LØNSTATISTIK Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL Sådan bruges lønstatistikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNSTATISTIK 2013. Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken"

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2013 Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR- OG MONTERING-, SAMT TRANSPORTARBEJDE ANDET MANUELT ARBEJDE VÆRKFØRERE MV. 51 Jobtitler og arbejdsfunktionskoder 60 Lønfordeling og statistiske mål

2 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE LØNBEGREBER SIDE 2 LØNBEGREBER LØNBEGREB I HOVEDTABELLERNE Med statistikken for 2012 fik udvalgte lønbegreber nye navne. De nye navne for statistikkens lønbegreber fremgår af figuren neden for. Lønbegrebet er et lønbegreb, der kommer tæt på den timesats, som fremgår af den enkelte lønmodtagers lønseddel. indeholder IKKE arbejdsgivers bidrag til pension, overtidsbetaling, skifteholdstillæg samt løn under ferie og andet fravær. Til gengæld er betaling ved akkordarbejde og andre produktivitetsfremmende lønsystemer med i lønbegrebet. Se figuren, der viser indholdet og sammenhængen imellem de forskellige lønbegreber for hhv. månedsløn og timeløn. DIREKTE LØN INKL. PENSION M.V. Lønbegrebet inkl. pension m.v. fremkommer ved at trække løn under sygdom mv. samt Ferie-, Fritvalgs og SH-betalinger fra Fortjeneste ekskl. genetillæg. PERSONALEGODER Lønningerne omfatter personalegoder opgjort som den skattemæssige værdi af fri bil samt værdi af fri kost og logi. VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Betalingen for det udførte arbejde kan ses både fra lønmodtagerens og virksomhedens side. Virksomhedens samlede udgifter ved at få arbejdet udført kaldes Samlede medarbejderomkostninger. Lønmodtagerens samlede indtægter ved at udføre arbejdet kaldes fortjeneste. Resten af virksomhedens arbejdsomkostninger går til andre end lønmodtageren og kaldes øvrige arbejdsomkostninger. Disse omfatter bl.a. bidrag til fonde og offentlige kasser samt udgifter til forsikring af medarbejdere. Øvrige arbejdsomkostninger kan som følge af refusioner være negative. Ændringer i inkl. pension m.v., som blev foretaget i 2008, har haft den konsekvens, at inkl. pension m.v., løn under sygdom mv. samt ferie-, fritvalgsog SH-betalinger ikke kan summeres præcist til fortjenesten ekskl. genetillæg. Der vil være en lille forskel, som kan tilskrives afvigelsen mellem standardtimerne og de præsterede timer. Læs evt. mere via: NetStat/ Løn/Tema/2007/Lønbegreber. PENSION Begrebet dækker over alle de pensionsordninger, som betales og/eller administreres af virksomhederne for lønmodtagerne. Dvs. bidrag til:» ATP (lovbunden)» Arbejdsmarkedspension inkl. bidrag overført fra» Fritvalgs Lønkonto (overenskomstaftale)» Individuel (evt. et led i ansættelsesforholdet)» Privat (lønmodtagers egen, men administreret via» arbejdsgiver). For de fleste ordninger gælder, at pensionsbidraget består af henholdsvis en lønmodtager- og en arbejdsgiverandel, der typisk udgør henholdsvis ca. 33 pct. og ca. 67 pct. DIREKTE LØN Lønbegrebet fremkommer ved at fratrække arbejdsgiverens pensionsbidrag, personalegoder og de uregelmæssige betalinger, som omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke afholdte feriefridage mv. fra inkl. pension m.v. indeholder således lønmodtagerens Herudover medtages lønmodtagerens pensionsbidrag. Direkte løn er det smalleste lønbegreb i DI s online-statistik NetStat Løn.

3 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 3 SÅDAN BRUGES LØNSTATISTIKKEN Statistikken dækker over virksomheder, der er medlem af DI. Statistikken viser timelønninger og månedslønninger på udvalgte arbejdsfunktioner/titler. Ønskes yderligere oplysninger om lønninger på funktionærområdet, henvises til online lønstatistik di.dk/personale/loen/netstat/. Der er som supplement hertil udarbejdet en særlig lønstatistik for ingeniørarbejde, som kan hentes via DI's shop. GENNEMSNIT VISER IKKE LØNNEN Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer imellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen som hovedregel kan man sige, at 2/3 af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, 1/3 får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. DEN TYPISKE LØN I DI s lønstatistikker vises konsekvent lønninger i form af median samt øvre og nedre kvartil. Medianen er den midterste løn forstået på den måde, at halvdelen af ne har en løn på eller under medianen. En fjerdedel af ne har en løn på eller under nedre kvartil. Tre fjerdedele af ne har en løn på eller under øvre kvartil. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn, flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre kvartil. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. PAS PÅ ANDRE STATI STIKKER, HITLISTER MV. Som arbejdsgiver kan man i en lønforhandlingssituation ofte blive konfronteret med andre statistikker, som påstås at vise, at medarbejderne har et lønefterslæb. Vær meget opmærksom på, hvordan disse statistikkers lønninger er opgjort. Tjek f.eks., om de indeholder feriegodtgørelse, genebetalinger eller pension. Husk, at alle lønstatistikker fra DI (inklusive denne) har den kvalitet, at de er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne indberetter til Danmarks Statistik via DA. Det betyder, at lønningerne i denne statistik er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. VÆR VARSOM MED SELV AT BEREGNE STIGNINGER Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold:» Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale» lønforhandlinger» Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pensionsbi-» drag mv.» Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende» lønsystemer herunder bonus» Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som» er med i statistikken» Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistik-» ken. Eksemplet nederst på siden viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 1,5 pct. fra 2012 til 2013, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 2,7 pct. Eksempel: Hvordan 3 pct. bliver til 4,1 pct. LØNSTATISTIK 2012 LØNSTATISTIK 2013 LØNSTIG- NING ANSATTE LØN ANSATTE LØN Virksomhed , ,35 3,0 Virksomhed , ,50 3,0 Virksomhed , ,20 3,0 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,84 4,1

4 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 4 er REGION HOVEDSTADEN København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms skommune REGION SJÆLLAND Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg REGION SYDDANMARK Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa REGIONER I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner: > Hovedstaden > Sjælland > Syddanmark > Midtjylland > Nordjylland REGION MIDTJYLLAND Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg REGION NORDJYLLAND Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem.

5 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE SIDE 5 > SKØN OVER PERSONALEOMKOSTNINGER Arbejdsgivernes samlede arbejdsomkostninger Aktuel sats Gns. arbejder Egne tal % af løn Kr./time Kr./time Løn f or arbejde inden for normal arbejds tid Kr./time 161,45 Genetillæg Kr./time 10,12 Uregelmæssige betalinger Kr./time 2,79 Løn f or arbejdet tid i alt 100,0 174,36 Af talebestemte om kos tninger Feriepenge 12,50 Pct. 13,4 23,28 Fritvalgs Lønkonto 5,00 Pct. 5,3 9,31 Arbejdsmarkedspension (arbejdsgiverbidrag) 8,00 Pct. 9,9 17,28 Bidrag til Industriens Barselsfond 0,29 Pct. 0,4 0,63 Refusioner fra Industriens Barselsfond -0,3-0,57 Sygefravær mv. med bet. (kun arb.g.bet. i f.m. fravær) 4,30 Pct. 4,2 7,36 - refusioner ved fravær -0,4-0,65 Bidrag til uddannelsesfonde 75 Øre/time 0,4 0,75 Kompetenceudviklingsfond 520,00 Kr./år 0,2 0,34 Kontingent til DI 0,27 Pct. 0,3 0,59 Kontingent til DI's konfliktfond 0,00 Pct. 0,0 0,00 Frihed i f.m. barns 1. sygedag 188,82 Kr./time 0,1 0,19 Feriefridage 188,82 Kr./time 2,5 4,31 Lov pligtige omkos tninger Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 47,40 Kr./uge 0,8 1,45 (arbejdsgiverbetalingen) Betaling af dagpengegodtgørelse ved 1., 2. og 3. ledighedsdag 788,00 Kr./dag 0,2 0,28 (kun til berettigede). Højst 16 gange i løbet af et kalenderår (ved ledighed over 4 timer) (G-dage) ** Finansieringsbidrag: - Ved ledighed og sygdom mv. * 379,00 Kr./år 0,1 0,25 - Lønmodtagernes Garantifond * 540,00 Kr./år 0,2 0,35 AUB-bidrag 2.407,00 Kr./år 0,9 1,56 - refusioner fra AER Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring AES ** 697,00 Kr./år 0,3 0,45 Arbejdsskadeforsikring ** 2.526,00 Kr./år 0,9 1,64 Friv illige- inkl. lokalt aftalte omkos tninger Personalegoder (værdi af bil samt værdi af fri kost og logi) Fuld løn i f.m. efteruddannelse Rejsesyge- og rejseulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,00 Kr./år 0,00 Kr./år Fritidsulykkesforsikring/heltidsulykkesforsikring 0,00 Kr./år Forsikring for mindre arbejdsgivere (0,88 pct) 0,00 Kr./år Øvrige personaleomkostninger, (personaleforening eller lign.) 0,00 Kr./år Samlede pers onaleom kos tninger 139,4 243,16 * Opkræves samlet ** Arbejdsskadeforsikring, arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring AES og udgifter til 1., 2. og 3. ledighedsdag varierer betydeligt mellem forskellige brancher. NB: De aktuelle satser i tabellen er de pt. gældende satser som kan blive ændret i løbet af året. Revideret d. 9. januar 2013 Kilde: D I Hent omkostningsberegninger for timelønnede på di.dk/personale/loen/statistik/pages/personaleomkostninger.aspx

6 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 6 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger /region region 7 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE heraf Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2011 heraf Løn under sygefravær mv. heraf Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 261,41 8,04 9,29 244,08 8,75 33,57 0,36 31,03 200,12 177,42 Hovedstaden 282,70 7,87 9,67 265,16 8,71 34,82 0,70 34,30 217,48 194,61 Sjælland 262,44 8,04 9,37 245,02 8,80 34,13 0,47 31,50 199,22 177,55 Syddanmark 259,09 9,08 9,49 240,52 8,59 33,21 0,28 30,80 197,46 175,85 Midtjylland 254,41 7,34 8,60 238,47 8,71 33,28 0,26 29,80 195,91 173,12 Nordjylland 252,18 7,54 9,71 234,93 9,18 32,96 0,26 29,52 192,06 166,97

7 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 7 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 7 Håndværkspræget arbejde Hele landet ,60 175,75 196,56 181,03 Hovedstaden ,53 197,35 216,88 198,71 Sjælland ,14 175,59 199,10 181,81 Syddanmark ,68 173,05 192,10 178,75 Midtjylland ,63 174,07 189,40 176,98 Nordjylland ,23 167,40 181,69 170,44 71 Håndværksp. arb. byggeri, undt. el.arb. Hele landet ,69 172,42 195,97 176,27 Hovedstaden ,89 174,59 204,49 177,46 Sjælland ,25 174,96 204,72 174,78 Syddanmark ,82 174,87 201,32 184,63 Midtjylland ,34 166,76 190,82 168,36 Nordjylland ,86 168,05 185,74 173, Bygningsarb., ekskl. medhjælp - basis Hele landet ,13 161,64 179,87 162,86 Hovedstaden ,20 168,20 189,47 169,24 Sjælland ,65 128,32 151,69 142,39 Syddanmark ,55 160,17 176,26 162,45 Midtjylland ,11 162,85 182,25 160,84 Nordjylland ,26 162,84 174,36 165, Murer- og brolægningsarb. Hele landet ,08 158,89 175,27 156,47 Hovedstaden ,16 134,68 173,12 154,68 Midtjylland ,63 169,85 181,82 166, Murerarb. Facadepudser, flisemurer, fugemontør, kedelmurer, kirkemurer, murer, murerarbejde, murermester, ovnbygger, ovnmurer, skorstensbygger 7114 Arb. opførelse af betonkonstrukt. Hele landet ,17 160,80 175,42 157,25 Hovedstaden ,11 164,34 182,52 158,84 Hele landet ,44 149,30 261,44 189,24

8 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 8 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Struktørarb. Montagearbejder (byggeri), montagemester (byggeri), struktørarbejde 7115 Tømrer- og bygningssnedk.arb Tømrer- og snedk.arb., byggeri Bygningssnedker, bygningssnedkermester, bygningstømrer, hustømrer, inventarsnedker, parketsnedker, snedker, tømrer, tømrer- og snedkerarbejde, byggeri Tømrer- og snedk.arb., skibe Bådebygger, bådebyggermester, skibssnedker, skibstømrer, skibstømrerformand, skibstømrermester, tømrer- og snedkerarbejde (ski-be) 7119 Andet bygningsarb. basis Frem. af bygningskonstrukt. i stål Drivhusbygger, drivhusmontør, fremstilling af bygningskonstruktioner i stål, stilladsbygger Hele landet ,44 149,30 261,44 189,24 Hele landet ,60 157,63 173,13 156,79 Hovedstaden ,94 160,62 186,35 165,09 Sjælland ,49 136,71 153,35 146,71 Syddanmark ,53 154,19 168,01 154,94 Midtjylland ,83 152,69 170,64 151,42 Nordjylland ,17 162,49 169,18 161,01 Hele landet ,83 152,70 170,16 154,83 Hovedstaden ,88 160,38 189,93 165,10 Sjælland ,28 135,06 153,35 146,47 Syddanmark ,13 150,90 163,83 152,15 Midtjylland ,63 152,67 170,28 150,19 Nordjylland ,04 159,85 163,69 155,45 Hele landet ,25 175,06 182,66 173,43 Syddanmark ,76 164,11 177,77 165,97 Nordjylland ,50 182,66 183,96 181,72 Hele landet ,77 179,62 198,18 184,33 Hovedstaden ,74 181,79 193,78 189,82 Syddanmark ,75 165,51 195,22 175,96 Midtjylland ,58 189,48 201,98 187,28 Nordjylland ,28 179,53 291,19 220,34 Hele landet ,12 161,63 171,10 161,06 Syddanmark ,25 158,82 164,99 154,45

9 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 9 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE And. bygningsarb. i øvr. Andet bygningsarbejde i øvrigt, bygningsmontør, kloakmontør Hele landet ,48 188,70 201,98 190,92 Hovedstaden ,77 182,73 193,19 190,36 Syddanmark ,37 190,37 203,77 189,31 Midtjylland ,57 191,02 201,98 188,16 Nordjylland ,28 179,53 291,19 224, Bygningsarb., ekskl. medhjælp - finish Hele landet ,62 188,07 210,93 192,82 Hovedstaden ,67 191,38 212,29 190,59 Sjælland ,99 189,49 216,43 196,31 Syddanmark ,37 182,93 210,15 195,06 Midtjylland ,01 194,70 212,28 190,72 Nordjylland ,40 189,68 204,70 190, Arb. gulv- og klinkelægning Arbejde med gulv- og klinkelægning, fliselægger, flisemontør, gulvafhøvler, gulvafsliber, gulvlægger, gulvlæggermester, gulvmand, gulvmontør, gulvsliber, gulvspecialist, linoleumsmontør, mosaikarbejder Arb. isolering af bygninger Arbejde med isolering af bygninger, isolatør, isolerer, isoleringsmontør Glarmesterarb VVS-arb. Glarmester, glarmesterarbejde, spejlbelægger Aut. gas og vandmester, blikkenslager, blikkenslagermester, blytækker, gasmester, gasmontør, kedelmontør, oliefyrsmontør, oliemontør, pejsemontør, rør-lægger, rørlæggermester, rørskærer, rørsmed, varmemontør, varmesmed, ventilator-montør, vvs montør, vvs r Hele landet ,85 232,33 250,54 222,18 Hele landet ,29 181,59 199,46 184,22 Hovedstaden ,65 178,72 204,00 179,51 Sjælland ,97 189,05 213,18 194,75 Syddanmark ,47 176,67 193,44 182,71 Midtjylland ,52 165,32 174,08 156,49 Hele landet ,24 181,99 213,29 183,08 Hele landet ,28 206,67 230,47 215,36 Hovedstaden ,26 201,48 212,42 203,04 Sjælland ,23 181,71 205,02 185,95 Syddanmark ,88 213,44 263,76 234,16 Midtjylland ,97 222,02 235,69 219,43 Nordjylland ,27 175,40 208,40 183,68

10 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 10 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Montørarb. klima- og køleteknik Kølemekaniker, kølemontør, montørarbejde inden for klima- og køleteknik Hele landet ,66 193,19 211,89 193,25 Hovedstaden ,27 198,98 216,10 194,10 Syddanmark ,55 182,46 207,04 187,38 Midtjylland ,87 196,86 211,75 197,61 Nordjylland ,76 175,56 193,99 181, Malere og arb. rensning af bygninger Hele landet ,34 170,18 193,22 179,13 Hovedstaden ,45 159,00 177,06 167,73 Sjælland ,04 170,13 187,64 171,38 Syddanmark ,96 196,85 213,38 204,91 Midtjylland ,73 160,00 171,37 163,40 Nordjylland ,23 169,40 181,70 169, Malerarb. Hele landet ,33 196,16 213,66 205,71 Hovedstaden ,03 177,06 194,86 180,46 Syddanmark ,19 208,32 253,67 233,04 Midtjylland ,69 152,71 162,54 156,11 Nordjylland ,30 181,69 181,78 179, Bygningsmaler- og tapetsererarb. Antikvitetsmaler, bygningsmaler, bygningsmaler- og tapetsererarbejde, bygningstapetserer, facademaler, maler, malermester, reklamemaler, stilladsmaler, tagmaler, tapetserer, tapetsermester Skibsmalerarb. Painter (offshore), skibsmaler, skibsmalerarbejde Sprøjtelakererarb. Autolakerer, autolakerermester, automaler, autosprøjtelakerer, cykellakerer, lakmester, maskinmaler, møbelmaler, sprøjtearbejder, sprøjtelakerer, sprøjtelakererarbejde, sprøjtemaler, vognlakerer, vognmaler Hele landet ,56 160,53 177,06 164,34 Hovedstaden ,91 174,32 180,33 173,94 Midtjylland ,69 152,68 162,54 156,03 Nordjylland Hele landet ,41 202,14 245,25 220,80 Hele landet ,30 162,90 177,85 168,66 Hovedstaden ,44 165,86 208,46 181,66 Sjælland ,81 161,30 187,64 166,11 Syddanmark ,18 172,04 179,48 170,97 Midtjylland ,87 160,44 175,14 165,27 Nordjylland ,09 157,65 175,05 165,92

11 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 11 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 7133 Rensn. af bygninger Hele landet ,04 144,97 159,00 150,35 Syddanmark Kemisk og mekanisk rensn. bygningsoverf. Graffitirenser, kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader, sandblæser, sandsliber Hele landet ,56 145,71 159,57 151,28 Syddanmark Metal- og maskinarb. Hele landet ,06 176,22 195,04 181,40 Hovedstaden ,89 197,84 214,68 198,77 Sjælland ,10 175,82 196,20 182,16 Syddanmark ,87 174,62 192,07 180,61 Midtjylland ,26 175,01 187,80 177,90 Nordjylland ,14 167,57 181,11 169, Pladearb., svejsning og beslægt. funkt. Hele landet ,06 172,37 189,76 179,13 Hovedstaden ,97 178,88 200,15 182,98 Sjælland ,95 168,97 182,86 172,76 Syddanmark ,20 174,97 196,62 182,91 Midtjylland ,00 181,26 195,85 183,99 Nordjylland ,11 164,69 173,50 165, Formning og støbning af emner i metal Bronzestøber, formdrejer, formmager, formning og støbning af emner i metal, formsmed, formstøber, gørtler, gørtlermester, håndformer, kærnemager, maskinformer, metalformer, metalstøber, støbemester, stø-ber Svejsearb. og skærebrænding El-svejser, håndsvejser, kedelsvejser, maskin-svejser, punktsvejser, rørsvejser, skibssvejser, svejsearbejde og skærebrænding, svejse-mester, svejser, welder (offshore) Hele landet ,80 203,42 212,86 212,69 Syddanmark ,05 206,16 224,50 225,99 Midtjylland ,11 173,96 189,06 180,07 Hele landet ,22 175,54 193,07 183,13 Hovedstaden ,07 161,91 172,95 162,24 Sjælland ,52 164,26 186,10 167,42 Syddanmark ,77 178,68 196,80 185,48 Midtjylland ,41 185,09 203,22 194,47 Nordjylland ,77 165,82 172,72 168,74

12 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 12 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Pladesmedarb. Autoopretter, autopladesmed, autosmed, karosseriarbejder, karosseribygger, karosserimager, karosserismed, kedelsmed, kedelsmedemester, kobbersmed, kobbersmedemester, møntarbejder, pladesmed, pladesmedarbejde, pladesmedemester, pladestøber Stålkonstruktionsarb. Konstruktionssmed, nitter, nittermester, skibsbygger, stålkonstruktionsarbejde, stålmester, stålmontør Hele landet ,49 166,74 185,34 171,15 Hovedstaden ,91 194,72 210,34 199,16 Sjælland ,38 173,40 181,80 172,08 Syddanmark ,22 168,33 182,69 172,37 Midtjylland ,47 166,19 183,42 166,60 Nordjylland ,06 153,80 164,46 157,49 Hele landet ,46 168,97 185,58 175,10 Hovedstaden ,30 192,38 210,51 193,35 Sjælland ,66 170,17 174,59 184,44 Syddanmark ,03 172,24 190,76 177,49 Midtjylland ,20 164,51 172,47 169,12 Nordjylland ,72 168,42 181,45 167, Riggerarb. Hele landet ,92 171,39 176,03 175, Smede, værktøjsmagere og beslægt. funkt. Hele landet ,30 174,71 191,90 179,03 Hovedstaden ,96 197,84 210,69 196,70 Sjælland ,41 175,41 198,17 184,07 Syddanmark ,44 174,14 188,82 177,12 Midtjylland ,95 172,20 182,05 173,38 Nordjylland ,54 167,03 180,00 168, Smedearb. Beslagsmed, bygningssmed, grovsmed, grovsmedemester, landbrugssmed, smed, smedearbejde, smedemester, støberismed, vognsmed Værktøjsmagerarb. Bøssemager, kleinsmed, kleinsmedemester, knivmager, låsesmed, modelsmed, vægtsmed, værktøjsarbejder, værktøjsmager, værktøjsmagerarbejde, værktøjsmagermester, værktøjssmed Hele landet ,11 177,59 191,33 180,57 Hovedstaden ,32 195,32 207,65 194,38 Sjælland ,55 177,11 207,49 187,33 Syddanmark ,24 177,09 189,22 177,99 Midtjylland ,61 176,19 183,41 176,16 Nordjylland ,84 174,45 184,24 176,50 Hele landet ,45 177,23 195,68 182,47 Hovedstaden ,35 194,70 222,93 203,95 Sjælland ,03 178,46 199,69 185,89 Syddanmark ,77 177,44 195,52 181,03 Midtjylland ,85 174,87 187,16 178,19 Nordjylland ,96 159,11 175,88 163,29

13 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 13 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Operatørarb. mv. metalforarb.maskiner Autoklavørsmed, drejer, fræser, maskinarbejder, maskinbygger, maskinfræser, maskinhøvler, maskinmekaniker, maskinmontør, maskinopstiller, maskinsmed, maskinsmedemester, metaldrejer, operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner, opstille Arb. polering og slibning emner i metal Arbejde med polering og slibning af emner i metal, formsliber, metalsliber, slibemester, sliber, værktøjssliber 723 Mekanikerarb Mekanikerarb. motorkøret Mek.arb., person- og varev. Automontør, autotekniker, bilmekaniker, biltekniker, mekanikerarbejde, person- og varevognsmekanikerarbejde, person- og varevogne, personvognsmekaniker Mek.arb., lastvogne Automekaniker (lastvogne), lastbilmekaniker, lastvognsmekaniker, mekaniker (lastvogne), mekanikerarbejde (lastvogne) Hele landet ,57 172,80 191,84 177,62 Hovedstaden ,05 201,47 210,69 196,34 Sjælland ,09 174,12 190,47 183,25 Syddanmark ,04 171,85 186,67 175,73 Midtjylland ,51 168,76 178,82 170,18 Nordjylland ,67 161,41 175,65 163,56 Hele landet ,08 168,04 179,95 165,30 Hovedstaden ,13 182,09 184,77 181,12 Sjælland ,10 137,94 152,22 138,39 Syddanmark ,69 165,11 188,86 169,11 Midtjylland ,31 170,92 175,79 165,93 Nordjylland ,72 164,84 174,89 164,36 Hele landet ,88 181,82 201,86 186,80 Hovedstaden ,33 203,32 227,04 206,02 Sjælland ,94 180,08 197,82 182,42 Syddanmark ,52 174,92 193,49 182,70 Midtjylland ,72 178,18 191,67 179,01 Nordjylland ,60 178,01 188,89 176,35 Hele landet ,00 178,47 194,44 180,08 Hovedstaden ,86 190,92 204,65 190,58 Sjælland ,71 179,56 196,89 181,59 Syddanmark ,64 172,93 187,75 175,83 Midtjylland ,43 177,50 189,83 177,57 Nordjylland ,94 174,74 187,55 174,65 Hele landet ,07 171,94 186,96 173,33 Hovedstaden ,94 189,51 204,65 188,84 Sjælland ,67 169,42 181,26 170,69 Syddanmark ,86 165,07 180,10 167,39 Midtjylland ,82 173,80 183,76 171,64 Nordjylland ,80 162,24 171,09 160,84 Hele landet ,32 183,15 196,46 185,62 Hovedstaden ,00 192,15 202,86 190,85 Sjælland ,65 193,95 209,23 194,22 Syddanmark ,33 177,29 187,87 182,64 Midtjylland ,01 185,37 193,22 183,65 Nordjylland ,76 181,38 191,19 181,86

14 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 14 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Mek.arb., and. omr. Knallertmekaniker, knallertmontør, mekanikerarbejde, andre områder, motorcykelmekaniker Flymek.arb. Flymekaniker, flymekanikerarbejde, flymekanikermester, flymontør, flyreparatør, hangarmester Mek.arb., landbrugs- og industrimaskiner Kranmekaniker, kranmontør, kranreparatør, landbrugsmekaniker, landbrugsmontør, mechanic (offshore), mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner, servicemekaniker, skibsmontør 73 Præcisionshåndv. og grafisk arb. 731 Præcisionshåndv Finmek.arb. Finmekaniker, finmekanikerarbejde, finmekanikermester, flyinstrumentmager, fotomekaniker, instrumentmager, instrumentmagermester, instrumentmekaniker, instrumentsliber, måleinstrumentmekaniker, symaskinemekaniker, symaskinereparatør, urmager, urmagermest Hele landet ,37 191,96 205,16 192,99 Hovedstaden ,39 192,13 206,31 195,73 Sjælland ,60 196,44 210,21 197,65 Syddanmark ,23 183,58 199,47 184,66 Midtjylland ,73 197,74 209,73 198,92 Nordjylland ,09 190,14 206,84 192,52 Hele landet ,95 232,92 246,70 228,71 Syddanmark ,06 216,39 240,11 214,57 Hele landet ,27 188,60 206,46 194,06 Hovedstaden ,86 207,43 219,82 213,89 Sjælland ,26 192,18 203,67 197,45 Syddanmark ,76 176,92 199,24 193,53 Midtjylland ,00 185,52 195,21 185,81 Nordjylland ,67 181,68 194,02 181,60 Hele landet ,58 175,37 199,26 179,15 Hovedstaden ,32 189,66 206,27 187,38 Sjælland ,03 193,96 197,00 188,39 Syddanmark ,28 166,57 179,27 168,71 Midtjylland ,75 190,61 219,37 183,67 Nordjylland ,43 153,06 162,55 156,20 Hele landet ,46 170,33 183,27 170,24 Hovedstaden ,33 177,16 195,55 178,37 Syddanmark ,45 168,08 178,34 167,78 Midtjylland ,54 158,01 168,05 158,39 Nordjylland ,72 153,06 158,91 153,73 Hele landet ,91 185,39 199,76 179,43 Hovedstaden ,89 187,23 199,81 179,50

15 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 15 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Håndfrem. af musikinstrumenter Fløjtebygger, guitarbygger, håndfremstilling af musikinstrumenter, intonatør, klaverbygger, klaverstemmer, klavertekniker, orgelbygger, orgelpibemager, pianobygger, pianomager, pianosnedker, pianostemmer, pianotekniker, strengemager, violinbygger Hele landet ,76 174,88 182,27 177,39 Hovedstaden ,78 174,89 183,26 181, Juveler-, guld- og sølvsmedearb. Hele landet ,79 166,80 172,74 162, Glaspusterarb. og færdigg. af glasprod. Hele landet Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarb. Hele landet ,94 158,62 174,13 158,26 Hovedstaden ,94 161,47 189,71 160,20 Syddanmark ,44 158,62 164,16 156, Skiltemalerarb. Hele landet ,54 158,62 166,57 155,00 Syddanmark And. male- og dekor.arb. præc.håndv. Hele landet ,50 145,57 173,01 157,25 Hovedstaden 6....

16 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 16 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Håndfrem. produkt. i træ o.l. Børstenbinder, børstenbindermester, håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer, kurvemager, kurvemagermester, modelskibsbygger, pibedrejer, pibemager, pibeskærer, pibesnedker, rammesnedker Hele landet ,82 153,46 167,63 156,86 Syddanmark ,59 161,81 172,53 158, Håndfrem. produkt. i tekstil, læder o.l. Hele landet ,28 184,15 197,68 176,30 Syddanmark ,22 159,69 184,15 166, And. præc.håndv. Hele landet ,23 167,07 179,82 174, Grafisk arb. Hele landet ,32 193,71 214,71 187,70 Hovedstaden ,91 202,13 216,59 198,79 Sjælland ,09 194,02 196,53 189,60 Syddanmark ,30 155,02 207,44 171,33 Midtjylland ,70 202,56 223,56 193,28 Nordjylland ,43 155,79 164,12 157, Prepressarb. og grafisk formfremstilling Desktopper, desktoppublisher, dtp'er, grafisk designer, grafiker, grafisk assistent, grafisk designer, grafisk formgiver, grafisk tilrettelægger, mediegrafiker, prepressarbejde og grafisk formfremstilling, scannerfører, trykker, typograf Trykkerarb. Printtekniker, serigraf, serigrafist, serigraftrykker, silketrykker, trykkerarbejde Hele landet ,66 200,09 222,45 199,44 Hovedstaden ,20 201,75 223,90 201,75 Sjælland ,27 194,68 196,64 197,57 Syddanmark ,30 153,18 207,44 165,38 Midtjylland ,78 217,86 225,78 212,03 Hele landet ,43 172,18 202,24 179,01 Hovedstaden ,09 202,23 212,48 199,14 Syddanmark ,73 165,98 185,94 182,41 Midtjylland ,34 185,67 209,33 179,52 Nordjylland ,43 155,66 163,55 156,40

17 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 17 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Arb. færdigg. og indb. trykte produkt. Hele landet ,58 140,71 168,04 155,03 74 Arb. el og elektron. omr. Hele landet ,45 188,99 212,58 196,13 Hovedstaden ,61 208,42 231,88 216,62 Sjælland ,91 188,89 215,59 195,98 Syddanmark ,85 178,63 201,16 186,65 Midtjylland ,78 183,25 201,92 189,75 Nordjylland ,82 182,82 198,67 188, Install.- og rep. af el udstyr Hele landet ,37 189,98 214,83 197,52 Hovedstaden ,66 211,62 235,18 219,13 Sjælland ,55 194,94 220,93 202,39 Syddanmark ,97 178,59 201,27 186,40 Midtjylland ,70 183,78 204,71 191,42 Nordjylland ,01 181,70 197,42 188, Elektrikerarb. Belysningsmontør, chefelektriker, elektriker, elektrikerarbejde, elektrikermester, industrielektriker, relætekniker, serviceelektriker, sikringsleder, skibselektriker, stærkstrømselektriker Elektromekanikerarb. Autoelektriker, autoelektromekaniker, autoelektromester, automatikmekaniker (elektronik), elektromekaniker, elektromekanikerarbejde, elmekaniker, elmekanikermester, signalmekaniker, signalmontør, sikringsmekaniker, sikringsmester, sikringsmontør, støvsug Install. og rep. el ledningsfør. forsyn. Højspændingsmontør, installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed Hele landet ,80 188,56 206,44 193,80 Hovedstaden ,83 197,50 212,99 204,17 Sjælland ,48 187,72 216,13 193,49 Syddanmark ,01 185,70 204,80 189,06 Midtjylland ,30 183,58 201,34 190,09 Nordjylland ,23 184,93 201,80 192,71 Hele landet ,21 196,99 226,08 204,27 Hovedstaden ,00 225,89 249,59 231,99 Sjælland ,97 200,84 224,91 208,89 Syddanmark ,90 178,56 202,71 187,82 Midtjylland ,48 186,11 219,47 195,25 Nordjylland ,29 179,42 195,16 185,37 Hele landet ,89 175,36 188,59 181,38 Syddanmark ,61 170,32 183,04 176,88 Midtjylland ,50 182,22 188,59 180,16 Nordjylland ,55 177,09 188,23 184,10

18 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 18 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 742 Install.- og rep. af elektronik mv Elektronikmek.arb. Alarmmontør, antennemekaniker, antennemester, antennemontør, automatmekaniker, automatmester, automatmontør, edb-montør, elektronikmekanikerarbejde, elektronikreparatør, radioreparatør, tv-reparatør, videotekniker Install. og service IKT Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi, telefonmekaniker, telefonmester, telegrafmekaniker, telegrafmester, telemekaniker Hele landet ,79 186,87 205,73 191,60 Hovedstaden ,01 204,74 219,29 209,44 Sjælland ,03 153,42 194,07 166,98 Syddanmark ,60 179,35 200,99 187,53 Midtjylland ,75 180,61 196,56 185,34 Nordjylland ,04 189,59 200,60 190,41 Hele landet ,97 185,25 205,21 190,67 Hovedstaden ,10 204,95 219,48 209,86 Sjælland ,03 153,42 194,07 166,98 Syddanmark ,32 178,32 202,23 187,09 Midtjylland ,61 180,36 196,28 184,83 Nordjylland ,04 189,59 199,37 189,60 Hele landet ,83 194,62 214,97 201,80 Hovedstaden ,45 198,69 218,67 207,18 Midtjylland ,62 188,21 205,24 198,91 75 Fødev.frem., snedk.arb. og bekl. håndv. Hele landet ,03 150,98 168,21 160,14 Hovedstaden ,57 172,13 213,03 190,84 Sjælland ,43 143,48 154,28 154,29 Syddanmark ,16 147,09 162,26 152,33 Midtjylland ,00 151,96 168,88 160,24 Nordjylland ,38 156,06 164,51 156, Arb. nærings- og nydelsesmiddelomr. Hele landet ,52 147,54 157,71 151,62 Hovedstaden ,53 162,24 170,18 166,79 Sjælland ,01 142,79 146,23 148,84 Syddanmark ,22 147,15 154,95 149,54 Midtjylland ,16 149,72 155,47 152,08 Nordjylland ,67 136,09 153,83 145, Slagterarb., fiskehdl. mv. fødev.frem. Hele landet ,90 132,23 142,95 138,37 Syddanmark ,82 124,56 153,67 136,69 Midtjylland ,02 133,46 140,75 135,09 Nordjylland ,16 129,02 143,93 141,34

19 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 19 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Håndforarb. fisk og skaldyr i detailhdl. Filettrimmer, fiskeskærer, håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen Bager- og konditorarb., ekskl. industri Bager, bager- og konditorarbejde ekskl. industri, bagermester, bolsjekoger, chefkonditor, chokolademester, dropskoger, dropsmester, konditor, konditorchef, konditormester, konfekturemester, lakridskoger Frem. af mejeriprodukt. Fremstilling af mejeriprodukter, ismester, mejerist, ostemejerist, ostemester Frem. og konserv. af frugt, grønt o.l. Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter Hele landet ,56 130,42 141,19 135,95 Midtjylland ,35 133,37 140,70 134,73 Nordjylland ,06 128,54 143,38 137,54 Hele landet ,76 158,35 170,18 165,02 Hovedstaden ,53 162,24 170,08 165,76 Sjælland Syddanmark ,79 151,14 156,53 157,80 Midtjylland ,67 167,34 203,44 182,60 Hele landet ,20 141,14 167,14 152,18 Syddanmark ,65 171,72 177,29 166,17 Hele landet ,11 143,21 152,68 146, Prøvesmagn. af nærings- og nydelsesmidl. Hele landet Frem. af tobaksprodukt. Cerutmager, cigarillosmager, cigarmager, cigarruller, fremstilling af tobaksprodukter, tobaksmester, tobaksruller Hele landet ,93 149,06 154,89 150,09

20 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 20 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 752 Håndværksp. arb. i træindustri Hele landet ,53 149,26 164,64 153,63 Hovedstaden ,61 147,61 172,25 159,97 Sjælland ,98 143,48 154,88 149,97 Syddanmark ,37 138,98 162,26 144,69 Midtjylland ,41 150,94 165,21 158,38 Nordjylland ,15 158,94 163,74 153, Håndværksp. træimprægneringsarb. Hele landet Møbelsnedk.arb. Antiksnedker, dekoratørsnedker, dekupør, finermester, industrisnedker, modelbygger, modelmager, modelsnedker, modelsnedkermester, møbel-polerer, møbelsnedker, møbelsnedkerarbejde, møbelsnedkermester, stolemager Operatørarb. mv. træbearb.maskiner Maskindrejer, maskinsnedker, maskinsnedkermester, møbeldrejer, operatørog opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner, trædrejer, trædrejermester 753 Tekstil- og bekl.arb Tilskærerarb. Gardintilskærer, handsketilskærer, lædertilskærer, modeltilskærer, tilskærer, tilskærerarbejde, tilskærerassistent, tilskærermester Hele landet ,48 149,44 158,99 150,28 Hovedstaden ,61 147,61 159,63 155,56 Sjælland ,43 149,26 175,49 165,77 Syddanmark ,07 149,31 169,74 152,09 Midtjylland ,43 150,44 154,79 148,82 Nordjylland ,14 146,47 154,62 146,50 Hele landet ,59 149,22 165,25 154,54 Sjælland ,98 137,19 151,63 145,12 Syddanmark ,60 137,34 161,52 143,92 Midtjylland ,17 150,95 168,01 161,90 Nordjylland ,63 159,46 163,92 155,28 Hele landet ,88 153,08 178,93 163,29 Hovedstaden ,72 180,94 197,84 182,58 Syddanmark ,01 149,55 163,11 156,80 Midtjylland ,97 141,62 175,42 150,95 Nordjylland ,54 160,99 178,47 168,17 Hele landet ,41 151,23 163,11 152,63 Syddanmark ,38 151,87 168,83 155,19 Midtjylland 7....

21 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 21 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Syarb. og beslægt. arb Møbelpolstrerarb. Autopolstrer, autosadelmager, møbelpolstermester, møbelpolstrer, møbelpolstrerarbejde, møbeltapetserer, møbeltilskærer, polstrer, polstrermester, sadelmager, sadelmagermester Skomagerarb. og beslægt. arb. Bæltemester, etuimager, håndskomager, håndskomagermester, læderhåndværker, nådler, ortopædisk håndskomager, ortopædisk skomager, skomager, skomagerarbejde og beslægtet arbejde, skomagermester, skomo-dellør, skoreparatør, skotøjsmager, taskemager, træskomager Hele landet ,83 149,32 150,22 150,64 Syddanmark ,39 143,28 149,55 141,19 Hele landet ,18 146,03 171,45 157,09 Syddanmark ,97 151,61 188,84 177,00 Midtjylland ,97 140,55 172,78 150,11 Nordjylland ,04 154,79 161,36 152,27 Hele landet ,97 188,60 213,48 190,09 Hovedstaden ,49 188,60 215,07 187, Andet håndværksp. arb. Hele landet ,50 173,22 209,17 186,84 Hovedstaden ,01 206,81 247,77 217,76 Sjælland ,37 159,10 173,53 185,68 Syddanmark ,36 151,56 184,97 169,04 Midtjylland ,97 175,89 198,64 181,19 Nordjylland ,91 176,67 203,99 183, Kval.kontrol mv. produkt., ej nær.midl. Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler) Håndværksp. arb. ej klass. andets. Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds Hele landet ,64 174,99 213,20 190,38 Hovedstaden ,42 202,85 247,98 213,78 Sjælland ,37 159,10 173,53 185,68 Syddanmark ,13 151,56 196,54 172,80 Midtjylland ,75 178,51 204,87 190,09 Nordjylland ,04 176,67 221,00 186,44 Hele landet ,60 165,39 202,88 177,71 Hovedstaden ,48 232,20 242,57 230,10 Syddanmark ,50 149,63 167,05 160,18 Midtjylland ,09 161,94 183,36 159,14 Nordjylland ,87 159,77 203,99 178,34

22 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 22 > OPERATØR- OG MONTERING-, SAMT TRANSPORTARBEJDE Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger /region region 8 OPERATØR-,MONTERINGS- OG TRANSPORTARB. heraf Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2011 heraf Løn under sygefravær mv. heraf Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 242,77 8,18 12,53 222,06 8,47 31,86 0,12 27,73 180,53 160,68 Hovedstaden 248,79 7,54 13,87 227,39 7,87 31,92 0,20 28,55 185,01 165,78 Sjælland 233,77 8,39 12,98 212,41 8,82 29,94 0,12 26,73 171,96 153,78 Syddanmark 238,15 7,88 12,54 217,73 8,09 30,49 0,13 27,26 177,95 158,20 Midtjylland 249,18 8,40 12,60 228,18 8,86 33,69 0,10 28,41 184,85 164,15 Nordjylland 232,74 8,74 10,36 213,64 8,49 30,55 0,08 26,43 174,05 154,62

23 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 23 > OPERATØR- OG MONTERING-, SAMT TRANSPORTARBEJDE 8 Operatør-,monterings- og transportarb. Hele landet ,42 158,33 180,27 163,67 Hovedstaden ,40 162,59 180,41 168,87 Sjælland ,96 148,26 167,37 156,62 Syddanmark ,42 155,33 170,85 161,16 Midtjylland ,02 165,35 188,93 167,20 Nordjylland ,99 153,81 172,48 157,43 81 Operatørarb. ved anlæg og maskiner Hele landet ,73 162,14 187,34 166,03 Hovedstaden ,57 165,02 184,81 171,51 Sjælland ,35 147,57 165,85 155,62 Syddanmark ,83 159,32 173,08 161,97 Midtjylland ,27 175,35 193,41 171,04 Nordjylland ,67 156,59 179,29 159, Operatørarb. anlæg mined. og råstofudv. Hele landet ,87 150,63 181,50 169,65 Hovedstaden ,44 201,66 234,09 207,07 Sjælland ,97 213,94 231,28 201,16 Syddanmark ,24 153,83 201,53 169,48 Midtjylland ,87 146,51 177,70 162,70 Nordjylland ,03 150,63 161,92 166, Operatørarb. anlæg til råstofudv. Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding, stenbrænder Hele landet ,78 141,57 147,30 145,70 Sjælland Midtjylland ,60 142,94 142,94 126, Boreanlægsarb. Hele landet ,25 229,32 244,41 238,86 Syddanmark ,72 229,15 241,79 227, Operatørarb. frem. cementprodukt. o.l. Betonarbejder, betonblander, betonmager, betonmester, betonstøber, cementarbejder, cementbrænder, cementmøller, eternitarbejder, kalkværksarbejder, kryolitarbejder, operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter Hele landet ,87 150,52 177,98 167,56 Hovedstaden ,45 201,25 231,35 193,80 Sjælland ,50 180,18 240,25 193,87 Syddanmark ,81 147,82 176,60 160,11 Midtjylland ,87 146,51 177,70 162,76 Nordjylland ,42 151,80 169,74 170,87

24 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 24 > OPERATØR- OG MONTERING-, SAMT TRANSPORTARBEJDE 812 Operatørarb. forarb. og færdigg. metal Hele landet ,68 149,87 165,27 154,63 Hovedstaden ,51 158,31 170,76 161,03 Sjælland ,44 145,91 169,49 152,38 Syddanmark ,25 159,39 168,50 163,43 Midtjylland ,57 147,25 160,79 152,26 Nordjylland ,81 126,87 140,53 129, Operatørarb. forarb. metal Formbygger, hærdemester, hærder, jernstøber, operatørarbejde ved forarbejdning af metal, ovnbrænder, ovnpasser, ovnsætter, ovnsættermester, støberiarbejder, stålarbejder, stålvalser, stålværksarbejder, trykstøber, valsemester, valser, valseværkarbejder Hele landet ,98 149,68 165,05 154,28 Hovedstaden ,51 158,08 169,69 160,84 Sjælland ,07 138,36 157,82 150,56 Syddanmark ,81 159,84 168,43 162,88 Midtjylland ,71 147,09 159,91 151,99 Nordjylland ,81 126,87 136,79 128, Operatørarb. overfladebehandl. metal Hele landet ,26 151,00 167,49 158,23 Hovedstaden ,59 168,36 172,75 166,23 Sjælland ,26 147,32 170,75 155,78 Syddanmark ,04 153,47 171,12 168,52 Midtjylland ,18 150,47 165,19 155,36 Nordjylland ,48 120,26 160,38 136, Operatørarb. frem. af kem. prod. mv. Hele landet ,25 162,83 190,07 171,99 Hovedstaden ,55 190,10 211,24 194,87 Sjælland ,93 205,09 207,08 201,69 Syddanmark ,60 154,94 164,27 168,54 Midtjylland ,16 152,02 166,11 151, Operatørarb. frem. af kemiske produk. Hele landet ,20 162,83 190,07 171,99 Hovedstaden ,55 190,10 211,24 194,87 Sjælland ,50 205,09 207,08 202,80 Syddanmark ,55 154,99 164,27 168,59 Midtjylland ,16 152,02 166,15 151, Operatørarb. frem. kemi. i medicinal Medicinalarbejder, medicinalassistent, operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri Hele landet ,42 197,17 209,64 199,99 Hovedstaden ,00 191,30 211,24 198,30

25 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 25 > OPERATØR- OG MONTERING-, SAMT TRANSPORTARBEJDE Operatørarb. frem. kemi., ej medicinal Ammunitionsarbejder, elementstøber, kalkbrænder, kalkmester, kemikaliearbejder, knusemester, krudtværksarbejder, lakkoger, limkoger, lysestøber, mørtelmester, operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri, raffinaderiarbejde Hele landet ,18 154,50 167,38 161,86 Hovedstaden ,43 177,89 212,57 185,39 Sjælland Syddanmark ,60 154,99 164,30 168,66 Midtjylland ,16 152,02 166,15 151, Operatørarb. frem. fotografiske produkt. Hele landet ,22 166,11 189,52 171, Oper. af maskiner frem. af gummi mv. Hele landet ,28 158,56 173,12 158,52 Hovedstaden ,16 163,34 174,65 164,78 Sjælland ,27 147,77 166,81 155,44 Syddanmark ,82 160,50 171,46 157,97 Midtjylland ,56 159,50 184,45 160,15 Nordjylland ,95 146,22 162,57 149, Operatørarb. frem. gummiprodukt. Gummiarbejder, operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter, vulkanisør, vulkanisørmester Hele landet ,14 136,85 149,73 144, Operatørarb. frem. af plast Hele landet ,46 150,10 166,24 152,48 Hovedstaden ,13 164,46 175,77 165,71 Sjælland ,85 140,98 157,05 148,61 Syddanmark ,22 149,60 166,81 150,99 Midtjylland ,30 146,76 162,67 148,14 Nordjylland ,38 137,22 151,79 143, Operatørarb. frem. plast videreforarb. Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning Hele landet ,66 165,39 174,99 163,43 Hovedstaden ,82 146,02 152,82 157,37 Sjælland ,39 154,97 189,24 167,76 Syddanmark ,25 167,52 174,92 165,31 Midtjylland ,78 174,31 180,31 173,36 Nordjylland ,60 137,17 150,42 143,57

26 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 26 > OPERATØR- OG MONTERING-, SAMT TRANSPORTARBEJDE Operatørarb. frem. plastprodukt. Bådestøber (plast), operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter, plasticstøber, plasticsvejser, sprøjtestøber, sprøjtetekniker Operatørarb. frem. papirprodukt. Emballagearbejder, kartonnagearbejder, kartonnageassistent, konvolutarbejder, operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter, papirindustriarbejder, papirskærer, papirvarearbejder, æskearbejder Hele landet ,96 147,44 163,95 150,72 Hovedstaden ,49 165,20 176,50 166,34 Sjælland ,10 140,78 156,22 148,00 Syddanmark ,42 139,84 154,27 145,09 Midtjylland ,85 142,56 159,20 145,42 Nordjylland ,65 137,22 151,79 143,61 Hele landet ,07 170,34 184,68 171,48 Hovedstaden ,13 157,49 169,17 161,75 Syddanmark ,84 169,05 173,13 167,96 Midtjylland ,91 185,26 189,78 180,58 Nordjylland ,97 163,64 174,55 168, Operatørarb. frem. af tekstilprod. mv. Hele landet ,50 142,83 159,97 147,71 Hovedstaden ,57 145,43 168,79 153,86 Sjælland ,52 177,31 203,74 176,79 Syddanmark ,93 138,89 153,52 141,60 Midtjylland ,34 137,31 153,36 140,86 Nordjylland ,04 120,51 147,33 131, Operatørarb. symaskiner Bandagesyer, beklædningsarbejder, broderiassistent, broderimontør, industrisyer, konfektionsarbejder, konfektionssyerske, maskinsyerske, operatørarbejde af symaskiner, skindsyerske, sydame, syer, syerske, syoperatør, systueassistent, systuemedhjælper, tr Hele landet ,50 137,11 148,00 138,52 Hovedstaden ,19 135,57 139,39 136,41 Syddanmark ,57 135,79 147,23 136,21 Midtjylland ,75 135,45 152,94 139,48 Nordjylland ,39 148,15 157,78 148, Operatørarb. vaskemaskiner Hele landet ,57 149,35 156,74 149, And. operatørarb. frem. tekstil mv. Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter, filtskærer, læderstanser, stofmaler, tekstilmester, tekstiloperatør, tekstilsvejser, tovværksarbejder, vodbinder, vodbindermester Hele landet ,98 129,34 153,74 137,54 Hovedstaden ,27 153,86 187,85 164,56 Syddanmark ,35 136,22 154,28 141,45 Nordjylland ,88 118,65 125,70 127,22

27 DI LØNSTATISTIK PRODUKTIONSARBEJDE TIMELØNNINGER SIDE 27 > OPERATØR- OG MONTERING-, SAMT TRANSPORTARBEJDE 816 Operatørarb. frem. af næringsmidl. mv. Hele landet ,63 179,68 195,43 172,93 Hovedstaden ,30 156,96 170,12 164,44 Sjælland ,06 142,86 157,65 148,33 Syddanmark ,72 159,43 182,94 160,86 Midtjylland ,81 190,38 198,46 182,84 Nordjylland ,47 166,88 191,06 167, Operatørarb. frem. af næringsmidl. mv. Hele landet ,63 179,68 195,43 172,93 Hovedstaden ,30 156,96 170,12 164,44 Sjælland ,06 142,86 157,65 148,33 Syddanmark ,72 159,43 182,94 160,86 Midtjylland ,81 190,38 198,46 182,84 Nordjylland ,47 166,88 191,06 167, Indus. slagteriarb. mv., ekskl. fjerkræ Fedtmester, fedtsmelter, filetmester (industri), filetskærer (industri), industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ), kødopskærer, pølsemager, pølsemester, skinkemester, slagteriarbejder, tarmarbejder, tarmmester, tarmrenser, ud Indus. slagteriarb. mv., fjerkræ Filetskærer (fjerkræindustri), fjerkrærenser, fjerkræslagter, industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ Behandl. råvarer i fiskeindustri Behandling af råvarer i fiskeindustri, filetskærer (fiskeriindustri), fiskeindustriarbejder, lakseskærer Arb. færdigv.prod. i næringsmidl. mv. Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri, bageriarbejder, bageriassistent, biskuitarbejder, bryggeriarbejder, bryggeriassistent, bryggeriformand, brænderiarbejder, brødarbejder, chokoladearbejder, cigararbejder, cigaretarbejde Hele landet ,88 193,60 201,84 192,41 Syddanmark ,14 176,37 198,29 177,51 Midtjylland ,82 193,98 201,72 193,08 Nordjylland ,48 193,34 203,42 192,86 Hele landet ,10 139,26 151,07 144,42 Nordjylland ,92 143,52 161,90 149,64 Hele landet ,06 130,91 142,87 134,01 Syddanmark ,64 125,88 136,96 128,35 Midtjylland ,81 138,43 145,42 140,13 Nordjylland ,42 125,34 142,85 133,43 Hele landet ,50 153,83 171,27 157,53 Hovedstaden ,30 156,96 170,05 164,60 Sjælland ,04 142,76 157,34 148,20 Syddanmark ,73 166,07 185,18 165,62 Midtjylland ,08 149,56 166,33 152,51 Nordjylland ,06 166,77 176,63 162,59

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2014 Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 15 26 35 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2011 Produktionsarbejde MARTS 2011, Baseret på 4. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 20 Proces- og maskinoperatørarbejde

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri 2008 LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN Baseret på 4. kvartal 2007 Marts 2008 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og Servicearbejde Håndværkspræget arbejde proces-

Læs mere

lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau

lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde februar 2011, Baseret på 3. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau Arbejde, der består i anvendelse af viden

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 LØNSTATISTIK 2013 Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAUNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere