EU-direktiver og danske regler. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? Uddannelsesområdet. Arbejdsmarkedskommissionen. FA er med i Arbejdsmiljørådet s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-direktiver og danske regler. Hvad laver Arbejdsmiljørådet? Uddannelsesområdet. Arbejdsmarkedskommissionen. FA er med i Arbejdsmiljørådet s."

Transkript

1 Hvad laver Arbejdsmiljørådet? FA er med i Arbejdsmiljørådet s. 3 EU-direktiver og danske regler Et direktivs vej gennem systemet s. 4 Uddannelsesområdet Uddannelsesområdet bruger mange forkortelser s. 7 Arbejdsmarkedskommissionen Det kom der ikke meget ud af s. 9 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA Oplag: årgang DECEMBER 2008 kontak t: ISsN NR.7

2 2 FA MAGASIN december 2008 Indflydelsen er sat i system På arbejdsmarkedet er det ikke nødvendigt at købe cigarer, invitere på frokost eller kende nogen, for at få det politiske system i tale og få indflydelse på nye regler. Der findes en masse råd, nævn og udvalg, hvor politikere og embedsmænd mødes med arbejdsmarkedets parter. Det spænder lige fra højtidige trepartsmøder med statsministeren og adskillige andre ministre til mere ydmyge og ukendte udvalg. Mens den første slags møder selvfølgelig nyder pressens bevågenhed, er der ikke så meget fokus på det arbejde, der foregår i de fleste af de forskellige udvalg. Men det, der sker i de mere anonyme udvalg, er nok så vigtigt, fordi regering og arbejdsmarkedets parter kan diskutere tingene mere fordomsfrit og fordi parterne, herunder FA, har mulighed for at øve indflydelse, før der går politik i sagen. Steen A. Rasmussen FA har den fordel at være sin egen hovedorganisation og derfor er vejen fra virksomhedernes ønske og ideer via FA til politikerne og embedsmænd kort. Videre har FA den fordel gennem sine faste netværk i medlemskredsen, hurtigt og meget repræsentativt at kunne lodde stemningen for det ene eller det andet forslag. Mange ideer til forandringer kommer også fra medlemsvirksomhederne. Det elektroniske ansættelsesbevis er et godt eksempel på det. I den politiske påvirkningsproces er det en generel opfattelse og FA s erfaring, at det er værdien af argumenterne, der tæller. Kan man komme med gode forslag, formulere dem ordentligt og begrunde dem, er chancen for at komme igennem med noget betydeligt større, end hvis man bare siger nej til enhver forandring. FA har længe valgt at begrænse sig. Naturligvis sætter FA fokus på det finansielle arbejdsmarked og de særlige udfordringer her. Inden for det prioriteres indsatsen så i samarbejde med medlemsvirksomhederne. FA handler også ved siden af det direkte politiske system. Nogen gange får FA s budskaber og synspunkter fx bedre lydhørhed via pressen, inden eller samtidig med den politiske proces. For FA er det også vigtigt hele tiden af fortælle medlemmerne og vores samarbejdspartnere, hvad FA s holdning er til folketingspartiernes og regeringens forslag og udmeldinger. er et uundværligt værktøj hertil. I denne udgave af FA Magasinet focuseres på det arbejdsmarkedspolitiske arbejde, som FA deltager aktivt i. Steen A. Rasmussen

3 december 2008 FA M AG A S I N 3 Hvad laver Arbejdsmiljørådet? I Arbejdsmiljørådet er arbejdsmarkedets hovedorganisationer, herunder FA, repræsenteret. Arbejdstilsynet er også repræsenteret, men har ikke stemmeret. Rådet planlægger den samlede arbejdsmiljøindsats. I 2010-handlingsplanen har rådet prioriteret arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, støj og muskel- og skeletbesvær. De 11 branchearbejdsmiljøråd, hvor finanssektoren er repræsenteret i BAR FOKA (Branchearbejdsmiljørådet for Finans/Offentlig Kontor og Administration), vejleder virksomhederne om, hvad man kan gøre for at nå de mål, som Arbejdsmiljørådet har sat. Den finansielle sektor har især prioriteret virksomhedernes mulighed for at udvikle trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Desuden er det vigtigt, at de ressourcer, som virksomhederne bruger på det interen arbejdsmiljøarbejde, bruges på en fornuftig måde. I Arbejdsmiljørådet har FA derfor bl.a. støttet Trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø er et højt prioriteret område forskning i sammenhæng mellem trivsel og psykisk arbejdsmiljø og på den anden side virksomhedens bundlinje et forskningsprojekt er allerede i gang i finanssektoren forskning i hvorfor virksomheder med ens grundbetingelser i forhold til produktion, kompetencer, organisering og overenskomst klarer sig vidt forskelligt i forhold til sygefravær, konflikter og produktivitet at virksomhederne får bedre mulighed for at sammenligne deres indsatser og niveau med andre virksomheder (benchmarking) at statistikker over arbejdsulykker deles op, så man kan få et mere detaljeret billede af, hvor og hvordan arbejdsulykker opstår. Det er forudsætningen for en systematisk forebyggelsesindsats udviklingen af "Arbejdsmiljøøkonomi", som virksomheder kan bruge til at synliggøre omkostninger og gevinster ved deres arbejdsmiljøindsats at effekten af virksomhedernes sundhedsindsatser bliver kortlagt at de gamle regler om organisering af sikkerhedsarbejdet afløses af nye regler, der giver bedre mulighed for at indgå lokale aftaler, som tager højde for, at virksomhederne organiserer sig på nye måder. BAR FOKA FA sidder i BAR FOKA. Her er også to repræsentanter for de finansielle virksomheder med. BAR FOKA skal både dække offentlige kontorarbejdspladser og finansvirksomheder. En række projekter er derfor rettet mod den offentlige sektor. FA koncentrerer sig om de projekter, som er relevante for finansvirksomheder, og hvor finansvirksomheder deltager i styregrupper. Det er bl.a.: Fremtidens kontor Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer på fremtidens kontorarbejdspladser Kort om stress - Forebyggelse af stress på arbejdspladsen Storrumskontorer Forebyggelse af støj, indeklima- og andre arbejdsmiljøproblemer.

4 4 FA MAGASIN december 2008 EU-direktiver og danske regler EU-processen Når EU har vedtaget et direktiv, skal det omsættes til dansk lov. Før direktivet vedtages har det gennemgået en europæisk lovgivningsproces, som sådan set er rimelig enkel. Det "Europæiske Råd", der består af EU s regeringschefer, beslutter de overordnede politiske retningslinier. EU-Kommissionen laver herefter de konkrete lovforslag. Ministerrådet og EU-parlamentet ændrer og vedtager i fællesskab lovene, som i EU kaldes forordninger eller direktiver. Høringsrunder I hele processen laves striber af rapporter og ændringsforslag. Der er høringsrunder, bl.a. hos arbejdsmarkedets parter, om forslag som arbejdstid, information og høring samt mange andre ting, som er vigtige for arbejdsmarkedet. Tidsfaktoren fra forslag til det vedtagne direktiv kan ofte være lang. Direktivet om information og høring blev fremsat af Kommissionen i 1998 og vedtaget i Det blev gennemført eller implementeret ved dansk lov i EU-processen kan være langvarig EF-Specialudvalgets rolle Direktivforslagene bliver drøftet i EF-Specialudvalget for arbejdsmarkedet og sociale forhold. FA er i sammen med arbejdsmarkedets øvrige hovedorganisationer med i dette udvalg. Af de seneste emner kan nævnes vikardirektivet, arbejdstid, pensionsoverførsel, ligebehandlingsdirektivet, flexicurity og europæiske samarbejdsudvalg - alle emner, der på et senere tidspunkt får direkte betydning for virksomhederne. Udvalgets indstillinger går videre til Folketingets europaudvalg og danner baggrund for det mandat, ministeren tager med til Ministerrådet. Udvalgene Implementering ved kollektive overenskomster I Danmark foregår implementeringen ved, at Folketinget vedtager en lov på baggrund af direktivet. På arbejdsmarkedsområdet gives der ofte mulighed for, at arbejdsmarkedets parter kan gennemføre direktivet via kollektive overenskomster. FA har i flere tilfælde benyttet sig af denne mulighed, fx ved direktiver om ansættelsesbeviser, deltidsarbejde, tidsbegrænset ansættelse og information og høring. Overenskomsten træder så i stedet for den danske lov. Implementeringsudvalget Også ved den egentlige implementering, det vil sige, når et direktiv skal gøres til en dansk lov, er FA med. Det sker via Implementeringsudvalget, som er sammensat

5 december 2008 FA M AG A S I N 5 med en formand fra Beskæftigelsesministeriet og repræsentanter for de største arbejdsgiverforeninger - herunder FA - og lønmodtagerforbund. I Implementeringsudvalget drøftes, hvordan et direktiv bedst muligt kan omsættes til lov - herunder om en lovbestemmelse eller lovændring overhovedet er nødvendig. Nogle gange er situationen den, at Danmark allerede har lovgivet om et bestemt spørgsmål og derfor kan det være overflødigt og unødvendigt med yderligere lovgivning. Så skal vurderes, om gældende lov allerede lever op til de krav, som det nye direktiv stiller, eller om en mindre ændring af reglerne er tilstrækkelig. Andre gange skal der gennemføres en helt ny lov, og FA s repræsentant i Implementeringsudvalget vil naturligvis så søge at varetage den finansielle sektors interesser bedst muligt i den forbindelse. Implementeringsudvalget har blandt andet sat sit fingeraftryk på ligebehandlingsloven, ligelønsloven, virksomhedsoverdragelsesloven, funktionærloven m.fl. EU fører kontrol Det er dog ikke alle EU-regler, der skal implementeres. De to mest almindelige typer EU-regler er forordninger og direktiver. Når EU vedtager en forordning om fx vandrende arbejdskraft og om social sikring for vandrende arbejdskraft, kan forordningen bruges umiddelbart af de danske domstole. Direktiverne skal derimod - som nævnt - gennemføres ved lov eller undertiden ved kollektive overenskomster, når det drejer sig om arbejdsmarkedsforhold. EU-Kommissionen kan anlægge retssag EU fører kontrol med, om medlemsstaterne implementerer direktiverne. Det sker for at sikre, at reglerne i EU-direktiver kommer til at gælde på nogenlunde samme måde i alle medlemstater. Kommissionen står for kontrollen og kan anlægge retssag mod en medlemsstat, hvis medlemsstaten ikke implementerer et direktiv indenfor tidsfristen, eller hvis implementeringen er mangelfuld. Fx har Kommissionen med direktivet om ligebehandling, der skulle være gennemført i 2002, set på de enkelte landes implementeringer. Både Italien og Østrig har fået en løftet pegefinger. Østrig, fordi der ikke er indføjet retten til at vende tilbage til et tilsvarende job efter barsel. Hvis landene ikke ændrer deres lovgivning, vil Kommissionen fremsende en såkaldt åbningsskrivelse som forvarsel til en retssag. Landene får hermed en frist til at rette ind, og det sker i de fleste tilfælde.

6 6 FA MAGASIN december 2008 Hvad sker der i Bruxelles og hvor er FA med? FA har ingen selvstændig repræsentation i Bruxelles. FA har via den europæiske organisation for forretningsbanker FBE (Fédération Bancaire de l Union Européenne) medlemsskab af Banking Committee for arbejdsmarkedsforhold. Her følge FA EU-initiativer og Banking Committee sender høringssvar til Kommissionen. FA har igennem EEN (European Employers network) direkte kontakt til andre europæiske arbejdsgiverorganisationer, herunder Business Europe, som er den mest repræsentative erhvervs- og arbejdsgiverorganisation i EU. FA har mange kontakter i Bruxelles I trit med at næsten alle lovgivningsinitiativer om arbejdsmarkedsforhold udspringer af EU-initiativer er det vigtigt at få informationer fra FA s europæiske samarbejdsparter og mulighed for lobbyisme via Banking Commitee. Her holdes 3-4 gange årligt møder, hvor bl.a. initativer fra Kommissionen og den sociale dialog med UNI-Finance som repræsenterer de finansansatte i EU drøftes. Formålet er at være tæt på beslutningsprocessen i EU og kunne påvirke, før det er for sent. Imellem møderne er der en betydelig informationsvirksomhed fra Banking Committee. Udover vores kontakter i EU holder FA øje med Folketingets EU-oplysningens hjemmeside. Den bliver løbende opdateret med mødemateriale og referater fra Folketingets Europaudvalg. FA informerer sine medlemmer om, hvad der rører sig i EU ved at bringe relevant EU stof, herunder information om direktivforslag, på FA s hjemmeside under medlemservice (fanet.dk/medlemservice/nyheder/medlemsnyt). EU Task Force Under de seneste overenskomstforhandlinger blev FA, DFL og Finansforbundet enige om at styrke den finansielle sektors muligheder for at påvirke EU på områder, der berører sektorens arbejdsmarked. Det sker i en EU Task Force, der består af både repræsentanter fra FA s medlemsvirksomheder, forbundenes hovedbestyrelser og FA. På denne måde er gruppen både sikret administrativ og politisk know how. EU Task Force indleder samarbejdet med en intensiv studietur til Bruxelles i januar Samarbejde med Finansforbundet og DFL om EU

7 december 2008 FA M AG A S I N 7 Uddannelsesområdet med mange udvalg og forkortelser REU, REP, FUU og UFFU er blot nogle af de forkortelser, der bliver brugt på uddannelsesområdet I Danmark er hele det erhvervsrettede uddannelsesområde også præget af en tradition for medinddragelse af arbejdsmarkedets parter. Undervisningsministeren har derfor nedsat en del råd, som skal rådgive ministeren i spørgsmål om de forskellige uddannelser. FA repræsenterer finanssektoren i disse udvalg, og Finansforbundet og DFL er repræsenteret via deres hovedorganisation, FTF. Også DA og LO og andre hovedorganisationer er medlemmer. REU Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede uddannelser (REU) har eksisteret i en årrække. Rådet behandler spørgsmål om erhvervsuddannelser, fx finansuddannelsen - men også tømrer- og butiksuddannelser er indenfor rådets virke. Rådet behandler også generelle forhold i relation til de forskellige elev- og lærlingeuddannelser på hele arbejdsmarkedet. Fx blev mesterlæren genindført for 2 år siden, hvor der inden politisk beslutning i Folketinget var mange drøftelser i REU. REP Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser ( REP) er ganske nyt, men erstatter nogle tidligere råd. Rådet beskæftiger sig med kortere videregående uddannelser og professionsbachelorudddannelser. Konkret er det for finanssektoren mest finansøkonomer og den nye professionsbachelor i finans, der er interessante. Men rådets område er fx også socialrådgivere og sygeplejerskers uddannelser. Noget af det, som Rådet i øjeblikket er optaget af, er at højne søgningen til uddannelserne. En problemstilling, som ikke har været relevant for de finansielle uddannelser endnu, men det kan ændre sig. EVA FA har længe siddet i repræsentantskabet for EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) som repræsentant for arbejdsgiverne. EVA evaluerer institutioner lige fra vuggestuer og børnehaver, grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler til universiteter og voksenuddannelser. Trepartsudvalg om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet VEU I 2004 nedsatte Regeringen et trepartsudvalg, der skulle se på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU). Deltagerne i trepartsudvalget var repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, herunder FA og FTF, samt repræsentanter for forskellige ministerier, bl.a. Finansministeriet, Undervisningsministeriet og Beskæftigelseministeriet. Det blev et meget papirfyldt arbejde, som efter 17 måneders arbejde og 22 møder sluttede i februar 2006 med en rapport på 195 sider og 569 sider bilag om den fremtidige voksen- og efteruddannelsesindsats. Resultaterne fra udvalgets arbejde har medført en række lovændringer i 2007 og 2008 på efteruddannelsesområdet med det formål at styrke og kvalificere udbud og efterspørgsel af voksenog efteruddannelse.

8 8 FA MAGASIN december 2008 FUU Der er flere udvalg endnu, hvor FA er med. Finansuddannelsen, som er en offentlig erhvervsuddannelse fælles for pengeinstitut, realkredit og forsikring, har sit eget faglige udvalg. Det faglige udvalg har ansvaret for, at finansuddannelsen lever op til erhvervslivets og samfundets behov. Det faglige udvalg træffer afgørelser om merit, om godkendelse af praktikvirksomheder og er med til at tilrettelægge uddannelserne (varighed, mål og indhold). Det meste sker i Finanssektorens Uddannelsespolitiske Udvalg ( FUU), hvor FA, brancheorganisationerne, Finansforbundet og DFL er med. På uddannelsesområdet har FA et intensivt samarbejde med Finansrådet, Forsikring & Pension samt Realkreditrådet. Udover at drøfte finansuddannelsen er FUU også det forum, hvor uddannelsespolitiske temaer drøftes mellem parterne. UFFU Også i Udvalget for Fælles Finansuddannelser (UFFU) er FA med. Udvalget beskæftiger sig med indholdet i de forskellige uddannelser, som er målrettet finanssektoren. Det er fx finansuddannelsen, finansøkonomuddannelsen og den nye professionsbachelor i finans. HAKL Efteruddannelsesudvalgene laver forslag til uddannelsesplaner, som realiseres i konkrete arbejdsmarkedsuddannelser, dvs. uddannelser op til faglært niveau. Udvalgene er oprettet af arbejdsmarkedets parter. FA sidder sammen med Finansforbundet i udvalget for efteruddannelse indenfor Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL). I det hele taget er uddannelsesområdet meget præget af samarbejde mellem Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter, ligesom samarbejdet i den finansielle sektor også omfatter brancheorganisationerne og de skoler, som udbyder de offentlige uddannelser. Alt dette betyder, at de finansielle udddannelser i høj grad svarer til de ønsker og skiftende behov, som aftagerne - dvs. pengeinstitutter, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter - har. Samarbejde er kodeordet på uddannelsesområdet HAKL VEU REU FA FUU EVA REP UFFU

9 december 2008 FA M AG A S I N 9 Arbejdsmarkedskommissionen Siden arbejdsmarkedskommissionen blev nedsat i foråret 2008, har FA deltaget i de ledsagende trepartsdrøftelser om, hvordan man kan opnå en varig forbedring af de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Indtil nu har drøftelserne især koncentreret sig om, hvordan man kan få arbejdsudbuddet til at stige på kort sigt. Arbejdsmarkedskommissionen fremlagde sine bud på dette i en delrapport i slutningen af september 2008, og den blev drøftet på et trepartsmøde den 1. oktober. Det er indtil nu kun sygesamtaler, der er kommet ud af Arbejdsmarkedskommissionens arbejde Den første rapport fra Arbejdsmarkedskommissionen fokuserede på: dagpengesystemet, den aktive beskæftigelsesindsats, udenlandsk arbejdskraft og efterløn med absolut størst potentiale på sidstnævnte område. FA støttede op om initiativer indenfor alle 4 områder og krævede endda endnu mere vidtgående reformer af bl.a. efterlønsordningen, end det Arbejdsmarkedskommissionen lagde op til. Indtil videre har det dog ikke vist sig muligt at opnå politisk enighed om nogle af de tiltag, der virkelig kan batte. Både efterlønsforslagene og forslaget om kortere dagpengeperiode blev ganske kort tid efter skudt ned fra politisk hold. Udover de konklusioner og forslag, der allerede er fremlagt i den første delrapport, vil Arbejdsmarkedskommissionen i sit videre arbejde frem til medio 2009 bl.a. fokusere på: arbejdsudbuddet blandt mennesker, der forsørges af det offentlige gennem lang tid (fx på grund af helbredsproblemer, handicap mv.), integration, øget arbejdstid for deltidsbeskæftigede, forebyggelse af langvarigt sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet. På et enkelt område med anslået effekt på 4000 ekstra i beskæftigelse skete dog noget. Nemlig sygdom. Resultatet blev bl.a., at arbejdsgiverne skal holde samtaler

10 10 FA MAGASIN december 2008 med sygemeldte medarbejdere, inden der er gået 4 uger. Men noget banebrydende nyt med hensyn til arbejdsmarkedskommissionen blev det altså ikke til. Arbejdsmarkedskommissionen har også nævnt, at problemerne med mangel på arbejdskraft og det offentlige finansieringsproblem bliver mindre, hvis de beskæftigede i gennemsnit arbejder flere timer. Dette mener FA imidlertid ligger udenfor regeringens område. Bestemmelser om arbejdstid er alene et spørgsmål mellem arbejdsmarkedets parter. FA har allerede taget skridt i retning af, at medarbejdere i pengeinstitutter og realkredit kan arbejde mere end de sædvanlige 37 timer pr. uge. Dette initiativ blev taget under overenskomstforhandlingerne i 2008, hvor aftalen om individuel fleksibel arbejdstid giver medarbejdere mulighed for at tilpasse arbejdstiden til den livsfase, han/hun er i. De overordnede rammer for aftalerne er ved at blive implementeret i flere virksomheder herefter er det muligt at indgå de individuelle aftaler. Arbejdstid er et emne for overenskomster Og en helt anden vej! Nogen gange har FA ikke mulighed for via de traditionelle veje, gennem folketing, ministerier eller udvalg at få de relevante i tale. Sådan er det med barselsudligning. I barselsudligningsfonden er ophobet en formue på 300 mio. kroner på trods af, at der efter loven bag barselsudligningsfonden, skulle være sammenhæng mellem bidrag til fonden og udbetalinger fra fonden. FA har forgæves gennem længere tid forsøgt at få Beskæftigelsesministeren til at revidere bidraget som bl.a. de finansielle virksomheder betaler - så fondens formue nedbringes. Det er ikke lykkedes - og så har FA måtte ty til den utraditionelle vej at klage til Folketingets Ombudsmand. FA klager til Folketingets Ombudsmand om formuen i barselsudligningsfonden Læs mere på Fanet.dk

11 december 2008 FA M AG A S I N 11 FA er også med til at dømme FA er repræsenteret blandt de 12 dommere i Arbejdsretten Arbejdsretten I Arbejdsretten er FA repræsenteret blandt de 12 ordinære dommere, der er med til at afsige domme om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler, brud på overenskomster og lovligheden af varslede kampskridt m.m.m. FA har også sammen med SALA udpeget 4 suppleanter, som fungerer på samme måde som de ordinære dommere. FA's dommere må i sagens natur ikke være med til at afsige domme, som vedrører et FA-medlem, men deltager i sager inden for de andre områder. I hver sag deltager 7 dommere, hvoraf de 3 er valgt på arbejdsgiverside og de 3 er valgt fra lønmodtagerside. Den 7. dommer er retsformanden, som almindeligvis er en højesteretsdommer. De partsudpegede dommere har en vigtig rolle under voteringen, hvor de bidrager med arbejdsmarkedspolitiske og praktiske synspunkter, som parternes advokater ikke kommer så meget ind på. På den måde har Arbejdsretten en særlig indsigt i forholdene på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for domstolens funktion og respekten for de domme, de afsiges. Arbejdsmiljøklagenævnet FA er medlem af Arbejdsmiljøklagenævnet, der behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljøloven. FA er repræsenteret som et af de 13 beskikkede medlemmer. Nævnet har en meget vigtig rolle, fordi Nævnet fortolker arbejdsmiljølovgivningen og dermed kommer Nævnet også til at virke som kontrollant i forhold til Arbejdstilsynet. Hertil kommer, at Nævnets kompetence er administrativt suveræn: Nævnet er nemlig uafhængigt, forstået på den måde, at nævnet ikke modtager instrukser hverken fra ministeren, ministeriet eller andre myndigheder om den enkelte sags behandling. Og nævnets afgørelser kan ikke ankes i det administrative system. Afgørelserne træffes efter votering. De almindelige domstole bruger også viden fra den finansielle sektor Også de almindelige domstole har glæde af den finansielle sektors indsigt i både funktionærretlige og andre forhold af betydning for virksomhederne. Her er det repræsentanter fra FA's medlemmer, der som lægdommere i både Sø-og Handelsretten og Østre Landsret bidrager med indsigt fra den virkelige verden. Det er et eftertragtet og ærefuldt hverv, som er af stor betydning for sagernes udfald, men erfaringerne fra livet "bag skranken" kan også bruges "hjemme" i virksomheden.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING STORE KONGENSGADE 81 C POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

NR.1. Generaldirektoratet for Beskæftigelse. Fokus på EU. UNI Finance. Banking Committee. Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s.

NR.1. Generaldirektoratet for Beskæftigelse. Fokus på EU. UNI Finance. Banking Committee. Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s. Fokus på EU Finansforbundet, DFL og FA besøgte EU s maskinrum s. 2 UNI Finance Bedre regulering af finansielle markeder s. 9 Generaldirektoratet for Beskæftigelse Nyt arbejdsdirektiv på dagsordenen s.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Hr. Vladimír Špidla, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles,

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger ingeniørernes muligheder for formel lokal indflydelse på

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20 85 85 post@amr.dk www.amr.dk 13.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

EU i dagligdagen. Vend blikket sydpå. EU-Domstolen regulerer. Školy, ecole, mokyklos, osv. Her er listen over EU-direktiver på arbejdsmarkedet

EU i dagligdagen. Vend blikket sydpå. EU-Domstolen regulerer. Školy, ecole, mokyklos, osv. Her er listen over EU-direktiver på arbejdsmarkedet Vend blikket sydpå 80% af al ny lovgivning kommer fra EU s 3 EU i dagligdagen Her er listen over EU-direktiver på arbejdsmarkedet s 4 EU-Domstolen regulerer også Mange sager fra Danmark vendes med EU-Domstolen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg Svar på Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

DI s Arbejdsmiljøkonference 2017

DI s Arbejdsmiljøkonference 2017 DI s Arbejdsmiljøkonference 2017 Hvad skete der i 2016? Nationalt EMF-direktivet (Elektromagnetisk stråling) træder i kraft Direktiv om trykbærende udstyr træder i kraft Trepartsforhandlinger? % Nye drøftelser

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 AHK@ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere