! PROGRAM! INTERNATIONAL!CAMP!! 11.!!16.!OKTOBER!2015! LONDON!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! PROGRAM! INTERNATIONAL!CAMP!! 11.!!16.!OKTOBER!2015! LONDON!!"

Transkript

1 PROGRAM INTERNATIONALCAMP OKTOBER2015 LONDON

2 Welcome( Kære(International(Camp3deltager( HjerteligtvelkommentilInternationalCamp2015,hvorturengårtilLondon.Forudeventerdigenugemed et spændende program, hvor vi skal blive klogere på engelsk akademia og kultur. Ugen byder på alt fra universitetsbesøgioxfordogcambridgetilsightseeing,teatertur,museumsbesøgogmeget,megetmere. Ogsåfårduselvfølgeligogsåmulighedforatudforskebyenpåegenhånd. Heriprogrammetfinderdubådeenugeoversigtogdetaljerededagsprogrammermedpraktiskinfosamt linkstildeforskelligeting,somduskalopleveiugensløb.desudenfinderduenhuskelisteoverting,som duskalmedbringepådeninternationalecampsamtpraktiskrejseinfo. For at sikre at vi alle får en god uge, er det vigtigt, at du i alle sammenhænge opfører dig voksent og fornuftigt samt udviser omtanke og viser hensyn til dine meddeltagere samt følger nedenstående ordensregler: V Huskatduergæstietfremmedland,derharegneskikkeognormer,somduskalrespektere. V RespektérdinemeddeltagerogturledereDetbetyder,atduskaldeltageaktivtidetfastlagteprogram ogselvfølgeligsørgeforaltidatværedertiltiden,nåraktiviteternestarteroghuskedengodetone. V Ingenmåundernogenomstændighederfærdesalene.Manskalaltidværemindst2sammen. V Indtagelse af alkohol på udv og hjemrejsen og under dagens faglige program er forbudt. Hvis der indtagesalkoholpåøvrigetidspunkter,skaldetteskeibegrænsetmængdeogmedomtanke.bemærk atdenlovmæssigealdersgrænseforkøbogindtagelseafalkoholer18år,ogmangepubberogbarer servererikkealkoholtilungeunder21år. V Alkoholmåikkemedtagesellerdrikkespåværelserne,ogderskaltageshensyntilhotelletsreglerog deøvrigegæster altsåingenlarm. V Duskalværehjemmepåhotelletsenestkl.24.00,medmindrederisærligetilfældeeraftaltandet.Du skalregistreredignårdukommerhjemforaftenen. V IngenstofferDumåunderingenomstændighederindtageellerrygenogleformerforstofferunder InternationalCamp. V Pas på tingene Som deltager på International Campen har du ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at du har erstatningspligt, hvis du ødelæggerejendomellergenstande,dertilhørerandre.værdigenstandemedbringesogopbevarespå egetansvar. V Brudpåovenståendeordensreglerkanmedførehjemsendelseforegenregning. V KontaktstraksJanne,LenaellerSvend,hvisderopstårproblemer. V Væråben,væraktivogha detsjovt ViglæderosrigtigtmegettilatbydedigvelkommentilInternationalCamp2015iLondonogserfremtilen ugemedmangespændendeogsjoveoplevelsermeddigsomdeltager Tagetkigigennemprogrammetogfåoverblikover,hvadduglæderdigmesttiloglæggodtmærketilden praktiskerejseinfosamthvadduskalhuskeatmedbringe. Velmødt Janne(Hansen( AkademietSYD Tlf Lena(Bredlund( AkademietØST Tlf Svend(Thorhauge( AkademietMIDT Tlf

3 Praktisk(Rejseinfo( Rejsedatoer:søndagd.11.oktober fredagd.16.oktober2015 Rejse(SYD(&(ØST( SØNDAG(D.(11.(OKTOBER(2015( Afrejse(København:KastrupLufthavn,Lufthavnsboulevarden6,2770Kastrup Vi#mødes#kl.#13.30#i#Terminal#3#under#ankomst6/afgangstavlerne.# ViskalflyvemedSASmedafgangkl Ankomst(London:HeathrowAirport,NelsonRoad,Hounslow,Middlesex,TW62GW Ankomstkl HerfravideretilhotelletmedUnderground. FREDAG(D.(16.(OKTOBER(2015( Afrejse(London:HeathrowAirport,NelsonRoad,Hounslow,Middlesex,TW62GW Afgang#fra#hotellet#kl.#17.00#med#Underground.## ViskalflyvemedSASmedafgangkl Ankomst(København:KastrupLufthavn,Lufthavnsboulevarden6,2770Kastrup Vilanderkl TransporttilogfraKastrupLufthavnerforegenregningoginitiativ. Rejse(MIDT( SØNDAG(D.(11.(OKTOBER(2015( Afrejse(Aalborg:AalborgLufthavn,NyLufthavnsvej100,9400Nørresundby Vi#mødes#kl.#16.00#i#Terminalen#under#ankomst6/afgangstavlerne.# ViskalflyvemedNorwegianmedafgangkl Ankomst(London:GatwickAirport,WestSussexRH60NP Ankomstkl HerfravideretilhotelletmedtogogUnderground. FREDAG(D.(16.(OKTOBER(2015( Afrejse(London:GatwickAirport,WestSussexRH60NP Afgang#fra#hotellet#kl.#9.45#med#tog#og#Underground.## ViskalflyvemedNorwegianmedafgangkl Ankomst(København:KastrupLufthavn,Lufthavnsboulevarden6,2770Kastrup Vilanderkl TransporttilAalborgLufthavnogfraKastrupLufthavnerforegenregningoginitiativ. Ophold(LONDON( Adresse(i(London:SmartHydeParkInnHostel,48/50InvernessTerrace, LondonW23JA,Storbritannien https://smarthostels.com/properties/hydevparkvinn/

4 Ugeoversigt(

5 Dagsprogrammer:( Søndag(d.(11.(oktober( Dagens(emne:London Enkæmpestorogusammenhængendebyudencentrum,hvoravantgardeog traditionleversideomside Londoneringenheltalmindelighovedstad.Denblev grundlagtomkringcityogwestminster,detpolitiskeogdetreligiøsemagtcentrum, ogefterhåndenblevdeomkringliggendelandsbyerindlemmetibyen.ogmidt imellemløberthemsen,sombevogtesafdetlegendarisketoweroflondon.måske erdetnetopbyensstørrelse,dergør,atbeboerneholdersåmegetafdemange åndehulleriformafparkeroghaver,hvormankancykleellerliggeundertræerne oglæseshakespeare.hvertkvarterharsinheltegenidentitet:stjames smedde mangeprestigefyldtekunstmuseer;westend,hvisteatreerverdenskendte,oghvor festligesoholigger;chelseaerkvarteret,hvormangeforfattereholdertil,ogligei nærhedenliggerdetfashionablenottinghill.gamleforstædersomislington, CamdenogEastEndsamtThemsensbreddererblevettilhippebohemekvarterer, hvordeneksperimenterendekunsttrivesibedstevelgående.ilondondyrkerman degamledyder:dommernebærerparyk,manfølgerdenroyaleprotokol,køber skoleuniformtilbørnenehosharrodsoggårpåpubber,hvisindretningikkehar ændretsigimereendenmenneskealder.menlondonerogsåbyen,deraltideret skridtforankontinentet,nårdetkommertilmode.detopleverman,hvismantager påloppemarked,gåridesignerbutikkerellerbesøgerbyensmangerestauranterog pubber. SøndagenstårirejsenstegnoghandleromatindtageLondon,somharnogetfor alle,sådeterbareomatgåpåopdagelseibyen. SYD&ØST MIDT MødesKastrupLufthavn MødesAalborgLufthavn CheckInKastrupLufthavn CheckInAalborgLufthavn Afg.KastrupLufthavnmedSAS Afg.AalborgLufthavnmedNorwegian Ank.HeathrowAirport Ank.GatwickAirport TransfertilBayswatermed Underground TransfertilBayswaterviaVictorisSt. medtogogunderground Ca IndtjekningSmartHydeParkInn Ca IndtjekningSmartHydeParkInn Fri Fri

6 Mandag(d.(12.(oktober( Dagens(tema:UniversitetsbesøgVOxford Oxford byen,dererkendtsomthecityofdreamingspires,erberømtoverhele verdenforsitprestigefyldteuniversitetogkendtsometsted,hvormanvirkelig mærkerhistoriensvingesus.igennemmereend800årharoxfordværethjemfor dekongeligeogdelærde.oxfordhareksisteretifleretusindeår,menbyenhar virkeligudvikletsigtildetdeneridagsidendet9.århundrede.nutildagseroxford enenergiskkosmopolitiskby,sommedstolthedrummerbådedetældgamleog traditionsrigeuniversitetogenvoksendemodernehightechsamfund. MandagfordyberviosiOxfordsomhistoriskogkultureluniversitetsby.Dagen afviklesisamarbejdemeddanishstudentsabroad. 7.45V8.45 Morgenmad Afg.hotel 9.50 Afg,PaddingtonmedtogtilOxford Ank.OxfordSt Oplægv/tutorer\AcademicDirector\OutreachOfficerogJuniorCommonRoom PresidentfraOxfordUniversityiGoodmanLibrary Frokost Rundvisningi/oplægomOxfordogUniversityofOxford DeteruklartpræcishvornårUniversityofOxfordblevstiftet,menhistoriskekilderviseratman undervisteioxfordsålangttilbagesom1096.dettegøruniversityogoxfordtildetældste universitetidenengelsktalendeverdensamtdetnæstældsteuniversitetiverden,somstadig eksisterer.fra1167stegantalletafstuderendeioxfordmarkant,dahenrik2.forbødengelske studerendeatstudereveduniversitetetiparis,ogidagharuniversityofoxfordmereend studerende. UniversityofOxfordensammenslutningafdetcentraleuniversitetog38colleges.Detcentrale universiteteropdeltifiredivisioner(humanitiesdivision,mathematical,physical&lifesciences Division,MedicalSciencesDivisionogSocialSciencesDivision),somhverisærbeståraffakulteterog instituttermm.hvertcollegeerfuldtudselvstyrende.dadeterenuniversitetsbyeksistererderikke étprimærtcampus,menistedeterdeforskelligecollegesogfaciliteterspredtudoverhelebyen. UniversityofOxfordharhaftmangekendtestuderende:fraforfatterneOscarWilde tilsirwalter Raleigh.AstronomenEdmondHalleystuderedeiOxfordogfysikerenRobertBoyleudførtesin vigtigsteforskningioxford.antropologensiredwardburnetttylorvarprofessorogskrevnogleaf sinevigtigsteværkerher,ogj.r.r.tolkienvarprofessorioxford.britiskepremierministre,somhar studeretpåoxford,tællerbl.a.ladymargaretthatcherogdavidcameron Aftensmad Afg.OxfordSt Ank.Paddington Fri (

7 Tirsdag(d.(13.(oktober( Dagens(tema:UniversitetsbesøgVCambridge Cambridgeerengammelogtraditionsrigbymedåndeløssmukarkitektur,theRiver Cam,derflyderstillegennembyen,spændendemarkeder,boghandlere,pubber, restauranterogselvfølgeligdetprestigefyldteuniversityofcambridge.cambridges eksistenssombostedkanhistorisksetsporeshelttilbagetilbronzealderen,ogidet 12.århundredeblevbyensførstechartrevedtaget.Cambridgeeranerkendtforat væreenpulserende,moderneuniversitetsby,hvortraditionsriglærdomog atmosfæregårhåndihånd. Tirsdagenbyderpåmereakademia,historieogkultur dennegangicambridge. DagenafviklesisamarbejdemedalumnefraAkademiet. 7.45V8.45 Morgenmad Afg.hotel Afg.King scrossmedtogtilcambridge Ank.CambridgeSt Rundvisningi/oplægomCambridgeogUniversityofCambridge Historienfortæller,atUniversityofCambridgeblevopretteti1209afengruppelærde,somforlod Oxfordefteruoverensstemmelsermedbyensøvrigeborgere.UniversityofCambridgeersåledes detnæstældsteuniversitetefteroxfordidenengelsktalendeverdensamtdetfjerdeældste universitetiverden,somstadigeksisterer.idagharuniversityofcambridgemereend studerende. UniversityofCambridgeerensammenslutningafskoler,fakulteter,institutterogcolleges heriblandt6skoler(artsandhumanities,biologicalsciences,clinicalmedicine,humanitiesand SocialSciences,PhysicalSciences,andTechnology),31colleges(bl.a.King scollegeogst.john s College)ogmereend100akademiskefakulteteroginstitutter.Hvertcollegeerfuldtud selvstyrende.deforskelligecollegeserspredtudoverhelebyen. UniversityofCambridgeharmangebetydningsfuldealumnerindenforaltfranaturvidenskab, økonomi,filosofiogpolitiktillitteratur.blandtdemestkendteernaturfilosofsirisaacnewton, naturforskercharlesdarwin,biologerogdna ensfædrefranciscrickogjameswatson, matematikerenalanturing,teoretiskfysikerstephenhawking,forfattere.m.forster,poetjohn Milton,økonomJohnMaynardKeynes,filosofSirFrancisBacon,DronningMargretheIIaf Danmarkm.fl.Mereend90NobelprismodtagereharforbindelsetilUniversityofCambridge Frokost Rundvisning fortsat EvensongiKing scollegechapel King scollegechapelerenberømtanglikanskkirke,somhørertilking scollege.kirkenblev byggetiårerne1446v1536afskiftendeengelskemonarker.kirkenansesforatværeetafde finesteeksemplarerafsengotiskarkitektur.king scollegechapelerkendtforsinfremragende akustikogdetverdenskendteking scollegechoir,somsiden1441ogstadigtildennedagforestår sungnegudstjenesteråretrundt bl.a.evensong Aftensmad Afg.CambridgeSt Ank.King scross Fri (

8 Onsdag(d.(14.(oktober( Dagens(tema:Kultur Londonharetafverdensstørsteudvalgindenforkulturelleoplevelser,medaltfra spændendearkitektur,historiskestederogbygninger,massevisafmuseerog galleriersamtteatreiverdensklasse. Onsdagstårikulturenstegn,hvorvibegynderdagenmedsightseeingiformafen gåturlangsthemsenogforbinogleaflondonsikoniskevaretegnindenvislutteraf medenturiteateret. 7.45V8.45 Morgenmad Afg.hotel 9.00 Sightseeing Gåturmedforskelligenedslagspunkter bl.a.buckinghampalace,st.james spark,10downing Street,WestminsterAbbey,Parliament,BigBen,TrafalgaSquare,St.Paul scathedral,tower Bridge,TowerofLondon,MilleniumBridge&TateModern Frokost Shakespears sglobe:richardii Shakespeare'sGlobeerenrekonstruktionafGlobeTheatre,etelizabetanskskuespilhuspåden sydligebredafthemsen,deroprindeligtblevopførti1599afteaterkompanietlordchamberlain s Men,somWilliamShakespearevarendelaf.DetoprindeligeGlobeTheatreblevødelagtien ildebrand1613,genopført1614,ogsidenrevetned1644.denmodernerekonstruktioneren akademisktilnærmelsebaseretpåtilgængeligtmaterialeoverbygningernefra1599og1614.det blevetableretpåskuespillerenoginstruktørensamwanamakerinitiativogopførtomkring230 meterfradetsted,hvordetoprindeligeglobetheatrestod RichardII ByWilliamShakespeare,ca.1595 Within#the#hollow#crown That#rounds#the#mortal#temples#of#a#king Keeps#death#his#court.# Rulingbydivineright,buthimselfruledbycaprice,KingRichardexilesHenryBolingbrokeand seizeshisfather svastestates.whilerichardisdistractedbyarebellioninireland,bolingbroke returnstoengland,intentonrecoveringhisrightfulpropertyand,withthesupportofhis disgruntledpeers,perhapsseizingthecrownitself. Dazzlinglyeloquentandceremonious,Richard(IIinvestsaweakandselfVdramatisingmanwith tragicstatusandrepresentsshakespeare smostsearchingexplorationofthemeaningofkingship andtherisingpowersthatcandestroyit Fri (

9 Torsdag(d.(15.(oktober( Dagens(tema:Videnskaber LondonrummerenkæmpekunstV,naturvidenskabeligeogalmenhistoriskerigdom iformafforskelligevidenskabersamletogbevaretpådiversemuseer,hvorman virkeligkanfordybesigognæstenglemmetiden. Torsdagenindledesmedetmuseumsbesøg.Dukanvælgemellem3museer; NaturalHistoryMuseum,hvornaturvidenskabenvækkestillive;BritishMuseum, hvormennesketskulturhistoriefraheleverdenersamlet;nationalgallery,hvor kunstenunderstøtterogprovokerervoreslivsanskuelser.efterfrokosthardufritil valgfriaktiviteter.sekatalogetbagidetteprogramforinspirationtilhvaddukan lave.omaftenensamlesvitilcampenssidstefællesaktivitet fællespisning. 7.45V8.45 Morgenmad Afg.hotel 9.00 Museumsbesøg vælgmellem: 1. NaturalHistoryMuseum LondonsNaturalHistoryMuseumblevåbneti1881.Samlingerneomfatteridagover 70millionergenstandefordeltpåfemhovedsamlinger:botanik,entomologi, mineralogi,palæontologiogzoologi.naturalhistorymuseumeretverdenskendt forskningscentrummedtaksonomi,identificeringogkonserveringsomspecialer. Mangeafgenstandeneharudoverderesnaturvidenskabeligeværdiogsåbetydelig historiskværdi,heriblandteksemplarerderblevindsamletafcharlesdarwin. Museet ersærligtkendtforsinudstillingafdinosaurskeletter. 2. BritishMuseum BritishMuseumeretafverdensstørsteogvigtigstemuseermedsamlingerom mennesketshistorieogkultur.museetåbnededen15.januar1759baseretpå videnskabsmandensirhanssloanessamlinger.britishmuseumerhjemstedforover syvmillionergenstandefraallekontinentersomillustrererogdokumenterer menneskehedenshistorie.nogleafdevigtigstegallerierpåbritishmuseumer Egypten,Grækenland,England&Europa,Asien,AntikkeMellemøstenm.fl. 3. NationalGallery NationalGalleryblevgrundlagti1824.Museethuserover2.300kendtemalerierfra midtenafdet13.århundredetil1900.nationalgallerysamlingerbaseretpåprivate donationer.sometresultatherafernationalgalleryssamlinglilleafstørrelsei sammenligningmedandreeuropæiskenationalgallerier,menbestemtstoraf encyklopædiskspændevidde.såledeskanmanoplevealtfrajanvaneyck,leonardo davinci,michelangelo,caravaggio,rembrandt,johannesvermeer,paulcézanne, ClaudeMonet,PierreVAugusteRenoirtilVincentvanGoghm.fl.påNationalGallery Frokost Valgfriaktivitet/Fri Fællesspisning KahnsRestaurant mouthwateringindiancuisine Menu:Naan,TandoriChicken,RoganJosh,MuttonDupiaza,ChickenBhuna,ChickenKorma, VegetableCurry,Pilauricesamténmangolassiellersodavand. (

10 Fredag(d.(16.(oktober( Dagens(tema:London FredagerdettidtilatsugedesidsteindtrykafLondontilsigsamtsigefarvelogtak fordennegang. SYD&ØST MIDT 7.45V8.45 Morgenmad 7.45V8.45 Morgenmad 9.45 Afg.hotel 9.45 Afg.hotel Camden CamdenTown ofteblotomtaltsom Camden erhovedsageligtkendtforsit storeweekendmarked,ogsomhjemsted foralternativesubkulturer,sompunkog Goth.CamdenTownerisæret eftertragtetområdeforungemennesker ogstuderendefrabådeindvogudland. Deterherdenstilfuldehistoriestøder sammenmeddesidstenyeidéerog designs TransfertilGatwickAirportviaVictoris St.medtogogUnderground Afg.Camden CheckInGatwickAirport Ank.hotel Afg.GatwickAirport Afg.hotel Ank.KastrupLufthavn TransfertilHeatrhowAirportmed Farvelogtakfordennegang Underground CheckInHeathrowAirport Afg.HeathrowAirport Ank.KastrupLufthavn Farvelogtakfordennegang

11 Valgfrit(Katalog( London(er(fuld(af(muligheder.(Nogle(er(der(gratis(adgang(til(mens(andre(kræver(billet.( BondStreet BritishMuseum CamdenTown areas/central/camdenvvillage ChurchillWarrooms HydePark https://www.royalparks.org.uk/parks/hydevpark LondonAquarium https://www2.visitsealife.com/london/ LondonDungeons LondonEye https://www.londoneye.com LondonZoo https://www.zsl.org/zslvlondonvzoo MadamTussauds https://www.madametussauds.com/london/ NationalGallery NaturalHistoryMuseum OxfordStreet PicadillyCircus piccadillyvcircus RoyalAlbertHall RoyalMuseumsGreenwich ScienceMuseum Soho areas/central/sohovlondon Shakespeare sglobe SpeakersCorner St.PaulsCathedral https://www.stpauls.co.uk TateBritain TateModern TeaterogMusicals TheShard TowerBridge TowerofLondon Victoria&AlbertMuseum WembleyStadium WestminsterAbbey ellermåskenogetheltandet,somduselvharfundetpå. ( (

12 Huskeliste( Det(skal(du(medbringe:( Baggage:( Pas Sygesikringskort gultogblåt Studiekort Penge (kontanter og/eller visa/master card e.l.) til frokost og aftensmad alle dage samt evt. shopping og ikke programlagte aktiviteter Rejsetaskemed: o Tøj til både indendørs og udendørs aktiviteter (husk regntøj) o Praktisk&godtfodtøj o Toiletsager o Håndklæde Penalhusogblok Godthumør PS.$$Du$skal$ikke$medbringe$sengelinned$ $det$er$der$på$hotellet.$ MIDT,somflyvermedNorwegian,måmedbringe: 1stk.kuffert(indVchecketbagage)Vmax.20kg+målialtmax.158cm(Højde +Bredde+Dybde) 1stk.HåndbagageVmax.10kg+målialtmax.118cm(H55xB40xD23) SYD&ØST,somflyvermedSAS,måmedbringe: 1stk.kuffert(indVchecketbagage)Vmax.23kg+målialtmax.158cm(Højde +Bredde+Dybde) 1stk.HåndbagageVmax.8kg+målialtmax.118cm(H55xB40xD23) HUSK at du max må have 1 genlukkelig pose af 1L med væsker i din håndbagage.dumåhavesåmangesmåbeholdereafmax100mlvæske, somdukanidenneenegenlukkeligepose.mensomtommelfingerregel pakalvæskeikufferten.

13 Personale( International(Camp(ansvarlige:( Janne$Hansen$ ProjektlederSYD Cand.mag.iEngelsk&Tysk Tlf Lena$Bredlund$ ProjektlederØST Cand.mag.iReligionshistorie&Historie Tlf Svend$Thorhauge$ ProjektlederMIDT Cand.scient.pol Tlf

14 Deltagerliste( SYD( Navn( Telefonnr( Årgang( Gymnasium(( AndersChristofferKruse SvendborgGymnasium CamillaJuulJohansen OdenseTekniskeGymnasium ChristianGlasdamAndersen FaaborgGymnasium EmilAugustStærkær FaaborgGymnasium EmildeBekkerSteffensen NordfynsGymnasium HosaiZohel FredericiaGymnasium IdaKræmmerHansen SvendborgGymnasium JulieRenataCaspersen Sct.KnudsGymnasium KammaNørrelundPedersen VestfynsGymnasium KatrineHolsting TornbjergGymnasium LauritsLindegårdRasmussen MulernesLegatskole MadsWædegaard MulernesLegatskole MiaOlivariusNielsen GrindstedGymnasium MortenHybschmann HaderslevKatedralskole PeterBerndtFuchs MulernesLegatskole SeverinGjerløffWedebyeBentsen MulernesLegatskole SifFlorJensen SvendborgGymnasium SofieHillgaardPedersen RosborgGymnasium&HF SørineMeuslingGadegaard NyborgGymnasium TeisAalbækVNielsen VestfynsGymnasium ( ØST( Navn( Telefonnr( Årgang( Gymnasium(( AlfredLundFelumb GefionGymnasium AndreasIpsen BornholmsGymnasium AnnaKatarinaSmitHinge FrederiksbergGymnasium AnneSofieMinorBüchler FrederiksborgGymnasiumogHF BenedikteKnorrJensen AurehøjGymnasium CarlaNaurNørremølle GefionGymnasium ChristineDallRasmussen ChristianshavnsGymnasium ChristineMarieHammer N.ZahlesGymnasieskole EmmaChristinaEkebjærg RysensteenGymnasium GustavVangKlinker GefionGymnasium KristinaSundgaardJepsen EUCSjælland,Køge LarsIngemannPetersen RoskildeKatedralskole

15 LasseLiangBjørnHansen N.ZahlesGymnasieskole MajaJønckHjuler BirkerødGymnasiumogHF MarieLouiseGram NørreGymnasium MathildeGad NærumGymnasium PernilleStillhoffVillumsen ZBCRingsted PetrineSimoneLindBrandt EUCSjælland,Næstved SebastianMartiny NørreGymnasium TobiasEmilHastrupVLeth HelsingørGymnasium ( MIDT( Navn( Telefonnr( Årgang( Gymnasium(( AmalieKirkfeldtAnkersen SilkeborgGymnasium CelinaJustiva RandersStatsskole EmmaDengsøe SkanderborgVOdderCenterforUddannelse ErikMoseKirchner MarselisborgGymnasium FrederikAllentoftVAndersen HorsensGymnasium HansPeterDalsgaardHansen AarhusBusinessCollege,HHXViemosevej IdaRyeJohansen ViborgGymnasiumogHF KateWuDrost HorsensStatsskole KristinaKutakovaØ.Nielsen AalborgKatedralskole LiseKristineLykke SilkeborgGymnasium MagnusKærgaardHansen VibyGymnasiumogHF MajaWolters Tørring MariaRaadkjærNielsen TekniskGymnasiumVibyogSkanderborg MarianneDige SkanderborgVOdderCenterforUddannelse NannaSkøttNielsen HorsensGymnasium NicklasHaislundGuldberg ViborgGymnasiumogHF NikolaiStrungeKrogsgaard TekniskGymnasiumVibyogSkanderborg ShughinthManogarathaas LearnmarkHorsens SimonFendingeOlsen AarhusBusinessCollege,HHXViemosevej SørenDige AarhusBusinessCollege,HHXVejlbyCenterVej ( Læsogmedbring(printellerelektronisk)detteprogram tilinternationalcamp London2015

PROGRAM INTERNATIONAL CAMP 13. 19. OKTOBER 2013 BERLIN

PROGRAM INTERNATIONAL CAMP 13. 19. OKTOBER 2013 BERLIN PROGRAM INTERNATIONAL CAMP 13. 19. OKTOBER 2013 BERLIN Willkommen! Kære International Campdeltager Hjerteligt velkommen til International Camp 2013, hvor turen går til Berlin. Forude venter dig en uge

Læs mere

PROGRAM INTERNATIONAL CAMP 12. 18. OKTOBER 2014 AMSTERDAM

PROGRAM INTERNATIONAL CAMP 12. 18. OKTOBER 2014 AMSTERDAM PROGRAM INTERNATIONAL CAMP 12. 18. OKTOBER 2014 AMSTERDAM Welkom! Kære International Campdeltager Hjerteligt velkommen til International Camp 2014, hvor turen går til Amsterdam. Forude venter dig en uge

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Informationsfolder for FLE s skitur 2012. Bergeralm. ved Steinach am Brenner. Østrig

Informationsfolder for FLE s skitur 2012. Bergeralm. ved Steinach am Brenner. Østrig Bergeralm ved Steinach am Brenner Østrig Forord Skituren 2012 går igen år til skiområdet Bergeralm ved Steinach am Brenner. Steinach am Brenner ligger i det østrigske Tyrol ca. 30 km syd for Innsbruck

Læs mere

Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole

Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole LONDON CALLING Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole tilbyder dig hermed en forrygende storbyoplevelse i påskeferien, hvor vi afvikler

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Program for L.A. s U12 On TOUR

Program for L.A. s U12 On TOUR Kære U12 forældre, Så er vi klar med det endelige program for vores tur til Prag i Påsken. Informationsmøde for drengene mandag kl. 17.30 Vi afholder informationsmøde mandag kl. 17.30-18.30 for drengene,

Læs mere

Mandag den 28. januar kl. 19.00-21.00

Mandag den 28. januar kl. 19.00-21.00 Til deltagerne på ungdomsskolens 2013 skitur i uge 8. Du indkaldes hermed til det obligatoriske orienteringsmøde: Mandag den 28. januar kl. 19.00-21.00 på Hjallerup skole, Idræts Alle 6, 9320 Hjallerup.

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Djurslands Folkehøjskole

Djurslands Folkehøjskole PRAKTISKE OPLYSNINGER HØJSKOLEKURSUS 9. august 19. december 2015 Djurslands Folkehøjskole Drammelstrupvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft tlf.: 87 52 91 20 E-mail post@djfh.dk www.djfh.dk Kære elev Vi har

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Learning Camp i uge 27 + 28 2014. Glæd dig! Det har været utroligt dejligt

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

Kom maj du søde milde

Kom maj du søde milde Nyhedsbrev No. 9 Maj 2014 33. Årg Kom maj du søde milde I dette nummer af Nyhedsbrevet: Alt om linjerejserne: Film, animation & IT i Berlin Kunst i Berlin Teater i London Musik i Prag Planer for skr. prøver.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Velkommen til Novo Nordisk SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste

Velkommen til Novo Nordisk SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste Novo Nordisk SportsCamp infofolder 2014 Velkommen til Novo Nordisk SportsCamp Check-in og check-out Spilleregler og opførsel Telefonnumre og campkontor Ugeprogram Pakkeliste 6 dage med sport, sundhed,

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

Program Tyrkiet træningslejr

Program Tyrkiet træningslejr Program Tyrkiet træningslejr Periode: Mandag 14.04.2014 Fredag 18.04.2014 Rejsearrangør: Dogru Rejser - www.dogrurejser.dk Medlem af rejsegarantifonden medlems nr. 2205 Kontaktperson: Serkan Öztürk Tel.

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Trænger du til fornyet energi så tag med os til Sydfrankrig!

Trænger du til fornyet energi så tag med os til Sydfrankrig! 1 Rejsebeskrivelse Sydfrankrig - Oktober 2015 Trænger du til fornyet energi så tag med os til Sydfrankrig! Vores debutrejse i 2014 blev en kæmpesucces, så på opfordring gentager vi rejsen til den lave

Læs mere

REJSEKATALOG SKOLEÅRET 2015/2016

REJSEKATALOG SKOLEÅRET 2015/2016 REJSEKATALOG SKOLEÅRET 2015/2016 FIND DIT KOMMENDE STUDIEOPHOLD HER VIL DU OPLEVE VERDEN OG SAMTIDIG LÆRE EN NY KULTUR AT KENDE? KÆRE 1. ÅRSELEV Tietgen Business tilbyder i 2015 en række spændende internationale

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere