AALBORG - FERSKENVEJ ORIENTERENDE JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR UDSTYKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG - FERSKENVEJ ORIENTERENDE JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR UDSTYKNING"

Transkript

1 OKTOER 2014 AALORG KOMMUNE TRAFIK OG VEJE AALORG - FERSKENVEJ ORIENTERENDE JORDUNDSUNDERSØGELSE FOR UDSTYKNING RAPPORT NR. 2

2 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk OKTOER 2014 AALORG KOMMUNE TRAFIK OG VEJE AALORG - FERSKENVEJ ORIENTERENDE JORDUNDSUNDERSØGELSE FOR UDSTYKNING RAPPORT NR. 2 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 3.0 UDGIVELSESDATO 21. oktober 2014 UDAREJDET CHLP KONTROLLERET PKM/KRLR GODKENDT PKM/KRLR

3 AALORG - FERSKENVEJ 3 INDHOLD 1 Undersøgelsens formål 7 2 Rapport version 7 3 Projekt 7 4 Tidligere undersøgelser 7 5 Mark- og laboratoriearbejde 7 6 Koter og koordinater 8 7 Jordbunds- og grundvandsforhold 8 8 Funderingsforhold Generelt Direkte fundering på intakte aflejringer Direkte fundering på indbygget sandfyld 14 9 Udførelse Tørholdelse af udgravning Udgravning 15 Geoteknik/vers 3/A docx

4 AALORG - FERSKENVEJ 4 10 Tilfyldning Supplerende undersøgelser Grøft Veje Afsluttende bemærkninger 17 ILAG Signaturer og definitioner A-1 Direkte fundering på indbygget sandfyld -1 oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring Geoteknik/vers 3/A docx

5 AALORG - FERSKENVEJ 5 oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring A oreprofil, boring oreprofil, boring Geoteknik/vers 3/A docx

6 AALORG - FERSKENVEJ 6 oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring oreprofil, boring G Situationsplan 1.40 Rapport, Orienterende jordbundsundersøgelse, GEO Geoteknik/vers 3/A docx

7 AALORG - FERSKENVEJ 7 1 Undersøgelsens formål For Aalborg kommune Trafik og Veje er der i marts 2014 udført en geoteknisk undersøgelse for en udstykning på Ferskenvej i Aalborg. Det er undersøgelsens formål at fremskaffe geologiske og geotekniske data i sådan et omfang, at de overordnet funderingsforhold kan afklares ved planlægning af den fremtidige bebyggelse. 2 Rapport version Der er tidligere fremsendt en version 1. Version 2 er en revision af version 1, hvor borenummerne er rettede, så de stemmer overens med husnummerne, og den tidligere udførte geoteknsike undersøgelse i udstykningen fra GEO, indgår som bilag i nærværende rapport. Version 3 er en revision af version 2, hvor boring 34 er tilføjet for grund nr. 34. Ligeledes er noten under tabel 2 udspecificeret. 3 Projekt Parcelbebyggelse forventes i makisimalt 2 plan uden kælder. Lokalplan foreskriver en bebyggelse på maksimal 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Sokkelkote er minimum kote +2,36 m (DVR90). En eksisterende grøft skal rørlægges. Forventet lægningsdybde på 1,5 á 2,5 m under terræn. Der skal etableres veje i udstykningen. 4 Tidligere undersøgelser Der er tidligere udført geotekniske undersøgelser i udstykningen: - Rapport 1, Dateret , GEO - sag: 30707, se bilag Mark- og laboratoriearbejde I perioden den marts 2014 er der udført 39 uforede, Ø 150 mm, geotekniske boringer, benævnt 2 4, 6 20, 22 33, og G 1, som er afsluttet 3,5 m under nuværende terræn (m u. t.), dog er G 1 ført til 5,0 m u.t. Geoteknik/vers 3/A docx

8 AALORG - FERSKENVEJ 8 Den 2. oktober 2014 er der udføret 1 stk. supplerende uforeret, Ø 150 mm, geotenisk boring, 34 til 4,0 m u.t. Afsætning af boringer og bestemmelse af de tilhørende terrænkoter er udført med GPS. oringernes placering fremgår af situationsplanen, bilag I boringerne er der registreret laggrænser og udtaget omrørte jordprøver, samt udført vingeforsøg til bestemmelse af de kohæsive jordarters vingestyrke i intakt og omrørt tilstand, henholdsvis c fv og c fvr. Der er installeret Ø 25 mm PVC-pejlerør med slidsefilter i boringerne, så vandspejlsniveauet kan holdes under observation. Der er pejlet i de nedsatte pejlerør den 27. marts 2014, hvilket er 8 dage efter borearbejdets afslutning. oring 34 er pejlet på boredagen, samt den 12. oktober 2014, hvilket er 10 dage efter borearbejdets afslutning. Jordprøverne er bedømt i overensstemmelse med Dansk Geoteknisk Forenings "Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse" af maj Jordprøvernes kalkindhold er vurderet med en 10 saltsyreopløsning. Det naturlige vandindhold, w, er bestemt på udvalgte jordprøver. Resultatet af ovenstående fremgår af boreprofilerne, bilag De i rapporten anvendte signaturer og definitioner fremgår af bilag A-1. 6 Koter og koordinater Alle koter refererer til Dansk Vertikal Reference 1990, DVR90. Terrænet ved boringerne er varierer mellem kote +1,5 m og +2,1 m, hvilket svarer til en højeforskel på 0,6 m. Alle koordinater refererer til System U32EUREF89. Terrænkoter og koordinater til boringerne fremgår af boreprofilerne. 7 Jordbunds- og grundvandsforhold I boringerne er der under 0,3 á 0,5 m muld truffet postglacialt ler og sand til 0,7 á 3,2 m's dybde med tørv samt tøve- og gytjeholdigt i boring 20, 24, 33, 35, Geoteknik/vers 3/A docx

9 AALORG - FERSKENVEJ 9 37, 39 og 41. Herunder er der fundet senglacialt ler og sand. I boring G 1 er der kun truffet postglaciale aflejeringer. I boring 34 er der under 0,4 m muld truffet senglacialt sand til 1,4 m's dybde. Herunder er der fundet senglacialt ler til boringens bund. Det kan ikke udelukkes, at der i de postglaciale aflejringer mellem borepunkterne helt regelløst og i vilkårlige dybder forekommer sætningsgivende aflejringer i form af tørv og gytje af varierende mægtigheder - jf. boring 20, 24, 33, 35, 37, 39 og 41. Efter vandspejlet har haft tid til at stabilisere sig i de nedsatte pejlerør, er der registreret de i Tabel 1 anførte vandspejl. Tabel 1: Vandspejlsmålinger den 27. marts oring 34 er målt den 12 oktober 2014 oring Terræn Vandspejlsniveau Nr. Kote (m) Dybde (m u. t.) Kote (m) 2 +1,8 0,9 +0,9 3 +1,9 0,4 +1,5 4 +1,8 0,9 +0,9 6 +1,8 0,7 +1,1 7 +1,9 0,5 +1,4 8 +1,9 0,5 +1,4 9 +1,8 0,5 +1, ,8 0,0 +1, ,9 0,5 +1, ,9 0,4 +1, ,8 0,5 +1, ,9 0,9 +1, ,9 0,5 +1, ,8 0,9 +0, ,9 0,5 +1, ,6 0,8 +0, ,9 0,4 +1, ,6 0,8 +0, ,6 0,7 +0, ,0 0,0 +2,0 Geoteknik/vers 3/A docx

10 AALORG - FERSKENVEJ 10 oring Terræn Vandspejlsniveau Nr. Kote (m) Dybde (m u. t.) Kote (m) 24 +1,5 0,4 +1, ,9 0,3 +1, ,7 0,7 +1, ,1 0,1 +2, ,8 0,8 +1, ,9 0,3 +1, ,9 0,7 +1, ,9 0,3 +1, ,9 0,7 +1, ,9 0,4 +1, ,9 1,0 + 0, ,7 0,5 +1, ,9 0,3 +1, ,6 0,4 +1, ,0 0,5 +1, ,7 0,4 +1, ,9 0,6 +1, ,8 0,6 +1, ,8 0,7 +1,1 G 1 +1,7 1,0 +0,7 Vandspejlets beliggenhed må påregnes være afhængigt af såvel årstid som nedbør. Det anbefales at pejle regelmæssigt i boringerne indtil udgravningsarbejdet påbegyndes. For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforholdene henvises der til boreprofilerne, bilag Geoteknik/vers 3/A docx

11 AALORG - FERSKENVEJ 11 8 Funderingsforhold 8.1 Generelt Funderingen skal dimensioneres og udføres i henhold til DS/EN , Eurocode 7: Geoteknik - del 1: Generelle regler (EC 7, del 1), med tilhørende Nationalt anneks - Danmark, EN DK NA (DK-Anneks). Der skal anvendes partialkoefficienter og korrelationsfaktorer, som anført i DK Anneks-A. Den geotekniske undersøgelse viser, at projektet på det foreliggende grundlag kan behandles i Geoteknisk kategori 2, jf. EC 7, del 1, afsnit 2.1 og DK-Anneks K. For de udførte boringer er der i Tabel 2 angivet det vurderede niveau for overside bæredygtige lag, OSL, for fundamenter og afrømningsniveau, AFRN. Tabel 2: Overside bæredygtige lag, OSL, og afrømningsniveau, AFRN oring Terræn OSL AFRN Nr. Kote (m) Dybde (m u. t.) Kote (m) Dybde (m u. t.) Kote (m) 2 +1,8 1,8* ±0,0 0,3 +1,5 3 +1,9 1,7* +0,2 0,6 +1,3 4 +1,8 1,6* +0,2 0,3 +1,5 6 +1,8 1,3* +0,5 0,6 +1,2 7 +1,9 1,6* +0,3 0,3 +1,6 8 +1,9 1,3* +0,6 0,6 +1,3 9 +1,8 1,1* +0,7 0,3 +1, ,8 1,7* +0,1 0,6 +1, ,9 1,1* +0,8 0,3 +1, ,9 1,8* +0,1 0,3 +1, ,8 0,9* +0,9 0,3 +1, ,9 2,1* -0,2 0,6 +1, ,9 0,8* +1,1 0,3 +1, ,8 1,1* 0,7 0,6 +1, ,9 0,8* +1,1 0,3 +1, ,6 2,1* -0,5 0,6 +1, ,9 1,2* +0,7 0,3 +1, ,6 1,8-0,2 1,8-0,2 Geoteknik/vers 3/A docx

12 AALORG - FERSKENVEJ 12 oring Terræn OSL AFRN Nr. Kote (m) Dybde (m u. t.) Kote (m) Dybde (m u. t.) Kote (m) 22 +1,6 3,3* -1,7 1,1 +0, ,0 1,1* +0,9 0,4 +1, ,5 3,1-1,6 3,1-1, ,9 0,7* +1,2 0,3 +1, ,7 2,1* -0,4 0,7 +1, ,1 1,2* +0,9 0,3 +1, ,8 1,6* +0,2 0,6 +1, ,9 1,9* ±0,0 0,3 +1, ,9 2,1* -0,2 0,6 +1, ,9 2,1* -0,2 0,6 +1, ,9 1,7* +0,2 0,4 +1, ,9 2,7-0,8 2,7-0, ,9 0,4 +1,5 0,4 +1, ,7 2,3-0,6 2,3-0, ,9 1,2* +0,7 0,3 +1, ,6 2,6-1,0 2,6-1, ,0 2,1* -0,1 0,3 +1, ,7 2,1-0,4 2,1-0, ,9 1,3* +0,6 0,6 +1, ,8 2,1-0,3 2,1-0, ,8 1,6* +0,2 0,6 +1,2 G 1 +1,7 1,8-0,1 1,8-0,1 * Erfaringsmæssigt kan der i postglaciale aflejringer i Danmark forekomme sætningsgivende aflejringer i form af tørv og gytje helt regelløst og i vilkårlige dybder - jf. kapitel 7. Sådanne sætningsgivende aflejringer kan ikke udelukkes mellem de respektive boringer for grundene, og nogle af boringerne (20, 24, 33, 35, 37, 39 og 41) viser egentlig sætningsgivende lag. Supplerende undersøgelser, når parcelhusenes beliggenhed er fastlagt, kan sandsynligvis give dokumentation for at OSL kan hæves til AFRN. Det kan ikke udelukkes, at der i den postglaciale sand mellem borepunkterne helt regelløst og i vilkårlig dybde forekommer sætningsgivende aflejringer i form af tørv og gytje af varierende mægtigheder - jf. boring 20, 24, 33, 35, 37, 39 og 41. Med de konstaterede jordbunds- og vandspejlsforhold vurderes den mest fordelagtige funderingsmetode for det aktuelle projekt at være Geoteknik/vers 3/A docx

13 AALORG - FERSKENVEJ 13 - Direkte fundering på intakte aflejringer, hvor OSL er beliggende over projekteret funderingsniveau, se afsnit 8.2. og - Direkte fundering efter udskiftning af aflejringer over OSL med indbygget sandfyld, hvor OSL er beliggende under projekteret funderingsniveau, se afsnit 8.3. For aflejringer svarende til de under AFRN trufne kan der ved dimensionering af fundamenter anvendes de i Tabel 3 angivne rumvægte og karakteristiske styrke- og deformationsparametre. I Tabel 3 er angivet rumvægte over og under vandspejlet (γ/γ'), plan friktionsvinkel ( k), udrænet forskydningsstyrke (c uk), effektiv friktionsvinkel og kohæsion ( ' k og c' k) samt konsolideringsmodul (E oed). Værdierne er fastlagt på grundlag af målinger, erfaringer og skøn. Tabel 3: Rumvægte og karakteristiske styrke- og deformationsparametre Jordart γ/γ' (kn/m 3 ) k ( ) cuk (kn/m 2 ) 'k ( ) c'k (kn/m 2 ) Eoed (MN/m 2 ) Sand, Pg 18/ Ler, Pg 19/ Sand, Sg 18/ Ler, Sg 19/ Der er store variationer i lerens udrænede forskydningsstyrke, cuk, såvel horisontalt som vertikalt over korte afstande. Variationer ud over det angivne interval kan ikke udelukkes. Dimensioneringen skal udføres i såvel brudgrænsetilstanden (bæreevne) som anvendelsesgrænsetilstanden (sætninger), og den skal omfatte undersøgelse af såvel korttids- som langtidstilstanden, jf. EC 7, del 1, kapitel 2 og 6 samt DK-Anneks D. I anvendelsesgrænsetilstanden kan der forudsættes trykspredning 2:1 (lodret:vandret) ned gennem jordlagene. Hvor de terrænnære aflejringer består af ler, kan selvdræning ikke påregnes, hvorfor det anbefales at etablere omfangsdræn. Omfangsdrænet placeres i niveau med fundamentsundersiden, og forbindes til kloak. Ved dimensioneringen kan der således forudsættes et vandspejl i niveau med omfangsdrænet. Dræningen skal udføres i overensstemmelse med retningslinierne i Dansk Standards Norm for dræning af bygværker m.v., DS 436, gældende udgave. Geoteknik/vers 3/A docx

14 AALORG - FERSKENVEJ 14 Hvis der ikke etableres omfangsdræn, skal der ved dimensioneringen forudsættes et vandspejl beliggende i niveau med terræn. 8.2 Direkte fundering på intakte aflejringer Der funderes direkte på intakte aflejringer svarende til de under OSL trufne. Fundamenterne skal overalt føres ned i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terræn, hvilket er 0,9 m for almindeligt byggeri og 1,2 m for fritstående konstruktioner. Gulve inklusive kapillarbrydende lag kan udlægges direkte på intakte aflejringer svarende til de under AFRN trufne. Efterfyldning under gulve foretages med sandfyld som beskrevet i kapitel 10. Der henvises i øvrigt til gældende ygningsreglement. 8.3 Direkte fundering på indbygget sandfyld Samtlige aflejringer over OSL udskiftes med velkomprimeret, ren sandfyld efter de på bilag -1 og i kapitel 10 givne retningslinjer. Fundamenterne skal overalt føres ned i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terræn, hvilket er 0,9 m for almindeligt byggeri og 1,2 m for fritstående konstruktioner. Der kan herefter funderes direkte i den indbyggede sandfyld. Hvor afstanden fra fundamentsundersiden til oversiden af de intakte aflejringer er mindre end fundamentsbredden, skal fundamenterne dimensioneres for både den indbyggede sandfyld og de underliggende, intakte aflejringer. Gulve inklusive kapillarbrydende lag kan udlægges direkte på den indbyggede sandfyld som vist på bilag -1. Der henvises i øvrigt til gældende ygningsreglement. 9 Udførelse 9.1 Tørholdelse af udgravning Hvor der skal graves i sand under grundvandsspejlet, er en midlertidig grundvandssænkning nødvendig for at bevare udgravningsbund og -sider intakte, samt muliggære en effektiv komprimering af den sandfyld, som skal indbygges. En midlertidige grundvandssænkning vurderes mest hensigtsmæssigt udført med filterkastede sugespidser tilsluttet et effektivt vacuumpumpeanlæg. Geoteknik/vers 3/A docx

15 AALORG - FERSKENVEJ 15 Inden udgravningsarbejdet begyndes, skal grundvandspejlet være sænket mindst 0,5 m under udgravningsniveauet. En midlertidig grundvandssænkning skal følges nøje, da den kan give sætningsskader på nærliggende bygninger, veje og pladser, der er funderet over sætningsgivende aflejringer. Som følge heraf bør grundvandssænkningen være så kortvarig som mulig. Hvor der skal graves i ler under grundvandsspejlet, vurderes udgravningen at kunne tørholdes ved almindelig lænsing fra pumpesump. ygherren skal være opmærksom på, at der skal indhentes særskilte tilladelser til oppumpning og bortskaffelse af oppumpet grundvand efter Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven. Afledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kan kræve myndighedsgodkendelse, jf. Vandforsyningslovens (LK nr. 635) Udgravning Såfremt jordbundsforholdene overalt svarer til de i boringerne trufne, forventes udgravningsarbejdet at kunne udføres uden særlige problemer under forudsætning af en effektiv tørholdelse af udgravningerne. Eventuel løsnet, opblødt eller frossen jord skal bortgraves, inden der støbes fundamenter og indbygges sandfyld. 10 Tilfyldning Som tilfyldning under gulve og fundamenter foreslås der anvendt ren sandfyld. Sandfylden kan være som bundsikringssand og -grus (L II) med et uensformighedstal, U = d 60/d 10, på mindst 2,5, et maksimalt finstofindhold (kornstørrelse < 0,063 mm) på 9 og ingen korn større end 90 mm. Herudover må sandfylden ikke indeholde klumper af ler, silt eller organisk materiale. Sandfylden indbygges med egnet komprimeringsudstyr i lag af maksimalt 30 cm. Det anbefales at anvende de i Tabel 4 anførte krav til komprimeringsgrader, som forudsætter, at der måles med isotopsonde. Geoteknik/vers 3/A docx

16 AALORG - FERSKENVEJ 16 Tabel 4: Krav til komprimeringsgrader (isotopsonde) for sandfyld over og under fundamentsunderkant, FUK Niveau Standard Proctor Vibrationsindstampning Middelværdi Mindsteværdi Middelværdi Mindsteværdi Over FUK Under FUK Middelværdien bestemmes som gennemsnittet af mindst 5 forsøg, og ingen enkeltværdi må være mindre end mindsteværdien. Ved komprimeringen er det vigtigt, at sandfylden har et vandindhold omkring det optimale. undsikringssand og -grus indbygget efter ovenstående retningslinier kan påregnes at have de i Tabel 5 angivne rumvægte og karakteristiske styrke- og deformationsparametre. I tabellen er angivet rumvægte over og under vandspejlet (γ/γ'), plan friktionsvinkel ( k) og konsolideringsmodul (Eoed). Værdierne er fastlagt på grundlag af erfaringer og skøn. Tabel 5: Rumvægte og karakteristiske styrke- og deformationsparametre for indbygget bundsikringssand og -grus over og under fundamentsunderkant, FUK Niveau / ' (kn/m 3 ) k ( ) Eoed (MN/m 2 ) Over FUK 18/ Under FUK 18/ Hvis der anvendes et andet materiale end bundsikringssand og -grus, skal parametrene i Tabel 5 revideres. Den opgravede jord er uegnet som tilfyldningsmateriale. 11 Supplerende undersøgelser Når endelige projekter foreligger, skal der - jf. EC7, del 2 og DK-akkeks K2 - udføres supplerende undersøgelser for nøjere at fastlægge funderingsforholdene og for sandsynligvis at kunne hæve OSL til AFRN jf. kapitel 7 og kapitel Grøft Rørlægning af grøften kan udføres i de trufne aflejringer. Opmærksomhenden henledes på tørv og gytje - se kapitel 7. Geoteknik/vers 3/A docx

17 AALORG - FERSKENVEJ 17 Ledningerne skal sikres mod opdrift i overensstemmelse med EC 7, del 1, kapitel 10 og Anneks A.4. For opdriftsundersøgelsen (UPL) anvendes enten partialkoefficienter som angivet i tabel A.4-1 eller tabel A.4-2. Med reference til tabel A.4-1 anvendes partialkoefficient G,stb = 0,9 på permanent stabiliserende last og G,dst = 1,1 K FI på opdriften. Der kan medregnes stabiliserende adhæsions- og friktionskræfter. Med reference til tabel A.4-2 anvendes partialkoefficient G,stb = 1,0 på permanent stabiliserende last og G,dst = 1,05 K FI på opdriften. Der må ikke medregnes stabiliserende adhæsions- og friktionskræfter, og vandtrykket skal være maksimeret ved overløbsarrangementer. 13 Veje Veje kan etableres efter afrømning af muld. Opmærksomheden henledes på forekomster af tørv og gyje - se kapitel 7. Når afræmningen er udført, kan belægningen etableres, eller der kan foretages den nødvendige påfyldning. Eventuel påfyldning skal udføres med velkomprimeret bundsikringssand og -grus - se kapitel 10. Erfaringsmæssige værdier for bundmonduler, E m, som også gælder for det aktuelle projekt: - Postglacialeler, E m = 5 MPa - Postglacialesand, E m = MPa - Senglacialeler, E m = 5-15 MPa - Senglacialesand, E m = MPa Såfremt der i det projektede råjordsplanum forventes større bundmoduler, bør disse eftervises ved statiske pladebelastningsforsøg. elægningstykkelsen skal, ud over trafikbelastning og jordart ved planum, dimensioneres under hensyntagen til frostsikker dybde. Overbygningen skal tørholdes ved dræning. 14 Afsluttende bemærkninger I det omfang det ønskes, står COWI til rådighed for videre drøftelse af geotekniske og funderingsmæssige spørgsmål i sagen. Geoteknik/vers 3/A docx

18

19

20 7:"' -./ #9 -./ " #$ # (, 17=4'9=."9=$(5"#5' 2=9('9=$599=$595$=59 C5499=#"9="D9?7=($9=49$599=5:D9 4 4?7=($9.55.=5:D"9 4 8E, 2=('9=$599=$595$=D9 8 8E, 8E, 2=('9=49$599=D9 2=('9=49$599=$595$=D9 8E,, 2=('9=49$599=D9 -</ 8(=8-4/ >-?.A/ 5-</ "#$'(#$ *-./ )*+,-./ 8 #3,#$45"# 67**

21 7:#(,-. $9,-. " #$ # ) 07=4(9=C5499=-"#'9=)5 #$5( 1=49599=494(9=C5499= $4DC599=$#'9=#'E9 4 1=599=94(9=C5499= 459=5:#'E9 4 1=599=4(9=C5499=459= 5:#'E9 4 1=)(9=599=C5499=E9 1=)(9=49599=E9 1=)(9=49599=595=E9 8 8) 1,<. 8)=8, 4. >,?-A. 5,<. "#$'()$ /+,-. *+,-. 8 $3 $45#$ 67++

22 7:"' +,- #9 +,- " #$ # 76133, 8( 3 /7=4'9=,"9=$(5"#5' 0=9('9=49$599=4'5$=,5'C599#C5499= #"9="D9?7=($9,55,=59=49$599= 459=5:D" E3?7=($9,55,=4959=49 $599==5:"D9 0=('9=49$599=D E3 8E3 0=('9=49$599=$595$= 4'5$=D9 0=('9=49$599=$595$=D9 8E <- 8(=8+ 4- >+?,A- 5+<- "#$'(#$ /0/01.*+,- )*+,- 8 #23#$45"# 67**

23 7:#(,-. $9,-. " #$ # 762-8) 07=94(9="((=-"#'9= )5#$5( 1=49599=494(9= 595=59C5499=$4D C599=$#'9=#'E9?7=)9-55-=59=599=C549(5= $(9=459=5:#'E =)(9=599=4(5=C5499= E9 1=)(9=49599=595=E9 1 1=-9)(9=49599=595= E9 8 8) 1=)(9=49599=595=E9,<. 8)=8,4. >,?-A. 5,<. "#$'()$ /+,-. *+,-. 8 $3 $45#$ 67 ++

24 7:#(,-. $9,-. " #$ # ) 07=4(9=C5499=-"#'9=)5 #$5(?7=)9-55-=59=49599= 59C5499=5:#'D9 4 1=599=94(9='=59 C5499=459=5:#'D9 4 1=599=4(9=4(5=5:#'D9 4 1=)(9=599=595=59 C5499=D9 1=)(9=49599=595=D9 8E 1 8E 1=)(9=49599=595=459= D9,<. 8)=8, 4. >,?-A. 5,<. "#$'()$ /+,-. *+,-. 8 $3 $45#$ 67++

25 7:#(,-. $9,-. " #$ # 762-8) 07=94(9=C5499=-"#'9= )5#$5( 1=9)(9=599=C5499= $#'9=#'D9 4 1=599=94(9=C5499= $(9=459=5:#'D9 4 1=9)(9=599=4(5=C5499= D9 1=)(9=599=459=D9 1=)(9=599=595=D9 1=-9)(9=49599=D9 8 8) 1=-9)(9=49599=595=D9,<. 8)=8,4. >,?-A. 5,<. "#$'()$ /+,-. *+,-. 8 $3 $45#$ 67++2

26 7:$) -./ 9 -./ " #$ # 76. "17=4)9=.#$(9=*5'$5) 8 8*?7=*9.55.='4C='D$(9 "4 ' 2=.'9*)9=599=4)5= E5499=$(9=.#'D9 "4 ' 2=*)9=4'9599=595=E5499= 'D9 ' 8F 2 ' 8F 2=*)9=4'9599=595=.#'D9 ' 8F 2 ' 8 8* 2 ' -</ 8*=8-4/ >-?.A/ 5-</ #$'()*' ,-./ +,-./ " 8 3'45$' 67,,

27 7:#(,-. $9,-. " #$ # 762-8) 07=94(9=C5499=-"#'9= )5#$5( 1=)(9=599=595=C5499= $#'9=#'D9 1=599=94(9=459= 5:#'D =9)(9=4(5=599=459= 5:#'D9 1=)(9=49599=D9 4 8E 1=9)(9=49599=59 C5499=459=D9 1=)(9=49599=D9 8 8) 1=)(9=49599=595=D9,<. 8)=8, 4. >,?-A. 5,<. "#$'()$ /+,-. *+,-. 8 $3 $45#$ 67++

28 7:$) -./ 9 -./ " #$ # * "17=4)9=.#$(9=*5'$5) 2=599=4)9=4)5='4C D599=5:$('E9 "4 ' 2=9*)9=599=4)5=459= 'E9 "4 ' 2=*)9=599=459='E9 ' 2=*)9=4'9599=595=459= 'E9 ' 8F 2 ' 2 ' 8* 2 ' -</ 8*=8-4/ >-?.A/ 5-</ #$'()*' ,-./ +,-./ " 8 3'45$' 67,,

29 7:"',-. #9,-. " #$ # =4'9=-"9=$(5"#5'?7=($9=#4$CD599=5:E"9 4?7=($9=49$599=5:E"9 4?7=-55-==E9 4 8F+ 1=('9=49$599=D549'5=E9 8F+ 8F+ 1=('9=$595$=E F+ + 1=('9=49$599=$595$=E9,<. 8(=8, 4. >,?-A. 5,<. "#$'(#$ /*,-. )*+,-. 8 #3+#$45"# 67**+

30 7:#(,-. $9,-. " #$ # 762-8) 07=4(9=-"#'9=)5#$5(?7=)9-55-=4959=5:#'C9? 1=)(9=599=4(5=59 D5499=C9 8E 1=9)(9=49599=595= D5499=C9 1=9)(9=49599=595= 459=C9 8E 1=9)(9=599=-"C9 1=9)(9=599=C9 8 8E 1=9)(9=599=D5499=C9,<. 8)=8, 4. >,?-A. 5,<. "#$'()$ /+,-. *+,-. 8 $3 $45#$ 67++

31 7:"',-. #9,-. " #$ # ( 07=4'9=-"9=$(5"#5' 1=9('9=49$599=4'5$= C549'5=#"9="D9 4 +?7=($9-55-=49$599=59 C5499=5:D"9 4?7=($9-55-=D9 4?7=($9-55-==D9 4 1=('9=49$599=D9 8 8( 1=('9=49$599=$595$=4'5$= D9 8E+ + 1=('9=49$599=$595$=D9,<. 8(=8, 4. >,?-A. 5,<. "#$'(#$ /*,-. )*+,-. 8 #3+#$45"# 67**

32 7:#(,-. $9,-. " #$ # ) 07=4(9=-"#'9=)5#$5( 1=94(9='=459= #'C9 4 1=9)(9=599=595=#'C9 1=)(9=599=D5499=C9 1=)(9=49599=595=59 D5499=C9 1=)(9=49599=595=C9 8E 1=9)(9=599=C9 8 8) 1,<. 8)=8,4. >,?-A. 5,<. "#$'()$ /+,-. *+,-. 8 $3 $45#$ 67++

33 7:"',-. #9,-. " #$ # ( + 07=4'9=-"9=$(5"#5' 1=('9=$599=C549'5=#"9= "D9?7=($9-55-=#4$EC599= D"9 4 4,.?7=($9=49$599=C549'5=D"9?7=($9=49$599=C549'5=D9?7=($9-55-=D9?7 +?7,<. 8(=8,4. >,?-A. 5,<. "#$'(#$ /*,-. )* +,-. 8 #3+#$45"#67 **2

34 7:#(,-. $9,-. " #$ # ) 07=94(9=-"#'9=)5#$5(?7=)9-55-=9C959= 459=5:#'D9 4 1=)(9=599=4(5=D9 1=)(9=599=595=$#'9=D9 1=9)(9=599=595=D ) 1=-9)(9=599=595=D9,<. 8)=8, 4. >,?-A. 5,<. "#$'()$ /+,-. *+,-. 8 $3 $45#$ 67+2+

35 7:"',-. #9,-. " #$ # =4'9=-"9=$(5"#5' 88( + E 2=-9('9=$599=4'5$= C549'5=#"9="D9 4?7=($9-55-=49$599=459= "D (?7=($9=49$599=C5499= 459="D9 4?7=($9-55-=C5499= 459="D9 4?7=($9-55-=D9?7 +?7=($9=$599=D9,<. 8(=8, 4. >,?-A. 5,<. "#$'(#$ /*0+,-. )*+,-. 8 #3+#$45"# 67**

36 7:$) -./ 9 -./ " #$ # 76. "17=4)9=.#$(9=*5'$5) 8*?7=*9.55.='C$(9 "4 '?7=*9.55.=D5499= $(9='C9 "4 ' 2=*)9=599=59D5499='C9 ' 2=.'9*)9=4'9599=595= D5499=459='C9 ' 2=.'9*)9=4'9599=595='C9 ' 2 ' 8 8E 8* 2 ' -</ 8*=8-4/ >-?.A/ 5-</ #$'()*' ,-./ +,-./ " 8 3'45$' 67,,

37 7:"',-. #9,-. " #$ # ( + 17=4'9=-"9=$(5"#5' 2=-9('9=$599=C5499= #"9="D9 4?7=($9=49$599=459="D9 4?7=($9=459=D9?7=($9-55-=9E99F#5'$9= 459=-"D9?7=($9=49$599=C5499= D"9 4 88(?7=($9=4959=49$599=59 C5499=D9?7=($9=$599=C5499=D9 +?7=($9=C5499=D9,<. 8(=8, 4. >,?-A. 5,<. "#$'(#$ /*0,-. )*+,-. 8 #3+#$45"# 67**

38 7:#( -./ $9 -./ " #$ # 76. 8), 17=4(9=."#'9=)5#$5( 2=)(9=9C9599=D5499= 4(5=$#'9=#'E9 4 F, 2=.9)(9=9C9599=D5499= $#'9=#'E9 4?7=)9.55.=459=E9 4?7=)9=4959=49599= 459=E9 4?7=)9.55.=49599=459= E9 4? ),?7=)9=599=E9 -</ 8)=8-4/ >-?.A/ 5-</ "#$'()$ / *+,-./ 8 $3,$45#$ 67++

39 7:"' +,- #9 +,- " #$ # 7611, 8( 3 /7=4'9=,"9=$(5"#5'?7=($9,55,=59=$599=5:"C9 4 0=9('9=$599=4'5$=459= C9 4 0=('9=$599=4'5$=D5499= C9 0=('9=$599=C9 0=('9=$599=$595$=C9 0=('9=$599=D5499=C9 8 8( 3 0=,9('9=$599=$595$=C9 +<- 8(=8+ 4- >+?,A- 5+<- "#$'(#$ /0/01.*+,- )*+,- 8 #23#$45"# 67**1

40 7:"',-. #9,-. " #$ # =4'9=-"9=$(5"#5' 88( G + 2=$599=C5499=459= 459="D9=#"9 4?7=($9=59=$599=459="D9 4?7=($9-55-=459=D9 4 G+ E6=94'9=:9F#5'$9=C5499= #9?7=($9=49$599=#4$F= "D9?7=($9=49$599=95$= -"9D9 8 8( +?7=($9=49$599=59C5499= D9?7=($9-55-=59C5499= D9,<. 8(=8, 4. >,?-A. 5,<. "#$'(#$ /*0,-. )*+,-. 8 #3+#$45"# 67**

41 7:"',-. #9,-. " #$ # ( 3 07=4'9=-"9?7=($9-55-== C5499=#4$DC599= 5:"E9?7=($9-55-== C5499=5:"E9 4 1=('9=$599=4'5$=E9 1=('9=$599=C5499=E9 1=('9=$599=E9 8F3 1=('9=$599=$595$=E9 8 8( 3 1=('9=$599=E9,<. 8(=8,4. >,?-A. 5,<. "#$'(#$ /*,-. )*+,-. 8 #2 3#$45"#67**

42 7:"',-. #9,-. " #$ # =4'9=-"9=$(5"#5' 8 8( + E 2=$599=C5499=459= #"9="D9 4?7=($9=4959=$599=59 C5499=459="D9 4?7=($9-55-=D9 4?7=($9-55-=49$599=59 C5499=459=D9 4?7=($9-55-=49$599=D9?7=($9=4959=49$599=D9 8 8( +?7,<. 8(=8,4. >,?-A. 5,<. "#$'(#$ /*0,-. )* +,-. 8 #3+#$45"#67 **

43 7:#(,-. $9,-. " #$ # =4(9=-"#'9=)5#$5( 8)?7=)9-55-='=459= 5:#'C9 4?7=)9-55-='= D5499=5:#'C9 4 1=)(9=599=59D5499= C9 8E 1=)(9=49599=595=D5499= C9 1=)(9=49599=595=C9 1=)(9=599=C9 8 8E 1=)(9=599=595=C9,<. 8)=8,4. >,?-A. 5,<. "#$'()$ /+,-. *+,-. 8 $3 $45#$ 67++

44 7:#( -./ $9 -./ " #$ # 76,. 8 8), 17=4(9=."#'9=)5#$5( 2=9)(9=599=595=C549(5= $#'9=#'D9?7=)9.55.=49599= 5:D#'9 4 4?7 4?7=)9.55.=49599=C549(5= D9?7=)9.55.=49599=D9?7,?7 -</ 8)=8-4/ >-?.A/ 5-</ "#$'()$ / *+,,-./ 8 $3,$45#$ 67++

45 7:#(,-. $9,-. " #$ # =4(9=-"#'9=)5#$5( 8)?7=)9=$4C=5:#'D9 4?7=)9-55-=599=59 E5499=D#'9 4?7=)9=599=59E5499= #'D9 4 8F0 2=)(9=599=59E5499=D9 8F0 8F0 2=)(9=49599=595=59 E5499=D9 8 2=)(9=49599=595=D9 8F0 0 2,<. 8)=8,4. >,?-A. 5,<. "#$'()$ 1212 /+0,-. *+,-. 8 $3 0$45#$ 67++

46 7:$) -./ 9 -./ " #$ # * "17=4)9=.#$(9=*5'$5) 2=599=4)5=C549)5= $(9=$('D9?7=*9.55.=4'9599= 5:'D$(9 "4 ' "4 '?7=*9.55.='D9 "4 '?7 "4 ' 2=*)9=599=595='D9 ' 8 8* 8F E 2=.'9*)9=4'9599=4)5='D9 2=.'9*)9=599='D9 ' ' -</ 8*=8-4/ >-?.A/ 5-</ #$'()*' ,-./ +,-./ " 8 3'45$' 67,,

47 7:"' +,- #9 +,- " #$ # 7622, / 07=4'9=,"9 8( E/ 1=('9=$599=4'5$=C5499= #"9=,D"9 4?7=($9,55,=49$599="D9 4?7=($9,55,=49$599= C5499=,"D9 4?7 4 1=('9=49$599=$595$=C5499= D9 8 8( 1=('9=49$599=$595$=D9 8 8( / 1 +<- 8(=8+ 4- >+?,A- 5+<- "#$'(#$ */+,- )*+,- 8 #3/#$45"# 67**/

48 7:#( -./ $9 -./ " #$ # =4(9=."#'9=)5#$5(,?7=)9.55.=C549(5=5:#'D9 4?7=)9.55.=5:#'D9 4?7=)9.55.=D ) 2=)(9=49599=C549(5=D9 8F, 2 E 2=.9)(9=49599=C549(5= D9 8 8F,, 2=.9)(9=599=D9 -</ 8)=8-4/ >-?.A/ 5-</ "#$'()$ ,-./ *+,,-./ 8 $3,$45#$ 67++

49 7:"' +,- #9 +,- " #$ # 761, 88( 3 /7=4'9=,"9=$(5"#5' 0=('9=$599=4'5$=C5499= #"9=,"D9?7=($9,55,=D"9 4 4?7 4 F?7=($9,55,=:9E#5'$9= 9E#5'$9=C5499=#9D9 8 8G3?7=($9,55,=#4$E= C5499=,D9 0=,9('9=$599=$595$= C5499=D9 8G3 8G <- 8(=8+ 4- >+?,A- 5+<- "#$'(#$ /0/01.*+,- )*+,- 8 #23#$45"# 67**

50 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk 0 dvr m 2 1 MULD, iflg. boreleder 1 SAND, fint, svagt siltet, lysgråbrunt Ma Sg SAND, fint - mellem, lysgråbrunt Ma Sg N W 3 LER, ret fedt, siltslirer, enk. plantedele, gråt Ma Sg 2 Crv Cfv 0 4 LER - - Ma Sg Crv 5 LER - - Ma Sg 3 Cv> LER, ret fedt, siltslirer, kalkstk., gråt Sm Sg/ Gc Cv>702 7 LER, fedt, siltslirer, kalkstk., gråt Sm Sg/ Gc 4 W Cv> LER, ret fedt, kalkstk., gråt Sm Sg/ Gc W () Cfv, Crv (kpa) γ (kn/m³) Glr. () N (Slag/30 cm) oremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM2 X: (m) Y: (m) Plan: Sag: A AALORG. Ferskenvej. oret af: N Dato: edømt af: SMTR DGU-Nr.: oring: 34 Udarb. af: HJT Kontrol: CHLP Godkendt: KALA Dato: ilag: 2.1 S. 1/1 GeoGIS GeoGISAalborg - PSTVDK :02:28 oreprofil

51 7:"' +,- #9 +,- " #$ # 7613, /7=4'9=,"9 88( 3 F 0=$599=4'5$=C5499= #"9=,"D9?7=($9,55,=59C5499= 5:"D9 4 4 F1?7=($9,55,=C5499= 5:"D9?7=($9,55,=:9E#5'$9= 9E#5'$9=C5499=#9D9 4?7=($9=49$599=C5499=,D9?7 88( 3?7=,55,=C5499=,D9 0=('9=49$599=C5499=$595$= D9 +<- 8(=8+4- >+?,A- 5+<- "#$'(#$ /0/01.* +,- )*+,- 8 #2 3#$45"#67*1*3

52 7:#( -./ $9 -./ " #$ # 76., 17=4(9=."#'9=)5#$5(?7=)9=5:#'C9 4?7=)9=49599=5:C#' )?7=)9.55.=49599=C9 2=)(9=49599=595=C ), 2 -</ 8)=8-4/ >-?.A/ 5-</ "#$'()$ ,-./ *+,-./ 8 $3,$45#$ 67 ++

53 7:#(,-. $9,-. " #$ # =4(9=-"#'9=)5#$5( 8 8) G 2=9C9599=49:9D$5(9= E5499=$#'9=#'F9 4?7=)9=49599=5E49= $4D=459=#'F9 4?7=)9=49599=459=F9 4?7 4 88) G?7=)9=49599=9"9#= 459=$9F9?7=)9=49599=59E5499= F9?7?7=-55-=59E5499=F9,<. 8)=8,4. >,?-A. 5,<. "#$'()$ /+0,-. *+,-. 8 $3 $45#$ 67++

54 7:#( -./ $9 -./ " #$ # 76,. 8), 17=4(9=."#'9=)5#$5(?7=)9=599=C549(5= 5:D#'9 4?7=)9.55.=599=459= 5:D#'9 4?7=)9.55.=5:D#'9 4?7=)9.55.=D E, 8E, 2=)(9=49599=595=D9 8E, 2=)(9=49599=595=4(5= D9 8E,, 2=)(9=49599=595=D9 -</ 8)=8-4/ >-?.A/ 5-</ "#$'()$ ,-./ *+,-./ 8 $3,$45#$ 67++

55 7:#(,-. $9,-. " #$ # ) 3 G 07=4(9=-"#'9=)5#$5( 1=9C9599=49:9D$5(9= E5499=$#'9=#'F9 4?7=)9-55-=49599=#'F9 4?7=)9-55-=49599=459= #'F9 4 G3?7=)9-55-=9"D$5(9= E5499=$9?7=)9=49599=$4D=F9?7=)9=599=59E5499=F9 88) 3?7,<. 8)=8,4. >,?-A. 5,<. "#$'()$ 0101 /+,-. *+,-. 8 $2 3$45#$ 67++

56 7:#( -./ $9 -./ " #$ # ), 17=4(9=."#'9=)5#$5( 2=599=C549(5=$#'9=#'D9 4?7=)9.55.=5:D#'9 4?7=)9=599=C549(5=D9?7=)9.55.=D9 2=)(9=49599=D9 8E, 2 8E,, 2=)(9=49599=595=D9 -</ 8)=8-4/ >-?.A/ 5-</ "#$'()$ / *+,-./ 8 $3,$45#$ 67++

57 7:#(,-. $9,-. " #$ # =4(9=-"#'9=)5#$5( 8 8)?7=)9=$4CD599=5:#'E9 2=9F9599=4(5=D5499= 459=#'E9 4 4?7=)9-55-=49599=459= #'E9?7=)9-55-=9"9#=$9= E#'9?7=)9=599=D5499= $4C=#'E9?7=)9=599=D5499=E9?7=)9=49599=D5499=E9 4 8)?7=)9=599=E9,<. 8)=8, 4. >,?-A. 5,<. "#$'()$ /+0,-. *+,-. 8 $3 $45#$ 67++

58 7:#( -./ $9 -./ " #$ # 76., 17=4(9=."#'9=)5#$5( 2=9)(9=599=C549(5=4(5= $#'9=#'D9 4?7=)9.55.=49599= 5:D#'9 4?7=)9.55.=49599= $#'9=5:D#'9 4?7=)9=49599=C549(5=D9?7=)9.55.=D9?7,?7=.55.='=D9 -</ 8)=8-4/ >-?.A/ 5-</ "#$'()$ / *+,-./ 8 $3,$45#$ 67++

59 7:#( -./ $9 -./ " #$ # 76,. 17=4(9=."#'9=)5#$5( 8 8)?7=)9=$4C=."#'9=D#'9, G 2=9E9599=:9C$5(9=#'D9 G, *2=59=4(9=F549(5=D9?7=)9.55.=F549(5=459= D9 4?7=)9.55.=49599=459= D9 4 88),?7=)9.55.=49599= F5499=459=D9?7=)9= 3=F549(5=459=D9?7=)9=49599=459=D9?7=)9=599=459=D ?7=)9=49599=459=D9 4?7 4 -</ 8)=8-4/ >-?.A/ 5-</ "#$'()$ / *+,,-./ 8 $3,$45#$ 67++

60 A A F ERSKENVEJ 2 ilag 1.41, boring ilag 1.41, boring G ilag 1.41, boring ilag 1.41, boring oringsnummer ændret FNFU CHLP KALA Første udgave HJT CHLP KALA VER. DATO EMÆRKNINGER TEGN./UDAR. KONTROL GODKENDT FERSKENVEJ FERSK EN AALORG. Ferskenvej. 27 PROJEKTNR. Situationsplan TEGN./UDAR. EMÆRKNINGER oring 34 tilført Visionsvej 53 Tlf Aalborg Fax Danmark on: :14:23 KONTROLLERET CHLP GODKENDT KRLR MÅL 1:500 DATO DOKUMENTNR. COWI A/S Printed by: RPO A RPO/RPO Filename:\...\A _Geotekniske boringer.dgn VERSION

61 Doc: A ilag 1.41 Page 1 of 35

62 Doc: A ilag 1.41 Page 2 of 35

63 Doc: A ilag 1.41 Page 3 of 35

64 Doc: A ilag 1.41 Page 4 of 35

65 Doc: A ilag 1.41 Page 5 of 35

66 Doc: A ilag 1.41 Page 6 of 35

67 Doc: A ilag 1.41 Page 7 of 35

68 Doc: A ilag 1.41 Page 8 of 35

69 Doc: A ilag 1.41 Page 9 of 35

70 Doc: A ilag 1.41 Page 10 of 35

71 Doc: A ilag 1.41 Page 11 of 35

72 Doc: A ilag 1.41 Page 12 of 35

73 Doc: A ilag 1.41 Page 13 of 35

74 Doc: A ilag 1.41 Page 14 of 35

75 Doc: A ilag 1.41 Page 15 of 35

76 Doc: A ilag 1.41 Page 16 of 35

77 Doc: A ilag 1.41 Page 17 of 35

78 Doc: A ilag 1.41 Page 18 of 35

79 Doc: A ilag 1.41 Page 19 of 35

80 Doc: A ilag 1.41 Page 20 of 35

81 Doc: A ilag 1.41 Page 21 of 35

82 Doc: A ilag 1.41 Page 22 of 35

83 Doc: A ilag 1.41 Page 23 of 35

84 Doc: A ilag 1.41 Page 24 of 35

85 Doc: A ilag 1.41 Page 25 of 35

86 Doc: A ilag 1.41 Page 26 of 35

87 Doc: A ilag 1.41 Page 27 of 35

88 Doc: A ilag 1.41 Page 28 of 35

89 Doc: A ilag 1.41 Page 29 of 35

90 Doc: A ilag 1.41 Page 30 of 35

91 Doc: A ilag 1.41 Page 31 of 35

92 Doc: A ilag 1.41 Page 32 of 35

93 Doc: A ilag 1.41 Page 33 of 35

94 Doc: A ilag 1.41 Page 34 of 35

95 Doc: A ilag 1.41 Page 35 of 35

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 27, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 23, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 15, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 26, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Ny Højen, Vejle udstykning 2 Dato: 29. september 2016 DMR-sagsnr.: 2015-0377 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 28, 8882 Fårvang, B35-B36 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-18 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

DECEMBER 2012 FORSVARSBYGG ANDØYA FLYSTASJON GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1

DECEMBER 2012 FORSVARSBYGG ANDØYA FLYSTASJON GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 DECEMBER 2012 FORSVARSBYGG ANDØYA FLYSTASJON GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 61, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 4, Boring 2, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 46, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 41, Boring 16, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Skagensvej 85, 99 Frederikshavn Dato: 6. januar 5 DMR-sagsnr.: -6 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 6 55 Slagelse 58 5 Jerslev J 7 6 55 Hvidovre 8 Kolding

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einers Lykke, Skovby, 8464 Galten Dato: 23. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0313 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet November 2012 H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse PROJEKT H407.05 Cykelsti ved Tange Sø Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet Projekt nr. 206503 Dokument nr. 125629317

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 6 8643 Ans Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sag

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: SLOTSVÆNGET -, SLAGELSE DOMINIA A/S STUDIESTRÆDE KØBENHAVN V SAGSNR: - RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK KAROLINEVEJ SLAGELSE DATO:. OKTOBER Din

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Udstykning - Agerøvej, Drejens, Kolding Dato: 3. maj 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1164 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E; q BJ ERG Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl sag : 140 09913

Læs mere