Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Multi Manager Invest"

Transkript

1 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock) Health Care Akk. (BlackRock) Teknologi (MFS International) Teknologi Akk. (MFS International) Pacific (Fidelity) Pacific Akk. (Fidelity) Offentliggjort den 29. november 2011

2

3 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, samt at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer. København, den 28. november 2011 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Kjeld Øberg Bjørn Bogason Kim Høibye Erik Højberg Nielsen

4

5 INDHOLD Foreningen... 1 Navn og adresse...1 Registreringsnumre...1 Stiftelse...1 Formål...1 Vedtægter og årsrapporter...1 Formue...1 Afdeling USA (RCM)... 2 Afdeling USA Akk. (RCM)... 4 Afdeling Europa (BlackRock)... 5 Afdeling Europa Akk. (BlackRock)... 7 Afdeling Japan (AllianceBernstein)... 9 Afdeling Japan Akk. (AllianceBernstein) Afdeling Health Care (BlackRock) Afdeling Health Care Akk. (BlackRock) Afdeling Teknologi (MFS International) Afdeling Teknologi Akk. (MFS International) Afdeling Pacific (Fidelity) Afdeling Pacific Akk. (Fidelity) Foreningsandele, tegning og indløsning Tegningssted Navnenotering Løbende emission Emissionsomkostninger Flytning/ombytning Indløsning Kursoplysning Negotiabilitet og omsættelighed Stemmeret Rettigheder Opløsning Lån Væsentlige aftaler og omkostninger Depotselskab SRI-rådgivning Investeringsforvaltning Offentlige myndigheder Samlede administrationsomkostninger... 29

6

7 Foreningen Navn og adresse Investeringsforeningen Multi Manager Invest c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Registreringsnumre Reg. nr. i Finanstilsynet: CVR nr.: Stiftelse Investeringsforeningen Multi Manager Invest er stiftet den 30. september 2005 og omfatter følgende afdelinger: Afdeling USA (SE nr ) Afdeling USA Akk. (SE nr ) Afdeling Europa (SE nr ) Afdeling Europa Akk. (SE nr ) Afdeling Japan (SE nr ) Afdeling Japan Akk. (SE nr ) Afdeling Health Care (SE nr ) Afdeling Health Care Akk. (SE nr ) Afdeling Teknologi (SE nr ) Afdeling Teknologi Akk. (SE nr ) Afdeling Pacific (SE nr ) Afdeling Pacific Akk. (SE nr ) Afdeling Nye obligationsmarkeder lokal valuta (SE nr ) Afdeling Nye obligationsmarkeder lokal valuta Akk. (SE nr ) Afdeling Nye Aktiemarkeder (SE nr ) Afdeling Nye Aktiemarkeder Akk. (SE nr ) Afdeling Virksomhedsobligationer (SE nr ) Formål Ifølge vedtægterne er foreningens formål at modtage midler fra offentligheden, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Vedtægter og årsrapporter Foreningens vedtægter er en integreret del af dette prospekt og vedlagt som bilag. Foreningens årsrapport aflægges i henhold til Finanstilsynets gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapporter og delårsrapporter vil blive sendt til de navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom. Vedtægter, årsrapporter og delårsrapporter udleveres på forlangende hos foreningen eller kan hentes på foreningens hjemmeside multimanagerinvest.dk. Midlerne i hver afdeling administreres og regnskabsføres adskilt. Der aflægges særskilt regnskab for hver afdeling. De administrationsomkostninger, der ikke direkte kan henføres til den enkelte afdeling, fordeles mellem afdelingerne efter vedtægternes regler herom. Formue Foreningens samlede formue udgjorde kr mio. ultimo juni Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt 1

8 Afdeling USA (RCM) RCM Capital Management LLC rådgiver foreningens investeringsforvaltningsselskab om investeringer i afdelingen. Beslutning om etablering Afdeling USA blev besluttet etableret på foreningens stiftende generalforsamling den 30. september Formue Afdelingens formue udgjorde ultimo juni 2011 kr mio. Investeringsområde Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere i aktier udstedt af amerikanske selskaber eller optaget til handel på et amerikansk reguleret marked. Investeringer kan fortages i aktier optaget til handel på regulerede markeder, der er medlem af World Federation of Exchanges. Endvidere kan afdelingen investere i aktier udstedt af amerikanske selskaber, der er handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen må investere indtil 10% af sin formue i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen opfylder aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. Afdelingens investeringer er underlagt foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis, herunder foretage udlån af værdipapirer, i henhold til Finanstilsynets retningslinier, samt under iagttagelse af restriktionerne i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. Afkast og benchmark Afdelingens afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående Afkast i % 4,0-1,7-35,6 14,3 22,9 1 Dækker perioden 8. maj december Afdelingens benchmark er S&P 500 inkl. udbytte i kr. Benchmarkets afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående S&P Afkast i % 3,2-4,8-33,9 22,5 23,2 Det bemærkes, at der fra det historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Investering i afdelingen indebærer en risiko for tab som ved enhver anden investering. Medlemmet skal være opmærksomt på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som et indskud på en bankbog. Risikoen ved investering i afdelingen anses som høj, da afdelingen investerer i aktier. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikogruppe, forventes afdelingen at ligge i risikogruppe 6. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingen. Nedenfor er anført risikofaktorer, der i mere eller mindre grad kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. Den anførte liste af risikofaktorer må ikke opfattes som værende udtømmende. Risiko i aktiemarkedet Kursudviklingen i aktiemarkederne kan svinge meget, og kursværdien kan falde hurtigt og betydeligt. Udsvingene kan skyldes politiske eller reguleringsmæssige forhold, eller være en konsekvens af sektormæssige, regionale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Derudover vil afdelingen være eksponeret til selskabsspecifikke forhold, da afdelingen kan investere op til 10% af afdelingens formue i ét selskab. Valutakursrisiko Da afdelingen ikke kurssikrer positioner i udenlandsk valuta, vil afdelingen være eksponeret til en valutakursrisiko. Kursrisikoen i USD anses for at have betydning for afkastudviklingen i afdelingen. Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. Afdelingens risikoprofil søges fastholdt gennem en passende spredning af afdelingens investeringer på selskaber indenfor lovgivningens og vedtægternes rammer. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. 2 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt

9 For private investorer henvender afdelingen sig primært til investeringer med frie midler. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbeviserne. Investering i afdelingen er derfor alene et element i langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af investeringsbeviserne kan vente til at kursen er gunstig. Udlodning Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbetales til medlemmerne efter vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang indhentes hos foreningen. For mere detaljeret information henvises dog til medlemmernes egne skatterådgivere. Fondskode/ISIN Afdelingen er registeret i VP Securities A/S med følgende fondskode/isin: DK Optagelse til handel på reguleret marked Andele i afdelingen er optaget til handel på Markedsplads for investeringsbeviser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med Ligningslovens 16C. Hvis udlodningen udgør mindre end 1% af bevisets pålydende, foretages ingen udlodning. Udlodning i afdelingen for de seneste 5 år fremgår nedenfor: i %/kr. pr. andel - 2,00 1,25 0,00 0,00 De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP Securities A/S. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra afdelingen, p.t. 28%. Skatte- og afgiftsregler Afdelingen er ikke selvstændigt skattepligtig, eftersom afdelingen er udloddende. For frie midler investeret i afdelingen beskattes afkastet hos medlemmerne i hovedtræk efter samme regler, som ved direkte investering i værdipapirer. Beskatning af udbytte sker herefter i medfør af person- eller selskabsskatteloven, mens beskatning af gevinster eller tab ved afståelse af andele i afdelingen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Foreningen specificerer udlodning af udbytte i relevante kategorier for indkomst for frie midler. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra aktiebaserede afdelinger. For pensionsmidler sker beskatningen i medfør af lov om pensionsafkastbeskatning. Foreningen henvender sig p.t. ikke til udenlandske investorer. Foreningen meddeler derfor ikke oplysninger om foreningens afdelinger, herunder løbende renteindtægter til betalende agenter i udlandet jf. EU s renteskattedirektiv. Konsekvensen er, at medlemmer med depot i pengeinstitutter i Belgien, Luxembourg, Schweiz og Østrig vil blive pålagt en renteskat på afkastet af afdelingens andele, der kan gøre ejerskabet skattemæssigt uhensigtsmæssigt i forhold til andre investeringer. Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt 3

10 Afdeling USA Akk. (RCM) RCM Capital Management LLC rådgiver foreningens investeringsforvaltningsselskab om investeringer i afdelingen. Beslutning om etablering Afdeling USA Akk. blev besluttet etableret på bestyrelsens møde den 10. marts Formue Afdelingens formue udgjorde ultimo juni 2011 kr mio. Investeringsområde Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere i aktier udstedt af amerikanske selskaber eller optaget til handel på et amerikansk reguleret marked. Investeringer kan fortages i aktier optaget til handel på regulerede markeder, der er medlem af World Federation of Exchanges. Endvidere kan afdelingen investere i aktier udstedt af amerikanske selskaber, der er handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen må investere indtil 10% af sin formue i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingens investeringer er underlagt foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis, herunder foretage udlån af værdipapirer i henhold til Finanstilsynets retningslinier. Afkast/Benchmark Afdelingens afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående Afkast i % 2,2-2,3-34,1 14,2 22,6 Afdelingens benchmark er S&P 500 inkl. udbytte i kr. Benchmarkets afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående S&P Afkast i % 3,2-4,8-33,9 22,5 23,2 Det bemærkes, at der fra det historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Investering i afdelingen indebærer en risiko for tab som ved enhver anden investering. Medlemmet skal være opmærksomt på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som et indskud på en bankbog. Risikoen ved investering i afdelingen anses som høj, da afdelingen investerer i aktier. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikogruppe, forventes afdelingen at ligge i risikogruppe 6. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingen. Nedenfor er anført risikofaktorer, der i mere eller mindre grad kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. Den anførte liste af risikofaktorer må ikke opfattes som værende udtømmende. Risiko i aktiemarkedet Kursudviklingen i aktiemarkederne kan svinge meget, og kursværdien kan falde hurtigt og betydeligt. Udsvingene kan skyldes politiske eller reguleringsmæssige forhold, eller være en konsekvens af sektormæssige, regionale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Derudover vil afdelingen være eksponeret til selskabsspecifikke forhold, da afdelingen kan investere op til 10% af afdelingens formue i ét selskab. Valutakursrisiko Da afdelingen ikke kurssikrer positioner i udenlandsk valuta, vil afdelingen være eksponeret til en valutakursrisiko. Kursrisikoen i USD anses for at have betydning for afkastudviklingen i afdelingen. Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. Afdelingens risikoprofil søges fastholdt gennem en passende spredning af afdelingens investeringer på selskaber indenfor lovgivningens og vedtægternes rammer. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. 2 Regnskabsperioden dækker perioden fra 8. maj 31. december Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt

11 For private investorer henvender afdelingen sig primært til pensionsmidler, samt frie midler, hvor investor har negativ kapitalindkomst. Endvidere kan midler i virksomhedsordninger anvendes. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbeviserne. Investering i afdelingen er derfor alene et element i langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af investeringsbeviserne kan vente til at kursen er gunstig. Afdelingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er mange år til, at udbetalingen skal finde sted. Udlodning Da afdelingen er akkumulerende vil der ikke ske nogen udlodning, idet nettooverskuddet henlægges til forøgelse af afdelingens formue. Skatte- og afgiftsregler Skatte- og afgiftsregler for foreningen: Afdelingen er som udgangspunkt ikke skattepligtig, da den er akkumulerende og bevisudstedende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Dog beskattes udbytte modtaget fra danske selskaber med 15%, jf. samme bestemmelse. Skatte- og afgiftsregler for medlemmerne: Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for eventuelt tab. Beskatningen sker for medlemmer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. Er der tale om midler under virksomhedsordningen, sker beskatningen ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen. Er der tale om pensionsmidler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang indhentes hos foreningen eller findes på foreningens hjemmeside. For mere detaljeret information henvises dog til medlemmernes egne skatterådgivere. Fondskode/ISIN Afdelingen er registeret i VP Securities A/S med følgende fondskode/isin: DK Optagelse til handel på reguleret marked Andele i afdelingen er optaget til handel på Markedsplads for investeringsbeviser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdeling Europa (BlackRock) BlackRock rådgiver foreningens investeringsforvaltningsselskab om investeringer i afdelingen. Beslutning om etablering Afdeling Europa blev besluttet etableret på foreningens stiftende generalforsamling den 30. september Formue Afdelingens formue udgjorde ultimo juni 2011 kr.602,3 mio. Investeringsområde Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer i aktier udstedt af europæiske selskaber eller optaget til handel på et europæisk reguleret marked. Investering kan foretages i aktier optaget til handel på regulerede markeder eller handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentlig. Endvidere kan afdelingen investere i aktier udstedt af europæiske selskaber optaget til handel på andre regulerede markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges eller Full Member eller Associate Member of FESE i det omfang aktierne måtte være optaget til handel på disse markeder. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen opfylder aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. Afdelingens investeringer er underlagt foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis, herunder foretage udlån af værdipapirer. i henhold til Finanstilsynets retningslinier, samt under iagttagelse af restriktionerne i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. Afkast/Benchmark Afdelingens afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående Afkast i % 6,8-1,2-46,9 22,1 12,7 Afdelingens benchmark er MSCI Europe inkl. udbytte i kr. Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt 5

12 Benchmarkets afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående MSCI Europe Afkast i % 19,5 2,7-43,8 31,6 11,3 Det bemærkes, at der fra det historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Investering i afdelingen indebærer en risiko for tab som ved enhver anden investering. Medlemmet skal være opmærksomt på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som et indskud på en bankbog. Risikoen ved investering i afdelingen anses som høj, da afdelingen investerer i aktier. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikogruppe, forventes afdelingen at ligge i risikogruppe 6. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingen. Nedenfor er anført risikofaktorer, der i mere eller mindre grad kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. Den anførte liste af risikofaktorer må ikke opfattes som værende udtømmende. Risiko i aktiemarkedet Kursudviklingen i aktiemarkederne kan svinge meget, og kursværdien kan falde hurtigt og betydeligt. Udsvingene kan skyldes politiske eller reguleringsmæssige forhold, eller være en konsekvens af sektormæssige, regionale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Derudover vil afdelingen være eksponeret til selskabsspecifikke forhold, da afdelingen kan investere op til 10% af afdelingens formue i ét selskab. Valutakursrisiko Da afdelingen ikke kurssikrer positioner i udenlandsk valuta, vil afdelingen være eksponeret til en valutakursrisiko. Kursrisikoen i GBP og CHF anses for at have betydning for afkastudviklingen i afdelingen. Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. Afdelingens risikoprofil søges fastholdt gennem en passende spredning af afdelingens investeringer på selskaber indenfor lovgivningens og vedtægternes rammer. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. For private investorer henvender afdelingen sig primært til investeringer med frie midler. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbeviserne. Investering i afdelingen er derfor alene et element i langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af investeringsbeviserne kan vente til at kursen er gunstig. Afdelingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er mange år til, at udbetalingen skal finde sted. Udlodning Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbetales til medlemmerne efter vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling. Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med Ligningslovens 16C. Hvis udlodningen udgør mindre end 1% af bevisets pålydende, foretages ingen udlodning. Udlodning i afdelingen for de seneste 5 år fremgår nedenfor: i %/kr. pr. andel 1,00 3,25 2,00 1,00 0,00 De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP Securities A/S. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra afdelingen, p.t. 28%. Skatte- og afgiftsregler Afdelingen er ikke selvstændigt skattepligtig, eftersom afdelingen er udloddende. For frie midler investeret i afdelingen beskattes afkastet hos medlemmerne i hovedtræk efter samme regler, som ved direkte investering i værdipapirer. Beskatning af udbytte sker herefter i medfør af person- eller selskabsskatteloven, mens beskatning af gevinster eller tab ved afståelse af andele i afdelingen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Foreningen specificerer udlodning af udbytte i relevante kategorier for indkomst for frie midler. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra aktiebaserede afdelinger. For pensionsmidler sker beskatningen i medfør af lov om pensionsafkastbeskatning. Foreningen henvender sig p.t. ikke til udenlandske investorer. Foreningen meddeler derfor ikke oplysninger om foreningens afdelinger, herunder løbende renteindtægter til betalende agenter i udlandet jf. EU s renteskattedirektiv. Konsekvensen er, at medlemmer med 6 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt

13 depot i pengeinstitutter i Belgien, Luxembourg, Schweiz og Østrig vil blive pålagt en renteskat på afkastet af afdelingens andele, der kan gøre ejerskabet skattemæssigt uhensigtsmæssigt i forhold til andre investeringer. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang indhentes hos foreningen. For mere detaljeret information henvises dog til medlemmernes egne skatterådgivere. Fondskode/ISIN Afdelingen er registeret i VP Securities A/S med følgende fondskode/isin: DK Optagelse til handel på reguleret marked Andele i afdelingen er optaget til handel på Markedsplads for investeringsbeviser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdeling Europa Akk. (BlackRock) BlackRock rådgiver foreningens investeringsforvaltningsselskab om investeringer i afdelingen. Beslutning om etablering Afdeling Europa Akk. blev besluttet etableret bestyrelsens møde den 16. januar Formue Afdelingens formue udgjorde ultimo juni 2011 kr mio. Investeringsområde Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer i aktier udstedt af europæiske selskaber eller optaget til handel på et europæisk reguleret marked. Investering kan foretages i aktier optaget til handel på regulerede markeder eller handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentlig. Endvidere kan afdelingen investere i aktier udstedt af europæiske selskaber optaget til handel på andre regulerede markeder, er medlem af World Federation of Exchanges eller Full Member eller Associate Member of FESE i det omfang aktier måtte være optaget til handel på disse markeder. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens investeringer er underlagt foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis, herunder foretage udlån af værdipapirer i henhold til Finanstilsynets retningslinier. Afkast/Benchmark Afdelingens afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående Afkast Afkast i % 6,8-0,9-47,5 22,6 12,8 Afdelingens benchmark er MSCI Europe inkl. udbytte i kr. 3 Dækker perioden 8. maj december Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt 7

14 Benchmarkets afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående MSCI Europe Afkast i % 19,5 2,7-43,8 31,6 11,3 Det bemærkes, at der fra det historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Investering i afdelingen indebærer en risiko for tab som ved enhver anden investering. Medlemmet skal være opmærksomt på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som et indskud på en bankbog. Risikoen ved investering i afdelingen anses som høj, da afdelingen investerer i aktier. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikogruppe, forventes afdelingen at ligge i risikogruppe 6. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingen. Nedenfor er anført risikofaktorer, der i mere eller mindre grad kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. Den anførte liste af risikofaktorer må ikke opfattes som værende udtømmende. Risiko i aktiemarkedet Kursudviklingen i aktiemarkederne kan svinge meget, og kursværdien kan falde hurtigt og betydeligt. Udsvingene kan skyldes politiske eller reguleringsmæssige forhold, eller være en konsekvens af sektormæssige, regionale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Derudover vil afdelingen være eksponeret til selskabsspecifikke forhold, da afdelingen kan investere op til 10% af afdelingens formue i ét selskab. Valutakursrisiko Da afdelingen ikke kurssikrer positioner i udenlandsk valuta, vil afdelingen være eksponeret til en valutakursrisiko. Kursrisikoen i EUR anses for at have betydning for afkastudviklingen i afdelingen. Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. Afdelingens risikoprofil søges fastholdt gennem en passende spredning af afdelingens investeringer på selskaber indenfor lovgivningens og vedtægternes rammer. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. For private investorer henvender afdelingen sig primært til pensionsmidler samt frie midler, hvor investor har negativ kapitalindkomst. Endvidere kan midler i virksomhedsordninger anvendes. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbeviserne. Investering i afdelingen er derfor alene et element i langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af investeringsbeviserne kan vende til at kursen er gunstig. Afdelingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er mange år til, at udbetalingen skal finde sted. Udlodning Da afdelingen er akkumulerende vil der ikke ske nogen udlodning, idet nettooverskuddet henlægges til forøgelse af afdelingens formue. Skatte- og afgiftsregler Skatte- og afgiftsregler for foreningen: Afdelingen er som udgangspunkt ikke skattepligtig, da den er akkumulerende og bevisudstedende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Dog beskattes udbytte modtaget fra danske selskaber med 15%, jf. samme bestemmelse. Skatte- og afgiftsregler for medlemmerne: Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for eventuelt tab. Beskatningen sker for medlemmer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. Er der tale om midler under virksomhedsordningen, sker beskatningen ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen.er der tale om pensionsmidler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang indhentes hos foreningen eller findes på foreningens hjemmeside. For mere detaljeret information henvises dog til medlemmernes egne skatterådgivere. Fondskode/ISIN Afdelingen er registeret i VP Securities A/S med følgende fondskode/isin: DK Optagelse til handel på reguleret marked Andele i afdelingen er optaget til handel på Markedsplads for investeringsbeviser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 8 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt

15 Afdeling Japan (AllianceBernstein) AllianceBernstein rådgiver foreningens investeringsforvaltningsselskab om investeringer i afdelingen. Beslutning om etablering Afdeling Japan blev besluttet etableret på bestyrelsens møde den 16. januar Formue Afdelingens formue udgjorde ultimo juni 2011 kr. 172 mio. Investeringsområde Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v.. Afdelingen investerer i aktier udstedt af japanske selskaber eller optaget til handel på et japansk reguleret marked. Investering kan foretages i aktier optaget til handel på regulerede markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges. Endvidere kan afdelingen investere i aktier udstedt af japanske selskaber, der er handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen opfylder aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. Afdelingens investeringer er underlagt foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis, herunder foretaget udlån af værdipapirer i henhold til Finanstilsynets retningslinier, samt under iagttagelse af restriktionerne i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. Afkast/Benchmark Afdelingens afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående Afkast i % -11,6-13,1-35,6 8,3 20,6 Afdelingens benchmark er TOPIX inkl. udbytte i kr. Benchmarkets afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående TOPIX Afkast i % -8,8-14,5-22,6 8,3 24,1 Det bemærkes, at der fra det historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Investering i afdelingen indebærer en risiko for tab som ved enhver anden investering. Medlemmet skal være opmærksomt på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som et indskud på en bankbog. Risikoen ved investering i afdelingen anses som høj, da afdelingen investerer i aktier. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikogruppe, forventes afdelingen at ligge i risikogruppe 6. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingen. Nedenfor er anført risikofaktorer, der i mere eller mindre grad kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. Den anførte liste af risikofaktorer må ikke opfattes som værende udtømmende. Risiko i aktiemarkedet Kursudviklingen i aktiemarkederne kan svinge meget, og kursværdien kan falde hurtigt og betydeligt. Udsvingene kan skyldes politiske eller reguleringsmæssige forhold, eller være en konsekvens af sektormæssige, regionale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Derudover vil afdelingen være eksponeret til selskabsspecifikke forhold, da afdelingen kan investere op til 10% af afdelingens formue i ét selskab. Valutakursrisiko Da afdelingen ikke kurssikrer positioner i udenlandsk valuta, vil afdelingen være eksponeret til en valutakursrisiko. Kursrisikoen i JPY anses for at have betydning for afkastudviklingen i afdelingen. Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. Afdelingens risikoprofil søges fastholdt gennem en passende spredning af afdelingens investeringer på selskaber indenfor lovgivningens og vedtægternes rammer. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke 4 Regnskabsåret dækker perioden 8. maj 31. december 2006 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt 9

16 have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. For private investorer henvender afdelingen sig primært til investeringer med frie midler. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbeviserne. Investering i afdelingen er derfor alene et element i langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af investeringsbeviserne kan vente til at kursen er gunstig. Udlodning Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbetales til medlemmerne efter vedtagelse på den årlige ordinære generalforsamling. kan gøre ejerskabet skattemæssigt uhensigtsmæssigt i forhold til andre investeringer. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang indhentes hos foreningen. For mere detaljeret information henvises dog til medlemmernes egne skatterådgivere. Fondskode/ISIN Afdelingen er registeret i VP Securities A/S med følgende fondskode/isin: DK Optagelse til handel på reguleret marked Andele i afdelingen er optaget til handel på Markedsplads for investeringsbeviser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med Ligningslovens 16C. Hvis udlodningen udgør mindre end 1% af bevisets pålydende, foretages ingen udlodning. Udlodning i afdelingen for de seneste 5 år fremgår nedenfor: i %/kr. pr. andel 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via Securities A/S. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra afdelingen, p.t. 28%. Skatte- og afgiftsregler Afdelingen er ikke selvstændigt skattepligtig, eftersom afdelingen er udloddende. For frie midler investeret i afdelingen beskattes afkastet hos medlemmerne i hovedtræk efter samme regler, som ved direkte investering i værdipapirer. Beskatning af udbytte sker herefter i medfør af person- eller selskabsskatteloven, mens beskatning af gevinster eller tab ved afståelse af andele i afdelingen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Foreningen specificerer udlodning af udbytte i relevante kategorier for indkomst for frie midler. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra aktiebaserede afdelinger. For pensionsmidler sker beskatningen i medfør af lov om pensionsafkastbeskatning. Foreningen henvender sig p.t. ikke til udenlandske investorer. Foreningen meddeler derfor ikke oplysninger om foreningens afdelinger, herunder løbende renteindtægter til betalende agenter i udlandet jf. EU s renteskattedirektiv. Konsekvensen er, at medlemmer med depot i pengeinstitutter i Belgien, Luxembourg, Schweiz og Østrig vil blive pålagt en renteskat på afkastet af afdelingens andele, der 10 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt

17 Afdeling Japan Akk. (AllianceBernstein) AllianceBernstein rådgiver foreningens investeringsforvaltningsselskab om investeringer i afdelingen. Beslutning om etablering Afdeling Japan Akk. blev besluttet etableret bestyrelsens møde den 16. januar Formue Afdelingens formue udgjorde ultimo juni 2011 kr. 393,3 mio. Investeringsområde Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v.. Afdelingen investerer i aktier udstedt af japanske selskaber eller optaget til handel på et japansk reguleret marked. Investering kan foretages i aktier optaget til handel regulerede markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges. Endvidere kan afdelingen investere i aktier udstedt af japanske selskaber, der er handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingens investeringer er underlagt foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis, herunder foretage udlån af værdipapirer, i henhold til Finanstilsynets retningslinier. Afkast/Benchmark Afdelingens afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående Afkast i % -12,4-13,3-35,7 8,1 21,7 Afdelingens benchmark er TOPIX inkl. udbytte i kr. Benchmarkets afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående TOPIX Afkast i % -8,8-14,5-22,6 8,3 24,1 Det bemærkes, at der fra det historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Investering i afdelingen indebærer en risiko for tab som ved enhver anden investering. Medlemmet skal være opmærksomt på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som et indskud på en bankbog. Risikoen ved investering i afdelingen anses som høj, da afdelingen investerer i aktier. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikogruppe, forventes afdelingen at ligge i risikogruppe 6. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingen. Nedenfor er anført risikofaktorer, der i mere eller mindre grad kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. Den anførte liste af risikofaktorer må ikke opfattes som værende udtømmende. Risiko i aktiemarkedet Kursudviklingen i aktiemarkederne kan svinge meget, og kursværdien kan falde hurtigt og betydeligt. Udsvingene kan skyldes politiske eller reguleringsmæssige forhold, eller være en konsekvens af sektormæssige, regionale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Derudover vil afdelingen være eksponeret til selskabsspecifikke forhold, da afdelingen kan investere op til 10% af afdelingens formue i ét selskab. Valutakursrisiko Da afdelingen ikke kurssikrer positioner i udenlandsk valuta, vil afdelingen være eksponeret til en valutakursrisiko. Kursrisikoen i JPY anses for at have betydning for afkastudviklingen i afdelingen. Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. Afdelingens risikoprofil søges fastholdt gennem en passende spredning af afdelingens investeringer på selskaber indenfor lovgivningens og vedtægternes rammer. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. 5 Regnskabsåret dækker perioden 8. maj 31. december 2006 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt 11

18 For private investorer henvender afdelingen sig primært til pensionsmidler samt frie midler, hvor investor har negativ kapitalindkomst. Endvidere kan midler i virksomhedsordninger anvendes. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbeviserne. Investering i afdelingen er derfor alene et element i langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af investeringsbeviserne kan vente til at kursen er gunstig. Afdelingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er mange år til, at udbetalingen skal finde sted. Udlodning Da afdelingen er akkumulerende vil der ikke ske nogen udlodning, idet nettooverskuddet henlægges til forøgelse af afdelingens formue. Skatte- og afgiftsregler Skatte- og afgiftsregler for foreningen: Afdelingen er som udgangspunkt ikke skattepligtig, da den er akkumulerende og bevisudstedende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Dog beskattes udbytte modtaget fra danske selskaber med 15%, jf. samme bestemmelse. Skatte- og afgiftsregler for medlemmerne: Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for eventuelt tab. Beskatningen sker for medlemmer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. Er der tale om midler under virksomhedsordningen, sker beskatningen ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen. Er der tale om pensionsmidler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang indhentes hos foreningen eller findes på foreningens hjemmeside. For mere detaljeret information henvises dog til medlemmernes egne skatterådgivere. Fondskode/ISIN Afdelingen er registeret i VP Securities A/S med følgende fondskode/isin: DK Optagelse til handel på reguleret marked Andele i afdelingen er optaget til handel på Markedsplads for investeringsbeviser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdeling Health Care (BlackRock) BlackRock rådgiver foreningens investeringsforvaltningsselskab om investeringer i afdelingen. Beslutning om etablering Afdeling Health Care blev besluttet etableret på bestyrelsens møde den 27. april Formue Afdelingens formue udgjorde ultimo juni 2011 kr. 232,1 mio. Investeringsområde Afdelingen anbringer sine midler i overensstemmelse med kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer globalt i aktier udstedt af selskaber, hvis virksomhed er inden for eller har relation til sundhedssektoren. Investeringer kan foretages i aktier optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen opfylder aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. Afdelingens investeringer er underlagt foreningens generelle politik for bæredygtige investeringer. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis, herunder foretage udlån af værdipapirer i henhold til Finanstilsynets retningslinier, samt under iagttagelse af restriktionerne i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. Afkast/Benchmark Afdelingens afkast siden start fremgår af nedenstående Afkast i % 2,9-17,6 21,6 12,8 6 Dækker perioden 25. juni 31. december Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt

19 Afdelingens benchmark er MSCI Health Care inkl. udbytte i kr. Benchmarkets afkast for de seneste 5 år fremgår af nedenstående MSCI Health Care Afkast i % -1,6% -6,4% -17,6 21,6 9,7 Det bemærkes, at der fra det historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Investering i afdelingen indebærer en risiko for tab som ved enhver anden investering. Medlemmet skal være opmærksomt på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som et indskud på en bankbog. Risikoen ved investering i afdelingen anses som høj, da afdelingen investerer i aktier. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikogruppe, forventes afdelingen at ligge i risikogruppe 6. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingen. Nedenfor er anført risikofaktorer, der i mere eller mindre grad kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. Den anførte liste af risikofaktorer må ikke opfattes som værende udtømmende. Risiko i aktiemarkedet Kursudviklingen i aktiemarkederne kan svinge meget, og kursværdien kan falde hurtigt og betydeligt. Udsvingene kan skyldes politiske eller reguleringsmæssige forhold, eller være en konsekvens af sektormæssige, regionale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Derudover vil afdelingen være eksponeret til selskabsspecifikke forhold, da afdelingen kan investere op til 10% af afdelingens formue i ét selskab. Sektorrisiko Da afdelingen alene investerer i én sektor, vil afdelingen være afhængig af række risici relateret til sundhedssektoren, herunder politisk regulering. Valutakursrisiko Da afdelingen ikke kurssikrer positioner i udenlandsk valuta, vil afdelingen være eksponeret til en valutakursrisiko. Kursrisikoen i især USD, GBP, CHF og JPY anses for at have betydning for afkastudviklingen i afdelingen. Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. Afdelingens risikoprofil søges fastholdt gennem en passende spredning af afdelingens investeringer på selskaber indenfor lovgivningens og vedtægternes rammer. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. For private investorer henvender afdelingen sig primært til investeringer med frie midler, men kan tillige indgå i pensionsinvesteringer. Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvikling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsforeningsandelene. Investering i afdeling Health Care er derfor alene et element i en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af investeringsandelene kan vente til, at kursen er gunstig. Afdelingen er egnet som en del af en portefølje, hvor der er mange år til før investeringen skal realiseres. Udlodning Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbetales til medlemmerne efter vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling. Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med Ligningslovens 16C. Hvis udlodningen udgør mindre end 1% af bevisets pålydende, foretages ingen udlodning. De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP Securities A/S. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra afdelingen, p.t. 28%. Udlodning i afdelingen siden start fremgår nedenfor: i %/kr. pr. andel - 0,00 0,00 7,00 Skatte- og afgiftsregler Afdelingen er ikke selvstændigt skattepligtig, eftersom afdelingen er udloddende. For frie midler investeret i afdelingen beskattes afkastet hos medlemmerne i hovedtræk efter samme regler, som ved direkte investering i værdipapirer. Beskatning af udbytte sker herefter i medfør af person- eller selskabsskatteloven, mens beskatning af gevinster eller tab ved afståelse af andele i afdelingen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Foreningen specificerer udlodning af udbytte i relevante kategorier for indkomst for frie midler. Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt 13

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktier Danske

Læs mere

Offentliggjort 26. november 2007

Offentliggjort 26. november 2007 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Korte obligationer Korte obligationer (Pension) Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer (Pension) Lange obligation Akk.

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

AMBER Nordic Alpha. AMBER Energy Alpha

AMBER Nordic Alpha. AMBER Energy Alpha AMBER Nordic Alpha OG AMBER Energy Alpha Fuldstændigt prospekt Offentliggjort den 15. september 2009 INVESTERINGSFORENINGEN INVESTIN Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Formuepleje Optimum KL Afdeling Formuepleje LimiTTellus KL Afdeling Globale Aktier KL Afdeling Forbrugsaktier KL Prospekt Offentliggjort den 26. august 2014

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt Afdeling Nye Aktiemarkeder Akk. (Wells Capital Management Incorporated) Offentliggjort den 29. november 2011 Afd li USA Udsteders erklæring Vi erklærer

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen H P I nvest

Investeringsforeningen H P I nvest Investeringsforeningen H P I nvest Afdelingerne Korte Danske Obligationer Lange Danske Obligationer og Danske Obligationer Akk. Prospekt Offentliggjort den 1. september 2016 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingerne: Danske Aktier KL. Globale Aktier KL. Globale Aktier Akk.

Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingerne: Danske Aktier KL. Globale Aktier KL. Globale Aktier Akk. Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest Afdelingerne: Danske Aktier KL Globale Aktier KL Globale Aktier Akk. Offentliggjort den 11. december 2017 Investoroplysning i henhold til 62 i lov om

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt Afdeling Nye Aktiemarkeder Akk. (Wells Capital Management Incorporated) Offentliggjort den 7. juni 2011 Afd li USA Udsteders erklæring

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest

Specialforeningen BLS Invest Specialforeningen BLS Invest Afdelingerne Danske Aktier og Globale Aktier Prospekt Offentliggjort den 5. september 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest

Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest Afdeling Balance Mellem Akk. (Pension) Afdeling Balance Lang Akk. (Pension) Offentliggjort den 7. september 2007 1 Udsteders erklæring Vi erklærer herved,

Læs mere

Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier. Offentliggjort 2. februar 2009

Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier. Offentliggjort 2. februar 2009 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier Offentliggjort 2. februar 2009 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Globale aktier Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt Afdeling Nye obligationsmarkeder lokal valuta Akk. (Investec Asset Management Limited) Offentliggjort den 26. oktober 2010 Afdeling USA

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 13, stk. 2 blev afholdt i København,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 13, stk. 2 blev afholdt i København, Den 14. april 2010 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest, CVR nr. 29 13 86 13, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 47, 1560 København V. Dagsordenen var

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Global High Yield Bonds Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Formuepleje

Investeringsforeningen Formuepleje Investeringsforeningen Formuepleje Afdeling Optimum Afdeling LimiTTellus Afdeling Globale Aktier Afdeling Forbrugsaktier Prospekt Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Prospektet omfatter afdelingerne:

Prospektet omfatter afdelingerne: Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske aktier Danske aktier Akk. Globale aktier Formuesikring Akk. Europæiske Fokusaktier

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2013 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Danske Fokusaktier Offentliggjort den 25. august 2010

Danske Fokusaktier Offentliggjort den 25. august 2010 Danske Fokusaktier Offentliggjort den 25. august 2010 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012 Prospekt Afdeling Fokus Danske Aktier Offentliggjort den 29. juni 2012 Tegningssted: Banque Internationale á Luxembourg Bank Danmark A/S Grønningen 17 1270 København K Tlf. 33 46 11 00 Fax: 33 32 42 01

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret som følge af nye skatteregler. Vedtægterne ønskes

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 14 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnene: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Investeringsforeningen

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Februar 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest S.A.

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest S.A. Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest S.A. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere