølgerdenroyaleprotokol,køber skoleuniformtilbørnenehosharrodsoggårpåpubber,hvisindretningikkehar ændretsigimereendenmenneskealder.menlondonerogsåbyen,deraltideret skridtforankontinentet,nårdetkommertilmode.detopleverman,hvismantager påloppemarked,gåridesignerbutikkerellerbesøgerbyensmangerestauranterog pubber. SøndagenstårirejsenstegnoghandleromatindtageLondon,somharnogetfor alle,sådeterbareomatgåpåopdagelseibyen. SYD&ØST MIDT MødesKastrupLufthavn MødesAalborgLufthavn CheckInKastrupLufthavn CheckInAalborgLufthavn Afg.KastrupLufthavnmedSAS Afg.AalborgLufthavnmedNorwegian Ank.HeathrowAirport Ank.GatwickAirport TransfertilBayswatermed Underground TransfertilBayswaterviaVictorisSt. medtogogunderground Ca IndtjekningSmartHydeParkInn Ca IndtjekningSmartHydeParkInn Fri Fri

6 Mandag(d.(12.(oktober( Dagens(tema:UniversitetsbesøgVOxford Oxford byen,dererkendtsomthecityofdreamingspires,erberømtoverhele verdenforsitprestigefyldteuniversitetogkendtsometsted,hvormanvirkelig mærkerhistoriensvingesus.igennemmereend800årharoxfordværethjemfor dekongeligeogdelærde.oxfordhareksisteretifleretusindeår,menbyenhar virkeligudvikletsigtildetdeneridagsidendet9.århundrede.nutildagseroxford enenergiskkosmopolitiskby,sommedstolthedrummerbådedetældgamleog traditionsrigeuniversitetogenvoksendemodernehightechsamfund. MandagfordyberviosiOxfordsomhistoriskogkultureluniversitetsby.Dagen afviklesisamarbejdemeddanishstudentsabroad. 7.45V8.45 Morgenmad Afg.hotel 9.50 Afg,PaddingtonmedtogtilOxford Ank.OxfordSt Oplægv/tutorer\AcademicDirector\OutreachOfficerogJuniorCommonRoom PresidentfraOxfordUniversityiGoodmanLibrary Frokost Rundvisningi/oplægomOxfordogUniversityofOxford DeteruklartpræcishvornårUniversityofOxfordblevstiftet,menhistoriskekilderviseratman undervisteioxfordsålangttilbagesom1096.dettegøruniversityogoxfordtildetældste universitetidenengelsktalendeverdensamtdetnæstældsteuniversitetiverden,somstadig eksisterer.fra1167stegantalletafstuderendeioxfordmarkant,dahenrik2.forbødengelske studerendeatstudereveduniversitetetiparis,ogidagharuniversityofoxfordmereend studerende. UniversityofOxfordensammenslutningafdetcentraleuniversitetog38colleges.Detcentrale universiteteropdeltifiredivisioner(humanitiesdivision,mathematical,physical&lifesciences Division,MedicalSciencesDivisionogSocialSciencesDivision),somhverisærbeståraffakulteterog instituttermm.hvertcollegeerfuldtudselvstyrende.dadeterenuniversitetsbyeksistererderikke étprimærtcampus,menistedeterdeforskelligecollegesogfaciliteterspredtudoverhelebyen. UniversityofOxfordharhaftmangekendtestuderende:fraforfatterneOscarWilde tilsirwalter Raleigh.AstronomenEdmondHalleystuderedeiOxfordogfysikerenRobertBoyleudførtesin vigtigsteforskningioxford.antropologensiredwardburnetttylorvarprofessorogskrevnogleaf sinevigtigsteværkerher,ogj.r.r.tolkienvarprofessorioxford.britiskepremierministre,somhar studeretpåoxford,tællerbl.a.ladymargaretthatcherogdavidcameron Aftensmad Afg.OxfordSt Ank.Paddington Fri (

7 Tirsdag(d.(13.(oktober( Dagens(tema:UniversitetsbesøgVCambridge Cambridgeerengammelogtraditionsrigbymedåndeløssmukarkitektur,theRiver Cam,derflyderstillegennembyen,spændendemarkeder,boghandlere,pubber, restauranterogselvfølgeligdetprestigefyldteuniversityofcambridge.cambridges eksistenssombostedkanhistorisksetsporeshelttilbagetilbronzealderen,ogidet 12.århundredeblevbyensførstechartrevedtaget.Cambridgeeranerkendtforat væreenpulserende,moderneuniversitetsby,hvortraditionsriglærdomog atmosfæregårhåndihånd. Tirsdagenbyderpåmereakademia,historieogkultur dennegangicambridge. DagenafviklesisamarbejdemedalumnefraAkademiet. 7.45V8.45 Morgenmad Afg.hotel Afg.King scrossmedtogtilcambridge Ank.CambridgeSt Rundvisningi/oplægomCambridgeogUniversityofCambridge Historienfortæller,atUniversityofCambridgeblevopretteti1209afengruppelærde,somforlod Oxfordefteruoverensstemmelsermedbyensøvrigeborgere.UniversityofCambridgeersåledes detnæstældsteuniversitetefteroxfordidenengelsktalendeverdensamtdetfjerdeældste universitetiverden,somstadigeksisterer.idagharuniversityofcambridgemereend studerende. UniversityofCambridgeerensammenslutningafskoler,fakulteter,institutterogcolleges heriblandt6skoler(artsandhumanities,biologicalsciences,clinicalmedicine,humanitiesand SocialSciences,PhysicalSciences,andTechnology),31colleges(bl.a.King scollegeogst.john s College)ogmereend100akademiskefakulteteroginstitutter.Hvertcollegeerfuldtud selvstyrende.deforskelligecollegeserspredtudoverhelebyen. UniversityofCambridgeharmangebetydningsfuldealumnerindenforaltfranaturvidenskab, økonomi,filosofiogpolitiktillitteratur.blandtdemestkendteernaturfilosofsirisaacnewton, naturforskercharlesdarwin,biologerogdna ensfædrefranciscrickogjameswatson, matematikerenalanturing,teoretiskfysikerstephenhawking,forfattere.m.forster,poetjohn Milton,økonomJohnMaynardKeynes,filosofSirFrancisBacon,DronningMargretheIIaf Danmarkm.fl.Mereend90NobelprismodtagereharforbindelsetilUniversityofCambridge Frokost Rundvisning fortsat EvensongiKing scollegechapel King scollegechapelerenberømtanglikanskkirke,somhørertilking scollege.kirkenblev byggetiårerne1446v1536afskiftendeengelskemonarker.kirkenansesforatværeetafde finesteeksemplarerafsengotiskarkitektur.king scollegechapelerkendtforsinfremragende akustikogdetverdenskendteking scollegechoir,somsiden1441ogstadigtildennedagforestår sungnegudstjenesteråretrundt bl.a.evensong Aftensmad Afg.CambridgeSt Ank.King scross Fri (

8 Onsdag(d.(14.(oktober( Dagens(tema:Kultur Londonharetafverdensstørsteudvalgindenforkulturelleoplevelser,medaltfra spændendearkitektur,historiskestederogbygninger,massevisafmuseerog galleriersamtteatreiverdensklasse. Onsdagstårikulturenstegn,hvorvibegynderdagenmedsightseeingiformafen gåturlangsthemsenogforbinogleaflondonsikoniskevaretegnindenvislutteraf medenturiteateret. 7.45V8.45 Morgenmad Afg.hotel 9.00 Sightseeing Gåturmedforskelligenedslagspunkter bl.a.buckinghampalace,st.james spark,10downing Street,WestminsterAbbey,Parliament,BigBen,TrafalgaSquare,St.Paul scathedral,tower Bridge,TowerofLondon,MilleniumBridge&TateModern Frokost Shakespears sglobe:richardii Shakespeare'sGlobeerenrekonstruktionafGlobeTheatre,etelizabetanskskuespilhuspåden sydligebredafthemsen,deroprindeligtblevopførti1599afteaterkompanietlordchamberlain s Men,somWilliamShakespearevarendelaf.DetoprindeligeGlobeTheatreblevødelagtien ildebrand1613,genopført1614,ogsidenrevetned1644.denmodernerekonstruktioneren akademisktilnærmelsebaseretpåtilgængeligtmaterialeoverbygningernefra1599og1614.det blevetableretpåskuespillerenoginstruktørensamwanamakerinitiativogopførtomkring230 meterfradetsted,hvordetoprindeligeglobetheatrestod RichardII ByWilliamShakespeare,ca.1595 Within#the#hollow#crown That#rounds#the#mortal#temples#of#a#king Keeps#death#his#court.# Rulingbydivineright,buthimselfruledbycaprice,KingRichardexilesHenryBolingbrokeand seizeshisfather svastestates.whilerichardisdistractedbyarebellioninireland,bolingbroke returnstoengland,intentonrecoveringhisrightfulpropertyand,withthesupportofhis disgruntledpeers,perhapsseizingthecrownitself. Dazzlinglyeloquentandceremonious,Richard(IIinvestsaweakandselfVdramatisingmanwith tragicstatusandrepresentsshakespeare smostsearchingexplorationofthemeaningofkingship andtherisingpowersthatcandestroyit Fri (

9 Torsdag(d.(15.(oktober( Dagens(tema:Videnskaber LondonrummerenkæmpekunstV,naturvidenskabeligeogalmenhistoriskerigdom iformafforskelligevidenskabersamletogbevaretpådiversemuseer,hvorman virkeligkanfordybesigognæstenglemmetiden. Torsdagenindledesmedetmuseumsbesøg.Dukanvælgemellem3museer; NaturalHistoryMuseum,hvornaturvidenskabenvækkestillive;BritishMuseum, hvormennesketskulturhistoriefraheleverdenersamlet;nationalgallery,hvor kunstenunderstøtterogprovokerervoreslivsanskuelser.efterfrokosthardufritil valgfriaktiviteter.sekatalogetbagidetteprogramforinspirationtilhvaddukan lave.omaftenensamlesvitilcampenssidstefællesaktivitet fællespisning. 7.45V8.45 Morgenmad Afg.hotel 9.00 Museumsbesøg vælgmellem: 1. NaturalHistoryMuseum LondonsNaturalHistoryMuseumblevåbneti1881.Samlingerneomfatteridagover 70millionergenstandefordeltpåfemhovedsamlinger:botanik,entomologi, mineralogi,palæontologiogzoologi.naturalhistorymuseumeretverdenskendt forskningscentrummedtaksonomi,identificeringogkonserveringsomspecialer. Mangeafgenstandeneharudoverderesnaturvidenskabeligeværdiogsåbetydelig historiskværdi,heriblandteksemplarerderblevindsamletafcharlesdarwin. Museet ersærligtkendtforsinudstillingafdinosaurskeletter. 2. BritishMuseum BritishMuseumeretafverdensstørsteogvigtigstemuseermedsamlingerom mennesketshistorieogkultur.museetåbnededen15.januar1759baseretpå videnskabsmandensirhanssloanessamlinger.britishmuseumerhjemstedforover syvmillionergenstandefraallekontinentersomillustrererogdokumenterer menneskehedenshistorie.nogleafdevigtigstegallerierpåbritishmuseumer Egypten,Grækenland,England&Europa,Asien,AntikkeMellemøstenm.fl. 3. NationalGallery NationalGalleryblevgrundlagti1824.Museethuserover2.300kendtemalerierfra midtenafdet13.århundredetil1900.nationalgallerysamlingerbaseretpåprivate donationer.sometresultatherafernationalgalleryssamlinglilleafstørrelsei sammenligningmedandreeuropæiskenationalgallerier,menbestemtstoraf encyklopædiskspændevidde.såledeskanmanoplevealtfrajanvaneyck,leonardo davinci,michelangelo,caravaggio,rembrandt,johannesvermeer,paulcézanne, ClaudeMonet,PierreVAugusteRenoirtilVincentvanGoghm.fl.påNationalGallery Frokost Valgfriaktivitet/Fri Fællesspisning KahnsRestaurant mouthwateringindiancuisine Menu:Naan,TandoriChicken,RoganJosh,MuttonDupiaza,ChickenBhuna,ChickenKorma, VegetableCurry,Pilauricesamténmangolassiellersodavand. (

10 Fredag(d.(16.(oktober( Dagens(tema:London FredagerdettidtilatsugedesidsteindtrykafLondontilsigsamtsigefarvelogtak fordennegang. SYD&ØST MIDT 7.45V8.45 Morgenmad 7.45V8.45 Morgenmad 9.45 Afg.hotel 9.45 Afg.hotel Camden CamdenTown ofteblotomtaltsom Camden erhovedsageligtkendtforsit storeweekendmarked,ogsomhjemsted foralternativesubkulturer,sompunkog Goth.CamdenTownerisæret eftertragtetområdeforungemennesker ogstuderendefrabådeindvogudland. Deterherdenstilfuldehistoriestøder sammenmeddesidstenyeidéerog designs TransfertilGatwickAirportviaVictoris St.medtogogUnderground Afg.Camden CheckInGatwickAirport Ank.hotel Afg.GatwickAirport Afg.hotel Ank.KastrupLufthavn TransfertilHeatrhowAirportmed Farvelogtakfordennegang Underground CheckInHeathrowAirport Afg.HeathrowAirport Ank.KastrupLufthavn Farvelogtakfordennegang

11 Valgfrit(Katalog( London(er(fuld(af(muligheder.(Nogle(er(der(gratis(adgang(til(mens(andre(kræver(billet.( BondStreet BritishMuseum CamdenTown areas/central/camdenvvillage ChurchillWarrooms HydePark https://www.royalparks.org.uk/parks/hydevpark LondonAquarium https://www2.visitsealife.com/london/ LondonDungeons LondonEye https://www.londoneye.com LondonZoo https://www.zsl.org/zslvlondonvzoo MadamTussauds https://www.madametussauds.com/london/ NationalGallery NaturalHistoryMuseum OxfordStreet PicadillyCircus piccadillyvcircus RoyalAlbertHall RoyalMuseumsGreenwich ScienceMuseum Soho areas/central/sohovlondon Shakespeare sglobe SpeakersCorner St.PaulsCathedral https://www.stpauls.co.uk TateBritain TateModern TeaterogMusicals TheShard TowerBridge TowerofLondon Victoria&AlbertMuseum WembleyStadium WestminsterAbbey ellermåskenogetheltandet,somduselvharfundetpå. ( (

12 Huskeliste( Det(skal(du(medbringe:( Baggage:( Pas Sygesikringskort gultogblåt Studiekort Penge (kontanter og/eller visa/master card e.l.) til frokost og aftensmad alle dage samt evt. shopping og ikke programlagte aktiviteter Rejsetaskemed: o Tøj til både indendørs og udendørs aktiviteter (husk regntøj) o Praktisk&godtfodtøj o Toiletsager o Håndklæde Penalhusogblok Godthumør PS.$$Du$skal$ikke$medbringe$sengelinned$ $det$er$der$på$hotellet.$ MIDT,somflyvermedNorwegian,måmedbringe: 1stk.kuffert(indVchecketbagage)Vmax.20kg+målialtmax.158cm(Højde +Bredde+Dybde) 1stk.HåndbagageVmax.10kg+målialtmax.118cm(H55xB40xD23) SYD&ØST,somflyvermedSAS,måmedbringe: 1stk.kuffert(indVchecketbagage)Vmax.23kg+målialtmax.158cm(Højde +Bredde+Dybde) 1stk.HåndbagageVmax.8kg+målialtmax.118cm(H55xB40xD23) HUSK at du max må have 1 genlukkelig pose af 1L med væsker i din håndbagage.dumåhavesåmangesmåbeholdereafmax100mlvæske, somdukanidenneenegenlukkeligepose.mensomtommelfingerregel pakalvæskeikufferten.

13 Personale( International(Camp(ansvarlige:( Janne$Hansen$ ProjektlederSYD Cand.mag.iEngelsk&Tysk Tlf Lena$Bredlund$ ProjektlederØST Cand.mag.iReligionshistorie&Historie Tlf Svend$Thorhauge$ ProjektlederMIDT Cand.scient.pol Tlf

14 Deltagerliste( SYD( Navn( Telefonnr( Årgang( Gymnasium(( AndersChristofferKruse SvendborgGymnasium CamillaJuulJohansen OdenseTekniskeGymnasium ChristianGlasdamAndersen FaaborgGymnasium EmilAugustStærkær FaaborgGymnasium EmildeBekkerSteffensen NordfynsGymnasium HosaiZohel FredericiaGymnasium IdaKræmmerHansen SvendborgGymnasium JulieRenataCaspersen Sct.KnudsGymnasium KammaNørrelundPedersen VestfynsGymnasium KatrineHolsting TornbjergGymnasium LauritsLindegårdRasmussen MulernesLegatskole MadsWædegaard MulernesLegatskole MiaOlivariusNielsen GrindstedGymnasium MortenHybschmann HaderslevKatedralskole PeterBerndtFuchs MulernesLegatskole SeverinGjerløffWedebyeBentsen MulernesLegatskole SifFlorJensen SvendborgGymnasium SofieHillgaardPedersen RosborgGymnasium&HF SørineMeuslingGadegaard NyborgGymnasium TeisAalbækVNielsen VestfynsGymnasium ( ØST( Navn( Telefonnr( Årgang( Gymnasium(( AlfredLundFelumb GefionGymnasium AndreasIpsen BornholmsGymnasium AnnaKatarinaSmitHinge FrederiksbergGymnasium AnneSofieMinorBüchler FrederiksborgGymnasiumogHF BenedikteKnorrJensen AurehøjGymnasium CarlaNaurNørremølle GefionGymnasium ChristineDallRasmussen ChristianshavnsGymnasium ChristineMarieHammer N.ZahlesGymnasieskole EmmaChristinaEkebjærg RysensteenGymnasium GustavVangKlinker GefionGymnasium KristinaSundgaardJepsen EUCSjælland,Køge LarsIngemannPetersen RoskildeKatedralskole

15 LasseLiangBjørnHansen N.ZahlesGymnasieskole MajaJønckHjuler BirkerødGymnasiumogHF MarieLouiseGram NørreGymnasium MathildeGad NærumGymnasium PernilleStillhoffVillumsen ZBCRingsted PetrineSimoneLindBrandt EUCSjælland,Næstved SebastianMartiny NørreGymnasium TobiasEmilHastrupVLeth HelsingørGymnasium ( MIDT( Navn( Telefonnr( Årgang( Gymnasium(( AmalieKirkfeldtAnkersen SilkeborgGymnasium CelinaJustiva RandersStatsskole EmmaDengsøe SkanderborgVOdderCenterforUddannelse ErikMoseKirchner MarselisborgGymnasium FrederikAllentoftVAndersen HorsensGymnasium HansPeterDalsgaardHansen AarhusBusinessCollege,HHXViemosevej IdaRyeJohansen ViborgGymnasiumogHF KateWuDrost HorsensStatsskole KristinaKutakovaØ.Nielsen AalborgKatedralskole LiseKristineLykke SilkeborgGymnasium MagnusKærgaardHansen VibyGymnasiumogHF MajaWolters Tørring MariaRaadkjærNielsen TekniskGymnasiumVibyogSkanderborg MarianneDige SkanderborgVOdderCenterforUddannelse NannaSkøttNielsen HorsensGymnasium NicklasHaislundGuldberg ViborgGymnasiumogHF NikolaiStrungeKrogsgaard TekniskGymnasiumVibyogSkanderborg ShughinthManogarathaas LearnmarkHorsens SimonFendingeOlsen AarhusBusinessCollege,HHXViemosevej SørenDige AarhusBusinessCollege,HHXVejlbyCenterVej ( Læsogmedbring(printellerelektronisk)detteprogram tilinternationalcamp London2015

PROGRAM LONDON INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS 2016

PROGRAM LONDON INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS 2016 PROGRAM LONDON INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS 2016 25. 29. FEBRUAR 2016 Keep Calm & Carry On! Kære LIMUN 2016-deltager Hjerteligt velkommen til LIMUN 2016 med Akademiet. Forude venter dig en weekend

Læs mere

3c København april 2016

3c København april 2016 3c København 06-08 april 2016 Onsdag 6/4 16.30: Vi mødes på banegården i Århus. Afgang fra Aarhus H kl. 16:45 - Ankomst København H kl. 19:56 (vogn 22, 11-41, 43-47) 20.00: Ankomst til København og indkvartering.

Læs mere

PROGRAM INTERNATIONAL CAMP 13. 19. OKTOBER 2013 BERLIN

PROGRAM INTERNATIONAL CAMP 13. 19. OKTOBER 2013 BERLIN PROGRAM INTERNATIONAL CAMP 13. 19. OKTOBER 2013 BERLIN Willkommen! Kære International Campdeltager Hjerteligt velkommen til International Camp 2013, hvor turen går til Berlin. Forude venter dig en uge

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

Kom maj du søde milde

Kom maj du søde milde Nyhedsbrev No. 9 Maj 2014 33. Årg Kom maj du søde milde I dette nummer af Nyhedsbrevet: Alt om linjerejserne: Film, animation & IT i Berlin Kunst i Berlin Teater i London Musik i Prag Planer for skr. prøver.

Læs mere

Hotellets adresse: Holiday Inn Express BEIJING TEMPLE OF HEAVEN, NO. 36, Nanwei Road, Xuanwu District, Beijing, 100050 China. Tel.: (86 10) 8315 7777

Hotellets adresse: Holiday Inn Express BEIJING TEMPLE OF HEAVEN, NO. 36, Nanwei Road, Xuanwu District, Beijing, 100050 China. Tel.: (86 10) 8315 7777 Studietur til Kina, januar 2013 Dato: 2. januar 2013 Rejseplan: Afrejse d. 12/1 2013 afgang kl. 21.05. Vi mødes i Terminal 3 kl. 18.30. Ankomst kl. 13.05 (d. 13.). SAS-flynr.: SK 995. Reservationsnr. 375PRM.

Læs mere

Din egen personlige folder med: Vigtige oplysninger ift. Turen Kort Program AT6 opgaven: Fra imperialisme til multikultur Oversigt over

Din egen personlige folder med: Vigtige oplysninger ift. Turen Kort Program AT6 opgaven: Fra imperialisme til multikultur Oversigt over Din egen personlige folder med: Vigtige oplysninger ift. Turen Kort Program AT6 opgaven: Fra imperialisme til multikultur Oversigt over kvartersanalyse m.m. Rejseoplysninger: Afrejse: Lørdag den 17. marts

Læs mere

Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15.

Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15. Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15. Afgang Kastrup: 09.40 Easy Jet 2654 Ankomst Milano: 11.45 Ankomst

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole

Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole LONDON CALLING Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole tilbyder dig hermed en forrygende storbyoplevelse i påskeferien, hvor vi afvikler

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

Østrig 2015. Neukirchen. am Grossvenediger

Østrig 2015. Neukirchen. am Grossvenediger Østrig 2015 Neukirchen am Grossvenediger Det ligger her Neukirchen ligger i nationalparken Hohe Tauern mellem Zell am See og Gerlos, i hjertet af Kitzbüheler Alperne. Området 61 km pister 14 lifte Gratis

Læs mere

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 2.H København 2014 2.H København Lemvig Gymnasium Rejsen Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 Tog fra Århus til København H 09.04 12.42 Hjemrejse fra København H 12.50. I

Læs mere

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde 1 Hvor mange skal med på turen: 43 piger fordelt på 3 hold: U14 U17 U19. ( 41 i bussen) 5 holdledere og trænere ( 4 i bussen) Susan Jørgensen Heidi Østergaard

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt:

Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt: London 2015 Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt: Program London 2015: Dolphin Hotel 32-34, Norfolk Square London W2 +44 020 7402 4943

Læs mere

K ære deltager & forældre

K ære deltager & forældre K ære deltager & forældre 1. Velkommen til Base Camp 2. Til dig som deltager særlige hensyn/behov 3. Til forældrene særlige hensyn/behov 4. Camp kontoret telefonnummer & adresse 5. Pakkeliste 6. HUSK:

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Velkommen til REMA 1000 SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste

Velkommen til REMA 1000 SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste REMA 1000 SportsCamp infofolder 2016 Velkommen til REMA 1000 SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste 1 6 dage med sport, sundhed, sommer,

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Sommerkurser 2014 Kære elev Vi har hermed fornøjelsen at fremsende de praktiske oplysninger for dit ophold på Djurslands Folkehøjskole. Har du behov for at der tages specielle kosthensyn

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010

TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010 TAG MED PÅ TILSKUERREJSE TIL VM i PARIS AUGUST 2010 Kun 12 pladser tilbage Sidste tilmeldingsfrist den 18. juni 2010 Velkommen til Paris byernes by Årets VM afholdes i Paris, som vel næsten ikke behøves

Læs mere

Studietur til Dublin, 2c og 2d (58 elever), april 2015

Studietur til Dublin, 2c og 2d (58 elever), april 2015 Studietur til Dublin, og (58 elever), april 2015 (LP, NK, PC) DATO TID PROGRAM BEMÆRKNING Lørdag den 11.01.15 Afgang kl. 6.20 Ankomst kl. ca. 19 Afgang fra Thyhallen Ankomst til Dublin Bussen kører kl.

Læs mere

Danes for Hillary USA TUR

Danes for Hillary USA TUR Danes for Hillary USA TUR Dato: 27-10-2016 Varighed: 16 dage Pris: 3 prispakker Afrejse: København Dagsprogram Dag 1 København - Miami, USA. Check-in på Best Western Atlantic Beach Resort Dag 2 Besøge

Læs mere

Peberlyk Aabenraa - Tlf

Peberlyk Aabenraa - Tlf Peberlyk 2-6200 Aabenraa - Tlf. 74 36 51 50 - info@agrocura.dk - www.agrocura.dk Tirsdag den 22. november 2016 Kl. 08.30 Kl. 10.40 Kl. 11.25 Kl. 12.00 Kl. 14.00 Kl. 16.30 Mødetid i afgangsterminalen Afgang

Læs mere

Teramo 2014 de sidste informationer

Teramo 2014 de sidste informationer Teramo 2014 de sidste informationer Udrejse fredag den 4. juli 2014 Mødetid i Terminal 2 kl. 04:30 gælder alle U14P + U16D + U18D flyver med Air Berlin via Düsseldorf Afgang København kl. 06:25 Ankomst

Læs mere

Rejseplan fredag d. 15. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 onsdag den 20. feb. efter aftensmaden torsdag d. 21. feb. kl. ca. 15.00.

Rejseplan fredag d. 15. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 onsdag den 20. feb. efter aftensmaden torsdag d. 21. feb. kl. ca. 15.00. Turen går til.. Rejseplan Afgang fra Ungdomsskolen, Nordens Alle 1, Brønderslev fredag d. 15. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 med 2 busser. Inden afgang tjekkes pas + sygesikringsbevis. Krydser grænsen

Læs mere

Studietur 2014 U Club La Santa Lanzarote Linda og Tove

Studietur 2014 U Club La Santa Lanzarote Linda og Tove Studietur 2014 U Club La Santa Lanzarote Linda og Tove Studietur til Club La Santa, 2u, 2016 Kontaktinformation til rejselærerne: Tove Røikjær: 60 22 26 82 Linda Holm Rasmussen: 26 96 35 68 Club La Santa,

Læs mere

Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015

Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015 Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015 1 10. 16. oktober 2015 Indhold Glæd dig det gør vi!... 3 Alle medbringer... 4 Diverse praktiske oplysninger om Efterårskurset... 5 Aktivitetsdag... 5 Bank... 5 Bureau...

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Program Tyrkiet træningslejr

Program Tyrkiet træningslejr Program Tyrkiet træningslejr Periode: Mandag 14.04.2014 Fredag 18.04.2014 Rejsearrangør: Dogru Rejser - www.dogrurejser.dk Medlem af rejsegarantifonden medlems nr. 2205 Kontaktperson: Serkan Öztürk Tel.

Læs mere

Roskilde Hallerne 7. - 8. maj 2016

Roskilde Hallerne 7. - 8. maj 2016 Forbundsmesterskabet 2016 i TeamGym Roskilde Hallerne 7. - 8. maj 2016 arrangerer stævnet i samarbejde med Sammen udvikler vi gymnastikken Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at få lejlighed til

Læs mere

Program. LM inde 2016 i fodbold

Program. LM inde 2016 i fodbold LM inde 2016 i fodbold Program Landsmesterskab for Dame senior, herre senior, old girls og old boys Den 20. - 21. februar 2016 i Vingsted Hotel & Konferencecenter og Brunmosehallen www.dgi.dk/fodbold Velkommen

Læs mere

Informationsfolder for FLE s skitur 2016. Bergeralm. ved Steinach am Brenner. Østrig

Informationsfolder for FLE s skitur 2016. Bergeralm. ved Steinach am Brenner. Østrig Bergeralm ved Steinach am Brenner Østrig Forord Skituren 2016 går igen år til skiområdet Bergeralm ved Steinach am Brenner. Steinach am Brenner ligger i det østrigske Tyrol ca. 20 km syd for Innsbruck

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vi har efter bedste evne forsøgt os at lære os noget kinesisk af vores tålmodige lærer Ning. Hun har samtidig givet

Læs mere

Ve.B17. Tillæg 10 til Kommuneplan 2009

Ve.B17. Tillæg 10 til Kommuneplan 2009 Tillæg 10 til Kommuneplan 2009 Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2012 følgende forslag til bestemmelse for lokalplanlægningen for rammeområde Nord for Henriksholms Alle det vestlige område samt for

Læs mere

Informationshæfte Football Camp F.C. København

Informationshæfte Football Camp F.C. København Informationshæfte FootballCampF.C.København Indledning Formåletmedatlavedetteinformationshæftetilvorescamps,eratsikreatafholdelsen kommertilatforegåiengodatmosfære,ogatalle,deltagere,trænereogledereopførersig

Læs mere

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 ab INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET HELSINGFORSGADE 14 8200 AARHUS N 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Læs mere

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2013. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2013. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland Informationsfolder om for A-holdet Swim Team Vestsjælland Deltager: Afrejse fra Kastrup: Fredag d. 8.februar 2013: Mødetid ved Slagelse Svømmehal kl. 21.30 PC834: 01.50 København 05.55 Istanbul PC148:

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder.

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Seværdigheder. Tower Bridge & Tower of London Tate museum of Modern Art British Museum Big Ben

Læs mere

B e r n s t o r f f s m i nd e E f t e r s k o l e

B e r n s t o r f f s m i nd e E f t e r s k o l e Wildschönau, Østrig B e r n s t o r f f s m i n d e E f t e r s k o l e HVOR SKAL VI BO? VI SKAL BO PÅ TO HOTELLER I WILDSCHÖNAU I ØSTRIG Pension Sonnelfels Familie Weissbacher A- 6311 Wildschönau Mühltal

Læs mere

Praktiske oplysninger Obertraun 2012

Praktiske oplysninger Obertraun 2012 Praktiske oplysninger Obertraun 2012 Indhold 1. Turens plan (s. 2-3) 2. Regler (s. 4) 3. HUSK (s. 4) 4. Pakkeliste (20 kg./5 kg.) (s. 4-5) 5. BFZ Obertraun (s. 6) 6. http://www.dachstein.at/ og http://www.tiscover.com/at/guide/196040at,de,

Læs mere

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2014. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2014. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland Informationsfolder om for A-holdet Swim Team Vestsjælland Deltager: Vi er 24 personer, der skal med på træningslejren, heraf er der 18 svømmere. Vi tager af sted i tre forskellige grupper i perioderne

Læs mere

Lejrskole til Berlin i uge 25 for 8. årgang

Lejrskole til Berlin i uge 25 for 8. årgang Lejrskole til Berlin i uge 25 for 8. årgang Søndag den 15.06 2014 Afgang fra Hobro Banegård: 06.58 Mod Århus ankomst 07.52 Afgang fra Busholdepladsen Thomas Jensens Allé/Valdemarsgade 08.30 Ankomst Berlin

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

Djurslands Folkehøjskole

Djurslands Folkehøjskole PRAKTISKE OPLYSNINGER HØJSKOLEKURSUS 9. januar 11. juni 2011 Djurslands Folkehøjskole Drammelstrupvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft tlf.: 87 52 91 20 E-mail post@djfh.dk www.djfh.dk Kære elev Vi har hermed

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Italien 2015 Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Information Afgang Fredag d. 26. Juni kl. 10.30 Mødetid kl. 10.00 Bagageindlevering Torsdag d. 25. juni kl. 15.00

Læs mere

Informationsfolder for FLE s skitur 2012. Bergeralm. ved Steinach am Brenner. Østrig

Informationsfolder for FLE s skitur 2012. Bergeralm. ved Steinach am Brenner. Østrig Bergeralm ved Steinach am Brenner Østrig Forord Skituren 2012 går igen år til skiområdet Bergeralm ved Steinach am Brenner. Steinach am Brenner ligger i det østrigske Tyrol ca. 30 km syd for Innsbruck

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Rygning er under ingen omstændigheder tilladt indenfor.

Rygning er under ingen omstændigheder tilladt indenfor. 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Skitur... 2 Specielt til forældre... 3 Pakkeliste... 4 Følgende kan ofte med fordel medbringes... 4 Påklædning på fjeldet.... 5 Valuta omregning:... 5 Rute

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Offentligt transportmiddel og DSB - Som udgangspunkt

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

29. juni 8. juli 2016. Programmet for 2016. Hastings London

29. juni 8. juli 2016. Programmet for 2016. Hastings London 29. juni 8. juli 2016 Programmet for 2016 Hastings London Program for sprogrejsen 2016. Ret til ændringer forbeholdes og kan næsten garanteres Spørgsmål stilles enten i vores FBgruppe (Sprogrejsen 2016)

Læs mere

ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2016 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2016 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2016 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2016 VELKOMST FRA TILVALGSTUTORERNE Tillykke med, at du nu

Læs mere

STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013

STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013 17-6-2013 STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013 Infohæfte Leif Laugesen og Kaja Toft Kære elever og forældre i 8A Dette hæfte indeholder oplysninger om turen i uge 25 for 8. klasse. Turen starter

Læs mere

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager Kære Roland 2- deltager Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til Det Skabende Roland 2 2014. Vi glæder os rigtig mega meget til at se dig og de 41 andre deltagere til en uforglemmelig uge.

Læs mere

K ære deltager & forældre

K ære deltager & forældre K ære deltager & forældre 1. Velkommen til Base Camp 2. Til dig som deltager særlige hensyn/behov 3. Til forældrene særlige hensyn/behov 4. Camp kontoret telefonnummer & adresse 5. Pakkeliste 6. HUSK:

Læs mere

Torsdag den 21. januar kl. 19.00-21.00 Sct. Georgsgården, Nordens Allé 1, Brønderslev. Forældre skal deltage.

Torsdag den 21. januar kl. 19.00-21.00 Sct. Georgsgården, Nordens Allé 1, Brønderslev. Forældre skal deltage. Til deltagerne på ungdomsskolens 2016 skitur i uge 8. Du indkaldes hermed til det obligatoriske orienteringsmøde: Torsdag den 21. januar kl. 19.00-21.00 Sct. Georgsgården, Nordens Allé 1, Brønderslev.

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny.

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny. Kapitel 16 Johnny vågnede ved lyden af en rindende vand fra badeværelset. Han satte sig op og strakte sin lidt ømme krop. Først en nattesøvn i et telt på Galapagos, så en kort og mindre komfortabel lur

Læs mere

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM LONDON 2m 21.-27. marts 2014 Dato Fredag 21/3 Aktivitet 5.15 Mødetid i ventesalen på Århus Hovedbanegård. 5.40: Afgang med tog mod København.

Læs mere

alle drenge fra 6-13 år til drengelejr

alle drenge fra 6-13 år til drengelejr Drengelejr 2009 Drengeudvalget i DGI Sydvest indbyder alle drenge fra 6-13 år til drengelejr Hvad er drengelejr? 24 timer, hvor du laver gymnastik og prøver en masse andre forskellige ting. På lejren skal

Læs mere

Bach. fest 2016. Musikrejse. Leipzig og Dresden. Torsdag den 16. juni - mandag den 21. juni

Bach. fest 2016. Musikrejse. Leipzig og Dresden. Torsdag den 16. juni - mandag den 21. juni 2016 Musikrejse Leipzig og Dresden Torsdag den 16. juni - mandag den 21. juni 2016 Fest i Leipzig 2016 5 dage med moderne langtursbus med erfarne guider Rejseledere: Organist Søren Rasmussen (Musik) Provst

Læs mere

Engelsk 2015. Datoer:

Engelsk 2015. Datoer: Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for London. Cambridge universitet består af flere colleges, der alle samlet kaldes Cambridge University.

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

UDDANNELSES KONFERENCE

UDDANNELSES KONFERENCE UDDANNELSES KONFERENCE 7.- 8.- 9. august 2013 Vingsted Hotel & Konferencecenter Gratis for ELEVER / STUDERENDE Kære elev/studerende, Du sidder nu med det materiale som skal hjælpe dig med at tilmelde dig

Læs mere

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685 er en sprogrejse for dig fra 16 år, som gerne vil have nogle ugentlige aktiviteter og udflugter Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for

Læs mere

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen MIDLERTIDIGE OHOLD på træningscentrene Møllebo og Fortunen Træningsenheden kan tilbyde midlertidigt døgnophold på både Træningscenter Møllebo og Fortunen. Denne folder fortæller lidt om hvad man kan forvente

Læs mere

Mandag den 28. januar kl. 19.00-21.00

Mandag den 28. januar kl. 19.00-21.00 Til deltagerne på ungdomsskolens 2013 skitur i uge 8. Du indkaldes hermed til det obligatoriske orienteringsmøde: Mandag den 28. januar kl. 19.00-21.00 på Hjallerup skole, Idræts Alle 6, 9320 Hjallerup.

Læs mere

Velkommen til Gl. Højgaard

Velkommen til Gl. Højgaard Velkommen til Gl. Højgaard Når du flytter ind Der vil være et værelse klar til dig med bl.a. møbler, sengetøj og håndklæder. Hvis du selv har nogle møbler, må du gerne tage dem med. Du vil blive modtaget

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Program for L.A. s U12 On TOUR

Program for L.A. s U12 On TOUR Kære U12 forældre, Så er vi klar med det endelige program for vores tur til Prag i Påsken. Informationsmøde for drengene mandag kl. 17.30 Vi afholder informationsmøde mandag kl. 17.30-18.30 for drengene,

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Forældrehåndbog. Camp Sund & Sjov på Fanø Foreningen OPAD

Forældrehåndbog. Camp Sund & Sjov på Fanø Foreningen OPAD Forældrehåndbog Camp Sund & Sjov på Fanø 2012 Foreningen OPAD Kære forældre Denne håndbog indeholder kontaktoplysninger, praktiske oplysninger, datoer for særlige arrangementer og meget mere. Det er en

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Iford Manor!!" #$ %$ & '

Iford Manor!! #$ %$ & ' Iford Manor!!" #$ %$ & ' () Fakta Transport: Fly fra Kastrup til London Heathrow med SK503 11. maj klokken 12:00 Hjemrejse fra Heathrow med SK506 den 16. maj klokken 16:50 I England bliver vi transporteret

Læs mere

ChessCamp 2005 SKAKLEJREN I 2. HOVEDKREDS DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2005 SKAKLEJREN I 2. HOVEDKREDS DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2005 SKAKLEJREN I 2. HOVEDKREDS DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM CHRISTIANSSÆDE-CENTERET Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Christianssæde Skov på det vestlige Lolland, i nærheden af Christianssæde

Læs mere

Ungdomsskolens Skitur 2014

Ungdomsskolens Skitur 2014 Ungdomsskolens Skitur 2014 Turen går til.. Rejseplan Afgang fra Ungdomsskolen, Nordens Alle 1, Brønderslev fredag d. 14. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 med 2 busser. Inden afgang tjekkes pas + sygesikringsbevis

Læs mere

Velkommen til Novo Nordisk SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste

Velkommen til Novo Nordisk SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste Novo Nordisk SportsCamp infofolder 2012 Velkommen til Novo Nordisk SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste 6 dage med sport, sundhed,

Læs mere

fiduser på forældrefiduser.dk: Morgenmad i klassen Legepladsmøde Fernisering Nytårskur Legemøde

fiduser på forældrefiduser.dk: Morgenmad i klassen Legepladsmøde Fernisering Nytårskur Legemøde Vi er sammen i kort tid planlægge et kort arrangement, en leg eller et spil, som ikke kræver meget tid af forældrene. Gå ind på Forældrefiduser.dk og find færdigstrikkede opskrifter med huskelister, indkøbslister,

Læs mere

DATO FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Aftensro kl 22:00

DATO FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Aftensro kl 22:00 Ugens program for 2t, Nørre Gymnasiums studietur 24/4-29/4 Korsika 2016 DATO FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Aftensro kl 22:00 Søndag 24/4 REJSEDAG: Mødetidspunkt i Kastrup Lufthavn, terminal 2, kl 5.30 Fly

Læs mere

ROM. Studietur 2x marts-2016

ROM. Studietur 2x marts-2016 ROM Studietur 2x marts-2016 Rejseplan. Mødetidspunkt Aarhus banegård: Lørdag d. 12/3 kl.: 4.00 (afgang bus til Fredericia 4.15). Kbh. hovedbanegård kl. 7.56 Kastrup Lufthavn ank.: 8.57, afg.: 12.10 Ankomst:

Læs mere

Djurslands Folkehøjskole

Djurslands Folkehøjskole PRAKTISKE OPLYSNINGER HØJSKOLEKURSUS 10. august 20. december 2014 Djurslands Folkehøjskole Drammelstrupvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft tlf.: 87 52 91 20 E-mail post@djfh.dk www.djfh.dk Kære elev Vi har

Læs mere

CUP. 2. 4. maj 2014. Viby IF Håndbold Gadstrup Håndbold

CUP. 2. 4. maj 2014. Viby IF Håndbold Gadstrup Håndbold CUP 2. 4. maj 2014 Viby IF Håndbold Gadstrup Håndbold Kørsel Fredag Mødetid ved Vibyhallen kl. 17.30 præcis Igen i år har vi valgt at vi kører sammen i busser til Nordskovskolen i Haslev hvor vi skal overnatte.

Læs mere

BID-studietur til England

BID-studietur til England BID-studietur til England Emma Lorenzen, Plan og design, COWI 1 BID-studietur til England Formål At hente inspiration til jeres arbejde med at udforme offentlig-private partnerskaber i egne byer At etablere

Læs mere

K ære deltager & forældre

K ære deltager & forældre K ære deltager & forældre 1. Velkommen til Explorer Camp 2. Til dig som deltager særlige hensyn/behov 3. Til forældrene særlige hensyn/behov 4. Camp kontoret telefonnummer & adresse 5. Pakkeliste 6. HUSK:

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

TYRKIET - i apostlenes fodspor 8. 15. oktober 2015

TYRKIET - i apostlenes fodspor 8. 15. oktober 2015 TYRKIET - i apostlenes fodspor 8. 15. oktober 2015 Navn: Undervisning inden turen 27. august: Tyrkere en unået folkegruppe i Danmark, Europa og Tyrkiet v. Anker Nielsen 1. oktober (5.-6. time): Optakt

Læs mere

Junior Sommerlejr Bornholm den 26. juni 1. juli 2010

Junior Sommerlejr Bornholm den 26. juni 1. juli 2010 Junior Sommerlejr Bornholm den 26. juni 1. juli 2010 WWW.STJERNESPEJDER.DK Junior Sommerlejr Stjernegruppens juniorer skal i år på sommerlejr til solskins øen Bornholm. Det meste af sommerlejren kommer

Læs mere

KIF tur til Diamond League stævne i Paris 2014

KIF tur til Diamond League stævne i Paris 2014 KIF tur til Diamond League stævne i Paris 2014 Kære alle Vi glæder os til at se Jer til infomøde i KIF s klubhus onsdag den 7. maj 2014 kl. 19.15, hvor I meget gerne må medbringe denne skrivelse. Rejseplan

Læs mere

CareNet vidensrejse til Paris 2015

CareNet vidensrejse til Paris 2015 CareNet vidensrejse til Paris 2015 Den 20. 22. maj 2015 inviterer CareNet på vidensejse til kærlighedens by Paris med fokus på sundheds- og velfærdsteknologi. Her kan du både se de nyeste sundheds- og

Læs mere

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene.

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene. Hej med dig! BUM 2006 Vi har netop modtaget et brev fra Ahorn, Ringsted, som denne gang er vært for BUM 2006 i den 3.-5. november for Teenager BUM 14-18 år og 17.-19. november for Junior BUM 10-13 år.

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere