Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07"

Transkript

1 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr

2 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Geografisk dækningsområde Flyverisiko Motorcykelkørsel Erstatning ved dødsfald Erstatning ved mén Méngrad Tandskader Læge-, sygehus- og befordringsudgift Anmeldelse af forandringer Fritidsulykkesforsikring Forsikredes beskæftigelse Forsikringen dækker ikke Anmeldelse af forandringer Børneulykkesforsikring Hvem er omfattet Forsikringen dækker ikke Erstatningens udbetaling Pensionistulykkesforsikring Forsikredes beskæftigelse Forsikringen dækker ikke Fællesbestemmelser Præmiens betaling Indeksregulering Anmeldelse af skade Dækningens ophør Varighed og opsigelse Behandling af personoplysninger Klageadgang Lovgivning og vedtægt Fortrydelsesret

3 For forsikringen gælder afsnit 1-11, afsnit og de klausuler og afsnit der er nævnt på policen. Popermo skal underrettes når forsikredes erhverv eller beskæftigelse ændres når forsikrede går på efterløn eller pension og når yngste forsikrede barn fylder 18 år. Se i øvrigt forsikringsbetingelsernes afsnit 11 og 14. Det er en betingelse for forsikringen at du eller din ægtefælle/registrerede partner/samlever er ansat i eller pensioneret fra stilling som beskrevet i Popermos vedtægt og popermo.dk. Efterlevende ægtefælle/registreret partner/samlever kan overtage forsikringen. Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdet mellem parterne er dansk lov, herunder lov om forsikrings aftaler. Klausuler Når det fremgår af policen. 01 Uanset det i forsikringsbetingelserne afsnit 5 anførte beregnes erstatningen for ulykkestilfælde der sker under kørsel som fører af motorcykel, på grundlag af hele de gældende forsikringssummer. 02 Uanset det i forsikringsbetingelserne afsnit 7.5 om tillægserstatning anførte erstattes på nærværende forsikring alene med de på policen anførte summer uden tillæg. 03 Den forsikrede har skriftligt meddelt Popermo at forsikringssummen ved dødsfald ikke skal udbetales til nærmeste pårørende, men til en bestemt person. 04 Den forsikrede har skriftligt meddelt Popermo at forsikringssummen ved dødsfald ikke skal udbetales til nærmeste pårørende, men til den medforsikrede samlever. Ulykkesforsikring 1 Forsikringen dækker 1.1 Følger af ulykkestilfælde: Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse der forårsager personskade Ulykkestilfælde der skyldes besvimelse eller ildebefindende Drukning, kulilteforgiftning og legemsbeskadigelse som følge af forfrysning, hedeslag eller solstik betragtes som ulykkestilfælde Selvmord betragtes som ulykkestilfælde, når det sker et år efter tilmelding til forsikringen, og der efterlades ægtefælle/ registreret partner eller umyndige børn. 1.2 Varige mén som følge af børnelammelse (poliomyelitis anterior acuta) når sygdommens første symptomer er konstateret i forsikringstiden, dog tidligst 6 uger efter det tidspunkt hvor den sygdomsramte er dækket af forsikringen. 2 Forsikringen dækker ikke 2.1 Psykiske følger af ulykkestilfælde. 3

4 2.2 Sygdom, herunder: Sygdom der sker på grund af smitte med vira, bakterier og andre mikroorganismer eller lignende Forgiftning fra mad, drikke og medicin. 2.3 Ulykkestilfælde der skyldes sygdom. 2.4 Udløsning af latente sygdomsanlæg selvom udløsningen skyldes et ulykkestilfælde. 2.5 Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom. 2.6 Følger af lægelig behandling som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde der er dækket af forsikringen. 2.7 Ulykkestilfælde der er fremkaldt af den tilskadekomne ved forsæt eller grov uagtsomhed, ved deltagelse i slagsmål eller under påvirkning af narkotika eller lignende stoffer. Er ulykkestilfældet fremkaldt af en anden sikret under de nævnte omstændigheder, mister denne sin ret til erstatning, og en eventuel dødsfaldserstatning udbetales kun, såfremt der efterlades ægtefælle/registreret partner eller børn under 25 år. Erstatningen udbetales til disse i nævnte rækkefølge eller til den, der ved særlig meddelelse til Popermo er indsat som begunstiget. Disse bestemmelser finder anvendelse uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand ved fremkaldelsen af skadetilfældet. 2.8 Ulykkestilfælde der skyldes udløsning af atomenergi, krig, oprør, borgerlige uroligheder eller jordskælv i Danmark. Uanset ovennævnte dækker forsikringen ulykkestilfælde som følge af krig uden stormagtsdeltagelse, oprør eller borgerlige uroligheder, der indtræffer i det land, hvor den forsikrede opholder sig på ferierejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes: - at der ikke foretages ferierejse til et land der befinder sig i en af de nævnte situationer. - at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. - at ulykkestilfældet ikke skyldes udløsning af atomenergi. 2.9 Ulykkestilfælde der sker under ekspeditioner og opdagelsesrejser Ulykkestilfælde der sker under deltagelse og træning i Professionel sport Boksning, karate og anden lignende farlig sport, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning samt dykning med anvendelse af særligt dykker- og frømandsudstyr Motorløb af enhver art, herfra dog undtaget de i Danmark lovligt afholdte nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt rallies uden for bane eller andet til formålet afspærret område. 3 Geografisk dækningsområde Forsikringen dækker i: 3.1 Danmark, det øvrige Norden og Grønland. 3.2 Den øvrige del af verden Hvis medlemmet har bopæl der Under rejse og midlertidigt ophold af indtil 12 måneders varighed. 4

5 4 Flyverisiko 4.1 På grundlag af policens forsikringssummer giver forsikringen ret til erstatning ved ulykkestilfælde der rammer den forsikrede under flyvning med nationalitetsbetegnede fly, med undtagelse af jagerfly. 4.2 For piloter og besætningsmedlemmer i erhvervs- og militærfly (med undtagelse af privatfly og fly, der anvendes til forretningsrejser for en virksomhed) begrænses den højeste erstatning til kr. ved død, kr. ved mén, inkl. eventuel tillægserstatning til mén erstatningen. Selv om den forsikrede er omfattet af flere (eventuelt også i andre selskaber tegnede) frivillige ulykkesforsikringer, er den sam lede erstatning under disse forsikringer begrænset til ovennævnte beløb der fordeles forholdsmæssigt på de enkelte forsikringer. 5 Motorcykelkørsel Ved ulykkestilfælde der sker under kørsel som fører af motorcykel, beregnes erstatningen på grundlag af halvdelen af de gældende forsikringssummer. 6 Erstatning ved dødsfald 6.1 Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den forsikringssum der fremgår af policen. 6.2 Medmindre andet skriftligt er meddelt Popermo, udbetales forsikringssummen til den forsikredes ægtefælle/registreret partner, eller hvis sådan ikke efterlades, til den forsikredes børn, eller til den forsikredes arvinger hvis der ikke er børn, jf. dog afsnit Er der udbetalt ménerstatning som følge af ulykkestilfælde, betales differencen mellem dødsfaldserstatningen og den erstatning der allerede er betalt. 7 Erstatning ved mén 7.1 Bliver erstatning ikke udbetalt, jf. afsnit 6, og har ulykkestilfældet medført en méngrad på mindst 5%, har forsikrede ret til ménerstatning der fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet er sket. 7.2 Erstatningen udbetales til den forsikrede, jf. dog afsnit Méngraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske méngrad uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv og på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel, der i uddrag er gengivet i afsnit Ménerstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen på ulykkestidspunktet. 7.5 Er den forsikrede ikke fyldt 65 år på ulykkestidspunktet, og medfører ulykkestilfældet en méngrad på 30% eller derover, ydes erstatningen med et tillæg på 100%. 7.6 Méngraden for tab af flere legemsdele kan ikke sammenlagt overstige 100%. 7.7 Et mén, der er til stede før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Et bestående mén kan ikke medføre at erstatningen ansættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. 5

6 8 Méngrad 8.1 Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Ved følgende skader ansættes méngraden således: Tab af begge øjne eller synet på begge øjne 100% Tab af øje 25% Tab af synet på et øje 20% Tab af hørelsen på begge ører 75% Tab af hørelsen på et øre 10% Tab af hele benet 65% Tab af benet ved knæleddet 50% Tab af fod med god protesefunktion 30% Tab af alle tæer på en fod 10% Tab af storetå og mellemfodsben 8% Tab af storetå 5% Tab af 3. finger 10% Tab af 4. finger 8% Tab af 5. finger 8% Højre Venstre Tab af hele armen 70% 65% Tab af hånden 60% 55% Tab af tommel- og mellemhåndsben 30% 25% Tab af tommelfinger 25% 20% Tab af 2. finger 10% 10% 8.2 Såfremt forsikrede er venstrehåndet, betragtes venstre hånd og arm som højre. 8.3 Ved skader hvor méngraden ikke kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden i forhold til forringelsen af evnen til at udføre almindeligt arbejde, og uden at der tages hensyn til forsikredes specielle erhverv. 8.4 Méngraden skal, hvis en af parterne forlanger det, fastsættes af Arbejdsskadestyrelsen, afgørelsen er bindende for begge parter. 9 tandskader 9.1 Har forsikrede ikke ret til godtgørelse af ud gifterne fra anden side, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som direkte følge af et ulykkestilfælde som defineret i afsnit 1.1. Den samlede godtgørelse er dog begrænset til et beløb svarende til 5% af forsikringssummen ved mén. 9.2 Tandskade som følge af spisning eller tygning er ikke ulykkestilfælde. 9.3 Dækningen omfatter også proteser der beskadiges i de naturlige tænders sted, når ulykkestilfældet har medført legemsbeskadigelse der er dokumenteret ved læge attest. 9.4 Inden behandlingen begyndes bortset fra akut nødbehandling skal behandling og pris godkendes af Popermo. 9.5 Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, nabotænder mangler, eller en beskadiget tand i forvejen var svækket, kan det ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en sund tand. 6

7 10 Læge-, sygehus- og befordringsudgift 10.1 Har forsikrede ikke ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækkes de udgifter forsikrede har betalt til: Lægebehandling (herunder plastiske operationer) og sygehusophold som følge af ulykkestilfælde Lægeordineret behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor som følge af ulykkestilfælde Nødvendige befordringsudgifter fra ulykkesstedet Når méngraden er fastsat, betales ikke yderligere godtgørelse efter punkt og punkt Den samlede godtgørelse af de nævnte udgifter er begrænset til et beløb der svarer til 2% af forsikringssummen ved mén. 11 Anmeldelse af forandringer 11.1 Enhver ændring i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse skal omgående anmeldes til Popermo der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Er anmeldelse ikke sket, hæfter Popermo kun på de vilkår og i det omfang i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen hvis forandringen havde været bekendt Eventuel pro-rata erstatning beregnes i forhold til den del af præmien som vedrører den pågældende person. Fritidsulykkesforsikring 12 Forsikredes beskæftigelse 12.1 Da forsikringen er tegnet som fritidsulykkesforsikring, er det forudsat at den forsikrede under hele sin erhvervsudøvelse er berettiget til at være forsikret i henhold til den til enhver tid gældende lov om arbejdsskadeforsikring eller anden lov der sidestilles hermed Det er endvidere forudsat at den forsikrede er beskæftiget som lønmodtager mindst 20 timer ugentligt Hvis den forsikrede midlertidigt bliver arbejdsløs, dækker forsikringen hele døgnet i indtil 12 måneder efter arbejdsløshedens indtræden, hvorefter de i policen hjem lede erstatningsydelser reduceres med 25%. 13 Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde der sker ved den forsikredes arbejde eller beskæftigelse hvis ulykkestilfældet er omfattet af den til enhver tid gældende lov om arbejdsskadesikring eller anden lov der sidestilles hermed. 14 Anmeldelse af forandringer 14.1 Hvis den forsikrede helt eller delvist påtager sig beskæftigelse som selvstændig erhvervsudøver eller ophører med at være beskæftiget som lønmodtager i mindst 20 timer ugentligt, skal det omgående anmeldes til Popermo, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Popermo kun på de vilkår og i det omfang i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen hvis forandringen havde været bekendt Eventuel pro-rata erstatning beregnes i forhold til den del af præmien som vedrører den pågældende person. 7

8 Børneulykkesforsikring 15 Hvem er omfattet 15.1 Hvis barnets navn og fødselsdato fremgår af policen, omfatter forsikringen kun dette barn Fremgår det af policen at forsikringen omfatter alle børn, omfatter den alle de af forsikredes børn og adoptivbørn under 18 år der er hjemmeboende eller under uddannelse har ophold andetsteds, og som de forsikrede eller en af disse har forældremyndigheden eller en del af forældremyndigheden over. Børn er også hjemmeboende hvis de har bopæl hos den anden indehaver af en fælles forældremyndighed efter myndighedslovens 9 og Børn som lider af fysisk eller psykisk handicap eller sygdom, er kun omfattet af forsikringen efter særlig aftale. 16 Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde der sker ved den forsikredes arbejde eller beskæftigelse hvis ulykkestilfældet er omfattet af den til enhver tid gældende lov om arbejdsskadeforsikring eller anden lov der sidestilles hermed. 17 Erstatningens udbetaling 17.1 Erstatning ved mén og erstatning ved dødsfald, jf. afsnit 6.2, tilkommer barnet. Er barnet ikke myndigt, indsættes erstatningsbeløbet hvis størrelse skal godkendes af Statsforvaltningerne, i en af de forvaltnings afdelinger som et ministerium har godkendt. U d be talt erstatning forvaltes efter reg lerne i værgemålsloven Forsikringssummen ved dødsfald udgør kr og er ikke omfattet af bestemmelserne om indeksregulering i afsnit 21. Pensionistulykkesforsikring 18 Forsikredes beskæftigelse Da forsikringen er tegnet som en pensionistulykkesforsikring, er det forudsat at forsikringstageren er pensionist eller efterlønsmodtager, og at medforsikret ægtefælle/registreret partner eller samlever er pensionist, efterlønsmodtager, lønmodtager eller udelukkende beskæftiget i eget hjem. 19 Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde der opstår ved den forsikredes arbejde eller beskæftigelse eller ved de forhold hvorunder det foregår såfremt ulykkestilfældet er omfattet af den til enhver tid gældende lov om arbejdsskadeforsikring eller anden lov der sidestilles hermed. 8

9 Fællesbestemmelser 20 Præmiens betaling 20.1 Den første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft, senere præmier på de betalingsdatoer der fremgår af policen Popermo sender et indbetalingskort til betalingsadressen. Betales præmien ikke efter den første henvendelse, sender Popermo en rykker til betalingsadressen. Rykkeren indeholder oplysning om retsvirkningerne vedrørende den manglende præmiebetaling. Popermo sender tidligst den første rykker 21 dage efter at første indbetalingskort er sendt Betales præmien ikke senest 14 dage efter rykkeren, bortfalder Popermos dækning. 21 Indeksregulering Præmien og de forsikringssummer der er nævnt i policen, regu leres hvert år 1. januar på grundlag af et løntal som Danmarks Statistik udarbejder. 22 Anmeldelse af skade Forsikringstageren skal snarest muligt anmelde skader, anmeldelsen skal indeholde fyldestgørende oplysninger. Popermo kan hente oplysninger hos de læger, hospitaler o.l. der behandler tilskadekomne. Popermo kan forlange at tilskadekomne undersøges af en læge som Popermo vælger i samråd med tilskadekomne. Har et ulykkes tilfælde medført døden, skal særlig meddelelse herom gives til Popermo inden 48 timer. Ved dødsfald har Popermo ret til at kræve obduktion. Popermo betaler de lægeattester der forlanges i forbindelse hermed. 23 Dækningens ophør 23.1 De for en forsikret gældende forsikringssummer nedsættes med 1/10 årligt i 5 år fra dennes fyldte 70. år Er forsikringen tegnet som heltidsulykkesforsikring, bortfalder hele forsikringen ved udgangen af det kalender år hvor forsikrede fylder 74 år Er forsikringen tegnet som fritidsulykkesforsikring, bortfalder hele forsikringen ved udgangen af det kalender år hvor forsikrede fylder 70 år Er forsikringen tegnet som pensionistulykkesforsikring, bort falder hele forsikringen ved udgangen af det kalender år hvor forsikrede fylder 79 år Omfatter forsikringen børneulykkesforsikring, ophører dæk ningen for barnet ved udgangen af det kalenderår hvor barnet fylder 18 år. 9

10 24 Varighed og opsigelse 24.1 Forsikringen er tegnet for en etårig periode og er i kraft indtil forsikringstager opsiger den skriftligt med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Popermo kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Senest 14 dage efter at en skade er afsluttet, kan Popermo kræve skærpede vilkår, og begge parter kan opsige forsikringen med 14 dages varsel Opfylder forsikringstager ikke betingelserne vedrørende ansættelsesforhold, etc., ophører forsikringen uden opsigelse. Tilbagebetaling af præmien sker fra det tidspunkt Popermo blev orienteret Ophører forsikringen på et andet tidspunkt end betalingsdatoen på policen, betaler Popermo forudbetalt præmie forholdsmæssigt tilbage fra den dag policen er ophørt. 25 Behandling af personoplysninger Når der tegnes forsikring, skal forsikringstager oplyse navn, adresse og CPR-nr. Disse oplysninger registrerer Popermo i et medlemsregister som bruges i sagsbehandlingen. Ønsker forsikringstager indsigt i de registrerede personoplysninger, skal forsikringstager kontakte Popermo. 26 Klageadgang Opstår der uenighed, og fører en henvendelse til den klageansvarlige ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Klager til Ankenævnet skal sendes på et særligt klageskema, der skal betales et mindre gebyr. Klageskemaet kan fås hos Popermo eller downloades fra ankeforsikring.dk. 27 Lovgivning og vedtægt Lov om forsikringsaftaler gælder i det omfang denne ikke er fraveget, tillige med Popermos vedtægt der udleveres efter ønske. 28 Fortrydelsesret I henhold til lov om forsikringsaftaler har forsikringstager fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag hvor forsikringstager modtager meddelelse om at forsikringsaftalen er indgået. Modtages f.eks. policen mandag den 1., har forsikringstager frist til og med mandag den 15. Udløber fristen på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan forsikringstager vente til den følgende hverdag. sådan fortrydes Inden fortrydelsesfristen udløber, skal forsikringstager skriftligt orientere Popermo om at forsikringstager har fortrudt aftalen. Er policen ikke en ny forsikringsaftale, men blot ændring af en bestående forsikringsaftale, gælder fortrydelsesretten kun ændringen. 10

11 11

12 PRINTET på 100% genbrugspapir / one2one.dk Popermo Forsikring GS C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Telefon popermo.dk CVR

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater 2007 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Overenskomstområde 3 2 Ansættelseskontrakt

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere