EU-direktiver og danske regler. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? Uddannelsesområdet. Arbejdsmarkedskommissionen. FA er med i Arbejdsmiljørådet s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-direktiver og danske regler. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? Uddannelsesområdet. Arbejdsmarkedskommissionen. FA er med i Arbejdsmiljørådet s."

Transkript

1 Hvad laver Arbejdsmiljørådet? FA er med i Arbejdsmiljørådet s. 3 EU-direktiver og danske regler Et direktivs vej gennem systemet s. 4 Uddannelsesområdet Uddannelsesområdet bruger mange forkortelser s. 7 Arbejdsmarkedskommissionen Det kom der ikke meget ud af s. 9 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA Oplag: årgang DECEMBER 2008 kontak t: ISsN NR.7

2 2 FA MAGASIN december 2008 Indflydelsen er sat i system På arbejdsmarkedet er det ikke nødvendigt at købe cigarer, invitere på frokost eller kende nogen, for at få det politiske system i tale og få indflydelse på nye regler. Der findes en masse råd, nævn og udvalg, hvor politikere og embedsmænd mødes med arbejdsmarkedets parter. Det spænder lige fra højtidige trepartsmøder med statsministeren og adskillige andre ministre til mere ydmyge og ukendte udvalg. Mens den første slags møder selvfølgelig nyder pressens bevågenhed, er der ikke så meget fokus på det arbejde, der foregår i de fleste af de forskellige udvalg. Men det, der sker i de mere anonyme udvalg, er nok så vigtigt, fordi regering og arbejdsmarkedets parter kan diskutere tingene mere fordomsfrit og fordi parterne, herunder FA, har mulighed for at øve indflydelse, før der går politik i sagen. Steen A. Rasmussen FA har den fordel at være sin egen hovedorganisation og derfor er vejen fra virksomhedernes ønske og ideer via FA til politikerne og embedsmænd kort. Videre har FA den fordel gennem sine faste netværk i medlemskredsen, hurtigt og meget repræsentativt at kunne lodde stemningen for det ene eller det andet forslag. Mange ideer til forandringer kommer også fra medlemsvirksomhederne. Det elektroniske ansættelsesbevis er et godt eksempel på det. I den politiske påvirkningsproces er det en generel opfattelse og FA s erfaring, at det er værdien af argumenterne, der tæller. Kan man komme med gode forslag, formulere dem ordentligt og begrunde dem, er chancen for at komme igennem med noget betydeligt større, end hvis man bare siger nej til enhver forandring. FA har længe valgt at begrænse sig. Naturligvis sætter FA fokus på det finansielle arbejdsmarked og de særlige udfordringer her. Inden for det prioriteres indsatsen så i samarbejde med medlemsvirksomhederne. FA handler også ved siden af det direkte politiske system. Nogen gange får FA s budskaber og synspunkter fx bedre lydhørhed via pressen, inden eller samtidig med den politiske proces. For FA er det også vigtigt hele tiden af fortælle medlemmerne og vores samarbejdspartnere, hvad FA s holdning er til folketingspartiernes og regeringens forslag og udmeldinger. er et uundværligt værktøj hertil. I denne udgave af FA Magasinet focuseres på det arbejdsmarkedspolitiske arbejde, som FA deltager aktivt i. Steen A. Rasmussen

3 december 2008 FA M AG A S I N 3 Hvad laver Arbejdsmiljørådet? I Arbejdsmiljørådet er arbejdsmarkedets hovedorganisationer, herunder FA, repræsenteret. Arbejdstilsynet er også repræsenteret, men har ikke stemmeret. Rådet planlægger den samlede arbejdsmiljøindsats. I 2010-handlingsplanen har rådet prioriteret arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, støj og muskel- og skeletbesvær. De 11 branchearbejdsmiljøråd, hvor finanssektoren er repræsenteret i BAR FOKA (Branchearbejdsmiljørådet for Finans/Offentlig Kontor og Administration), vejleder virksomhederne om, hvad man kan gøre for at nå de mål, som Arbejdsmiljørådet har sat. Den finansielle sektor har især prioriteret virksomhedernes mulighed for at udvikle trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Desuden er det vigtigt, at de ressourcer, som virksomhederne bruger på det interen arbejdsmiljøarbejde, bruges på en fornuftig måde. I Arbejdsmiljørådet har FA derfor bl.a. støttet Trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø er et højt prioriteret område forskning i sammenhæng mellem trivsel og psykisk arbejdsmiljø og på den anden side virksomhedens bundlinje et forskningsprojekt er allerede i gang i finanssektoren forskning i hvorfor virksomheder med ens grundbetingelser i forhold til produktion, kompetencer, organisering og overenskomst klarer sig vidt forskelligt i forhold til sygefravær, konflikter og produktivitet at virksomhederne får bedre mulighed for at sammenligne deres indsatser og niveau med andre virksomheder (benchmarking) at statistikker over arbejdsulykker deles op, så man kan få et mere detaljeret billede af, hvor og hvordan arbejdsulykker opstår. Det er forudsætningen for en systematisk forebyggelsesindsats udviklingen af "Arbejdsmiljøøkonomi", som virksomheder kan bruge til at synliggøre omkostninger og gevinster ved deres arbejdsmiljøindsats at effekten af virksomhedernes sundhedsindsatser bliver kortlagt at de gamle regler om organisering af sikkerhedsarbejdet afløses af nye regler, der giver bedre mulighed for at indgå lokale aftaler, som tager højde for, at virksomhederne organiserer sig på nye måder. BAR FOKA FA sidder i BAR FOKA. Her er også to repræsentanter for de finansielle virksomheder med. BAR FOKA skal både dække offentlige kontorarbejdspladser og finansvirksomheder. En række projekter er derfor rettet mod den offentlige sektor. FA koncentrerer sig om de projekter, som er relevante for finansvirksomheder, og hvor finansvirksomheder deltager i styregrupper. Det er bl.a.: Fremtidens kontor Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer på fremtidens kontorarbejdspladser Kort om stress - Forebyggelse af stress på arbejdspladsen Storrumskontorer Forebyggelse af støj, indeklima- og andre arbejdsmiljøproblemer.

4 4 FA MAGASIN december 2008 EU-direktiver og danske regler EU-processen Når EU har vedtaget et direktiv, skal det omsættes til dansk lov. Før direktivet vedtages har det gennemgået en europæisk lovgivningsproces, som sådan set er rimelig enkel. Det "Europæiske Råd", der består af EU s regeringschefer, beslutter de overordnede politiske retningslinier. EU-Kommissionen laver herefter de konkrete lovforslag. Ministerrådet og EU-parlamentet ændrer og vedtager i fællesskab lovene, som i EU kaldes forordninger eller direktiver. Høringsrunder I hele processen laves striber af rapporter og ændringsforslag. Der er høringsrunder, bl.a. hos arbejdsmarkedets parter, om forslag som arbejdstid, information og høring samt mange andre ting, som er vigtige for arbejdsmarkedet. Tidsfaktoren fra forslag til det vedtagne direktiv kan ofte være lang. Direktivet om information og høring blev fremsat af Kommissionen i 1998 og vedtaget i Det blev gennemført eller implementeret ved dansk lov i EU-processen kan være langvarig EF-Specialudvalgets rolle Direktivforslagene bliver drøftet i EF-Specialudvalget for arbejdsmarkedet og sociale forhold. FA er i sammen med arbejdsmarkedets øvrige hovedorganisationer med i dette udvalg. Af de seneste emner kan nævnes vikardirektivet, arbejdstid, pensionsoverførsel, ligebehandlingsdirektivet, flexicurity og europæiske samarbejdsudvalg - alle emner, der på et senere tidspunkt får direkte betydning for virksomhederne. Udvalgets indstillinger går videre til Folketingets europaudvalg og danner baggrund for det mandat, ministeren tager med til Ministerrådet. Udvalgene Implementering ved kollektive overenskomster I Danmark foregår implementeringen ved, at Folketinget vedtager en lov på baggrund af direktivet. På arbejdsmarkedsområdet gives der ofte mulighed for, at arbejdsmarkedets parter kan gennemføre direktivet via kollektive overenskomster. FA har i flere tilfælde benyttet sig af denne mulighed, fx ved direktiver om ansættelsesbeviser, deltidsarbejde, tidsbegrænset ansættelse og information og høring. Overenskomsten træder så i stedet for den danske lov. Implementeringsudvalget Også ved den egentlige implementering, det vil sige, når et direktiv skal gøres til en dansk lov, er FA med. Det sker via Implementeringsudvalget, som er sammensat

5 december 2008 FA M AG A S I N 5 med en formand fra Beskæftigelsesministeriet og repræsentanter for de største arbejdsgiverforeninger - herunder FA - og lønmodtagerforbund. I Implementeringsudvalget drøftes, hvordan et direktiv bedst muligt kan omsættes til lov - herunder om en lovbestemmelse eller lovændring overhovedet er nødvendig. Nogle gange er situationen den, at Danmark allerede har lovgivet om et bestemt spørgsmål og derfor kan det være overflødigt og unødvendigt med yderligere lovgivning. Så skal vurderes, om gældende lov allerede lever op til de krav, som det nye direktiv stiller, eller om en mindre ændring af reglerne er tilstrækkelig. Andre gange skal der gennemføres en helt ny lov, og FA s repræsentant i Implementeringsudvalget vil naturligvis så søge at varetage den finansielle sektors interesser bedst muligt i den forbindelse. Implementeringsudvalget har blandt andet sat sit fingeraftryk på ligebehandlingsloven, ligelønsloven, virksomhedsoverdragelsesloven, funktionærloven m.fl. EU fører kontrol Det er dog ikke alle EU-regler, der skal implementeres. De to mest almindelige typer EU-regler er forordninger og direktiver. Når EU vedtager en forordning om fx vandrende arbejdskraft og om social sikring for vandrende arbejdskraft, kan forordningen bruges umiddelbart af de danske domstole. Direktiverne skal derimod - som nævnt - gennemføres ved lov eller undertiden ved kollektive overenskomster, når det drejer sig om arbejdsmarkedsforhold. EU-Kommissionen kan anlægge retssag EU fører kontrol med, om medlemsstaterne implementerer direktiverne. Det sker for at sikre, at reglerne i EU-direktiver kommer til at gælde på nogenlunde samme måde i alle medlemstater. Kommissionen står for kontrollen og kan anlægge retssag mod en medlemsstat, hvis medlemsstaten ikke implementerer et direktiv indenfor tidsfristen, eller hvis implementeringen er mangelfuld. Fx har Kommissionen med direktivet om ligebehandling, der skulle være gennemført i 2002, set på de enkelte landes implementeringer. Både Italien og Østrig har fået en løftet pegefinger. Østrig, fordi der ikke er indføjet retten til at vende tilbage til et tilsvarende job efter barsel. Hvis landene ikke ændrer deres lovgivning, vil Kommissionen fremsende en såkaldt åbningsskrivelse som forvarsel til en retssag. Landene får hermed en frist til at rette ind, og det sker i de fleste tilfælde.

6 6 FA MAGASIN december 2008 Hvad sker der i Bruxelles og hvor er FA med? FA har ingen selvstændig repræsentation i Bruxelles. FA har via den europæiske organisation for forretningsbanker FBE (Fédération Bancaire de l Union Européenne) medlemsskab af Banking Committee for arbejdsmarkedsforhold. Her følge FA EU-initiativer og Banking Committee sender høringssvar til Kommissionen. FA har igennem EEN (European Employers network) direkte kontakt til andre europæiske arbejdsgiverorganisationer, herunder Business Europe, som er den mest repræsentative erhvervs- og arbejdsgiverorganisation i EU. FA har mange kontakter i Bruxelles I trit med at næsten alle lovgivningsinitiativer om arbejdsmarkedsforhold udspringer af EU-initiativer er det vigtigt at få informationer fra FA s europæiske samarbejdsparter og mulighed for lobbyisme via Banking Commitee. Her holdes 3-4 gange årligt møder, hvor bl.a. initativer fra Kommissionen og den sociale dialog med UNI-Finance som repræsenterer de finansansatte i EU drøftes. Formålet er at være tæt på beslutningsprocessen i EU og kunne påvirke, før det er for sent. Imellem møderne er der en betydelig informationsvirksomhed fra Banking Committee. Udover vores kontakter i EU holder FA øje med Folketingets EU-oplysningens hjemmeside. Den bliver løbende opdateret med mødemateriale og referater fra Folketingets Europaudvalg. FA informerer sine medlemmer om, hvad der rører sig i EU ved at bringe relevant EU stof, herunder information om direktivforslag, på FA s hjemmeside under medlemservice (fanet.dk/medlemservice/nyheder/medlemsnyt). EU Task Force Under de seneste overenskomstforhandlinger blev FA, DFL og Finansforbundet enige om at styrke den finansielle sektors muligheder for at påvirke EU på områder, der berører sektorens arbejdsmarked. Det sker i en EU Task Force, der består af både repræsentanter fra FA s medlemsvirksomheder, forbundenes hovedbestyrelser og FA. På denne måde er gruppen både sikret administrativ og politisk know how. EU Task Force indleder samarbejdet med en intensiv studietur til Bruxelles i januar Samarbejde med Finansforbundet og DFL om EU

7 december 2008 FA M AG A S I N 7 Uddannelsesområdet med mange udvalg og forkortelser REU, REP, FUU og UFFU er blot nogle af de forkortelser, der bliver brugt på uddannelsesområdet I Danmark er hele det erhvervsrettede uddannelsesområde også præget af en tradition for medinddragelse af arbejdsmarkedets parter. Undervisningsministeren har derfor nedsat en del råd, som skal rådgive ministeren i spørgsmål om de forskellige uddannelser. FA repræsenterer finanssektoren i disse udvalg, og Finansforbundet og DFL er repræsenteret via deres hovedorganisation, FTF. Også DA og LO og andre hovedorganisationer er medlemmer. REU Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede uddannelser (REU) har eksisteret i en årrække. Rådet behandler spørgsmål om erhvervsuddannelser, fx finansuddannelsen - men også tømrer- og butiksuddannelser er indenfor rådets virke. Rådet behandler også generelle forhold i relation til de forskellige elev- og lærlingeuddannelser på hele arbejdsmarkedet. Fx blev mesterlæren genindført for 2 år siden, hvor der inden politisk beslutning i Folketinget var mange drøftelser i REU. REP Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser ( REP) er ganske nyt, men erstatter nogle tidligere råd. Rådet beskæftiger sig med kortere videregående uddannelser og professionsbachelorudddannelser. Konkret er det for finanssektoren mest finansøkonomer og den nye professionsbachelor i finans, der er interessante. Men rådets område er fx også socialrådgivere og sygeplejerskers uddannelser. Noget af det, som Rådet i øjeblikket er optaget af, er at højne søgningen til uddannelserne. En problemstilling, som ikke har været relevant for de finansielle uddannelser endnu, men det kan ændre sig. EVA FA har længe siddet i repræsentantskabet for EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) som repræsentant for arbejdsgiverne. EVA evaluerer institutioner lige fra vuggestuer og børnehaver, grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler til universiteter og voksenuddannelser. Trepartsudvalg om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet VEU I 2004 nedsatte Regeringen et trepartsudvalg, der skulle se på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU). Deltagerne i trepartsudvalget var repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, herunder FA og FTF, samt repræsentanter for forskellige ministerier, bl.a. Finansministeriet, Undervisningsministeriet og Beskæftigelseministeriet. Det blev et meget papirfyldt arbejde, som efter 17 måneders arbejde og 22 møder sluttede i februar 2006 med en rapport på 195 sider og 569 sider bilag om den fremtidige voksen- og efteruddannelsesindsats. Resultaterne fra udvalgets arbejde har medført en række lovændringer i 2007 og 2008 på efteruddannelsesområdet med det formål at styrke og kvalificere udbud og efterspørgsel af voksenog efteruddannelse.

8 8 FA MAGASIN december 2008 FUU Der er flere udvalg endnu, hvor FA er med. Finansuddannelsen, som er en offentlig erhvervsuddannelse fælles for pengeinstitut, realkredit og forsikring, har sit eget faglige udvalg. Det faglige udvalg har ansvaret for, at finansuddannelsen lever op til erhvervslivets og samfundets behov. Det faglige udvalg træffer afgørelser om merit, om godkendelse af praktikvirksomheder og er med til at tilrettelægge uddannelserne (varighed, mål og indhold). Det meste sker i Finanssektorens Uddannelsespolitiske Udvalg ( FUU), hvor FA, brancheorganisationerne, Finansforbundet og DFL er med. På uddannelsesområdet har FA et intensivt samarbejde med Finansrådet, Forsikring & Pension samt Realkreditrådet. Udover at drøfte finansuddannelsen er FUU også det forum, hvor uddannelsespolitiske temaer drøftes mellem parterne. UFFU Også i Udvalget for Fælles Finansuddannelser (UFFU) er FA med. Udvalget beskæftiger sig med indholdet i de forskellige uddannelser, som er målrettet finanssektoren. Det er fx finansuddannelsen, finansøkonomuddannelsen og den nye professionsbachelor i finans. HAKL Efteruddannelsesudvalgene laver forslag til uddannelsesplaner, som realiseres i konkrete arbejdsmarkedsuddannelser, dvs. uddannelser op til faglært niveau. Udvalgene er oprettet af arbejdsmarkedets parter. FA sidder sammen med Finansforbundet i udvalget for efteruddannelse indenfor Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL). I det hele taget er uddannelsesområdet meget præget af samarbejde mellem Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter, ligesom samarbejdet i den finansielle sektor også omfatter brancheorganisationerne og de skoler, som udbyder de offentlige uddannelser. Alt dette betyder, at de finansielle udddannelser i høj grad svarer til de ønsker og skiftende behov, som aftagerne - dvs. pengeinstitutter, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter - har. Samarbejde er kodeordet på uddannelsesområdet HAKL VEU REU FA FUU EVA REP UFFU

9 december 2008 FA M AG A S I N 9 Arbejdsmarkedskommissionen Siden arbejdsmarkedskommissionen blev nedsat i foråret 2008, har FA deltaget i de ledsagende trepartsdrøftelser om, hvordan man kan opnå en varig forbedring af de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Indtil nu har drøftelserne især koncentreret sig om, hvordan man kan få arbejdsudbuddet til at stige på kort sigt. Arbejdsmarkedskommissionen fremlagde sine bud på dette i en delrapport i slutningen af september 2008, og den blev drøftet på et trepartsmøde den 1. oktober. Det er indtil nu kun sygesamtaler, der er kommet ud af Arbejdsmarkedskommissionens arbejde Den første rapport fra Arbejdsmarkedskommissionen fokuserede på: dagpengesystemet, den aktive beskæftigelsesindsats, udenlandsk arbejdskraft og efterløn med absolut størst potentiale på sidstnævnte område. FA støttede op om initiativer indenfor alle 4 områder og krævede endda endnu mere vidtgående reformer af bl.a. efterlønsordningen, end det Arbejdsmarkedskommissionen lagde op til. Indtil videre har det dog ikke vist sig muligt at opnå politisk enighed om nogle af de tiltag, der virkelig kan batte. Både efterlønsforslagene og forslaget om kortere dagpengeperiode blev ganske kort tid efter skudt ned fra politisk hold. Udover de konklusioner og forslag, der allerede er fremlagt i den første delrapport, vil Arbejdsmarkedskommissionen i sit videre arbejde frem til medio 2009 bl.a. fokusere på: arbejdsudbuddet blandt mennesker, der forsørges af det offentlige gennem lang tid (fx på grund af helbredsproblemer, handicap mv.), integration, øget arbejdstid for deltidsbeskæftigede, forebyggelse af langvarigt sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet. På et enkelt område med anslået effekt på 4000 ekstra i beskæftigelse skete dog noget. Nemlig sygdom. Resultatet blev bl.a., at arbejdsgiverne skal holde samtaler

10 10 FA MAGASIN december 2008 med sygemeldte medarbejdere, inden der er gået 4 uger. Men noget banebrydende nyt med hensyn til arbejdsmarkedskommissionen blev det altså ikke til. Arbejdsmarkedskommissionen har også nævnt, at problemerne med mangel på arbejdskraft og det offentlige finansieringsproblem bliver mindre, hvis de beskæftigede i gennemsnit arbejder flere timer. Dette mener FA imidlertid ligger udenfor regeringens område. Bestemmelser om arbejdstid er alene et spørgsmål mellem arbejdsmarkedets parter. FA har allerede taget skridt i retning af, at medarbejdere i pengeinstitutter og realkredit kan arbejde mere end de sædvanlige 37 timer pr. uge. Dette initiativ blev taget under overenskomstforhandlingerne i 2008, hvor aftalen om individuel fleksibel arbejdstid giver medarbejdere mulighed for at tilpasse arbejdstiden til den livsfase, han/hun er i. De overordnede rammer for aftalerne er ved at blive implementeret i flere virksomheder herefter er det muligt at indgå de individuelle aftaler. Arbejdstid er et emne for overenskomster Og en helt anden vej! Nogen gange har FA ikke mulighed for via de traditionelle veje, gennem folketing, ministerier eller udvalg at få de relevante i tale. Sådan er det med barselsudligning. I barselsudligningsfonden er ophobet en formue på 300 mio. kroner på trods af, at der efter loven bag barselsudligningsfonden, skulle være sammenhæng mellem bidrag til fonden og udbetalinger fra fonden. FA har forgæves gennem længere tid forsøgt at få Beskæftigelsesministeren til at revidere bidraget som bl.a. de finansielle virksomheder betaler - så fondens formue nedbringes. Det er ikke lykkedes - og så har FA måtte ty til den utraditionelle vej at klage til Folketingets Ombudsmand. FA klager til Folketingets Ombudsmand om formuen i barselsudligningsfonden Læs mere på Fanet.dk

11 december 2008 FA M AG A S I N 11 FA er også med til at dømme FA er repræsenteret blandt de 12 dommere i Arbejdsretten Arbejdsretten I Arbejdsretten er FA repræsenteret blandt de 12 ordinære dommere, der er med til at afsige domme om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler, brud på overenskomster og lovligheden af varslede kampskridt m.m.m. FA har også sammen med SALA udpeget 4 suppleanter, som fungerer på samme måde som de ordinære dommere. FA's dommere må i sagens natur ikke være med til at afsige domme, som vedrører et FA-medlem, men deltager i sager inden for de andre områder. I hver sag deltager 7 dommere, hvoraf de 3 er valgt på arbejdsgiverside og de 3 er valgt fra lønmodtagerside. Den 7. dommer er retsformanden, som almindeligvis er en højesteretsdommer. De partsudpegede dommere har en vigtig rolle under voteringen, hvor de bidrager med arbejdsmarkedspolitiske og praktiske synspunkter, som parternes advokater ikke kommer så meget ind på. På den måde har Arbejdsretten en særlig indsigt i forholdene på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for domstolens funktion og respekten for de domme, de afsiges. Arbejdsmiljøklagenævnet FA er medlem af Arbejdsmiljøklagenævnet, der behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljøloven. FA er repræsenteret som et af de 13 beskikkede medlemmer. Nævnet har en meget vigtig rolle, fordi Nævnet fortolker arbejdsmiljølovgivningen og dermed kommer Nævnet også til at virke som kontrollant i forhold til Arbejdstilsynet. Hertil kommer, at Nævnets kompetence er administrativt suveræn: Nævnet er nemlig uafhængigt, forstået på den måde, at nævnet ikke modtager instrukser hverken fra ministeren, ministeriet eller andre myndigheder om den enkelte sags behandling. Og nævnets afgørelser kan ikke ankes i det administrative system. Afgørelserne træffes efter votering. De almindelige domstole bruger også viden fra den finansielle sektor Også de almindelige domstole har glæde af den finansielle sektors indsigt i både funktionærretlige og andre forhold af betydning for virksomhederne. Her er det repræsentanter fra FA's medlemmer, der som lægdommere i både Sø-og Handelsretten og Østre Landsret bidrager med indsigt fra den virkelige verden. Det er et eftertragtet og ærefuldt hverv, som er af stor betydning for sagernes udfald, men erfaringerne fra livet "bag skranken" kan også bruges "hjemme" i virksomheden.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING STORE KONGENSGADE 81 C POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

NR.1. Generaldirektoratet for Beskæftigelse. Fokus på EU. UNI Finance. Banking Committee. Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s.

NR.1. Generaldirektoratet for Beskæftigelse. Fokus på EU. UNI Finance. Banking Committee. Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s. Fokus på EU Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s. 2 UNI Finance Bedre regulering af finansielle markeder s. 9 Generaldirektoratet for Beskæftigelse Nyt arbejdsdirektiv på dagsordenen s.

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Få arbejdsulykker i finanssektoren 8 Arbejdsglæde betaler sig 5 Arbejdstilsynet får kortere lunte i psykisk arbejdsmiljø 10 Udgivelse, Tryk og

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding Slut med One size fits all Arbejdsmiljøarbejdet skal passe til den enkelte virksomheds behov s. 2 Pas på teambuilding Vær opmærksom på risikoen for eventuelle skader s. 8 Arbejdstilsynet har fokus på psykisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Vækst, velstand og velfærd. Flere i arbejde øger væksten. Dagspengesystemet skal moderniseres. Lønsystemet er forældet

Vækst, velstand og velfærd. Flere i arbejde øger væksten. Dagspengesystemet skal moderniseres. Lønsystemet er forældet Vækst, velstand og velfærd Nu er det tiden til reelle reformer på arbejdsmarkedet s 2 Dagspengesystemet skal moderniseres Fokus på kortere ledighedsperioder og beskæftigelse s 4 Flere i arbejde øger væksten

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4 FA og uddannelsespolitikken Fra folkeskole til arbejdsmarked s. 2 Uddannelse giver vækst Gode bud til regeringens vækstforum s. 4 Videreuddannelse Finansuddannelser hænger sammen s. 6 Certificering Regeringen

Læs mere

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch Formandens beretning FA's formand, Lars Mørch Det har været et stormfuldt år Ved generalforsamlingen i sommeren 2008 vurderede vi, at der ville komme en afmatning i sektoren, og at behovet for arbejdskraft

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi FA og arbejdsmiljø Finanssektoren Arbejdsmiljøproffer lnordea vil have mere faglighed s 5 og 2020-strategien s 2 Sydbank og Sparnord lfælles sundhedsprojekt s 6 Sundhedsfremme og arbejdsmiljø Codan arbejder

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL I Danmark er det op til lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv at blive enige om, hvordan vilkårene på arbejdsmarkedet skal være. Den måde

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Fra lokal uenighed til retssag. Seneste sagsstatistik. Hvem er vores modparter. Det fagretlige system. 175 verserende sager s. 4. Et sagsforløb s.

Fra lokal uenighed til retssag. Seneste sagsstatistik. Hvem er vores modparter. Det fagretlige system. 175 verserende sager s. 4. Et sagsforløb s. Fra lokal uenighed til retssag Et sagsforløb s. 3 Det fagretlige system Voldgift i stedet for domstole s. 6 Seneste sagsstatistik 175 verserende sager s. 4 Hvem er vores modparter Der er kommet nye modparter

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere