Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland"

Transkript

1 Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland. Udgangspunktet i aftalen er, at patientuddannelser som hovedregel varetages af kommunerne. Der foreligger i øjeblikket beskrivelser af otte diagnosespecifikke kursusforløb: KOL, hjertesygdom, diabetes, kræft, langvarige smerter, flere kroniske sygdomme, demens samt hjerneskade 1. Disse beskrivelser skal opfattes som første generation af patientuddannelser og en start på det fremtidige arbejde hen imod at finde en fælles model for patientuddannelser, der kan fungere som minimumsstandard. Tanken er, at beskrivelserne skal revideres med jævne mellemrum, således at de til stadighed lever op til borgernes og kommunernes krav til og behov for form og indhold af patientuddannelser. Den midlertidige karakter, som de nuværende beskrivelser af patientuddannelser har, afspejles også i, at de udelukkende er blevet udarbejdet i elektronisk format. De kan dermed revideres efter behov i forhold til de næste generationers beskrivelser. De nuværende beskrivelser skal opfattes som forhandlingsresultater, der på daværende tidspunkt kunne opnås enighed om. Ligeledes vil de fremtidige patientuddannelser være resultatet af forhandlinger mellem deltagere i den enkelte patientuddannelses udviklingsgruppe. De fremtidige patientuddannelser vil dog formodentlig blive udviklet på et bredere grundlag og i højere grad med udgangspunkt i kommunernes behov for indhold og form på patientuddannelser, idet flertallet i gruppen vil bestå af repræsentanter fra kommunerne. Snitfladen mellem region og kommuner Overordnet indebærer denne aftale, at der på sigt arbejdes frem mod fælles patientuddannelser i regionen. Hvordan disse patientuddannelser skal se ud, vil i høj grad være op til kommunerne selv at definere. Patientuddannelser vil ifølge aftalen for fremtiden foregå i kommunerne, med mindre en sundhedsfaglig begrundelse taler for, at uddannelsen skal foregå på et sygehus eller under lægeligt opsyn. Hvor dette er tilfældet, skal det sikres, at de kommunale patientuddannelser hænger sammen med sygehusets tilbud, med henblik på at sikre velkoordinerede patientuddannelsesforløb. Det skal for hver patientuddannelse afklares, om der er behov for at dele af uddannelsen varetages af et sygehus. Teoretisk undervisning som sygdomsforståelse, behandling, medicin mv. vil også foregå i kommunerne. Hvis kommunerne ikke selv har undervisere, der har tilstrækkelige kompetencer inden for et givet område, kan kommunen indgå aftale med undervisere fra sygehusene, praktiserende læger, selvstændige konsulenter mv. Psykiatrien har dog et selvstændigt ansvar for at tilbyde psykoedukation til patienter og pårørende. Fælles høj kvalitet i patientuddannelser er målet Der vil være en overgangsperiode, hvor kommunerne kan fortsætte med de patientuddannelser (i forhold til form og indhold), som de på nuværende tidspunkt udbyder. Målet er på sigt, at alle kommuner overgår til fælles patientuddannelser eller uddannelser af tilsvarende høj kvalitet. Kommunerne forpligter sig til at evaluere deres patientuddannelser med henblik på at vurdere, hvorvidt de lever op til standarderne i regionens fælles patientuddannelser. Kommunerne forpligter sig endvidere til at indlevere evalueringsresultaterne til den pågældende udviklingsgruppe samt til regionens fælles evalueringsdatabase (pt. under udvikling). 1 Beskrivelser af de enkelte kursusforløb findes på Region Sjællands hjemmeside 1

2 Aftalen om fælles kvalitet i patientuddannelser indebærer, at der fra aftalen ikrafttrædelse ikke må igangsættes udarbejdelse af nye lokale patientuddannelser. Hensigten er, at alle fremtidige patientuddannelser udvikles i fællesskab ud fra Model for patientuddannelser og baseres på Principperne for en sundhedspædagogik i Region Sjælland 2. Såfremt der er et lokalt ønske om at udvikle en ny patientuddannelse eller et specifikt behov, som ikke opfyldes af de fælles patientuddannelser, er kommunen forpligtet til at afsøge muligheden for fælles udvikling samt til at orientere KKR. Dette skal være med til at sikre, at erfaringer og viden opnået lokalt bidrager til en fælles høj kvalitet af patientuddannelser i hele regionen. Desuden bidrager det til at sikre en bredere deltagelse i udviklingsprocessen og til at kendskabet til alle nye patientuddannelser udbredes. Udviklingen af en given patientuddannelse indebærer ikke, at alle kommuner skal tilbyde de patientuddannelser, der udvikles. Det er dog obligatorisk for kommunerne at tilbyde patientuddannelser inden for et antal specifikke diagnoseområder. Såfremt en kommune ikke ønsker eller ikke har behov for at tilbyde en patientuddannelse inden for de definerede obligatoriske diagnosegrupper, skal kommunen indgå en aftale med en nabokommune om henvisning af borgerne til nabokommunens patientuddannelser. Foreløbigt er de obligatoriske patientuddannelser målrettet følgende diagnosegrupper: KOL Hjertesygdom Diabetes Hvilke obligatoriske patientuddannelser, der skal tilbydes af alle kommuner, vedtages på den administrative styregruppe for sundhedsaftaler. Organisering af fælles patientuddannelser Den administrative styregruppe for sundhedsaftaler KKR Regionen Koordinerende enhed Udviklingsgruppe Udviklingsgruppe Udviklingsgruppe Udviklingsgruppe M.fl. Den administrative styregruppe for sundhedsaftaler Overordnede beslutninger vedrørende visionen om fælles patientuddannelser tages af den administrative styregruppe for sundhedsaftaler. Her godkendes de eksisterende og de nye patientuddannelser, og det vedtages hvilke obligatoriske patientuddannelser, der skal udbydes af alle kommuner. KKR/regionen: I KKR og regionen drøftes problemstillinger angående fælles patientuddannelser, som vedrører hhv. kommunerne og regionen internt. Dette er også indgangen, såfremt der ønskes udvikling 2 Begge dokumenter kan findes på Region Sjællands hjemmeside 2

3 af nye patientuddannelser. Problemstillinger og beslutninger kan bringes videre til Den administrative styregruppe for sundhedsaftaler. Den koordinerende enhed Den koordinerende enhed består af to repræsentanter fra kommunerne og to repræsentanter fra regionen. Denne enhed skal varetage tovholderfunktionen i forhold til de problemstillinger, der måtte opstå i forbindelse med udviklingen af de fælles patientuddannelser over tid. Enheden skal fastholde overblik og retning samt sikre professionalisering og at der arbejdes mod målet om fælles høj kvalitet i regionens patientuddannelser. Desuden skal denne enhed forberede og fremlægge det materiale, som skal præsenteres for Den administrative styregruppe for sundhedsaftaler. Udviklingsgrupperne Der oprettes en udviklingsgruppe for hver af regionens fælles patientuddannelser. Udviklingsgrupperne vil have til opgave at udvikle nye, monitorere og revidere eksisterende patientuddannelser. Det vil f.eks. være udviklingsgruppernes opgave at gennemgå resultaterne fra den fælles evalueringsdatabase og revidere de fælles patientuddannelser ud fra disse resultater sammenholdt med kommunernes erfaringer med at afholder patientuddannelserne. Udviklingsgrupperne vil efter udvikling eller revision af patientuddannelserne sende dem videre til vurdering i den koordinerende enhed, som bringer patientuddannelserne til godkendelse i den administrative styregruppe for sundhedsaftaler. Revisionen af patientuddannelserne skal foregå med jævne mellemrum, f.eks. hvert 2. år. Det kan være hensigtsmæssigt, at kadencen følger revisionen af forløbsprogrammerne. Udviklingsgrupperne kan dog godt mødes oftere ved behov for at drøfte diverse problemstillinger. Deltagerne i udviklingsgrupperne skal være repræsentanter fra forskellige kommuner, regionen og evt. praktiserende læger med en fordeling på henholdsvis 80:10:10. Denne fordeling er valgt, da kommunerne har den udførende funktion, mens region og praktiserende læger blot skal have medindflydelse på resultatet. Antal deltagere i udviklingsgrupperne besluttes af KKR. Det vil være naturligt, at udviklingsgrupperne for de obligatoriske patientuddannelser er større end for mindre diagnosegrupper, da flere sandsynligvis vil ønske medindflydelse på resultatet. En udviklingsgruppe skal dog som minimum bestå af fem personer (inklusiv repræsentant fra region og evt. praktiserende læge). Regionen forbeholder sig dog ret til i konkrete tilfælde at vurdere, om der yderligere skal være repræsentanter fra regionens Center for Kvalitet og Udvikling og/eller relevant klinisk sygehusafdeling. 80 % af deltagerne i udviklingsgrupperne skal have deltaget i Uddannelsen i sundhedspædagogik eller have tilegnet sig tilsvarende kompetencer fra anden uddannelse. Dermed sikres, at alle udviklingsgruppedeltagere har den samme sundhedspædagogiske forståelse. Ud over ovennævnte organisering står det kommunerne frit for at nedsætte samarbejdsgrupper med nabokommuner og relevante sygehuse for at optimere samarbejdet mellem sektorerne. Indhold på patientuddannelserne Som tidligere nævnt er der pt. udarbejdet beskrivelser af otte diagnosespecifikke kursusforløb. Disse beskrivelser kan ses på Region Sjællands hjemmeside og betragtes som første generation af fælles patientuddannelser. Uddannelsesforløbene har som mål at øge deltagernes empowerment og evne til at håndtere et liv med kronisk sygdom. For at nå dette mål er patientuddannelserne udviklet som en kombination af vidensformidling, vidensdeling, fysisk træning samt mulighed for, at deltagerne indbyrdes kan dele deres hverdagserfaringer og netværke med hinanden. Hvorvidt patientuddannelserne skal indeholde et større fokus på deltagernes ressourcer og en højere grad af deltagerinvolvering end de nuværende fælles patientuddannelser lægger op til, vil være op til udviklingsgrupperne. 3

4 Ligeså vil det være op til de kommende udviklingsgrupper at afgøre, hvorvidt patientuddannelserne skal indeholde et større fokus på at forankre en sundere livsstil i hverdagslivet, anvendelse af praktiske øvelser, fysisk aktivitet, større fokus på inddragelse af lokalområdet osv. Første generation af patientuddannelser angiver ikke noget fast pensum, men har fastlagte temaer. Under hvert tema er der nævnt eksempler på emner, som man kan tale om under det pågældende tema. Eksemplerne er medtaget for at give nye undervisere, borgere og praktiserende læger osv. mulighed for at danne sig et indtryk af indholdet på patientuddannelserne. Det vil være op til de enkelte udviklingsgrupper at afgøre, hvorvidt strukturen med fastlagte temaer ønskes fastholdt, eller om den skal ændres til en mere løs og åben struktur. Fleksibilitet og afvigelse i forhold til minimumsstandarden i de fælles patientuddannelser: Overordnet skal den borger, som tilmelder sig en diagnosespecifik regional patientuddannelse, som minimum tilbydes det indhold, der står beskrevet i den pågældende patientuddannelse. Det gælder både de teoretiske moduler og de fysiske træningsmoduler. Den enkelte kommune kan dog afvige fra minimumsstandarden, som er beskrevet for de enkelte patientuddannelser i forhold til følgende elementer: Det vil være op til den enkelte kommune at tilbyde patientuddannelsen på tidspunkter, som passer til lokale forhold Der må godt tilbydes diagnosespecifikke patientuddannelser på tværs af diagnoser, hvis det blot sikres, at minimumkravene for den enkelte diagnosegruppe er opfyldt i henhold til beskrivelsen af den pågældende diagnosegruppe Der må godt tilbydes løbende optag på holdende, hvis det fungerer bedre efter lokale forhold Der må godt tilbydes en patientuddannelse, som er mere omfattende, end hvad minimumsstandarden angiver Der må godt tilbydes supplerende tilbud, ud over hvad minimumsstandarden angiver f.eks. yderligere træning, rygestopkurser, diætistvejledning osv. Der kan afviges fra deltagerantal, men det er dog vigtigt at være opmærksom på, at holdene kræver en vis størrelse for at opnå en optimal gruppedynamik Hvor det vælges at afholde de enkelte moduler, vil være op til den enkelte kommune, dog skal tilgængelighed for alle deltagere sikres. Det vil være op til den enkelte kommune at afgøre, hvorvidt den enkelte deltager skal følge hele forløbet eller kun dele af det. Der kan ikke afviges fra minimumstandarden i forhold til følgende elementer i de fælles patientuddannelser: Der kan ikke afviges fra patientuddannelsens omfang (antal timer) og indhold (sammensætning af træning og teori) Hvis en patientuddannelse f.eks. beskrives som varende 8 kursusgange af 2½ times varighed, skal deltagerne som minimum tilbydes 20 timers undervisning med det indhold, der er beskrevet. Hvis den enkelte kommune vælger at have en anden fordeling af timerne, antallet af kursusgange eller vælger at have f.eks. tema 1 og 4 på samme modul frem for tema 1 og 2 (som der lægges op til i beskrivelsen) vil det være tilfredsstillende Der kan ikke afviges fra målgruppe, deltagelseskriterier og retningslinjer for henvisning til patientuddannelsen. Det skal her nævnes, at ovenstående rammer for fleksibilitet og afvigelser lige som patientuddannelserne vil blive revideret jævnligt, således at det sikres, at der fortsat arbejdes mod flere fælles patientuddannelser. Denne revision gennemføres af den koordinerende enhed. Sundhedspædagogik 4

5 Kommunerne forpligter sig til af følge Principper for en sundhedspædagogik, således at alle patientuddannelserne er baseret på det samme sundhedspædagogiske grundlag. Hvis indholdet i Principper for en sundhedspædagogik ønskes ændret, skal der nedsættes en udviklingsgruppe, som kan revidere disse. Krav til undervisere på patientuddannelser Det fremgår under de enkelte moduler på de fælles patientuddannelser, hvilken faggruppe der underviser på forløbet. Den fagspecifikke undervisning varetages af fagpersoner, som er uddannede inden for området eller på anden måde er kvalificeret til at varetage undervisningen. Desuden skal underviseren inden for området have specialkompetencer inden for det fagområde og den diagnosegruppe, som han/hun underviser. På sigt vil det være optimalt, at alle undervisere på patientuddannelserne har gennemgået uddannelsen i sundhedspædagogik eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer inden for sundhedspædagogik, således at Principperne for en sundhedspædagogik følges i praksis. Desuden skal underviserne være fagligt kvalificerede til at varetage undervisningen. At underviserne kan opfylde disse kompetencekrav er vigtigt i forhold til at sikre kvaliteten af patientuddannelserne. Kommunerne kan afvige fra disse kompetencekrav i følgende tilfælde: Hvis ikke alle undervisere i kommunen har gennemgået uddannelsen i sundhedspædagogik eller lignende, vil det vigtigste være, at den gennemgående underviser har tilegnet sig disse kompetencer. Hvis det af kommunen vurderes, at en anden faggruppe kan varetage undervisningen inden for et givet område frem for den faggruppe, som er beskrevet i patientuddannelsen, vil dette være acceptabelt. Det vil være op til den enkelte kommune at afgøre, i hvilket omfang frivillige ønskes inddraget i undervisningen. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt at inddrage undervisere med specialistkompetencer. I denne forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at oprette en oversigt over potentielle undervisere, således at disse oplysninger er tilgængelige for alle kommuner. En sådan oversigt kan oprettes på Kompetenceudvikling Uddannelsen i sundhedspædagogik bør fremover tilbydes, således at nye undervisere kan tilegne sig de sundhedspædagogiske kompetencer, der kræves for at kunne undervise på patientuddannelserne. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på den faglige kompetenceudvikling af underviserne. Det skal i den forbindelse afklares, hvor mange hold om året, der vil være behov for at udbyde. Det kan desuden overvejes at tilbyde kurser af kortere varighed f.eks. i Den motiverende samtale eller lignende, hvor undervisere kan specialisere sig i sundhedspædagogiske metoder eller genopfriske deres sundhedspædagogiske kompetencer. Undervisningsmateriale Det undervisningsmateriale, som udvikles i overensstemmelse med Principper for en sundhedspædagogik, skal i videst muligt omfang uploades til således at alle kan få glæde af materialet. Det vil være udviklingsgruppernes opgave at kvalitetssikre det undervisningsmateriale, som er blevet uploadet. Beskrivelse af målgruppe og procedurer for henvisning til patientuddannelser For nogle patientgrupper skal der foregå en stratificering, og for særligt sårbare patienter kan uddannelsesforløbene ske i tæt samarbejde med sygehusene. Uddannelsernes indhold og ni- 5

6 veau samt afgrænsning af, hvilke patientgrupper tilbuddene gælder, skal tydeligt fremgå. Dette arbejde koordineres af udviklingsgrupperne. Det vil derudover være op til udviklingsgrupperne at udarbejde forslag til at beskrive og afgrænse målgruppen, såvel som hvem der kan henvise til patientuddannelserne. Ligeledes er det udviklingsgruppernes opgave at sikre, at målgruppebeskrivelser og henvisningsprocedurer stemmer overens med fremtidens forløbsprogrammer. Visionen er, at så mange borgere som muligt skal tilbydes en patientuddannelse. Endvidere er visionen, at borgere så vidt muligt selv kan vælge, hvor han/hun geografisk ønsker at deltage på en patientuddannelse. Ansvar for kommunikation og formidling Det vil være den enkelte kommunes ansvar at udarbejde informationsmateriale, der beskriver patientuddannelsens konkrete udformning lokalt. KKR vil være ansvarlig for at have overblik over, hvilke patientuddannelser der udbydes i regionen. Det skal afklares, om andre formidlingskanaler (f.eks. Helbredsprofilen) kan anvendes til at udbrede kendskabet til patientuddannelser. De involverede parter forpligter sig desuden til at arbejde med tiltag for at sikre, at den læring, som patienten opnår gennem forløbet, fastholdes og kommer patienten til nytte på længere sigt. Denne vinkel kan f.eks. tænkes ind i samarbejde med patientforeninger. Monitorering, evaluering og effektmåling af patientuddannelserne Der skal udvikles en fælles evalueringsmetode, som skal være med til at kvalitetssikre patientuddannelserne. En vigtig del af kvalitetssikringen er monitorering, og regionen vil i samarbejde med kommunerne trække på eksisterende erfaringer og indgå i et samarbejde med f.eks. andre regioner, som gennem flere år har været i færd med at udvikle databaser til dette. Evalueringsmetoden skal kunne evaluere det enkelte forløb i forhold til kvantitative data, såvel som deltagernes subjektive oplevelse af forløbet (kvalitative data). Endvidere skal det være muligt at monitorere effekten af patientuddannelserne over tid. Evalueringsmodellen skal desuden give mulighed for at tilføje afvigelser fra de fælles patientuddannelser og kommunernes egne patientuddannelser, således at der er mulighed for at monitorere effekten af både fælles og lokale patientuddannelser. Dette vil give mulighed for at udvælge og implementere den form og det indhold, der synes at have den største effekt. Tidsplan halvår 2. halvår Afprøvning af 1. generation fælles patientuddannelser Udvælgelse og forberedelse af implementering af evalueringsmetode Uddannelse i sundhedspædagogik (7 hold) Der indhentes undervisningsmaterialer fra de kommuner, som afprøver 1. generations fælles patientuddannelser. Disse undervisningsmaterialer uploades til: Udvælgelse og nedsættelse af udviklingsgrupper for hver diagnosegruppe. 6

7 halvår 2. halvår Revision af 1. generation fælles patientuddannelser, Udvikling og udarbejdelse af 2. generations fælles patientuddannelser. Implementering af 2. generations fælles patientuddannelser. Implementering af evalueringsmetode Uddannelse i sundhedspædagogik (2 hold) Der oprettes eventuelt en oversigt over undervisere med specialist kompetencer på 7

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver?

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? 20. oktober 2009 v/ Helle Nyborg Rasmussen, sundhedschef Formål og mål for Hjerterehabilitering på tværs i Kolding (I) Formål Udvikle og implementere

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse Baggrund Region Sjælland og regionens kommuner afprøver og implementerer i disse år en række tiltag, som skal forbedre behandlingen af mennesker med kroniske

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet 2014 Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet - kort fortalt Livsstilsværkstedet henvender sig til de borgere i Egedal Kommune, der har behov for eller ønsker

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg Hjælp til en lettere hverdag KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom Center for Sundhed og Omsorg Har du KOL, type 2 diabetes, kræft eller hjertesygdom? I Helsingør Rehabilitering og Træningscenter får

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere