Fra erhvervsuddannelse til arbejdsmarked. - faglærte med lav fagidentitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra erhvervsuddannelse til arbejdsmarked. - faglærte med lav fagidentitet"

Transkript

1 Fra erhvervsuddannelse til arbejdsmarked Anden delrapport om fagidentitet som drivkraft i arbejdslivet - faglærte med lav fagidentitet Preben Horsholt Rasmussen Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation

2 Fra erhvervsuddannelse til arbejdsmarked. En delrapport om fagidentitet som drivkraft i arbejdslivet faglærte med lav fagidentitet. LEO-serien nr. 38, 2009 Forfatter: Preben Horsholt Rasmussen Redaktion: Preben Horsholt Rasmussen Layout: Lisbeth Suhr ISBN: Udgivet af: LEO-gruppen Aalborg Universitet Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation Kroghstræde Aalborg Ø Tlf Fax

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Datamateriale og metode... 5 Resultater fra undersøgelse af uddannelsen i Resultater fra undersøgelse af overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked... 6 Undersøgelse af tese om forholdet mellem fagidentitet og ageren på arbejdsmarkedet... 6 Metode til undersøgelse af tesen... 7 Personer med lav fagidentitet en karakteristik... 8 Valg af uddannelse, forventninger, perspektiver samt social baggrund... 9 Kategorisering af oplæringsformer i virksomhederne Oplæringen set fra de unges perspektiv, mens de er under uddannelse Uddannelse og fagidentitet, faser og mønstre Uddannelsen vurderet efter henholdsvis 5 og 20 år på arbejdsmarkedet Hvilke konsekvenser har det for arbejdsmarkedet, at erhvervsuddannelserne udvikler faglærte med lav fagidentitet Erhvervsbiografier Sune - uddannet tømrer på EFG Janus er uddannet tømrer i 1983 (mesterlære) Sven er uddannet tømrer i 1983 (mesterlære) Carl er uddannet tømrer i 1983 (mesterlære) Kent er uddannet maskinarbejder i 1984 (mesterlære) Litteraturliste

4 Indledning Dette er den anden delrapport fra projektet om Erhvervsuddannelsernes Længerevarende Effekter (ERLE-projektet). Projektet undersøger langtidsvirkningerne af forskellig kvalitet i erhvervsuddannelserne. Der findes en hel del undersøgelser af, hvad og hvordan eleverne lærer i erhvervsuddannelserne, men hovedparten beskæftiger sig med læring på skolerne og med samspillet mellem læring på skole og i virksomhedspraktik. I ERLE-projektet er det centrale undersøgelsesspørgsmål hvad forskelle i oplæringskvalitet og oplæringskultur betyder for dannelsen af fagidentitet i de unge år, og om sådanne forskelle vil få langvarige konsekvenser for de faglærte, når de senere kommer ud på arbejdsmarkedet. Projektet stiller skarpt på om forskelle i virksomheders socialisering og kvalificering har betydning for dannelse af fagidentiteten i løbet af uddannelsen og dernæst om denne fagidentitet får langvarige konsekvenser. Til belysning af denne problemstilling er 30 faglærte blevet fulgt under deres uddannelse og igen fra de afsluttede deres uddannelse i og frem til De forhold der særligt undersøges i erhvervsforløbet er, hvad forskelle i kvalifikationer, engagement og uddannelsesmotivation betyder for deres evne til at agere på et turbulent arbejdsmarked. Da undersøgelsesperioden strækker sig over 23 år, indebærer det, at de faglærte oplever både op- og nedgange i konjunkturerne, hvorfor vi bliver i stand til at registrere, hvordan disse påvirker de faglærte på forskellig måde. Spørgsmålet er ikke kun, om de faglærte er i stand til at finde jobs og forblive i disse, men især at få klarlagt hvilken type jobs de søger og får og hvordan reagerer de på henholdsvis gode og dårlige jobs og hvad gør de for at forbedre deres jobsituation? Det er med andre ord kvalitative forhold i deres erhvervsforløb, der søges udforsket mere end det er deres jobstabilitet og lønforhold. Den centrale tese i projektet er, at den i uddannelsen dannede fagidentitet får en afgørende betydning for de faglærtes ageren på arbejdsmarkedet, det vil sige for erhvervsforløbet og dermed for de jobs de får. Man kan sige, at undersøgelsen søger at indfange konsekvenserne af en given fagidentitet i et livsløbsperspektiv for dermed at få nuanceret og præciseret fagidentitetsbegrebet og dets gyldighed. Skal man undersøge uddannelsernes effekter er det ikke tilstrækkeligt at se på, hvad der sker i selve uddannelsen. Det er nødvendigt at se uddannelse i et længere perspektiv. 1 Hvor den første delrapport omhandlede den gruppe af faglærte, der i uddannelsen dannede høj fagidentitet, drejer denne delrapport sig om dem, der har udviklet en lav fagidentitet i løbet af deres uddannelse. Det er en gruppe, der alle har været på virksomheder, hvor den faglige kvalificering har været af ringe kvalitet og hvor socialiseringen overvejende har været til de negative lønarbejderværdier. Det interessante spørgsmål bliver derfor, om en sådan virksomhedspraktik får nogle konsekvenser for de faglærte og deres erhvervsforløb, også når man ser på dette mere end 20 år efter uddannelsen. I en afsluttende rapport vil alle fire kategorier af fagidentitet blive analyseret og der vil blive foretaget en samlet konklusion på langtidseffekterne af kvalitetsforskelle i erhvervsuddannelserne. 1 Det må undersøges nøjere hvilke elementer i uddannelsen, der har en vedvarende effekt og hvilke, der ikke har. Sagt anderledes: Hvilke elementer fra uddannelsen socialisering og kvalificering har betydning for de faglærte i deres valg og beslutninger i erhvervsforløbet. 4

5 Datamateriale og metode Data Projektet er longitudinalt, idet de samme 30 personer, henholdsvis maskinarbejdere (i dag kaldet industriteknikere) og tømrere er fulgt over en periode på 22 år, fra de startede deres uddannelse i 1980 og til de afsluttede den i , og herefter igen frem til år Under deres uddannelse, som for alles vedkommende er foregået i Nordjylland, har der været anvendt en spørgeskemabaseret undersøgelse blandt 140 unge, der alle har gået på den samme tekniske skole i den samme periode. Blandt disse udvalgtes 32 personer (der senere er blevet reduceret til 30) ud fra kriterier om, at de skulle være fordelt på de to nævnte fag, på henholdsvis EFG og mesterlære, på store og små virksomheder samt at der skulle være personer med forskellig social baggrund imellem. Det sidste kriterium bestod i, at der skulle være lærlinge med forskellig vurdering af deres praktiksted anskuet ud fra et læringsperspektiv efter et halvt år på oplæringsvirksomheden. Dette kriterium var helt centralt i analysestrategien med henblik på at kunne måle på effekten af forskellig kvalitet i oplæringsvirksomhederne. Under uddannelsesforløbet blev de unge fulgt via forskellige metoder: Observationer af undervisningen i de klasser, som de gik i på teknisk skole, interviews med repræsentanter for de respektive virksomheder, mestre, værkførere eller lignende samt to interviewrunder med de unge, dels i starten og dels i slutningen af deres uddannelse. Efter uddannelsen er der blevet foretaget interviews med de samme personer to gange: Fem år efter uddannelsens afslutning i og igen i Resultater fra undersøgelse af uddannelsen i Analysen af det samlede materiale fra uddannelsen udmøntede sig i en kategorisering af lærlingene ud fra deres dannede fagidentitet 3. Denne bestod i fire kategorier, nemlig personer med hhv. høj og lav fagidentitet samt personer med fagidentitet med vægt på dispositionsmuligheder og fagidentitet med vægt på interaktionsmuligheder. Her skal kun beskrives ekstremerne, fordi de viser, hvor forskellige resultaterne af den samme uddannelse (indenfor et givent fag med undervisning på samme skole) kan vise sig at være. Efter uddannelsesforløbet blev høj fagidentitet beskrevet som en identitet, der stiller krav til arbejdets kvalifikationsmæssige niveau, til alsidighed og graden af kompleksitet i arbejdet og videre: I den høje fagidentitet ligger der altså et modstandspotentiale i forhold til forringelser i faglig henseende. Lærlinge med høj fagidentitet vil fortsætte med at arbejde inden for fagområdet, også selvom de vil videreuddanne sig (jf. Preben H. Rasmussen, 1984, side 895). Personer, der tilhørte kategorien lav fagidentitet, har en resignerende holdning til faget og deres fremtidsperspektiv er meget konfust. Dette skyldes blandt andet, at de har haft meget arbejde, hvor kvalifikationskravene har været lave samt at de ikke har mødt forbilleder i form af svende eller andre personer. Så uanset niveauet af undervisningen på teknisk skole er de blevet demotiverede, og er ofte endt med en overvejende instrumentel holdning til faget (jf. Preben H. Rasmussen, 1984, side 895f). 2 Alle interviews findes på bånd og er udskrevet, de seneste interviews i digitaliseret form. Observationer fra skolerne er udskrevet i rapportform, mens data fra spørgeskemaundersøgelsen findes lagret hos Dansk Data Arkiv. 3 Resultater fra undersøgelsen lavet i er publiceret i: Preben H. Rasmussen, Pukks-gruppen : Lærlinge, uddannelse og udbytning, bd. 3,side , Aalborg Universitetsforlag

6 De oprindelige forventninger til faget om at kunne fordybe sig er blevet transformeret til en ligegyldig holdning og faget ses oftest som middel til overlevelse. Udover at kvalifikationsniveauet har været lavt i de respektive virksomheder, har der også været tale om, at omgangsformerne har været autoritære og rigide, ligesom lærlingene oftest var placeret i bunden af virksomhedshierarkiet. Lærlingene udviklede et lavt selvværd og/eller blev meget kritiske overfor faget uden at de udviklede alternative forslag til løsninger for dem selv og deres fremtid (Preben H. Rasmussen, 1990). Resultater fra undersøgelse af overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked Den centrale problemstilling for undersøgelsen i bestod i belysningen af, om der var nogle sammenhænge mellem den i uddannelsen udviklede fagidentitet og så overgangen til og indplaceringen på arbejdsmarkedet: Var der nogle klare sammenhænge, som kunne dokumentere, at forskelle i fagidentitet betød noget for, hvilken position man fik i virksomhederne og for ens interesse og engagement i faget samt for om man blev kerne- eller randarbejdskraft. Her skal der ikke redegøres detaljeret for de fundne sammenhænge i denne del af forløbsundersøgelsen, men derimod vil jeg kort resumere et par hovedresultater, hvor fokus er på fagidentitetskategorierne og deres stabilitet, respektive labilitet. Undersøgelsen viste, (1) at alle faglærte med høj fagidentitet fastholdt og udviklede denne, jf. Preben H. Rasmussen, (2) at 2/3 af de unge med lav fagidentitet fortsat havde lav fagidentitet 5 år senere, og at ingen af disse har udviklet høj fagidentitet. Konsekvenserne af at komme ud på arbejdsmarkedet med en lav fagidentitet viser sig efter fem år at være, at det er vanskeligt for de pågældende at få de mere kvalikationskrævende og spændende jobs, hvorfor nogle af dem også foretrækker at tage ikke-faglært arbejde, hvor de måske kan få en bedre løn, om end prisen herfor kan være, at de ender som randarbejdskraft. Endelig viste undersøgelsen (3), at flere af de faglærtes faglige identitet er under opbrud, det vil sige at det kvalifikationsmæssige og/eller sociale grundlag for identiteten er under forvandling, hvorfor identiteten kan siges at være truet. Dette kan skyldes flere forhold, f.eks. at den teknologiske udvikling har været så hurtig, at deres kvalifikationer ikke er tilstrækkelige allerede få år efter uddannelsen, at en særlig arbejderkultur er under ændring, hvorfor den sociale del af fagidentiteten ikke længere har noget fodfæste, og derfor er i opbrud. Eksempler på fagidentitet i opbrud findes i alle kategorier af fagidentitet med undtagelse af høj fagidentitet, men den er mest udbredt hos personer med lav fagidentitet. Undersøgelse af tese om forholdet mellem fagidentitet og ageren på arbejdsmarkedet Resultatet af undersøgelsen lavet 5 år efter uddannelsen viste så klare sammenhænge mellem fagidentitet og den måde man agerer på ved overgangen til arbejdsmarkedet, at det ville være interessant at opstille og forfølge en tese om, at den fagidentitet, som man udvikler i uddannelsen, har en afgørende betydning for, hvordan man senere handler på arbejdsmarkedet. Antagelsen om sammenhængen går på, at den fagidentitet man har ved uddannelsens afslutning, har stor betydning for om man vil blive placeret som kerne- eller randarbejdskraft og hermed også influere på valg af job og virksomhed, og på krav til kvalifikationer og udviklingsmuligheder, herunder muligheder for indflydelse på job, organisation og ledelse samt deltagelse i kurser og anden form for uddannelse. En nærmere undersøgelse af denne tese ville kun være mulig ved at følge de samme personer i en længere periode med henblik på at undersøge langtidseffekterne af fagidentiteten. 6

7 Formålet skulle være en påvisning af, at uddannelsen og her særligt den del, der foregår i virksomhedspraktikken er central for det videre forløb, og at finde frem til, hvilke elementer i praktikken, der synes at have en særlig betydning for fagidentitetsdannelsen. Kan disse elementer præciseres nærmere, vil det også være muligt at argumentere for og udpege de forhold, der bør ændres i erhvervsuddannelsernes praktikdel. Desuden at se nærmere på og evt. revidere samspillet mellem praktik og skole, eftersom der i skoledelen er foretaget omfattende reformer over flere omgange. Aktualiteten af en sådan undersøgelse må antages at være høj, idet der også i dag er store forskelle i virksomhedernes måde at oplære på og der derfor fortsat vil være differentierende langtidseffekter for de faglærte, som vil påvirke arbejdsmarkedets kvalifikationsstruktur. Metode til undersøgelse af tesen Metoden til undersøgelse af tesen om fagidentitetens længerevarende effekter vil være dobbeltsporet. Den vil dels bestå i at undersøge nogle objektive forhold som antal job, ansættelseslængde, arbejdsløshedsperioder, beskrivelse af job- og virksomhedstype, deltagelse i kurser, videreuddannelse og lignende forhold, som kan være med til at give viden om de spor, som personerne følger i deres arbejds- og livsløb. Dernæst vil metoden bestå i en indkredsning af de faglærtes erfaringer med arbejde og fag samt deres overvejelser over de valg af jobs, kurser mv., som de har truffet i løbet af deres arbejdsliv. Analysen af fagidentitetens betydning vil både foregå konkret i forhold til de enkelte jobs og anskuet i livsløbsperspektivet. Metoden demonstreres senere i rapporten. 7

8 Personer med lav fagidentitet en karakteristik Formålet med dette afsnit er at give et kort signalement af gruppen, dens alder, uddannelsesperiode, fag samt geografisk placering og social baggrund. Der er i alt 9 personer med lav fagidentitet ved uddannelsens afslutning, heraf 7 tømrere og 2 maskinarbejdere. De er fordelt på 5 mesterlærlinge og 4 EFG ere. De er født i 1963 eller 1964 og afsluttede deres uddannelse i 1983/84. Ved gennemførelsen af det sidst foretagne interview i 2003 var de således 39 eller 40 år. Alle er opvokset i Nordjylland, 6 i Aalborg, eller en forstad hertil, og 3 på landet. I uddannelsesperioden er der en relativ stor arbejdsløshed, som også har påvirket aktiviteterne i de virksomheder, hvor personerne var i praktik. F.eks. var der nedgang i byggeriet, som får betydning for hvad tømrerlærlinge kan sættes til. Der skete store teknologiske ændringer inden for jern- og metalområdet med indførelse af numerisk styrede maskiner i 80 erne. Denne udvikling får konsekvenser for indholdet i erhvervsuddannelserne og ikke mindst i virksomhederne er der forskel på hvilke maskiner de har og dermed også på, hvilken viden og færdigheder de får om den nye teknologi. Ser man på de unges sociale baggrund, viser det sig, at 2 personer har forældre med længerevarende uddannelse (arkitekt og ingeniør), mens 5 har forældre, hvor begge er ufaglærte. De sidste to af de ni personer har forældre, hvor fædrene er ufaglærte og mødrene har en uddannelse som henholdsvis sygeplejerske og kontorassistent. På det tidspunkt, hvor de unge startede på deres uddannelse, var deres fædre beskæftiget som fabriksarbejder, chauffør, rengøringsassistent, pedel, gartnerimedhjælper, gårdejer, husmand og dem med længerevarende uddannelse var henholdsvis ingeniør i privat firma og ejendomsadministrator i eget boligselskab. Mødrene var fortrinsvis hjemmegående, men tre havde jobs som henholdsvis sygeplejerske, kogekone og hjemmehjælper og en enkelt var arbejdsløs. Omfattende forskning viser, at den sociale baggrund har stor betydning for valg af uddannelse og for hvordan man tackler mødet med uddannelsen (Erik Jørgen Hansen, 1995 og 2003, Pierre Bourdieu & J.-C. Passeron, 1990, J. Avis, 2006). Det viser sig også i nærværende projekt, at den sociale baggrund præger indstilling og forventninger til uddannelse. Således har de to personer, hvis forældre har en længerevarende uddannelse vanskeligt ved at tilpasse sig lønarbejdet det fysisk hårde arbejde og den kontante omgangsform på arbejdspladsen, hvilket står i kontrast til de øvrige unge. For de førstnævnte unge er dette forhold medvirkende til, at de oplever overgangen til praktik som en omvæltning i deres dagligdag og et brud på deres livsførelse. Som en ekstra ulempe er de begge blevet placeret i de pågældende virksomheder i kraft af forældrenes sociale position og netværk, og det er en fremgangsmåde, som vækker misbilligelse og påvirker de ansattes syn på de pågældende i negativ retning. I afsnit 3 skildres, hvordan forskellig klassebaggrund har betydning for, hvordan de unge tackler en uddannelse, som ikke lever op til deres forventninger og som angiveligt har et lavt kvalifikationsniveau. 8

9 Valg af uddannelse, forventninger, perspektiver samt social baggrund Erfaringerne med at gå i folkeskole kan sammenfattes således, at de alle har været skoletrætte og har haft vanskeligt ved at se formålet med at gå i skole specielt de sidste år. Men bortset fra to personer, har de klaret sig godt eller middel i skolen og det har således ikke været noget martyrium at gå i skole, det har blot været jævnt kedeligt, som en af dem siger. 4 Da de starter på den faglige uddannelse spiller den sociale baggrund tydeligvis en rolle for, hvordan de reagerer på uddannelsen. For eksempel reagerer unge fra arbejderklassen med en åben kritik af dårlige forhold i uddannelsen, mens unge, hvis forældre er selvstændige, søger at indrette sig og bider tænderne sammen i håb om, at det vil blive bedre. De førstnævnte unge er åbne og direkte i deres vurdering af uddannelsen, mens sidstnævnte helst undgår at kritisere uddannelse og mester, i hvert fald mens de er under uddannelse. Meget taler for, at deres sociokulturelle baggrund er afgørende for deres måde at reagere på. De unge med arbejderklassebaggrund har med sig fra deres opvækst, at man ikke skal forvente, at alt vil være godt og at der vil forekomme konflikter mellem arbejdsgivere og medarbejdere. Det er klassebaserede overleverede erfaringer, som de har med sig, erfaringer, som de unge med en selvstændig eller småborgerlig baggrund ikke har. Her gælder nærmere, at man selv må se at klare sig og det gør man ikke ved at være kritisk overfor ens mester. I stedet må man bedrive, hvad andre har kaldt selvsocialisering (Walter R. Heinz, 2000). Så det er grundlæggende en forskel i indstillingen til uddannelse og magtforhold i samfundet, som kommer til udtryk i forskellige reaktionsmønstre. 5 De unges motiv for valg af uddannelse har været at komme til at arbejde med noget praktisk og mere interessant arbejde end hvis de var blevet ufaglærte. Det er tydeligt, at de har forventninger til, at en faglig uddannelse vil give mulighed for mere spændende arbejde, en højere grad af selvstændighed samt større social sikkerhed. Specielt ønsket om at opnå social og økonomisk sikkerhed er højere end hos de øvrige grupper af fagidentitet. Kendskabet til faget har de fra skole, erhvervspraktik, familie og venner kort sagt det lokale miljø. Perspektivet er at skabe sig en karriere med et godt job, det vil sige sikkert og med flere udfordringer end hvis man var blevet ufaglært. To personer har dog et ønske om at komme til at læse videre, men det bliver aldrig til mere end et ønske. Med hensyn til selve faget eksisterer der blandt tømrerne en forventning om, at der vil være muligheder for at fordybe sig og ord som sysle og pusle indgår i forventningsbeskrivelsen til faget. Denne type forventninger kombineres hos flere med en erfaret og/eller overleveret viden om, at faget også er hårdt fysisk arbejde. En viden, som de unge med en arbejderklassebaggrund har med sig, og som giver dem hvad man kan kalde et realistisk syn på den kommende uddannelse. 4 En undersøgelse foretaget af Danske Skoleelever i 2010 viser, at halvdelen af skoleeleverne i 8.-9.klasse keder sig i skolen. Selv om undersøgelsens metode og datagrundlag i skrivende stund er usikkert, antyder den, at en stor del af eleverne i folkeskolen ikke finder undervisningen interessant. Det er med andre ord ikke et nyt fænomen. Min forskning blandt elever i erhvervsuddannelserne, arbejdsløse og kursister på voksenuddannelserne viser, at de elever, der overvinder det kedelige i at gå i folkeskole populært kaldet skoletræthed overvejende er personer, der har et klart perspektiv med deres uddannelse (Preben H. Rasmussen, 1984, 1987). 5 Bourdieu ville tale om, at de unge har forskellig habitus og at denne er central for den måde, som de reagerer på i uddannelsen. Jeg har andetsteds argumenteret for, at der i habitusbegrebet ligger en vis automatisme, der ikke giver aktørerne alternative handlingsmuligheder udover de i individerne inkorporerede dispositioner (Preben H. Rasmussen, 1998). 9

10 Kategorisering af oplæringsformer i virksomhederne I tømrerfaget blev der i projektet fremanalyseret tre oplæringsformer, hvor kun de to af dem nævnes her. I den tredje oplæringsform blev der ikke dannet faglærte med lav fagidentitet. Ved kategorien oplæringsform forstås en bestemt måde at socialisere og kvalificere lærlinge på i erhvervsuddannelserne, som praktiseres i en bestemt type af virksomheder. Oplæringsformen er konstrueret ud fra det empiriske materiale ved en systematisering og relatering af bestemte træk ved socialiseringen og kvalificeringen til en bestemt gruppe af virksomheder, som har fælles og fra andre virksomheder afgrænselige kendetegn (Preben H. Rasmussen, 1984, side 575 f.). Den første virksomhedstype bestod overvejende af store virksomheder med udbredt anvendelse af præfabrikerede materialer. Ofte var der tale om store byggeprojekter som f.eks. opførelse af haller, institutioner, terminaler og serieproduktion som eksempelvis rækkehuse. Kvalifikationsniveauet var normalt lavt det meste foregik på det sensomotoriske plan og dispositionsmulighederne var som følge deraf begrænsede. Den anden type virksomheder var i hovedsagen små og en stor del af arbejdet bestod i reparationsog ombygningsarbejde. Kvalifikationskravene varierede meget. Socialiseringen var i det væsentlige autoritær og disciplinerende. Virksomhederne satsede for det meste på, at lærlingene skulle stå til rådighed for svende og mester og være stik-i-rend-drenge i 1-2 år. Hvad angik de virksomheder indenfor maskinarbejderfaget, der uddannede faglærte med lav fagidentitet, var der specielt tale om én type: Det var normalt mellemstore eller store virksomheder med en hel del serieproduktion og med brug af numerisk styrede maskiner. Socialisering og kvalificering skete via en lang indføringsperiode med ensidigt og ikke kvalifikationskrævende arbejde, nærmest på et sensomotorisk reguleringsplan og med dårlige dispositionsmuligheder. Uddannelsen var i det hele taget stærkt afhængig af, om virksomhederne havde en politik for oplæringen (op. cit. side 577). 10

11 Oplæringen set fra de unges perspektiv, mens de er under uddannelse I dette afsnit præsenteres lærlingenes erfaringer med deres uddannelse og der lægges vægt på at fremstille forhold i uddannelsen, der har medvirket til dannelsen af lav fagidentitet. Fremstillingen baserer sig på materiale fra de to interviewrunder, der blev gennemført, mens de var under uddannelse. Indledningsvis gives der en karakteristik af gruppen med lav fagidentitet sådan, som den blev sammenfattet ved uddannelsens afslutning: Lærlinge med lav fagidentitet har en opgivende holdning til faget og deres fremtidsperspektiv er konfust. Dertil kommer, at den lave fagidentitet viser sig i form af en lav selvværdsfølelse. Man har ringe tillid til, at der findes bedre muligheder for uddannelse og arbejde, og hvis der gør, er man sikkert ikke selv i stand til at opnå en af disse mere attraktive pladser i samfundet (Preben H. Rasmussen, 1984, side 895f.). Lærlinge med et års basisuddannelse De lærlinge, der starter med et år på basisuddannelsen 6, oplever i løbet af uddannelsen en stor afstand mellem faget, som de har lært det at kende fra skolen og så den måde det praktiseres på i praktikvirksomheden. Her bliver deres forventninger om at kunne arbejde med træ efter tegning og med god tid til hele processen slået i stykker: Man skulle få et indblik i de forskellige ting, ikke. Og jeg ved sgu ikke det indblik jeg fik ude på skolen, der har vi jo hovedsagelig tagkonstruktioner, og det kan være, at jeg kommer til at lave sådan én i hele mit liv som tømrer, ikke. De siger ikke om noget alt det der masseproduktion og det..deres lort, bliklofter og jeg ved faneme ikke hvad. Det siger de (lærerne, red.) ikke noget om. Og fortsætter: Jeg anede ikke, at der var noget der hed gipsvægge, før jeg kom ud på arbejdspladsen. Men så ude på arbejdspladsen, der har jeg aldrig set et stykke træ (sagt efter 1 år i praktik). Disse lærlinge kritiserer skolen for ikke at have orienteret om faget, som det fungerer i praksis, men de er på den anden side glade for, at de har gået på skolen, for ellers ville de ikke have haft den viden om tømrerfaget som de har. De mister i løbet af praktiktiden motivationen for faget og samtidig de elementer til en fagidentitet, som de havde fået opbygget på skolen. Uddannelsen bliver noget, der skal overstås, ligesom lysten til at læse videre forsvinder hos dem, der før uddannelsens start havde en sådan. Efter 2 år i praktikvirksomheden sammenfatter en af lærlingene oplæringsperioden således: Jeg synes det er forkert, at læredrengene kommer ud på akkordarbejde. De skal med på spjæld og reparationer. Altså firmaet de ser på, at de kan tjene nogle penge der. Så er de sgu ligeglade med, hvor lærlingene bliver sendt hen. 6 Der er tale om EFG-elever, der har deres første år på teknisk skole, også kaldet basisåret, hvor man gennem valgfaser fik mulighed for at vælge den retning, man havde lyst til/mulighed for. EFG eksisterede fra

12 Ovenstående tyder på, at kontrasten mellem basisår og virksomhed får en del af de unge til at se virksomhederne som steder, hvor indtjeningen er vigtigere end det at udruste dem med kvalifikationer til et kommende arbejdsmarked. Den opfattelse de får af, at mesters indtjening er vigtigere end uddannelseselementet er samtidig et led i socialiseringen til arbejdsmarkedet som et sted, hvor økonomiske principper dominerer over andre forhold i uddannelsen og dette understøttes i det væsentlige af den oplæring lærlingene har været igennem i uddannelsens virksomhedsdel. Overgangen fra skole til praktikvirksomhed er for denne gruppe en stor omvæltning på alle de tre identitetsgivende parametre: Dispositions-, interaktions- samt kvalifikationsniveau og kvalifikationsanvendelsesmuligheder. Opfattelsen af hvad der er fagligt korrekt ændrer sig fra basisåret til tiden i virksomhedspraktikken. I førstnævnte periode mener lærlingene, at det de lærer på teknisk skole er det rigtige, mens de efter et års tid i virksomhedspraktikken skifter opfattelse til, at det vigtigste er, hvad man skal kunne i virksomheden, og det må skolen indrette sig efter: Vi skal lære det på skolen, som vi også skal kunne på arbejdspladsen. Det er nemlig i den praksis, der udspiller sig i virksomhederne, at man skal vise sit værd som faglært. Generelt betragter de unge basisåret som det fagligt korrekte, og dér skal det være fint og målene passe nøjagtigt, mens det på arbejdspladsen også drejer sig om andre ting som f.eks. tempo i arbejdet, kundens tilfredshed og hensynet til mesters overlevelse, som alle, der er på små virksomheder, fremhæver som noget centralt. Selvom de fleste af virksomhederne hævder, at det faglige er det primære i uddannelsen, viser praksis, at andre forhold som f.eks. ovennævnte ofte spiller en langt større rolle. Derfor var det en antagelse, som forskerne i projektet lavede ved uddannelsens afslutning, at virksomhedssocialiseringen har større effekt på, hvad de unge anser som vigtigst set i forhold til betydningen af kvalificeringen på teknisk skole. Det interessante er naturligvis, om den analyse holder stik, det vil sige om den har gyldighed udover uddannelsesperioden, nemlig når man ser på, hvordan de faglærte faktisk agerer på arbejdsmarkedet og hvordan de selv vil vurdere deres uddannelse efter flere års erfaringer på arbejdsmarkedet. Dette behandles i de følgende afsnit. Forventninger til faget transformeres til en realistisk opfattelse af hvad det vil sige at være faglært Forventninger til faget om at man skulle kunne fordybe sig og sysle med faget var forestillinger, som mange af de unge havde. Det var en del af deres forståelse af, hvad det ville sige at blive tømrer. Andre havde forventninger om, at det ville være spændende eller udfordrende. Selvom disse forventninger ikke er særligt præcise, angiver de dog en forventningshorisont, der skulle vise sig ikke at blive opfyldt hos nogen af dem. Det viste sig, at enten var der ikke udfordrende arbejde eller også var der manglende tid til at lave det i og dermed ikke tid til fordybelse. Det er en proces de fleste af lærlingene gennemgår: Fra at have haft forventninger til faget til at de efterhånden indser, at de ikke kan eller vil blive opfyldt. Der sættes en proces i gang, hvor de i starten reducerer deres forventninger til faget og siden følger resignation. Man kan også sige, at de bliver mere realistiske. Dette gælder især for de lave, der må blive en grad mere realistiske for at kunne tilpasse sig - end de øvrige fagidentitetskategorier. Senere begynder en anden proces, hvor de og det gælder alle på nær en enkelt person leder efter frirum i arbejdet, som giver dem en mening med arbejdet. Det kan f.eks. være det at arbejde udendørs: Så er det næsten lige meget hvad det er for noget arbejde, så er det frit på en måde. 12

13 I dannelsen af fagidentiteten spiller såvel teknisk skole som virksomhedspraktikken en rolle, men i tilfældet med gruppen af faglærte med lav fagidentitet er det desværre normerne fra praktikken, der får størst betydning for fagidentitetens konstituering. Desværre, fordi de identitetsgivende dimensioner på skolen bidrager langt mere til skabelse af en faglig identitet end de virksomheder, som danner lav fagidentitet. Flere af de unge siger i overensstemmelse hermed, at hvis de ikke havde gået på skolen, havde de ikke lært noget om faget. Der ligger heri en klar desavouering af de pågældende virksomheder som fagligt kvalificerende. Der må være mening med det man laver, selvom det kan være svært at se den. Flere med lav fagidentitet har gennemgået en så ensformig og ikke-kvalificerende uddannelse, at de har svært ved at finde en mening med det de laver og derfor konstruerer de en. I nogle tilfælde er det også for at give uddannelsen legitimitet overfor dem selv. Det følgende er et eksempel herpå: Oplæringen foregår i en maskinvirksomhed med 50 ansatte og der eksisterer i firmaet en personalepolitik, som har splittende virkning på de ansatte. Citatet ovenfor: Der må være en mening med det man laver, selvom det kan være svært at se den kunne være overskriften på den udlægning, som nogle af de unge med lav fagidentitet foretager, når de fortæller om en i alle henseender dårlig virksomhedsoplæring. På trods af ringe kvalitet i den faglige kvalificering lav alsidighed og ingen dybde og et ofte dårligt socialt miljø: autoritær ledelsesform og manglende sammenhold mellem medarbejderne, så fastholder nogle af personerne, at der har været en idé i deres oplæringsforløb, som det fremgår af følgende citat fra en lærling efter knap tre års uddannelse: Jeg synes da, at jeg godt kunne have tænkt mig at prøve noget mere, men efterhånden som man kommer frem i læretiden, så prøver man også mere, men at man havde prøvet det i starten havde selvfølgelig været sjovere, men det havde nok heller ikke gået så godt. Altså, der skal en vis tilpasning til, det tror jeg. Det skal gradvist blive sværere, sådan man kan det lette inden man kommer til det svære jo (Interview maj 1983): Det kan for en udenforstående være vanskeligt at se, hvordan denne tolkning afspejler det forløb, som lærlingen har været igennem. I citatet ovenfor laves også en dobbeltvurdering. Først hedder det: Det ville have været sjovere, hvis man havde lært noget i starten og dernæst en anden vurdering: Der skal ske en gradvis tilvænning til det svære. Min antagelse er, at lærlingen laver en revurdering af uddannelsesforløbet, som gør forløbet acceptabelt for den unge selv. Det er samtidig en tolkning, der afgrænser sig fra en kritik af virksomheden og dermed af virksomhedsledelsen. Denne afgrænsning er vigtig for ovennævnte og for andre der tolker åbenlyst urimelige forhold på denne måde fordi den er en forudsætning for at han kan tolke forløbet, som han gør nemlig som et nødvendigt forløb. Pointen i hans og andres - tolkning er, at virksomhedens oplæring med de meget negative former for socialisering og lave kvalifikationsmæssige oplæringsniveau, bliver vendt til en ligefrem positiv foranstaltning jf. at man skal kunne det lette inden man går til det svære, og at der skal en vis tilpasning til. 7 7 Vi har at gøre med et biografisk aspekt, hvor erfaringer tolkes, således at de kommer i overensstemmelse med personens egen forestilling om et rigtigt liv, i det her tilfælde om en god (acceptabel) faglig uddannnelsesudvikling. 13

14 Man kunne kalde dette fænomen for nødvendighedens logik, fordi det forener nogle objektivt kritisable vilkår i en subjektiv tolkning, som gør vilkårene acceptable. Denne tolkning af personens positive revurdering af oplæringsforløbet understøttes af, at personen, når det gælder kvalifikationsaspektet, udtaler sig langt mere kritisk og nuanceret om undervisningen på Teknisk Skole end overfor oplæringen på virksomheden. Ligesom oplæringen på virksomheden opfattes som en del af en tilvænningsproces, anskues også andre temaer i den faglige forståelse under denne vinkel. F.eks. den teknologiske udvikling i faget. Det er et gennemgående mønster i de lave lærlinges opfattelse af uddannelsen, at selvom om de finder den stærkt kritisabel, så vurderer de oplæringen for at være tilrettelagt på en måde, der har til hensigt at give de unge et godt udbytte af uddannelsen. Skønt den faglige udvikling har klare negative sider, opfattes den som delvis nødvendig for virksomhedens økonomiske overlevelse i konkurrencen. Det er min tese, at en sådan forståelse primært vil blive udviklet i virksomheder, hvor oplæringen for det første er præget af de negative lønarbejderkvalifikationers dominans og for det andet foregår på et lavt kvalifikationsniveau med ringe dispositions- og interaktionsmuligheder. 8 I hvilket omfang en sådan form for virksomhedsoplæring vil blive opfattet som hos ovennævnte, vil afhænge af det enkelte individs sociokulturelle ballast, herunder motivet for at gå i gang med uddannelsen samt forventninger til og perspektiv med samme. Om at stå til rådighed permanent og overfladisk instruktion Det første år i virksomhedspraktikken fortæller flere af de unge, at de har håndlangerfunktioner, hvor de står til rådighed for en svend og skal være klar til at betjene denne med værktøjer eller materialer: Man skal helst være 5 minutter foran, altså være klar over, hvad det er vi skal lave, også når vi ikke ved, hvad det er vi skal. Man kan kalde det fænomen hele tiden at skulle stå til rådighed for andre for socialisering til beredvillighed. En socialiseringsproces, der indeholder elementer af underdanighed og fornedrelse, ikke mindst når det er uklart, hvad der forventes af en. Næsten alle har i perioder af deres oplæring været udsat for at være placeret sammen med svende, som de ikke har noget at tale med om på grund af aldersforskelle og/eller sociale og kulturelle divergenser, hvor relationen mellem lærling og svend ofte har været af autoritær karakter. De unge er i sådanne relationer prisgivet svendens (eller den oplærende persons) luner og tilbøjeligheder, 8 Med negative lønarbejderkvalifikationer menes de kvalifikationer, som er centrale ved blandt ikke kvalificerende, monotont, tempoopskruet, uselvstændigt arbejde, der er præget af at de ansatte har ingen eller ringe indflydelse og hvor samarbejdsrelationerne er dårlige. Man kan tale om, at sådant arbejde kræver psykisk udholdenhed og/eller fysisk robusthed og reducerer basale kommunikative og dispositionsmæssige behov hos mennesker, der i værste fald kan føre til en fragmenteret identitet (Ute Volmerg, 1978). Blandt faglærte med lav fagidentitet indgår næsten altid i et eller andet omfang udvikling af negative lønarbejderkvalifikationer, men oftest indgår de sammen med positive kvalifikationer. Sidstnævnte kommer tydeligt til udtryk hos faglærte med høj fagidentitet (Preben H. Rasmussen, 2008). 14

15 hvilket er blevet oplevet som noget ydmygende, og den socialiserende effekt har været af disciplinerende karakter: Ikke sådan direkte med en pisk over ryggen, men nærmere at man ikke fik lov til at prøve noget på egen hånd og hele tiden skulle lave lige det svenden manglede. Instruktionen af lærlingene er for det meste overfladisk, fordi lærlingen selv forventes at kunne finde ud af det, eller må spørge sig frem, fordi opgaverne ikke kræver kvalifikationer udover på et simpelt niveau. Som en siger: Vi får at vide, hvordan det så nogenlunde skal laves og makker lidt med det, og kan vi ikke finde ud af det, så må vi spørge. Sammenfattende er uddannelsen set fra lærlingenes side en negativ oplevelse hvad angår det fagligt kvalificerende aspekt og hvad angår de dispositions- og interaktionsmæssige forhold. Det betyder ikke, at der ikke er positive oplevelser undervejs, eksempelvis oplevelser af sammenhold ved udførelsen af en bestemt opgave eller kunder, der værdsætter ens arbejde eller den gode løn, når man har deltaget i et stykke akkordarbejde. Men det ændrer ikke ved, at resultatet af uddannelsen bliver dannelse af en lav fagidentitet med som vi skal se senere vidtrækkende følger for personernes erhvervsforløb og i et vist omfang for hele livsforløbet. 15

16 Uddannelse og fagidentitet, faser og mønstre Hvad laver de 20 år efter uddannelsen? Af de 7 tømrere arbejder 3 fortsat som tømrere, mens 3 har forladt faget og 1 er død. 9 Af de 2 maskinarbejdere arbejder den ene fortsat som sådan, mens den anden er selvstændig brugtvognsforhandler. Af de 3 tømrere, der har forladt faget, arbejder en som glarmester, en som altmuligmand i et lille VVS-firma og den sidste som administrator i et familieejet boligselskab. Af de tre, der fortsat arbejder indenfor faget, er der kun én af dem, der er godt tilfreds med arbejdet og finder udfordringer i det. De øvrige to søger begge jobs uden for faget. Det skal først og fremmest være mindre fysisk hårde jobs og til en løn, som er på niveau med den nuværende. Af de 4 personer, der har forladt deres respektive fag, har 2 af dem forladt det indenfor et år efter uddannelsen for aldrig at vende tilbage. Disse to beskrives særskilt. En analyse af de 6 faglærtes erhvervsforløb viser, at de 4 (tømrere) har klare fællestræk, mens de sidste 2 (en tømrer og en maskinarbejder) har det til fælles, at de kort efter uddannelsen påtager sig ufaglært arbejde i en længere periode for derefter at vende tilbage til deres fag. De førstnævnte 4 har alle i en periode efter uddannelsen strækkende sig fra 4 til 10 år haft ensformigt, fysisk hårdt og/eller stressende arbejde, oftest akkordarbejde. Desuden har de i de første 5 år på arbejdsmarkedet haft både positive og negative arbejdserfaringer, og de positive skiller sig ud fra uddannelsesfasen ved at have givet mulighed for at arbejde med faget på en mere kvalificeret måde end de har været vant til. Man kunne derfor have antaget, at disse positive erfaringer ville have givet anledning til at opsøge og finde mere kvalificeret arbejde. Men det viste sig ikke at blive tilfældet. Som nævnt arbejder de i en længere periode med hårdt fysisk og nedslidende arbejde og tjener en løn over det gennemsnitlige. I løbet af denne periode udvikler de et stigende selvværd, hvor de gradvist begynder at stille krav om f.eks. gode samarbejdsrelationer eller søger arbejde de steder, hvor de f.eks. ved, at mester er til at tale med eller hvor der er gode sikkerhedsforhold. Derimod sjældent krav, der angår det faglige aspekt. Efter denne fase i deres arbejdsliv skifter 2 af de 4 faglærte spor. De finder som nævnt arbejde i nærliggende brancher, men uden for faget. De sidste 2 bliver i faget, men dog med visse ændringer. Den ene finder en ny måde at arbejde på, hvor han skifter mellem de samme 4-6 mestre i et geografisk afgrænset område. Rekrutteringsmønstret fungerer på den måde, at en mester kontakter ham eller det sker ved, at han selv kører ud på pladserne og orienterer sig om jobsituationen. Den anden person får et fast arbejde som sjakbajs i et større entreprenørfirma og flytter i samme forbindelse til en anden del af landet. Til dette job er knyttet ansvarsbeføjelser og krav om at kunne planlægge større opgaver, som er nyt for den pågældende. Man kan sige, at de ovennævnte fire faglærte efter en længere periode med fysisk hårdt og/eller stressende arbejde alligevel får opbygget en fagidentitet, som er medvirkende til, at de skifter erhvervsforløb enten til et andet fag eller en anden type arbejde. 9 Sidstnævnte indgår kun i materialet frem til og med uddannelsens afslutning, selvom han er interviewet en gang siden i

17 De to personer, der påtager sig ufaglært arbejde allerede et år efter uddannelsen som henholdsvis chauffør og fabriksarbejder, har forskellige motiver hertil: De er meget usikre på deres kvalifikationer og har behov for i en periode at have en mere varig lønindkomst, fordi de køber relativt dyre boliger. Denne investering ses af personerne selv som en slags kompensation for det dårlige arbejde, de har påtaget sig. Efter en periode, som de oplever som faglig deroute, vender de tilbage til faget. Men det tager lang tid for dem at få etableret et tilhørsforhold til faget og kollegerne. Endelig er der de to personer, der helt forlader faget kort efter uddannelsen. De får meget forskellige forløb: Den ene (der overtager et familiefirma) klarer sig økonomisk godt, mens den anden (der ernærer sig som brugtvognsforhandler) hele tiden må slås med terminer og økonomiske problemer generelt. De erfarer begge, at de har vanskeligt ved at klare sig med deres faglige kvalifikationer, og det vedbliver at plage dem, også selvom de har forladt faget. Nøgleord til en opsummering på de laves erhvervsforløb og sammenhængen med den i uddannelsen dannede fagidentitet er: Usikkerhed pga. manglende kvalifikationer og evne til at tage ansvar, manglende engagement og et svagt tilhørsforhold til faget, udvikling af et lavt selvværd og ofte en mere instrumentel indstilling til faget end det ses hos faglærte i andre kategorier. Går man ned i de enkelte personers forløb og følger analysen som ovenfor nævnt, ses at den lave fagidentitet spiller sammen med personlige egenskaber som f.eks. generthed og udfarenhed, men disse hænger igen sammen med deres sociokulturelle og oftest klassebaserede baggrund. Ser man på status 20 år efter uddannelsen for de oprindeligt 8 faglærte med lav fagidentitet, så er den, at halvdelen har forladt faget, og de har vel at mærke gjort det, fordi de ikke har fundet det attraktivt eller ikke har oplevet, at de har været tilstrækkeligt kvalificerede til at finde gode jobs indenfor faget. Og af de 4, der fortsat arbejder i faget, er de to personer i gang med at finde noget andet, er med andre ord på vej væk. Man kan diskutere, om det er positivt eller negativt, at faglærte forlader deres fag og der er ikke noget entydigt svar herpå. Men hvis de skifter, fordi de ikke har tilstrækkelige kvalifikationer til at blive i faget, kan det på grundlag af denne undersøgelse antages at have sammenhæng med manglende kvalitet i deres erhvervsuddannelse En undersøgelse fra AKF viser, at faglærtes mobilitet er høj : pct. af de faglærte har job i en anden branche end den oprindelige, når der er gået 2-8 år efter, at de er blevet færdige med deres uddannelse. I rapporten argumenteres der for, at selvom der er tale om mobilitet ned ad uddannelsesstigen, kan det være nødvendigt for mobiliteten på arbejdsmarkedet. Det sikrer, at arbejdskraften bevæger sig hen i de brancher og job, hvor der er brug for dem (Beatrice S. Rangvid m.fl., AKF-rapport, Kbhv. 2010). ERLE-projektet stiller spørgsmålet om hvorfor dele af de faglærte bevæger sig over i en anden branche, og et af svarene er, at det skyldes en lav fagidentitet hos de pågældende 17

18 Uddannelsen vurderet efter henholdsvis 5 og 20 år på arbejdsmarkedet I dette afsnit sammenfattes i nogle temaer hvordan de faglærte vurderer deres uddannelse efter at have været på arbejdsmarkedet i flere år. I nogle tilfælde forbindes erhvervsforløbet direkte til uddannelsen af dem selv og i andre tilfælde beror koblingen på en tolkning af svarene ud fra tesen om fagidentitetens længerevarende effekter. En af de mere interessante vurderinger om uddannelsen er, at nogle af de faglærte betragter den som en modningsproces i lige så høj grad som en faglig kvalificering. 11 Socialisering til lønarbejdet Socialisering til at arbejde under bestemte samfundsmæssigt organiserede betingelser gælder i alle virksomheder, det vil sige, at der gælder nogle magtmæssige relationer for alle lærlinge uanset virksomhedernes forskellige oplæringspolitik, men i de virksomheder, hvor der skabes faglærte med lav fagidentitet gælder det særlige, at socialiseringens disciplinerende karakter havde en central placering, mens kvalificeringen var perifer. Dette faktum skyldtes enten at der ikke var opgaver til lærlingene på et tilstrækkeligt højt niveau og/eller at den faglige kvalificering ikke var prioriteret i disse virksomheder. Det betød som regel samtidig, at der ikke var nogen rollemodeller, som lærlingene kunne se op til. De manglede kort sagt forbilleder, hvilket har vist sig at være vigtigt, især for unge, hvis motivation på forhånd er lav. Vanskeligt at ændre på en erhvervsmæssig løbebane pga. en lav fagidentitet Personer med lav fagidentitet søger naturligt nok at komme ud af den position, som de er kommet i. Det vil sige, at de prøver at ændre på deres erhvervsmæssige løbebane. Det kan som tidligere nævnt ske ved, at de forlader faget, men det kan også være ved hjælp af videreuddannelse. En af tømrerne har været i gang med en merkonomuddannelse og bliver i forbindelse hermed indkaldt til samtale med henblik på ansættelse som leder. Om samtalens forløb siger han: Det var som om jeg tror de kunne mærke på mig, at jeg ikke selv troede på det og jeg ved heller ikke, om jeg føler mig stærk nok til at starte sådan et fremmed sted (Interview 2003, der refererer til situation i 1999). Inspirationen til at søge nævnte stilling skyldtes positive erfaringer med organisering af arbejdet i en given virksomhed, der betød udvikling af selvstændighed og gå-på-mod. Eksemplet viser også, at positive erfaringer, hvor fagidentiteten påvirkes i konstruktiv retning, kan føre til målrettet handling og til forsøg på at ændre på den situation man befinder sig i. Desværre er det grundlæggende selvværd ikke i orden, og det viser sig blandt andet i situationer, hvor der er behov for en vis selvfremstillingsevne. En af konsekvenserne af lav fagidentitet er, at det er vanskeligere at ændre på ens erhvervsforløb end hvis man har en af de øvrige typer af fagidentitet. Det skyldes kort sagt, at man ikke har så mange ressourcer at tage af. Det tager længere tid at få opbygget eller styrket en fagidentitet, hvis udgangspunktet er lavt. Det er for så vidt logisk, men det er et overraskende resultat, at en i ungdommen etableret lav fagidentitet, er så stabil tidsmæssigt og dermed uhyre vanskelig at ændre. 11 De metodemæssige problemstillinger og pointer, der viser sig ved at følge de samme personer så lang en periode ved hjælp af interviews, behandles i den afsluttende rapport fra ERLE-projketet. 18

19 Ambitioner om at ville noget mere Nogle af de unge ser deres erhvervsforløb i lyset af de idéer, som de har haft med jobs og uddannelse, men må efter nogle år på arbejdsmarkedet erkende, at forløbet er blevet anderledes end de havde tænkt sig: Jeg tror det er blevet mere, engang da ville jeg noget mere. Mange gange, når jeg har tænkt på noget jeg gerne vil, så kommer jeg til at tænke på, hvordan det tager sig ud Men det er selvfølgelig også, fordi jeg ikke har den fornødne uddannelse. Det er muligt, at hvis man havde fået et ansvar fra starten, så havde tingene set anderledes ud (Interview 5 år efter uddannelsen). Her kobles arbejdslivet, som det har formet sig, direkte med uddannelsen, og især ansvar og dermed manglende dispositionsmuligheder bliver fremhævet. Vi har at gøre med en person, der er kommet væk fra faget i en periode, og af den grund bliver diskrepansen mellem hvad han har tænkt sig og det faktiske erhvervsforløb tydelig. Det er blevet klarere for ham, at han engang havde planer om noget mere. Grunden til at dette er blevet klarere, skyldes netop hans erhvervsmæssige løbebane, som har udviklet sig i en anden retning end han engang havde forestillet sig. Og hans egen forklaring herpå er, at det skyldes uddannelsen og det manglende ansvar. Analysen af, hvorfor det er gået som det er, bør medtænke, at der manglede kvalificeret arbejde i virksomheden, eller med personens egne ord: Der (i virksomheden) var ikke noget man lærte noget af. Andre fremhæver på samme måde, at de havde planer om at ville noget mere uden dog at forbinde det med deres uddannelse. Således fortæller tømreren, der senere er blevet glarmester, hvordan der er regler for hvad man skal gøre og at arbejdet derfor mestendels foregår på rygmarven. På spørgsmålet, om det generer ham, at arbejdet ikke indeholder udfordringer, svarer han: Nej, i og for sig ikke ikke længere. Interviewer: Vil det sige, at det gjorde engang? Glarmesteren: Ja, da ville jeg godt have nogle udfordringer, men ikke i dag, det kører sådan stille og roligt. Interviewer: Hvornår var det? Glarmester: Det var dengang jeg lige var blevet udlært, da havde man lyst til at prøve noget af det man havde lært (Interview 2003). Ovenstående er med til at eksemplificere det forhold, at det er vanskeligt at ændre ens løbebane, i hvert fald så den får et større fagligt indhold, fører til flere udfordringer eller måske giver en højere status. Tesen om at fagidentiteten vil præge faglærtes erhvervsforløb har vist sin gyldighed. Men den bør også nuanceres: Det viser sig, at 5 ud af de 8 med lav fagidentitet ændrer deres identitet til en mere positiv, enten fagidentitet med vægt på dispositionsmuligheder eller med vægt på interaktionsmuligheder. Nogle af dem bliver i stand til at skifte fag, men ikke sådan at de finder, at det er fagligt tilfredsstillende, og de der forbliver i faget, finder det stadig mangelfuldt og bortset fra en enkelt, søger de arbejde udenfor faget. Praktikpladsperioden som modningsproces og som indføring i voksenverdenen De fleste med lav fagidentitet mener, at uddannelsen er for lang set i forhold til det faglige udbytte. Men de har samtidig en idé om, at der kan være andre grunde til længden af virksomhedspraktikken, f.eks. at man som lærling skal vænne sig til arbejdspladsen og dens normer. Uddannelsen indebærer desuden, at man bliver voksen og det opfattes som noget helt andet end at gå i skole: 19

20 Nu var det ikke mere en lærer, der stod der, nu var det en mester, det var da en omvendelse. Intervieweren: Havde du mere respekt for mester end for læreren? Lærling: Ja, det må man sige, et eller andet sted var det mere meningsfuldt, ik også. Udsagnet er udtryk for et mere generelt fund i undersøgelsen, nemlig at mester (især i mindre virksomheder) fremstod som eksponent for den verden, der skulle blive en del af den unges fremtid, nemlig den, hvor man skulle tjene penge til livets fornødenheder 12 Der kunne altså være andre grunde til, at læretiden var længere end det der rent fagligt var nødvendigt. Herom siges der: Den (læretiden) kunne fint skæres ned til det halve, med mindre det er for at modne de unge, men jeg ved ikke om det er derfor (Interview 2003). At anskue lærlingetiden som en modningsproces er ret præcist hvad den også er, idet man biologisk gennemgår en modningsproces i denne periode samtidig med at man socialiseres til arbejdslivet eller mere præcist til et fag og en branche. Og socialiseringsaspektet er også begrundelsen for, at ikke mindst mange arbejdsgivere mener, at læretiden skal have en længde, der gør, at de unge får erfaringer med, hvilke normer der gælder på arbejdsmarkedet. Nogle af de lave mener ligefrem, at det primære udbytte ved at gennemgå en faglig uddannelse er socialiseringen til arbejdslivet, f.eks. stabilitet og pålidelighed. På spørgsmålet om, hvad arbejdsgiverne især lægger vægt på ved ansættelse af faglærte, lyder det: Arbejdsgiverne vil gerne have en person, der har været vant til at arbejde og møde til en fast tid (tømrer 5 år efter uddannelsen). Mange fund i denne undersøgelse peger på, at EUD i højere grad er garant for socialiseringen til lønarbejdet og til det specifikke arbejdsmarked end de er kvalifikationsagenter. De er begge dele, men praktikken i virksomhederne er afgørende for, hvordan der prioriteres. Resultaterne fra dette projekt peger på, at socialiseringen til lønarbejdet er vigtigst i mange oplæringsvirksomheder. Dette er også i overensstemmelse med andre forskeres resultater (Frykholm and Nitzler, 1993). Det er min vurdering, at effekten af den socialisering, der foregår i erhvervsuddannelsernes virksomhedspraktik er stærkt undervurderet og underbelyst i den erhvervspædagogiske forskning i Danmark og EU generelt. Socialisering til en harmonisk opfattelse af arbejdslivet Et andet vigtigt resultat fra undersøgelsen er, at såfremt man er blevet socialiseret til at undgå konflikter på arbejdspladsen f.eks. af hensyn til mester og i stedet vægter en harmonisk eller fredelig udvikling, så vil denne socialisering have en langtrækkende effekt på den faglærtes opfattelse og handlemåde og det gælder særligt, hvis den kombineres med et lavt kvalifikations- 12 Det at skulle tjene til livets opretholdelse opfattes muligvis som mindre vigtigt af unge i dag sammenlignet med 80 ernes unge? I hvert fald hvis man skal tro på undersøgelser fra Center for Ungdomsforskning, hvoraf det fremgår, at selve indholdet i arbejdet betyder mere for de unge (B. Simonsen og N. Katznelson, 2000). Muligvis er der på et generelt niveau denne tendens, men i praksis må man antage, at unge i erhvervsuddannelserne og uddannelsessystemet i det hele taget bliver socialiseret til forskellige normer og værdier, som fortsat også afhænger af deres sociale baggrund. Det fremgår med stor klarhed i en ph.d. afhandling, at der er grupper med vidt forskellige motiver og perspektiver for valg af uddannelse. Disse differentieringer afspejler samtidig gruppernes sociale og uddannelsesmæssige baggrund (P. Koudahl, 2007) 20

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Uddannelsesværksteder på VUC - en erfaringsopsamling

Uddannelsesværksteder på VUC - en erfaringsopsamling 1 Uddannelsesværksteder på VUC - en erfaringsopsamling Evaluering af et to ugers vejledningsforløb indenfor VUC s introducerende undervisning Christian Helms Jørgensen Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

FORORD 3 1 INDLEDNING 4 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 4 MINORITETSFORHANDLINGER 18

FORORD 3 1 INDLEDNING 4 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 4 MINORITETSFORHANDLINGER 18 FORORD 3 1 INDLEDNING 4 UNDERSØGELSENS BAGGRUND 4 DE GODE HISTORIER OM UNDERSØGELSEN 5 RAPPORTEN: INDHOLD OG SYNSVINKLER 5 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 SELVFØLGELIG

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen 2014 Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen Rapport skrevet af Et projekt udført i samarbejde mellem BAUF, BABEL, MT Højgaard, Jakon og Vest-Arler Vest-Arler 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Social arv i uddannelsesprocessen

Social arv i uddannelsesprocessen A R B E J D S P A P I R Social arv i uddannelsesprocessen Palle Rasmussen Arbejdspapir 27 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk Notat

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser:

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Øje på uddannelse Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Murer, automatikfagtekniker, kontor og social- og sundhedsassistent Øje på uddannelse, 2006/02 Institut

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Den gode erhvervsuddannelse?

Den gode erhvervsuddannelse? Den gode erhvervsuddannelse? En analyse af relationerne mellem uddannelsespolitisk tænkning og elever i erhvervsuddannelse. Ph.d.-afhandling Peter Koudahl December 2004 Roskilde Universitetscenter Forskerskolen

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Skolepraktik i Erhvervsuddannelserne

Skolepraktik i Erhvervsuddannelserne Skolepraktik i Erhvervsuddannelserne - Om læringspotentialer og læringsbarrierer i skolepraktikken som læringskontekst Sonja Marie Staffeldt Projektrapport 8. semester Læring og Forandringsprocesser Aalborg

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson Mette Pless og Noemi Katznelson Unges veje mod ungdomsuddannelserne Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2007

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere