DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden"

Transkript

1 '%$Q\KHGVEUHYQU 0DUWV 3nYHMPRG 'HQ% UHG\JWLJH$UEHMGVSODGV DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden

2 DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 2

3 Indhold Kort om DBA-projektet side 1 Centrale succeskriterier side 2 Organisering af DBA-projektet side 3 DBA-projektet på Danpo A/S side 3 Rejsebrev fra studieturen til Berlin side 4 Seminar nr. 1 om bl.a. medarbejderinddragelse side 5 Fokusgruppe-møde side 5 Seminar nr. 2 i DBA-netværket side 5 Projektforskning side 5 Temaarbejdsgrupper og værktøjsudvikling side 6 Kontaktperson for DBA-projektet side 6 K ort om projek t et På vej m od Den Bæredygt ige Arbejdsplads DBA-projektet er støttet af EU-Socialfonden og er et 2-årigt samarbejdsprojekt mellem 16 lokale arbejdspladser og dertil knyttede uddannelsesinstitutioner fra hhv. Erhvervsskoler, AMU og AOF, Konsulentfirmaet Kubix, LO og Fagbevægelsens Kompetencecenter samt Danmarks Pædagogiske Universitet, der foretager følgeforskning i projektet. I hvert af de tilknyttede 5 lokalområder er der etableret konkrete arbejdspladsprojekter med et projektteam bestående af repræsentanter for hhv. ledelse og medarbejdere samt lokale uddannelseskonsulenter. Forsøget på at skabe bæredygtighed og forsøg med arbejdspladsdemokrati er centralt i de konkrete udviklingsprojekter DBA-projektets bæredygtighedsforståelse (Bordskåner-modellen) DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 1

4 Det er DBAs hensigt, at de 5 bæredygtighedselementer, som er illustreret i de opretstående søjler, skal integreres i arbejdspladsprojekterne og at de 3 tværgående bæredygtighedsfaktorer er forudsætninger for at kunne arbejde med elementerne. Cent rale suc c esk rit erier Det er projektets mål at bidrage til demokratisering af arbejdspladserne. Et succeskriterium herfor er, at medarbejderinddragelsen er øget i kraft af projektet. F. eks. ved at flere medarbejdere er blevet forandringsaktører og/eller at beslutningsstrukturer er ændret så de fremmer medarbejderinddragelsen. Det er også projektets mål at bidrage til øget social bæredygtighed. Det er derfor et succeskriterium at medarbejderne har været inddraget i arbejdet med denne problemstilling. F. eks. ved at udvikle medarbejderbaserede ønsker om at styrke den sociale bæredygtighed ved at gennemføre kompetenceudvikling for at fastholde truede medarbejdergrupper, ved at ændre jobbene i en udviklende retning uden at miste de svagere kolleger eller ved at gøre sig konkrete erfaringer med at integrere nye grupper i nye ansættelsesformer. Projektet vil endvidere gennem medarbejderbaserede holdningsændringer øge den miljømæssige bæredygtighed. F. eks. ved at DBA-miljøprojekter opnår konkrete erfaringer med at tage udgangspunkt i medarbejdernes forståelser i diskussioner og beslutninger om nedbringelse af spild, emballageforbrug, energiforbrug, arbejdet med materialernes farlighed og erstatningsmuligheder, arbejdet med udsugning, støjreduktion, temperatur, arbejdet med at øge anvendelsen af sikkerhedsudstyr o.lign. eller ved at bringe den samfundsmæssig bæredygtighed på dagsorden i virksomhederne ved at fremme et samspil med forbrugergrupper om de produkter/serviceydelser de leverer. Kompetenceudvikling kan dels forekomme som led i projekter om bæredygtighed, dels være et selvstændigt omdrejningspunkt. Medarbejderne kan f. eks indgå i afdækning af udviklingsønsker, diskussioner og valg af læringsformer og -stil, planlægning af læringsforløb, evaluering af erfaringer med læringsforløb mv. Gevinsten for de deltagende arbejdspladser forventes at være medarbejdere, der er bedre rustet til at tage kvalificeret del i virksomhedens drift og udvikling. Endvidere forventes DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 2

5 konkrete forbedringer af procedurer, politikker, arbejdsprocesser mv. som på kort eller lang sigt medvirker positivt til virksomhedens resultat. De deltagende medarbejdere forventes at øge forståelsen af egen situation, ansvar og muligheder og en forbedret evne til at deltage og blive hørt i ændringsprocesser, og på denne måde lære at indgå i en ny, mere jævnbyrdig, dialog om virksomhedsudvikling som rækker ud over projektperioden. Gevinsten for de deltagende uddannelseskonsulenter og uddannelsesinstitutioner forventes at være øgede kompetencer til virksomhedsrådgivning samt konkrete værktøjer der kan anvendes i andre forløb. Gevinsten for LO forventes at være en styrkelse af fagbevægelsens beredskab til at sætte bæredygtighed og demokrati på dagsordenen, samt at kunne tilbyde konkrete redskaber som tillidsvalgte kan anvende i deres arbejde på virksomhedsniveau. DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 3

6 Organisering af DBA-projek t et Projektadm. Projektforskning Fokusgrup. Politikgrup. Eksterne konsulenter Styregrup. Proj.- ledelse Projektgrup. 6 lokalområder 16 arbejdspladser 3 temaarbejdsgrup. 8 udd.institutioner FIU-udviklingsgrup. DBA-projek t et på DANPO A/S DBA-projektet på Danpo A/S i Farre og Års er organiseret med en arbejdspladsintern projektgruppe, som har deltagelse af medarbejdere og ledere fra de 2 produktionsenheder. Projektgruppen, der består af 9 personer, er suppleret med en uddannelseskonsulent fra Vejle. Det forventes, at projektgruppe definerer konkrete forslag til nye opgaver, der gennem teamarbejde kunne udvikles til bæredygtige værktøjer for udvikling af medarbejdernes kompetence og tværgående information/kommunikation. Det vurderes, at indsatsen p.t. vil være indenfor tre hovedområder: - uddannelsesforløb for alt produktionspersonale (kursus i forandringsprocessen) - uddannelsestilbud til hver enkelt medarbejder (faglige og personlige) - udvikle muligheder for direkte kommunikation med medarbejdere (PC løsning) Gennem netværksdeltagelse forventes der tilført projektgruppen viden om hvilke psykologiske barrierer, der kan opstå i forbindelse med indførelse af nye samarbejdsformer, og hvordan sådanne barrierer kan overvindes. Det er hensigten, at projektgruppen bruger denne nye viden aktivt, når der udarbejdes forslag til nye samarbejdsformer. Det er endvidere projektgruppens opgave at udarbejde forslag til nye metoder og rutiner, der kan medvirke til at øge medarbejderinddragelsen i Danpos beslutningsprocesser. DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 4

7 Rejsebrev fra st udiet uren t il Berlin Dagene 29. nov. til 3. dec. var afsat til DBA projektets Berlin studietur. Af forskelligartede veje - var der Rendez Vous ved gaten i Kastrup Lufthavn og første fælles transportmiddel var en gul lufthavnsbus fra gaten til flyet, et Lufthansa ATR72 i CimberAir forklædning. På trods af meninger om et gammeldags fly formåede det dog at bringe os sikkert til Tegel lufthavnen i Berlin. Efter vellykket bagageudlevering ingen kufferter sendt til Paris eller Rom, blev vi ført til Hotel am Zoo, Kurfürstendam, i en række lokale Mercedes drosker. Efter vellykket indkvartering, frokost og møde, var første rigtige højdepunkt, besøg på den Danske Ambassade. +RWHO$P=22 En umådelig velforberedt og bredt vidende Arbejdsmarkedsråd; Henning Gade, modtog og underholdt i et par timer, med efterfølgende rundvisning i det fællesnordiske ambassadekompleks. For nogen af os blev denne aften absolut et af turens højdepunkter. Den ydmyge skribent kan kun takke Henning for nogle spændende timer. Mørket havde i mellemtiden lagt sig over Berlin, og retur fra ambassaden, åbenbarede et sandt lyshav af julepyntede træer og butikker sig. Tidligere fremlagte kommentarer om en kedelig og uinspirerende juleudsmykning formummede. 'DQVNH$PEDVDGH 2. dagen var helliget besøg på Wissenschaftzentrum Berlin, hvor Professor Eckart Hildebrandt fremlagde projektet Pathways to a Sustainable Future med efterfølgende debat omkring det tyske forskningsprojekt, sat op mod DBA projektet. Dialogen klarlagde nok en gang, at begrebet bæredygtighed er vidt og til tider udefinerbart. Dog faldt der nok nogle flere brikker på plads hvad turens efterfølgende møder og gruppedrøftelser viste. -XOH%HUOLQ 3. dagen blev brugt til fortsatte drøftelser, for at afslutte med tilbud om en sightseeing tur. Penneføreren af dette rejsebrev, valgte på egen hånd at udforske byens varehuse og strøg, og oplevede for første gang en form for klaustrofobi. Dog blev der tid til at indkøbe et såkaldt Palle Ahle survival kit Turens kulinariske oplevelser var mangeartede, og der blev gået til retterne. Dette kan dog eventuelt skyldes, Turleiterens forsøg på at erobre formandsposten i Dansk Vandrelaug. Hjemrejsen forløb gnidningsløst og i Kastrup spredtes deltagerne, men alle med en god oplevelse i rygsækken samt lidt mere klarhed over projekterne vi hver især skulle i gang med. Wissenschaftzentrum Berlin DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 5

8 Når så mange, fra forskellige egne af lille dannevang, drager af sted vil der altid være forskellige opfattelser af en studieturs resultater. Jeg tror dog jeg på den samlede gruppes vegne rammer rigtigt, når jeg siger: Palle og det øvrige arrangements-team JOB WELL DONE DI/DUV-RKDQVHQ±+RUVHQV'DJK MVNROH 7XU/HLWHU$KOH Sem inar nr. 1 om bl. a. m edarbejderinddragelse Seminar 1, som blev afholdt i december 2001, havde deltagelse af mere end 40 personer fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Indholdet på dette 1. seminar var naturligt nok koncentreret om bestræbelserne på at konkretisere og aktualisere bæredygtighedselementerne i opstarten af arbejdspladsprojekterne. Da medarbejderinddragelse er et væsentligt element i denne sammenhæng var der en del drøftelse på baggrund af et oplæg om emnet fra Sanne Nicolaisen fra Det kommunale Kartel. Et af budskaberne var bl. a., at reel medarbejderindvolvering stiller store krav til de lokale projektstyregrupper, da man må forvente medarbejdernes ejerskab til projekterne også betyder, at der kan komme ændringer styregruppen planlægning og selve indholdet af det lokale arbejdspladsprojekt. Inddragelse af medarbejderne vil medføre, at de ønsker at præge. Fok usgruppe-m øde I tilknytning til DBA-projektet er der nedsat en fokusgruppe bestående af repræsentanter fra forbund, karteller, uddannelsesinstitutioner, forskningsverdenen m. fl. til at diskutere nogle af de faglige problemstillinger, der arbejdes med. Forventningen er at fokusgruppen vil mødes 2 gange årligt dvs. 4 gange i hele projektperioden. Det første møde blev afholdt fredag den 8. marts 2002 med deltagelse af ca. 30 personer. Sem inar nr. 2 i DBA-net værk et Seminar 2 for repræsentanterne fra de involverede arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, afholdes den april på Esbjerg Højskole. Emnerne på dette seminar vil omhandle metoder og erfaringer med at konkretisere bæredygtighed i de lokale projekter. Der vil også være udveksling og drøftelse af erfaringerne fra DBA-arbejdspladserne samt en præsentation af notat om opstartsbestræbelserne og den web-baserede udgave af værktøjet videnindeks Projek t forsk ning Forskningsprojektet 8GYLNOLQJDIGHQE UHG\JWLJHDUEHMGVSODGVJHQQHP NRPSHWHQFHXGYLNOLQJPHGDUEHMGHULQYROYHULQJRJRUJDQLVDWRULVNO ULQJer et kombineret udviklings- og forskningsprojekt der er støttet af Forskningsrådets LOK-midler, og gennemføres i et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og Learning Lab Denmark ( konsortiet om arbejdspladslæring). Det er et teoretisk-empirisk casestudium, hvor udviklingsprojekter på 4-6 udvalgte virksomheder beskrives, analyseres og perspektiveres. Dermed leveres der data til belysning af mere almene og grundlæggende forskningsspørgsmål vedrørende virksomheders håndtering af nye innovationskrav, hvor kompetenceudvikling og organisatorisk læring er midler til udvikling af en ny bæredygtighed. Det overordnede forskningsmæssige spørgsmål er: Hvordan kan arbejdspladser/virksomheder leve op til deres samfundsmæssige ansvar specielt hvad angår det miljømæssige- og det sociale ansvar gennem kompetenceudvikling, medarbejderinvolvering og organisatorisk læring? Ud fra dette overordnede spørgsmål er der opstillet tre temaer med underspørgsmål omkring: DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 6

9 1) social ansvarlighed 2) miljømæssig ansvarlighed 3) udvikling gennem organisatorisk læring. Tema 1 om social ansvarlighed har fokus på forandringspresset på medarbejderne. Forandring af virksomhederne er grundlæggende, men forandringspresset kan være en trussel mod den enkelte medarbejder om at måtte forlade arbejdspladsen, fordi han eller hun må opgive at leve op til kravene om forandringer. De centrale forskningsspørgsmål bliver her, hvordan medarbejderne oplever forandringspresset som en trussel, og hvordan de håndterer det. Tema 2 om miljømæssig ansvarlighed har fokus på samspillet mellem økonomisk fremgang og det psykiske arbejdsmiljø. Den økonomiske fremgang må ikke ske på bekostning af medarbejderen. Tværtimod skal den foregå sideløbende med skabelsen af et psykisk arbejdsmiljø, der fremmer engagement og læring. Engagement og personlig involvering er kendetegn ved en række af de kompetencer, som effektiv, moderne industri- og serviceproduktion forudsætter. Her er forskningsspørgsmålet, hvordan såvel det psykiske arbejdsmiljø som relationen mellem virksomhed og medarbejder kan udvikles med det mål, at virksomheden bliver et rum, hvor medarbejderen kan realisere engagement, livsprojekter, personlig udvikling og forskellige behov i forskellige livsfaser. Tema 3 drejer sig om udvikling af social og miljømæssig ansvarlighed gennem organisatorisk læring på såvel det individuelle plan, gruppeplan som det organisatoriske plan. Der fokuseres også på, om der skabes en ny form for uddannelsesplanlægning i virksomheden med betydelig medarbejderinvolvering, og om der skabes nye jobs med større læringspotentiale. De forskningsmæssige spørgsmål er i dette tema, i hvilket omfang og gennem hvilke læreprocesser forandringskompetence og relationskompetence udvikles, således at medarbejderne bliver reelle forandringsaktører sammen med ledelsen. Hvordan kan medarbejderne inddrages bedre og mere i uddannelsesplanlægningen? Og skabes der nye jobs i virksomheden med større læringsmuligheder, optimale udfordringer og råderum for den enkelte medarbejder til at skabe mening og træffe valg i forhold til arbejdet? Dette er de centrale forskningsspørgsmål. Metodisk sigter projektet mod en teoriudvikling i sammenhæng med - og parallelt med - de empiriske undersøgelser og aktive forsøg på at gennemføre ændringer på arbejdspladser mod højere grad af bæredygtighed. Informanterne til forskningsprojektet vil være repræsentanter for ledelse og medarbejdere. Tem aarbejdsgrupper og værk t øjsudvik ling Til brug for de involverede konsulenters og arbejdspladsers arbejde med at udvikle bæredygtighed vil der blive udviklet 3 dialog- og refleksionsværktøjer. * Et web-baseret videnindeks, som gør det muligt for ledelse og medarbejdere i fællesskab at tage en dialog om udvikling, fastholdelse og deling af arbejdspladsens viden, og hvordan man evt. kan tage handling på områder, hvor arbejdspladsens håndtering af sin viden ikke vurderes at være tilstrækkelig god. En testversion forventes færdig primo marts. * Et dialogværktøj med henblik på at fremme arbejdspladsernes evne til at udvikle social bæredygtighed. Det forventes at værktøjet vil fokusere på hjælpe arbejdspladserne igennem den meget tidlige proces, hvor holdninger skal diskuteres og hvor den første planlægning skal gennemføres. Udviklingen af dette værktøj er i den indledende fase. * Et refleksionsredskab, der sætter arbejdspladsens håndtering af arbejdsmiljø og ydre miljø til debat. Udviklingen af dette redskab er ligeledes i den indledende fase. Der vil blive nedsat en temaarbejdsgruppe til hver af de værktøjer. DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 7

10 Temaarbejdsgrupperne skal komme med konceptuelle og indholdsmæssige input til udviklingen af de 3 værktøjer. Repræsentanter fra forbund, karteller, FKC og de involverede uddannelsesinstitutioner forventes at indgå i temaarbejdsgrupperne, der vil blive nedsat i forlængelse af fokusgruppemødet den 8. marts K ont ak t personer for DBA-projek t et Karsten Bøjesen Andersen, LO, på tlf. nr '%$SURMHNWHWHUVW WWHWDI(8VRFLDOIRQGHQ DBA Nyhedsbrev nr. 1 Side 8

DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden. DBA-nyhedsbrev nr. 3 side 1

DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden. DBA-nyhedsbrev nr. 3 side 1 '%$Q\KHGVEUHYQU -DQXDU 3nYHMPRG 'HQ% UHG\JWLJH$UEHMGVSODGV DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden DBA-nyhedsbrev nr. 3 side 1 Indhold Kort om DBA-projektet side 2 Arbejdspladsprojekter side

Læs mere

Nyhedsbrev 31. oktober 2006

Nyhedsbrev 31. oktober 2006 Nyhedsbrev 31. oktober 2006 Indhold Kort om projektet side 1 Nye arbejdspladsprojekter side 1 Netværksseminarer side 2 Anmodning om projektforlængelse side 3 Kontrolbesøg side 3 Revisionsbesøg side 4 Projektansvarlig

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads På vej mod den bæredygtige arbejdsplads PUBLIKATIONER OG VÆRKTØJER Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads. jdf. Formidlingskonference. Torsdag den 22. april 2004 Base Camp, Holmen

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads. jdf. Formidlingskonference. Torsdag den 22. april 2004 Base Camp, Holmen På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Formidlingskonference jdf Torsdag den 22. april 2004 Base Camp, Holmen På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Fakta om DBA-projektet DBA-projektet er støttet af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital Kortlægningsproces og dialog af Social kapital 13.00-14.45 Lederne Input fra 3BAR Kortlægning (3BAR, Kubix og RUC) v/ Det er ikke muligt at planlægge sig til social kapital. Social kapital er en konsekvens

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejdersamtaler. En medarbejdersamtale bør gennemføres 1 gang om året og den skal løbende følges op : gennemfører vi de aftaler vi laver?

Medarbejdersamtaler. En medarbejdersamtale bør gennemføres 1 gang om året og den skal løbende følges op : gennemfører vi de aftaler vi laver? Medarbejdersamtaler En medarbejdersamtale er: En dialog mellem medarbejder og leder Et redskab til at udvikle sig selv Et redskab til at udvikle arbejdspladsen Et redskab til uddannelsesplanlægning Medarbejdersamtaler

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk EVALUERING Kursusdage i Det Midtjyske Netværk December 2003 Indhold Deltagerne 3 1. kursusforløb 3 2. kursusforløb 4 Ressourceforbruget 5 Deltagernes evaluering 5 Tovholders erfaring 7 Rekruttering...

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Lederen som facilitator af innovation og forandring

Lederen som facilitator af innovation og forandring Lederen som facilitator af innovation og forandring Styrk din facilitatorrolle Mange ledere faciliterer hver eneste dag, men de færreste har lært at benytte de grundlæggende teknikker, som skaber gode

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Udgangspunkter for læring om bæredygtighed opstartsfasen. jdf TEMAHÆFTE 1. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Udgangspunkter for læring om bæredygtighed opstartsfasen. jdf TEMAHÆFTE 1. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Udgangspunkter for læring om bæredygtighed opstartsfasen jdf TEMAHÆFTE 1 Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar

Læs mere

Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning. 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk

Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning. 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk 3BAR, Kubix og RUC v/ Check in Ud på gulvet Find en workshopdeltager, du ikke kender

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Til brug for uddannelsesinstitutionernes arbejde med vurdering og anerkendelse af realkompetencer (IKV)

Til brug for uddannelsesinstitutionernes arbejde med vurdering og anerkendelse af realkompetencer (IKV) Til brug for uddannelsesinstitutionernes arbejde med vurdering og anerkendelse af realkompetencer (IKV) Spørgeramme til besøg på arbejdspladser Huskeliste til møde med ledelsen og TR på arbejdspladsen

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

LO dokument til WEB ang bæredygtigt arbejdsliv

LO dokument til WEB ang bæredygtigt arbejdsliv Sagsnr. 17.10-00-1098 Ref. KSB/ksb Den 30. januar 2001 LO dokument til WEB ang bæredygtigt arbejdsliv LO bakker op om det initiativ, som der er taget på græsrodsniveau til at komme med udspil til regeringens

Læs mere

Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune

Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune Missionen er klar Anerkendende og positivt menneskesyn Fokus på menneskers ressourcer Fokus på Udvikling, dialog og vækst Nytænkning Faglighed, samarbejdende,

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Dialog om miljø og bæredygtighed

Dialog om miljø og bæredygtighed Dialog om miljø og bæredygtighed jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL TOVHOLDER Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget FURESØ KOMMUNE Referat Ekstraordinært møde i Børneudvalget Den 27. februar 2007 kl. 17.30, møde nr. 4 Mødested: mødelokale 14 F, Rådhustorvet 2, Farum Indholdsfortegnelse Til efterretning 1. Resultat af

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Sommernyt fra EPOS I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej fra EPOS, samt lidt om,

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

UDKAST TIL KOMMISSORIUM PROJEKT ØGET MEDARBEJDER- TRIVSEL

UDKAST TIL KOMMISSORIUM PROJEKT ØGET MEDARBEJDER- TRIVSEL Notat UDKAST TIL KOMMISSORIUM PROJEKT ØGET MEDARBEJDER- TRIVSEL SENDT TIL : ØKONOMIUDVALGET 1. Indledning Gruppeformændene i Byrådet indgik d. 24. september et forlig i forhold til budget 2011. Af forliget

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere