De første reaktioner på attentatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De første reaktioner på attentatet"

Transkript

1 3: De første reaktioner på attentatet I Konak slog alle forsøg på at genoplive ærkehertugen fejl. Kort efter klokken 11 om formiddagen blev det med ringning fra kirkeklokker i Sarajevo forkyndt, at den østrig-ungarske tronfølger og hans hustru var døde. Snart var regeringerne i alle Europas hovedstæder blevet informeret om forbrydelsen, og overalt skabte mordet på ærkehertugen overskrifter. I London talte Times om en frygtelig tragedie. Medlemmer af den kongelige husholdning i London var uudsigeligt chokerede, og kong George V bebudede en sørgeuge ved hoffet. I Berlin var kejser Wilhelm II som personlig ven af ærkehertugen dybt rystet over forbrydelsen og så i denne et stort tab for det germanske islæt i den østrigske stat. Men der var også andre stemmer. I Italien var Antonio Salandra, ministerpræsidenten, og Antonio di San Giuliano, udenrigsministeren, enige om, at man nu kunne ånde lettet op. Ikke blot var ærkehertugen ingen ven af Italien, men heller ikke af sine slægtninge og ville trods sit tragiske endeligt kun blive lidt beklaget. Den italienske ambassadør i Berlin, Riccardo Bollati, fik endda det indtryk, at Franz Ferdinand heller ikke havde været særligt elsket i Tyskland, og rapporterede, at man ikke havde haft ubetinget tillid til ham. Understatssekretær Arthur Zimmermann forklarede 47

2 dette med Franz Ferdinands antiungarske og antiitalienske holdning samt det, at han hjemme stod på slavernes side; endvidere var han lunefuld [og] voldelig. Uden at ville benægte hans kvaliteter og fortrin, især med hensyn til hæren, kan man gå ud fra, at såvel hjemme som i udlandet ville hans bortgang forenkle monarkiets situation snarere end at komplicere den,, lød Zimmermanns vurdering i en samtale med Bollati den 30. juni. I Rumænien reagerede man i det mindste med sorg på underretningen om ærkehertugens død. I pressen - kunne den britiske gesandt Aretas Akers-Douglas rapportere hjem fra Bukarest - herskede der enighed om, at Franz Ferdinand havde været en beskytter af minoriteter og støtte af nationale mål inden for Dobbeltmonarkiet. Den serbiske gesandt i Bukarest konstaterede derpå med bekymring, at Rumæniens reaktion er langt mindre venlig over for Serbien, end vi havde regnet med. I Wien var den officielle reaktion på attentatet blandet, og der var, ifølge Imanuel Geiss, en pinlig diskrepans mellem officiel harme og tredjeklassesbegravelsen på den ene side, offentlig indifferens og intern lettelse over tronfølgerens forsvinden på den anden. Javist, udadtil anstillede man sig oprørt og sorgfuld, og tronfølgerens død blev fremstillet som et stort tab. Men hans opfarende temperament og hans uberegnelige lune havde ikke gjort ærkehertugen elsket af sine fremtidige undersåtter. Ikke mindst som følge af sit ægteskab med Sophie von Hohenberg, som ikke blev betragtet som værende standsmæssig, og som ikke levede op til hofceremoniellet i Wien, stod han heller ikke i særlig høj 48

3 kurs hos sin onkel, kejser Franz Joseph. Endvidere nød han især som følge af sin tolerante indstilling over for Dobbeltmonarkiets minoriteter heller ikke nogen høj anseelse på Ballhausplatz, hvor det østrig-ungarske udenrigsministerium residerede. Mange frygtede, at tjekker, serbere, kroater og andre mindretal ville få tilstået flere rettigheder ved hans tronfølge. Dette gjorde ham upopulær hos mange østrigere, men i ganske særlig grad blandt ungarerne. Som vi har set det, hjalp det desværre heller ikke på hans anseelse i Serbien. Det stod også hans samtidige klart, at Franz Ferdinand var imod en krig. Således noterede den østrigske journalist Josef Redlich under i sin dagbog, hvad han og grev Alexander von Hoyos i natten efter afleveringen af ultimatummet til Serbien diskuterede: Vi taler begge om ærkehertuglegenden: Verden ved ikke, at ærkehertugen hele tiden var imod krig. Så gennem sin død hjalp han os til den energi, som han aldrig ønskede at tilvejebringe, så længe han levede! Selv i døden fortsatte hofceremoniellet med at ydmyge Sophie og Franz Ferdinand. Ligene blev uden pragtudfoldelse transporteret med skib og tog til Wien, og ved den officielle lit de parade i Hofburg blev Franz Ferdinands kiste placeret højere for også her at fjerne enhver tvivl om Sophies lavere rang. Ærkehertugens hustru blev nægtet en officiel begravelse. Sørgehøjtideligheden i Kapuzinerkirken varede et kvarter, og ærkehertugens onkel, kejser Franz Joseph, havde valgt ikke at være tilstede ved denne lejlighed. Henry Wickham Steed fra Londonavisen Times fik det indtryk, 49

4 Leopold von Berchtold ( ) Østrig-Ungarns udenrigsminister. at ærkehertugen var blevet begravet som en hund. For at spare Sophie for yderligere habsburgske ydmygelser i døden havde parret i klog forudseenhed imidlertid allerede lagt planer for tilfældet af deres død og i 1910 ladet bygge et gravkapel i kirken ved Franz Ferdinands slot Artstetten. Dér fandt den 4. juli en beskeden bisættelse sted en tredjeklasses begravelse muligvis, men i det mindste en begravelse uden yderligere ydmygelser. Blot én dag efter attentatet mødtes generalstabschef Franz Conrad von Hötzendorf og udenrigsminister Leopold von Berchtold til en fortrolig samtale. Conrad krævede straks krig mod Serbien han havde allerede i flere år ønsket en sådan, og så længe stormagtens harme over attentatet varede ved, var der en strålende lejlighed til at sætte fredsforstyrreren på Balkan ud af spillet. 50

5 Også uden direkte beviser gik han ud fra en serbisk medvirken. Det drejede sig om et attentat mod monarkiet, hvorpå der måtte følge et øjeblikkeligt skridt, forsikrede Conrad udenrigsministeren og forlangte en mobilisering mod Serbien. Berchtold var derimod på ingen måde overbevist om nødvendigheden af en krig. Jeg har forestillet mig en helt anden fremfærd, svarede han. Vi kræver af Serbien, at det opløser visse foreninger, afskediger den minister, der er ansvarlig for politiet, og tilsvarende foranstaltninger. Udenrigsministeren befandt sig i en vanskelig situation kejseren, men også den ungarske ministerpræsident István Tisza, var imod en krig. Over for dem stod de krigsivrende høge, hvortil ud over Conrad hørte enkelte andre herrer fra Ballhausplatz, for eksempel kabinetschefen i udenrigsministeriet, grev Alexander von Hoyos, og grev Johann Forgách, departementschef i det østrigske udenrigsministerium. Berchtold var den 29. juni enig med Conrad i, at øjeblikket til løsning af det serbiske spørgsmål imidlertid foreligger, og at han vil tale med Hans Majestæt derom. Men frem for alt må man afvente resultatet af undersøgelsen. Men han bifaldt ikke en øjeblikkelig mobilisering. Det drejede sig i første omgang om at finde ud af, hvorledes forbundsfællen i Berlin forholdt sig til sagen. Allerede næste dag bød der sig en lejlighed hertil under en samtale med den tyske ambassadør i Wien, Heinrich von Tschirschky. Ambassadøren viste sig imidlertid nærmest afvisende over for en krig. Han rapporterede efter samtalen i Wien: Her hører jeg, også fra de mest 51

6 seriøse mennesker, igen og igen det ønske, at man nu én gang for alle må tage et grundigt opgør med serberne. Man må i første omgang stille serberne en række krav og i tilfælde af, at de ikke vil acceptere disse, føre sig beslutsom frem. Jeg benytter enhver sådan anledning til roligt, men meget eftertrykkeligt og alvorligt at advare mod overilede skridt. Hans rapport om denne audiens den 30. juni, som blev modtaget i Berlin den 2. juli, blev af den tyske kejser Wilhelm II forsynet med vrede kommentarer i margenen - dog ikke fordi man i Wien ønskede at løbe risikoen med en krig, men fordi den intetanende Tschirschky havde haft en dæmpende virkning på østrigerne. I margenen skrev kejseren fortørnet: hvem har bemyndiget ham til det? det er meget dumt! vedkommer ham overhovedet ikke, det er udelukkende Østrigs sag, hvad det tænker at gøre i den anledning. Her læser man også de første opmuntrende råd fra Berlin under : Der må gøres op med serberne, og det snarest. Kejseren var imidlertid en af de få, som virkelig sørgede over ærkehertugen blot få uger tidligere, fra den 12. til den 13. juni, havde han mødt Franzi, som han var knyttet til i ægte venskab, i Konopischt, 50 kilometer sydøst for Prag. Bortset fra det, var kongemord i Wilhelms øjne en forbrydelse som ubetinget måtte hævnes. For udenrigsministeriet i Berlin, som den 4. juli fik det af Wilhelm kommenterede dokument tilbage, fulgte heraf, at Wilhelm billigede en skarp optræden fra østrigernes side. Tschirschkys forsøg på at berolige østrigerne fik således i begyndelsen af juli en brat afslutning. Efter 52

7 denne første udglattende tyske reaktion var der fra ham og fra Berlin kun opmuntring til at handle energisk og hurtigt. Således erfarede Alexander von Hoyos af den fra Wilhelmstraße, hvor det tyske udenrigsministerium residerede, velunderrettede publicist Victor Naumann allerede den 1. juli, at man i udenrigsministeriet anser øjeblikket for gunstigt til at fremkalde den store afgørelse. Han påpegede, at man er i Berlin stærkt foruroliget over den russiske oprustning og den nyligt i efteråret påtænkte mobilisering af en stor russisk troppestyrke. Forholdet til London var blevet bedre, og man mente i Berlin at have sikkerhed for, at England ikke ville gribe ind i en europæisk krig. Som vi vil se det, var det faktisk denne opfattelse, som ansporede de tyske ansvarlige under hele og i væsentlig grad bidrog til den tyske holdning under krisen. Og heraf kom det også hurtigt til at stå klart, hvorledes den tyske holdning over for Østrig ville tage sig ud under den samlede krise: Østrig-Ungarn er som monarki og stormagt tabt, hvis det ikke udnytter dette øjeblik, truede Naumann. Denne trussel dukkede under krisens forløb gentagne gange op, når det drejede sig om at fremkalde en beslutsom holdning hos forbundsfællen, og når som helst det så ud til, at man i Wien var ved at miste modet. I Berlin var man, ifølge Naumann, overbevist om, at den tyske kejser ville give [Østrig-Ungarn] enhver garanti og denne gang også stå fast, om det så skal føre til krig, fordi han indser farerne for det monarkistiske princip. Og udenrigsministeriet ville ikke imødegå denne stemning. 53

8 Alexander von Hoyos ( ) kabinetschef i Østrig-Ungarns udenrigsministerium. Zimmermann formulerede klart Tysklands holdning over for forbundsfællen Østrig Ungarn, da han på Hoyos spørgsmål, om man i Berlin for alvor havde troet på, at Østrig-Ungarn roligt ville finde sig i mordet på tronfølgeren og ikke reagere, svarede: Nej, men vi havde dog frygtet det i nogen grad. En tilskyndelse fra tysk side havde imidlertid ikke været nødvendig, for at Dobbeltmonarkiets internationale anseelse skulle vække bekymring i Wien. Det var derfor heller ikke på nogen måde tilfældet, at et tøvende Østrig-Ungarn blev sat under pres af Tyskland. Ikke desto mindre spillede forbundsfællens holdning en afgørende rolle for den måde, hvorpå østrigerne tænkte. Den 30. juni havde Conrad en yderligere drøftelse med Berchtold. Det mord, der er blevet begået under Serbiens protektion, er en grund til krig, hæv- 54

9 dede Conrad, og han krævede, at man frem for alt [skulle] spørge [Tyskland], om det ville dække vor ryg mod Rusland. Der kan således ikke være tvivl om, at Tysklands holdning var udslagsgivende for krisen. Det var ikke kun generalstabschefen, som mente, at en energisk optræden var den eneste mulige reaktion på den serbiske provokation. Således erindrede baron Leopold von Andrian-Werburg (leder af generalkonsulatet i Warszawa) efter krigen, at han i juli 1914 havde været enig med sine kolleger i, at kun en krig kunne rede Østrig. Det var i juli 1914 Andrians vurdering, at i løbet af et par år ville Serbien, Rumænien og Rusland alligevel presse Dobbeltmonarkiet ud i en krig derfor ville det altså være bedre at føre krigen nu, under gode forudætninger. Og derfor kunne Andrian efter krigen konstatere: Vi begyndte krigen, ikke tyskerne og endnu mindre Ententen det ved jeg. Det drejede sig dengang om fædrelandets eksistens. Allerede den 15. juli erklærede Hoyos: Hvis det resulterer i en verdenskrig, kan det være os ligegyldigt. Stort set enhver, som i Europa havde et politisk eller militært ansvar, var klar over, at mordet på Franz Ferdinand kunne medføre alvorlige konsekvenser. I det britiske udenrigsministerium skrev Sir Arthur Nicolson den 30. juni til den britiske ambassadør i Petersborg: Den tragedie, som nylig har udspillet sig i Sarajevo, vil, håber jeg, ikke føre til yderligere forviklinger. I udlandet var den almindelige opfattelse, at Østrig-Ungarn havde krav på satisfaktion. Man håbede dog, at denne ikke ville udarte sig til antiserbisk agitation eller endog 55

10 skabe begrænsninger for Serbiens suverænitet. I realiteten blev Wien tilkendt retten til kompensation. Der var imidlertid et problem: For Wiens regering var det ikke gjort med en kompensation, det vil sige med et diplomatisk resultat i forhold til Serbien. Den ønskede nu endelig at udnytte muligheden for en krig med Serbien for hermed at fjerne den til stadighed ulmende fare for Dobbeltmonarkiets beståen. Da en sejr naturligvis var forudsat, drejede det sig blot om den rette anledning og en sådan syntes her at have vist sig. Man mente, at man måtte handle, for den østrig-ungarske stats ry stod på spil. Endvidere var også den multinationale stats formentlige stormagtsstatus truet man så sig undermineret af det mindre Serbien, og man så sig under et vist pres for at bevise over for verden og sig selv, at man frem for at være Europas syge mand beslutsomt kunne svare på provokationer fra Serbien. Så hellere hurtigt gå under, mente Hoyos. Som Redlich natten mellem den 23. og 24. juli efter en lang samtale med Hoyos noterede: Vor note er meget dramatisk, den vil rejse [...] en frygtelig storm over Europa. Vi evner altså stadig at ville! Vi vil og må ikke være en syg mand, sagde Alek, så hellere hurtigt gå til grunde! [...] Sådan bryder i dag en stor dag frem: Forhåbentlig fører den til Østrigs helbredelse. I denne krise gik således lejligheden og fornemmelsen af et pres for at handle op i en større enhed - en skæbnesvanger kombination. Som vi har set, var lejligheden til en krig hidtil blevet forpasset, ved at forbundsfællerne ikke var enige, og især ved at Berlin ikke var indstillet på 56

11 at støtte Wien i en Balkankrig. Og derfor var det i juli 1914 vigtigt for østrigerne som det første at konsultere alliancepartneren. Hvorledes ville Berlin reagere, hvis det kom til en østrigsk krig mod Serbien? For at finde ud af dette, sendte man Alexander (Alek) von Hoyos, som rejste til Berlin udstyret med en kejserlig håndskrivelse og et langt memorandum fra den østrigske regering. Dér instruerede han den 5. juli den østrig-ungarske ambassadør, grev Szögyény, som derpå søgte foretræde for kejseren på slottet i Potsdam. Franz Josephs håndskrevne brev til Wilhelm indeholdt det, som han under et personligt møde med kejseren under dennes planlagte besøg i Wien i anledning af Franz Ferdinands bisættelse havde ønsket at drøfte med Wilhelm; men af sikkerhedsmæssige grunde var den tyske monarks rejse blevet aflyst. Franz Joseph påpegede, at det for ham var meget ønskeligt at drøfte den politiske situation med dig. I stedet sendte han nu et langt memorandum, som var blevet affattet i Wien allerede inden attentatet og nu tilpasset den nye situation, og et brev til forbundsfællen, i hvilket han fremhævede, at det mod min stakkels nevø udførte attentat [...] er en direkte følge af den agitation, der udføres af russiske og serbiske panslavister, og hvis eneste mål er at svække Tremagtsforbundet og sønderrive mit rige. Spørgsmålet fra Wien, om Tyskland i tilfælde af krig ville støtte forbundsfællen, besvarede kejseren med et betingelsesløst ja i første omgang uden endog at konsultere den ansvarlige kansler, Theobald von Bethmann Hollweg. Denne bifaldt dog uden betænkning kort 57

12 efter, at Tyskland ville støtte forbundsfællen, hvis denne ønskede at foretage energiske skridt mod Serbien. Dette var den berømte blankocheck fra Berlin, med hvilken kejser Wilhelm og hans kansler lovede den østrigske forbundsfælle Tysklands fulde støtte. Som Szögyény rapporterede den 5. juli, forsikrede kejseren efter at at have læst brevet fra Wien den østrigske ambassadør, at Tyskland i vanligt forbundstroskab vil stå ved vor side, selv hvis det endog skal komme til en krig mellem Østrig-Ungarn og Rusland. Men i denne historisk vigtige drøftelse lagde den tyske forbundsfælle også pres på østrigerne, for, som det lød fra kejseren, hvis man i Wien virkelig havde erkendt nødvendigheden af en krigerisk aktion mod Serbien, så ville det være beklageligt at lade det for Østrig så gunstige moment passere uudnyttet. Den næste dag forsikrede Bethmann Hollweg ambassadøren, at han, lige som kejseren, anser en øjeblikkelig indgriben fra vor side [det vil sige fra Østrigs] mod Serbien som den mest radikale og bedste løsning på vore problemer på Balkan. Bethmann Hollweg var overbevist om, at Rusland i løbet af få år ikke ville kunne besejres, hvorfor han ønskede at lade det komme til en krig, så længe der stadig var udsigt til sejr. Blandt militærfolkene herskede der en lignende frygt for Ruslands fremtidige overmagt; en præventiv krig var den eneste mulighed for at forhindre, at Rusland snart ville være uovervindelig. Blankochecken fra Berlin var altså langt mere end blot et løfte om at give partneren frie tøjler og om at støtte ham i overensstemmelse hermed for samtidig 58

13 blev der lagt et decideret pres på Wien for ikke at lade denne gunstige situation for en afregning med Serbien gå uudnyttet hen. I tilgift til den serbiske trussel var man i Wien nu sikkert også bange for, at den eneste forbundsfælle snart kunne miste tilliden til Dobbeltmonarkiet, og Østrig-Ungarn derpå kunne stå isoleret tilbage. Denne blankofuldmagt til Østrig-Ungarn, som tillod det at handle efter forgodtbefindende selv med fare for, at en lokal krig mod Serbien kunne eskalere til en krig mod Rusland (og dermed automatisk også mod dennes forbundsfælle Frankrig) -, er et nøglepunkt i. Hvis man beskæftiger sig med ansvaret for krigsudbruddet, så må man, trods alle beviser på Wiens ønske om krig, dog stille det hypotetiske spørgsmål, hvad der ville være sket, hvis man i Berlin havde været mindre ansporende. En bremsende forbundsfælle ville have givet de østrigske krigsplanlæggere noget at tænke over, og de afgørelser, som i de følgende dage blev truffet i Wien, ville utvivlsomt være faldet anderledes ud. Dette ville muligvis have haft alvorlige følger for forbundet mellem de to alliancepartnere, og en vis nedkøling af relationerne ville uden tvivl have fundet sted, men alligevel ville det i begyndelsen af juli, som allerede under de forrige Balkankriser, helt afgjort have været muligt at mane til forsigtighed og at planlægge diplomatiske skridt frem for militære. Men hvad var grunden til, at Tyskland så udtrykkeligt erklærede sig rede til at støtte Wien? Ud fra et tysk standpunkt bød der sig her faktisk en god anledning til at teste Ententen, så længe man stadig kunne 59

14 løbe risikoen for en europæisk krig, altså inden den russiske oprustning var blevet fuldført. I denne sammenhæng er Bethmann Hollwegs overvejelser den 8. juli betegnende: Kommer krigen ikke, vil zaren ikke, eller råder det bestyrtede Frankrig til fred, så har vi dog stadig mulighed for på grundlag af denne aktion at manøvrere Ententen fra hinanden. Således ville man have udmanøvreret Rusland og besejret det, ganske vist ikke militært, men i det mindste diplomatisk. Løftet fra Berlin gjorde det muligt for regeringen i Wien at planlægge dets næste skridt mod Serbien, hvilket skete den 7. juli under et historisk afgørende møde i det fælles ministerråd. Herunder stod det alle deltagere fuldstændig klart, at en indgriben mod Serbien kunne føre til en krig med Rusland. Formanden, Berchtold, påpegede, at en væbnet konflikt med Serbien kunne resultere i en krig med Rusland. Denne var på længere sigt uundgåelig, da Rusland førte en udenrigspolitik, der var fjendtlig mod Østrig. Den logiske følge [...] vil nok være at komme vor modstander i forkøbet og gennem en rettidig afregning med Serbien forhale den udviklingsproces, som allerede er i fuld gang, hvilket nok ikke vil være muligt senere. Han talte altså både om en præventiv krig mod et Rusland, som i fremtiden ville intervenere på Balkan, og om en afregning med Serbien, som alle mødedeltagerne betragtede som ansvarlig for attentatet, selv om undersøgelsen af baggrundene for mordet stadig langt fra var afsluttet. Kun den ungarske ministerpræsident István Tisza udtalte sig denne betydningsfulde 7. juli mod en øjeblik 60

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Da verden blev en anden

Da verden blev en anden Sven Thygesen Søren Hansen Flemming Petersen 1914 Da verden blev en anden En beskrivelse af tiden omkring 1. verdenskrig forlaget herredagen Indhold Forord 7 PROLOG Da verden blev en anden tiden omkring

Læs mere

5 Duckwitz redegørelse efter krigen

5 Duckwitz redegørelse efter krigen 5 Duckwitz redegørelse efter krigen Dr. Best havde i det første år af sin tjenestetid afgivet så mange prøver på en sund politisk indstilling, at jeg ikke var i tvivl om, at han også var modtagelig for

Læs mere

Hvordan tyskerne. Peter Bender: "Tysklands Genkomst" www.ellekar.dk

Hvordan tyskerne. Peter Bender: Tysklands Genkomst www.ellekar.dk IIi Hvordan tyskerne forholdt sig til hinanden 1 Kold krig Vi er begge fanget i en ond og farlig cirkel, hvor mistænksomhed på den ene side udløser mistænksomhed på den anden, og hvor nye våben fører

Læs mere

De gjorde Danmark større

De gjorde Danmark større De gjorde Danmark større HVAD SIGER KILDERNE? AF FINN ØSTRUP Der har i dansk historieforskning været en tendens til at afdække»nationale myter«i forbindelse med danskeres ageren under 2. verdenskrig. 1

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE nr. 2 / april 2014 76. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur 1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE KØBENHAVNSK KRIGSEUFORI NATION, REGION, 1864 EN NY FORTÆLLING? 2 nr. 2 / april 2014 INDHOLD NATION,

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet 3-001 3-002 3-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 3-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-005 3-006 Åbning af mødet Bevillingsoverførsler: se protokollen Åbning af forhandlinger med Tyrkiet - Tillægsprotokol

Læs mere

I krig med laserstyrede bomber, elektrikerkabler og svensknøgler - Danmark og krigen om Kosovo i 1999

I krig med laserstyrede bomber, elektrikerkabler og svensknøgler - Danmark og krigen om Kosovo i 1999 I krig med laserstyrede bomber, elektrikerkabler og svensknøgler - Danmark og krigen om Kosovo i 1999 For tolv år siden gik Danmark og NATO i krig med Jugoslavien om hvem der skulle kontrollere Kosovo.

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Hvorfor gå frivilligt i krig?

Hvorfor gå frivilligt i krig? Hvorfor gå frivilligt i krig? Om danskere i udenlandsk krigstjeneste i det 20. århundrede 1 af Ib Faurby i første halvdel af det 20. århundrede meldte omkring 25 000 danskere sig frivilligt til udenlandsk

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

Fra Dybet. Copyright 2012 by John Schou Cover: Johannes Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781301502233

Fra Dybet. Copyright 2012 by John Schou Cover: Johannes Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781301502233 Fra Dybet Copyright 2012 by John Schou Cover: Johannes Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781301502233 This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

Bilag 1,3,4 og 5 til ane nr. 2/3 Leo Sørensen 1940-1945

Bilag 1,3,4 og 5 til ane nr. 2/3 Leo Sørensen 1940-1945 9.april 1940 12.maj 1945 Montgomery Bilag til 00002. LeoSør/Jan.5 Side 1 Bilag til 00002. LeoSør/Aug.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse bilag Bilag 1 til ane nr. 2/3: Leo Sørensen 1940-1945 5 Side Bilag 3

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig Sigurd Kloppenborg Skrumsager i Rusland 1916. Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig 1 Forord Sigurd er min morbror. Jeg har skrevet hans

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere