DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden"

Transkript

1 '%$Q\KHGVEUHYQU 0DUWV 3nYHMPRG 'HQ% UHG\JWLJH$UEHMGVSODGV DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden

2 DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 2

3 Indhold Kort om DBA-projektet side 1 Centrale succeskriterier side 2 Organisering af DBA-projektet side 3 DBA-projektet på Danpo A/S side 3 Rejsebrev fra studieturen til Berlin side 4 Seminar nr. 1 om bl.a. medarbejderinddragelse side 5 Fokusgruppe-møde side 5 Seminar nr. 2 i DBA-netværket side 5 Projektforskning side 5 Temaarbejdsgrupper og værktøjsudvikling side 6 Kontaktperson for DBA-projektet side 6 K ort om projek t et På vej m od Den Bæredygt ige Arbejdsplads DBA-projektet er støttet af EU-Socialfonden og er et 2-årigt samarbejdsprojekt mellem 16 lokale arbejdspladser og dertil knyttede uddannelsesinstitutioner fra hhv. Erhvervsskoler, AMU og AOF, Konsulentfirmaet Kubix, LO og Fagbevægelsens Kompetencecenter samt Danmarks Pædagogiske Universitet, der foretager følgeforskning i projektet. I hvert af de tilknyttede 5 lokalområder er der etableret konkrete arbejdspladsprojekter med et projektteam bestående af repræsentanter for hhv. ledelse og medarbejdere samt lokale uddannelseskonsulenter. Forsøget på at skabe bæredygtighed og forsøg med arbejdspladsdemokrati er centralt i de konkrete udviklingsprojekter DBA-projektets bæredygtighedsforståelse (Bordskåner-modellen) DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 1

4 Det er DBAs hensigt, at de 5 bæredygtighedselementer, som er illustreret i de opretstående søjler, skal integreres i arbejdspladsprojekterne og at de 3 tværgående bæredygtighedsfaktorer er forudsætninger for at kunne arbejde med elementerne. Cent rale suc c esk rit erier Det er projektets mål at bidrage til demokratisering af arbejdspladserne. Et succeskriterium herfor er, at medarbejderinddragelsen er øget i kraft af projektet. F. eks. ved at flere medarbejdere er blevet forandringsaktører og/eller at beslutningsstrukturer er ændret så de fremmer medarbejderinddragelsen. Det er også projektets mål at bidrage til øget social bæredygtighed. Det er derfor et succeskriterium at medarbejderne har været inddraget i arbejdet med denne problemstilling. F. eks. ved at udvikle medarbejderbaserede ønsker om at styrke den sociale bæredygtighed ved at gennemføre kompetenceudvikling for at fastholde truede medarbejdergrupper, ved at ændre jobbene i en udviklende retning uden at miste de svagere kolleger eller ved at gøre sig konkrete erfaringer med at integrere nye grupper i nye ansættelsesformer. Projektet vil endvidere gennem medarbejderbaserede holdningsændringer øge den miljømæssige bæredygtighed. F. eks. ved at DBA-miljøprojekter opnår konkrete erfaringer med at tage udgangspunkt i medarbejdernes forståelser i diskussioner og beslutninger om nedbringelse af spild, emballageforbrug, energiforbrug, arbejdet med materialernes farlighed og erstatningsmuligheder, arbejdet med udsugning, støjreduktion, temperatur, arbejdet med at øge anvendelsen af sikkerhedsudstyr o.lign. eller ved at bringe den samfundsmæssig bæredygtighed på dagsorden i virksomhederne ved at fremme et samspil med forbrugergrupper om de produkter/serviceydelser de leverer. Kompetenceudvikling kan dels forekomme som led i projekter om bæredygtighed, dels være et selvstændigt omdrejningspunkt. Medarbejderne kan f. eks indgå i afdækning af udviklingsønsker, diskussioner og valg af læringsformer og -stil, planlægning af læringsforløb, evaluering af erfaringer med læringsforløb mv. Gevinsten for de deltagende arbejdspladser forventes at være medarbejdere, der er bedre rustet til at tage kvalificeret del i virksomhedens drift og udvikling. Endvidere forventes DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 2

5 konkrete forbedringer af procedurer, politikker, arbejdsprocesser mv. som på kort eller lang sigt medvirker positivt til virksomhedens resultat. De deltagende medarbejdere forventes at øge forståelsen af egen situation, ansvar og muligheder og en forbedret evne til at deltage og blive hørt i ændringsprocesser, og på denne måde lære at indgå i en ny, mere jævnbyrdig, dialog om virksomhedsudvikling som rækker ud over projektperioden. Gevinsten for de deltagende uddannelseskonsulenter og uddannelsesinstitutioner forventes at være øgede kompetencer til virksomhedsrådgivning samt konkrete værktøjer der kan anvendes i andre forløb. Gevinsten for LO forventes at være en styrkelse af fagbevægelsens beredskab til at sætte bæredygtighed og demokrati på dagsordenen, samt at kunne tilbyde konkrete redskaber som tillidsvalgte kan anvende i deres arbejde på virksomhedsniveau. DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 3

6 Organisering af DBA-projek t et Projektadm. Projektforskning Fokusgrup. Politikgrup. Eksterne konsulenter Styregrup. Proj.- ledelse Projektgrup. 6 lokalområder 16 arbejdspladser 3 temaarbejdsgrup. 8 udd.institutioner FIU-udviklingsgrup. DBA-projek t et på DANPO A/S DBA-projektet på Danpo A/S i Farre og Års er organiseret med en arbejdspladsintern projektgruppe, som har deltagelse af medarbejdere og ledere fra de 2 produktionsenheder. Projektgruppen, der består af 9 personer, er suppleret med en uddannelseskonsulent fra Vejle. Det forventes, at projektgruppe definerer konkrete forslag til nye opgaver, der gennem teamarbejde kunne udvikles til bæredygtige værktøjer for udvikling af medarbejdernes kompetence og tværgående information/kommunikation. Det vurderes, at indsatsen p.t. vil være indenfor tre hovedområder: - uddannelsesforløb for alt produktionspersonale (kursus i forandringsprocessen) - uddannelsestilbud til hver enkelt medarbejder (faglige og personlige) - udvikle muligheder for direkte kommunikation med medarbejdere (PC løsning) Gennem netværksdeltagelse forventes der tilført projektgruppen viden om hvilke psykologiske barrierer, der kan opstå i forbindelse med indførelse af nye samarbejdsformer, og hvordan sådanne barrierer kan overvindes. Det er hensigten, at projektgruppen bruger denne nye viden aktivt, når der udarbejdes forslag til nye samarbejdsformer. Det er endvidere projektgruppens opgave at udarbejde forslag til nye metoder og rutiner, der kan medvirke til at øge medarbejderinddragelsen i Danpos beslutningsprocesser. DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 4

7 Rejsebrev fra st udiet uren t il Berlin Dagene 29. nov. til 3. dec. var afsat til DBA projektets Berlin studietur. Af forskelligartede veje - var der Rendez Vous ved gaten i Kastrup Lufthavn og første fælles transportmiddel var en gul lufthavnsbus fra gaten til flyet, et Lufthansa ATR72 i CimberAir forklædning. På trods af meninger om et gammeldags fly formåede det dog at bringe os sikkert til Tegel lufthavnen i Berlin. Efter vellykket bagageudlevering ingen kufferter sendt til Paris eller Rom, blev vi ført til Hotel am Zoo, Kurfürstendam, i en række lokale Mercedes drosker. Efter vellykket indkvartering, frokost og møde, var første rigtige højdepunkt, besøg på den Danske Ambassade. +RWHO$P=22 En umådelig velforberedt og bredt vidende Arbejdsmarkedsråd; Henning Gade, modtog og underholdt i et par timer, med efterfølgende rundvisning i det fællesnordiske ambassadekompleks. For nogen af os blev denne aften absolut et af turens højdepunkter. Den ydmyge skribent kan kun takke Henning for nogle spændende timer. Mørket havde i mellemtiden lagt sig over Berlin, og retur fra ambassaden, åbenbarede et sandt lyshav af julepyntede træer og butikker sig. Tidligere fremlagte kommentarer om en kedelig og uinspirerende juleudsmykning formummede. 'DQVNH$PEDVDGH 2. dagen var helliget besøg på Wissenschaftzentrum Berlin, hvor Professor Eckart Hildebrandt fremlagde projektet Pathways to a Sustainable Future med efterfølgende debat omkring det tyske forskningsprojekt, sat op mod DBA projektet. Dialogen klarlagde nok en gang, at begrebet bæredygtighed er vidt og til tider udefinerbart. Dog faldt der nok nogle flere brikker på plads hvad turens efterfølgende møder og gruppedrøftelser viste. -XOH%HUOLQ 3. dagen blev brugt til fortsatte drøftelser, for at afslutte med tilbud om en sightseeing tur. Penneføreren af dette rejsebrev, valgte på egen hånd at udforske byens varehuse og strøg, og oplevede for første gang en form for klaustrofobi. Dog blev der tid til at indkøbe et såkaldt Palle Ahle survival kit Turens kulinariske oplevelser var mangeartede, og der blev gået til retterne. Dette kan dog eventuelt skyldes, Turleiterens forsøg på at erobre formandsposten i Dansk Vandrelaug. Hjemrejsen forløb gnidningsløst og i Kastrup spredtes deltagerne, men alle med en god oplevelse i rygsækken samt lidt mere klarhed over projekterne vi hver især skulle i gang med. Wissenschaftzentrum Berlin DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 5

8 Når så mange, fra forskellige egne af lille dannevang, drager af sted vil der altid være forskellige opfattelser af en studieturs resultater. Jeg tror dog jeg på den samlede gruppes vegne rammer rigtigt, når jeg siger: Palle og det øvrige arrangements-team JOB WELL DONE DI/DUV-RKDQVHQ±+RUVHQV'DJK MVNROH 7XU/HLWHU$KOH Sem inar nr. 1 om bl. a. m edarbejderinddragelse Seminar 1, som blev afholdt i december 2001, havde deltagelse af mere end 40 personer fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Indholdet på dette 1. seminar var naturligt nok koncentreret om bestræbelserne på at konkretisere og aktualisere bæredygtighedselementerne i opstarten af arbejdspladsprojekterne. Da medarbejderinddragelse er et væsentligt element i denne sammenhæng var der en del drøftelse på baggrund af et oplæg om emnet fra Sanne Nicolaisen fra Det kommunale Kartel. Et af budskaberne var bl. a., at reel medarbejderindvolvering stiller store krav til de lokale projektstyregrupper, da man må forvente medarbejdernes ejerskab til projekterne også betyder, at der kan komme ændringer styregruppen planlægning og selve indholdet af det lokale arbejdspladsprojekt. Inddragelse af medarbejderne vil medføre, at de ønsker at præge. Fok usgruppe-m øde I tilknytning til DBA-projektet er der nedsat en fokusgruppe bestående af repræsentanter fra forbund, karteller, uddannelsesinstitutioner, forskningsverdenen m. fl. til at diskutere nogle af de faglige problemstillinger, der arbejdes med. Forventningen er at fokusgruppen vil mødes 2 gange årligt dvs. 4 gange i hele projektperioden. Det første møde blev afholdt fredag den 8. marts 2002 med deltagelse af ca. 30 personer. Sem inar nr. 2 i DBA-net værk et Seminar 2 for repræsentanterne fra de involverede arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, afholdes den april på Esbjerg Højskole. Emnerne på dette seminar vil omhandle metoder og erfaringer med at konkretisere bæredygtighed i de lokale projekter. Der vil også være udveksling og drøftelse af erfaringerne fra DBA-arbejdspladserne samt en præsentation af notat om opstartsbestræbelserne og den web-baserede udgave af værktøjet videnindeks Projek t forsk ning Forskningsprojektet 8GYLNOLQJDIGHQE UHG\JWLJHDUEHMGVSODGVJHQQHP NRPSHWHQFHXGYLNOLQJPHGDUEHMGHULQYROYHULQJRJRUJDQLVDWRULVNO ULQJer et kombineret udviklings- og forskningsprojekt der er støttet af Forskningsrådets LOK-midler, og gennemføres i et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og Learning Lab Denmark ( konsortiet om arbejdspladslæring). Det er et teoretisk-empirisk casestudium, hvor udviklingsprojekter på 4-6 udvalgte virksomheder beskrives, analyseres og perspektiveres. Dermed leveres der data til belysning af mere almene og grundlæggende forskningsspørgsmål vedrørende virksomheders håndtering af nye innovationskrav, hvor kompetenceudvikling og organisatorisk læring er midler til udvikling af en ny bæredygtighed. Det overordnede forskningsmæssige spørgsmål er: Hvordan kan arbejdspladser/virksomheder leve op til deres samfundsmæssige ansvar specielt hvad angår det miljømæssige- og det sociale ansvar gennem kompetenceudvikling, medarbejderinvolvering og organisatorisk læring? Ud fra dette overordnede spørgsmål er der opstillet tre temaer med underspørgsmål omkring: DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 6

9 1) social ansvarlighed 2) miljømæssig ansvarlighed 3) udvikling gennem organisatorisk læring. Tema 1 om social ansvarlighed har fokus på forandringspresset på medarbejderne. Forandring af virksomhederne er grundlæggende, men forandringspresset kan være en trussel mod den enkelte medarbejder om at måtte forlade arbejdspladsen, fordi han eller hun må opgive at leve op til kravene om forandringer. De centrale forskningsspørgsmål bliver her, hvordan medarbejderne oplever forandringspresset som en trussel, og hvordan de håndterer det. Tema 2 om miljømæssig ansvarlighed har fokus på samspillet mellem økonomisk fremgang og det psykiske arbejdsmiljø. Den økonomiske fremgang må ikke ske på bekostning af medarbejderen. Tværtimod skal den foregå sideløbende med skabelsen af et psykisk arbejdsmiljø, der fremmer engagement og læring. Engagement og personlig involvering er kendetegn ved en række af de kompetencer, som effektiv, moderne industri- og serviceproduktion forudsætter. Her er forskningsspørgsmålet, hvordan såvel det psykiske arbejdsmiljø som relationen mellem virksomhed og medarbejder kan udvikles med det mål, at virksomheden bliver et rum, hvor medarbejderen kan realisere engagement, livsprojekter, personlig udvikling og forskellige behov i forskellige livsfaser. Tema 3 drejer sig om udvikling af social og miljømæssig ansvarlighed gennem organisatorisk læring på såvel det individuelle plan, gruppeplan som det organisatoriske plan. Der fokuseres også på, om der skabes en ny form for uddannelsesplanlægning i virksomheden med betydelig medarbejderinvolvering, og om der skabes nye jobs med større læringspotentiale. De forskningsmæssige spørgsmål er i dette tema, i hvilket omfang og gennem hvilke læreprocesser forandringskompetence og relationskompetence udvikles, således at medarbejderne bliver reelle forandringsaktører sammen med ledelsen. Hvordan kan medarbejderne inddrages bedre og mere i uddannelsesplanlægningen? Og skabes der nye jobs i virksomheden med større læringsmuligheder, optimale udfordringer og råderum for den enkelte medarbejder til at skabe mening og træffe valg i forhold til arbejdet? Dette er de centrale forskningsspørgsmål. Metodisk sigter projektet mod en teoriudvikling i sammenhæng med - og parallelt med - de empiriske undersøgelser og aktive forsøg på at gennemføre ændringer på arbejdspladser mod højere grad af bæredygtighed. Informanterne til forskningsprojektet vil være repræsentanter for ledelse og medarbejdere. Tem aarbejdsgrupper og værk t øjsudvik ling Til brug for de involverede konsulenters og arbejdspladsers arbejde med at udvikle bæredygtighed vil der blive udviklet 3 dialog- og refleksionsværktøjer. * Et web-baseret videnindeks, som gør det muligt for ledelse og medarbejdere i fællesskab at tage en dialog om udvikling, fastholdelse og deling af arbejdspladsens viden, og hvordan man evt. kan tage handling på områder, hvor arbejdspladsens håndtering af sin viden ikke vurderes at være tilstrækkelig god. En testversion forventes færdig primo marts. * Et dialogværktøj med henblik på at fremme arbejdspladsernes evne til at udvikle social bæredygtighed. Det forventes at værktøjet vil fokusere på hjælpe arbejdspladserne igennem den meget tidlige proces, hvor holdninger skal diskuteres og hvor den første planlægning skal gennemføres. Udviklingen af dette værktøj er i den indledende fase. * Et refleksionsredskab, der sætter arbejdspladsens håndtering af arbejdsmiljø og ydre miljø til debat. Udviklingen af dette redskab er ligeledes i den indledende fase. Der vil blive nedsat en temaarbejdsgruppe til hver af de værktøjer. DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 7

10 Temaarbejdsgrupperne skal komme med konceptuelle og indholdsmæssige input til udviklingen af de 3 værktøjer. Repræsentanter fra forbund, karteller, FKC og de involverede uddannelsesinstitutioner forventes at indgå i temaarbejdsgrupperne, der vil blive nedsat i forlængelse af fokusgruppemødet den 8. marts K ont ak t personer for DBA-projek t et Karsten Bøjesen Andersen, LO, på tlf. nr '%$SURMHNWHWHUVW WWHWDI(8VRFLDOIRQGHQ DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 8

Da værdier kom på arbejde

Da værdier kom på arbejde SAMLET FORSKNINGSRAPPORT Da værdier kom på arbejde PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Anledninger til kompetenceudvikling Udarbejdet af Peter Hagedorn-Rasmussen & Søren Jagd Roskilde Universitetscenter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde

Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde 1 Nye læringsformer i arbejdslivet Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde 6WHHQ+ \UXS Forskningscenter for Voksenuddannelse Danmarks Lærerhøjskole

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

HTX-lærernes læri ngsm i ljø ved CEU Kolding

HTX-lærernes læri ngsm i ljø ved CEU Kolding Projektrapport nr. 3 Anders Siig Andersen & Janne Gleerup HTX-lærernes læri ngsm i ljø ved CEU Kolding Projekt Læringsmiljøer på arbejdspladsen Projekt Læringsmiljøer på arbej dspladsen Projekt Læringsmiljøer

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv På vej mod leve-bo Samarbejdsformer på ældreområdet Juni 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NÅR PROJEKTER LYKKES

NÅR PROJEKTER LYKKES NÅR PROJEKTER LYKKES En håndbog i projektledelse Baseret på erfaringer fra OMU-projekterne Udarbejdet for Amtsrådsforeningen og KTO Af Konsulentfirma HC Ralking Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2

Læs mere