HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling den 26. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Jens Peter Christensen og Jan Schans Christensen. Påstande Appellanten, Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A, har påstået indstævnte, Ankestyrelsen, tilpligtet at anerkende, at A, ud over hvad der er en følge af hans knætraume i 1985, har pådraget sig en slidgigtlidelse i venstre knæ, som skal anerkendes som erhvervssygdom omfattet af 10, stk. 1, i lov nr. 390 af 20. maj 1992 om sikring mod følger af arbejdsskade som senest bekendtgjort ved Socialministeriets lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober Ankestyrelsen har påstået stadfæstelse. Anbringender Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A har anført, at han som følge af sit arbejde i perioden er blevet påført en slidgigtlidelse (arthrosis genus) i venstre knæ, ud over hvad der er en følge af hans knætraume i 1985, således at hans slidgigtlidelse samlet set er blevet forværret og accelereret som følge af arbejdet. Forværringen og accelerationen af slidgigtlidelsen opfylder betingelserne for anerkendelse efter 10, stk. 1, nr. 1, i den for sagen gæl-

2 - 2 - dende lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Subsidiært opfylder forværringen og accelerationen af slidgigtlidelsen betingelserne for anerkendelse efter 10, stk. 1, nr. 2, i loven. Både de generelle betingelser i bekendtgørelse nr. 491 af 29. maj 2007 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før januar , stk. 1, og de særlige betingelser i bekendtgørelsens 1, stk. 3, er opfyldt. Hertil kommer, at han ved bevisførelsen og ved Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 7 i fornødent omfang har godtgjort, at han er blevet påført en selvstændig forværring og acceleration af sin slidgigtlidelse, som må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets art. Ankestyrelsen har anført, at der ikke er grundlag for at anerkende As slidgigtlidelse som en erhvervssygdom efter erhvervssygdomsfortegnelsen i bekendtgørelsen om fortegnelse over erhvervssygdomme, idet A alene har arbejdet med knæbelastende arbejde i 17 år og ikke i de mindst år, som er udgangspunktet i erhvervssygdomsfortegnelsen. Der er ikke grundlag for at slække på de tidsmæssige krav. As slidgigtlidelse er derfor ikke omfattet af den dagældende arbejdsskadesikringslovs 10, stk. 1, nr. 1. For ikke at udhule erhvervssygdomsbegrebet gælder der efter forarbejderne og retspraksis et særligt kvalificeret beviskrav for at anerkende en lidelse som erhvervsbetinget efter lovens 10, stk. 1, nr. 2, 2. led. Der skal således foreligge et egentligt positivt bevis i form af sikker dokumentation for årsagsforbindelse mellem den anmeldte lidelse og det udførte arbejde, og der må ikke herske kvalificeret lægefaglig tvivl om, at sygdommen i det konkrete tilfælde er erhvervsbetinget. A har ikke løftet sin bevisbyrde. Også efter Retslægerådets vurderinger er der en sådan kvalificeret lægefaglig tvivl om, hvorvidt As slidgigt i knæet er erhvervsbetinget, at der ikke er grundlag for at anerkende lidelsen som erhvervsbetinget. Supplerende sagsfremstilling Retslægerådets besvarelse af 2. august 2006 af spørgsmål 7 lyder rettelig således: Med baggrund i sagsakterne inkl. bilag 10, 11 og er det uændret Retslægerådets vurdering, at den primære årsag til udvikling af slidgigtforandringerne i sagsøgers venstre knæled er det betydelige knætraume i Samtidig finder Retslægerådet det overvejende sandsynligt, at mange års tømrerarbejde inkl. en betydelig mængde direkte og indirekte knæbelastning har accellereret og forværret udviklingen af disse slidgigtforandringer.

3 - 3 - Retsgrundlag I Betænkning nr. 1142/1988 om revision af arbejdsskadeforsikringsloven hedder det bl.a.: Tilfælde, hvor arbejdet er medvirkende årsag til en erhvervssygdom eller til forværring af en forudbestående lidelse. I en række tilfælde kan man undertiden komme ud for, at de påvirkninger den pågældende udsættes for under arbejdet, forværrer en forudbestående privat lidelse eller forværrer en lidelse, som måske kan henføres til en tidligere arbejdsskade. Dette er typisk tilfældet ved hudlidelser. Arbejdsskadeforsikringsloven indeholder ikke bestemmelser, der udtrykkeligt omtaler anerkendelse af forværring af en forudbestående lidelse, men flere steder i loven synes dette forudsat således f.eks. i 22 og 23, der dog særligt forudsætter en forudgående arbejdsskade. Der er ingen tvivl om, at sigtet med arbejdsskadeforsikringsloven generelt er at give erstatning for tab af erhvervsevne og for varigt mén, der kan henføres til den skadelidtes arbejde. Dette betyder, at man skal vurdere skadelidtes helbredstilstand før og efter skaden, og dække den eventuelle forringelse, der måtte være sket, når lovens formelle betingelser i øvrigt er opfyldt. I denne forbindelse er det således uden betydning, om den skade, der måtte være sket, alene er en forværring af en privat sygdom eller en selvstændig skade, når blot forværringen kan henføres til arbejdet. Enhver arbejdsskade anses herefter principielt som en forværrelse af den skadelidtes helbredstilstand før skaden, uanset om skadelidte før arbejdsskaden generelt var anset for rask. Styrelsens anerkendelse af sådanne tilfælde i den almindelige sagsbehandling hviler på mangeårig praksis, ubestridt af Den sociale Ankestyrelse. Det kan nævnes, at anerkendelse af sager, som forelægges Erhvervssygdomsnævnet i medfør af bestemmelsen i lovens 10, stk. 3 er betinget enten af, at sygdommen efter den nyeste medicinske erfaring opfylder kravene for at blive optaget i fortegnelsen, eller af, at sygdommen udelukkende eller i overvejende grad er forårsaget af arbejdets særlige art. Der er ikke med denne bestemmelse tilsigtet nogen indskrænkning i Sikringsstyrelsens nævnte praksis. Bestemmelsens ordlyd findes ej heller at være til hinder for, at Sikringsstyrelsen kan anerkende en i forhold til den totale helbredssituation selv beskeden forværring, idet det i denne gruppe af sager alene er forværringen, der anerkendes som arbejdsbetinget, og ikke hele lidelsen.

4 - 4 - Ved fastsættelse af selve erstatningen (varigt mén og tab af erhvervsevne m.v.) vil der blive taget afgørende hensyn til omfanget af pågældendes forudbestående lidelse og omfanget af den del af lidelsen, der herefter kan henføres til arbejdet. På baggrund af betænkningen vedtog Folketinget lov nr. 390 af 20. maj 1992, som bl.a. indeholdt en bestemmelse i 12, stk. 1, med følgende ordlyd: Forsikringsdækningen efter denne lov omfatter den personskade, som er forvoldt af arbejdsskaden, selv om den er beskeden i forhold til skadelidtes samlede helbredstilstand. I lovforslagets særlige bemærkninger anføres det om bestemmelsen i 12, stk. 1, bl.a.: Bestemmelsen er ny. Der er rejst kritik af Arbejdsskadestyrelsens praksis med at anerkende skadetilfælde, hvor skadelidtes aktuelle helbredsmæssige situation ikke udelukkende er en følge af arbejdsskaden, men er en kombination af følger af en arbejdsskade og konkurrerende forhold, ligesom det er kritiseret, at Arbejdsskadestyrelsen anerkender visse skadetilfælde som forværring af forudbestående lidelse. Der foreslås i stk. 1 indsat en lovhjemmel til at anerkende disse skadetilfælde i overensstemmelse med hidtidig praksis. Beslutning om eventuelt forbehold forudsættes truffet i forbindelse med stillingtagen til anerkendelse. Højesterets begrundelse og resultat I forbindelse med sportsudøvelse fik A i 1985 et traume i venstre knæ. Parterne er enige om, at følgen heraf i form af slidgigt ikke er dækket af den dagældende arbejdsskadesikringslov. Uenigheden angår spørgsmålet, om As arbejde som tømrer har medført en forværring af hans knælidelse, som er omfattet af den dagældende arbejdsskadesikringslovs 10, stk. 1, jf. 12, stk.1. Lovens 10, stk. 1, nr. 1, omfatter erhvervssygdomme optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen, mens bestemmelsens nr. 2, 2. led, omfatter erhvervssygdomme som følge af arbejdets særlige art. Efter bekendtgørelse nr. 491 af 29. maj 2007 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før januar 2005, gruppe E, pkt. 9, litra b, skal belastningsperioden i forbindelse med slidgigt i

5 - 5 - knæled efter knæliggende og/eller hugsiddende arbejde som udgangspunkt være mindst år for at være omfattet af fortegnelsen og dermed af lovens 10, stk. 1, nr. 1. På baggrund af udskrifterne vedrørende ATP-indbetalinger for A og den øvrige bevisførelse om karakteren og omfanget af hans arbejde i årene lægger Højesteret til grund, at han har været beskæftiget med tømrerarbejde med knæbelastninger i varierende omfang i omkring 17 år. Højesteret tiltræder herefter, at As slidgigt i knæet ikke opfylder den tidsmæssige betingelse for at være omfattet af 10, stk. 1, nr. 1. Spørgsmålet er herefter, om As slidgigt i knæet er en lidelse, der udelukkende eller i overvejende grad er forårsaget af arbejdets særlige art, jf. 10, stk. 1, nr. 2, 2. led. Retslægerådet har i sit svar på spørgsmål 7 udtalt, at det er rådets vurdering, at den primære årsag til udvikling af slidgigtforandringerne i As venstre knæled er det betydelige knætraume, som han pådrog sig under sportsudøvelse i Samtidig finder Retslægerådet det overvejende sandsynligt, at mange års tømrerarbejde inkl. en betydelig mængde direkte og indirekte knæbelastning har accelereret og forværret udviklingen af disse slidgigtforandringer. Det fremgår af Erhvervssygdomsudvalgets indstilling til Arbejdsskadestyrelsen, at flertallet af udvalgets medlemmer ikke var enig i Retslægerådets vurdering om, at det er overvejende sandsynligt, at tømrerarbejdet har accelereret og forværret udviklingen af As slidgigtforandringer. Flertallet var således af den opfattelse, at knætraumet i 1985 var årsagen til slidgigten. Ankestyrelsen har i sin afgørelse af 15. januar 2010 anført, at styrelsen er enig i Erhvervssygdomsudvalgets indstilling. Da den beskrevne forskel i Retslægerådets og Ankestyrelsens vurdering af årsagssammenhængen hovedsageligt angår spørgsmål af lægefaglig karakter, finder Højesteret, at Retslægerådets vurdering må lægges til grund. Herefter finder Højesteret det godtgjort, at A, ud over hvad der er en følge af hans knætraume i 1985, har pådraget sig en slidgigtlidelse i venstre knæ, som er en erhvervssygdom omfattet af den dagældende arbejdsskadesikringslovs 10, stk. 1, nr. 2, 2. led, sammenholdt med lovens 12, stk. 1. Højesteret tager derfor As påstand til følge.

6 - 6 - Ankestyrelsen skal i sagsomkostninger for landsret og Højesteret betale i alt ,28 kr., hvoraf kr. er til dækning af udgifter til advokat, kr. er til dækning af retsafgift, og ,28 kr. er til dækning af udgifter til vidnegodtgørelse. Thi kendes for ret: Ankestyrelsen skal anerkende, at A, ud over hvad der er en følge af hans knætraume i 1985, har pådraget sig en slidgigtlidelse i venstre knæ, som er en erhvervssygdom omfattet af den dagældende arbejdsskadesikringslovs 10, stk. 1, nr. 2, 2. led. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Ankestyrelsen inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale ,28 kr. til Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3 Formodningsreglen i Arbejdsskadesikringslovens 12 en analyse af retspraksis med særligt fokus på anvendelse af prognosesynspunkter ved nedsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne The presumption

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 112/2008 (1. afdeling) A (advokat Lars Sandager) mod Tømrer- og Snedkerfirma Allan Svendsen & Søn A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B1649005 - HJS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG DOM fsagt den 8. januar 2014 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Hedegaard Madsen og nne Bendfeldt Westergaard (kst.)).

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 Sag 336/2009 (1. afdeling) Niels Hausgaard, Hans Henningsen, Annelise Ebbe, Ib Spang Olsen, Andreas Åbling Petersen, Sven Skovmand, Hedvig Vestergaard,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere