! PROGRAM! INTERNATIONAL!CAMP!! 11.!!16.!OKTOBER!2015! LONDON!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! PROGRAM! INTERNATIONAL!CAMP!! 11.!!16.!OKTOBER!2015! LONDON!!"

Transkript

1 PROGRAM INTERNATIONALCAMP OKTOBER2015 LONDON

2 Welcome( Kære(International(Camp3deltager( HjerteligtvelkommentilInternationalCamp2015,hvorturengårtilLondon.Forudeventerdigenugemed et spændende program, hvor vi skal blive klogere på engelsk akademia og kultur. Ugen byder på alt fra universitetsbesøgioxfordogcambridgetilsightseeing,teatertur,museumsbesøgogmeget,megetmere. Ogsåfårduselvfølgeligogsåmulighedforatudforskebyenpåegenhånd. Heriprogrammetfinderdubådeenugeoversigtogdetaljerededagsprogrammermedpraktiskinfosamt linkstildeforskelligeting,somduskalopleveiugensløb.desudenfinderduenhuskelisteoverting,som duskalmedbringepådeninternationalecampsamtpraktiskrejseinfo. For at sikre at vi alle får en god uge, er det vigtigt, at du i alle sammenhænge opfører dig voksent og fornuftigt samt udviser omtanke og viser hensyn til dine meddeltagere samt følger nedenstående ordensregler: V Huskatduergæstietfremmedland,derharegneskikkeognormer,somduskalrespektere. V RespektérdinemeddeltagerogturledereDetbetyder,atduskaldeltageaktivtidetfastlagteprogram ogselvfølgeligsørgeforaltidatværedertiltiden,nåraktiviteternestarteroghuskedengodetone. V Ingenmåundernogenomstændighederfærdesalene.Manskalaltidværemindst2sammen. V Indtagelse af alkohol på udv og hjemrejsen og under dagens faglige program er forbudt. Hvis der indtagesalkoholpåøvrigetidspunkter,skaldetteskeibegrænsetmængdeogmedomtanke.bemærk atdenlovmæssigealdersgrænseforkøbogindtagelseafalkoholer18år,ogmangepubberogbarer servererikkealkoholtilungeunder21år. V Alkoholmåikkemedtagesellerdrikkespåværelserne,ogderskaltageshensyntilhotelletsreglerog deøvrigegæster altsåingenlarm. V Duskalværehjemmepåhotelletsenestkl.24.00,medmindrederisærligetilfældeeraftaltandet.Du skalregistreredignårdukommerhjemforaftenen. V IngenstofferDumåunderingenomstændighederindtageellerrygenogleformerforstofferunder InternationalCamp. V Pas på tingene Som deltager på International Campen har du ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at du har erstatningspligt, hvis du ødelæggerejendomellergenstande,dertilhørerandre.værdigenstandemedbringesogopbevarespå egetansvar. V Brudpåovenståendeordensreglerkanmedførehjemsendelseforegenregning. V KontaktstraksJanne,LenaellerSvend,hvisderopstårproblemer. V Væråben,væraktivogha detsjovt ViglæderosrigtigtmegettilatbydedigvelkommentilInternationalCamp2015iLondonogserfremtilen ugemedmangespændendeogsjoveoplevelsermeddigsomdeltager Tagetkigigennemprogrammetogfåoverblikover,hvadduglæderdigmesttiloglæggodtmærketilden praktiskerejseinfosamthvadduskalhuskeatmedbringe. Velmødt Janne(Hansen( AkademietSYD Tlf Lena(Bredlund( AkademietØST Tlf Svend(Thorhauge( AkademietMIDT Tlf

3 Praktisk(Rejseinfo( Rejsedatoer:søndagd.11.oktober fredagd.16.oktober2015 Rejse(SYD(&(ØST( SØNDAG(D.(11.(OKTOBER(2015( Afrejse(København:KastrupLufthavn,Lufthavnsboulevarden6,2770Kastrup Vi#mødes#kl.#13.30#i#Terminal#3#under#ankomst6/afgangstavlerne.# ViskalflyvemedSASmedafgangkl Ankomst(London:HeathrowAirport,NelsonRoad,Hounslow,Middlesex,TW62GW Ankomstkl HerfravideretilhotelletmedUnderground. FREDAG(D.(16.(OKTOBER(2015( Afrejse(London:HeathrowAirport,NelsonRoad,Hounslow,Middlesex,TW62GW Afgang#fra#hotellet#kl.#17.00#med#Underground.## ViskalflyvemedSASmedafgangkl Ankomst(København:KastrupLufthavn,Lufthavnsboulevarden6,2770Kastrup Vilanderkl TransporttilogfraKastrupLufthavnerforegenregningoginitiativ. Rejse(MIDT( SØNDAG(D.(11.(OKTOBER(2015( Afrejse(Aalborg:AalborgLufthavn,NyLufthavnsvej100,9400Nørresundby Vi#mødes#kl.#16.00#i#Terminalen#under#ankomst6/afgangstavlerne.# ViskalflyvemedNorwegianmedafgangkl Ankomst(London:GatwickAirport,WestSussexRH60NP Ankomstkl HerfravideretilhotelletmedtogogUnderground. FREDAG(D.(16.(OKTOBER(2015( Afrejse(London:GatwickAirport,WestSussexRH60NP Afgang#fra#hotellet#kl.#9.45#med#tog#og#Underground.## ViskalflyvemedNorwegianmedafgangkl Ankomst(København:KastrupLufthavn,Lufthavnsboulevarden6,2770Kastrup Vilanderkl TransporttilAalborgLufthavnogfraKastrupLufthavnerforegenregningoginitiativ. Ophold(LONDON( Adresse(i(London:SmartHydeParkInnHostel,48/50InvernessTerrace, LondonW23JA,Storbritannien https://smarthostels.com/properties/hydevparkvinn/

4 Ugeoversigt(

5 Dagsprogrammer:( Søndag(d.(11.(oktober( Dagens(emne:London Enkæmpestorogusammenhængendebyudencentrum,hvoravantgardeog traditionleversideomside Londoneringenheltalmindelighovedstad.Denblev grundlagtomkringcityogwestminster,detpolitiskeogdetreligiøsemagtcentrum, ogefterhåndenblevdeomkringliggendelandsbyerindlemmetibyen.ogmidt imellemløberthemsen,sombevogtesafdetlegendarisketoweroflondon.måske erdetnetopbyensstørrelse,dergør,atbeboerneholdersåmegetafdemange åndehulleriformafparkeroghaver,hvormankancykleellerliggeundertræerne oglæseshakespeare.hvertkvarterharsinheltegenidentitet:stjames smedde mangeprestigefyldtekunstmuseer;westend,hvisteatreerverdenskendte,oghvor festligesoholigger;chelseaerkvarteret,hvormangeforfattereholdertil,ogligei nærhedenliggerdetfashionablenottinghill.gamleforstædersomislington, CamdenogEastEndsamtThemsensbreddererblevettilhippebohemekvarterer, hvordeneksperimenterendekunsttrivesibedstevelgående.ilondondyrkerman degamledyder:dommernebærerparyk,manfølgerdenroyaleprotokol,køber skoleuniformtilbørnenehosharrodsoggårpåpubber,hvisindretningikkehar ændretsigimereendenmenneskealder.menlondonerogsåbyen,deraltideret skridtforankontinentet,nårdetkommertilmode.detopleverman,hvismantager påloppemarked,gåridesignerbutikkerellerbesøgerbyensmangerestauranterog pubber. SøndagenstårirejsenstegnoghandleromatindtageLondon,somharnogetfor alle,sådeterbareomatgåpåopdagelseibyen. SYD&ØST MIDT MødesKastrupLufthavn MødesAalborgLufthavn CheckInKastrupLufthavn CheckInAalborgLufthavn Afg.KastrupLufthavnmedSAS Afg.AalborgLufthavnmedNorwegian Ank.HeathrowAirport Ank.GatwickAirport TransfertilBayswatermed Underground TransfertilBayswaterviaVictorisSt. medtogogunderground Ca IndtjekningSmartHydeParkInn Ca IndtjekningSmartHydeParkInn Fri Fri

6 Mandag(d.(12.(oktober( Dagens(tema:UniversitetsbesøgVOxford Oxford byen,dererkendtsomthecityofdreamingspires,erberømtoverhele verdenforsitprestigefyldteuniversitetogkendtsometsted,hvormanvirkelig mærkerhistoriensvingesus.igennemmereend800årharoxfordværethjemfor dekongeligeogdelærde.oxfordhareksisteretifleretusindeår,menbyenhar virkeligudvikletsigtildetdeneridagsidendet9.århundrede.nutildagseroxford enenergiskkosmopolitiskby,sommedstolthedrummerbådedetældgamleog traditionsrigeuniversitetogenvoksendemodernehightechsamfund. MandagfordyberviosiOxfordsomhistoriskogkultureluniversitetsby.Dagen afviklesisamarbejdemeddanishstudentsabroad. 7.45V8.45 Morgenmad Afg.hotel 9.50 Afg,PaddingtonmedtogtilOxford Ank.OxfordSt Oplægv/tutorer\AcademicDirector\OutreachOfficerogJuniorCommonRoom PresidentfraOxfordUniversityiGoodmanLibrary Frokost Rundvisningi/oplægomOxfordogUniversityofOxford DeteruklartpræcishvornårUniversityofOxfordblevstiftet,menhistoriskekilderviseratman undervisteioxfordsålangttilbagesom1096.dettegøruniversityogoxfordtildetældste universitetidenengelsktalendeverdensamtdetnæstældsteuniversitetiverden,somstadig eksisterer.fra1167stegantalletafstuderendeioxfordmarkant,dahenrik2.forbødengelske studerendeatstudereveduniversitetetiparis,ogidagharuniversityofoxfordmereend studerende. UniversityofOxfordensammenslutningafdetcentraleuniversitetog38colleges.Detcentrale universiteteropdeltifiredivisioner(humanitiesdivision,mathematical,physical&lifesciences Division,MedicalSciencesDivisionogSocialSciencesDivision),somhverisærbeståraffakulteterog instituttermm.hvertcollegeerfuldtudselvstyrende.dadeterenuniversitetsbyeksistererderikke étprimærtcampus,menistedeterdeforskelligecollegesogfaciliteterspredtudoverhelebyen. UniversityofOxfordharhaftmangekendtestuderende:fraforfatterneOscarWilde tilsirwalter Raleigh.AstronomenEdmondHalleystuderedeiOxfordogfysikerenRobertBoyleudførtesin vigtigsteforskningioxford.antropologensiredwardburnetttylorvarprofessorogskrevnogleaf sinevigtigsteværkerher,ogj.r.r.tolkienvarprofessorioxford.britiskepremierministre,somhar studeretpåoxford,tællerbl.a.ladymargaretthatcherogdavidcameron Aftensmad Afg.OxfordSt Ank.Paddington Fri (

7 Tirsdag(d.(13.(oktober( Dagens(tema:UniversitetsbesøgVCambridge Cambridgeerengammelogtraditionsrigbymedåndeløssmukarkitektur,theRiver Cam,derflyderstillegennembyen,spændendemarkeder,boghandlere,pubber, restauranterogselvfølgeligdetprestigefyldteuniversityofcambridge.cambridges eksistenssombostedkanhistorisksetsporeshelttilbagetilbronzealderen,ogidet 12.århundredeblevbyensførstechartrevedtaget.Cambridgeeranerkendtforat væreenpulserende,moderneuniversitetsby,hvortraditionsriglærdomog atmosfæregårhåndihånd. Tirsdagenbyderpåmereakademia,historieogkultur dennegangicambridge. DagenafviklesisamarbejdemedalumnefraAkademiet. 7.45V8.45 Morgenmad Afg.hotel Afg.King scrossmedtogtilcambridge Ank.CambridgeSt Rundvisningi/oplægomCambridgeogUniversityofCambridge Historienfortæller,atUniversityofCambridgeblevopretteti1209afengruppelærde,somforlod Oxfordefteruoverensstemmelsermedbyensøvrigeborgere.UniversityofCambridgeersåledes detnæstældsteuniversitetefteroxfordidenengelsktalendeverdensamtdetfjerdeældste universitetiverden,somstadigeksisterer.idagharuniversityofcambridgemereend studerende. UniversityofCambridgeerensammenslutningafskoler,fakulteter,institutterogcolleges heriblandt6skoler(artsandhumanities,biologicalsciences,clinicalmedicine,humanitiesand SocialSciences,PhysicalSciences,andTechnology),31colleges(bl.a.King scollegeogst.john s College)ogmereend100akademiskefakulteteroginstitutter.Hvertcollegeerfuldtud selvstyrende.deforskelligecollegeserspredtudoverhelebyen. UniversityofCambridgeharmangebetydningsfuldealumnerindenforaltfranaturvidenskab, økonomi,filosofiogpolitiktillitteratur.blandtdemestkendteernaturfilosofsirisaacnewton, naturforskercharlesdarwin,biologerogdna ensfædrefranciscrickogjameswatson, matematikerenalanturing,teoretiskfysikerstephenhawking,forfattere.m.forster,poetjohn Milton,økonomJohnMaynardKeynes,filosofSirFrancisBacon,DronningMargretheIIaf Danmarkm.fl.Mereend90NobelprismodtagereharforbindelsetilUniversityofCambridge Frokost Rundvisning fortsat EvensongiKing scollegechapel King scollegechapelerenberømtanglikanskkirke,somhørertilking scollege.kirkenblev byggetiårerne1446v1536afskiftendeengelskemonarker.kirkenansesforatværeetafde finesteeksemplarerafsengotiskarkitektur.king scollegechapelerkendtforsinfremragende akustikogdetverdenskendteking scollegechoir,somsiden1441ogstadigtildennedagforestår sungnegudstjenesteråretrundt bl.a.evensong Aftensmad Afg.CambridgeSt Ank.King scross Fri (

8 Onsdag(d.(14.(oktober( Dagens(tema:Kultur Londonharetafverdensstørsteudvalgindenforkulturelleoplevelser,medaltfra spændendearkitektur,historiskestederogbygninger,massevisafmuseerog galleriersamtteatreiverdensklasse. Onsdagstårikulturenstegn,hvorvibegynderdagenmedsightseeingiformafen gåturlangsthemsenogforbinogleaflondonsikoniskevaretegnindenvislutteraf medenturiteateret. 7.45V8.45 Morgenmad Afg.hotel 9.00 Sightseeing Gåturmedforskelligenedslagspunkter bl.a.buckinghampalace,st.james spark,10downing Street,WestminsterAbbey,Parliament,BigBen,TrafalgaSquare,St.Paul scathedral,tower Bridge,TowerofLondon,MilleniumBridge&TateModern Frokost Shakespears sglobe:richardii Shakespeare'sGlobeerenrekonstruktionafGlobeTheatre,etelizabetanskskuespilhuspåden sydligebredafthemsen,deroprindeligtblevopførti1599afteaterkompanietlordchamberlain s Men,somWilliamShakespearevarendelaf.DetoprindeligeGlobeTheatreblevødelagtien ildebrand1613,genopført1614,ogsidenrevetned1644.denmodernerekonstruktioneren akademisktilnærmelsebaseretpåtilgængeligtmaterialeoverbygningernefra1599og1614.det blevetableretpåskuespillerenoginstruktørensamwanamakerinitiativogopførtomkring230 meterfradetsted,hvordetoprindeligeglobetheatrestod RichardII ByWilliamShakespeare,ca.1595 Within#the#hollow#crown That#rounds#the#mortal#temples#of#a#king Keeps#death#his#court.# Rulingbydivineright,buthimselfruledbycaprice,KingRichardexilesHenryBolingbrokeand seizeshisfather svastestates.whilerichardisdistractedbyarebellioninireland,bolingbroke returnstoengland,intentonrecoveringhisrightfulpropertyand,withthesupportofhis disgruntledpeers,perhapsseizingthecrownitself. Dazzlinglyeloquentandceremonious,Richard(IIinvestsaweakandselfVdramatisingmanwith tragicstatusandrepresentsshakespeare smostsearchingexplorationofthemeaningofkingship andtherisingpowersthatcandestroyit Fri (

9 Torsdag(d.(15.(oktober( Dagens(tema:Videnskaber LondonrummerenkæmpekunstV,naturvidenskabeligeogalmenhistoriskerigdom iformafforskelligevidenskabersamletogbevaretpådiversemuseer,hvorman virkeligkanfordybesigognæstenglemmetiden. Torsdagenindledesmedetmuseumsbesøg.Dukanvælgemellem3museer; NaturalHistoryMuseum,hvornaturvidenskabenvækkestillive;BritishMuseum, hvormennesketskulturhistoriefraheleverdenersamlet;nationalgallery,hvor kunstenunderstøtterogprovokerervoreslivsanskuelser.efterfrokosthardufritil valgfriaktiviteter.sekatalogetbagidetteprogramforinspirationtilhvaddukan lave.omaftenensamlesvitilcampenssidstefællesaktivitet fællespisning. 7.45V8.45 Morgenmad Afg.hotel 9.00 Museumsbesøg vælgmellem: 1. NaturalHistoryMuseum LondonsNaturalHistoryMuseumblevåbneti1881.Samlingerneomfatteridagover 70millionergenstandefordeltpåfemhovedsamlinger:botanik,entomologi, mineralogi,palæontologiogzoologi.naturalhistorymuseumeretverdenskendt forskningscentrummedtaksonomi,identificeringogkonserveringsomspecialer. Mangeafgenstandeneharudoverderesnaturvidenskabeligeværdiogsåbetydelig historiskværdi,heriblandteksemplarerderblevindsamletafcharlesdarwin. Museet ersærligtkendtforsinudstillingafdinosaurskeletter. 2. BritishMuseum BritishMuseumeretafverdensstørsteogvigtigstemuseermedsamlingerom mennesketshistorieogkultur.museetåbnededen15.januar1759baseretpå videnskabsmandensirhanssloanessamlinger.britishmuseumerhjemstedforover syvmillionergenstandefraallekontinentersomillustrererogdokumenterer menneskehedenshistorie.nogleafdevigtigstegallerierpåbritishmuseumer Egypten,Grækenland,England&Europa,Asien,AntikkeMellemøstenm.fl. 3. NationalGallery NationalGalleryblevgrundlagti1824.Museethuserover2.300kendtemalerierfra midtenafdet13.århundredetil1900.nationalgallerysamlingerbaseretpåprivate donationer.sometresultatherafernationalgalleryssamlinglilleafstørrelsei sammenligningmedandreeuropæiskenationalgallerier,menbestemtstoraf encyklopædiskspændevidde.såledeskanmanoplevealtfrajanvaneyck,leonardo davinci,michelangelo,caravaggio,rembrandt,johannesvermeer,paulcézanne, ClaudeMonet,PierreVAugusteRenoirtilVincentvanGoghm.fl.påNationalGallery Frokost Valgfriaktivitet/Fri Fællesspisning KahnsRestaurant mouthwateringindiancuisine Menu:Naan,TandoriChicken,RoganJosh,MuttonDupiaza,ChickenBhuna,ChickenKorma, VegetableCurry,Pilauricesamténmangolassiellersodavand. (

10 Fredag(d.(16.(oktober( Dagens(tema:London FredagerdettidtilatsugedesidsteindtrykafLondontilsigsamtsigefarvelogtak fordennegang. SYD&ØST MIDT 7.45V8.45 Morgenmad 7.45V8.45 Morgenmad 9.45 Afg.hotel 9.45 Afg.hotel Camden CamdenTown ofteblotomtaltsom Camden erhovedsageligtkendtforsit storeweekendmarked,ogsomhjemsted foralternativesubkulturer,sompunkog Goth.CamdenTownerisæret eftertragtetområdeforungemennesker ogstuderendefrabådeindvogudland. Deterherdenstilfuldehistoriestøder sammenmeddesidstenyeidéerog designs TransfertilGatwickAirportviaVictoris St.medtogogUnderground Afg.Camden CheckInGatwickAirport Ank.hotel Afg.GatwickAirport Afg.hotel Ank.KastrupLufthavn TransfertilHeatrhowAirportmed Farvelogtakfordennegang Underground CheckInHeathrowAirport Afg.HeathrowAirport Ank.KastrupLufthavn Farvelogtakfordennegang

11 Valgfrit(Katalog( London(er(fuld(af(muligheder.(Nogle(er(der(gratis(adgang(til(mens(andre(kræver(billet.( BondStreet BritishMuseum CamdenTown areas/central/camdenvvillage ChurchillWarrooms HydePark https://www.royalparks.org.uk/parks/hydevpark LondonAquarium https://www2.visitsealife.com/london/ LondonDungeons LondonEye https://www.londoneye.com LondonZoo https://www.zsl.org/zslvlondonvzoo MadamTussauds https://www.madametussauds.com/london/ NationalGallery NaturalHistoryMuseum OxfordStreet PicadillyCircus piccadillyvcircus RoyalAlbertHall RoyalMuseumsGreenwich ScienceMuseum Soho areas/central/sohovlondon Shakespeare sglobe SpeakersCorner St.PaulsCathedral https://www.stpauls.co.uk TateBritain TateModern TeaterogMusicals TheShard TowerBridge TowerofLondon Victoria&AlbertMuseum WembleyStadium WestminsterAbbey ellermåskenogetheltandet,somduselvharfundetpå. ( (

12 Huskeliste( Det(skal(du(medbringe:( Baggage:( Pas Sygesikringskort gultogblåt Studiekort Penge (kontanter og/eller visa/master card e.l.) til frokost og aftensmad alle dage samt evt. shopping og ikke programlagte aktiviteter Rejsetaskemed: o Tøj til både indendørs og udendørs aktiviteter (husk regntøj) o Praktisk&godtfodtøj o Toiletsager o Håndklæde Penalhusogblok Godthumør PS.$$Du$skal$ikke$medbringe$sengelinned$ $det$er$der$på$hotellet.$ MIDT,somflyvermedNorwegian,måmedbringe: 1stk.kuffert(indVchecketbagage)Vmax.20kg+målialtmax.158cm(Højde +Bredde+Dybde) 1stk.HåndbagageVmax.10kg+målialtmax.118cm(H55xB40xD23) SYD&ØST,somflyvermedSAS,måmedbringe: 1stk.kuffert(indVchecketbagage)Vmax.23kg+målialtmax.158cm(Højde +Bredde+Dybde) 1stk.HåndbagageVmax.8kg+målialtmax.118cm(H55xB40xD23) HUSK at du max må have 1 genlukkelig pose af 1L med væsker i din håndbagage.dumåhavesåmangesmåbeholdereafmax100mlvæske, somdukanidenneenegenlukkeligepose.mensomtommelfingerregel pakalvæskeikufferten.

13 Personale( International(Camp(ansvarlige:( Janne$Hansen$ ProjektlederSYD Cand.mag.iEngelsk&Tysk Tlf Lena$Bredlund$ ProjektlederØST Cand.mag.iReligionshistorie&Historie Tlf Svend$Thorhauge$ ProjektlederMIDT Cand.scient.pol Tlf

14 Deltagerliste( SYD( Navn( Telefonnr( Årgang( Gymnasium(( AndersChristofferKruse SvendborgGymnasium CamillaJuulJohansen OdenseTekniskeGymnasium ChristianGlasdamAndersen FaaborgGymnasium EmilAugustStærkær FaaborgGymnasium EmildeBekkerSteffensen NordfynsGymnasium HosaiZohel FredericiaGymnasium IdaKræmmerHansen SvendborgGymnasium JulieRenataCaspersen Sct.KnudsGymnasium KammaNørrelundPedersen VestfynsGymnasium KatrineHolsting TornbjergGymnasium LauritsLindegårdRasmussen MulernesLegatskole MadsWædegaard MulernesLegatskole MiaOlivariusNielsen GrindstedGymnasium MortenHybschmann HaderslevKatedralskole PeterBerndtFuchs MulernesLegatskole SeverinGjerløffWedebyeBentsen MulernesLegatskole SifFlorJensen SvendborgGymnasium SofieHillgaardPedersen RosborgGymnasium&HF SørineMeuslingGadegaard NyborgGymnasium TeisAalbækVNielsen VestfynsGymnasium ( ØST( Navn( Telefonnr( Årgang( Gymnasium(( AlfredLundFelumb GefionGymnasium AndreasIpsen BornholmsGymnasium AnnaKatarinaSmitHinge FrederiksbergGymnasium AnneSofieMinorBüchler FrederiksborgGymnasiumogHF BenedikteKnorrJensen AurehøjGymnasium CarlaNaurNørremølle GefionGymnasium ChristineDallRasmussen ChristianshavnsGymnasium ChristineMarieHammer N.ZahlesGymnasieskole EmmaChristinaEkebjærg RysensteenGymnasium GustavVangKlinker GefionGymnasium KristinaSundgaardJepsen EUCSjælland,Køge LarsIngemannPetersen RoskildeKatedralskole

15 LasseLiangBjørnHansen N.ZahlesGymnasieskole MajaJønckHjuler BirkerødGymnasiumogHF MarieLouiseGram NørreGymnasium MathildeGad NærumGymnasium PernilleStillhoffVillumsen ZBCRingsted PetrineSimoneLindBrandt EUCSjælland,Næstved SebastianMartiny NørreGymnasium TobiasEmilHastrupVLeth HelsingørGymnasium ( MIDT( Navn( Telefonnr( Årgang( Gymnasium(( AmalieKirkfeldtAnkersen SilkeborgGymnasium CelinaJustiva RandersStatsskole EmmaDengsøe SkanderborgVOdderCenterforUddannelse ErikMoseKirchner MarselisborgGymnasium FrederikAllentoftVAndersen HorsensGymnasium HansPeterDalsgaardHansen AarhusBusinessCollege,HHXViemosevej IdaRyeJohansen ViborgGymnasiumogHF KateWuDrost HorsensStatsskole KristinaKutakovaØ.Nielsen AalborgKatedralskole LiseKristineLykke SilkeborgGymnasium MagnusKærgaardHansen VibyGymnasiumogHF MajaWolters Tørring MariaRaadkjærNielsen TekniskGymnasiumVibyogSkanderborg MarianneDige SkanderborgVOdderCenterforUddannelse NannaSkøttNielsen HorsensGymnasium NicklasHaislundGuldberg ViborgGymnasiumogHF NikolaiStrungeKrogsgaard TekniskGymnasiumVibyogSkanderborg ShughinthManogarathaas LearnmarkHorsens SimonFendingeOlsen AarhusBusinessCollege,HHXViemosevej SørenDige AarhusBusinessCollege,HHXVejlbyCenterVej ( Læsogmedbring(printellerelektronisk)detteprogram tilinternationalcamp London2015

PROGRAM INTERNATIONAL CAMP 13. 19. OKTOBER 2013 BERLIN

PROGRAM INTERNATIONAL CAMP 13. 19. OKTOBER 2013 BERLIN PROGRAM INTERNATIONAL CAMP 13. 19. OKTOBER 2013 BERLIN Willkommen! Kære International Campdeltager Hjerteligt velkommen til International Camp 2013, hvor turen går til Berlin. Forude venter dig en uge

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Hotellets adresse: Holiday Inn Express BEIJING TEMPLE OF HEAVEN, NO. 36, Nanwei Road, Xuanwu District, Beijing, 100050 China. Tel.: (86 10) 8315 7777

Hotellets adresse: Holiday Inn Express BEIJING TEMPLE OF HEAVEN, NO. 36, Nanwei Road, Xuanwu District, Beijing, 100050 China. Tel.: (86 10) 8315 7777 Studietur til Kina, januar 2013 Dato: 2. januar 2013 Rejseplan: Afrejse d. 12/1 2013 afgang kl. 21.05. Vi mødes i Terminal 3 kl. 18.30. Ankomst kl. 13.05 (d. 13.). SAS-flynr.: SK 995. Reservationsnr. 375PRM.

Læs mere

Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15.

Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15. Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15. Afgang Kastrup: 09.40 Easy Jet 2654 Ankomst Milano: 11.45 Ankomst

Læs mere

Kom maj du søde milde

Kom maj du søde milde Nyhedsbrev No. 9 Maj 2014 33. Årg Kom maj du søde milde I dette nummer af Nyhedsbrevet: Alt om linjerejserne: Film, animation & IT i Berlin Kunst i Berlin Teater i London Musik i Prag Planer for skr. prøver.

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 2.H København 2014 2.H København Lemvig Gymnasium Rejsen Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 Tog fra Århus til København H 09.04 12.42 Hjemrejse fra København H 12.50. I

Læs mere

K ære deltager & forældre

K ære deltager & forældre K ære deltager & forældre 1. Velkommen til Base Camp 2. Til dig som deltager særlige hensyn/behov 3. Til forældrene særlige hensyn/behov 4. Camp kontoret telefonnummer & adresse 5. Pakkeliste 6. HUSK:

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

Østrig 2015. Neukirchen. am Grossvenediger

Østrig 2015. Neukirchen. am Grossvenediger Østrig 2015 Neukirchen am Grossvenediger Det ligger her Neukirchen ligger i nationalparken Hohe Tauern mellem Zell am See og Gerlos, i hjertet af Kitzbüheler Alperne. Området 61 km pister 14 lifte Gratis

Læs mere

Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt:

Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt: London 2015 Dagsorden: 1: Præsentation af program 2: Praktiske oplysninger 3: Metrogrupper: 4: Økonomi 5: Regler Evt: Program London 2015: Dolphin Hotel 32-34, Norfolk Square London W2 +44 020 7402 4943

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole

Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole LONDON CALLING Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole tilbyder dig hermed en forrygende storbyoplevelse i påskeferien, hvor vi afvikler

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Studietur til Dublin, 2c og 2d (58 elever), april 2015

Studietur til Dublin, 2c og 2d (58 elever), april 2015 Studietur til Dublin, og (58 elever), april 2015 (LP, NK, PC) DATO TID PROGRAM BEMÆRKNING Lørdag den 11.01.15 Afgang kl. 6.20 Ankomst kl. ca. 19 Afgang fra Thyhallen Ankomst til Dublin Bussen kører kl.

Læs mere

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde 1 Hvor mange skal med på turen: 43 piger fordelt på 3 hold: U14 U17 U19. ( 41 i bussen) 5 holdledere og trænere ( 4 i bussen) Susan Jørgensen Heidi Østergaard

Læs mere

Program Tyrkiet træningslejr

Program Tyrkiet træningslejr Program Tyrkiet træningslejr Periode: Mandag 14.04.2014 Fredag 18.04.2014 Rejsearrangør: Dogru Rejser - www.dogrurejser.dk Medlem af rejsegarantifonden medlems nr. 2205 Kontaktperson: Serkan Öztürk Tel.

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vi har efter bedste evne forsøgt os at lære os noget kinesisk af vores tålmodige lærer Ning. Hun har samtidig givet

Læs mere

Mandag den 28. januar kl. 19.00-21.00

Mandag den 28. januar kl. 19.00-21.00 Til deltagerne på ungdomsskolens 2013 skitur i uge 8. Du indkaldes hermed til det obligatoriske orienteringsmøde: Mandag den 28. januar kl. 19.00-21.00 på Hjallerup skole, Idræts Alle 6, 9320 Hjallerup.

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2013. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2013. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland Informationsfolder om for A-holdet Swim Team Vestsjælland Deltager: Afrejse fra Kastrup: Fredag d. 8.februar 2013: Mødetid ved Slagelse Svømmehal kl. 21.30 PC834: 01.50 København 05.55 Istanbul PC148:

Læs mere

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Italien 2015 Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Information Afgang Fredag d. 26. Juni kl. 10.30 Mødetid kl. 10.00 Bagageindlevering Torsdag d. 25. juni kl. 15.00

Læs mere

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2014. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland

Informationsfolder om. Træningslejr Tyrkiet 2014. for. A-holdet Swim Team Vestsjælland Informationsfolder om for A-holdet Swim Team Vestsjælland Deltager: Vi er 24 personer, der skal med på træningslejren, heraf er der 18 svømmere. Vi tager af sted i tre forskellige grupper i perioderne

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM LONDON 2m 21.-27. marts 2014 Dato Fredag 21/3 Aktivitet 5.15 Mødetid i ventesalen på Århus Hovedbanegård. 5.40: Afgang med tog mod København.

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Informationsfolder for FLE s skitur 2012. Bergeralm. ved Steinach am Brenner. Østrig

Informationsfolder for FLE s skitur 2012. Bergeralm. ved Steinach am Brenner. Østrig Bergeralm ved Steinach am Brenner Østrig Forord Skituren 2012 går igen år til skiområdet Bergeralm ved Steinach am Brenner. Steinach am Brenner ligger i det østrigske Tyrol ca. 30 km syd for Innsbruck

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

B e r n s t o r f f s m i nd e E f t e r s k o l e

B e r n s t o r f f s m i nd e E f t e r s k o l e Wildschönau, Østrig B e r n s t o r f f s m i n d e E f t e r s k o l e HVOR SKAL VI BO? VI SKAL BO PÅ TO HOTELLER I WILDSCHÖNAU I ØSTRIG Pension Sonnelfels Familie Weissbacher A- 6311 Wildschönau Mühltal

Læs mere

Ungdomsskolens Skitur 2014

Ungdomsskolens Skitur 2014 Ungdomsskolens Skitur 2014 Turen går til.. Rejseplan Afgang fra Ungdomsskolen, Nordens Alle 1, Brønderslev fredag d. 14. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 med 2 busser. Inden afgang tjekkes pas + sygesikringsbevis

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny.

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny. Kapitel 16 Johnny vågnede ved lyden af en rindende vand fra badeværelset. Han satte sig op og strakte sin lidt ømme krop. Først en nattesøvn i et telt på Galapagos, så en kort og mindre komfortabel lur

Læs mere

Generelt om kurset. Kære De blå B-H

Generelt om kurset. Kære De blå B-H Kære De blå B-H Dette brev indeholder vigtig information om deltagelse, lejren, og om det I skal gøre, før vi kommer så langt. Læs hele brevet igennem først og gå derefter frem efter huskelisten som er

Læs mere

Praktiske oplysninger Zillertal 2013

Praktiske oplysninger Zillertal 2013 Praktiske oplysninger Zillertal 2013 Indhold 1. Turens plan (s. 2-3) 2. Regler (s. 4) 3. HUSK (s. 4) 4. Pakkeliste (20 kg./ kg.) (s. 4 - ). Pension Franzenhof (s.6) http://www.franzenhof-radfeld.at/ og

Læs mere

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder.

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Seværdigheder. Tower Bridge & Tower of London Tate museum of Modern Art British Museum Big Ben

Læs mere

KIF tur til Diamond League stævne i Paris 2014

KIF tur til Diamond League stævne i Paris 2014 KIF tur til Diamond League stævne i Paris 2014 Kære alle Vi glæder os til at se Jer til infomøde i KIF s klubhus onsdag den 7. maj 2014 kl. 19.15, hvor I meget gerne må medbringe denne skrivelse. Rejseplan

Læs mere

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Faxe kommunale ungdomsskole Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Her følger en række nyttige informationer omkring Ungdomsskolens skitur

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

ChessCamp 2005 SKAKLEJREN I 2. HOVEDKREDS DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2005 SKAKLEJREN I 2. HOVEDKREDS DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2005 SKAKLEJREN I 2. HOVEDKREDS DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM CHRISTIANSSÆDE-CENTERET Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Christianssæde Skov på det vestlige Lolland, i nærheden af Christianssæde

Læs mere

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Learning Camp i uge 27 + 28 2014. Glæd dig! Det har været utroligt dejligt

Læs mere

ISLAND 2011. INFO-MØDE d. 14/5 Kl. 10-12 på Vinderup skole, Sevelvej 27, 7830 Vinderup Evt. afbud til mødet bedes meddelt snarest.

ISLAND 2011. INFO-MØDE d. 14/5 Kl. 10-12 på Vinderup skole, Sevelvej 27, 7830 Vinderup Evt. afbud til mødet bedes meddelt snarest. Ungdomsskolens store rejse til ISLAND 2011 INFO-MØDE d. 14/5 Kl. 10-12 på Vinderup skole, Sevelvej 27, 7830 Vinderup Evt. afbud til mødet bedes meddelt snarest. 1 PROGRAM - 14/5 2011 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Program for L.A. s U12 On TOUR

Program for L.A. s U12 On TOUR Kære U12 forældre, Så er vi klar med det endelige program for vores tur til Prag i Påsken. Informationsmøde for drengene mandag kl. 17.30 Vi afholder informationsmøde mandag kl. 17.30-18.30 for drengene,

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

BADMINTON VM GUANGZHOU & HONG KONG 02. 15. AUGUST 2013

BADMINTON VM GUANGZHOU & HONG KONG 02. 15. AUGUST 2013 BADMINTON VM GUANGZHOU & HONG KONG 02. 15. AUGUST 2013 Guangzhou er hovedstaden i provinsen Guangdong, der med sine ca. 70 mio. indbyggere er blevet Sydkinas store handelsprovins. Med sin beliggenhed ikke

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013 2u, SH og MW Studietur 2.u Dublin og Belfast Samfundsfag (SH) og engelsk (MW) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Torsdag den 14.3 Mødetidspunkt senest 12.10

Læs mere

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel Detaljeret rejseprogram for Tur/Retur fra Thisted til Dublin Information omhandlende Dag Dato Kl Program Bemærkninger Afrejse Søndag 30.03 10:55! 17:41 Selve ugen Mandag Torsdag Afrejse fra Thisted Banegård

Læs mere

CareNet vidensrejse til Paris 2015

CareNet vidensrejse til Paris 2015 CareNet vidensrejse til Paris 2015 Den 20. 22. maj 2015 inviterer CareNet på vidensejse til kærlighedens by Paris med fokus på sundheds- og velfærdsteknologi. Her kan du både se de nyeste sundheds- og

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Klubtur til Rønde så er vi klar!

Klubtur til Rønde så er vi klar! Lunderskov den 25. marts 2010 Klubtur til Rønde så er vi klar! Vi håber, at materialet er til at gå til. Hej alle LBK ere Så nærmer tiden sig for årets klubtur til Rønde - vi håber, at I glæder jer. Alle

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Deltagerbrev til sommerlejren VÆBNER FOR LIVET. 5. - 11. juli 2014 KARLSLUNDE

Deltagerbrev til sommerlejren VÆBNER FOR LIVET. 5. - 11. juli 2014 KARLSLUNDE Deltagerbrev til sommerlejren VÆBNER FOR LIVET 5. - 11. juli 2014 KARLSLUNDE 1 Kære væbner! Vi glæder os til vi skal på sommerlejr sammen lige om lidt. Vi kalder lejren for Væbner for Livet, fordi vi er

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Turen går til Bere Island, Irland!

Turen går til Bere Island, Irland! Turen går til Bere Island, Irland 11.-20. marts 2014 Anholt Skole og Børnehave Kære alle Som lovet ved informationsmødet torsdag aften, sender jeg hermed samme oplysninger ud på skrift, så alle deltagere

Læs mere

LIMONE CUP 2009. Årgang 95 - Informationsmøde

LIMONE CUP 2009. Årgang 95 - Informationsmøde Årgang 95 - Informationsmøde Tak til.: Drenge forældre & sponsorer Program for turen Praktiske forhold Økonomi Indkvartering Leksikon Evt. spørgsmål Tak til.: Drenge forældre & sponsorer 01-02-2007 Nybolig

Læs mere

I kan i bilagene se praktisk information omkring turen, som vil blive uddybet på lørdag den 13. december kl. 12 i lokale 284.

I kan i bilagene se praktisk information omkring turen, som vil blive uddybet på lørdag den 13. december kl. 12 i lokale 284. Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vores lærere fra Kina; Ning og Wenting har undervist i kinesisk og har samtidig givet et godt indblik i kinesisk kultur

Læs mere

Velkommen til Novo Nordisk SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste

Velkommen til Novo Nordisk SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste Novo Nordisk SportsCamp infofolder 2014 Velkommen til Novo Nordisk SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste 6 dage med sport, sundhed,

Læs mere

Plan for studietur til Athen

Plan for studietur til Athen Plan for studietur til Athen Hjemmefra indlæses podcasts om diverse begivenheder, som kan opridses undervejs. Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag For middag Afgang Horsens Banegård natten til tirsdag

Læs mere

Deltag på en af Manchester United s

Deltag på en af Manchester United s LÆR AT SPILLE THE UNITED WAY ENGELSKE SPROG OG FODBOLDSKOLER 2015 Deltag på en af Manchester United s sprog- og fodboldskoler i England i 2015 Er du vild med fodbold - og ikke mindst med Man. United og

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Engelsk 2015. Datoer:

Engelsk 2015. Datoer: Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for London. Cambridge universitet består af flere colleges, der alle samlet kaldes Cambridge University.

Læs mere

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685 er en sprogrejse for dig fra 16 år, som gerne vil have nogle ugentlige aktiviteter og udflugter Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015

Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015 Historisk rejse gennem Syd-England 3. 10. august 2015 Med Niels Blixenkrone-Møller som rejseleder Vi tilbyder nu en rejse til det skønne Syd-England, der oser af romantik, historie og flotte bygninger.

Læs mere

Trænger du til fornyet energi så tag med os til Sydfrankrig!

Trænger du til fornyet energi så tag med os til Sydfrankrig! 1 Rejsebeskrivelse Sydfrankrig - Oktober 2015 Trænger du til fornyet energi så tag med os til Sydfrankrig! Vores debutrejse i 2014 blev en kæmpesucces, så på opfordring gentager vi rejsen til den lave

Læs mere

SOMMERCAMP 2015. Program og info Nørre G. Kære deltager,

SOMMERCAMP 2015. Program og info Nørre G. Kære deltager, SOMMERCAMP 2015 Program og info Nørre G Kære deltager, Vi glæder os til at se dig på Akademiets sommercamp på Nørre G. Ugen vil byde på forskellige faglige og sociale aktiviteter. I dette program får du

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Træningslejr Italien Påsken 2014 Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Foreløbig plan for træningslejren i påsken 2014 Tidstermin: Fra Herning: Afgang Ankomst

Læs mere

UDDANNELSES KONFERENCE

UDDANNELSES KONFERENCE UDDANNELSES KONFERENCE 7.- 8.- 9. august 2013 Vingsted Hotel & Konferencecenter Gratis for ELEVER / STUDERENDE Kære elev/studerende, Du sidder nu med det materiale som skal hjælpe dig med at tilmelde dig

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Djurslands Folkehøjskole

Djurslands Folkehøjskole PRAKTISKE OPLYSNINGER HØJSKOLEKURSUS 9. august 19. december 2015 Djurslands Folkehøjskole Drammelstrupvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft tlf.: 87 52 91 20 E-mail post@djfh.dk www.djfh.dk Kære elev Vi har

Læs mere

Iford Manor!!" #$ %$ & '

Iford Manor!! #$ %$ & ' Iford Manor!!" #$ %$ & ' () Fakta Transport: Fly fra Kastrup til London Heathrow med SK503 11. maj klokken 12:00 Hjemrejse fra Heathrow med SK506 den 16. maj klokken 16:50 I England bliver vi transporteret

Læs mere

Information. Dejbjerglund til USA 05/10 21/10 2012

Information. Dejbjerglund til USA 05/10 21/10 2012 Information Dejbjerglund til USA 05/10 21/10 2012 Mangaard Travel. Vi har købt vore flybilletter gennem rejsebureauet Mangaard Travel i Århus. De har en del oplysninger om: Før, under og efter rejsen,

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Fly SAS København Paris (CDG) Paris (CDG) København Fly Air France Billund Paris (CDG) Paris (CDG) Billund 08:25 10:15 SK0565 15:20 17:05 SK0568 07:30

Læs mere

Thorbjörgs 1 uges super D Tox! Dag 1

Thorbjörgs 1 uges super D Tox! Dag 1 Thorbjörgs1ugessuperD Tox! Dag1 D tox Wellnes Morgen Opvågningsritualer:Start Tidligmorgen:(hvisduersej;nårsolenstårop)strækdigvågen.Førstisengen; armenestrækkesopogoverhovedetsålangtfingerspidsernekannå.benene

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

2 0 PARIS 1 4 BARCELONA

2 0 PARIS 1 4 BARCELONA PARIS 2 0 1 4 BARCELONA PARIS-BARCELONA 2014 Ung Egedal har mange års erfaring i at arrangere ture og rejser rundt om i verdenen. Og vi glæder os til igen, at tage til Paris og Barcelona en rejse som gennem

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KreativSkolen SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KOM OG VÆR MED! UGE 24-25: SOMMERSLANK UGE 26: BROBY-PROJEKTET UGE 27: AKTIVITETS - OG KULTUR -TUR UGE 28: NATUR- & KREATUR TIL Lejre UGE 29: NATUR, MALE - &

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

PROGRAM SUMMER CAMP 5. 10. AUGUST 2013 FAABORG GYMNASIUM

PROGRAM SUMMER CAMP 5. 10. AUGUST 2013 FAABORG GYMNASIUM PROGRAM SUMMER CAMP 5. 10. AUGUST 2013 FAABORG GYMNASIUM Velkommen! Kære Summer Camp- deltager Hjerteligt velkommen til Summer Camp 2013 på Faaborg Gymnasium. På Summer Camp 2013 kan du møde andre elever

Læs mere