KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 140 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET STATUSRAPPORT OM DET INDRE EUROPÆISKE MARKED FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION I 2008 (14. RAPPORT) {SEK(2009) 376} DA DA

3 1. INDLEDNING Sektoren for elektronisk kommunikation i EU tilvejebringer fortsat markante fordele til brugere og forbrugere. EU-landene er verdens førende med hensyn til udbredelse af bredbånd, mobilinternettet er i hastig vækst, priserne for de fleste tjenester falder fortsat, og forbrugerne benytter i stigende omfang bundtede tjenester. Skønt sektoren ikke er uberørt af den aktuelle økonomiske krise 1, kan der konstateres en vis modstandsdygtighed takket være de relativt kraftige likviditetsstrømme, som følger af, at basistelekommunikationstjenesterne har karakter af nødvendighedsvarer, og at de stadig oftere udbydes til en fast sats, samt takket være en relativt lav gæld. Indtægterne stiger fortsat, og målt i absolutte tal vokser sektoren hurtigere end økonomien som helhed. Men de stadig mere udfordrende vilkår gør det nødvendigt at vedtage reguleringstiltag, hvormed forudsigeligheden og retssikkerheden øges, og der skabes lige konkurrencevilkår på EU s indre marked. Trods de opnåede fordele for forbrugerne hindres udnyttelsen af det konkurrenceprægede telekommunikationsmarkeds fulde potentiale stadig af en ineffektiv og uensartet gennemførelse af lovgivningen. Eksempelvis er den næste generation af accessnet (NGA) fragmenteret, og mobiltermineringstakster fastlægges fortsat efter uensartede metoder. Der er behov for en mere sammenhængende indfaldsvinkel til sådanne nye og eksisterende reguleringsmæssige udfordringer med henblik på at forbedre retssikkerheden og give både forbrugere og virksomheder mulighed for at drage fordel af et styrket og mere konkurrencepræget indre marked. Som led i bestræbelserne på at sikre en effektiv og ensartet lovgivning lægger Kommissionen i øjeblikket sidste hånd på en henstilling om reguleringen af fastnet- og mobiltermineringstakster, og den forbereder en henstilling om reguleret adgang til NGA. Mere generelt tilsigter Kommissionens forslag 2 om at reformere EU s rammebestemmelser at øge forbrugernes indflydelse, sætte skub i en ægte konkurrence og fjerne strukturelle hindringer, som stadig blokerer for udviklingen af det indre marked. Disse forslag drøftes på nuværende tidspunkt i Europa-Parlamentet og Rådet. Denne meddelelse vedrører udviklingen i sektoren for elektronisk kommunikation i MARKEDSUDVIKLINGEN EU s telekommunikationssektor voksede fortsat i 2008 med 1,3 % 4 i absolutte tal, hvilket skal sammenholdes med en real BNP-vækst på 1 % for økonomien som helhed. Sektoren modstår den aktuelle kraftige forværring af det økonomiske klima relativt bedre end andre sektorer takket være likviditetsstrømmenes stabilitet hos de fleste operatører, men må som resten af økonomien nu imødese vanskeligheder med adgangen til kredit, hvilket uvægerligt påvirker sektorens investeringskapacitet. Priserne for de fleste standardkommunikationstjenester fortsatte med at falde, og sektoren for elektronisk kommunikation har fortsat en inflationsdæmpende virkning. Samlet set var den gennemsnitlige europæiske forbruger af elektroniske kommunikationstjenester bedre stillet i 2008 end året før Den aktuelle krise afviger fra tilbagegangen i 2002, som specifikt påvirkede telekommunikationssektoren. KOM(2007) Medmindre andet fremgår, beskriver rapporten situationen pr. 31. december 2008, mens markedsoplysningerne gælder pr. 1. oktober EITO november DA 2 DA

4 Udvikling i inflation og detailpristelefoni ( ) Inflation (gennemsnit EU-27) Fastnet-detailpris (EU-gns. for indenlandsk opkald på 3 minutter) Mobilnet-detailpris (bruger i mellemkategorien) Forbrugerne fik også gavn af nye tjenesters større udbredelse, f.eks. mobilbredbånd og faste fiberbredbåndsnet, hvilket øgede mulighederne for konkurrence mellem nettene. Et særligt væsentligt aspekt i 2008 var stigningen i såvel fastnettets som mobilnettets nummerportabilitet, som gør det lettere at skifte udbyder, og som er afgørende for at sætte skub i konkurrencen. EU bidrog også til denne tendens ved at gribe ind, når konkurrencen var utilstrækkelig til at frembringe lavere priser. Et godt eksempel er EU s roamingforordning 5, der har ført til prisfald for roaming i størrelsesordenen 60 %. Anvendelsesområdet for roamingforordningen, som aktuelt drøftes i Europa-Parlamentet og Rådet, forventes i 2009 at blive udvidet til at omfatte unaturligt høje priser for sms og dataroamingtjenester. Investeringer og indtægter I 2008 udgjorde telekommunikationssektorens indtægter mere end 52 % af IKT-sektorens samlede indtægter. Det fremgår af data for 2007, som er indsamlet af de nationale tilsynsmyndigheder, at indtægterne i EU s telekommunikationssektor udgjorde næsten 357 mia. EUR eller 2,9 % af BNP. 5 DA 3 DA

5 Telekommunikationssektorens indtægter og investeringer i % af BNP, 2007 Gennemsnitsindtægt for EU's telekommunikationssektor: 2,90 % af BNP 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% LU SE NL AT IE FI FR DK DE LT UK IT EU BE SI CY SK RO LV EL CZ ES PL PT MT EE HU BG Telekommunikationssektorens indtægter i alt Telekommunikationssektorens investeringer i alt Investeringsdata for Nederlandene og Det Forenede Kongerige stammer fra OECD-skøn. Indtægter fra telekommunikationstjenester mia. EUR Europa Nordamerika Asien-Stillehavsregionen Grafikken omhandler ikke EU-27, men overslag for den europæiske region. "Europa" omfatter Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrig, Grækenland, Italien, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rusland, Sverige, Finland og UK. I 2007 øgedes investeringerne med ca. 1,5 % og markerede dermed vækst for sjette år i træk. Denne tendens forventes at ville fortsætte i dog med en aftagende stigningstakt som følge af finanskrisen 6. Telekommunikationssektorens markedskapitalisering er aftaget siden begyndelsen af 2008, men ikke så markant som i andre sektorer. Dow Jones SXKP 7 indekset, der måler den samlede sektors resultater, er aftaget med 20 %, hvilket skal sammenholdes med 25 % for økonomien som helhed EITO november Dow Jones SXKP Telecoms Index (pr. 22. august 2008): der findes yderligere oplysninger herom i bilaget. Jf. Dow Jones 50 Stoxx Index. DA 4 DA

6 Mobiltjenester Mobilmarkedet udgør fortsat den mest dynamiske del af sektoren for elektronisk kommunikation grundet den stigende mængde teletrafik og mobilbredbåndets gennembrud. Generelt faldt priserne for mobiltjenester i årets løb, hvilket hovedsagelig skyldes faldende priser for mobiltaletjenester og indenlandsk sms. De deraf følgende lavere indtægter for operatørerne er imidlertid delvist opvejet af en øget trafikmængde. Som det fremgår af nedenstående grafiske afbildning, varierer priserne i EU betydeligt. Nogle af udsvingene kan udmærket skyldes forskelle i lokalt betingede omkostninger og købekraft, nogle kan skyldes forskellige forretningsmodeller, og nogle kan skyldes forskellige konkurrencevilkår, men udsvingene er generelt set så betydelige, at de næppe kan henføres til sådanne faktorer alene. Forskelle i medlemsstaternes regulering bidrager tilsyneladende mærkbart til disse udsving. Pris pr. minut mobiltaletid EU-gennemsnit 0,14 EUR, ,30 0,27 0,27 0,25 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 0,00 CY BG LT AT RO PL DE EE IE SI IT SE PT CZ FR EL SK ES UK LV HU BE NL LU MT DK CZ: inkl. moms - DK, EL og LU: inkl. indtægter fra datatjenester og abonnementer DA 5 DA

7 40 Simpelt gennemsnit af alle omfattede mobiloperatører Median-forbrugskurv udgave 35 36, ,42 EUR pr. måned inkl. moms ,82 25,50 24, EU25/EU27 I forbindelse med ovenstående grafik er OECD-kurvmetoden fra 2002 anvendt 9. Siden 2004 er mobiltelefonipriser - målt efter den såkaldte "OECD-kurvmetode" - aftaget med 34,5 % for alle forbrugerprofiler. Mobilinternettjenester står nu for ca. 3 % af sektorens omsætning og viser fortsat tydelige tegn på vækst. Den voksende efterspørgsel efter mobilbredbåndstjenester dokumenterer behovet for en mere koordineret strategi til forvaltning af frekvensressourcer på fællesskabsplan, hvilket er et af de vigtigste formål med Kommissionens forslag til revision. Sms står for skønsmæssigt 11 % af mobiloperatørernes samlede indtægter. Priserne pr. sms er fortsat stabile, men operatørerne benytter pakker med fri sms, hvilket kan være meget billigt pr. sms på nationalt plan og generere betydelige trafikmængder. Sidste år blev det åbenbart, at nogle operatører var begyndt at udbyde datatjenester med faste takster for datatransmission. Indtægterne fra mobilinternettjenester er højere i Europa end i USA. Men disse tendenser på nationalt plan afspejles ikke i priserne for sms-roaming og i et vist omfang priserne for dataroamingtjenester, som fortsat er uberettiget høje i hele EU. Af disse grunde har Kommissionen fremlagt forslag om at udvide den nugældende forordning om roaming til at omfatte sådanne tjenester. Den gennemsnitlige dækningsgrad for mobiltjenester i EU, som allerede sidste år lå på et meget højt niveau, fortsatte væksten fra 112 % til 119 % 10. Brugen af "3G"-tjenester stiger også, og det anslås, at der ved udgangen af 2008 var ca. 91,3 mio. brugere i EU (15,5 % af 9 10 Nærmere oplysninger herom kan findes i bilagene. Ifølge OECD-data var dækningsgraden for mobiltjenester 87 % i USA og 84 % i Japan i DA 6 DA

8 mobiloperatørernes samlede antal abonnenter). De førende operatørers gennemsnitlige markedsandel aftog med ca. 3 % efter at have været stabil i de seneste to år. Mobilabonnenters dækningsgrad i EU (baseret på aktive mobilabonnenter) % ,2% 111,8% 119,0% 120% Mio. abonnenter ,6% 386,61 95,0% 436,68 478,38 553,46 592,22 100% 80% 60% 40% Dækningsgraf for EU % 0 Okt Okt Okt Okt Okt % EU-abonnenter Dækningsgrad for EU Mobiltermineringstakster De nationale tilsynsmyndigheders indgriben har reduceret mobiltermineringstaksterne yderligere, selv om de stadig er relativt høje. I oktober 2008 var gennemsnitsværdien af disse takster 8,55 eurocent, dvs. et fald på 11,6 % i forhold til 9,67 eurocent i oktober Der er stadig store udsving mellem de individuelle takster fra 2,10 cent i Cypern til 15,92 cent i Bulgarien. Taletelefoni på fastnettet I 2008 fortsatte faldet inden for det traditionelle fastnetmarked for taletelefoni med 5 % målt på indtægter svarende til udviklingen i Denne tendens forklares stort set ved, at tjenester over traditionelle koblede net substitueres med mobil- og bredbåndstjenester (f.eks. taletelefoni over bredbåndsnettet). De etablerede fastnetoperatørers markedsandele stabiliseres gennemsnitligt set, selv om deres markedsandele er øget i nogle lande. Der er sket en betydelig stigning med hensyn til direkte adgang via alternative operatører: fem procentpoint mellem juli 2007 og juli 2008 til 18,6 % af abonnenterne. Priserne stabiliseres overordnet set, selv om de er steget på visse markeder for lokalopkald. Engrospriserne stabiliseres også på markedet for fastnetsamtrafik. DA 7 DA

9 Andel af abonnenter med direkte adgang via det etablerede selskab, juli 2008 EU-gennemsnit: 81,4% 100% 80% 60% 63,50% 68,00% 75,00% 78,00% 78,00% 78,13% 78,76% 79,00% 81,00% 81,32% 81,74% 83,00% 83,59% 84,70% 88,00% 89,30% 91,90% 92,20% 94,60% 95,00% 95,27% 95,70% 96,00% 98,10% 99,00% 99,84% 40% 20% 0% PT RO NL EE PL ES UK DK DE MT IT AT FR BE SE SI HU EL LU CY SK CZ BG LT FI IE Direkte adgang EU-gns. juli 2008 VoIP og konvergens VoIP erstatter fortsat den traditionelle fastnettaletelefoni. Markedsandelen for forvaltede VoIP er næsten fordoblet til 8,33 % af EU-markedet. 12,25 % af Europas befolkning abonnerer nu på tilbud om bundtet adgang, hvilket er en stigning på 33,3 % i forhold til sidste år 11. Takster Taksterne for både tre-minutters og ti-minutters indenlandsopkald faldt med 11,7 % i årets løb, hvilket er det største fald siden Bundtet adgang betyder et kommercielt tilbud på to eller flere tjenester, der udbydes samlet og til en samlet pris. DA 8 DA

10 250 Priser for indenlandsopkald Vægtet gennemsnit EU27 212, ,6 Eurocent, inkl. moms ,7 52,2 132,8 41,6 117,2 107,4 105,0 37,0 34,1 33,4 91,3 29,6 76,4 75,4 75,2 66,4 25,6 25,7 25,7 22, Pris for indenlandsopkald, 3 min Pris for indenlandsopkald, 10 min Bredbånd Det faste bredbåndsnet øgede fortsat sin dækning i 2008 med 14 mio. nye forbindelser, hvilket bringer det faste bredbåndsnets dækningsgrad op på 22,9 % i gennemsnit for EU. 40% Det faste bredbåndsnets dækningsgrad i EU - fastnetbredbåndsforbindelser pr. 100 indbyggere (januar 2009) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 10,9% 11,2% 11,7% 13,2% 13,4% 16,3% 16,5% 17,1% 17,4% 17,5% 18,2% 19,0% 20,2% 20,2% 21,0% 21,4% 22,9% 23,9% 24,6% 27,5% 27,5% 27,7% 28,4% 28,8% 30,7% 31,3% 36,2% 37,3% 0% SK BG RO PL EL HU PT CZ LV LT CY IT ES IE SI AT EU27 MT EE DE BE FR UK LU FI SE NL DK Data for NL pr. oktober 2008 De førende EU-lande indtager fortsat en solid førerposition globalt set inden for bredbåndsdækning. Ni EU-lande befinder sig pt. foran USA, og EU er ved at hale ind på Japan og Australien. DA 9 DA

11 Internationale bredbåndsdækningsgrader - de 25 med den højeste dækning (1. juli 2008) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 18,9% 19,1% 19,4% 20,4% 20,4% 20,8% 21,6% 23,0% 23,5% 23,6% 25,0% 26,1% 26,3% 26,4% 26,9% 27,3% 27,9% 30,5% 31,0% 31,2% 32,3% 32,7% 33,4% 35,7% 37,0% 10% 5% 0% Kilde: COCOM, juli 2008 (EU-lande); OECD, ultimo juni 2008 (tredjelande) Afstanden mellem medlemsstaten med den højeste og den laveste bredbåndsdækning i Europa mindskes, selv om forskellen stadig er markant: 26,3 procentpoint skiller medlemsstaten med den laveste dækning (Slovakiet) fra medlemsstaten med den højeste dækning (Danmark). DSL er stadig den mest udbredte bredbåndsteknologi i EU, men alternative teknologier vinder terræn (fiber og trådløs). Den markante vækst inden for produkter baseret på lokal ubundtet adgang fortsætter og udgør nu 69,3 % af DSL-forbindelser, som benyttes af alternative operatører. Engrospriser for adgang er faldende. Kommissionen vil tage konsekvenserne af denne udvikling op til overvejelse i sin henstilling om NGA. DA 10 DA

12 Priser for bredbåndsabonnementer falder fortsat. 65,00 Prissammenligning for median-tilbud i EU-27, samlet omkostning pr. måned i EUR/KKP (inkl. moms) 60,00 55,00 50,00 52,10 48,60 46,67 55,76 45,00 42,52 40,00 35,00 30,00 28,19 30,28 33,28 28,19 38,24 30,95 36,89 25,00 Kurv " kbps" Kurv " kbps" Kurv "1-2 Mbps" Kurv "2-4 Mbps" Kurv "4-8 Mbps" Kurv "8-20 Mbps" April 07 April 08 Tre fjerdedele af bredbåndsforbindelserne i EU har downloadhastigheder på 2 megabits pr. sekund (Mbps) og derover, og denne hastighed er tilstrækkelig til eksempelvis at modtage tv over Internettet. 100% Faste bredbåndsforbindelser opdelt på hastighed - januar % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU Over 144 Kbps, men under 2 Mbps 2 Mbps og derover (men under 10 Mbps) 10 Mbps og derover CZ, FR, HU, NL, AT og RO forelagde ikke data herom Mobilbredbåndsnettet er ved at få sit gennembrud (med en dækningsgrad på 13 % i gennemsnit). Antallet af mobilbredbåndsforbindelser, som kun benytter dedikerede datakort/modemer/nøgler, er dog betydeligt lavere (ca. 2,8 % dækning). Mobilbredbåndsabonnementer er ved at udvikle sig til et levedygtigt alternativ til faste bredbåndsforbindelser i DA 11 DA

13 en række lande, selv om mobilteknologiers transmissionshastigheder almindeligvis er lavere, end det er tilfældet for kabelteknologier. 12,0% Mobilbredbåndsnettets dækningsgrad - dedikerede datakort/modemer/nøgler januar ,0% 11,4% 8,0% 8,3% 9,1% 6,0% 6,3% 6,6% 4,0% 2,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,5% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,6% 1,6% 2,3% 2,3% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,9% 3,4% 4,0% 4,7% LV CY BG LU BE MT RO FR EL SI DE ES CZ PL EU IT LT SK DK IE SE PT FI AT EE, HU, NL og UK forelagde ikke data herom Medlemsstaternes politiske bestræbelser på at slå bro over den digitale kløft begynder at vise resultater, men der må gøres mere for at mindske afstanden yderligere. Ved udgangen af 2007 kunne 93 % af Europas befolkning få adgang til DSL-net, selv om 30 % af befolkningen i landdistrikterne endnu ikke har fået adgang LOVRAMMERNE De institutionelle rammer De nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed Uafhængige nationale tilsynsmyndigheder er en forudsætning for at sikre en retfærdig og effektiv regulering af sektoren. Uafhængigheden kan navnlig være i fare i de tilfælde, hvor medlemsstaterne stadig har kontrol over operatører. Kommissionen måtte indlede overtrædelsesprocedurer mod Litauen, Letland og Luxembourg for at sikre en reel adskillelse af myndigheds- og ejerskabs/kontrolfunktioner. Sagen vedrørende Luxembourg blev indstillet i begyndelsen af Betingelser i henseende til udnævnelse eller afskedigelse af lederen af den nationale tilsynsmyndighed fik Kommissionen til at indbringe Polen for Domstolen og iværksætte en overtrædelsesprocedure mod Rumænien. Kommissionen undersøger også baggrunden for afskedigelsen af lederen af den slovakiske nationale tilsynsmyndighed. En reel adskillelse af myndigheds- og ejerskabsfunktionerne førte til, at Kommissionen indstillede sin overtrædelsesprocedure i den forbindelse mod Bulgarien. De nationale tilsynsmyndigheders beføjelser og ressourcer Selv om ressourcetildelinger fortsat giver anledning til betænkeligheder i nogle medlemsstater, har hovedparten af de nationale tilsynsmyndigheder overordnet set fået overdraget de egnede juridiske beføjelser til at udføre de opgaver, som er udstukket i lovrammerne. Kommissionen indledte en overtrædelsesprocedure mod Sverige for ikke at have en myndighed, som kunne tage sig af tvister om samtrafik. 12 KOM(2008) 572 vedrørende forsyningspligtens omfang Kommissionen åbnede en debat om forsyningspligtens fremtid med særlig henvisning til bredbåndstjenester. DA 12 DA

14 Klagesager Systematiske klager og langtrukne procedurer undergraver fortsat retssikkerheden og den faktiske gennemførelse af rammen i en række medlemsstater (f.eks. Belgien, Portugal, Rumænien, Sverige og Ungarn). Derimod er der gjort en indsats for at tage fat på dette forhold i Grækenland og Polen. Domstolen har i mellemtiden skabt klarhed over de typer af selskaber og brugere, der kan komme i betragtning til at anke de nationale tilsynsmyndigheders beslutninger, og antallet af parter, der kan komme i betragtning, forventes udvidet i visse medlemsstater (f.eks. Sverige), hvilket vil øge den retlige beskyttelse ved at forbedre konkurrenternes stilling. Reguleringsforanstaltninger Markedsanalyse Der er gjort mærkbare fremskridt med hensyn til den anden runde af markedsanalyser, og i nogle tilfælde er den tredje runde allerede påbegyndt (f.eks. Finland, Ungarn og Østrig). Efter nogle nylige meddelelser har alle medlemsstater med undtagelse af Bulgarien, Polen og Rumænien nu afsluttet den første runde af markedsanalyser. Afhjælpende foranstaltninger Mange medlemsstater gennemfører og håndhæver ikke deres afhjælpende foranstaltninger på korrekt vis eller i rette tid. I lighed med Det Forenede Kongerige har nogle andre medlemsstater overvejet muligheden for - og endog taget de første skridt til - en form for opsplitning af operatøren med stærk markedsposition. I Sverige er der vedtaget en lov, som sætter den nationale tilsynsmyndighed i stand til efter Kommissionens godkendelse at pålægge det etablerede selskab en funktionel adskillelse. På grundlag af erfaringerne med gennemførelsen af lovrammen vil Kommissionen fortsat støtte og arbejde sammen med de nationale tilsynsmyndigheder med henblik på at gøre markedet mere forudsigeligt og forbedre den retlige sikkerhed. Manglende ensartethed med hensyn til spørgsmålet om afhjælpende foranstaltninger er stadig et problem, som det fremgår af det følgende: Bredbåndstjenester Skønt flere access-produkter såsom bitstrømsadgang eller DSL uden primær telefonservice i sidste ende blev gjort tilgængelige i nogle lande (f.eks. Slovenien, Spanien og Tyskland), medførte problemer som manglende eller forsinket gennemførelse af de pålagte afhjælpende foranstaltninger, uhensigtsmæssige tekniske eller økonomiske betingelser for de tilgængelige access-produkter eller manglende ensartethed mellem betingelserne for forskellige accessprodukter, at disse produkter fik lav udbredelse, og at alternative operatører fik svært ved at konkurrere. Der er stor forskel på, hvordan medlemsstaterne fastsætter priskontrolforpligtelser på engrosmarkederne for bredbåndsadgang. Nogle nationale tilsynsmyndigheder benytter slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger, medens andre benytter omkostningsægthed som metode. Nogle nationale tilsynsmyndigheder har ikke været i stand til at gennemføre de omkostningsægthedsforpligtelser, som de har pålagt, og benytter i mellemtiden andre metoder såsom benchmarking (f.eks. Portugal og Polen). De nationale tilsynsmyndigheder må også imødese betydelige udfordringer med hensyn til reguleringen af tilbud om bundtet adgang for at garantere, at operatører fortsat er i stand til at konkurrere. DA 13 DA

15 Spørgsmålet om NGA er fortsat en reguleringsmæssig udfordring, og selv om mange nationale tilsynsmyndigheder begynder at overveje, hvordan NGA skal reguleres, og vedtager egnede foranstaltninger, befinder andre sig kun på et meget tidligt diskussionsstadium, hvilket skaber usikkerhed for operatører og manglende ensartethed mellem medlemsstaterne. Nogle nationale tilsynsmyndigheder ophævede pålagte forpligtelser for engrosmarkederne for bredbåndsadgang ved at definere forskellige geografiske markeder (Det Forenede Kongerige og Portugal). Mobiltjenester Mobiltermineringstakster beregnes stadig efter uensartede metoder. I nogle medlemsstater pålægges der ingen prisregulering, og mobiltermineringstaksterne forhandles derfor på markedsvilkår (f.eks. Slovakiet). Der er også fortsat forskelle i EU med hensyn til fastsættelse af symmetriske eller asymmetriske mobiltermineringstakster. Denne uensartede praksis har til følge, at mobiltermineringstaksterne som før nævnt svinger meget fra land til land. Fastnettjenester På markederne for opkaldsterminering anvendte medlemsstaterne forskellige omkostningsberegningsmetoder, f.eks. LRIC-model eller historiske omkostninger. Mange nationale tilsynsmyndigheder ophævede reguleringen af detailmarkederne for opkaldstjenester (f.eks. Tyskland, Spanien, Frankrig, Tjekkiet, Irland og Nederlandene). I forbindelse med Fællesskabets høringsproces observerede Kommissionen en praksis, ifølge hvilken markedsafgrænsningen ganske vist blev ændret for at tage højde for Kommissionens betænkeligheder, men de pålagte afhjælpende foranstaltninger i dette marked, hvor Kommissionens beføjelser er mere begrænsede, frembragte det samme resultat, som hvis markedsafgrænsningen ikke var blevet ændret. Kommissionens forslag om at reformere EU's lovrammer ville forebygge en sådan situation ved også at lade Kommissionen kunne gribe ind, når en national tilsynsmyndigheds forslag til afhjælpende foranstaltninger truer med at hæmme det indre markeds effektive funktion. Frekvensforvaltning Kommissionsbeslutninger om samordnet brug af frekvenser, der er vedtaget frem til 2007, er generelt set gennemført i de fleste medlemsstater undtagen dog beslutningen om ensartet fremlæggelse af oplysninger om brugen af frekvenser i Fællesskabet. Nogle medlemsstater har i mellemtiden truffet foranstaltninger for at indføre en markedsbaseret tilgang i deres frekvensforvaltningspraksis (f.eks. Danmark, Grækenland, Nederlandene og Portugal). I november 2008 foreslog Kommissionen at ajourføre og forenkle GSM-direktivet med henblik på at gøre det muligt at introducere nye mobiltjenester, i første omgang UMTStjenester i frekvensbåndet 900 MHz. Flere medlemsstater foretog konkrete reguleringsindgreb for at gøre det muligt at udnytte frekvensbåndene 900 MHz og 1800 MHz til tjenester, som benytter sig af andre teknologier end GSM-teknologien. På EU-niveau vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en beslutning 13 om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS), der har til formål at oprette et indre marked for mobile satellittjenester over hele Fællesskabet. 13 Nr. 626/2008/EF. DA 14 DA

16 Der er tilsyneladende behov for en større indsats for at sikre en effektiv gennemførelse af kommissionsbeslutningerne om samordnet brug af frekvenser. Digitaliseringsudbyttet Nogle medlemsstater (f.eks. Det Forenede Kongerige, Finland og Frankrig) har udnyttet de muligheder, som er frembragt ved digitaliseringsudbyttet, til at udbrede innovative tjenester, men flere andre påtænker at afsætte det samlede eller hovedparten af digitaliseringsudbyttet til anvendelser inden for radio/tv-transmission. Nogle medlemsstater har endnu ikke truffet en afgørelse herom. Kommissionen vil i 2009 forberede de foranstaltninger, som er nødvendige for at reservere og samordne disse frekvensbånd på EU-niveau. 4. FORBRUGERSPØRGSMÅL Gennemskuelige takster En garanti for gennemskuelige takster og ajourførte oplysninger om standardkontraktvilkårene er en af grundpillerne i de forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, som er nedfældet i forsyningspligtdirektivet. Skønt der er behov for en yderligere indsats i den sammenhæng, har medlemsstaterne anerkendt behovet for foranstaltninger med henblik på at forbedre gennemskueligheden i taksterne. Der er i en række medlemsstater udviklet forskellige webbaserede, prissammenlignende værktøjer. Når sådanne værktøjer findes, er der en bemærkelsesværdig tendens til, at de udvider deres anvendelsesområde til at omfatte yderligere platforme samt bundtet adgang. Gennemskuelighed med hensyn til oplysninger om bredbåndshastigheder og fastholdelsen af bredbåndstjenesters kvalitet forekommer at være spørgsmål af stigende betydning for forbrugerne. Flere medlemsstater har taget initiativ til at sikre, at kunder indrømmes beskyttelsesklausuler med hensyn til den leverede bredbåndshastighed. I adfærdskodekser, frivillige aftaler med erhvervslivet og med forskellige foranstaltninger angående servicekvalitet, der er indført i Ungarn, Grækenland, Letland, Frankrig og Spanien, fastsættes klare krav med hensyn til bredbåndshastigheder. En række medlemsstater har også taget skridt til at sikre større åbenhed omkring priserne på særtjenester med overtaksering og andre tjenester, der benytter ikke-geografiske numre, hvor manglende oplysninger om prisfastsættelsen ofte giver anledning til bekymring. Forsyningspligt Efter en regelmæssig gennemgang af forsyningspligtdirektivets anvendelsesområde offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om emnet i 2008 og igangsatte derigennem en fremadskuende EU-debat om forsyningspligtens fremtid med særlig vægt på bredbåndstjenester. Flere medlemsstater har begrænset det nugældende forsyningspligtdirektivs anvendelsesområde, fordi nogle aspekter af forsyningspligten leveres af markedet, uden at der er behov for at udpege en eller flere specifikke virksomheder (f.eks. Danmark, Letland, Tjekkiet og Ungarn). I juni 2008 offentliggjorde EF-Domstolen en vigtig dom angående Frankrig, hvori den tager afstand fra en national regel om, at det kun er muligt at udpege selskaber, som er i stand til at varetage forsyningspligten på hele det nationale område. Medlemsstaterne har ifølge Domstolen pligt til at sikre, at forsyningspligtydelser stilles til rådighed på en omkostningseffektiv måde, samtidig med at principperne om objektivitet, ikke-diskrimination og et minimum af markedsforvridninger overholdes. DA 15 DA

17 Mange medlemsstater har tilsyneladende haft vanskeligt ved at etablere samlede abonnentfortegnelser og nummeroplysningstjenester, der omfatter alle fastnet- og mobilabonnenter, som har indvilliget i at være optaget heri. Kommissionen indledte i alt 11 overtrædelsesprocedurer i den anledning, som alle er indstillet, fordi tjenesterne er stillet til rådighed, bortset fra sagen mod Portugal, der er til behandling hos EF-Domstolen. Men der er endnu ikke adgang til samlede abonnentfortegnelser og nummeroplysningstjenester i Bulgarien og Rumænien. Tjenesteleverandører har givet udtryk for betænkeligheder ved de gebyrsatser, som mobilnetoperatører opkræver for opkald til nummeroplysningstjenester. DA 16 DA

18 Nummerportabilitet Nummerportabilitet tilbydes nu for både fastnet- og mobilnumre i alle medlemsstater undtagen Bulgarien (for fastnetnumre), idet sidstnævnte gør brug af sin dispensation i medfør af tiltrædelsesaftalen frem til januar I det forløbne år er antallet af numre, som kunderne har taget med sig, steget (14,1 mio. flere i 2008) 14. Siden indførelsen har 60,2 mio. abonnenter (10,3 % af mobilnumrene) taget deres nummer med sig til og med oktober 2008 (8,3 % til og med oktober 2007). Siden indførelsen af nummerportabilitet for fastnet har 26 mio. abonnenter taget deres nummer med sig til og med oktober 2008 (en stigning på 37 % i forhold til oktober 2007). Der er meget stor forskel på de priser, som anvendes for nummerportabilitet. Selv om der ikke anvendes engrosgebyrer i nogle lande, f.eks. Estland og Spanien (for mobilnumre) og Tyskland (for fastnetnumre), er disse gebyrer helt op til 49 EUR for fastnetnummerportabilitet i Slovakiet og 45 EUR for mobilnummerportabilitet i Malta. Antal dages ventetid på at opnå mobilnummerportabilitet. Oktober 2008 (EU-gennemsnit: 8,5 dage) Gennemsnitligt antal dage MT IE BE DE AT SI LU CZ EE LT ES FI SE CY HU FR PT EL LV NL RO BG SK IT PL Tidsaspektet er af afgørende betydning. I oktober 2008 var den gennemsnitlige ventetid i EU 8,5 dage for mobilnummerportabilitet og 7,5 dage for fastnetnummerportabilitet (7,8 dage i oktober 2007). Ventetiden varierer betydeligt medlemsstaterne imellem, uden at dette kan begrundes med nationale omstændigheder. Der er derfor et betydeligt råderum til at nedbringe ventetiden i forbindelse med nummerportabilitet, og Kommissionen har i den anledning anbefalet én dags varighed i sine forslag til revision. Mindst seks medlemsstater (Det Forenede Kongerige, Portugal, Spanien, Slovakiet, Italien og Polen) har foreslået at afkorte ventetiden i forbindelse med nummerportabilitet til mellem en og fem dage. 14 Tal for Det Forenede Kongerige står ikke til rådighed. DA 17 DA

19 Antal dages ventetid på at opnå fastnetnummerportabilitet. Oktober 2008 (EU-gennemsnit: 7,5 dage) Gennemsnitligt antal dage BE SI FR UK DE ES MT AT FI CY EL IE IT NL RO SK EE PT CZ SE PL (Data fra Danmark og Luxembourg er ikke disponible) Det europæiske alarmnummer 112 Det fælles europæiske alarmnummer 112 kan nu gratis benyttes til at kontakte nødhjælpstjenester fra fastnet- og mobiltelefoner overalt i EU. Der er dog fortsat plads til forbedring, f.eks. opkaldslokaliseringsdata for 112-opkald fra mobiltelefoner, håndtering af opkald og opmærksomhedsskabende aktiviteter. Overtrædelsesproceduren mod Bulgarien for ikke at give adgang til 112-alarmnummeret blev indstillet i begyndelsen af 2009, og ud af syv overtrædelsesprocedurer for ikke at have sikret, at opkaldslokaliseringsdata for 112-opkald står til rådighed fra januar 2009, er der afsagt dom i fire (Nederlandene, Litauen, Slovakiet og Italien). Slovakiet har som det eneste land efterkommet Domstolens afgørelse. Derudover iværksatte Kommissionen en overtrædelsesprocedure mod Italien for ikke at have sikret, at håndteringen og modtagelsen af 112-opkald er lige så effektiv som opkald, der foretages til andre, nationale alarmnumre. I juni 2008 lancerede Kommissionen et websted 15 om 112-alarmnummeret med oplysninger på alle officielle EU-sprog. Som et yderligere led i udbredelsen af kendskabet til 112- nummeret blev den 11. februar udnævnt til europæisk 112-dag, og Kommissionen vil fortsat gøre opmærksom på 112-nummeret og udbrede bedste praksis blandt medlemsstaterne. Databeskyttelse i forbindelse med elektronisk kommunikation På trods af internationale samarbejdsinitiativer om håndhævelse er det stadig en udfordring at opnå reel fortrolighed og sikring for elektronisk kommunikation - især over internettet - som illustreret ved adskillige brud på netsikkerheden eller kontroversielle internetbaserede markedsføringsstrategier i medlemsstaterne (f.eks. Tyskland, Det Forenede Kongerige og Malta). 15 DA 18 DA

20 5. KONKLUSION I 2008 voksede telekommunikationssektoren fortsat, og den viser god modstandsdygtighed i den aktuelle vanskelige økonomiske situation. Ganske vist forbedres konkurrencen, og nye teknologier udbredes, men der er tegn på manglende ensartethed i reguleringsmetoderne med hensyn til at fjerne tilbageværende flaskehalse og udbrede fiberkabler. I et stadig mere udfordrende miljø er det afgørende at sikre en effektiv gennemførelse og ensartede reguleringsmetoder, og dette er centrale mål for reformen af lovrammerne, som Kommissionen iværksatte i november Revisionen må afsluttes hurtigst muligt for at bringe det indre marked nærmere virkeliggørelsen, give markedsdeltagerne retssikkerhed og frembringe flere fordele for forbrugerne. DA 19 DA

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2008 KOM(2008) 572 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU Karoline Garm Nissen og Maria Hove Pedersen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den globale økonomiske krise og aktive finanspolitiske lempelser førte til, at

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Christian Ølgaard, Erhvervs- og Vækstministeriet Børsmæglerforeningens årsmøde fredag den 8. marts 2013 Et dansk investeringsefterslæb

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2014 COM(2014) 228 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere