NOCA Årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOCA Årsberetning 2012"

Transkript

1 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2012 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice- President, Danske Bank, beretter om NOCA- året 2012 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 11. april NOCA, FIOLSTRÆDE 44, 1171 KBH K

2 INDLEDNING Året 2012 i NOCA var endnu et år, præget af udvikling af medlemsaktiviteter som netværks- møder og konferencer. Målt ud fra disse kriterier blev 2012 det 11. år i træk med en positiv udvikling og endnu et godt år i NOCAs historie I NOCA NOCAs udvikling April måned 2012 stod i jubilæernes tegn. På årsmødet sidste år fejrede vi ikke mindre end tre 10- års jubilæer: 1. NOCAs 2. Direktør George Greibes 3. Formand Henrik Jespersens Med god grund fejrede vi, at den grimme ælling var blevet til en svane og at NOCA nu har et rigtig godt udgangspunkt for at udvikle sig yderligere til fordel for medlemmerne. At bygge NOCA op fra scratch til det, det er nu, har ikke altid været lige let og der har fra de involverede været ydet en enorm indsats og til tider også afsavn. Vi skylder ikke blot Henrik Jespersen og George Greibe, men også en vedholdende bestyrelse og NOCAs trofaste medlemmer, en stor tak for at deres engagement der gjorde det muligt at skabe en uafhængig forening som NOCA, der kan hjælpe virksomheder og organisationer med at komme videre med deres udfordrin- ger, ved at lære af, hvad andre har gjort. En stor tak skal også lyde til NOCAs bestyrelse for en fortsat positiv og engageret indsats for NOCA i I 2012 fik NOCA både ny formand og ny direktør og dette skifte er forløbet såvel planmæssigt som meget positivt. I bestyrelsen måtte vi for nylig sige farvel til Jan Sigvardsen, der som følge af et jobskifte til Banedanmark, der ikke er medlem af NOCA. I henhold til vedtægterne måtte Jan trække sig fra bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige Jan en stor tak for en meget stor indsats i mange år i NOCAs bestyrelse. 2

3 Som suppleant er Carsten Lysdahl Søgaard, HR Direktør i Region Syddanmark, indtrådt i be- styrelsen. MEDLEMSFORHOLD NOCAs medlemskreds tæller ved årsskiftet 64 medlemsvirksomheder repræsenterende ud- dannelses- og forskningsinstitutioner, offentlige- og private virksomheder. Indenfor disse 64 medlemsvirksomheder har vi registreret så mange enkeltpersoner, at NOCAnyt når ud til cir- ka 550 HR professionelle, hvoraf de fleste er tilknyttet en eller flere temagrupper. I NOCA er det altid glædeligt at kunne sige velkommen til nye medlemmer, da nye medlem- mer er med til at øge foreningens mangfoldighed, ved at ny viden og erfaringer bliver bragt i spil. I 2012 fik NOCA følgende nye medlemmer: Ø Region Nordjylland Ø Kommunernes Landsforening Ø Odense Kommune Ø AS3 Ø Workz Det er grundlæggende i NOCAs strategi, at der ikke reklameres for netværket, men at kend- skabet formidles via positiv omtale fra NOCAs medlemmer. På den måde sikrer vi, at de orga- nisationer, der udviser interesse for NOCA, allerede har gjort sig overvejelser om, hvad de for- venter af samarbejdet, samt hvad de mener at kunne bidrage med. I NOCA må vi stadig have fokus på at udvide medlemsskaren, dels for derved at sikre et stærkt fundament for videndeling, inden for de af medlemmerne definerede fagområder og dels for at sikre det økonomiske fundament, som er en nødvendighed, for fortsat at drive en aktiv for- ening. Det skal understreges, at vi i NOCA er meget bevidste om at få og have de rigtige med- lemmer, så vi sikrer et forsat højt fagligt niveau. Vi håber derfor, at alle medlemsvirksomheder vil anbefale NOCA til virksomheder og organisationer, som de selv gerne ser som medlem af NOCA. 3

4 ARRANGEMENTER i 2012 I 2012 har der været afholdt det hidtil største antal konferencer, NOCA møder og temagrup- pemøder. Alle med god deltagelse og et højt fagligt niveau. Tilbagemeldinger fra medlemmer- ne viser, at aktiviteterne kan ses som tegn på, at NOCA er et stærkt netværk, som skaber værdi for dets medlemmer. Temagruppemøder I 2012 har NOCA afholdt ca. 36 temagruppemøder. NOCA møderne er medvirkende til, at sæt- te fokus på relevante temaer og at skabe koblingen imellem forskning og praksis. Møderne er initieret efter ønsker fra medlemskredsen og ofte opstår nye temagrupper i kølvandet på dis- se møder, hvis der er medlemmer, der ønsker yderligere faglig fordybelse og således at have en længerevarende dialog omkring et specifikt tema. Temagrupper opstår og ophører helt afhængig af medlemmernes ønsker og behov og supporteres af NOCA. Således havde NOCA ved udgangen af 2012 følgende temagrupper: 1. Employer Branding 2. HR Executive Club 3. HR Partnere 4. HR og Sociale Medier 5. HR Udvikling 6. Organisationsdesign og Udvikling 7. Talentudvikling 8. VL gruppe for Strategisk Kompetenceudvikling 9. Global HR Forum Som noget nyt etablerede vi i 2012 en engelsksproget temagruppe nemlig Global HR Forum. Vi ønsker med denne gruppe dels at tilbyde ikke dansktalende HR professionelle i Danmark et relevant mødested, dels at skabe et forum for drøftelse af den øgede kompleksitet enhver HR udfordring får, når den sættes i et globalt perspektiv f.eks. global udrulning af lederudvik- lingsaktiviteter, Performance Management tiltag, etc. 4

5 Temagrupper mødes typisk fem gange årligt og temaerne defineres af deltagerne selv. NOCAs medlemmer har naturligvis æren for, at det er muligt for NOCA at arrangere disse møder. Takket være velviljen fra NOCAs medlemmer til at lægge hus til møder og give et indblik i medlemmets hverdag og HR relaterede udfordringer, får hele NOCAs netværk glæde af erfa- ringsudvekslingen. NOCA tror på, at dette er udtryk for at både værtsvirksomhederne og del- tagerne får udbytte af temagruppemøderne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til de virksomheder, der i årets løb har åbnet dørene for NOCA møder. Studietur Igen i år var NOCA arrangør af en studietur. I år gik turen til London, hvor vi besøgte både Mannaz i det centrale London og Ashridge Business School, der ligger nordvest for London. Temaet for årets tur var bl.a. Global Leadership Development. Academy of Management For 10. Gang var NOCA arrangør af en tur til årets Academy of Management konference i USA. I 2012 gik turen til Boston. 37 personer deltog i turen, der igen i år fik meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. NOCA tilfører konferencen et ekstra læringselement ved hver aften af gennemføre vidende- lings- sessioner, der hjælper deltagerne med at fastholde og identificere læring fra en til tider uoverskuelig konference. Læringen og erfaringsudvekslingen er samtidig med til at knytte personlige relationer mellem deltagerne og netop dette er medvirkende til at mange vælger at deltage igen og igen. Cranet HRM Konferencen 2012 blev året, hvor NOCA indledte et samarbejde med CBS og CBS Executive om den årlige Cranet HRM Konference. Som medarrangør er NOCA glad for endnu en mulighed for dels at kunne tilbyde medlemmerne et relevant forum for dialog om HR relaterede udfordringer og dilemmaer, dels at bygge bro mellem forskning og praksis. Cranet HRM Konferencen tilbyder både input fra forskningens verden og spændende cases fra førende virksomheder og organisationer. Vi i NOCA er meget glade for samarbejdet om Cranet 5

6 HRM Konferencen, der i omkring 20 år har haft NOCAs mangeårige næstformand Professor Henrik Holt Larsen som omdrejningspunkt og initiativtager. Vi glæder os til det fortsatte sam- arbejde og på den korte bane til dette års konference, der finder sted på CBS den 5. septem- ber. Økonomi 2012 har også på det økonomiske område været et omlægnings år. I lyset af den størrelse, NOCA efter 11 år har fået har vi besluttet at omlægge regnskabsprincippet, således at indtæg- ter (kontingent og deltagerbidrag til AOM) fremover medtages i det regnskabsår, hvor de hø- rer til. Således vil de kontingenter, som vi fakturerede i december 2012 blive indtægtsført i 2013, hvor de efter tidligere praksis ville have været indtægtsført i det år de blev faktureret. Det er vores opfattelse, at dette giver et mere retvisende billede, idet egenkapitalen herefter ikke indeholder hele årets kontingent, men derimod kun det, der er tilbage, når driften er fi- nansieret. Mere herom under fremlæggelsen af regnskabet, hvor revisor vil redegøre for de regnskabsmæssige konsekvenser heraf i NOCA I 2013 er NOCAs fokus på netværkets aktiviteter, medlemmernes gavn af NOCA, samt Mere for Mindre HRs nye spilleregel?, et tema vi bl.a. behandler på NOCAs årsdags konference. Mere for Mindre er et tema der favner bredt, og NOCAs fokus er på de temaer, der interesse- rer medlemskredsen. Ny strategiproces NOCAs bestyrelse startede i november 2012 en strategiproces,. Målet med processen, der fortsætter i år, er at færdiggøre et samlet strategioplæg for NOCA inden årets udgang.. Som et eksempel for en strategidrøftelse i bestyrelsen, har vi valgt at sætte fokus på en styr- kelse af universiteternes rolle i NOCA for derigennem at styrke den del af NOCAs rolle, der handler om at bygge bro mellem forskning og praksis. Vi vil gerne involvere universiteterne mere i den videndeling, der finder sted i temagrupperne ved at tilbyde disse en platform for at 6

7 dele de forsknings resultater, der opnås, med NOCAs andre medlemmer. NOCA vil initiere en dialog herom med alle de universiteter, der er medlem af NOCA. Bestyrelsen anbefaler, at medlemsantallet søges forøget. Dette begrundes i to forhold: 1. Der synes at være en stigende immobilitet på tværs af landet særligt til møderne i te- magrupperne. Møder i vest har hovedsalig deltagere fra vest og møder i øst hovedsalig fra øst. 2. En forøgelse af indtægtsgrundlaget vil på kort sigt sikre opbygning af en rimelig egen- kapital og på længere sigt give mulighed for at NOCA kan påtage sig flere aktiviteter herunder aktiviteter, der bærer væsentlige omkostninger f.eks. at invitere en guru til Danmark til gavn for NOCAs medlemmer. Bestyrelsen ønsker ikke at NOCA skal vokse sig til en meget stor medlemsforening,.men vi vurderer samtidig, at et mål på 100 medlemsvirksomheder vil være rimeligt over en årræk- ke. Vores hjemmeside udkommer i disse dage i en ny og forbedret udgave som vi håber bliver et nyt omdrejningspunkt for samværet med vore medlemmer. Det er tanken, at vi her vil invitere til dialog samt lade vore medlemmer komme til orde med de spændende projekter, de er in- volveret i i egen organisation til glæde for alle andre medlemmer. Vi ved fra tidligere at der kommer mange gode artikler fra aktive deltagere i vore aktiviteter og ser frem til at dette kan skabe yderligere gode grunde til at besøge vores hjemmeside. ARRANGEMENTER 2013 Temagrupper: Der har indtil nu været afholdt et møde i hver af de 9 temagrupper, og der er stadig masser af god energi i de 8 af disse. Vi imidlertid i samråd med deltagerne i temagruppen for HR Udvik- ling besluttet at nedlægge denne. Gruppen har været meget glad for forløbet og lukningen skal derfor alene ses som udtryk for at de væsentligste temaer har været vendt i gruppen. Vi ar- bejder på at etablere en ny temagruppe med fokus på Ledelsesudvikling. 7

8 Cranet HRM Konferencen 2013 Som sagt så gennemføres årets konference den 5. september og vil i år udover spændende indlæg fra såvel forskere som praktikere (direktører og HR) tilbyde nye processer, der vil in- volvere deltagerne mere aktivt i dele af konferencen. Årsdag Mere for Mindre Umiddelbart efter Generalforsamlingen byder vi velkommen til NOCAs Årsdag 2013, der i år har fået temaet Mere for mindre HR s nye spilleregel? Vi håber at se jer alle sammen inde ved siden af kl Academy of Management (AOM) Årets tur til AOM går til Orlando, Florida. Igen i år har NOCA inviteret til AOM og igen i år vil NOCA sætte en faglig og netværksoriente- ret dagsorden for denne kæmpestore konference, hvor forskere fra hele verden mødes og de- ler deres seneste forskning. Vi håber og regner med, at vi igen i år får stor tilslutning til turen idet det er en unik måde at skabe nære relationer til kolleger i andre organisationer og møde nogen af verdens førende forskere og guruer. Årets konference finder sted i dagene fra den 9. til den 13. august. Da Orlando bl.a. er hjem- sted for Disney har vi i år i tillæg til det officielle AOM program arrangeret et tillægsprogram, hvor vi møder repræsentanter fra bl.a. Disney, Harley Davidson og Whole Foods. Der er allerede stor interesse og som noget nyt ser vi år flere organisationer deltage i mindre grupper, der benytter lejligheden til at få tid til egne strategiske drøftelser. 8

9 SEKRETARIAT NOCAs sekretariatet er af naturlige grunde et væsentligt omdrejningspunkt for NOCAs virke. I 1. maj 2012 tiltrådte Per Geisler Hansen som ny adm. Direktør mens foreningens hidtidige direktør George Greibe samtid har valgt at gå på deltid. Vi er i bestyrelsen rigtig glade for at have fået Per ombord i NOCA, og at George har valgt at være en del af NOCAs fortsatte udvik- ling lidt endnu. Senest er sekretariatet i februar 2013 blevet udvidet med kommunikations konsulent Anna Garde, der dels skal varetage de administrative opgaver, dels skal hjælpe os med at styrke dialogen med vore medlemmer og derigennem sikre at alle medlemmer får et optimalt og værdifuldt udbytte af medlemskabet. Vi glæder os over at sekretariatet fremover kan servicere medlemmerne endnu bedre.. Tak til sekretariatet for en stor indsats og et godt samarbejde med bestyrelsen. AFSLUTNING Det er med glæde, at jeg for første gang aflægger denne beretning, da jeg er sikker på, at for- eningen er i god gænge og på vej mod nye mål. En forening som NOCA er imidlertid ikke noget uden medlemmerne og jeg håber derfor at medlemmerne fortsat vil være med til at sætte dagsordenen i NOCA, definere de aktiviteter, som vi skal beskæftige os med, og anbefale NOCA til organisationer, som I finder kunne være gode medlemmer af NOCA. Med ønsket om et godt og udbytterigt 2013 for alle i NOCA. De bedste hilsner Lars Malmberg 9

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

NOCA Årsberetning 2011

NOCA Årsberetning 2011 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2011 Formand i NOCA, Henrik Jespersen, CorporateVice- President, Fertin, beretter om NOCA-året 2011 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 19. april

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014. DKFs strategiske position

Bestyrelsens beretning for 2014. DKFs strategiske position Bestyrelsens beretning for 2014 Dansk Kommunikationsforening (DKF) har i 2014 budt velkommen til 268 nye medlemmer. Vi har også sagt farvel til flere gode medlemmer og en hel del prøvemedlemmer, og i dag

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering Skanderborg 2013-2014 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2013/14

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 UDVALGTE CASES AMFU DSRELE ANTFOR KNING ÅCBS SAMFUNDSRELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 udvalgte cases DENNE PUBLIKATION BYGGER PÅ EN RAPPORT UDARBEJDET AF OPERATE A/S

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014 September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni 2013 31. maj 2014 Kære medlemmer Et arbejdsår 2013/2014 hvor Byggesocietetet blev mere synligt i bygge-

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening ÅRSMØDE 2010: generalforsamling 13. november 2010 FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING Indledning Jeg er en glad mand - det næste lille stykke tid vil jeg bruge til at fortælle hvorfor. Kiropraktorerne

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Erhverv Norddanmark. - - - ooooo- - - Må først offentliggøres efter torsdag 19-3- 2015 kl. 1730. Det talte ord gælder

Erhverv Norddanmark. - - - ooooo- - - Må først offentliggøres efter torsdag 19-3- 2015 kl. 1730. Det talte ord gælder Erhverv Norddanmark Beretning Aflagt af formand Anders Hjulmand på generalforsamlingen torsdag 19-3- 2015 Må først offentliggøres efter torsdag 19-3- 2015 kl. 1730 Det talte ord gælder Efter afslutningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere