KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 140 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET STATUSRAPPORT OM DET INDRE EUROPÆISKE MARKED FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION I 2008 (14. RAPPORT) {SEK(2009) 376} DA DA

3 1. INDLEDNING Sektoren for elektronisk kommunikation i EU tilvejebringer fortsat markante fordele til brugere og forbrugere. EU-landene er verdens førende med hensyn til udbredelse af bredbånd, mobilinternettet er i hastig vækst, priserne for de fleste tjenester falder fortsat, og forbrugerne benytter i stigende omfang bundtede tjenester. Skønt sektoren ikke er uberørt af den aktuelle økonomiske krise 1, kan der konstateres en vis modstandsdygtighed takket være de relativt kraftige likviditetsstrømme, som følger af, at basistelekommunikationstjenesterne har karakter af nødvendighedsvarer, og at de stadig oftere udbydes til en fast sats, samt takket være en relativt lav gæld. Indtægterne stiger fortsat, og målt i absolutte tal vokser sektoren hurtigere end økonomien som helhed. Men de stadig mere udfordrende vilkår gør det nødvendigt at vedtage reguleringstiltag, hvormed forudsigeligheden og retssikkerheden øges, og der skabes lige konkurrencevilkår på EU s indre marked. Trods de opnåede fordele for forbrugerne hindres udnyttelsen af det konkurrenceprægede telekommunikationsmarkeds fulde potentiale stadig af en ineffektiv og uensartet gennemførelse af lovgivningen. Eksempelvis er den næste generation af accessnet (NGA) fragmenteret, og mobiltermineringstakster fastlægges fortsat efter uensartede metoder. Der er behov for en mere sammenhængende indfaldsvinkel til sådanne nye og eksisterende reguleringsmæssige udfordringer med henblik på at forbedre retssikkerheden og give både forbrugere og virksomheder mulighed for at drage fordel af et styrket og mere konkurrencepræget indre marked. Som led i bestræbelserne på at sikre en effektiv og ensartet lovgivning lægger Kommissionen i øjeblikket sidste hånd på en henstilling om reguleringen af fastnet- og mobiltermineringstakster, og den forbereder en henstilling om reguleret adgang til NGA. Mere generelt tilsigter Kommissionens forslag 2 om at reformere EU s rammebestemmelser at øge forbrugernes indflydelse, sætte skub i en ægte konkurrence og fjerne strukturelle hindringer, som stadig blokerer for udviklingen af det indre marked. Disse forslag drøftes på nuværende tidspunkt i Europa-Parlamentet og Rådet. Denne meddelelse vedrører udviklingen i sektoren for elektronisk kommunikation i MARKEDSUDVIKLINGEN EU s telekommunikationssektor voksede fortsat i 2008 med 1,3 % 4 i absolutte tal, hvilket skal sammenholdes med en real BNP-vækst på 1 % for økonomien som helhed. Sektoren modstår den aktuelle kraftige forværring af det økonomiske klima relativt bedre end andre sektorer takket være likviditetsstrømmenes stabilitet hos de fleste operatører, men må som resten af økonomien nu imødese vanskeligheder med adgangen til kredit, hvilket uvægerligt påvirker sektorens investeringskapacitet. Priserne for de fleste standardkommunikationstjenester fortsatte med at falde, og sektoren for elektronisk kommunikation har fortsat en inflationsdæmpende virkning. Samlet set var den gennemsnitlige europæiske forbruger af elektroniske kommunikationstjenester bedre stillet i 2008 end året før Den aktuelle krise afviger fra tilbagegangen i 2002, som specifikt påvirkede telekommunikationssektoren. KOM(2007) Medmindre andet fremgår, beskriver rapporten situationen pr. 31. december 2008, mens markedsoplysningerne gælder pr. 1. oktober EITO november DA 2 DA

4 Udvikling i inflation og detailpristelefoni ( ) Inflation (gennemsnit EU-27) Fastnet-detailpris (EU-gns. for indenlandsk opkald på 3 minutter) Mobilnet-detailpris (bruger i mellemkategorien) Forbrugerne fik også gavn af nye tjenesters større udbredelse, f.eks. mobilbredbånd og faste fiberbredbåndsnet, hvilket øgede mulighederne for konkurrence mellem nettene. Et særligt væsentligt aspekt i 2008 var stigningen i såvel fastnettets som mobilnettets nummerportabilitet, som gør det lettere at skifte udbyder, og som er afgørende for at sætte skub i konkurrencen. EU bidrog også til denne tendens ved at gribe ind, når konkurrencen var utilstrækkelig til at frembringe lavere priser. Et godt eksempel er EU s roamingforordning 5, der har ført til prisfald for roaming i størrelsesordenen 60 %. Anvendelsesområdet for roamingforordningen, som aktuelt drøftes i Europa-Parlamentet og Rådet, forventes i 2009 at blive udvidet til at omfatte unaturligt høje priser for sms og dataroamingtjenester. Investeringer og indtægter I 2008 udgjorde telekommunikationssektorens indtægter mere end 52 % af IKT-sektorens samlede indtægter. Det fremgår af data for 2007, som er indsamlet af de nationale tilsynsmyndigheder, at indtægterne i EU s telekommunikationssektor udgjorde næsten 357 mia. EUR eller 2,9 % af BNP. 5 DA 3 DA

5 Telekommunikationssektorens indtægter og investeringer i % af BNP, 2007 Gennemsnitsindtægt for EU's telekommunikationssektor: 2,90 % af BNP 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% LU SE NL AT IE FI FR DK DE LT UK IT EU BE SI CY SK RO LV EL CZ ES PL PT MT EE HU BG Telekommunikationssektorens indtægter i alt Telekommunikationssektorens investeringer i alt Investeringsdata for Nederlandene og Det Forenede Kongerige stammer fra OECD-skøn. Indtægter fra telekommunikationstjenester mia. EUR Europa Nordamerika Asien-Stillehavsregionen Grafikken omhandler ikke EU-27, men overslag for den europæiske region. "Europa" omfatter Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrig, Grækenland, Italien, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rusland, Sverige, Finland og UK. I 2007 øgedes investeringerne med ca. 1,5 % og markerede dermed vækst for sjette år i træk. Denne tendens forventes at ville fortsætte i dog med en aftagende stigningstakt som følge af finanskrisen 6. Telekommunikationssektorens markedskapitalisering er aftaget siden begyndelsen af 2008, men ikke så markant som i andre sektorer. Dow Jones SXKP 7 indekset, der måler den samlede sektors resultater, er aftaget med 20 %, hvilket skal sammenholdes med 25 % for økonomien som helhed EITO november Dow Jones SXKP Telecoms Index (pr. 22. august 2008): der findes yderligere oplysninger herom i bilaget. Jf. Dow Jones 50 Stoxx Index. DA 4 DA

6 Mobiltjenester Mobilmarkedet udgør fortsat den mest dynamiske del af sektoren for elektronisk kommunikation grundet den stigende mængde teletrafik og mobilbredbåndets gennembrud. Generelt faldt priserne for mobiltjenester i årets løb, hvilket hovedsagelig skyldes faldende priser for mobiltaletjenester og indenlandsk sms. De deraf følgende lavere indtægter for operatørerne er imidlertid delvist opvejet af en øget trafikmængde. Som det fremgår af nedenstående grafiske afbildning, varierer priserne i EU betydeligt. Nogle af udsvingene kan udmærket skyldes forskelle i lokalt betingede omkostninger og købekraft, nogle kan skyldes forskellige forretningsmodeller, og nogle kan skyldes forskellige konkurrencevilkår, men udsvingene er generelt set så betydelige, at de næppe kan henføres til sådanne faktorer alene. Forskelle i medlemsstaternes regulering bidrager tilsyneladende mærkbart til disse udsving. Pris pr. minut mobiltaletid EU-gennemsnit 0,14 EUR, ,30 0,27 0,27 0,25 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 0,00 CY BG LT AT RO PL DE EE IE SI IT SE PT CZ FR EL SK ES UK LV HU BE NL LU MT DK CZ: inkl. moms - DK, EL og LU: inkl. indtægter fra datatjenester og abonnementer DA 5 DA

7 40 Simpelt gennemsnit af alle omfattede mobiloperatører Median-forbrugskurv udgave 35 36, ,42 EUR pr. måned inkl. moms ,82 25,50 24, EU25/EU27 I forbindelse med ovenstående grafik er OECD-kurvmetoden fra 2002 anvendt 9. Siden 2004 er mobiltelefonipriser - målt efter den såkaldte "OECD-kurvmetode" - aftaget med 34,5 % for alle forbrugerprofiler. Mobilinternettjenester står nu for ca. 3 % af sektorens omsætning og viser fortsat tydelige tegn på vækst. Den voksende efterspørgsel efter mobilbredbåndstjenester dokumenterer behovet for en mere koordineret strategi til forvaltning af frekvensressourcer på fællesskabsplan, hvilket er et af de vigtigste formål med Kommissionens forslag til revision. Sms står for skønsmæssigt 11 % af mobiloperatørernes samlede indtægter. Priserne pr. sms er fortsat stabile, men operatørerne benytter pakker med fri sms, hvilket kan være meget billigt pr. sms på nationalt plan og generere betydelige trafikmængder. Sidste år blev det åbenbart, at nogle operatører var begyndt at udbyde datatjenester med faste takster for datatransmission. Indtægterne fra mobilinternettjenester er højere i Europa end i USA. Men disse tendenser på nationalt plan afspejles ikke i priserne for sms-roaming og i et vist omfang priserne for dataroamingtjenester, som fortsat er uberettiget høje i hele EU. Af disse grunde har Kommissionen fremlagt forslag om at udvide den nugældende forordning om roaming til at omfatte sådanne tjenester. Den gennemsnitlige dækningsgrad for mobiltjenester i EU, som allerede sidste år lå på et meget højt niveau, fortsatte væksten fra 112 % til 119 % 10. Brugen af "3G"-tjenester stiger også, og det anslås, at der ved udgangen af 2008 var ca. 91,3 mio. brugere i EU (15,5 % af 9 10 Nærmere oplysninger herom kan findes i bilagene. Ifølge OECD-data var dækningsgraden for mobiltjenester 87 % i USA og 84 % i Japan i DA 6 DA

8 mobiloperatørernes samlede antal abonnenter). De førende operatørers gennemsnitlige markedsandel aftog med ca. 3 % efter at have været stabil i de seneste to år. Mobilabonnenters dækningsgrad i EU (baseret på aktive mobilabonnenter) % ,2% 111,8% 119,0% 120% Mio. abonnenter ,6% 386,61 95,0% 436,68 478,38 553,46 592,22 100% 80% 60% 40% Dækningsgraf for EU % 0 Okt Okt Okt Okt Okt % EU-abonnenter Dækningsgrad for EU Mobiltermineringstakster De nationale tilsynsmyndigheders indgriben har reduceret mobiltermineringstaksterne yderligere, selv om de stadig er relativt høje. I oktober 2008 var gennemsnitsværdien af disse takster 8,55 eurocent, dvs. et fald på 11,6 % i forhold til 9,67 eurocent i oktober Der er stadig store udsving mellem de individuelle takster fra 2,10 cent i Cypern til 15,92 cent i Bulgarien. Taletelefoni på fastnettet I 2008 fortsatte faldet inden for det traditionelle fastnetmarked for taletelefoni med 5 % målt på indtægter svarende til udviklingen i Denne tendens forklares stort set ved, at tjenester over traditionelle koblede net substitueres med mobil- og bredbåndstjenester (f.eks. taletelefoni over bredbåndsnettet). De etablerede fastnetoperatørers markedsandele stabiliseres gennemsnitligt set, selv om deres markedsandele er øget i nogle lande. Der er sket en betydelig stigning med hensyn til direkte adgang via alternative operatører: fem procentpoint mellem juli 2007 og juli 2008 til 18,6 % af abonnenterne. Priserne stabiliseres overordnet set, selv om de er steget på visse markeder for lokalopkald. Engrospriserne stabiliseres også på markedet for fastnetsamtrafik. DA 7 DA

9 Andel af abonnenter med direkte adgang via det etablerede selskab, juli 2008 EU-gennemsnit: 81,4% 100% 80% 60% 63,50% 68,00% 75,00% 78,00% 78,00% 78,13% 78,76% 79,00% 81,00% 81,32% 81,74% 83,00% 83,59% 84,70% 88,00% 89,30% 91,90% 92,20% 94,60% 95,00% 95,27% 95,70% 96,00% 98,10% 99,00% 99,84% 40% 20% 0% PT RO NL EE PL ES UK DK DE MT IT AT FR BE SE SI HU EL LU CY SK CZ BG LT FI IE Direkte adgang EU-gns. juli 2008 VoIP og konvergens VoIP erstatter fortsat den traditionelle fastnettaletelefoni. Markedsandelen for forvaltede VoIP er næsten fordoblet til 8,33 % af EU-markedet. 12,25 % af Europas befolkning abonnerer nu på tilbud om bundtet adgang, hvilket er en stigning på 33,3 % i forhold til sidste år 11. Takster Taksterne for både tre-minutters og ti-minutters indenlandsopkald faldt med 11,7 % i årets løb, hvilket er det største fald siden Bundtet adgang betyder et kommercielt tilbud på to eller flere tjenester, der udbydes samlet og til en samlet pris. DA 8 DA

10 250 Priser for indenlandsopkald Vægtet gennemsnit EU27 212, ,6 Eurocent, inkl. moms ,7 52,2 132,8 41,6 117,2 107,4 105,0 37,0 34,1 33,4 91,3 29,6 76,4 75,4 75,2 66,4 25,6 25,7 25,7 22, Pris for indenlandsopkald, 3 min Pris for indenlandsopkald, 10 min Bredbånd Det faste bredbåndsnet øgede fortsat sin dækning i 2008 med 14 mio. nye forbindelser, hvilket bringer det faste bredbåndsnets dækningsgrad op på 22,9 % i gennemsnit for EU. 40% Det faste bredbåndsnets dækningsgrad i EU - fastnetbredbåndsforbindelser pr. 100 indbyggere (januar 2009) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 10,9% 11,2% 11,7% 13,2% 13,4% 16,3% 16,5% 17,1% 17,4% 17,5% 18,2% 19,0% 20,2% 20,2% 21,0% 21,4% 22,9% 23,9% 24,6% 27,5% 27,5% 27,7% 28,4% 28,8% 30,7% 31,3% 36,2% 37,3% 0% SK BG RO PL EL HU PT CZ LV LT CY IT ES IE SI AT EU27 MT EE DE BE FR UK LU FI SE NL DK Data for NL pr. oktober 2008 De førende EU-lande indtager fortsat en solid førerposition globalt set inden for bredbåndsdækning. Ni EU-lande befinder sig pt. foran USA, og EU er ved at hale ind på Japan og Australien. DA 9 DA

11 Internationale bredbåndsdækningsgrader - de 25 med den højeste dækning (1. juli 2008) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 18,9% 19,1% 19,4% 20,4% 20,4% 20,8% 21,6% 23,0% 23,5% 23,6% 25,0% 26,1% 26,3% 26,4% 26,9% 27,3% 27,9% 30,5% 31,0% 31,2% 32,3% 32,7% 33,4% 35,7% 37,0% 10% 5% 0% Kilde: COCOM, juli 2008 (EU-lande); OECD, ultimo juni 2008 (tredjelande) Afstanden mellem medlemsstaten med den højeste og den laveste bredbåndsdækning i Europa mindskes, selv om forskellen stadig er markant: 26,3 procentpoint skiller medlemsstaten med den laveste dækning (Slovakiet) fra medlemsstaten med den højeste dækning (Danmark). DSL er stadig den mest udbredte bredbåndsteknologi i EU, men alternative teknologier vinder terræn (fiber og trådløs). Den markante vækst inden for produkter baseret på lokal ubundtet adgang fortsætter og udgør nu 69,3 % af DSL-forbindelser, som benyttes af alternative operatører. Engrospriser for adgang er faldende. Kommissionen vil tage konsekvenserne af denne udvikling op til overvejelse i sin henstilling om NGA. DA 10 DA

12 Priser for bredbåndsabonnementer falder fortsat. 65,00 Prissammenligning for median-tilbud i EU-27, samlet omkostning pr. måned i EUR/KKP (inkl. moms) 60,00 55,00 50,00 52,10 48,60 46,67 55,76 45,00 42,52 40,00 35,00 30,00 28,19 30,28 33,28 28,19 38,24 30,95 36,89 25,00 Kurv " kbps" Kurv " kbps" Kurv "1-2 Mbps" Kurv "2-4 Mbps" Kurv "4-8 Mbps" Kurv "8-20 Mbps" April 07 April 08 Tre fjerdedele af bredbåndsforbindelserne i EU har downloadhastigheder på 2 megabits pr. sekund (Mbps) og derover, og denne hastighed er tilstrækkelig til eksempelvis at modtage tv over Internettet. 100% Faste bredbåndsforbindelser opdelt på hastighed - januar % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU Over 144 Kbps, men under 2 Mbps 2 Mbps og derover (men under 10 Mbps) 10 Mbps og derover CZ, FR, HU, NL, AT og RO forelagde ikke data herom Mobilbredbåndsnettet er ved at få sit gennembrud (med en dækningsgrad på 13 % i gennemsnit). Antallet af mobilbredbåndsforbindelser, som kun benytter dedikerede datakort/modemer/nøgler, er dog betydeligt lavere (ca. 2,8 % dækning). Mobilbredbåndsabonnementer er ved at udvikle sig til et levedygtigt alternativ til faste bredbåndsforbindelser i DA 11 DA

13 en række lande, selv om mobilteknologiers transmissionshastigheder almindeligvis er lavere, end det er tilfældet for kabelteknologier. 12,0% Mobilbredbåndsnettets dækningsgrad - dedikerede datakort/modemer/nøgler januar ,0% 11,4% 8,0% 8,3% 9,1% 6,0% 6,3% 6,6% 4,0% 2,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,5% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,6% 1,6% 2,3% 2,3% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,9% 3,4% 4,0% 4,7% LV CY BG LU BE MT RO FR EL SI DE ES CZ PL EU IT LT SK DK IE SE PT FI AT EE, HU, NL og UK forelagde ikke data herom Medlemsstaternes politiske bestræbelser på at slå bro over den digitale kløft begynder at vise resultater, men der må gøres mere for at mindske afstanden yderligere. Ved udgangen af 2007 kunne 93 % af Europas befolkning få adgang til DSL-net, selv om 30 % af befolkningen i landdistrikterne endnu ikke har fået adgang LOVRAMMERNE De institutionelle rammer De nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed Uafhængige nationale tilsynsmyndigheder er en forudsætning for at sikre en retfærdig og effektiv regulering af sektoren. Uafhængigheden kan navnlig være i fare i de tilfælde, hvor medlemsstaterne stadig har kontrol over operatører. Kommissionen måtte indlede overtrædelsesprocedurer mod Litauen, Letland og Luxembourg for at sikre en reel adskillelse af myndigheds- og ejerskabs/kontrolfunktioner. Sagen vedrørende Luxembourg blev indstillet i begyndelsen af Betingelser i henseende til udnævnelse eller afskedigelse af lederen af den nationale tilsynsmyndighed fik Kommissionen til at indbringe Polen for Domstolen og iværksætte en overtrædelsesprocedure mod Rumænien. Kommissionen undersøger også baggrunden for afskedigelsen af lederen af den slovakiske nationale tilsynsmyndighed. En reel adskillelse af myndigheds- og ejerskabsfunktionerne førte til, at Kommissionen indstillede sin overtrædelsesprocedure i den forbindelse mod Bulgarien. De nationale tilsynsmyndigheders beføjelser og ressourcer Selv om ressourcetildelinger fortsat giver anledning til betænkeligheder i nogle medlemsstater, har hovedparten af de nationale tilsynsmyndigheder overordnet set fået overdraget de egnede juridiske beføjelser til at udføre de opgaver, som er udstukket i lovrammerne. Kommissionen indledte en overtrædelsesprocedure mod Sverige for ikke at have en myndighed, som kunne tage sig af tvister om samtrafik. 12 KOM(2008) 572 vedrørende forsyningspligtens omfang Kommissionen åbnede en debat om forsyningspligtens fremtid med særlig henvisning til bredbåndstjenester. DA 12 DA

14 Klagesager Systematiske klager og langtrukne procedurer undergraver fortsat retssikkerheden og den faktiske gennemførelse af rammen i en række medlemsstater (f.eks. Belgien, Portugal, Rumænien, Sverige og Ungarn). Derimod er der gjort en indsats for at tage fat på dette forhold i Grækenland og Polen. Domstolen har i mellemtiden skabt klarhed over de typer af selskaber og brugere, der kan komme i betragtning til at anke de nationale tilsynsmyndigheders beslutninger, og antallet af parter, der kan komme i betragtning, forventes udvidet i visse medlemsstater (f.eks. Sverige), hvilket vil øge den retlige beskyttelse ved at forbedre konkurrenternes stilling. Reguleringsforanstaltninger Markedsanalyse Der er gjort mærkbare fremskridt med hensyn til den anden runde af markedsanalyser, og i nogle tilfælde er den tredje runde allerede påbegyndt (f.eks. Finland, Ungarn og Østrig). Efter nogle nylige meddelelser har alle medlemsstater med undtagelse af Bulgarien, Polen og Rumænien nu afsluttet den første runde af markedsanalyser. Afhjælpende foranstaltninger Mange medlemsstater gennemfører og håndhæver ikke deres afhjælpende foranstaltninger på korrekt vis eller i rette tid. I lighed med Det Forenede Kongerige har nogle andre medlemsstater overvejet muligheden for - og endog taget de første skridt til - en form for opsplitning af operatøren med stærk markedsposition. I Sverige er der vedtaget en lov, som sætter den nationale tilsynsmyndighed i stand til efter Kommissionens godkendelse at pålægge det etablerede selskab en funktionel adskillelse. På grundlag af erfaringerne med gennemførelsen af lovrammen vil Kommissionen fortsat støtte og arbejde sammen med de nationale tilsynsmyndigheder med henblik på at gøre markedet mere forudsigeligt og forbedre den retlige sikkerhed. Manglende ensartethed med hensyn til spørgsmålet om afhjælpende foranstaltninger er stadig et problem, som det fremgår af det følgende: Bredbåndstjenester Skønt flere access-produkter såsom bitstrømsadgang eller DSL uden primær telefonservice i sidste ende blev gjort tilgængelige i nogle lande (f.eks. Slovenien, Spanien og Tyskland), medførte problemer som manglende eller forsinket gennemførelse af de pålagte afhjælpende foranstaltninger, uhensigtsmæssige tekniske eller økonomiske betingelser for de tilgængelige access-produkter eller manglende ensartethed mellem betingelserne for forskellige accessprodukter, at disse produkter fik lav udbredelse, og at alternative operatører fik svært ved at konkurrere. Der er stor forskel på, hvordan medlemsstaterne fastsætter priskontrolforpligtelser på engrosmarkederne for bredbåndsadgang. Nogle nationale tilsynsmyndigheder benytter slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger, medens andre benytter omkostningsægthed som metode. Nogle nationale tilsynsmyndigheder har ikke været i stand til at gennemføre de omkostningsægthedsforpligtelser, som de har pålagt, og benytter i mellemtiden andre metoder såsom benchmarking (f.eks. Portugal og Polen). De nationale tilsynsmyndigheder må også imødese betydelige udfordringer med hensyn til reguleringen af tilbud om bundtet adgang for at garantere, at operatører fortsat er i stand til at konkurrere. DA 13 DA

15 Spørgsmålet om NGA er fortsat en reguleringsmæssig udfordring, og selv om mange nationale tilsynsmyndigheder begynder at overveje, hvordan NGA skal reguleres, og vedtager egnede foranstaltninger, befinder andre sig kun på et meget tidligt diskussionsstadium, hvilket skaber usikkerhed for operatører og manglende ensartethed mellem medlemsstaterne. Nogle nationale tilsynsmyndigheder ophævede pålagte forpligtelser for engrosmarkederne for bredbåndsadgang ved at definere forskellige geografiske markeder (Det Forenede Kongerige og Portugal). Mobiltjenester Mobiltermineringstakster beregnes stadig efter uensartede metoder. I nogle medlemsstater pålægges der ingen prisregulering, og mobiltermineringstaksterne forhandles derfor på markedsvilkår (f.eks. Slovakiet). Der er også fortsat forskelle i EU med hensyn til fastsættelse af symmetriske eller asymmetriske mobiltermineringstakster. Denne uensartede praksis har til følge, at mobiltermineringstaksterne som før nævnt svinger meget fra land til land. Fastnettjenester På markederne for opkaldsterminering anvendte medlemsstaterne forskellige omkostningsberegningsmetoder, f.eks. LRIC-model eller historiske omkostninger. Mange nationale tilsynsmyndigheder ophævede reguleringen af detailmarkederne for opkaldstjenester (f.eks. Tyskland, Spanien, Frankrig, Tjekkiet, Irland og Nederlandene). I forbindelse med Fællesskabets høringsproces observerede Kommissionen en praksis, ifølge hvilken markedsafgrænsningen ganske vist blev ændret for at tage højde for Kommissionens betænkeligheder, men de pålagte afhjælpende foranstaltninger i dette marked, hvor Kommissionens beføjelser er mere begrænsede, frembragte det samme resultat, som hvis markedsafgrænsningen ikke var blevet ændret. Kommissionens forslag om at reformere EU's lovrammer ville forebygge en sådan situation ved også at lade Kommissionen kunne gribe ind, når en national tilsynsmyndigheds forslag til afhjælpende foranstaltninger truer med at hæmme det indre markeds effektive funktion. Frekvensforvaltning Kommissionsbeslutninger om samordnet brug af frekvenser, der er vedtaget frem til 2007, er generelt set gennemført i de fleste medlemsstater undtagen dog beslutningen om ensartet fremlæggelse af oplysninger om brugen af frekvenser i Fællesskabet. Nogle medlemsstater har i mellemtiden truffet foranstaltninger for at indføre en markedsbaseret tilgang i deres frekvensforvaltningspraksis (f.eks. Danmark, Grækenland, Nederlandene og Portugal). I november 2008 foreslog Kommissionen at ajourføre og forenkle GSM-direktivet med henblik på at gøre det muligt at introducere nye mobiltjenester, i første omgang UMTStjenester i frekvensbåndet 900 MHz. Flere medlemsstater foretog konkrete reguleringsindgreb for at gøre det muligt at udnytte frekvensbåndene 900 MHz og 1800 MHz til tjenester, som benytter sig af andre teknologier end GSM-teknologien. På EU-niveau vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en beslutning 13 om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS), der har til formål at oprette et indre marked for mobile satellittjenester over hele Fællesskabet. 13 Nr. 626/2008/EF. DA 14 DA

16 Der er tilsyneladende behov for en større indsats for at sikre en effektiv gennemførelse af kommissionsbeslutningerne om samordnet brug af frekvenser. Digitaliseringsudbyttet Nogle medlemsstater (f.eks. Det Forenede Kongerige, Finland og Frankrig) har udnyttet de muligheder, som er frembragt ved digitaliseringsudbyttet, til at udbrede innovative tjenester, men flere andre påtænker at afsætte det samlede eller hovedparten af digitaliseringsudbyttet til anvendelser inden for radio/tv-transmission. Nogle medlemsstater har endnu ikke truffet en afgørelse herom. Kommissionen vil i 2009 forberede de foranstaltninger, som er nødvendige for at reservere og samordne disse frekvensbånd på EU-niveau. 4. FORBRUGERSPØRGSMÅL Gennemskuelige takster En garanti for gennemskuelige takster og ajourførte oplysninger om standardkontraktvilkårene er en af grundpillerne i de forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, som er nedfældet i forsyningspligtdirektivet. Skønt der er behov for en yderligere indsats i den sammenhæng, har medlemsstaterne anerkendt behovet for foranstaltninger med henblik på at forbedre gennemskueligheden i taksterne. Der er i en række medlemsstater udviklet forskellige webbaserede, prissammenlignende værktøjer. Når sådanne værktøjer findes, er der en bemærkelsesværdig tendens til, at de udvider deres anvendelsesområde til at omfatte yderligere platforme samt bundtet adgang. Gennemskuelighed med hensyn til oplysninger om bredbåndshastigheder og fastholdelsen af bredbåndstjenesters kvalitet forekommer at være spørgsmål af stigende betydning for forbrugerne. Flere medlemsstater har taget initiativ til at sikre, at kunder indrømmes beskyttelsesklausuler med hensyn til den leverede bredbåndshastighed. I adfærdskodekser, frivillige aftaler med erhvervslivet og med forskellige foranstaltninger angående servicekvalitet, der er indført i Ungarn, Grækenland, Letland, Frankrig og Spanien, fastsættes klare krav med hensyn til bredbåndshastigheder. En række medlemsstater har også taget skridt til at sikre større åbenhed omkring priserne på særtjenester med overtaksering og andre tjenester, der benytter ikke-geografiske numre, hvor manglende oplysninger om prisfastsættelsen ofte giver anledning til bekymring. Forsyningspligt Efter en regelmæssig gennemgang af forsyningspligtdirektivets anvendelsesområde offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om emnet i 2008 og igangsatte derigennem en fremadskuende EU-debat om forsyningspligtens fremtid med særlig vægt på bredbåndstjenester. Flere medlemsstater har begrænset det nugældende forsyningspligtdirektivs anvendelsesområde, fordi nogle aspekter af forsyningspligten leveres af markedet, uden at der er behov for at udpege en eller flere specifikke virksomheder (f.eks. Danmark, Letland, Tjekkiet og Ungarn). I juni 2008 offentliggjorde EF-Domstolen en vigtig dom angående Frankrig, hvori den tager afstand fra en national regel om, at det kun er muligt at udpege selskaber, som er i stand til at varetage forsyningspligten på hele det nationale område. Medlemsstaterne har ifølge Domstolen pligt til at sikre, at forsyningspligtydelser stilles til rådighed på en omkostningseffektiv måde, samtidig med at principperne om objektivitet, ikke-diskrimination og et minimum af markedsforvridninger overholdes. DA 15 DA

17 Mange medlemsstater har tilsyneladende haft vanskeligt ved at etablere samlede abonnentfortegnelser og nummeroplysningstjenester, der omfatter alle fastnet- og mobilabonnenter, som har indvilliget i at være optaget heri. Kommissionen indledte i alt 11 overtrædelsesprocedurer i den anledning, som alle er indstillet, fordi tjenesterne er stillet til rådighed, bortset fra sagen mod Portugal, der er til behandling hos EF-Domstolen. Men der er endnu ikke adgang til samlede abonnentfortegnelser og nummeroplysningstjenester i Bulgarien og Rumænien. Tjenesteleverandører har givet udtryk for betænkeligheder ved de gebyrsatser, som mobilnetoperatører opkræver for opkald til nummeroplysningstjenester. DA 16 DA

18 Nummerportabilitet Nummerportabilitet tilbydes nu for både fastnet- og mobilnumre i alle medlemsstater undtagen Bulgarien (for fastnetnumre), idet sidstnævnte gør brug af sin dispensation i medfør af tiltrædelsesaftalen frem til januar I det forløbne år er antallet af numre, som kunderne har taget med sig, steget (14,1 mio. flere i 2008) 14. Siden indførelsen har 60,2 mio. abonnenter (10,3 % af mobilnumrene) taget deres nummer med sig til og med oktober 2008 (8,3 % til og med oktober 2007). Siden indførelsen af nummerportabilitet for fastnet har 26 mio. abonnenter taget deres nummer med sig til og med oktober 2008 (en stigning på 37 % i forhold til oktober 2007). Der er meget stor forskel på de priser, som anvendes for nummerportabilitet. Selv om der ikke anvendes engrosgebyrer i nogle lande, f.eks. Estland og Spanien (for mobilnumre) og Tyskland (for fastnetnumre), er disse gebyrer helt op til 49 EUR for fastnetnummerportabilitet i Slovakiet og 45 EUR for mobilnummerportabilitet i Malta. Antal dages ventetid på at opnå mobilnummerportabilitet. Oktober 2008 (EU-gennemsnit: 8,5 dage) Gennemsnitligt antal dage MT IE BE DE AT SI LU CZ EE LT ES FI SE CY HU FR PT EL LV NL RO BG SK IT PL Tidsaspektet er af afgørende betydning. I oktober 2008 var den gennemsnitlige ventetid i EU 8,5 dage for mobilnummerportabilitet og 7,5 dage for fastnetnummerportabilitet (7,8 dage i oktober 2007). Ventetiden varierer betydeligt medlemsstaterne imellem, uden at dette kan begrundes med nationale omstændigheder. Der er derfor et betydeligt råderum til at nedbringe ventetiden i forbindelse med nummerportabilitet, og Kommissionen har i den anledning anbefalet én dags varighed i sine forslag til revision. Mindst seks medlemsstater (Det Forenede Kongerige, Portugal, Spanien, Slovakiet, Italien og Polen) har foreslået at afkorte ventetiden i forbindelse med nummerportabilitet til mellem en og fem dage. 14 Tal for Det Forenede Kongerige står ikke til rådighed. DA 17 DA

19 Antal dages ventetid på at opnå fastnetnummerportabilitet. Oktober 2008 (EU-gennemsnit: 7,5 dage) Gennemsnitligt antal dage BE SI FR UK DE ES MT AT FI CY EL IE IT NL RO SK EE PT CZ SE PL (Data fra Danmark og Luxembourg er ikke disponible) Det europæiske alarmnummer 112 Det fælles europæiske alarmnummer 112 kan nu gratis benyttes til at kontakte nødhjælpstjenester fra fastnet- og mobiltelefoner overalt i EU. Der er dog fortsat plads til forbedring, f.eks. opkaldslokaliseringsdata for 112-opkald fra mobiltelefoner, håndtering af opkald og opmærksomhedsskabende aktiviteter. Overtrædelsesproceduren mod Bulgarien for ikke at give adgang til 112-alarmnummeret blev indstillet i begyndelsen af 2009, og ud af syv overtrædelsesprocedurer for ikke at have sikret, at opkaldslokaliseringsdata for 112-opkald står til rådighed fra januar 2009, er der afsagt dom i fire (Nederlandene, Litauen, Slovakiet og Italien). Slovakiet har som det eneste land efterkommet Domstolens afgørelse. Derudover iværksatte Kommissionen en overtrædelsesprocedure mod Italien for ikke at have sikret, at håndteringen og modtagelsen af 112-opkald er lige så effektiv som opkald, der foretages til andre, nationale alarmnumre. I juni 2008 lancerede Kommissionen et websted 15 om 112-alarmnummeret med oplysninger på alle officielle EU-sprog. Som et yderligere led i udbredelsen af kendskabet til 112- nummeret blev den 11. februar udnævnt til europæisk 112-dag, og Kommissionen vil fortsat gøre opmærksom på 112-nummeret og udbrede bedste praksis blandt medlemsstaterne. Databeskyttelse i forbindelse med elektronisk kommunikation På trods af internationale samarbejdsinitiativer om håndhævelse er det stadig en udfordring at opnå reel fortrolighed og sikring for elektronisk kommunikation - især over internettet - som illustreret ved adskillige brud på netsikkerheden eller kontroversielle internetbaserede markedsføringsstrategier i medlemsstaterne (f.eks. Tyskland, Det Forenede Kongerige og Malta). 15 DA 18 DA

20 5. KONKLUSION I 2008 voksede telekommunikationssektoren fortsat, og den viser god modstandsdygtighed i den aktuelle vanskelige økonomiske situation. Ganske vist forbedres konkurrencen, og nye teknologier udbredes, men der er tegn på manglende ensartethed i reguleringsmetoderne med hensyn til at fjerne tilbageværende flaskehalse og udbrede fiberkabler. I et stadig mere udfordrende miljø er det afgørende at sikre en effektiv gennemførelse og ensartede reguleringsmetoder, og dette er centrale mål for reformen af lovrammerne, som Kommissionen iværksatte i november Revisionen må afsluttes hurtigst muligt for at bringe det indre marked nærmere virkeliggørelsen, give markedsdeltagerne retssikkerhed og frembringe flere fordele for forbrugerne. DA 19 DA

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne IP/08/1276 Bruxelles, den 28. august 2008 Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne Den 30. august bliver det billigere at ringe op og blive

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

EU kommer styrket ud af krisen

EU kommer styrket ud af krisen Analysepapir, januar 13 EU kommer styrket ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Finanskrisen har været hård og skaber stadig stor usikkerhed om især europæisk økonomi. Men krisen

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2008 KOM(2008) 572 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.11.2003 KOM (2003) 715 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid EN DA Konvergens Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid 1. Er den fælles praksis forskellig fra den tidligere praksis?

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere