De første reaktioner på attentatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De første reaktioner på attentatet"

Transkript

1 3: De første reaktioner på attentatet I Konak slog alle forsøg på at genoplive ærkehertugen fejl. Kort efter klokken 11 om formiddagen blev det med ringning fra kirkeklokker i Sarajevo forkyndt, at den østrig-ungarske tronfølger og hans hustru var døde. Snart var regeringerne i alle Europas hovedstæder blevet informeret om forbrydelsen, og overalt skabte mordet på ærkehertugen overskrifter. I London talte Times om en frygtelig tragedie. Medlemmer af den kongelige husholdning i London var uudsigeligt chokerede, og kong George V bebudede en sørgeuge ved hoffet. I Berlin var kejser Wilhelm II som personlig ven af ærkehertugen dybt rystet over forbrydelsen og så i denne et stort tab for det germanske islæt i den østrigske stat. Men der var også andre stemmer. I Italien var Antonio Salandra, ministerpræsidenten, og Antonio di San Giuliano, udenrigsministeren, enige om, at man nu kunne ånde lettet op. Ikke blot var ærkehertugen ingen ven af Italien, men heller ikke af sine slægtninge og ville trods sit tragiske endeligt kun blive lidt beklaget. Den italienske ambassadør i Berlin, Riccardo Bollati, fik endda det indtryk, at Franz Ferdinand heller ikke havde været særligt elsket i Tyskland, og rapporterede, at man ikke havde haft ubetinget tillid til ham. Understatssekretær Arthur Zimmermann forklarede 47

2 dette med Franz Ferdinands antiungarske og antiitalienske holdning samt det, at han hjemme stod på slavernes side; endvidere var han lunefuld [og] voldelig. Uden at ville benægte hans kvaliteter og fortrin, især med hensyn til hæren, kan man gå ud fra, at såvel hjemme som i udlandet ville hans bortgang forenkle monarkiets situation snarere end at komplicere den,, lød Zimmermanns vurdering i en samtale med Bollati den 30. juni. I Rumænien reagerede man i det mindste med sorg på underretningen om ærkehertugens død. I pressen - kunne den britiske gesandt Aretas Akers-Douglas rapportere hjem fra Bukarest - herskede der enighed om, at Franz Ferdinand havde været en beskytter af minoriteter og støtte af nationale mål inden for Dobbeltmonarkiet. Den serbiske gesandt i Bukarest konstaterede derpå med bekymring, at Rumæniens reaktion er langt mindre venlig over for Serbien, end vi havde regnet med. I Wien var den officielle reaktion på attentatet blandet, og der var, ifølge Imanuel Geiss, en pinlig diskrepans mellem officiel harme og tredjeklassesbegravelsen på den ene side, offentlig indifferens og intern lettelse over tronfølgerens forsvinden på den anden. Javist, udadtil anstillede man sig oprørt og sorgfuld, og tronfølgerens død blev fremstillet som et stort tab. Men hans opfarende temperament og hans uberegnelige lune havde ikke gjort ærkehertugen elsket af sine fremtidige undersåtter. Ikke mindst som følge af sit ægteskab med Sophie von Hohenberg, som ikke blev betragtet som værende standsmæssig, og som ikke levede op til hofceremoniellet i Wien, stod han heller ikke i særlig høj 48

3 kurs hos sin onkel, kejser Franz Joseph. Endvidere nød han især som følge af sin tolerante indstilling over for Dobbeltmonarkiets minoriteter heller ikke nogen høj anseelse på Ballhausplatz, hvor det østrig-ungarske udenrigsministerium residerede. Mange frygtede, at tjekker, serbere, kroater og andre mindretal ville få tilstået flere rettigheder ved hans tronfølge. Dette gjorde ham upopulær hos mange østrigere, men i ganske særlig grad blandt ungarerne. Som vi har set det, hjalp det desværre heller ikke på hans anseelse i Serbien. Det stod også hans samtidige klart, at Franz Ferdinand var imod en krig. Således noterede den østrigske journalist Josef Redlich under i sin dagbog, hvad han og grev Alexander von Hoyos i natten efter afleveringen af ultimatummet til Serbien diskuterede: Vi taler begge om ærkehertuglegenden: Verden ved ikke, at ærkehertugen hele tiden var imod krig. Så gennem sin død hjalp han os til den energi, som han aldrig ønskede at tilvejebringe, så længe han levede! Selv i døden fortsatte hofceremoniellet med at ydmyge Sophie og Franz Ferdinand. Ligene blev uden pragtudfoldelse transporteret med skib og tog til Wien, og ved den officielle lit de parade i Hofburg blev Franz Ferdinands kiste placeret højere for også her at fjerne enhver tvivl om Sophies lavere rang. Ærkehertugens hustru blev nægtet en officiel begravelse. Sørgehøjtideligheden i Kapuzinerkirken varede et kvarter, og ærkehertugens onkel, kejser Franz Joseph, havde valgt ikke at være tilstede ved denne lejlighed. Henry Wickham Steed fra Londonavisen Times fik det indtryk, 49

4 Leopold von Berchtold ( ) Østrig-Ungarns udenrigsminister. at ærkehertugen var blevet begravet som en hund. For at spare Sophie for yderligere habsburgske ydmygelser i døden havde parret i klog forudseenhed imidlertid allerede lagt planer for tilfældet af deres død og i 1910 ladet bygge et gravkapel i kirken ved Franz Ferdinands slot Artstetten. Dér fandt den 4. juli en beskeden bisættelse sted en tredjeklasses begravelse muligvis, men i det mindste en begravelse uden yderligere ydmygelser. Blot én dag efter attentatet mødtes generalstabschef Franz Conrad von Hötzendorf og udenrigsminister Leopold von Berchtold til en fortrolig samtale. Conrad krævede straks krig mod Serbien han havde allerede i flere år ønsket en sådan, og så længe stormagtens harme over attentatet varede ved, var der en strålende lejlighed til at sætte fredsforstyrreren på Balkan ud af spillet. 50

5 Også uden direkte beviser gik han ud fra en serbisk medvirken. Det drejede sig om et attentat mod monarkiet, hvorpå der måtte følge et øjeblikkeligt skridt, forsikrede Conrad udenrigsministeren og forlangte en mobilisering mod Serbien. Berchtold var derimod på ingen måde overbevist om nødvendigheden af en krig. Jeg har forestillet mig en helt anden fremfærd, svarede han. Vi kræver af Serbien, at det opløser visse foreninger, afskediger den minister, der er ansvarlig for politiet, og tilsvarende foranstaltninger. Udenrigsministeren befandt sig i en vanskelig situation kejseren, men også den ungarske ministerpræsident István Tisza, var imod en krig. Over for dem stod de krigsivrende høge, hvortil ud over Conrad hørte enkelte andre herrer fra Ballhausplatz, for eksempel kabinetschefen i udenrigsministeriet, grev Alexander von Hoyos, og grev Johann Forgách, departementschef i det østrigske udenrigsministerium. Berchtold var den 29. juni enig med Conrad i, at øjeblikket til løsning af det serbiske spørgsmål imidlertid foreligger, og at han vil tale med Hans Majestæt derom. Men frem for alt må man afvente resultatet af undersøgelsen. Men han bifaldt ikke en øjeblikkelig mobilisering. Det drejede sig i første omgang om at finde ud af, hvorledes forbundsfællen i Berlin forholdt sig til sagen. Allerede næste dag bød der sig en lejlighed hertil under en samtale med den tyske ambassadør i Wien, Heinrich von Tschirschky. Ambassadøren viste sig imidlertid nærmest afvisende over for en krig. Han rapporterede efter samtalen i Wien: Her hører jeg, også fra de mest 51

6 seriøse mennesker, igen og igen det ønske, at man nu én gang for alle må tage et grundigt opgør med serberne. Man må i første omgang stille serberne en række krav og i tilfælde af, at de ikke vil acceptere disse, føre sig beslutsom frem. Jeg benytter enhver sådan anledning til roligt, men meget eftertrykkeligt og alvorligt at advare mod overilede skridt. Hans rapport om denne audiens den 30. juni, som blev modtaget i Berlin den 2. juli, blev af den tyske kejser Wilhelm II forsynet med vrede kommentarer i margenen - dog ikke fordi man i Wien ønskede at løbe risikoen med en krig, men fordi den intetanende Tschirschky havde haft en dæmpende virkning på østrigerne. I margenen skrev kejseren fortørnet: hvem har bemyndiget ham til det? det er meget dumt! vedkommer ham overhovedet ikke, det er udelukkende Østrigs sag, hvad det tænker at gøre i den anledning. Her læser man også de første opmuntrende råd fra Berlin under : Der må gøres op med serberne, og det snarest. Kejseren var imidlertid en af de få, som virkelig sørgede over ærkehertugen blot få uger tidligere, fra den 12. til den 13. juni, havde han mødt Franzi, som han var knyttet til i ægte venskab, i Konopischt, 50 kilometer sydøst for Prag. Bortset fra det, var kongemord i Wilhelms øjne en forbrydelse som ubetinget måtte hævnes. For udenrigsministeriet i Berlin, som den 4. juli fik det af Wilhelm kommenterede dokument tilbage, fulgte heraf, at Wilhelm billigede en skarp optræden fra østrigernes side. Tschirschkys forsøg på at berolige østrigerne fik således i begyndelsen af juli en brat afslutning. Efter 52

7 denne første udglattende tyske reaktion var der fra ham og fra Berlin kun opmuntring til at handle energisk og hurtigt. Således erfarede Alexander von Hoyos af den fra Wilhelmstraße, hvor det tyske udenrigsministerium residerede, velunderrettede publicist Victor Naumann allerede den 1. juli, at man i udenrigsministeriet anser øjeblikket for gunstigt til at fremkalde den store afgørelse. Han påpegede, at man er i Berlin stærkt foruroliget over den russiske oprustning og den nyligt i efteråret påtænkte mobilisering af en stor russisk troppestyrke. Forholdet til London var blevet bedre, og man mente i Berlin at have sikkerhed for, at England ikke ville gribe ind i en europæisk krig. Som vi vil se det, var det faktisk denne opfattelse, som ansporede de tyske ansvarlige under hele og i væsentlig grad bidrog til den tyske holdning under krisen. Og heraf kom det også hurtigt til at stå klart, hvorledes den tyske holdning over for Østrig ville tage sig ud under den samlede krise: Østrig-Ungarn er som monarki og stormagt tabt, hvis det ikke udnytter dette øjeblik, truede Naumann. Denne trussel dukkede under krisens forløb gentagne gange op, når det drejede sig om at fremkalde en beslutsom holdning hos forbundsfællen, og når som helst det så ud til, at man i Wien var ved at miste modet. I Berlin var man, ifølge Naumann, overbevist om, at den tyske kejser ville give [Østrig-Ungarn] enhver garanti og denne gang også stå fast, om det så skal føre til krig, fordi han indser farerne for det monarkistiske princip. Og udenrigsministeriet ville ikke imødegå denne stemning. 53

8 Alexander von Hoyos ( ) kabinetschef i Østrig-Ungarns udenrigsministerium. Zimmermann formulerede klart Tysklands holdning over for forbundsfællen Østrig Ungarn, da han på Hoyos spørgsmål, om man i Berlin for alvor havde troet på, at Østrig-Ungarn roligt ville finde sig i mordet på tronfølgeren og ikke reagere, svarede: Nej, men vi havde dog frygtet det i nogen grad. En tilskyndelse fra tysk side havde imidlertid ikke været nødvendig, for at Dobbeltmonarkiets internationale anseelse skulle vække bekymring i Wien. Det var derfor heller ikke på nogen måde tilfældet, at et tøvende Østrig-Ungarn blev sat under pres af Tyskland. Ikke desto mindre spillede forbundsfællens holdning en afgørende rolle for den måde, hvorpå østrigerne tænkte. Den 30. juni havde Conrad en yderligere drøftelse med Berchtold. Det mord, der er blevet begået under Serbiens protektion, er en grund til krig, hæv- 54

9 dede Conrad, og han krævede, at man frem for alt [skulle] spørge [Tyskland], om det ville dække vor ryg mod Rusland. Der kan således ikke være tvivl om, at Tysklands holdning var udslagsgivende for krisen. Det var ikke kun generalstabschefen, som mente, at en energisk optræden var den eneste mulige reaktion på den serbiske provokation. Således erindrede baron Leopold von Andrian-Werburg (leder af generalkonsulatet i Warszawa) efter krigen, at han i juli 1914 havde været enig med sine kolleger i, at kun en krig kunne rede Østrig. Det var i juli 1914 Andrians vurdering, at i løbet af et par år ville Serbien, Rumænien og Rusland alligevel presse Dobbeltmonarkiet ud i en krig derfor ville det altså være bedre at føre krigen nu, under gode forudætninger. Og derfor kunne Andrian efter krigen konstatere: Vi begyndte krigen, ikke tyskerne og endnu mindre Ententen det ved jeg. Det drejede sig dengang om fædrelandets eksistens. Allerede den 15. juli erklærede Hoyos: Hvis det resulterer i en verdenskrig, kan det være os ligegyldigt. Stort set enhver, som i Europa havde et politisk eller militært ansvar, var klar over, at mordet på Franz Ferdinand kunne medføre alvorlige konsekvenser. I det britiske udenrigsministerium skrev Sir Arthur Nicolson den 30. juni til den britiske ambassadør i Petersborg: Den tragedie, som nylig har udspillet sig i Sarajevo, vil, håber jeg, ikke føre til yderligere forviklinger. I udlandet var den almindelige opfattelse, at Østrig-Ungarn havde krav på satisfaktion. Man håbede dog, at denne ikke ville udarte sig til antiserbisk agitation eller endog 55

10 skabe begrænsninger for Serbiens suverænitet. I realiteten blev Wien tilkendt retten til kompensation. Der var imidlertid et problem: For Wiens regering var det ikke gjort med en kompensation, det vil sige med et diplomatisk resultat i forhold til Serbien. Den ønskede nu endelig at udnytte muligheden for en krig med Serbien for hermed at fjerne den til stadighed ulmende fare for Dobbeltmonarkiets beståen. Da en sejr naturligvis var forudsat, drejede det sig blot om den rette anledning og en sådan syntes her at have vist sig. Man mente, at man måtte handle, for den østrig-ungarske stats ry stod på spil. Endvidere var også den multinationale stats formentlige stormagtsstatus truet man så sig undermineret af det mindre Serbien, og man så sig under et vist pres for at bevise over for verden og sig selv, at man frem for at være Europas syge mand beslutsomt kunne svare på provokationer fra Serbien. Så hellere hurtigt gå under, mente Hoyos. Som Redlich natten mellem den 23. og 24. juli efter en lang samtale med Hoyos noterede: Vor note er meget dramatisk, den vil rejse [...] en frygtelig storm over Europa. Vi evner altså stadig at ville! Vi vil og må ikke være en syg mand, sagde Alek, så hellere hurtigt gå til grunde! [...] Sådan bryder i dag en stor dag frem: Forhåbentlig fører den til Østrigs helbredelse. I denne krise gik således lejligheden og fornemmelsen af et pres for at handle op i en større enhed - en skæbnesvanger kombination. Som vi har set, var lejligheden til en krig hidtil blevet forpasset, ved at forbundsfællerne ikke var enige, og især ved at Berlin ikke var indstillet på 56

11 at støtte Wien i en Balkankrig. Og derfor var det i juli 1914 vigtigt for østrigerne som det første at konsultere alliancepartneren. Hvorledes ville Berlin reagere, hvis det kom til en østrigsk krig mod Serbien? For at finde ud af dette, sendte man Alexander (Alek) von Hoyos, som rejste til Berlin udstyret med en kejserlig håndskrivelse og et langt memorandum fra den østrigske regering. Dér instruerede han den 5. juli den østrig-ungarske ambassadør, grev Szögyény, som derpå søgte foretræde for kejseren på slottet i Potsdam. Franz Josephs håndskrevne brev til Wilhelm indeholdt det, som han under et personligt møde med kejseren under dennes planlagte besøg i Wien i anledning af Franz Ferdinands bisættelse havde ønsket at drøfte med Wilhelm; men af sikkerhedsmæssige grunde var den tyske monarks rejse blevet aflyst. Franz Joseph påpegede, at det for ham var meget ønskeligt at drøfte den politiske situation med dig. I stedet sendte han nu et langt memorandum, som var blevet affattet i Wien allerede inden attentatet og nu tilpasset den nye situation, og et brev til forbundsfællen, i hvilket han fremhævede, at det mod min stakkels nevø udførte attentat [...] er en direkte følge af den agitation, der udføres af russiske og serbiske panslavister, og hvis eneste mål er at svække Tremagtsforbundet og sønderrive mit rige. Spørgsmålet fra Wien, om Tyskland i tilfælde af krig ville støtte forbundsfællen, besvarede kejseren med et betingelsesløst ja i første omgang uden endog at konsultere den ansvarlige kansler, Theobald von Bethmann Hollweg. Denne bifaldt dog uden betænkning kort 57

12 efter, at Tyskland ville støtte forbundsfællen, hvis denne ønskede at foretage energiske skridt mod Serbien. Dette var den berømte blankocheck fra Berlin, med hvilken kejser Wilhelm og hans kansler lovede den østrigske forbundsfælle Tysklands fulde støtte. Som Szögyény rapporterede den 5. juli, forsikrede kejseren efter at at have læst brevet fra Wien den østrigske ambassadør, at Tyskland i vanligt forbundstroskab vil stå ved vor side, selv hvis det endog skal komme til en krig mellem Østrig-Ungarn og Rusland. Men i denne historisk vigtige drøftelse lagde den tyske forbundsfælle også pres på østrigerne, for, som det lød fra kejseren, hvis man i Wien virkelig havde erkendt nødvendigheden af en krigerisk aktion mod Serbien, så ville det være beklageligt at lade det for Østrig så gunstige moment passere uudnyttet. Den næste dag forsikrede Bethmann Hollweg ambassadøren, at han, lige som kejseren, anser en øjeblikkelig indgriben fra vor side [det vil sige fra Østrigs] mod Serbien som den mest radikale og bedste løsning på vore problemer på Balkan. Bethmann Hollweg var overbevist om, at Rusland i løbet af få år ikke ville kunne besejres, hvorfor han ønskede at lade det komme til en krig, så længe der stadig var udsigt til sejr. Blandt militærfolkene herskede der en lignende frygt for Ruslands fremtidige overmagt; en præventiv krig var den eneste mulighed for at forhindre, at Rusland snart ville være uovervindelig. Blankochecken fra Berlin var altså langt mere end blot et løfte om at give partneren frie tøjler og om at støtte ham i overensstemmelse hermed for samtidig 58

13 blev der lagt et decideret pres på Wien for ikke at lade denne gunstige situation for en afregning med Serbien gå uudnyttet hen. I tilgift til den serbiske trussel var man i Wien nu sikkert også bange for, at den eneste forbundsfælle snart kunne miste tilliden til Dobbeltmonarkiet, og Østrig-Ungarn derpå kunne stå isoleret tilbage. Denne blankofuldmagt til Østrig-Ungarn, som tillod det at handle efter forgodtbefindende selv med fare for, at en lokal krig mod Serbien kunne eskalere til en krig mod Rusland (og dermed automatisk også mod dennes forbundsfælle Frankrig) -, er et nøglepunkt i. Hvis man beskæftiger sig med ansvaret for krigsudbruddet, så må man, trods alle beviser på Wiens ønske om krig, dog stille det hypotetiske spørgsmål, hvad der ville være sket, hvis man i Berlin havde været mindre ansporende. En bremsende forbundsfælle ville have givet de østrigske krigsplanlæggere noget at tænke over, og de afgørelser, som i de følgende dage blev truffet i Wien, ville utvivlsomt være faldet anderledes ud. Dette ville muligvis have haft alvorlige følger for forbundet mellem de to alliancepartnere, og en vis nedkøling af relationerne ville uden tvivl have fundet sted, men alligevel ville det i begyndelsen af juli, som allerede under de forrige Balkankriser, helt afgjort have været muligt at mane til forsigtighed og at planlægge diplomatiske skridt frem for militære. Men hvad var grunden til, at Tyskland så udtrykkeligt erklærede sig rede til at støtte Wien? Ud fra et tysk standpunkt bød der sig her faktisk en god anledning til at teste Ententen, så længe man stadig kunne 59

14 løbe risikoen for en europæisk krig, altså inden den russiske oprustning var blevet fuldført. I denne sammenhæng er Bethmann Hollwegs overvejelser den 8. juli betegnende: Kommer krigen ikke, vil zaren ikke, eller råder det bestyrtede Frankrig til fred, så har vi dog stadig mulighed for på grundlag af denne aktion at manøvrere Ententen fra hinanden. Således ville man have udmanøvreret Rusland og besejret det, ganske vist ikke militært, men i det mindste diplomatisk. Løftet fra Berlin gjorde det muligt for regeringen i Wien at planlægge dets næste skridt mod Serbien, hvilket skete den 7. juli under et historisk afgørende møde i det fælles ministerråd. Herunder stod det alle deltagere fuldstændig klart, at en indgriben mod Serbien kunne føre til en krig med Rusland. Formanden, Berchtold, påpegede, at en væbnet konflikt med Serbien kunne resultere i en krig med Rusland. Denne var på længere sigt uundgåelig, da Rusland førte en udenrigspolitik, der var fjendtlig mod Østrig. Den logiske følge [...] vil nok være at komme vor modstander i forkøbet og gennem en rettidig afregning med Serbien forhale den udviklingsproces, som allerede er i fuld gang, hvilket nok ikke vil være muligt senere. Han talte altså både om en præventiv krig mod et Rusland, som i fremtiden ville intervenere på Balkan, og om en afregning med Serbien, som alle mødedeltagerne betragtede som ansvarlig for attentatet, selv om undersøgelsen af baggrundene for mordet stadig langt fra var afsluttet. Kun den ungarske ministerpræsident István Tisza udtalte sig denne betydningsfulde 7. juli mod en øjeblik 60

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler 1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler Udskrift af Tidslinje: Første verdenskrig: de store begivenheder 1) 1914 - Et skud der ændrede verden 19-årige Gavrilo Princip var bosnisk serber og medlem af den

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Tekster til hovedtemaerne til udstillingen Skyttegrav og hjemmefront Sønderjyderne under 1.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Tekster til hovedtemaerne til udstillingen Skyttegrav og hjemmefront Sønderjyderne under 1. Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Tekster til hovedtemaerne til udstillingen Skyttegrav og hjemmefront Sønderjyderne under 1. Verdenskrig Udstillingen er bygget op omkring ni hovedtemaer: 1. Europa

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til.

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til. Kære venner, Nu har nogle af Jer måske læst de to artikler, som jeg sendte rundt, og jeg tænker, at det måske er rigtigst, at jeg lige tilføjer nogle personlige betgragtninger til det, som I har læst.

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

»En gave i en virkelig grim indpakning«

»En gave i en virkelig grim indpakning« »En gave i en virkelig grim indpakning«hiv er i dag ikke en sygdom, man dør af, men den er fuld af tabu og skam. Den er stadig præget af uvidenhed, der gør det til en kamp at leve med hiv. Mads Damgaard

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kafka og kontoret. Tekster af og om forsikringsmanden Franz Kafka. Udvalgt, introduceret og oversat af Villy Sørensen. forlaget vandkunsten

Kafka og kontoret. Tekster af og om forsikringsmanden Franz Kafka. Udvalgt, introduceret og oversat af Villy Sørensen. forlaget vandkunsten Kafka og kontoret Tekster af og om forsikringsmanden Franz Kafka Udvalgt, introduceret og oversat af Villy Sørensen V forlaget vandkunsten Forord 7 1 Ansøgning om ansættelse 13 2 Omfanget af forsikringspligten

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Parkinsonforeningen du har parkinson Svend Andersen du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Det er vigtigt at kende til de psykologiske måder, man reagerer på når man får en kronisk sygdom som

Læs mere

nationalstaternes tid i europa

nationalstaternes tid i europa nationalstaternes tid i europa Lektion 8: Napoleon 3. af Frankrig Indholdsfortegnelse 1. Vejledning 2. Introduktion 3. Napoleons magtovertagelse 4. Napoleons indenrigs- og udenrigspolitik 5. Napoleon 3.s

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 Den 27/8 1943 kom Best tilbage fra førerhovedkvarteret, hvortil han havde været kaldt. Kpt. 2 hentede

Læs mere

Første verdenskrig. Konflikter i Europa

Første verdenskrig. Konflikter i Europa Første verdenskrig Store spørgsmål i samtiden: Var krigen tilfældig, eller var det pga. de store spændinger mellem landene? Kan beslutningstagerne forudse konsekvenserne af deres beslutninger? Konflikter

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

5 Duckwitz redegørelse efter krigen

5 Duckwitz redegørelse efter krigen 5 Duckwitz redegørelse efter krigen Dr. Best havde i det første år af sin tjenestetid afgivet så mange prøver på en sund politisk indstilling, at jeg ikke var i tvivl om, at han også var modtagelig for

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Billedserie om Paris med følgende emner: Metroen - Snap Shots - Versailles Slottet og Disneyland Paris. Friday, March 21, 14

Billedserie om Paris med følgende emner: Metroen - Snap Shots - Versailles Slottet og Disneyland Paris. Friday, March 21, 14 Billedserie om Paris med følgende emner: Metroen - Snap Shots - Versailles Slottet og Disneyland Paris 1 P A R I S ANDRE SEVÆRDIGHEDER Inspiration Gensynsglæde 2 Metroen En af de ældste nedgange til en

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv www.karinnilsson.dk Trin 1 Kod din indre GPS Start med at gøre dig klart, hvad du gerne vil opnå. De fleste der kommer til mig ved alt om, hvad de gerne vil være FRI

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere