GRINDSTED KOST-oG REALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRINDSTED KOST-oG REALSKOLE"

Transkript

1

2 GRINDSTED KOST-oG REALSKOLE Beretning om sko/nim SKOLEAR Erling Frederiksen l\iidtjysk IJOGTIlYK. Gl< IND STED

3 Skolens organisation Skolens administration: Fru Karen Hoirup, Pkooomiiospekwr Aage VlOter. Giro df. 40 (dt. aut. (053) 20040). Kostelevernes drengeafdeliog tlf. 5n (13,45-15 og 19, ). Kostelevernes pigeafdeling tlf. 849 (13,45-1S og 19, ). (Efter automatisering (O SJ) hhv og ). Skolebenyrer: Cand. psych. Poul Borking, tlf. 58 (eft. aut. (O S3) 20058). Tr:cffetid pl skolen (df. 40): kl. 11,OO-IJ,00. Inspektor: Finn Diurich, df. 925 (ef t. aut. (O 53) ). Træffetid pl skolen (tlf. 40): kl. 11,OO- IJ,OQ. Skolel;:cge: Fru Alice Zinn, til 42. L:crerrådet : Formand: lærer Borge Fredensborg. Nxstformand: lærer B. Lerbech Sorensen. Sekretær: overb:rer, fru Krogsgaard. Kostlærere: Pigeafdelingen: l:crerinderne fru Dittmann, frk. Lar~n og frk. Marker. Drengeafdelingen: Borge Frtdensborg, Mogens Hansen, Aage Vinter, A. Rostgaard, Niels Gamme:by og E. Henriksen., ÅRSFESTEN l"rdag d.n l7. jhni 1964 K I. n.30 GudSljeneSle i Grinds!.d Kirk~ v~d paslor Poul Henning fromleje' Åathus Domki,ke (i,!:_ ~2). KJ. 14,30 T,ansloka!ion og skolearslulning pi.g'and HOltl. KJ. 17,00 Elevfo,emngen5 genent1fo,umling i Biblioteket. KJ. 19,30 saml.s d,m;tlende,ne. fof,.ld,~ og gamle elever ved kaffebordene pi 'Grand HOlet.. Herefter dans pi skolen, KJ.! F.kkeltog ni og bill \'cd.1'ron50en. D., ny.,frøl.j. btlu~dt, 111.,rI'F" fri. 10.

4 Grindsted Kost- og Realskole er oprettet som privatskole 1902 og har siden 1917 haft rct til at dimittere til alm. forberedelseseksamen (præliminæreksamen). 1 årene til 1956 har 1190 elever bcstll.et denne eksamen ved skolen. Siden da er przliminærskolen afløst af en Tcn mellem- og realskole og har dimitteret 600 elever til rndlemskoleeksamen og 545 til realeksamen. Skolen har børnehaveklasse, fuld hovedskole, 8. og 9. klassi't, 1., 2. og 3., real samt tohigt realkursus. I maj_juni eksamenstermin år indstiller skolen 44 elever til realeksamen og 9 elever i 9. klasse. Eksamen kan tages med 4 fremmede sprog: engelsk, tysk, fransk og latin. ;

5 Kostskolen (for drenge og piger) KostSkolen har plads ti1 32 piger og so drenge. Der fores tilsyn med kostelevernes lektielæsning. - Kosteleverne har pligt til at deltage i l times legemligt arbejde daglig (havearbejde. oprydning o. s. v.). Bortset fr;t gulvvask skal de selv holde deres værelser i orden. Alle værelser er med centralvarme. Fritiden søges udfyldt med sport, f;:dlesture og andet. Skolen har weekend-hytte ved Kvie So. - Forældre m3. påregne, at der anvendes ca kr. årligt ti! udflugter og lignende. Weck-end-besog hojs! hver 14. dag. Kostelever skal hver sondag, de opholder sig p3. skolen, skrive brt'v til dercs hjem. Det forudsættes, at de kan tilbringe eftcr:hs-, jule-, p1\.skc- og sommerferie i deres hjem eller hos andre plirorcnde. Hver elev ml ved afrejse selv sørge for at medtage sine ejendele 51 som cykle, sko, radio o. s. v. Kostelevernes udstyr Toilctgrcjer: Kam, borste, 4 vaskeklude, neglebørste, tandbørste, tandpasta, sæbe. Pudsegrejer: 2 skobørster, skosværte, 3 støveklude. Fodwj: Skolesko, pæne sko, hjemmesko, evt. skiswvler eller gummistøvler. Arbejdswj: Arbejdsbenklæder eller overalls. Gymnastikwj: Bll bukser, hl'id Hoje, gymnastiksko, evi. fodboldslovler. (For piger bil gymnastikdragt). Undenoj: 6 undertrojer, 6 par underbukser, 6 par stromper, :> pyjamas. (For piger S undertrøjer, 12 par benklædl'r, 3 undl"rkjoler, 4 par strøm, per, 3 pyjamas el1er natkjoler samt 5 servietter og to scrvictmapper). Skjorter: 6 daglige og 1 hvid. Lommetørklæder: 10 stk. Tøj: 1 sæt skoletoj med to par benklæder, vindjakke, pullover efter hstiden, 1 sa:t pænt tøj, 1 slips. (For piger 2-3 kjoler, 1 nederdel evt. slacks, 2 bluser eller sweaters efter lrstiden). Overtoj: 1 frakke eller vindjakke, regnvejrstoj, 1 par vanter, 1 halstørklæde, hovedbeklædning. Sengetøj: 1 dyne, 1 pude, 3 dynebetræk, 3 pudev:1r, 3 lagner, I sengetæppe. Håndklæder: 6 frottc. Servieuer : 6 stk. og l servlclpose af pbstik cl. lign.,

6 Elevv""relse Skoletaske og sæk eller pose til vasketøj, 1 kuffert, 1 skrivebordsbmpc, l skriveunderlag samt en lille pude lil skrivebordsslol, I papirkurv. Fyldepen: skolepen af god kvalitet, mærket med elevens navn. Alle ejendele tydeligt mærkede med n4vn. Eleven m!!. gerne medbringe sovepose eller uldent tæppe til weekend-ture, samt cykel (knallert forbudt).,

7 P!I. va:rd~~t f()rcfi",lc~ : l ~cnl.l, l.kab, l.kri, cborj mcj.kufft. 1 bul.lhylde og 1 stol til hver elev. Eleverne mil ikke medbringe kolrmode. skab eller kiste. - Heller ikke tørrehjelm, hojfjeldssol, elek. varmeapparat o.lign. Der skiftes på sengene efter aftale med læreren, dog milldst hver 14. d:l.g, hvor vasketoj sendes hjem. (Der kan Hs v:l.sket og stoppet p~ skolen for kr 25,00 pr. md.). Husk: Dllbs:l.nest, flyuebevis, sygekasse- og lxgekon fra skolelægen samt vaccinationskort. _ Alle kostelever skal være medlemmer af Grindsted sygekasse. Det understreges, at forældrene bor drage omsorg for bullets indmeldelse i en sygekasse. Da det er skolens opfattelse, at det er i hjemmenes interesse, at eleverne er dækket for sikringsmæssigr på de almindeligste forsikringsomrilder, har skolen tegnet en kombineret elevfor~ikring (omfanende br:lnd, vand, tyveri, ansvar og ulykke). Præmien andrager kr. 1,:>0 pr. måned for alle 5 brancher. Der beregnes betaling for IO mdr., altså IS kr. pr. 3.r. Eleverne indtager alle mlihider sammen med fru Høirup og de af skolens lærere, der spiser på skolen. Vi 'Vil gerne ind5k.erpe folgt'nde: Pakker, som forældre eller plirorende sender eleverne. må indeholde frugt eller lign., men aldrig pet/ge. Vi! man af en eller anden grund sende ekstra penge, må det ske gennem skolens kontor. Penge, der bliver fu ndet indlagt i pakker eller breve, vil blive konfiskeret og tilbagesendr hjemmet. Skolens lommepenge-ordning for kosteleverne er kr. 4,00 ugentlig, der udbetales hver lørdag og er beregnel lil rent private udgifter. Realkl. Hr dog kr. 5,00. Al porto betales gennem skol('n, og indkøb pl regning kan kosteleverne kun foretage p1 r('kvisitionssedler, udleverede af skolen. Hvis ikke anden aftale er truffet med skolen, skal indkøb ud over skolerekvisiner foretages fra hjemmet. Betaling for undervisning, kost og ophold, lys, varme, v.taminpiller, bad, badminton, bordtennis, tilsyn med lektiehjælp og inspektion er kr. 4500, for 6. kj. drenge på sovesal kr. 4tOO, der erlægges i ti rater forud i m!l.nederne august- maj. For elever, der indmeldes efter, at skole1ret er begyndt, regnes juni fo r sidste betalingsrate. Ved indmeldelsen betales fome rate for ophold og skolepenge kr. 450,_, et depositum p1 kr. 200,-, der afregnes, den dag eleven udskrives, samt kr. 100,- ril elevens lobende udgifter. Hvis hjemmet onsker det, kan kostelever leje skolebøger for kr. 90,00 pr. l\r omfattende såvel bøger som hefter. Tegneblok dog begrænsct til en pr. 6

8 Pejsesluen i Pjgekollegiel Ir. _ Dl'r udleverl's hefter vl'd skold.rets bl'gyndelsl' og et lign. antal efter juleferien. Eventuel udmeldelse m3. ske mcd to m3.neders varsel, dog kan udmeldelse foretaget efter I. fcbruar forst træde i kraft pr. I. juli.. Kostelever skal b!1dl' efta ferier og weekend-rejser mode pj skolen inden kl. 22 aftenen for første skoledag og skal være ve/forberedte til den kommende skoledag. - Forud for weekend-rejser m times ekstra læsning fredag aften. Hjemmet bedes omg. lmderrelle skolen, såfremt en rlevs tilbagerejse af tvingende gmnd er blevet lidsklidi. Ved hjemkomstrti er det en pligt at melde sig bos den vagthavende lærer eller fm Høirup, ligesom man ved afrejse må sorge for at få 5agt farurl til samme.,

9 Ordensregler 6,~S 7,00-7,30 7,20 7,30 8,00 1l.~S - 12,IS I ~,oo Vill:kning. Ophold pi cgel ' ill:relst. (Vinduer lbnes, seng redes, gulv fejes, møbler SIØ"C$ ~I). Inspektion ~f v""rdset. Morgenmad. (Fodtøj, hh, hændcr og negle cherses). Skoletiden m-gyndcr. (Ingen elever ml kommc p! værelse! i skole- tiden). Skolctasker skal pakkes om aftenen til hele dagtn. Middagsmad. Skoletiden slut. 14,00 Eftermidd:lgm. 1-4,00-15,00 Oprydning, havearbejde og lignende. IS,00-16,~5 Fritid (udetime). 16,45-17,45 Lo:-scsIUC. 18,00 Ahensmad. Dercfter m! skolen ikke forlades. 18,)0-19,30 Læses!ue. 20,45 Sko pudses. Af!env:lsk. (Elever under 15 h). 21,00 Lyset slukkes. 21,45 Sko pudses. Aftenvask. (Elever o, c. 15 hj. 22,00 Lyset slukkes. 22,30 Lyset slukkes for realkl:lsserne. For alle spisetider ordnes hznder, ncsle og h!r. Grammofon, blndoprager og udio p! """relset kun efter nærmere aftale (licens skal vzre bet:l1t af hjemmet, kvincringskon sendes til skolen). Iftr m! ikke flyile! om pi moblerne uden till:ldelse og SOm m! ikke sus i vill:ggcne. Der ml ikke modtages besøg pi vill:relserne uden tilladelse. - G:omer bedes føm henvende sig høs den vagthavende b:ru eller hos fru Hoirup. I:.leverne fra den cnc gang ml,kke komme pi de andre gange uden tilladelse. Ophold i kbl.sc' '~!fe[ser og skolegange efter skoletid er ikke tilladt. Den elektriske installation ml under ingen omnændigheder røres. 0de1zgges noget af skoleos materiel, skal det straks meddeles. Man ml under ingen om5lill:ndigheder Une, hverken toj eller penge, af hinanden. Banden og andre ukvemsord samt Jtojende opførsel forbudt. Ele"er over 15 Ir ml ryge, nlr de har hjemmets til!:ldelse. Der m! ryges efter skolctid (dog ikke i lill:sc5tuetid) p! vz.elser og i samlingsstuen - aldrig pi gaden eller i skolcghden. Ocr kan telefoneres til drcngekollcgicl p~ nr. 523 og til pigckollcgiet p~ nr. 849 hverd3gc i tiderne 13, 6-15,00 og 19,30-20,30. (Opkald kan ikke venics bes\'3' rct udenfor de angivne tider).,

10 Kostelevernes søndagsunderholdning Tur til Randboldal m~d rutebiler - spadseretur, medbragt mad, dans og kaffe. 25/ 8 Musical-show. 119 Nat-Ierrainlob. 8/9 Til huset ved Kvie so med rutebiler - medbragt mad. 15/9 Genoplevede vi Bornholm med film o. s. v. 20/9 3-dages tur til Vesterhavet i forbindelse med idrælsstæ.vnet i v'ude. 29/9 Badminton-turnering. 6/ 10 Dans med os selv i L. &: M. - kaffe ved småborde. 27/ 10 _Hvem_hvad_hvor«:ned Ia:rer Henriksen. 3/ 11 Lineraturaften v/ lærer Rostgaard, Gerner Christensen og flere af eleverne. IO/ II Mortensaften m/middag, louerispil og alle lærer m/familie som gæster. 17/ 11 Hyggeaften i pejsestuen. 24/ 11 Klubaften. 30/ 11 Skolefest med opforelse af _På bopladsen«, _Familien Tegn «og _Vore kjoler er i alle farver. Derefter dans på _Hansen! hotel.,

11 K3U.,n sus af t""d.,n 8/ 12 Lærer Straasøe Kjær fortalte om Spanien og viste lysbilleder. 1S/ 12 Julekoncert. 12/ 1 Nyt1l.rsba! med os selv, underholdning v / ~Mille~. 19/1 Aage Vinter tog os med til _Harz-Ømig«. 26/ 1 _Hvem_ved_hvad«med Diurich og Fredensborg. 2/2 Spadseretur ud i det bu med Vinter og fru Høirup. 9/ 2 Første forhssøndag - til Kvie S0 med kaffe. 15/ 2 Karneval pli. kostskolen med forsk. iasrelavnsspøg. 23/ 2 Vi mener«- studiekreds dannet, vilzrcr Rostgaard. 1/3 Vi ser p1l. mekanik! Demonstration af biler ved Jens Damgaard og Kjeld Unger Madsen.

12 8/3 Pigegangen underholdre. 14/ 3 KoslelevfeSI m/ damer. Middag kl. 18,30. Undl'rholdning af kostelever. Forfriskninger, pølser og dans til kj /3 Teatertur til Århus m/ lærer Schonberg til.stl'dfonræderen«. ;/4 Mesterlektieklubben inviteret til afslutningsfest p3..hansl'ns hotel.,. 12/4 GI. elev, Ole Nor Jensen, flyverløjtnant, fortalte om flyvning med film og demonstration af forsk. flyverudstyr. 19/ 4 Aften-terr:linlob v/ lxeer Gammelby om loniagen - sondag s1 de xldsle.hamll't«i fjernsyn. 2/5 Tur til Randboldal i rutebiler, medbragt mad, fælles kaffebord og dans pli Randbol kro. 4/5 Holdt vi 4. maj-aften. Masser af lys i alle skolens vinduer. Kl. 21 samledes vi til kaffe i gymnastiksalen, hvor skolebutyrer Borking og Michael Schønberg talte, og vi sang. 10!5 Sluttede vi sæsonen med udflugt til huset ved Kvie sø. Kostelevernes hobbyaftener I vinterens løb har kosteleverne været beskæftiget ved folgl'nde: Slojd med Dertelsl'n. Gymnastik ved HenrikSl'n, Fredensborg og Mogens Hansen. Frivillig husgerning ved frk. Inge Pedersen. Skak ved hr. og fru Rostgaard. Bridge ved fru Hoirup. Volley-ball ved E. Henriksen og Fredensborg. Terrain- og orienteringsløb hver onsdag ved Mogens H ansen. TIrsdagsklub ved frk. Jytte Andreasen. Danseskole ved fru Gyldenlove. Realskolen Ind- og udmeldelser Skema til indmeldelse flis ved henvendelse til skolen. Ind- og udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til skolekon IOrc/. Nye elcver skal mode med lægekort og dåbsattest.

13 Skolepenge For mellem- og realklasserne samt 8. klasse betales kr. 5)0,- :\rlig, 6. og 7. kj. kr. }OO,- ~rlig. Betaling sker forud i 10 rater - aug.- maj. Der betales skolepenge for den m~ned, i hvilken eleven udmeldes, Samt for den folgende. En uges lejrskoleophold er obligatorisk cn gang i de Ire år, eleven gå'r i realafd. (som oftf.'st for 2. reals elever). Udgiften andrager ca. 100,- kr. For selvbetalende elever betales latinundervisning med kr. 80,- ved skoleårets begyndelse. Eleverne kan leje boger og få udleveret hefter for et hegt beløb af kr. 90,-, der betales ved skoleårets begyndelse. I forbindelse med omtalen af bøgerne gor skolen udtrykkeligt opmærksom på, at eleverne står til ansva r for de boger, der er udleveret til dem, og at direkte beskadigede boger skal erstattes af elevens hjem. Der udleveres kun en tegneblok pr. skoleår. Stilehefter udleveres 2 gange 3.rligt, ved skole~re t s begyndelse og efter juleferien., (t~ \" 'I " '<) Ordensregler F01SQmme!ser [l l)~ ~ Sl\vcl for skolens som for hjemmets skyld må >'(v.~ ~ (~(h..:! 2\ enhver forsømmelse skri ftligt meddeles skolen. ~'ili' ~ I )) ~ Gym"."ik ' ~) hvide sko, blå korte benklæder og en hvid under- 1"- h. HOJe. ~ \ -..v-;--, ""' V' ~. " (//\. Pigernes dragt er en kort, blå kittel med lilsvarende benklæder Samt gymnastiksko. ~ {'(I ( ' ~ /. ~ d " Ønskes en elev fritaget for gymnastik, skal der foreligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. - For fritagelse i en længere periode kræves lægeattest. Alle elever medbringer h3.ndklæde til bad.

14 Kar.tkltrbog~r To g:mge ~rlig t, i nov. og maru (kursister 3 gange arligt), får eleverne karaktdooger Ded hjem til forevisning og underskrivning; disse skal afleveres pl første skoledag efter forcvisningen til kl:\sselxreren. Kosu'leverne afleverer p~ skolens kontor. Knuslt TIlder m. m. Al skade p! skolens materiel skal straks anmeldes og mi erstattes. KOllfirmatioll Skolen lægger bedst mulig timeplan dtu, "I eleverne søger konfirmationsforberedelse fra 7. klasse i de to forste skoletimer timlag. SUremt hjemmet ikke har megct presserende onsker om, at barnet forberedes hos hjemqets prxsl, vil skolen foresli, al konfirmalionsforberedel~ foreg!r hos en af Grindsled sogns p~ter, der er villige lil al modtage bornene, men lortrins\'is fra 7. kj. ~ Frikvarter Ønsker hjemme!, al en elev skal blive inde i frikvarteret, ml skriftlig meddelelse herom sendes lil skolen med begrundelse. Skolen giver gerne eleverne mulighed for at bcsorge ærinder for hjemmet, men ell'1ien sbl j Jwtrt tilf.elde spørge om tiuaddse til at forlade sko/eli.. Clemmtskab~t er til stadighed alt for velforsynet med ting, der ikke er mærkede og derfor vanskeligt kan afl~veres til ejerne. Det kan derfor ikke kraftigt nok henstilles til hjemmene, at skoletl:k1jisitter, overtaj o. s.~. mærkes m~d navn. "

15 SpilTSommelighed Skolen anmoder indtrængende hjemmene om, at elevernes lommepenge indskrænkes mest muligt, 51 bornenes _slikken.. ikke tager overhind, og $3.mtidig beder vi om, al hjemmene stoner skolens arbejde for den opsparing, der praktiseres i de forskellige klasser. Opsparingen har til hensigt at leue elevernes deltagelse i lejrskoleophold, udenlandsrejser og lignende. Penge og v~rjigemtanjt ml aldrig opbevares i frakkelommer eller usker, mel skal deponeres hos en lzrer eller pl kontoret til skoletidens ophor. Realklasserne Re,./ A Inger H~nd Ander~n, Billund. Anhur P. D.lhl, Krog, Billund Edwin B. Elowsson, SprOtoften 11, Nyborg. Eskild Ro.lr Eskildsen, Krog pr. Billund. Birthe Solveig H.ln~n, Billund. Kent h1ck Jensen, Billund. Kirsten Jessen, Billund. Po... l Kj.ling-M.. ller, Vig.so S,~~"e,, bergsvej l, Aarhus. Margit Irene KriJtens~n, Løvlund Dambrug pr. Billund. Margit Krisloffersen, Krog /ir. BiHund. Ove Molga.lrd Nielsen, M.. egaarden, Billund. Preben Nielsen. Billund. Axel Orla R. Pedersen, Flyves:.ltionen, Vandel. Ole Ramlau-Han~n, Østerbrogade 50, Kobenhavn 0. Bjarne Reinholdt Rasmussen, Døvling, Kibæk. H ans Jorg. L. Rasmussen, Statiomvej, Vandel. Rita Kimen Risvig,,.Plougslund.., Billund. Benny Sorensen, Billund. Flemming Sorensen, BiHund. John Kruse Thomsen, BiHund. Rtal B 1963 Elin Andersen, Vesterg.lde 8, Agerbæk. Ida Skou Andresen, StaTUp. Knud Erik Christcmen, Nr. Starup pr. Tofterup. Peder Olav Christensen, Aamup pr. Glejberg. Helge Dalgaard Christiansen, Holsted. Adolf Jack Damgaard, Vester Alle, Agerbzk. Jorn Ibsen, Agerbzk. Lili Jepsen, Debel pr. Agerbll:k. Henning Jørgensen, Fuborg Nanny Jørgensen, Faaborg. Christen Klit, Storegade 6, Agerb:.:k. Heine Knudsen, GrindSted li13rk. Lis A. Korsgaard, Stenderup pr. Krog.lgcr. Alf ludvigsen, Fnborg. Birgit Skov Madsen, Starup pr. Tofterup. Margit Mathiasen, Bredgade is, Agerbzk. Christian V. Mauritzen, Faaborg pr. Varde. Karen Margrethe Mikkelsen, Faaborg. Povl Michael Ploger, Tofterup. Sven Erik Ravn. JYl1e K. Nyg.lard Sørensen, Faaborg. Nikolaj lykke Sørensen, Faaborg.

16 Hr. Krogsgutd dimimrer 5it sidste hold R~"l C 1963 Lis Norby Andersen, Kol5trupvej 21, Grindsted. Anita H~nsen B~ch, D~lg~svej 3, Grindsted. Tove Vilhelmscn Damm, Jernbane~ gade 8, Grindsted. Jette GronIund-Nidsen, Jernbnegade 6, Grindsted. Christian Hoirup, Skolegade, Grind,tcd. Albn Hojbert, Norregade 50, Grindsted. Gurli Ingstrup, Sommeralle l, Grindsted. Benny østergaard Jensen, Vesterbrogade 9, Grindsted. Irene Vallentln Jensen, Nygade S, Grindsted. SoI\'Cig Jemen, Borgergade H, Grindsted. Marianne T. Kristensen, Jylland5gade6, Grind5ted. Vagn Lauridsen, Solsortevej 8, Grindsted. Bente Ellinor Nielsen, Fynsgade 6, Grindsted. Hans Hauge Nielsen, Krarupvej 8, Grindsted. ~ nger-lise Nielsen, Fynsgade 6, Grindsted. Karl Johan K. Nielsen, Sja:llandsgade 10, Grindsted. Hanne Essebo Olsen, Banegirdsvej, Grindsted. Jorn Bue Pedersen, Jernbanegade 9, Grindsted. Bi!);it Skovbjerg, Vestergadc 14, Grindsted. Jens Tullescn, Fr. Alle 8, Grindsted. Real D 1963 K.amma Andersen, Sdr. Felding. Jorn Julius Iversen, Vorbasse. Anna Li5e Jensen, Vorbasse.?oul Bjarne Jensen, Sdr. Felding. Anne-Grethe Kristiansen, Sdr. Felding. Ivan Rechnagel Lauridsen, Hejn5vig. Ruth Moberg, Hejnsvig. Ruth Pedersen, Vesterhede, Hejnsvi(;.

17 Torben Srubert Pedersen, Sdr. Felding. Leo Broch Petersen, Hejnsvig. Peter Scbclde Petersen, Vorbasse. Jens Hauskov Pilgaard, GI. Suuervej 5, Holstebro. Donhe Rorb.rk, Vorbauc. Erhart Vig Simmelsgurd, Sdr. Felding. Finn Birk Sørensen, Bzkke. lissy Terp, Hejnsvig. Hans Christian TheUt, Hejnsvig. Erik D.. hl Thomsen, Hcjnsvig. Ruth Nygaard Thomsen, Vorbasse. Jonna lauen VeStenaa, Hejnsv;g. Gudrun Vorup, Sdr. Felding. I lans Højer Von, Fugdal, Hejnsvig. Real E 196J Erik Andreasen, Aarre pr. Varde. Else Frandsen Damgaard, Herningvej 13, Ringkøbing. C:>rl Kristian Grønfddt, N;J!,bjerg. Kimen Holmboc, Norreg:l.de I, Horsell$. Erik Sønderup Jepsen, TjømebOlkken S, Kg,. Lyngby. Birthe linde Jespe~n, Farupg:l.ard, Jelling. Jytta Johnsen, Loft. l.ars Erik Kristensen. Ivar Vesthy Madsen, Jens Baggesens "ej 58, Aarhus. Ronnie Bakke M2.d.sen, V. Farimag! gade 9, Kbh. V. Erik Bogh M:l.thi2.s.sen, Kongensgade 19, Esbjerg. Anna Marie Vig Nielsen, /'.ludvi!). Gen Nørgurd, Gronneg2.de 18, Ribe. Marius Viggo Petersen, Jelling. Keld VenI> Poulsen. Ml>lby pr. Ans,ger. Ole Robert Rasmussen, Egebæksvcj l, Aarhus. Hans Frederik Rønno"', SCt. Markus' Kirkepl2.ds 6, Aarhus. Rolf Smiu, Hovmarksvej 34, Charloumlund. Niels Arne Vinklu. Real F 196J Done Andersen, Kongensgade 56, Esbjerg. Torben Anders$On, Billund. K:l.rin Skov Andresen, Ryparken ]22, København ø. En Ma rie Bindesbøl, Sdr. Omme. Inge Bonde, Aarslev Skovgaard, B'2.br2.nd. Poul Anker Ca"ul.i, GI. Bro, Billund. MeTtte Flor;tnder, Sondc"ade 31, B';J!dstrup. NinI Marie Hennings!'n, Nysa.udsvej 65, Esbjerg. Irma I.ørgensen, Nordby, Blaahoj. Perni! e Kring, I'inlandsgade 65, E!bjerg. Mo;,'Cns l.adcsaard Krincnsen, Randbøl. Jell$ Jørgen larsen, VonsyldsSadl' 16, Allbor;. Orla Vesthy Madsen, Jens Bagsesensvtj 58, Aarhus. Vibeke Rosendahl, Hvide Sande. RLr.gkobing. Gorm Simonsen, Børsmose pr. O~bøl. lletty Sørensen, Morsbol. Gudrun Westbcrg, Landmarken 54, K~lundborg. 9. klasse 1963 Hanne Birgitte Carlsen, Grindstedvfj H, Sdr. Omme. Katt Marie Debcl Hansen, Vcstcrhede, Hejmvig. Ole K:ulskov Hansen, Norresadt 5, Grindned. Poul Erik Joh:l.nnesen, Sdr. Fdding. Y'N Ilcnrie«c J,,.~en>cn, Bl... hej. Edith Iversen, Nyg~dc ]0, Grindned. Jngf Kirkegård, Vejlevej 29, Grindstt'd. Nina Dam Krog. Hagbart Birkkjær lauridsen, Ht'nne Kirkeby. lrml Nielsen, Nollundvej 13, Grindsted. JnSH Skov Nielsen, VC;Ster Boulev"rd 12, Grindsted. Per MolIer Pedersen, Jylbndss~de 49, Grindsted. Bent Schmidt, Jyll2.ndsgadc 2, Grindsted. Asbjorn Vestenå, Hejnlvig. Pet.. Winther, Østergade 14, Grindsted. JUI1~ Søremen, Skovvang 9, Sdr. Omme. "

18 Pigekollegit! / Fra maj til maj 6, maj begynder skriftlig eksamen, for sidste gang dimineres realklasser efter gammel ordning. 9. maj havde vi "Lindefridag«. 13. maj: Skolelægen, fru dr. Zinn sætter _plastet«p il. ahc. 14. ml) afholdes et fonddremode for forældre til born i de nye L og 2. k!. samt b" rnl'havcklassen. l S. maj : Alle klasser blcv fotograferede. 16. maj m:'!.tte skolen lukke i 2 dage. Facadebehandlingen støvede, d. det var umuligt at opholde sig i klasselokalerne. Støjen fra slibemaskinerne var heller ikke til at overdøve. Eksamensklasserne fik ikke fri, men fly ttede til lokalerne, der vender ud mod den lille skoleghd. 18. maj fej rede realisterne sidste skoledag med et festligt indianeroptog gennem byen. Efter turen gennem byen sluttedes der festligt af hjemme i skoleg:'l.rden. 2~. maj begyndte oprykningsproverne. 31. maj havde vi besog af mberkulosevognen. 20. juni holdt fru H oirup smuk afskedsmiddag for Niels Krogsgaard, der efll.'r ca. 30 :'I.rs arbejde ved skolen nu forlod den.

19 22. juni h:wde \'i afslutning. Vi begyndte i ki rken, hvor pastor Linnebo prxdikedc over teksten. De betroede talenter~, og endte ved Troenso, hvor Niels Krogsgaard holdt b1ltalen. Og s1 begyndte sommerferien. 13. august sluttede rommerferien. V~d morgensang~n bod Poul Borking la:: rere og elever velkommen til arbejdet. 4. september solgte vi "Hostblomsten. Trods osende regnvejr fik vi. udsolgt. 5. september var der et lille idræt$stz:vne i Esbjerg mellem private skoler. Det bedste, vi nogensinde har været til,. sagde eleverne. 7. september rejste II. real til Bornholm p1 lejrskole. Turen blev ledet af Karen Borking og Michael &honberg. 13. september var 9. kl. til håndvz:rker- og industrimesse i Herning. 20. september tog hele skolen med ekstratog til det lrlige idrz:tsstz:vne Vard e. 23. september arrangerede hr. Lerbech en skibsudstilling. l tilslutning hertil 51 vi film og horte foredrag. 26. september havde vi besøg af romgenvognen, og samme dag hone vi et foredrag om skibe. holdt af von Mumhe af MorgenSlierne - et vældig godt foredrag. 7. oktober havde skolen besog af staukonsulemen Hersfeldt Poulsen. 9. oktober d vi.anna Franks dagbos" i skolescenens opforelse oktober holdt vi efterårsferie. 23. oktober havde skolen besøg af major Lorentzen, der i anledning af FNdagen talte om forholdene i Det nz:re østen - et interessant og fa:ngslende foredrag. 24. oktober havde vi aner et interessant besog. Professor Krebs talte om farerne ved tobaksrygning og 7. november terminsprove for 2. og 3. real. 8. november: Styrmand Holm fra Nordic Heron holdt et udm~rket foredrag med lysbilleder. 14. november s1 vi Arvid Clemmensen$ dejlige film om Sydpolarl:lIldet. 16. november: Årets forste mlncdslov. 29. november vistes filmen om Selma Lagerloff - "Køresvenden. 30. november havde vi skolefesi. "

20 13. december Illodtes ~i lidii!) mofl>"n lil hy!)!)dil)!llofl>"!llnad i p"jsestu"n, og ved!llorgensangen havde vi berog af Luciabruden med sine terner, der under ledelse af frk. Jytte Andreasen og fru Grete Schonberg sang de middelalderlige Luciaviser. 21. december fik vi juleferie efter opforelsen af fru Lerbe<:hs krybbespil. Juleferien varede til 7. januar. 6. januar rejste Poul Borking til Kobenhavn pa et 3 ugers kursus i undervisning af læsesvage born. 3. februar havde skolen besog af fotografen, denne gang farvefotografenng. 7. februar var vi igen i teater, og denne gang gjaldt det.den rode Pimperncl" ~ farverigt og spændende. H. februar s3. vi filmen,.danmarks besættelse«. 19. februar havde skolen besog af gymnastik inspektøren. 21. fcbmar begyndte den amerikanske gæstelektor, hr. Rasmussen, en sene foredrag for skolens ældste klasser Om amerikanske skoleforhold. Samme dag havde vi besøg af "Norden«s svenske gæstelektor, professorinde Lingron. 29. februar: Bestyrelsesmode i cle"foreningen ved fru Hoimp. 4. marts blcv afgangsklasserne orienteret om nytten af at tegne for~kdlige forsikringer ved red., cand. jur. Axel miner ~ med film. 20. marts var realklasserne i Arhul for at se.stedfortræderen«. 21. marts-l. april holdt vi en lang påskeferie, idet både kongens og dronningens fodselsdag blev lagt til ferien. b.-7.- S. og 9. april igen terminsprover. S. april besog af faginspektør Borella, der horte på religionsundervisning april.. Lindefr idag" og 26. april var skolepatruljerne til fest i København. 27. april begyndte skriftlig eksame:l. "

21

22 Lærerpersonale og fagfordeling - skoldlret Poul Borking: Damk, engelsk og tysk. Finn Dittrich: Matematik, tysk og engelsk. Hedvig Krogsgaard: Matematik, dansk og geografi, Leo Slraasø Kjær: Fysik, tegning, tysk og engelsk. Michael Schonberg: Hi~!Orie, engd~k og tysk. Søren Viggo Pedersen: Dansk, fysik, geografi og tysk. Bor&e Lerlx-ch Sorensen: Engehk. historie, dansk og religion, Johanne Lerbech Sørensen: Engelsk, dan~k og religion, nørge Fredensborg: Matematik og gymnaltik. Thomas Lewald: Fransk og m:ukinskrivning. Gerner Christensen: Dansk, tysk, fransk cg latin. Ingrid Poulsen: Gymnastik, h&nda rbejde. Karen Borking : Dansk og engelsk. Aage Vinter : Blankelskrivning med videre og f:crdselsl:crc. Grethe Schønberg: Sang. Axel RosIgård: Biologi, geografi og oriemering. Mogens Hansen: Matematik og geografi. Niels Gammdby: Dansk, mal., fysik, tysk og formning. Poul Erik H ansen: Biologi og orientering. Eduard Henriksen: Legemsovelser, dansk og regning, Inge Pedersen : H usgerning. Teaterudflugten. I 5.r marts - lykkcdes del igen al arran;ere en tcatertur. M"n ogs5. her er vejret det store usikkerhedsmoment, Og det var da ogsl kun med forsinkelser, vi i 2 busser n5.ede til Arhus, hvor vi s:1 Hochul's "Stedfortræderen. Forestillingen, der blev fortræffeligt.pillet, gjorde et slxrkt indtryk p:1 ele\"crne, et indtryk, der senere bic v fulgt op af Skole-Bio med filmen: _Den sidste chance~. Turen blev ledet af hr. Schollberg.

23 Lejrskolen p~ Rornholm I dagene fra den 7.~15. september 1963 foretog vi den sxdvanlige lejr. skolerejse til Bornholm. Vejret begunstigede os (hvilket som bekendt er det vigtigste), og eleverne var, som altid, henrykte over Bornholms herligheder. Det var i år særlig det historiske omr3.de, der blev tilgodeset, men besog i granitbrud, p3. kem mikfabrik og manden ved Dueodde blev hener ikke forsømt. Christianso er Ct kapitel for sig, ikke mindst fordi oens historiker (der kort cfter sås i fjernsynet) var cicerone for eleverne. Turen blev ledet al fru Borking, fru og hr. Bertelsen og hr. Schonberg. Præmier for fine lejrskolemapper fik : Bjarne Rahbek ~ 2. real A. John Andreasen ~ 2. real B. Carl Aage Christensen - 2. real B. Frede Ejlersen - 2. rell B. Pia Borking - 2. real C.»Mesterlektiens klub« I lighed med foregående lir surtedes mesterlektien efter sommerferien. Det stiftende mode blev holdt 4. okt. hos fru Høirup. Her konstitue red~ bestyrelsen sig som folger: Formand: Erik Lund. III a. Næstformand: Palle Bus, III a. Kasserer: Nanna Grunnet, III C. Sekretær : Grethe Nissen, II I c. Øvrige medlemmer: Niels Dahl Sorensen, 111 c, Hans J. Christensen, l II b. Klubbens forste arrangemcm bestod i en udflugt til kunstpavi!lonen Esbjerg, hvor udstillede værker besås. Af klubbens ovrige moder og sammenkomster kan nævnes folgende: H r. kriminalassistent Unger Madsen: Ungdomskriminalitet. Hr. skolebestyrer Poul Borking: Teenagerproblemer. Teatertur til Varde, hvor vi s1 "Teenager-love«. Hr. redaktør Georg Leth : Nis Petersen. Hr. rejselektor Gerald Rasmussen, U.S.A. : Amerikansk skolevæsen. Afslutningen på møderækken fandt sted 4. april på H ansens hotel, hvor den tidligere fremmedlegionær, Dantoft, fortalte om sine oplevelser.

24 Selvom modeprocenten var mindre end iorvernet, mener vi, at alle n1oder var vellykkede, og vi tror, vor klub har lost den opgave, der var dens mfil, nemlig at forsoge at fæstne dn fællesskab, der skal binde os til vor gamle skole og vedligeholde lysten til atler at samles her, nh vi nu om kort tid spredes for alle vinde. Til sidst en tak til alle. som har sluttet op bag mester1ektien gennem det forlobne h. Pli bestyrelsens vegne: Erik Lund, li! A. Sporten Traditionen tro deltog vi aller i år i de rir1igc idrælskonkurrencer i Esbjerg og Varde. Ved begge ilævner fik eleverne rig belonning for dere, nid under forberedelsen til konkurrencerne, idet skolen i mange discipliner placerede sig smukt. Vinteren igennem har vi pli frivillig ba,is dyrket bl. a. volleyball og indendørs fodbold, hvilkel har været en Slor succes. Nævnes bor ogsfi, at pigerne i 3.r har deltager i amrsstævnet i gymnastik. Stævnet afvikledes i Varde, og vore piger placerede sig endog mq;et fint. En ting, vi sporlsiærere med glæde og fofventning ser hen til, er opfyldelsen af et længe næret ønske om at f3. vor egen sportsplads. Skolens overtagelse af teknisk skole og de dertil horende arealer har gjort det muligt for os at f3. anlagt en kombineret h3.ndbold-, yolle}'ball- og basketballbane samt nogle springgrave. VOrt Mb er, at anlæggelsen af den nye sportsplads i umiddelbar nærhed af skolen vil bevirke, at idrætten fremtldlg Yli udfylde en endnu stone del af elevernes fritid. Det er vor erfaring, at sponsarbejdct styrker eleverne i deres daglige skolearbejde og virker fremmende for den personlige udvikling. Skolekomedie - Skolefest Spvrlsf.cre-rnr Skolefesten den 30. nov. fik en festlig optakt pl teauet i Grindsted. Ikke mindst pl grund af de yngste klassers charmerende bidrag. Bornehavekbssen indledte med en del sm~ sange og imponerede vel især publikum ved at synge flere engelske tekster. Derefter optrlldte I. kj. med sangen:.se min kjole«_ i meget fine dragter (sclv bagerens kringle manglede ikke).

25 2. kl. lærte os om legnfamilien, bvot hr. Punktum gifter sig med froken Komma, og hele familien samles til brylluppet. _ Det var et henrivende brudepar med slor, blomster og høj hat. _ Fru Dittmann havde hgt et stort stykke arbejde i kl.s optræden, både hvad sange og dragter angik. De store sluttede af med et stykke, vi kaldte " Bopladsen... - Det vat en dramatisering, foretaget af Jytte Andreasen, af Leo Navrups bornebog _Dan på Eventyr... Stykket fortalte i få billeder, hvordan livet måske har formel sig for menneskene på en stenalderboplads. Skuespillerne vat hentet i real, men også hele 5. klo måtte.i ilden.., da vi skulle bruge en del bom p3. bopladsen. Hr. Rostgaard og hr. Henriksen havde med få elevers assistance lavet stenalderv3.ben, et helt pottemagerværksted og en meget fin hytte. Hr. Kjær ug hr. GammdLy vi.tc lil> at va::re rutinerede kulissemalere. Og fru Borking va r en tid lang meget interes,eret i, hvad samtlige lærere havde liggende på gulvene i deres hjem, d~ der skulle skaffes mange skind til de dragter, som fru Borking og fru Kjær kunstfærdigt draperede om vore "forfædres.. skikkelser. De fælles anstrengelser samlede sig til en smuk helhed i billedet af stenalderbopladsens liv. Aftenen sluttede med bal på Ha1sens hotel. /ylle. Gave til skolen Lærer Th. Lewald har skænket en smuk skulptur til forhallen nyerhvervede afdeling. skolens Moseituren Til real a's forældre. Afgang fra Grindsted mandag den 24. juni om morgenen kl. 03. Ankomst til Cochem (Mosc!floden) tirsdag formiddag, hvor vi ser os om efter passende lejrplads. Her er det meningen, at vi bliver 4-5 dage (adresse: Poste Restante, COc!lem an der Mosel, Vesttyskland). Hjemkomst den!. juli om eftermiddagen. Vi bliver 16 deltagere (kun drenge) plus 3 voksne, nemlig lærer s. V. Pedersen, undertegnede samt vognmand østergaard, som korer Taunus kleinbus. Turen, som m3. betegnes som en hviletur og ikke sightsecing med museul1lsbcsog O.S.V., er beregnet på basis af kørsel ca km (60 ore pr. km) iberegnct fonikring og ophold. Evt. overskud forde-

26 Ic, ved hjemkoln'ten, og forældre b~de, fore.porge pli skolen ener hos deltlg~rne og n. det nojlgtige regnskab forelagt. Forplejning ml deltagerne selv sorge for, idet jeg dog ml forlange, at de i det mindste spiser Ct varmt m!tllid pr. dag. forplejning til den forste dag bedes medbragt hjemmefra. Desuden ml deltagerne medbringe wvepose, spisebestik, sæbe, r.,ndborste 0.5.\'. Forældrene bedes venligst holde lidt igen med hensyn tillommcpenge. Ths. Leumld. Slesvigsturen 1963 Den 4. oklober startede de to I. rcllklasrer fra realskolen med bus mod den dansk-tyske grxnse. Pl turen plsserede \ i Abend og den lille by Styrtom. Forste SlOp havde vi ved Krud, hvor vi havde :id til at foretage noglc indkob. Hereher fortsatte vi til en lille landevejskro lidt uden for f lensborg. hvor den medbragte mad ble\' ~pist. på den modsane side af vejen l!l. det østrigske mindesmærke fra krigen i Midt Pl eftermiddagen ankom vi til Slesvig, og vi fik lov til at g!l. rundt i byen til k!. 18, da skulle \'1 spise, og vi fik hlomkll og millionhof. Vi spiste sammen mcd nogle elever fra H\'ide Slnde. Derefter hlev der va[gt nogle til at hjxlpe med opvasken, og vi fik fri til k\. 12, s1 var det sengetid. Lørdag den S.: Vi hlev vækket kl. 7,30 og spiste morgenmad, som bestod af havregryn og brod med p!l.læg. Kl. IO skulle vi ud og se Pl domkirken. Den kaldes St. Petri kirke og er hygget i romansk stil af rode teglsten. Kirken blc\' påbegyndt i!\ret 948 af dcn tyske kejser Qno den StOre. Ho"edl~rnN, dcr er 112 m hojl, blev bygget i ISSS. Klokkerne i t~rnet er fra middclaldetl'n. Alteret er frl det IS. årh., og det er udskhet i egetræ af Hans Bruggemann. Der er over 300 lose figurer derpl. Koret cr bygget I gotisk stil i slutningen af det 13, Irh., langskibct og sideskibcnc fik deres nuværende udseende i det 14. og 15. lrh. Ved hovedinjglngen står en kxmpcfigur af trx, den fremstiller den mest fo.lkdige helgen Kriswforus, som lcd martyrdoden i Rom. En legende fort:cller, hvordan han fik sit navn, som betyder: _Den dcr bxrer Kristus_. Sellcre blev han helgen for vejfarende og færgemænd. Fiskerlejet Holm er en verden for sig, her lå måske ell kirke for det ll. hh., da Holm "ar hegyndelsen :'If Slesvig. Den allcrældslc by l!l. ovre pi den lnden side af Slien inde i hllvkreds \'olden. "

27 Slesvig fik nadsrettigheder i det 12. arh. og er altså den :ddne af de danske kobst:eder. Byens navn n:evnes allerede i året SO-4 som SleslOrp, da kong Godfred kom hertil med sin m.de. Et andet gammelt navn er Hedeby, men det er m:'l.ske en by syd for Slien. Allerede i oldtiden var Slesvig en handelsby, og det var Valdemar Sejr, som gav byen stadsret. Da vi havde set kirken og Holmen, korte vi over til Gottorp slot, som har vxret en mxgtig borg for bisper, hertuger og konger. Facaden er opfort af teglsten, som er hentet ude i Dannevirkemuren. Nu er slottet ombygget til et af Europas fornemste museer. Her kan man se Nydamb:'l.den, som er et offerfund fra folkevandringstiden, d. v. s. det 4. :'I.rh. efter Kristus. Den blev fundet i Nydam mose i Sundeved. Fundet består af hundredvis af v1iben, der var nedlagt i og omkring 2 blde, hvoraf den ene, der var af fyrretra:, gik til grunde ved optagningen, men den anden, der er af egetræ, er velbevaret. Fundet blev gjort i :'lrene lss9-63. Nydamb:'lden var en sog:'l.ende robåd, som er klinkbygget. Da vi havde set museet, fik vi fri resten af dagen til kj. 22. Sondag den 6.: Vi korte ud til den gamle kirke, hvorfr;!, vi gik ud til voldene, som danner en halvkreds ud mod en gren af Slien, som der bides Selk Nor. Vi gik hele tiden og horte radio, fordi der var landskamp _Dan_ mark_sverige«, der endte 2-2. Vi nåede hjem til k!. t8, da vi spiste aftensmad med gronærter og skinke. Da vi gik i seng, var vi godt trætte. Vi lavede tegninger og oversættelser af de mange runesten, som findes i Slesvig. Disse sten fortæller om en periode i Danmarks historie, hvor vi 1"1Irr.. ikk,.. ved ret meget Dcr var en dronning, som hed Asfrid, hun var datter af Odinkar, og hun ristede runer efter sin son Sigtryg. Kongen hed Gnupa, og han,-ar sikkert svensker. Svenske vikinger havde erobret Hedeby i det IO. årh., og der fortxlles om vikingelogt til England. Der er kun een sten, som endnu sdr p:'l sin oprindelige plads ude p:'l gravhajen ved oksevejen syd for BUSlorp. Den fortæller om kong Svend, som satte stenen over sin kriger Skarde, som var rejst vestpå; nu var han dod ved H edeby. Når man ser ud over Slien, kan man se Mågeøen, hvor Abel lod sin broder halshugge og kaste i vandet. Hans graver ude bag ved slottet. Man siger, at mågerne skriger,.erik.. til minde om Erik Plovpennig, der var sem af Valdemar Sejr. "

28 Sonderjylland er et grænseland, hvor der tales både dansk og tysk. Grænsen har v:eret flyttet man ge gange i tidens lob. Grænsen gik en tid lang ved Elben, og ligeledes ved Eideren, som allerede i oldtiden dannede grænse mellem Norden og de andre europxiske lande. Romerriget nåede aldrig længere end hertil. I 1864 rykkede gn.:nsen helt op til Kongeåen, og forst i 1920 red kong Christian X over denne grænse tilbage til det genvundne Sonderjylland, og siden da har vi haft den nuværende landegrænse ved Kruså. Mandag morgen stanede \'j p~ hjemturen, og det var den f"rste dag, solen rigtig skinnede, s1l. humøret var hojt i bussen. Vi havde et ophold på den danske side af gr:cnsen, h\'or \'i spisle de madpakker, som vi havde smurt om mofl;cnen. Efter al vi havde sal nogle kammerater af i Vorbasse og i Hejnsvig, ankom vi til Grindsted tidligt pl eftermiddagen, og dermed endle en vellykket tur til Slesvig. Tom Roul/bol. Fire elever har fået præmie for afleverede mapper fra lejrskolen i Slesvig: l. Lene Henrikst n \.,eal A. 2. Borge Terp l. rul A. ~. Ann~,I1:re!llt I.undgurd _ l. real B. 4. Birgith Henrik lcn _ \. rcæl B. H ollandsturen 1963 Realkbsseturtn til Amsterdam var en 6 dages campingtur, som uden sa:rligc vanskeligheder lod sig arrangere, da mange elever selvejer telte og andet nodvendigt campingudstyr. Der er mange fordele ved at overnatte p1l. campingpladser i stedet for på vandrehjem. Naturligvis rummer det ogs ~ en del ulemper, idet eleverne undertiden har benyttet lejligheden til at demonstrere mindre heldige sider :'If den _moderne«opforsel. Lxrerl1es store fordel besdr deri, at man undg1l.r de evigt tilb:'lgevenden de.sammenstød med mere eller mindre umulige vandrehjems\ zrter. Den store fordel ved campingture er uanlængigheden og den lave pris, som i von tilfxlde blev holdt under 200 kr. Vi klarede selv morgenmad og frokost, s3. det kun var nodvendigt at kobe varm mad nogle fa gange pl hele turen. Eftcr afslutningen startede vi mandag morgen kl. S fra skoleghden. der var tilmeldt 33 deltagere, så hver eneste plads i bussen \'lr optaget.

29 C~2'n~n ved Kru~3. hl~" sn"rt ov~rnl~r, og vi nlede ud ril Sankelmark so, hvor vi sl på mindestenene fra vor ulykkelige krig med ostrigerne i 1864; men langt storre interes~ havde de medbragte madpakker (i kxmpestore papkasser fra Noma), som fort:credes i den hyggelige hndevejskro _Kiek Uit", hvorfra man har en dejlig udsigt over soen. P:\ turen videre sydpå korte vi ad den nye autobane, som nu går helt uden om Hamhurg, hvon'ed nogen tid spares. Ret tidligt nåede vi til Bremen, hvor der bley et par timers ophold til at bese Domkirken og R:\dhuset. Torvet i Bremen er en stor oplevelse, idet man anser pladsen for en af de smukkeste i Europa, og restaureringen er foretaget 51 omhyggeligt, at man nxsten ikke mxrker krigens odelxggelocr. Fra IOn'et med Rolandstatuen fra 1404 gik vi en tur i den ejendommelige BOttcherstra~, hvor man bn beundre de mange kunstforretninger og gamle kobmandshuse fra Bremens storhedstid som HanseStad. Fra Bremen havde vi kun en times korsel til campingpladsen i Bad Zwischenahn, hvor teltene hurtigt bic v rejst, og resterne af frokostpakkerne forsvandt som dug for solen; men det allerbedste var naturligvis kroens _dukebox«, som fik lov til at larme til kj. 23. Det var tidligt n~te morgen, da vi korte over den hollandske gf;l::n~ ved Nieuwe-Schans og videre mod Groningen og Leeuwarden, I den lille hyggelige by Franeker parkerede vi foran det gamle renxssance-rldhus. og vi benyt!ede lejligheden til at bese et kunstf:udigt planetarium, $Om en skr:r:dder engang la vede i sin stue. Det er et vidnesbyrd om en tid, da Holland var forende inden for astronomi og matematik. Omkring 1600 valgte mange videnskabsmænd Holland som opholdssted, nir deres anskuelser vakte anstod i Ol'rr< '"ene hj.. mbn{lc, og di~~e kulturpersonligheder fik stor betydning for Hollands udvikling. Turen gik videre ad den 30 km lange dæmning over Zuidersoen, og fra tlrnet midt på dxmningen flr man et godt indtryk af dette dygtige arbejde, som har givet jord til tusinder af bonderglrde, som i dag ligger på den gamle havbund. Inden Amsterdam måtte vi kore lidt v:r:k fra hovedvejen for al besoge det gamle fiskerleje Valendam. H er U r man det indtryk, at tiden h:!.r stået stille i hundrede ih, og befolkningen g~r stadig rundt i farvenrålcnde dragter, hvilket nok kan liste et par ekstra gylden op af lommerne på turisterne. Desværre havde vi silende regn, og derfor karle vi snart ind til hovedstaden, hvor det lykkedes at slå teltene op mellem et par byger og i læ ved et hegn. Pladsen er aldeles dejligt beliggend~ i nxrheden af flyvepladsen "

30 Schiphol, men det er mindre heldigt,:\i de-r e-r nv.., 10 km ind til cenlrum. Onsdag korte vi til regeringsbyen Haag, som byder på mange ~vzrdigheder. På vejen denil gjorde vi holdt i blomsterbyen Aalsmeer, hvor,'i var inde og se p3. auktionen, som forcglr efter de mesi moderne metoder. På,'æggen findes en kæmpeskala med viser, "Cl hollandsk ur_o Hvcr ko')er har cn clektrisk trykknap, og n~r viseren bevæger 5ig fra 100 ned imod nul, kan køberen trykke på sin kontakt ve-d den pris, han er villig til at betale, I Haag,'ar vi inde i fredspa:adset, som er s:t:de for den internationale domstol, og det internationale- juridiske akademi. Det blev bygget for Carnegie-fondets midler og indviet i Forskellige nationer har givet smukke gaver til udsmykning af byg'lingens afdelinger, MidI imellem H:t.:t.g og badebyen Sche-,'eningen finder vi lilleput byen Madurodam, som er morsom og belærende. I L / ~5 af den normale storrelse har man her opbygget en typisk hollandsk by på den mlde, at man har kopieret eksisterende bygninger, gader og pladser o.s.v, og anbragt dem p3. en livagtig måde. Her ser man Midde-lburgs ki rke med det ejendommelige tårn og med klokkespil og orgelmusik. Mod!.'rne lyntog pil!.'r af st!.'d, dampere sejler i havnen, og propellerne snurrer på flyvepladsen, Ude ved badestedet blev der delt penge ud, og man kunne så efter behag finde el Sled at spise middag. Vi kørte tidligt tilbage til Amsterdam igen, så vi kunne komme ind lil bren om aftenen. Torsdag fo rmiddag tog vi ind til byen for at komme på kanalrundfart, som vel nok er den swrste oplevelse på he-le!uren. De moderne turistbåde kan lige klemme sig gennem de gamle, smalle kanaler bag ved SI. Nicolas-kirken, og vi kommer under nogle af de smukke broer over hoyedkanalerne H ecrengraeht, Kcizersgracht og Pr;n~"ngr",cht. Sejllure-n ud i selve havnen giver opl et indtryk af den kolossale rolle, Holland Itadig spill"r i ye rdenshande1en, Besøg"t i det $lkaldte Indisk Museum er meget spændende, der k1n man se pa en enestaende samling fra troperne, hvor Ho1l1nd tidligere ejede betydelige kolonier. l Rijksmuseet fandt vi rig lejlighed til at se den SIOTSte $a,mling af hollandske malerier fra ]5, til 19. hh. Rembrandts "Nattevagl«og ~Klædemager1aug_ horer til de beromtestc. Fredag morgen gik turen igen mod Danmark, vi kone denne gang o,'er Denekamp til Breme-n og Hamburg, hvor campingpladsen ligger ude ved autobanen. Om aftcnen var der lejlighed til at se pa forlystclsesslcdet SI. Pauli, hvor dcr bl"v danse! i Zill"rtaL Orkestret spiller bayrisk musik (godt med messing), og serveringsdamerne- har Dirndl-kjoler pl. og oliet drikkes "

31 af store lerkrus på en halv eller hel liter. Det var sikken en stor oplevel~e for de Oeste, :.om ikke havde vzret der for, men og~ fordi vi alle ifølge gammellradition i elevforeningen fik lov at v:ere p1 fornavn med l~rerne. Lørdag morgen var vi igen inde i centrum,'ed hovedbaneghden, hvor vi gik på indkob i de store varehuse; senere blev der udleveret penge til mid ~ dagsmaden, hvorefter vi kunne begive os mod grænsen. Der blev den sidste valuta Ut over styr i slikboderne lige før Kruså, og s3. blev klokken 10,.da vi landede i skolegården, hvor for~ldrene ventede for at transponere de dodtrztte elever hjem. Nids Chr. Kj~r. Færdselspatruljen Skolen har haft 6 SP'er i dette skoleh, og de har v;erel fordelt på J jernbaner, som endnu sender så mange elever, at det har været rimeligt at opretholde skolepatruljen. Det er hensigten at vedblive med togpatruljer, s1 Ixnge vi blot modtager nogle f3. elever fra de forskellige strxkninger, og vi har iszr lyst til at fortnme vor virksomhed, 51 længe vi kan iagttage, hvor dlrligt togcleverne til andre skoler færdes til og fra stationen, og selv voksne elever overtræder dagligt de simpleste b:rdselsregler. ÅretS Store begivenhed har naturligvis været skolepatrulje-sczvnet i København, hvor 7000 SP'er var samlede til en vzldig fest i Forum. Anledningen til festen var 15-lrsdasen for oprettelsen af det danske skolepatruljesystem, som er bltvet forbillede for tilsvarende i hele Europa. Rådet for Storre Færdselssikkerhed havde inviteret alle landets skolepatruljemedlemmer til Kobenhavn i bededagsferien i april. Her fra Grindsted dehog ialt 10 elev!'t, <nm havde en fornøjelig tut. Undervisningsministeriet havde bevilget alle en frirejse med DSB-særtog. og Københavns sporveje gav et frikort, som kunne benyttes alle.\ dage. Skolemyndighederne havde 5Crget for indkvartering på nogle af de nye skoler, hvor deltagerne sov pi civilforsv:ueu feltsenge. DKD og civilforsvaret organiserede spisningen o.s.v. på skolerne, og alt fungerede fint. I Forum fik 148 SP'er overrakt KDAK'I udma:rkelsest~gn i solv :or god indsats i det daglige arbejde; og af vore elever blev det Agnete Schmidt fra Nordenskov, som fik denne smukke erindring med hjem. Mange elever var lordas formiddag med ps. besog i Tajhuset, National museet, Frihedsmuseet og flere andre steder, og nogle benyttede lejligheden til at g1 pl indkøb; der var ila:r trængsel i Magasin du Nord, hvor cafeteriet havde stort rykind.

32 Et blik ind i skolen! nyoprenede I. klnse. Skol~n har være, og er stadig mege' glad for de r~5ulta!er, der er opn!e! med vore yngs'e skoleelever. KL 14,30 ankom de fire optog til R~dhuspladsen, hvor fru Edel Saunte bod velkommen; derefter afgik det samlede Optog derfra til Forum, hvor [esten kunne begynde. Skolepatrulje r ~dets fo rmand, politiinspektør E. Groes-Petersen libnede festen, og undervisningsministeren, K. Helveg PeterSen, holdt festtalen. Der var gæster fra de nordiske lande, som bragte hilsener til de danske SP'er. Dernæst præsenterede Volmer Sørensen det store underholdningsprogram, som blev udsendt i fjerr.synet. Matadorerne spillede op til ~ dans.. med pigtrådsmusik, og ind imellem blev der spist pølser og drukket ~davand i store mængder. Festen varede til kl. 21, og derefter afgik SP'erne i grupper til indkvarteringsnedernc. Sondag morgen blev alle forsynet med en frokostpakke, og togene begy~dte at rulle hjemad, hvor dea skriftlige eksamen ventede om mandagen. Kj. Film og teater Igen har vi slurtet en szson i skolebio og Dansk Skolescene. Der kan spores del glædelige, at skolemyndighederne mere og mere Hr øjnene op for, at ogsl skoleungdommen skal have glæde af de to kunstarter "

33 teater og film. Filmkundskab bliver indført som fag på flere og fle re skoler, her i for1l.ret har skole-tv silledes haft en serie om, hvordan en film bliver til. Af praktiske grunde har det dog være: umuligt at tage denne del af arbejdet op her pil skolen. Nh man ser tilbage på den forlobne sæson, konstaterer man, at der igen i h har været god tilslutning. Langt de fleste af skolens elever har deltaget i de IO arrangementer (8 film og 2 teaterforestibinger). Ældste holds film har alle været af hoj kvalitet, medens ct par af yngste holds ikke helt har holdt de kvalitetskrav, man efter min mening bor stibe til de film, der vises i skolebio. Det er forkert at spise de yngste elever af med det mindre gode. Men naturligvis må det erkendes, at det kan vzre vanskeligt at finde film, der dzkker så mange alderstrin i den yngre aldersgruppe (5. klasse- 2. real). De to teaterforestillinger har va:ret pr1'ge! af den uomtvistcli!;e kends gerning, at det er svært at HI. de gode skuespillere til at rejse i provinsen, samt at de største ligger uden for det, man rent okonomisk kan mape. Disse forhold taget i betragtning har man vist et par forsvarlige foresti l linger: _Anne Franks dagbog«og :oden rode Pimpernel«. Skolebio har vist fo lgende film: Ældste hold: "Diktatoren«,»Lænken«,»Vi smertens born«og»en plads på loppen «. Yngste hold : _En junglesaga «,.. Verdens største show..,,.kaptajn Buffalo«og»Den sidste chance«. Tak for j drl Søren Viggo Pedersen. Krybbespil og Carol Service Også i år kunne man, nh man færdedes på skolens gange, ca. fire uger for juleferien hore de første engelske Carols blive sunget i klasseværelserne. Som et led i engelskundervisningen er det fornyende b3.de for elever og lærere at beskæftige sig med noget, som ikke har med bogens stof at gore, derfor prover vi at leve os lidt ind i engelsk juleforvemning og -stemning. Carol Service holdes ofte i England, og hvor englændere bosætter sig, i kirker, skoler og kollegier i tiden for jul. En sådan service er en vekslen mellem Carols (julesange) og oplæsning fra Bibelen. Her på skolen har vi som en slags illustration til sangene og bibelteksterne tillige et krybbespil opført af de mindre klasser.

34 Foruds3.!tningen for en virkelig oplevelse ved opførelsen :lf dette er, :lt børnene har tilegnet sig de engelske Carols, og at bibelteksterne er læst plt klasserne og gennemgltet med eleverne. Afslutningsdagen for juleferien modes hele skolen i gymnastiksalen, hvor der er pyntet med gran og levende lys. En af eleverne byder plt engelsk velkommen, og derefter veksler sang og oplæsning af bibehekster, medens begivenhederne fra julenat p1 beskeden m1de illustreres, medens man synger. Bibelteksterne er taget, dels rra det Gamle og dels fra det Ny Testamente og leder frem til selve juleevangeliet; som afslutning læses beretningen om _De Vise Mænd«. Nogle af de engelske Carols synges pa melodier vi kender, andre har vi mattet lære i ugerne forud. Efter at have sunget _Dejlig er jorden", pi dansk gir krybbespillets medvirkende ud, og i ir havde vi den smukke tilfojelse, at de sm1 i børnehaveklassen, uden forudgltende instruktion, men vel bhet frem af oplevelsen, sang»dejlig er den himmel bu", for os. Erhvervspraktik Vi har i år i modsætning til tidligere haft 2 k!. i erhvervspraktik. De klasser, der har været ude, er S. kl og 9. kl, iah 26 elever, der har haft en uge i erhvervslivet. 9. kl begyndte sin praktik d. 16. mans og slunede d. 21. Af de 9 elever, der er i 9. kl., vat 4 i h1ndværksfag, 3 i handels- og kontorfag og 2 i en bornehave. Af S. kls elever, der var i praktik i ugen fra den april, var 9 i handels- og kontorfag, heraf kun ~n dreng (herreekvipering), 3 håndværkerfag, her er der l pige som damefrisor, 2 drenge fik kræfterne afprovet som landmænd og 3 i andre erhverv. Reklamebranchen, børnehave og vuggestue. Erhvervspraktikken viser et alsidigt valg af erhvervsgrupper. Man mi jo desværre sige, at til trods for, at en by som Grindsted har mange I'rhvervsmuligheder, kan man godt komme ud for et erhvervsonske, som vi ikke kan opfylde, f. eks. fiskeri og S0fart samt tekstilindustri. Men de H, der har onsket disse erhverv, har haft et sekundært onske, som byens flinke erhvervsfolk har kunnet opfylde. Skolen sender her sin varmeste tak til alle praktikva::rter. A. Rostgaard. Poul Hansen.

35 Skibsadoptionen For at fremme elevernes imeresse for er af landets vigrigsti' erhverv afholdte vi her på skolen i dagene den september en sofartsudstilling. Skibsadoptionen, som er en under<l.fdeling af,.foreningen til Sofartens Fremme_, havde sørget for, at vi p~ skolen fik forskelligt udstillingsmateriale fra nogle af de store rederier. Ø.K. sendte en rzkke plakater, billeder, en model af.selandia.. m. m. Fra A. P. Møller var der mange billeder samt brochurer over mulighederne for ucdannelse inden for søfarten. Ligeledes var der mange billeder og brochurer fra J. Lauritzens rederi. Udstillingen var ment som Cl led i crhvl.'rvsoril.'meringl.'n og samtidig skulle den vække imeressen noget for VOrt adoptivskib.nordic Heron«. Alle klasserne var efter tur nede i R. og se udstillingen. En af dagene under udstibingen kom lederen af skibsadoptionen, kontorchef von Mumhe af Morgenstierne, og holdt et foredrag for alle skolens elever. Han kaldte sit foredrag en galopade gennem skibsfartens historie. r oktober måned fik vi besøg af 2. styrmanden fra.nordic Heron", han var rundt i de store klasser og havde her lejlighed til at fort:dle om tankfart i almindelighed og,.nordic Heron" i særdeleshed. B. Lerbl.'ch Sørensen. Flidspræmier Jorn Bue Petersen for den højeste eksamen. Jørn Ibsen for den næsthøjeste eksamen. Hans Voss valgt som den bedste kammerat (Rotarrs przmie). Allan Høibert, lærernes flidspræmie. Hans Voss, Mogens Høirup! rejselegat. Gudrun Worup, Odd-fellow's flidspræmie. Endvidere uddeltes flidspræmier fra forsk. handlende og institutioner til: Real A. Roar Eskildsen - Ole Ramlau Hansen. Real B. Jytte Sørensen - Lis Korsgaard. Real C. Marianne Thorlund Christensen. Real D. Kamma Andersen - Dorte Rørbæk. Real E. Keld Venø Poulsen - Carl Gronfeldt. Real F. Nina Henningsen - Mogens Ladegaard Christensen. 9. k!. Inger Skou Nielsen - Per Møller.

36 ÅRSSKRIFT Udg,ve' d Grindsted Rcalskoles Elcvforcning 32. :Irgong Rdi~"tI "! bmy"/'tll Griudsted Rc"lsk"les EI,,'f" w,iugs brstyre/se Tnp Grim"". UrOgn<rO<l"ej 66. Uirketod. formand. l""., s"r", I ~I. P<d,,,m. Nurr<g.d. 66. Grind".d. "",.dorm.nd. Kornormi".n' Knud l"d",m. ~ k ol.".d. 10. Grit>d"ed. k""''''r. A \1. F"","P. Hnj""'«< P,,\;vej 27. Fu.jerg. 1"S<". /J"m". ",."hu",,,. 8. Hvidovre. J.," Pi",,,,,,p, Videbrk. Pm,ill, K.;>a, fi,,'.nd... d. 65. E.b,ce",. "

37 Hilsen fra formanden. Afslutningsfesten 1963 var, bilde hvad stemning og tilslutning angår, absolut en dejlig fest. Rammen var den bedst mulige. Der var midsommer luft over Grindsted. Denne duft fra engen af blomster, vandløb, græs, der gror, og engbund. j eg ved ikke, hvordan det er, det hele lober af med een. Generalforsamlingen havde et forn ojeligt og sagligt præg. H er oplevl!de vi det meget sjældne i vore dages foreningsliv, at villigheden til at lade sig opstille til bestyrelsesvalg var stor. Det er godt at se, det betragtes som en ære at repræsentere Grindsted Realskole og dens elevforening. Vi var man' ge, der glædede os over det. Der var enighed om, at elevforeningen kun skal koncentrere sig om een årlig fest, og det skal være afslutningsfesten. Til gengæld vil vi så minde om, at det er en fin anledning til at modes med nuværende og gamle elever ved endnu en lejlighed. Det drejer sig om skolens årlige elev og skolefest, der altid holdes på den sidste lørdag i no vember. Karen Høirup har givet mig lov til at byde jer alle velkommen her også. Ja, Karen H øirup, pli dette sted og på dette tidspunkt vil jeg gerne takke dig fra os allesammen i elevforeningen _ for din hengivenhed for alt, hvad der anglr os og vor forening - for din udstrakte gæstfrihed, når vi samles til bestyrelsesmøder og lrlfest m. m. - og for din trofasthed med at føre skolens og elevforeningens fælles traditioner videre. Hvordan kan du dog rumme det hele? 40 lrs jubilarerne, årgang 1923, var imponerende, men det siges jo også, at de i sin tid delte S udmærkelser imellem sig. En af dem gav udtryk for, at nok var de vllgne, men synge strofer fra Beethovens 9. symfoni, som skolens elever kan det til vor skolesang i dag, det kunne de alligevel Ikke. Det var et smukt h1l.ndtryk til de unge årgange og egentlig en anerkendelse af skolens sang- og musiklærere gennem tiden. Selv må jeg altid sende en venlig tanke med tak til vore lrganges lærer Petterson for hans indsats i så henseende, hilsen til jer begge ovre i Akirkeby. Nu glæder vi os til at se Krogsgaard og hans _roaring forties«til afslutningen i år. Den årgang har der altid v:eret krummer i, synes man. Vi fornærmer dem vel ikke med at sige, at med beskedenheden har det s1 været en anden sag. men nu kan de jo vente sig til d. 27. juni, så kan vi altid råbe hurra for dem bagefter. Krogsgaard har næsten været lærer for os alle. Derfor synes jeg, det ville være morsomt, hvis vi netop i h til 40 års jubilæet mødte op i ston tai for at hilse pli ham og fru Hedvig. 36

38 En særlig begivenhed vil være med til at præge afslutningsdagen 19M. Vi skal nemlig for første gang fes te for og optage et afgangshold fra de s~ka!dte nye 9. klasser (her tænkes på hele ordningen) i vore rækker. Og nh vi siger, at denne 9. klasse er ny, s3. lyder det ikke helt korrekt i vore oren, for 9. klasse har sandelig tradition. Det var i mange, mange lir den, der var afgangsklassen på Grindsted Realskole, så vi ser frem til at gense d!."n. Pli. vej til afslutningen sidste år læste jeg for resten i Peter Freuehens erindringer. Hans venner, Thule-gronlændcrne, har nogle hilseformer, der tiltalte mig meget. Ml jeg have lov at slutte min formandshilsen med en af dem: Sainak, glæde ved tilværelsen, glæde ved livet. Tage Gnmnel. Til jubilæums-holdene. Som skolens kære gæster på afslutning.dagen d. 17/ 6 cr I selvfølgelig særligt velkomne. Vi spiser middag p~ kostskolen kl. 12, og ved aftensmaden kl. IS dækker vi meget gerne, i særskilt lokale, et bord til hvert af de jubilerende hold - når bare vi forvejen flr et praj om, hvor mange der kommer. Vel modt! Karen HaiTI/p. Efter 40 år. Det er sikkert forkert, det cr mig, der!krivcr en erindringsartikc! i anledning af, at holdet fra bn fejre 40 h i h. N:1r man som jeg faktisk har g:1et p:1 skolen siden kun fraværende i 3 lir _ har jeg gennemlevet og er vokset sammen med mange Grindsted realskoler. 40 år er lang rid, og sko:en i dlg kan ikke fremvise det ansigt, som er vort holds skoles. Skolen er de mennesker, der bor i den. qen er tillige de hjem, hvis born befolker den, og den er og skal være en form for generalnævner for det samfund, den lever i. S:1dan var det og s:1dan er det. Man kunne derfor mene, at vor skolc efter 40 års forløb m:1tte være s~ fremmed og os uvedkommende, at vi ikke kunne have nogen grund til at samles netop her. Narurligvis vil vi gerne samles og gore vor skoletid levende _ for den bliver levende, men der er mere, der drager. G~ ind gennem hoveddoren, og vi vil komme i hu fru Dahlgaards matematik-

39

40 timer, fransktimer, og vi vil tænke på Jens Fuurups dansktimer, der evnede at få noget til at gro i os. Det var jo ikke lektier, Jens Futtrup stillede os over for. Det var hans personlige oplevelser i den litteratur, vi gennemgik. Ja, sådan står det for mig, og jeg var blandt de mange af os, der ikke repeterede litteratur noget væsentlig for eksamen. Det nytter ikke, at jeg fremhæver Grindsted realskole som noget særligt, for jeg har ikke levet i andre skoler, men jeg er dog sikker på, at man vil kunne finde mange små landsbyskoler, der har betydet lige så meget for de elever, der har boet i den, som vor skole har betydet for os. Den har kunnet fastholde en stor kreds af gamle elever uden anden baggrund end dens medleven i skoletiden og sidenhen. Enhver af os var velkommen, hvornllr vi end kom. Det fine ord _gamle elever~ har vor skole evnet at værdsætte - ogsll. gennem skiftende forhold. Det er skabt af Jens Futtrup og Muk, det er fulgt op siden, og det er levende i dag. Der er god grund til, at vi gamle elever fra 24 ønsker Grindsted Realskole til lykke med, at den _ ttods skihende kår _ har evnet at bevare dette for skolen noget ejendommelige, og at den ha r forstået, :l.t dnte forhold til afgåede elever er dens livsnodvendighed. Nids Krogsgaard. Kære klassekammerater af årgang er det blevet vor tur til at sige tilos selv:»er det til at forst!!., at det nu er os, der skal holde 25 års skolejubilæum, og hvor er de mange!ir blevet af.. Vi kan vist hurtigt si!!. fast, at vi havde en god skoletid på Grindsted Realskole - en lille del af os har jo fulgtes ad siden vi i 1930 begyndte en rolig tid med fredelige tilstande, en periode, hvor man virkelig havde tid og kunne give sig tid til at tale sammen, drorre problemer og udveksle meninger og tanker. Hvor ofte tænker man ikke med glæde tilbage på hr. Futtrups værdifulde litteraturtimer (dengang m!!.ske ikke altid lige lette at f,me), på de mange gode lærere og lærerinder, vi har haft, og i det hele taget på den gode ånd, der herskede på skolen. Af lærerstaben er fru Krogsgaard den eneste, der er tilbage. Vi håber dog at fll. lejlighed til at hilse p!!. hr. Krogsgaard, der jo selv er 40 1rs jubilar, ved afslutningen. (I-Ir. Krogsgaard er nu forstander for Handelsskolen l Grindsted). Da vi glade og forventningsfulde forlod skolen for at påbegynde vor uddannelse, var der vist ikke mange, der tænktc p11, at kun Hl. m1l.ncder "

41 eher skulle 2. verdenskrig begynde. og kun et lille hs tid senere skulle vi opleve bes:t:nelsen og dermed alle dens grusomme følger. Vi kan vist ikke betegnes som klassen med det Store ummenhold, hvilket jeg ogd har erfaret ved at skulle finde frem til jer, men heldigvis har dog enkelte haft forbindelse med hinanden. Under krigen blommede endnu Grindstedklubberne rundt omkring i landet. jeg husker engang, mens jeg var i Kobenhavn, at hr. Funrup kom p3. besog, og vi V:1.r s.amlet et halvt hundrede dier flere gamle GR elever, der havde en god aften sammen. Ogs! den lokale Grindstedklub havde under krigen mange gode moder og s.ammenkomster p1 skølen, der gæstfri stillede lokaler,il r! dighed. Med befrielsen begyndte ligesom en ny periode af historien, en tid hvorefter alt, hvad man havde forsomt under krigen, snarest muligt skulle genoprenes, og mange dromte om de gode tilstande, man havde for krigen, men man skulle jo Snart erfare, at disse aldrig vme komme igen. Alt dette i forbindelse med hr. FmtrUps afgang fra skolen, nye lærerkr:dter o.s.v. har m1l.ske va:rct medvirkende!rsager til, at vort sammenhold om skolen og elevforeningen har va:ret i aftagende. I dag er vi vist kun 5, der står,om medlemmer. Trods tidens jag, optagethed af arbejde og familieliv, skulle,. j da ikke prove px _at rive en dag ud af kalenderen«og modes ved skoleafslutningen lørdag den 27. juni for i fa:llesskab at takke for en god skoletid og mindes mange f:dles oplevelser. Vel modt og p3. gen!i)'n i Grind$led. Odense, den 8. maj Børge Larsen. A klasset/. Helge Søgaard Andersen, bankdir., Andelsbanken A.m.b.A., Svendborg. Svend Aage Dahlmann, forvalter, Ansager Svineslagteri, Ansager. Annelise jensen, f. Fog, Hygum, jelling. Kristine Hede jensen, f. Fog, LundIOheparken 182, Lyngby. Aase Inger jørgensen, f. Hertel. Koldslia 50, Gjenum, Bxrum. Norge. Pet Munk, maskinmester, Aarup. Svend Aage Mygind, ingeniør, L indeall~ 22, Balle:up. Anna Sophie jarde, f. Olesen, lærerinde, Elverdalsvej 116, Hojbjerg (cher 1/ 8 64 Ingrid jespersens skole, Kobenhavn). Carl Ingmar Stensgaard Schott, civilingeniør, Egevej 18, Hillerød. Annelise Fabriciu$ Sørensen, dodo

42 41

43 Ejler Nathanael Sorensen, kommunel:t:rer. Ingrids Alle 39. Fr. Boge. Zakarias Thogersen, civilingenior, Algade 4, Gorlev S. B k/asstll. jutta Hansen, sundhedsplejerske, Mariehojvej 32, Holte. Poul Anders Hansen. Rikardt Blynning (for Hansen), assistent, Helge Ro:les Alle 14 1 tv., Valby. Anna Margrethe H ammerich, f. Torngaard Jemen, K<Khsvej 21, Kbh. V. jens Iversen, kontorchef, Engtoflen 4, Skjern. Jens Kristian Jepsen, specialarbejder, Charlotte Munc.hsvej 21 3, Kbh, NV. Aage Kvers, for Jorgensen, ingenior, Harsdorffsvej 1 b, Kobenhavn V. Erik W. Kia:r, erhvervsvejleder, Mosevej 53, Soborg. Karl Vagn Bolding Kristensen, dyrla:ge, Ejsing pr. Vinderup. Erik Burge Larsen, bankassistent, Sradionvej 28, Odense V. Erling Nord.!ntoft (for Nielsen), civil okon., Jægcnborgall~ 197, Gc't1tofte. Niels Skaanning Nielsen, skoleimpektor, Hvalpsumivej, Hornum. Vibe Anker Olesen, assistent, Wiuemberggade 21 1, Kobenhavn S. Anne Elisabeth Quarington, f. Pedersen, Postbox 105", Deep Ri"er, Ontario, Canada. Kristen Hald Pedersen, ingenior, Rebechsvej 7, H vidovre, Kobenhavn. Edith Hartmann Pedersen, f. Poulsen, Ronnegaarden, Skads pr. V. Nebel. Harriet Bertelsen, f. Pra:stegaard, P=steva:nget I, St. Hedinge. Karen Margrethe Rasmussen, b:rerinde, Borbjerg pr. Holstebro. Agathe Lyng50, f. Straarup, Pcderstrup, Løvd pr. Viborg. Ingvard H. Sorensen, repra:5cntant, Langebrogade 2; st., København K. johannes Madsen, tilska:rer, jali:tvej 22, Grindsted. 10 års jubilæum. Sl er der glet ti!r siden, vi en sommerdag tog afsked med hinanden og med Grindsted realskole, og meget er jo sket siden clen tid, Det, der har sat sig dybest spor hos os alle, er vd nok, ;li hr. Høirup ikke er mere, men Grindsted realskole lever videre og i hans Ind, hvilket kun kan glæde en gammel elev. Det kunne v:tre morsomt, om vi kunne samles hele klassen fra fo r ti Ir siden, men det bder sig vel desværre ikke gore, men jeg opfordrer s5. mange som muligt til at komme og fejre jubila:umsdagen, jeg tror, vi f1r en festlig dag ud af det med hinanden. Pd gtnsyn - sd mange som muligt. Kurt Skot> Madstn.

44

45 Kære kammerater af årgang 54! Som l ved almindelig subtraktion kan udregne, er vi nu ti hs jubilarer. Det er måske ikke noget Stort jubilæum, lllen samværet og hyggen derved kan blive mindeværdigt, når blot alle, som overhovedet har mulighed derfor, giver mode. Holdet kan vel næppe blive fuldtalligt - selvom Kurt Skov og jeg vil prøve at få tag i dem, der ikke får årsskriftet - men hver, der moder 'op, er med til at gore dagen mindeværdig for sine kammerater og sig selv. Alts:1: Sæt alt til side og kom! Af hensyn til det praktiske arrangement bedes meddelelse om deltagelse givet i god tid - helst mindst 14 dage for festen. Med venlig hilsen og på gensyn Frede &skov, Ahavevej 23, Ansager. Hvad er en skoles mål? Jeg mener, skolens m:1l ikke alene er at hjælpe eleverne til at blive dygtige, retskafne og gode mennesker, men også til at blive selvstændige og til at få hver enkelts personlighed udviklet. _ Skolens mil ligger altid ude i fremtiden, og man arbejder på langt sigte. - Mange gange drejer det sig ikke bare om, "hvordan er barnet i dag«, men også om, "hvordan kan han/ hun p:'l.virkes, s:'l. de om år kan optræde som værdifulde mennesker?«de fleste af vore handlinger er elj[en reflcks- cller vanehandlinger, og det er derfor af stor betydning, at man i skolen soger at indarbejde gode vaner hos bornene. For en stor del sker dette ganske umærkeligt gennem den m:'l.de, hvorpå skolearbejdet er tilrettelagt. Men man må samtidig passe p:'l., at vanen ikke slover og hindrer barnet i at udvise eget initiativ og i at blive selvstændig tænkende. For selvom vanehandlinger kan være værdifulde, er viljehandlingerne dog de mest betydningsfulde. Jeg tror, det er af stor betydning, at der i skolerne lægges vægt på at udvikle bornene til at træffe beslutninger under eget ansvar. Det er godt at have en autoritet - eller flere - tit se op til. Men man skal ikke blindt eller ukritisk folge autoriteten og helt glemme selv at tænke. Derfor skal man lære børnene kritisk at udvælge, hvad der passer for

46 dem og Jere! penonli!>e 5ma!>, la:re dem at t;lge 5[;lndpunkl, :>.t kunne tage en beslutning og s:l:iie alt ind pi at gennemføre den - og sl evertuelt tage fol gerne, hvis sagen ikke lykkes. - Alts! ogs1\. prove at lære dem selvbeherskelsens vanskelige kunst. Jeg kendte en mand, jeg satte meget højt, han var en besindig og rolig mand, der tilsyneladende aldrig var i tvivl eller forlegenhed, og han havde en flok fortra:ffelige born, dygtige og flittige. Den ældste son, der var hjemme, var 45 år, da faderen dode. Sønnen var retsindig og i sjælelig ligevægt, men kun optaget af al fl alt til at gt som mens faderen leved~. Hans liv kom til at beal af pietet mod faderens minde, og skom fademl i s! høj grad var hans forbillede, blev han selv en modsa::ming til sin far, der havde været vågen og foregangsmand ps. mange omrllder. Sonnen blev vag og uh<"slut~om, uden betydning for sin egn og med kun ringe betydning for sine omgivelser, fordi han aldrig havde lært at tage en besluming ps. egen h3.nd. Man må, indenfor hjemmene og skolen, give born og unge muligheder for selv at tage en besluming; der er meget rigtigt i, at det er af skade, man bliver klog. Men selvsagt er det af betydning, at forældre og :ddre soskende vejleder barnet, nlr det står overfor at skulle tr:che beslutninger af sterre ra:kkevidde. S1\. vigtigt det er selv og selvst:cndigt at kunne beslutte sig, ml det ikke glemmes, at der stilles en r:ckke krav, fordi der er noget, der hedder skik og brug. - Man forlanger, at et barn skal være velopdragent. Et hjem m1\. derfor ikke gore el barn for særpræget, fordi barnet da. vil n. det $v",rt, når det kommer udenfor hjemmet. Både i hjem og skole forbyder og formaner vi bornene, og det sidste er sikken ikke det ringeste. Hvis et bud er givet, ml man passe pli., at det overholdes, og ellers ml man straffe. Hvis man derimod formaner, overlader man det til den formanede, om han vil følge det givne did, og det fly tier ansvaret over til ham. J.eg mener, vaneopdragel~ for en $lor del danner et menne~kes karakter _ ~lv om de naturlige anlæg selvfolgelig spiller en vigtig rolle. Ikke to mennesker er ens eller skal behandles ens, hvis man onsker det v:crdifulde udviklet og de mindre gode anlæg hæmmet. - Det er sv:ctt at opdrage, men det er ogs! svæn at leve. Ofte ml man huske p~, at netop gennem overvindelse af vanskeligheder udvikles de mest værdifulde sider ; et menneskes karakter. Karen Høiwp.

47 Blindværk - sandhed?... Hvad er Blindv~rk da? Hu ikke Alt i Verden.in Betydninl;? Ol; hvad er Sandhed?... Alt hvad der vækker en idce om hm Hist oppe, ol; om det, 50m h;l.n har gjort, Den Sprzkke, hvorigen!!em et ~vzbnet Og kraftigt Ø,e mandolll ind kan titte, I Kamret hisl, hvor Drdcrba:nken Itaaer, Er Sandheds Vey, og hv;l.d det seer, er Sandhed, Saaledes som den &roer i dette Clim;l.... Alt kaldes Blindva:rk h.ad ey ligefrem Sig med del gl'(lve Hve:dags-liv forener! Det er det relle Blind";erk! Alina er Nok Blindværk cgentli~ i Grunden D U M H E D? (Och/cn1chliigu: Aladdin) Af en nars renektioner at v%re synes de mig nok så fornuftige. l den voldsomt foranderlige verden, som vore bom vokser op i, og den radikalt forandrede verden, som de skal være voksne i, er det pinlig nodvendigt for forældre og pædagoger at besinde sig på, hvad de kan yde ti l bornenes åndelige udstyr, så de kommer til at stå mindst muligt hj%lpejose i deres tilværelse. Kundskaber er nødvendige, men ikke tilnrxkkelige. Det er ikke ligegyldigt, hvilke kundskaber, børnene Hr. Megen 'liden af leksikalsk karakter er til ringe nytte, medens kundskaber, der hjælper til en orientering i tilværelsen er mere nodvendige nu end i perioder med et mere statisk samfund. De fleste lzrebogssynemer udmærker sig ved at give en rigdom af detai!!er, som i sig selv, uden at være sammenfattet til et overskueligt og begribeligt hele, er af meget begrænset v:udi. De seneste årtiers forskningsresultater må bringes ind i undervisningen også i folkeskolen. Det kan gores ogd uden H behæfte de enkelte emner med mange og sværttilgængelige detailforklaringer. ]I,1('n mere end egentlig(' kundskab('r betyder nu og i den nærmeste fremtid udrustning med kritisk sans. Massem('dierncs mulighcd('r for massiv pll. virkning gor de enkelte individer og samfunds!;rupperne meget udsatte for pll.forelse af anskuelser, meninger og opfattelser.

48 Det e, næppe muligt og næppe heller ril~!rækkeligt at give vore born hu sammenhængende og indbyrdes modsigelsesfri moralske regler og etiske grundsætninger. Næppe muligt, fordi vor egen generation under forandringernes pres selv er ret svagt udrustet til at optræde belærende. N:t:ppe tilsrrækkeligl, fordi det sociale og individuelle grundlag for moral og etik kan forudses om blot nogle 3.r at være stærkt forsk('lligt fra det, vi har i dag. Dermed være ikke ment, at vi ikke skal forsoge at give vore born el grundlag for en livsanskuelse. Tværtimod er det i dag, hvor så mangeanede og så vidt spredte indtryk strommer ind over bornene, meget nodvendigt at holde religiose og humanistiske idealer frem for bornene. Kun må I'i gore os klart, at den nye generation ikke vil komme til at leve i et sutisk Slmfund og på et stabilt sæt adhrdsregler, men vil blive placeret i en krast dynamisk verden med brat og ofte skiftende normer. Pall! Borking. Et mode j Cairo - en samtale på Frederiksberg Slot. Det var under Suez-krisen. to gamle Grindsted-clever modtes i Cairo lufthavn. Det var i de dage, da man som besøgende ved pyramiderne kunne opleve at væ re ganske alene med kameldriverne og deres dyr, og hvor man kunne f!l Hotel Heliopolis' enorme rummelighed helt for sig selv. Modet var tilf:t:ldigt, målet var det samme ~ Kobenhavn med SAS. Oberst Ib Pedersen. elev på Grindsted Realskole , forbindelsesofficer ved FN-styrkerne. skulle på tjenstlig visit lil Danmark, og den nuværende formand for elevforeningen på ferie sammesteds med familien efter 18 måneder hos Dinkaerne isydsudan. 1 dag kan man træffe Ib Pedersen på Frederiksberg Slot, der bor man nemlig, n3.r man er chef for Hærens Officersskole.»Og hvordan var begyndelsen af den danske fn-æra i Suez-området?«"Oberstlojmant Engholm, der snart skal være regimentschef i Fredericia og sikkert uddanne adskillige Grindsted-drenge, var sendt til urocentret med de danske tropper. På lignende måde var der ankommet finske, norske og svenske styrker. Det var meningen at danne to batail1oner, en finsksvensk og en dansk-norsk. Imidlertid blev kun de dansk-norske styrker forenet til en b"t"illon, og det V"f for resten mig, der fik d0bt den Danor-."

49 b,ltaillonen. Nornm:l:nnl'ne fnrl',log naturligvis Nordan, men det blev mlg for meget i retning af Norway og Norge over Jet hele, sli jeg gjorde opmærksom p~, at den alfabetiske rækkefolge var den mest passende.~. Og hvordan indrettede man sig sli mellcm de stridende paner - araberne og joderne?«,.efter at englænderne og franskmændene op under jul havde evakucr~t POrt Said-omrlidet, fulgte FN-.tyrkerne efter israelerne gennem ~inaiorkenen for endelig at besætte Gaza-striben og Sina i-grænsen til Israel, og her fik Danor-bataillonen sin opgave i den nordlige del af Gaza. I den forsti' tid mlitte den, blide hvad underbringeise og proviant ang3.r, eksistere p1 de forsyninger, der var medbragt hjemmefra. Det var omstændigheder, der stillede ikke ringe krav til mandskab og befalingsmænd. Selv husker jeg bl. a. en lang tur ps kamel ryg, hvor hærens rideundervisning kom mig tilgode. Efter mange tlmers ndt l den af araberne anviste stilllllg med benene ~J:\St.. foran på kamelen, allkom vi til en kyststræklling, hvorfra jeg var besluttet pil at returnere til fods pli grund af en stærk fornemmelse af, at alt var i stykker inden i mig. Men efter at have badet og endog net lidt at spise af dcn sparsomme kost s:eg jeg alligevel op p3. kamelen og red nu, som jeg havde læn hjemme, i ba:ance med benene hængende ned ad dyrets sider, og sli var det til at klare.«_det at være officer i dag er vel ikke sam for en menneskealder siden)~.nej, verden er blevet anderledes, og medlemmer af det danske officerskorps arbejder over hele kloden som FN-observatorer og -konuolofficercr, i FN-forlægninger, ved NATO-organisationer og -uddannehescnheder og ved vore egne legationer og ambassader. Det er ikke si\ meget det martialske, der kaldes pli, som diplorna[isk evne og forslåelse af andre folkeslag og deres indstiliing til tilværelsen, et roligt temperament og organisationstalent.«.hvad skal vi sige til de unge, der forlader skolen i dag, hvis nogen af dem tænker pli en uddannelse i hæren?.. Jeg tror, vi skal sige omtrent som i indledningen til min lihe bos»skolerne pli Frederiksberg Slot«: lngwio et A rmis Vi har den lykke at leve i et folkestyret retssamfund. Det forplister. Hver eneste aktive og positive medborger, hver avis, hver forening, hvert kirkesamfund, hver skole, hvert politisk parti er med til med sin farve at male billedet af Danmark, dier Om man vil : Skabe det danske folks karak-

50 ter og hele personlighed. Den eneste farve, som gerne må mangle, er ligegyldighedens, surhedens og fejhedens passivitetsgrå, den er farlig - farlig for folkets trivsel. Folkets klirne mænd skaber p ~ tinge de love, som regulerer von indbyrdes liv. Derfor har det danske folk det forsvar, det ønsker at have. Det onsker ikke nogen krigsmagt, men et forsvar og tilmed et godt forsvar. Det danske folk onsker fred til at videreudvikle et sundt demokratisk og menneskeværdigt samfund, og det under gerne - mhke på grund af dets lidenhed og det relativt gode resultat, det al!erede har nået og mhke tillige p~ grund af en vis ideel indstilling _ andre folkeslag samme vilk~r. Vi ser, at den tekniske udviklings eksplosionsagtige fremskridt har bragt jordens vidt forskellige folkeslag helt tæt ind på li\-et af hverandre, uden at der er levnet sindene tid til at folge med. Hvis ikke vi folkeslag omkring det nordlige Atlanterhav, som stort SCt har samme kulturarv, samme tro, samme samfundsopbnclse og samme opfattelse af menneskerettigheder og menneskeværd, ved enighed og fælles styrke kan skaffe den tid i fred, der skal til, for at De forejl('de Nationer kan fa mulighed for at udvikle sig til det fælles ret- og skeldannende instrument, som jordens millioner sukker efter _ ja, s~ ser det hele først h~blost ud. Vi m~ give De forenede Nationer vort fulde hjerte - vor helhjertede stotte, og vi må tillige _ s~længe det viser sig nodvendigt, og det vil sige, indtil en større sammenhæng er sikret _ give det atlantiske fællesskab vor forstand. Skolerne p!l. Frederiksberg Slot omfatter: _ 1?orsvarets Gymnasium, der i lobet af 2-3 h forbereder unge befalingsmænd til optagelse på en af de tte værns officersskoler, _ Hærens Speeialoffieerskole, der giver oversergenter en 1'1: års grunduddannelse, medens uddannelse i specialerne foreg3.r ved andrc af hærens skoler, - Hærens Officersskole, der giver unge befalingsmænd en 3 :'I.rs grunduddannelse for udnævnelse til linieofficer, medens den videregående videnskabelige uddannelse gives på Forsvarsakademiet og på andre læreanstalter, især i udlandet. Det er således en meget omfattende uddannelse især linieofficeren må genncmgå, og i hojere grad end i nogen anden stilling stiller udviklingen krav om stadig fornyelse og udvidelse af de stofomr~der, som skal kunne beherskes. Deltagelsen i planlægning og forberedelse af landets forsvar, hvilket kræver den dybest mulige indsigt i samfundsstrukturens materitlle opbygning

51 og muligheder og i folkets lindelige kr~ft, ikke alene hos os selv, men ogsli hos vore allierede og hos dem, der endnu ikke giver os anledning til ;n fole tryghed, er en vigtig side af officcrsgerningen. Andre sider er uddannelse af tropperne, administration af enheder med mange mennesker og kostbart materiel og ikke mindst den taktiske foring af troppeenhederne. Tjenesten i sig selv er ganske overordentlig afvekslende og interessant, og da den mli udfores på mange forskellige steder i ind- og udland (inden ~or De forenede Nationers vidtstrakte arbejdsmark, inden for Atlantpagten eller ved vore reprxscntationer rundt om), giver den allerede tidligt sine udovere storre forst3e1se for fremmede folks egenart, evne lil samarb{'jde llled dem og derved muligheder for at gore et prak tisk stykke arbejde for folkeslagenes forening i et verdenssamfund. Aldrig færdig, altid pli vej! Der er så meget, der skal gores, og dagene er kotte. Men er din egen lid kun kort, er slægtens lang. Der er ingen grund til at lvi vie om, at vore forældre og vore bedsteforældre gjorde, hvad de kunne for at skabe el for alle menneskeværdigt samfund. Nu {'r det vort ansvar at arbejde videre. Der er storre mulighed nu end nogensinde for for al fremme menneskehedens velstand - er vi åbne, ærlige og modige, vil vi også kunne fremme dens lykke. Det kræver modenhed al bevare og, idereudvikle et demokrati, og det alene er den farbare vej. Så længe hovedparten af vor jords befolkning ikke har arbejdet sig frem til denne modenhed, er det nodvendigt at værne VOrt demokrati mod ydre fjender slivel som mod indre forfald. Til disse t O opgavers losning stilles der lige store krav til alle modne og ansvarsbevidste mennesker i von samfund - til den førstes losning mhke et særligt krav til folkets kårne mænd og til officerskorpset. Skolerne på Frederiksberg Slot vil gennem opdragende og uddannende fag søge at medgive de unge et fond af åndelig kraft, så de ved deres tilbagevenden til tropperne kan give detes medarbejdere andet og mere end blot og bar viden om dette og hint, men være i stand til at inspirere deres omgivelser til at virke med lyst og iver og til at holde ud. Der er et lys forude, men vi kan kun nærme os det ved And og Styrke. _Landsformandsskabet for De danske Skyne-, Gymnastik- og Idrætsforeninge r er vcl et hverv, der tager el"l hel del af sin mand? Det er jo ud- "

52 slaget af en langvarig og intens interesse. hvad betyder den med hensyn til kontakt og oplevelser med dansk ungdom?«-ja, et s:1dant hverv kan jo simpelthen tage al den tid, man overhovedet kan afse. Der er H O.OOO mcdlemmer fordclt i 1821 foreninger over hele landet, og hertil kommer et ikke ringe arbejde for organisationen udadtil med forhandlinger og samarbejde med andre foreninger i ind- og udlandet især i de nordiske lande, med myndighederne o.s.v. Det bliver s:11edes især bestyrelsesformænd, repræsentanter for amtsforeningernc, overbestyrelsens medlemmer og især forretningsudvalget, man kommer i kontakt med, men selvfølgelig gives der ogs :1 ikke s:1 H lejligheder, hvor det er de helt unge, man kommer sammen med, f. eks. ved opvisninger, stævner, lederkursus o.s.v., og det er jo et loftende og inspirerende samvær, fordi det altid er unge, der både vil og kan noget, som man træffer ved sådanne lejligheder. Der cr megen glæde ~ ja, man kan godt sige lykke ~ at hentc i tjcnesten, b:1de den man er udnævnt til og den man er valgt til at yde. Men nu må det være nok for mit vedkommende, hvad med dig selv, Grunnet? Du har været 12 år i Afrika. Verdensdelen alle snakker om, men som kun få kender noget til. Du må kunne fortælle noget meget interessant... -Ja, ja, det skal jeg nok, men det må vente til næste årsberetning. Vi har ikke mere plads i år.«_godt, s:1 Hr du udsættelse, men du dipper ikke!«tage Grunnl't. J eg sidder der bag skærmen - N:1r jeg _ ved at skulle skrive en artikel om fjernsynet _ tvinges til at se tilbage over den periode, jeg forelobig har været ved fjernsynet, sl:1s jeg med forundring over den udvikling, der er sket i dette tidsrum. Da jeg i 1956 begyndte, var fjerns~rantallet godt , og den pioncr1nd, der dengang rådede, skal m~n vist tilbage til Amerikas tidligste historie for at f,inde magen til Programtiden var l time om dagen, fra k!. 20 til kj. 21, og så vidt jeg husker var Aktuelt nylig blevet en daglig begivenhed. Alle udsendelserne var enten filmede eller direkte - billedblindene, som i dag anvendes i stor udstrækning, fandtes slet ikke _ og at de i avisen lovede programmer overhovedet kom pli ska:rmen hver dag regnedes indenfor huset som et dagligt mirakel, man havde vænnet sig til at regne med. De dage var!tods alt overstiiet, da jourhavende _ jeg har hans egen bekræftelse pli. "

53 det _ jævnligt ved 7-tiden om aftenen lob ned ad gangene og dble: "Er der nogen, der har et program fæ r digt?~ Hvis der var, og det \"ar der som regel, om ikke andet, s3. et, der hurtigt kunne blive færdigt, 51 kom det p3. _ hvis ikke, målte man i hasi ty til en genudsendelse. At fjernsynet i sin spæde barndom s3. ofte folte sig foranlediget til at belære folket om Danske Herregårde skal efter rygtet være, fordi denne film lå overst i arkivet. Min debut skete 2. pinsedag På universitetet havde jeg på et opslag læst, at man blandt de teaterhistoriestuderende søgte assistenter til fjernsynet. Jeg blev antaget og skulle stane med at assistere Inger Larsen ved et cabaret-program direkte fra studiet. Jeg modte kl. 9 om morgenen og ventede, at Illan ville sæne mig ind i arbejdet og vise mig til rene. Jeg hilste på Inger Larsen, som tog mig med ind i studiet, hvor ca. 20 mennesker _ medvirkende og teknikere - var samlet, og hotte hende sige:.det er min assistcnt, Inge Kr:mold. Hvis nogen er i tvivl om noget, kan [ bare sporge hende,,, Hvorefter hun og jeg gik ind i kontrolrummet, og pro\"en begyndte. Ved min plads lå papir. blyalll og et stopur, og Inger Larsen sagde venligt:. Skriv nu bare dct hele ned. ~ Kontrolrummet er udstyret med 5 fjernsynsskærme p3. stribe, et for hver af de tre kameraer, et til skilte eber filmindslag og endelig et d udsendelsesbilledet. I rummet sidder 4 personer, en teknisk holdleder, en bil1edmixer, produceren og produeerassistenten. Ved pladserne var anbragt mikrofoner, et faktum jeg i øjeblikket bare konstaterede på samme m~de som man konstaterer, al der er lamper i loftet. De 5 fjernsynsskærme var ikke i ro et øjeblik. Bedst som jeg var ved at skrive ned, hvordan billederne så ud, skiftedes der. Noget system i det hele var det mig umuligt at finde, så da I. prøve var færdig, og vi skulle spise frokost, spurgte jeg teknisk holdleder, Preben Montell, som i dag laver fremragende balletprogrammer Iii TV i hele verden, om han ikke ville være så venlig kort at forklare mig, hvad del hele gik ud på. Mens vi delte hans madpakke. satte han mig ind i de vigtigste ting; jeg syntes, jeg forstod det meste og tænkte, at nu kunne jeg ved næste pro"e skrive de rigtige ting ned. Alle kom fra frokost, Inger Larsen så, jeg sad p3. min plads og sagde glad : ~Nl, De har brugt frokosten til at kigge over på notaterne i, del var dejligt, for jeg gjorde ingen notater, da jeg så, De skrev det hele. De m1 hellere åbne for Deres mikrofon, så De kan gi"e kommlndoerne._ I det samme s:i. jeg gennem ruden ud i studiet, hvor regissører, kameramænd og andre tekn ikere tog horetelefonerne pl. Da del gik op for "

54 nllg, :1.1 dl' tog d(>111 p1 for at hore, hvad jeg sagde til deffi. t:.:nkte jeg et ojeblik pl at lobe min \'ej, og blev kun standsl't af det saglig~ sporgsm11: ~ Hvad var kamera I J Is forsti' position, motiv og linse~_ Jeg saue mig og kom. syntes jeg, nogenlunde gennem prov.. n. Ganske vist havde jeg ikh set op fr a mine papirer ret mange gange for ikke at distraheres :d alll' TVsk:.:rmene, og jeg havde vcd hjælp af Montclls papirlappl'r givet kommandoer, jeg ikke selv aned(" hvad bel0d. Men ingen havde rettet mig undervejs, 51 d.. 1 lod til at væ re g:\el fint. Da tr:1dte de tre kameram:.:nd ind i kontrolrummet. stillede sig uden om mig og $agde:.. Hvis ikke du er sød, s1 gor "i det, du siger. S1 Io de hemningslost, og jeg t:enkte, at her var vist mægtig ran at v:ere. S:\ meget om min debut, der io,'rigt resulterede i et flerehigt sama rb~jde med Inger Larsen. Senere opdagede jeg. at det sværeste ved assistenrarbejdet - det gælder især TV-te:mets forestillinger - de! er ikke at [adi' sig rive med af handlingen på skærmene, a[ts1 pludselig blive publikum og _g1 p:\ komedie., men nogn.'nu koncentrere sig om kameraerne. Og da inst ruktofen eller produceren helt koncentrerer sig om kommandoer til det k:'lmera, der.er p:1_, er all"lle assistenten ansvarlig fo r, at de 2 eller} ovrige k:'lmetaer er p:\ plads og har de rigtige billeder, nir de bli... r klippet p:\. Et spændende og dejligt arbejde. pl et eller andet tidspunkt, jeg tror, dl"t var under skucspillerstrejken 1960, h,'or jeg ikke havde så li1l"get :'It b.ve, fik jeg lyst til sclv :1.1 producere udsendelser. Jeg slap genn"!jl nlleojet, og da Karl Bjarnhof kort efter stod og skulle bruge en producer ti[ sine udsendelser. faldt v:llgel på mig, og N samarbejde, der viste sig Illel:et lykkeligt og fortsæher den dag i dag, begyndte. Vi har sammen lavet programmer med slore personligheder i Skandinavien _ og her kan jeg slct ikke lade være med al komme ind pl min kæphest: Samtaler i TV. Man horer så tit, al.de! er ikke fjernsyn, det l'r radioslof.. Sikke noget sludder_ Dct l"r Ile/op fjernsy n. Efter min mening er fjernsyncts stxrkeste aktiv n:.:rbil[edl"(. Og ::If alle ~ærbilledcr ansigtel af en personlighed, der af karskl"n b:.:lg forl:.:l1er om sig sclv og sit liv og sit liv! erfaringer. l\bnge ting ml fjernsynet dele med andre kunstarter: Film og shows kan man ogs:'!. se i biografen, skuespil i teatret. Men at komme indenfor doren hos folk, at mode dcnl i deres eget hjem, det er et privilegium, som kun fjernsynet giver publikum. Og med den række af fine interviewere, fjernsynet r1der o'-cr, Bjarnhof, Christian Kryser, Flemming Madsen, HallS Arne H ansen, Nicis Jorgcn Kaiser, for "

55 bare at nævne nogle af dem, ligger samtalerne på et menneskeligt mej højt niveau. - Ja, nu slap I ikke for min uforgribelige mening 0111 den til For en måneds tid siden var jeg ude for at se på det nye fjernsynshu Gladsaxe. Vi var en mennesker, der i 2 timer blev forevist det il ponerende areal med alle tænkelige moderne tekniske finesser. Med stolth blev hænder slået ud til højre og vens tre, og vi glæder os alle til at ta det i brug. Alligevel kunne ingen af os ligesom finde os selv, og billedet det første lille studie blev tydeligt i ens bevidsthed. Især en begivcnh herfra. Til en direkte dramatisk forestilling med mange medvirkende \i tiden til omklædninger knap, og en kostumemedhjælper va r derfor ble, overladt en lillebitte krog af studiet, hvor hun skulle hjælpe skuespiller i og af tøjet. Hun havde fået besked på intet at røre bortset fra kostumer og alt gik strygende lige til sl utscenen. Da havde hun brug for at hæn et tungt kostume fra sig, krogen hun stod i var mørk, men hun fandt d en tap, der gik ud fra væggen, hængte kostumet på den - og slukkede d< med alt lys i swdiet. Alle skærme landet over blev sorte. Skuespillerne t midt i replikkerne, en lammet tavshed bredte sig - indtil kostumedamf stemme tydeligt opfangedes af mikrofonerne: )IDet var altså ikke mig.«det har været morsomt at være blandt de første ved fjernsynet, at ha oplevet 8 af fjernsynets!l-årige historie - og det bliver morsomt at va blandt de første, der tager det fine nye Gladsaxe i brug. Og selvom bygni gerne i dag virker for store på os, teknikken for overvældende, alting f fremmed, så vil det ikke vare længe før små begivenheder og samlen oplevelser vil fylde det hele ud og give os fornemmelsen af, at fjernsynel det er Gladsaxe. Og den lille nisse, der hedder»teknisk uheld«, han skal også nok fly med. Der vil stadig blive brug for det mundheld, der er fjernsynets: Va skelighederne klarer vi en håndevending, miraklerne tager lidt længere t Inge Kranold.

56 Medlemsliste 1964 Ellen FI/urJlp Hedvig Krog5gaard Nids Krogsga,.. d ] Aaskov, Frede, lærer, Ansager. Aaskov, Karin, Jorden mndt 35, Grindsted. Andersen, Anders Agerbo, K;l5tan;ea\U, Grindsted. Andersen, Arne Helsel, Buen ~, Billund. Andersen, Anne Marie, MO'lool pr. Grindsted. Andersen, Axel, glarmester, Nørregade 23, Grindsted. Andersen, Kristian, Kastanievej l4 st" Kobenhavn v. Andersen, Elisabeth f. Therkelsen, Nørrebro 184, Rudkøbing. Andersen, EUen, postass., Hillerød. Andersen, Elof, bankass., Herning Handels- og Landbrugsbank, Herning. Andersen, Ingerlise, Morsbel pr. Grindsted. Andersen, Elna Linnet, l:rrerinde, n,n;.h 11,1;«;000 (";;,1. Schnnl. Aidens Valley, Aden, S. Arabia. Andersen, Erna Skovoorg, f. Pedersen, Gormsgade 2, Vejle. Andersen, Helge Søgaud, kontorchef, Andelsbanken, Vejle. Andersen, Karen Marie, Nørregade 23, Grindsted. Andersen, Lise, Lundsg;de 3 2, København 0. Andersen, Margrethe, Seminariet, Nørre Nissum. Andersen, Poul 1110rkild, Rædersvej 3, Kolding. Andersen, Ragna, Asscnbak dambrug, Tistrup. Andersen, Solvejg, Lyngbyvej 35 3, K"h~nh~vn Andersen, Tage, skræddermester, BorgeJ1;ade 19, Grindsted Andersen, Torben, Bække skole, Bække Andresen, Leif Georg, Bor~ergade 12, Grindsted B3C, Anden, bogholder, G1. Vardevej 36, Esbjerg Baggcsgaard, Aage, ØStre Kirkevej 24, Herning Baggcsgaard, NicIs Jørgen, bankass., Sonder"ang 6, Grindsted. 19~2 Banlund, Henry, købmand, Barde pr. Herning Baume, Helse, Tiufkjær pr. Fredericia Bech, Peder, Kilde~ ej 6, Hjerting Bertram, Eigil Soren, ~24 N. Kingsley dr., Los Angeles 4, Californien Birkebæk, Bodil Aschenfeldt, BirkealU 5, Sdr. Omme Biuch, Arnfred, skoleimpekwr, Bed"cd Cen""l.kolc, Bedsted, TI1Y Biuch, D.niel, rcv. DarisanaFuram Bible Cuddalore N. T. School. South Areot DT, Indien. Bjerretaard, Gerda, 0ksne jersvej 23, Odense Blynning, Rikardt, Helge Rodes Alle 14, 1., tv., Valby Bome, Ruth, f. Mogensen, korrespondent, H. J. Poulsens Alle, Fruens Boge Breinholdt, Niels MafJnus, Neder Hvam pr. Kj" lerup Bremer, Holger, overassistent, Grenhu.cnc 8, Hvidovre. "

57 " Bremer, Inger, f. Frandsen, Grcnhusene 8, Hvidovre. Bruun, Johan Dejgaard, dyrlæge, Nordcnskov. Brus, Karen, bornehavelærcrinde, Solvangsvej I, Humlebæk. Bækgaard, Rudolf, Landlystvcj 49, Hvidovre. Carstensen, Ellen Maric, 4. maj kollegiet, GI. Vardevej 78, Esbjerg. Carstcnsen, Holgcr, Landgildevej 6, Kobenhavn S. Christl'nsen, Anny Dalsgaard, Spurvcvej 5, Grindsted. Christensen, Arnold, dircktør. Struervej 60, Holstebro. Christensen, Carl, landsretssagforcr, Hornslet. Christensen, Carl 0110 Husted, Damvejen 18, Ribe. Christensen, Ellen,,.Mosegaarden<, Blåhøj. Christcnsen, E!!cn Moller, ",Eg østergaard«, Grindsted. Christensen, Grethe, Brugsforeningen, Grindsted. Christenscn, Gunnar, uddeler, Brupforeningen, Grindsted. Christensen, Jonna, Trælund pr. Bllhoj. Christensen, Jørgcn Reiman, insta!!atør, Tri!!crup pr. Dræby, Odense. Chriilensen, Kaj Rorbæk, repræsentant, Poppelvej 8, Hasscris, Aalborg. Christensen, Per, Jcrnbanegade Il, Grindsted. Christensen, Per Wing., Frederiksgade 3, Skive. Christensen, Poul Johan, manufakturhandler, Grindste<l. Christensen, Thomas, inspektor, Christiansvej 23, Charlottcnlund. Christensen, Torben Sohoh, journalist, Tjc!evcj 10, Vejlby pr. Risskov. Christenscn, Vagn Norlund, ei vilovcrbctjent, Odensegade 2 2, Århus. Chriilian",n, Agnes, f. Schlebaum,»Sapho<, Billund Christiansen, Carl Rich., værktøjsmager, Hovedgaden 30, Billund Christiansen, Gunhild Kirk, Billund Christiansen, Hanne, Borgergade 15, Grindsted Christiansen, Poul H enry, manufakturhandler, Borgergade 15, Grindstcd Christiansen, Esther, f. Ole,en, Borgc'I;adc IS, Grindsted Chriilianscn, Svend, forretningsforer, Borgergade IO, Grindsted Christoffersen, Klaus, KlOSlerbakken 2, Odense Dyncscn, Thorkild, Finsensgade 7, Herning Doss;ng, Amt Dcgn, tandlæge, Englandsgade 23, Esbjerg Egsgaard, Inger Maric, Granhoj, Filskov Eghoh, Bente, St. Mollevej 10 2, tv., Kobenhavn S [ngberg, Kaj, Hcrtug Abelsvej 7, Kolding Engberg, Kjeld, Flyvestation Væ rløse, Sjælland Engbug, Olaf, AFNA, ø. Aas! pr. Vandel Eriksen, Erik Evald, Vor bas", Eriksen, Kjeld, Engvej 17, Grindsted Eskildscn, Inger, Dal pr. Grindsted. I'HI Eskildsen, Knud, bankfuldm:egug. Jyllandsgade 14, Grindsted Eskildsen, Kristian, sognepræst, Vester Vedsted, Ribe Falkner Thor, underkasserer, Hans Eg~desvej 43, Herning Felsted, Gerda, f. Sørensen, Fredensvej 12", Viby J Flym~nn, Hans, flyverkonstabel, FC. 1' - 100, Fsn. Karup, Kolvrå Fredcriksen, Else østcrgaard, Filskov Frick, Marie, f. Jensen, 601 West 13th Ave, Vancouver BC, Canada Frifelt, Kirstine, Risoogevej 24, Brabrand.

58 1930 Frisken, Lorenz, direktor, Axelhoj i8, Vanløse. ]952 Fromsejer, Poul H., redaktør, c3nd. theol., Alder$rovej 6, Arhw N. 19~1 Frokjzr, Jens Chr., lzge, Allingl bro. Frokjzr, Anna Elu.." I:.:rerinde, Mejrup Cemr3lskol.., pr. Holstebro. 19H H 1939 Futtrup, Anders, lærer, Hajvang! Parkvej 27, Esbjerg. Futtrup, Hans, skoleinspektor, Dansk Priv3tskole Lyksborg, Paulinrnallee 2, Glilcksborg. Gjedsig, Lars, journ3iistde,', Bredgade H, Bronderslev. Guu, Ole, $n(dk~r, Sdr. Omme. Graveren, Ingrid, f. Jensen, Tesdorffvej 90, Kobenhavn F. Gregersen, Mads, civilingenior, Vejlesovej 76, Holte. Grunnet, N. Tage, Bregnerod"ej 66, Birkerod. Grysbzk, Kirsten, sy cplejcrskc, Tordenskjoldsgade 29, Århus. Haahr, Valden'a., efo E. B. Ha1- sen, l.orenskogvej 21, Vanlose. H Irdcr, Axel Andreas, Brugsforeningen _Fremtiden_, Narre Aaby. Haarder, Hans, højskoleforstander, c3nd. mag., Ranshovw Hojskole, Rinken:n. Hald-i\bdsen, Anders, konsulnt, Hojga.1rds Vzngc 3, Bagsvzrd. Hald-Madsen, Jorna. Højgaard! V""nge 3, Bagsvzrd. Hammerieh, Grete, f. Th. Jensen, Kochsvej 21, København V Hansen, Birgit, Tondervej , Aabenru Hansen, Carl GU5lav, antikvarbogh3ndler, Ringstedgade 15, Roskilde Hansen, Christian lyhne, læ rer, jcrnu!vej 7, Kastrup H ansen, Edel, f. Andersen, Brylle pr. Knarreborg Hansen, Ejnar, tømrermester, Vandel. Hansen, Elin Muu!mann, sygeplejerske, l.undgaardsvej 38, Viby J. H ansen, Elna, Nygade 25, Grindsted. ]%1 Hansen, Gen L, ~Debelgaardc, Agerb.:.:k Hansen, Hans Ole Fernis, trafikassistem, Hammervej 4, Thisted ' ] %1 ]920 Hansen, Hans Peder. Und pr. Molby. Hansen, Herdis Piltg.u.rd, Venergade 95, Grindsted. H~n~n, Jacob, Urup pr. Eg. Hanren, Jorgen Skovbjerg,.Oebelgaard_, Agerblt:k. Han~n, Jorn Te!lgaard, mukinist, Vande. Hansen, Kurt E., N"rregade 38, Grindsted. H"n~n, Niels Erling, kontorchef, Kong Hans AJle I ~ B, Søborg. Hansen, Peter, fotstelzrer, Htllevad. Hansen, Poul E., Kirkeb3kkcn 5, Elbjerg. Hansen, Severin, dyrlæge, Norager. Hansen, Steen Autrup, Sdr.Omme. H<lve. H"nne, f. Madsen, Østerled 38, Vejle. Hedelaian. Per C.. Randboldal pr. RandbøL Heidemann, Anna Sofie, f. Holt, tand. pharm., Mihonvej 12, Højbjerg. ]949 Hcn r ik~n, Annelise, f. Romer, Grøndalsvej 24, Thisted. ]921 Hemunsen, K;ut;ne, Jlt:rcrinde, UlZonsgade 26 a, Kolding Hjorth, Inge, Nygade H, Grindsted Hjorth, Moge.." Toften l, Grindsted Ha, Preben, Vester Ringgade 228, Århus. Holt, Sven, Mon!e M"iz, Cordoba F. C. C. A.. A'sent'n,.. "

59 1930 Holtega:ud, Karen, cand. f.harm" [953 Jensen, Bente RorbilCk, r, Chri- FredeTLksborgveJ 102 st. t., liensen, Falkevej 6, Vejle. Kobenhvn NV Jensen, Geor~, 1924 Horsbol, Kirsten, lilcrerinde, Løvlund Mol e pr. Billund. Ønergade 83, Tonder. Jenll"n, Hans Peder Krupsdal, 1962 Horsted, Frode, Sdr. Feleing. Hovedgaden 37, Billund.,%, Jensen, Krinian Hede, Hougaard, Gudrun, FrederiksbergaIli 4, Grindsted. Sdr. Omme Jensen, Jørn Ladegurd, 1922 Hovmøller, Sigurd, in~enior, Vestergade 4, Grindsted. 1019, Sc. 25th $1r" Mllwaukee, 1961 Jensen, Laurids, Wisc., U.S.A. Svanholm, Sdr. Felding Hundrup, Bjarne, 1957 Jensen, Jane Crone, Toften 7, Grindsted. l.angemarksvej 37, Søborg Husted, Karl J.0han, 1961 Jensen, J. Heide, Svalevej 34, ejen. Krog pr. Billund Hviid, Karsten, ingeniør, 1927 Jensen, Mela, trafikkontrollør, l. åtorv~j 9t, A~lbo r g. Bym~rke:o. 4t "., Roskilde Hviid, Kiss, f. Hestehave, Jensen, Ove Bagltel,urd, Lektorvej 91, Aalborg. Vestergade I, Gr,n sted Hzstrup, Per A., 4, maj kollegiet, 1960 Jensen, Ole Nor, flyverløjtnant, Genneesgade l, Horsens. E,kadrill: 724, 1950 Hoirup, Birte, musikt:dagog, Skrydnrup pr. Vojens. Jagtvej th., Ko nhavn N Jensen, Preben, 1955 Høirup, Hanne, Vestergade 78, GrindSled. GrindSled Realskole, Grindsted. Jensen, O. E, nyver!., Esk. 728, Høirup, Karen, Flyvestation Skrydstrup, Vojens. Grindsted Realskole, Grindsted Jepsen, Svend Kilsgurd, 1952 Højgaard, Asta, f. Warming, Gudum, Vestj. Aa borgvej 71, Viborg Jespenen, E11en, 1961 Iversen, Arne, Starup p~. Tofterup. Højen pr. Vejle. Jesperll"n, Knud, 1962 Iversen, Doris Merete, d o Rich. Jespersen, GrindSledvej, Vestergade IS, Grindned. Sdr. Omme Jacobsen, All""" Kir..;n", 1929 Jespersen, Poul Hugo, kreds- Ager~k. dyrlilcge, Enghavevej 3, H jorring Jacobsen, Annamarie, l erkeholt pr. Molby Jessen, Karen Ring~aard, Vrenderup pr. Var e Jacobsen, Anette, Fo... dlingut:l.lionen, Vandel Johansen. Finn, Jy11andsgade 7, Grindsted Jacobsen, Karen,,%, Joachim La rsensvej 11 3, Kbh. F. Johansen, Karen, Vorbasse Jensen, Aage, isenk... mmer, Johan$Cn, Lykke, sygeplejeelev, Vcstergadt I, Grindsted. Set. Josephs Hos~al, Griffen feldugade 44, Kø nhavn N Jen$Cn, Aase, Vorb~ssc Jensen, Arne, 1960 Johnsen, Erna, Blstlundvej 4, Billund. Bovl pr. Sdr. Omme Jensen, AlI"el Schou, 1962 Johnsen, Soren Kn., Sdr. Felding. Elva:rket, Gltjbjerg Jung, Eva, Hvelplundgaard, 1961 Jensen, Benny!.o<k, Sdr. Omme. Glejbjerg. t961 Jorgensct:, Christa, Tofttrup. "

60 1951 f.0rgensen, Grethe, f. Præstcgnrd, 1957 Kristensen, Tommy, 'an0vænget 6, Odense. S, A. bolig 1, Sdr. Omme Jør~ensen, Karen, f. Nielsen, 1960 Kristensen, Vita Borg, f. Johnsen, He ensted. Vardevej, Grindsted. Jorfensen, J. Dalsgaard, lærerinde, Kristiansen, Chr" kordegn, Sjæ bndsgade 112, Fredericia. Aaboulevard 78, K0benh:l.vn N J0rgcnsen, Magnus, redaktor, 1962 Krucho..., L M., islandsvej 2, Hjørring. Øse Bruj:dorening 1962 Jørgensen, Poul Sten, pr. Nor enskov. Koh:l.vealle 17, Hørsholm Krupsdahl, Gert Lynge, 1955 Jørgensen, Svea Crone, f. Jensen, Østcrg:l.de 6, Sdr. Felding. Prinsesscgade 50, Fredericia KrJ:sdahl, Resnu, 1960 Jorgensen, Viggo, Od ervej 174, Højbjerg. Staugaard planuge, Vorhasse Krøll, Herman, fabrikant, 1961 Jørf,ensen, Ul!:l. Skou, Nørregade 65, Grindsted. Ha dgaardsvej 46, Sdr. Omme Kvist, Holger, Kaahmd, H. V., nngcrformand, Præ5tevænget, Egtved. Jylland.gade 37, Grind.ted Larocn, Borge, bankfuldm., 1943 Kaasbjerg, Viggo, forremings- Stadion vej 28 St., Bolbro. forer, Nærumvænge 57, Nærum Larsen, Hugo U., 1937 Kelly, Nora, f. Krøl!, Jyllandsgade ]0, Grindsted. \3 Island Vien A "enue, 1936 Larsen, Jens T:l.ge, landinspektør, Triars Clift!, Christchurch, Lemvig. Hant!, England Larsen, Knud Munck, 1932 Kjestrup, Marie, f. Nielsen, do Fr. Larsen, Ans By. Zeisesvej 4, Haderslev Larsen, Søren Poulsen, kæmner, Kjær, Leo Sulso, overlærer, Ansager. Horlycks Alle 8, Grindncd. Larsen, Kaj Erling, Gronvang 28, Sdr. Omme Kjær, L Valentin, f. Jensen, Ringstcdgade 5, Kobenhavn Lauridscn, Anna, f. Andreasen, Thyregod Kjær, Mene Kirsten, Vindingevej Bolig A, Nyborg Lauridsen, Ole, Fredensvej 18, Viby J. ]956 Knudsen, Erling, ~stass., 1920 lauridsen, Ove, dyrlæge, EJ1ekranct 8, Sun by L. Thyr~sod. pr. Nykobing Falster. Lauridsen, Ove, lærer, 1961 Knudsen, Kristian, Vonsild. ~Markvængcu 9, Sdr. Felding Lauridsen, Svend Aage, elekuiku, 1945 Klange, Birgit, f. Hundsdahl, Thyregod. Vcstergadc IO, Spjald Laursen, Inge, f. Jung, 1961 Kristensen, Johs., Agerbæk. Æblevej 9, Holme pr. Højbjerg Kristensen, Julie Engelbrecht, Lavendt, Ida Merete, Brandstationen, Freduieia. Mindegade 22, HerninS. ]933 Kristensen, Kristian L., civilinge- ]962 Lerche-Simonsen, Kirsten, nior, BrendstTupvej 28, Varde. Sønderponsgade 20, Ribe Kristensen, Kurt, Le th, Georg, redak10r, Brunbjerggaard, Lovlund Nørregade 31, Grindsted. pr. Billund Ucht, H. H., :l.dvokat, 1949 Kristensen, Lilli Buch, Grindsted. M!rup Brugsforening pr. Nordby, 1918 UChI, Ketty, f. Bjerg, Samso. Grindsted. "

61 1942 Liehl. Kirsten Muete. u nd. mag.. Rønncba::rvej 50, Holte Und, Alex, Bl3hoj Undskov, Elig~lh, f. Jensen, Rektor Bruunsvej ~6, Kolding Lochl, Gustav, E!;tved. 1%0 Ludvigsen, Merele, Agerba::k Lyhne, Ibi, Borgerg~de 36, Grindned Madsen, Else "brie Sand, f. Madsen, Nielsens Gade 5, It. IV., Arhus Madsen, Frede Skov, Andelsmejeriet, Hejnsvig Madsen, I. M. Kj.>:'r, Telefoncentralen, Billund "bdsen, Johanne Margrethe,. Ebbe.~Il, L und\ufl~puk~n 50, Kgs. Lyngby Madsen, Kun Skov, dyrla:ge, Blenstrup. 1%0 Madsen, Lin Anthon, Jyllandsgade ~, Grindsted, p. I. i Engb.nd Madsen, Niels Peder, SIrandbygade ~, tv., Esbjerg Markussen, Ernll Uhd, arkitekl, Holba:kvej 521, Roskilde Manhinsen, Anne "brie, f. Jensen, Spjarup pr. Eglved. Mathiasen, Laurilz, Hotel Rodding, Roddinl;. Malhi:uen, j. P., Raffle! HOle!, Singapore, Malaya Mud.,.,..., I lerle, f. jcnkn, c/o William Jack & Co., P. O. Box 335, Bombay, India. ]942 Mikkelsen, Edith, f. Fonnesha::k, Ovcrg:l.de 1, Stige, Fyn. ]951 Mikkelsen, Mads, R:l.mpen 4, Risskov Mikkelsen, Nanna Sort, 0gelund pr. Filskov Mikkelsen, Werner, revisor, 0rstedsgade 60, Vejle Monensen. Jens Gunnu, Irafikass., Azaleavej 42, Valby Moustgurd, H:l.nne, ~Mosega:l.rd", Filskov Mulbjerg, Svend Aage, Jagtvej 59, OdenK' Munk. Pcr, maskinme!lcr. Aarup Mæng, Harry, 1000rer, Vinkdvej 15, Lemvig Muller, Ellen, f. Nikolajsen, Mariendalsvej 52 DI, Khh. F. 1%2 Moller, Orla, Sondergade, Bzkkt Moller, Niels StJhlfcs:, Chr. WillIhusvej 18, Odense Moller, Robert J, Sd,. Felding Muller, Tonni, Sj:.:llandsgade! 19, Am,,, C Navnloft, Yna,.Damgaard., Sukrog Nee"aard, InF.e, f. Elkildsen, Marsvej l, Vejle Nielsen, Allan Vin~e, Tjelevej 20 ' Ih., R,,,kov Nielsen, Anker, Brummersvej 4, Vejle. Nielsen, Arne Kj:.:., Norreskovbakken pr. Silkeborg. Nielsen, Birthe, Vcslergade 20, Grindsted Nielsen, Conni, SbgleriodsJlget, Tofle1'Up. Nidsen, Ellen, damefrisor, Vestergade 20, Grindsted Nielsen, Elna Bente, Bolding pr. Glejbjtrg Niellien, Gunnar Damgaard, Skov krogen 3, Molholll pr. Vejle Nid... n, Gunner Helle, direktør, Roscn\':.:nl:C1. Brorup Nielsen, Grethe Marie. f. Hansen, Bjerregn.v. Nielsen, H~ns Helle, dej?olindehaver, Norrevz:nset 70, StIkeborg Nidsen, H. Herlov, 50 Hil! CriS!, Deep River, Onlario, Canada Nielsen, IngI' M., f. Axelsen. Lenborgvej 25, Tarm Nielsen, Ingrid, do Ejner Nielsen,.B~kkdy., Vejlevej, Brande Nielsen, Laur., sogneprzsl, Vester Sollrup Nidsen, Jorgen Stig, Lindhjcrg 70, Aa~nraa. 60

62 1957 Nielsen, Lau$! Nissen, lagerforvalter, Pl1II:slcgurds Tømmerhandel, Grindstt'd Nielsen, Niels Peter, Fynsgade 6, Grindsted Nielsen, Nanna, f. Ch,ine"sen, Skynetlsvcj J), Holbzk Nielsen, Ole øslu!:l:l.rd, Sko\'v~ng... n 27, Si kcborg. Nielsen, Oluf Mondgaard, direktør, ROlcnkiJdcvcj 86, Slagelse Nidli... n, Pcr Rabjt'fI\. Svanevej IO, FrederIcia Nielsen, Rita, Fynsgade 6, Grinducd Nikobjscn, Karl Heine, prokurin, Skyucbjerg 46, Nærum Nikolajs... n, Nicis Chr., Ijener, H ouborg Kro pr. H olstcd Nordh«k, Sv. Aa., hovedk:uscrer, D.K.A., Brejning Nordbjeq;. Holger, styrmand, Teglvznget IS st., Aalborg NorgJ.ard, Carl, civilingeniør, Skovbrynet 11, Allerød NaTup, Vino, jernlnnedctekliv, H øegh GuldbergsSJ.de 69C, Århus C Ochlenschl:iger, Johs. G., prokurist, Engvej 29, Grindsted Olesen, Anders Larsen, kommunekasserer, Herlledvester pr. Taaurup Olesen. Bmt Anker. Grand HOld, Grindned. 19H Olesen, Else, f. Thran~, Grand HOlel, Grindsted Olesen, Vibe Anker, Willenberggade 21 1, Kbh. S. Olsen, Anna, vaskerileder, Sygehuset, Grindsted Olsen, Etta, f. Mortensen, Bjerget 20, K:l.lundborg. 1%1 Oppennann, Erik M., CIndal pr. Sandved lcnfeldt, Ruth, f. Christensen, Bakkesgaardsvej <44, Risskov Overgaard, Jens, Lovns pr. H V:l.lpsund. Purup, Hans Bolle, vaskerieju, Billund ,o., 1') Pedersen, Aase, Norrcgade, Bække. Pedersen, Alice, Baneg!rdsvej 6, Grindsted. Pedersen, Arne Hedegaard, H innum pr. Grindsted. Pedersen, Dora, Vill:l..Pax~, Anug.r. Pedersen, Hans Peter, smedesvend, Norre Alle l, Grindsted. Pedersen, Helene Rask, f. Teglgaard H:l.nse:l, Meilingemrasse IH, Baden, Schwei>:. Pedersen, Kirsten Else, f. Jensen, Chulonenlunds Stationsplads 2, opg. A, Chl. Pedersen, Kirsten Joker, f. Nissen Joker, Bogedal fiskeri, Skibet. Pedenen, Knud, kaiserer, SkolcEade IO, Grindsted. Pedersen, Kristen,,iceskoltinspektor, TorpsaIli <46, Vejen. Pedersen, Margrethe, lrruinde, Torpsalle <46, Vejen Pedersen, Maja, peu. overirrer, Sundholmsvej 109', Kbh. S. Pedersen, Nicis Peder, c/o Kristian Pedemn, _Lynghoj", Toflerup. Pedersen, O. Skjod., Bryggergade 15, H trning. Pedersen, S., Vorbasse. Pedersen, Kaj-Th:l.gurd, Norregade 46, Grino:blt"d. Pedersen, Svend G., Irrer, Søby, Ærø. Pedersen, S"ren Viggo, lærer, Norregade 66, Grindsted. Pedini, Gerda, Askelokkevej 12, K:l.strup. Petcncn, Nanna Kja:., f. Clausen, Cellovej 25, Hule,'. Pedersen, Else Moller, Jerrig pr. Grindsted. Pctcr~, Ulb Lejbach, bank:l5ll., Andelsbanken, Vejle. Pcltcrsson, Kamma. f. Chri!tensen, Aakirkeby. PCllersson, Sv. Aag:, skole inspektor, Aakirkeby. 61

63 1960 Pilgurd, l oga-tove, _Hotellet«, Sd. Felding Pinnuup, Jom, Vidc~k Spaukuse, Vidch:.:k Platborg, Julius G., bankdirektør, Jernln.nq;adc l, Grindsted Plagborg, Kaj. Snerlevej 40, Holftcbro Pløger, Gert, 4. maj kollegiet, GI. Vardevej 78, Esbjerg Parst, Else, f. GrunncI, Parmagade 48 3, København S Poul~n. Simon, dyrla:ge, 0rohøj Pn:stq;:I:I.rd Petersen, Inger, f. Th)'rq;nrd, Gl.den _FUr;,«, Klovborg Pra:stegaard, Nanna, f. Møller, Jernbanegade 15, Grindsted Quescl, MaT/rethe, f. Holm, Norre Nebe Rnhkole, Norre Nebel R:lhbek, Anne Lise, Sd. felding Rahbck-Sorensen, Rkhard, 99 Manchester Road, Wilmslow, Chechire. England Rahbck, Hant, Skolevej, Svejba:k Rasmus.scn, Arne Kj..:., Rojumvej 107, Sønderborg Ra5muuen, Elly, f. Madsen, Toften 2, Grindsted Ra5mussen, Elw--Margrethe, f. Pedersen, Evaldsall~ 89. Esbjerg Ravn, Else, r. Th. Jensen, Knudslundc. Ring5led Rnald. Knud. ingeniør. Vermehrensvej 17. Odense Rder, Bent, skovfoged, Smedegaardsvej 17. Overlund, Viborg. 19)8 Richardson. Karen. f. Falle$en. Oanelea., Slines<nkroad. Wold;ngham. Surrey. England Riis;ng. Chr. farmer. Nonhdir, W. Ausualia Rikhof, Elin, jordemoder. Utzonsgadc 38, Kolding Rosenmai, Thomas Indian Ave, Chicago. JlI., U.s.A. Schlawitz. Bente. 604 Ashburn St. Winnepeg Man, Canada. Schroder, Vagn, Nørregade 2, Grindsted Schydt, Helge, tand]:,:ge. Nønetorv 2, Vejle. Schonberg. M. C., ovcr];ner, Fynsgade 48. Grindsted Schonning, Ermt. GI. Møllevej l t, Varde Schweder. Ham Henrik, Sprogøvej 2 1, København F. I'H4 Sig-jensen. Ruhel johanne Sindbjerg, f. Maninsen, Vendersgade S. Holnebro. Silasscn. Børge. ingeniør. Vejle Skole, Allersled. Fyn Si\as5en. Edith, F!borg pr. Varde. Skov, Eivind, malermester, Jernbanegade 20, GrindSTed Skovbjerg, Ejler, dyrlæge. Ølgod Skovoorg, Heine. civilingeninr. Houlkjæ:rshøjen 7. Viborg Skygebjerg, Sonja, Egelund, Vorbasse. t944 Sort. Gudmund Thomas5en, Bellisvej 12, Viborg Spickcr, Folmer, trafikus. Vorbasse Spicker, r.brtha, Vorbasse Starup, Gunner, Sønderby pr. Grindsted Starup. Knud Windfeld. KolI. S, v~rclse 2)1. Universitetet, Århus Storgaard, Anders Christian. direktør, Valdemarsvej 21, Kristrup. Randers Storgaard, ChriSten. Jyllandsgade 39, Grindsted Svendsen, Kjeld. Baldersgade 55, Esbjerg Søcs, Anna. Købmandsglrden, Gesten. Søgaard, Peter Chr. overan. Postkontoret, Odense Sønder!aard, ErnSI, bankfu dma:gtig, Jorden rundt 17, Grindsted Søndergaard, Inge, f. Madsen, jorden rundt 17. GrindSTed.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

KIF tur til Diamond League stævne i Paris 2014

KIF tur til Diamond League stævne i Paris 2014 KIF tur til Diamond League stævne i Paris 2014 Kære alle Vi glæder os til at se Jer til infomøde i KIF s klubhus onsdag den 7. maj 2014 kl. 19.15, hvor I meget gerne må medbringe denne skrivelse. Rejseplan

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Deltagerbrev til Landslejren 2011

Deltagerbrev til Landslejren 2011 Deltagerbrev til Landslejren 2011 Kære deltager Du sidder nu med deltagerbrevet til Landslejren 2011 på Sletten. Her står de sidste praktiske informationer som du får brug for i forbindelse med lejren.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

DM i Skolevolleyball 2015. Den 9.-11. marts i Ikast

DM i Skolevolleyball 2015. Den 9.-11. marts i Ikast DM i Skolevolleyball 2015 Den 9.-11. marts i Ikast VELKOMMEN FRA DANSK SKOLEIDRÆT Det er en stor glæde fra Dansk Skoleidræt at kunne byde alle elever og lærere velkommen til DM i Skolevolleyball i Ikast.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere