Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):"

Transkript

1 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent Henrik Olsen) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Bygningsoverenskomsten Fagligt Fælles Forbund har som medlemmer af voldgiftsretten udpeget forhandlingssekretær Christian Dyrberg og forhandlingssekretær Palle Bisgaard. Dansk Byggeri har udpeget afdelingschef Thorsten Wilstrup og konsulent Mogens Rold Sørensen. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand udpeget som opmand. Sagen har været forhandlet den 26. januar 2012 i Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K. Parternes påstande Klageren har påstået indklagede tilpligtet at betale tømrersjakket ,28 kr.

2 2 Indklagede har påstået frifindelse og at 3F tilpligtes at anerkende, at tømrersjakket ikke var tildelt arbejdet på bygning HE02. Sagens omstændigheder Denne sag vedrører arbejde i forbindelse med HUJ A/S opførelse af en tilbygning til Rungstedgaard i Rungsted. Tom Johannesen og Morten Rud Hansen var frem til den 12. januar 2011 beskæftiget på etape 1, HE01 med arbejde på kvisten. De havde i HE01efter aftale forhøjet timeløn, 200 kr. pr. time. Fra den januar var de beskæftiget i kælderen i HE02. Fra den 19. januar 2011 til den 4. februar 2011, hvor de efter afskedigelse fratrådte, var de på ny beskæftiget i HE01. Sagen drejer sig om, hvorvidt der vedrørende arbejdet i HE02 var akkord, herunder om klagerne har krav på betaling af det fulde akkordbeløb. Den 17. januar 2011 afleverede Tom Johannesen og Morten Rud Hansen en Akkorderingsaftale, hvoraf fremgår, at prisen var beregnet på tegning udleveret den 13. januar. Akkordprisen var anført til kr., og opstart, nedtagning af stål, værktøjskasse og afdækning af hul i gulv var anført til kr. Samme dag underskrev Kasper Høegh Andersen bilaget og anførte ikke godkendt. Den 18. januar 2011 skrev Tom Johannesen, at de fastholdt kravet. Den 26. januar 2011 skrev Kasper Høegh til Morten Rud Hansen, at akkorden ikke kunne accepteres, idet de ikke havde fået arbejdet tildelt. Det udførte arbejde ville blive honoreret i timeløn. Den 31. januar 2011 skrev Kasper Høegh Andersen til Morten Rud Hansen og Tom Johannesen, at de på grund af manglende arbejde efter akkordafslutning desværre måtte opsiges til fratrædelse den 4. februar Det fremgår af referat af mæglingsmøde fra den 9. februar 2011, at Såfremt medarbejderne ønsker det udførte arbejde betalt i akkord, bedes regnskab efter gældende prisliste fremsendt snarest og senest 3 uger fra d.d.

3 3 Morten Rud Hansen og Tom Johannesen fremsendte den 21. februar 2011 akkordregnskab og fordelingsnøgle på gips akkord i kælder (HE 02). Det anføres heri, at akkordsum er ,28 kr. og akkordering er kr., i alt ,28. Det anføres endvidere, at der skal udbetales ,24 kr. efter fradrag af udbetalt timeløn, der samlet var opgjort til 51½ timer. Den 23. februar 2011 skrev Kasper Høegh Andersen til Morten Rud Hansen, at der ikke ville ske udbetaling som krævet i brevet af 21. februar 2011, da det omtalte arbejde ikke var tildelt dem, og at det fremsendte materiale derfor var afvist. Den 3. marts 2011 skrev Kasper Høegh Andersen på ny om regnskabet og anførte nu, at der blev fremsendt kritik, hvoraf fremgik, at regnskabet var i underskud. Af referat af mæglingsmøde den 11. april 2011 fremgår, at Svende oplyser, at de udover ovennævnte har skrabet gulv, opstreget toiletter, flyttet vinduer, indbåret stål, samt indbåret gips sammen med 2 andre medarbejdere. Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaringer af Morten Rud Hansen, Tom Johannesen, Lars Gottschalck og Kasper Høegh Andersen. Morten Rud Hansen har forklaret blandt andet, at de den 12.januar 2011 var færdig med arbejdet på kvistene i HE01. Sjakbajs Kasper Balle Nielsen spurgte dem, om de ville lave gips i kælderen i HE02 på akkord. De sagde ja og begyndte på det den 13. januar. De fik udleveret tegningerne til skillevæggene i kælderen og fik af Jens Sønderbo udleveret reviderede tegninger den 18.januar. De udarbejdede en akkordaftale, men Kasper Høegh Andersen ville ikke umiddelbart underskrive. Den 19. januar bad Kasper Balle Nielsen dem hjælpe to andre med arbejde på loftet i HE01. Det undrede dem, at de blev flyttet tilbage til HE01. Den 24. januar kom deres kolleger fra loftet i HE01 på kælderarbejde i HE02. De fortsatte selv med loftarbejdet i HE01 indtil afskedigelsen. Kasper Balle Nielsen var deres talerør til ledelsen. Han går ud fra, at Kasper selv kunne træffe beslutninger. Det var Kasper, der tilbød dem akkordarbejde i HE02, efter at han havde talt med projektdirektør Jens Sønderbo om det. På HE01 arbejdede de på forhøjet timeløn.

4 4 Tom Johannesen har i det væsentlige forklaret i overensstemmelse med Morten Rud Hansen. Lars Gottschalck har forklaret blandt andet, at han hjalp Morten og Tom med at udfærdige akkordopgørelsen. Han opmålte det der var, og det der skulle laves. Beregningen af de samlede beløb er baseret på det, som Morten og Tom skulle have lavet, men ikke fik lov til at gøre færdigt. Kasper Høegh Andersen har forklaret blandt andet, at han er projektleder i HUJ A/S. Kasper Balle Nielsen havde ikke kompetence til at indgå aftaler om løn og lignende. Morten og Tom fik forhøjet timeløn i HE01, fordi det ikke på det tidspunkt var muligt at indgå akkordaftaler med de ansatte. De bruger udtrykket akkord i forbindelse med løn, også selvom det ikke er en akkordaftale, men timeløn. Og det er også derfor, at der i opsigelsesbrevet står efter akkordafslutning. De flyttede rundt på de ansatte, hvis der var behov for det. Da Morten og Tom kom i HE02, var han på ferie, og Jens Sønderbo var på kursus. Kasper Balle Nielsen aftalte telefonisk med Jens Sønderbo, at Tom og Morten kunne bære gips ned i kælderen i HE02, fordi de ikke på det tidspunkt havde arbejde i HE01. Der var ikke tale om, at de skulle udføre akkordarbejde i HE02, for det var to andre tømrere, der skulle udføre arbejdet der. Det fik de oplyst. Det var alene indledende manøvre, indtil de kunne komme tilbage til HE01. Han ville ikke underskrive deres akkordaftale, for han var i tvivl om, hvad konsekvensen af det kunne være. Morten og Tom protesterede ikke, da de blev flyttet tilbage til HE01. Regelgrundlaget Af overenskomstens kapitel 6 om akkord/lønsystemer fremgår blandt andet: 31 Akkordgrundlag Akkord 1. Såfremt en af parterne ønsker det, udføres alt nyt arbejde i akkord og betales efter de til enhver tid mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark gældende prislister samt tilhørende bestemmelser. 32 Indgåelse af akkord Tildeling 1. Akkordens omfang fastlægges skriftligt, og underskrives af begge parter, før arbejdet påbegyndes, såfremt en af parterne ønsker dette. På tildelingen henvises, så vidt muligt til daterede udleverede tegninger og beskrivelser.

5 5 En eventuel uenighed om en tildeling, kan fagretlig behandles, men påvirker ikke parternes ret til at arbejde på akkord. Opmålte akkordregnskaber 2. Det er parternes ret løbende under arbejdets gang, eller ved arbejdets afslutning at lade den samlede mængde af arbejde opmåle efter gældende prislister. Hvis der mellem parterne er udvekslet regnskaber baseret på organisationernes prislister, akkorderingssedler, eller kritik heraf, betragtes arbejdet som værende udført i akkord. Ikke præstationsafhængig løn 12. Der kan mellem en virksomhed og medarbejder indgås en aftale om at arbejdet udføres på en ikke præstationsafhængig løn. 33 Akkordforhold Afskedigelse af medarbejder i akkord 2. En virksomhed kan ikke uden påviselig grund afskedige medarbejderne, før arbejdet er fuldført. Sker dette, skal medarbejderne have akkordbeløbet fuldt udbetalt. Procedure Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at den akkord, som Morten Rud Hansen og Tom Johannesen blev afskediget fra, ikke var færdig. Der var udført arbejde på HE02, som berettiger dem til, at de kan påberåbe, at arbejdet er udført i akkord. Organisationerne er enige om, at organisationernes prislister er mindste betaling, og praksis er, at ved en reducering af en akkords omfang er hele akkorden til udbetaling. Indklagede har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der ikke var indgået en tildeling mellem virksomheden og medarbejderne. Medarbejderne har ikke løbende i forløbet skrevet akkorderingssedler for ekstra arbejde, som ikke kan udledes af prislisten. En tildeling af akkordens omfang er først bindende, når begge parter har underskrevet eller accepteret dette. Medarbejderne blev opsagt fra timelønsarbejde, og opsigelsesfristen fulgte reglerne for opsigelse af timelønnede medarbejdere. Det bestrides ikke, at der ikke var timelønsaftale vedrørende HE02, og det arbejde, som de udførte i HE02 fra 13. til 18. januar 2011 kan godt afregnes som akkordarbejde.

6 6 Opmandens begrundelse og resultat Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten er enighed om eller flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden. Efter bevisførelsen og bestemmelserne i overenskomstens kapitel 6 om akkord/lønsystemer må det lægges til grund, at Morten Rud Hansen og Tom Johannesens arbejde i HE02 var nyt arbejde i akkord. Det kan imidlertid efter bevisførelsen ikke lægges til grund, at det var aftalt, at akkordens omfang var gennemførelse af hele arbejdet i HE02. Det må således på baggrund af Kasper Høegh Andersens forklaring anses for bevist, at der alene var tale om, at Morten Rud Hansen og Tom Johannesen som følge af manglende arbejde i HE01 blev tildelt at foretage indledende manøvre i HE02, idet arbejdet i HE02 i realiteten skulle udføres af andre tømrere. Som følge heraf kan Morten Rud Hansen og Tom Johannesens krav om betaling af ,28 kr. ikke tages til følge, men de har krav på akkordbetaling af de 51½ timer, der fremgår af akkordopgørelsen af 21. februar 2011, hvilket ikke er bestridt af indklagede. Henset til, at akkordopgørelsen er fra 21. februar 2011, og at Morten Rud Hansen og Tom Johannesen startede den 13. januar 2011, lægges det til grund, at gennemførelsen af det omhandlede arbejde tog ca. 30 arbejdsdage. Morten Rud Hansen og Tom Johannesen arbejdede 4 dage i HE02, hvorfor beløbet, da der ikke er andet grundlag for beregningen af kravet vedrørende disse 4 dage, skønsmæssigt fastsættes til kr. Da de ifølge akkordopgørelsen har fået udbetalt kr. for disse fire dage, gives der således medhold i kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, Dansk Byggeri for HUJ A/S, skal til klageren, Fagligt Fælles Forbund for tømmersjakket ved Morten Rud Hansen, betale kr. Beløbet skal betales inden 14 dage.

7 7 Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar. København, den 30. januar 2012 Mogens Kroman

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. juni 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0023: Forbundet 3F for A (Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Hansen & Andersen, Næstved A/S (Henrik Olsen) - 2 - TVISTEN

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse.

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt 4. november 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten Under denne

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen)

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen) TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 20. december 2012 i faglig voldgiftssag, 2011.0145 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Charlotte Ketelsen) Tvisten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036):

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Fagligt Fælles Forbund (advokat Peter Breum) mod HORESTA for Select Service Partner Danmark A/S (advokat Marie Louise Larsen) Afsagt den 18. september 2014

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere