CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V."

Transkript

1 PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets boliger og værelser samt indkvarteringsboliger lejet hos A/S Boligselskabet INI kan stilles til rådighed for midlertidigt ansatte medarbejdere, konsulenter, vikarer og deslige, der ikke får stillet personalebolig til rådighed ifølge landstingsforordning om leje af boliger. Stk. 2. Boliger, der er omfattet af dette cirkulære, må kun stilles til rådighed midlertidigt eller i en kortere periode og efter indgåelse af en skriftlig aftale herom. Der skal anvendes en standardkontrakt, som er vedlagt som bilag til dette cirkulære. Driftsbidrag 2. Driftsbidraget udgør 580 kr. pr. m 2 pr. år. Driftsbidraget omfatter udover, at der stilles bolig til rådighed, ligeledes rimeligt forbrug af el, vand og varme. Driftsbidraget omfatter ikke omkostninger til telefon, internet, satellit-tv eller kabel-tv. Stk. 2. Driftsbidraget beregnes ud fra boligens boligareal, dog maksimalt op til 180 m 2. DS. J.nr

2 Møbleringsbidrag 3. I tilfælde hvor sundhedsvæsenet stiller møblering til rådighed, betales et månedligt møbleringsbidrag svarende til: a) 100 kr. for værelser og et-rums boliger b) 150 kr. for 2-rums boliger c) 200 kr. for 3-rums boliger d) 250 kr. for 4-rums boliger e) 300 kr. for 5-rums boliger og derover. Opkrævning af driftsbidrag og møbleringsbidrag 4. Driftsbidraget og et eventuelt møbleringsbidrag opkræves månedsvis. Stk. 2. Driftsbidraget og et eventuelt møbleringsbidrag opkræves med den ansattes tilladelse gennem løntræk. I særlige tilfælde kan opkrævning ske efter regning. Stk. 3. Der opkræves ikke driftsbidrag eller møbleringsbidrag hos fastansat personale, som ifølge overenskomst er berettiget til en personalebolig, og som a) indkvarteres midlertidigt i en periode indtil der kan tildeles personalebolig, eller b) som i en kortere overgang indkvarteres i slutningen af en ansættelsesperiode. Indflytning 5. Sundhedsvæsenet skal påse, at boligen er i passende stand ved indflytningen. Stk. 2. Sundhedsvæsenet og den ansatte udarbejder i fællesskab en opgørelse over boligens eventuelle skader og mangler ved indflytningen. Fraflytning 6. Den ansatte har pligt til at fraflytte boligen ved ansættelsesforholdets ophør. 7. Den ansatte skal opsige boligen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være skriftlig. Stk. 2. Medmindre at særlige forhold gør sig gældende, kan sundhedsvæsenet forlange, at den ansatte fraflytter boligen inden ansættelsesforholdets ophør, eventuelt mod anvisning af en erstat- DS. J.nr

3 ningsbolig. Meddelelse herom skal gives skriftligt til den ansatte med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. 8. Ved fraflytning skal den ansatte aflevere boligen i samme stand som ved indflytningen, bortset fra almindelig slid og ælde. Stk. 2. Ved fraflytning afholder sundhedsvæsenet og den ansatte i fællesskab et fraflytningssyn. Satsregulering 9. Satserne for driftsbidrag og møbleringsbidrag reguleres årligt pr. 1. januar i henhold til forbrugerprisindekset pr. 1. juli året før, som offentliggøres i Grønlands Statistiks publikation om forbrugerpriser. Driftsbidraget og møbleringsbidraget reguleres første gang pr. 1. januar Stk. 2. Lejeaftaler der er indgået før reguleringen træder i kraft, reguleres ikke, men bibeholder de aftalte driftsbidrag, som er anført i lejeaftalerne. Overgangsbestemmelser og ikrafttrædelse 10. Dette cirkulære træder i kraft den 19. august 2005 med virkning for boliger, der stilles til rådighed fra denne dato. Cirkulæret finder dog ikke anvendelse i tilfælde, hvor dette ville stride mod udtrykkelige bestemmelser i en tidsbegrænset aftale, som sundhedsvæsenet har indgået inden ikrafttrædelsesdatoen. Grønlands Hjemmestyre, den 19. august 2005 Søren Rendal / Lisbeth Sveigaard DS. J.nr

4 PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED VEJLEDNING AF 15. SEPTEMBER 2005 TIL CIRKULÆRE NR. 16 AF 19. AUGUST 2005 OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDSVÆSENETS PERSO- NALE M.V. 1. Sundhedsvæsenets boliger, jf. 1. Sundhedsvæsenets råder over et antal boliger, som ejes af Grønlands Hjemmestyre og hører til sundhedsvæsenets anlæg. Sundhedsvæsenet har den fulde forpligtigelse over disse boliger, herunder vedligeholdelses- og reparationsforpligtigelsen. Herudover lejer sundhedsvæsenet et antal boliger hos A/S INI med tilladelse til at benytte disse til indkvartering i henhold til 1, stk. 3, i landstingsforordning om leje af boliger. Der indgås en lejeaftale med A/S INI om disse boliger, og sundhedsvæsenet skal betale depositum m.v. på almindelige vilkår. Sundhedsvæsenet har i forhold til A/S INI en lejers sædvanlige rettigheder og pligter. Boligerne skal derfor bl.a. besigtiges ved lejeaftalens begyndelse, og mangler ved installationer, rør, vaske, WC, radiatorer, ventilation, m.v. skal straks meddeles til A/S INI. Sundhedsvæsenets boliger kan bruges til 2 kategorier af sundhedsvæsenets personale. Den ene kategori er vikarer, konsulenter og midlertidigt ansatte, der ikke er omfattet af landstingsforordning om leje af boliger, og derfor ikke har krav på en bolig. Denne gruppe skal betale driftsbidrag og møbleringsbidrag efter reglerne i cirkulæret. Den anden kategori er fastansat personale, der har krav på personalebolig, som enten må vente indtil en personalebolig kan stilles til rådighed, eller ved hjemrejse bliver nødsaget til at fraflytte personaleboligen inden hjemrejsedagen. Sidstnævnte gruppe skal ikke betale driftsbidrag og møbelafgift jf. 4, stk. 3 i boligcirkulæret. Når sundhedsvæsenet stiller boliger til rådighed i henhold til cirkulære nr. 16, er den, der får stillet boligen til rådighed, ikke omfattet af landstingsforordning om leje af boliger, jf. forordningens 1, stk. 3. Heraf følger, at den pågældendes retsstilling hovedsageligt følger af aftaleretten, samt i et vist omfang af ansættelsesretlige og almindelige forvaltningsretlige principper. 1

5 2. Beregning af driftsbidrag, jf. 2. Driftsbidraget beregnes ved at gange boligens m 2 ifølge det oplyste boligareal med en faktor 580, hvilket giver den årlige husleje. For at få huslejen pr. måned divideres dette tal med 12. Eksempel: Driftsbidrag til en bolig på 60 m 2 udregnes således : 60 * 580 = kr. pr. år / 12 = kr. pr. måned. Der beregnes aldrig husleje for mere end 180 m 2, således at det månedlige driftsbidrag ikke kan overstige kr. (når der bortses fra satsreguleringen). Eksempel: Driftsbidrag til en bolig på 194 m 2 udregnes således : 180 * 580 = kr. pr. år / 12 = kr. pr. måned. Har den til rådighed stående bolig flere rum end medarbejderen er berettiget til efter de almindelige lejeregler, kan der låses af for de overskydende rum. Medarbejderen skal herefter kun betale for det antal kvadratmeter, der stilles til rådighed. Tegninger over boligens/rummenes størrelse kan fås på kommunekontorets tekniske afdeling. Driftsbidraget må aldrig overstige den pris, INI A/S kræver for udlejning af boligen, uanset boligens antal af m Møblerede boliger, jf. 3. Hvis der sammen med lejligheden stilles møbler eller andet indbo til rådighed (herunder tv-apparat, videomaskine, fryser, vaskemaskine eller opvaskemaskine) opkræves der et fast mindre møbleringsbidrag. Bidragets størrelse afhænger alene af antallet af værelser i lejligheden, og ikke af møbleringens omfang. Evt. forhåndenværende komfur, køleskab og varmeapparater anses ikke som møblement, uanset om de er anskaffet af sundhedsvæsenet. Den person, der får stillet en møbleret bolig til rådighed, kan ikke fravælge møblementet hverken helt eller delvis, da dette ville medføre uforholdsmæssige omkostninger til transport og opmagasinering, når rådighedsstillelsen sker midlertidig eller for en kortere periode. Sundhedsvæsenet skal dog fjerne, reparere eller erstatte møbler m.v., der er beskadiget eller nedslidt, medmindre at manglerne er uvæsentlige. 2

6 Der kan dog ikke opkræves møbleringsbidrag, hvis dette står i et åbenlyst misforhold til møbleringens værdi. Sundhedsvæsenet kan således ikke opkræve møbleringsbidraget for en 1-værelses bolig (kr. 100,- / måned foruden en evt. satsregulering), alene under henvisning til, at der forefindes et mindre sort/hvid tv-apparat i boligen, da betalingen ville være urimelig i forhold til møbleringen. Derimod kan samme møbleringsbidrag være retfærdiggjort, hvis der i nævnte lejlighed (alene) forefindes en nyere kvalitets-vaskemaskine. Rådighedshaveren hæfter for skader på møblementet på samme måde som for skader på selve lejligheden. Dette betyder bl.a., at mangler som følge af almindelig brug og slitage ikke skal erstattes af rådighedshaveren. 4. Opkrævning af driftsbidrag og møbleringsbidrag, jf. 4 og 9. Ved opkrævning af driftsbidrag og et møbleringsbidrag i henhold til cirkulærets 4 skal det fra 1. januar 2006 huskes, at cirkulærets satser skal reguleres i overensstemmelse med cirkulærets 9. Direktoratet for Sundhed meddeler de nye satser i et cirkulæreskrivelse m.v., senest pr. 1. november året før. Indgåede lejeaftaler, der løber hen over et årsskifte, reguleres ikke. Dvs. de aftaler, der er indgået i 2005 med de aktuelle satser, ikke skal senere reguleres med de nye satser for 2006 m.v., da dette ikke er et aftalevilkår i standardkontrakten og ej heller påkrævet pga. rådighedsstillelsens midlertidige karakter. Hvis rådighedshaveren modtager lønudbetalinger fra sundhedsvæsenet, sker opkrævning som hovedregel gennem løntræk, under forudsætning af, at den ansatte skriftligt har meddelt sin tilladelse hertil (jf. standardkontraktens klausul om løntræk). 5. Flere rådighedshavere i én bolig I tilfælde, hvor flere personer indkvarteres i én bolig, deles driftsbidrag og møbleringsbidrag i lige dele mellem bofællerne. Indkvartering af flere personer i en bolig bør kun anvendes i tilfælde, hvor dette kan siges at være forsvarligt under hensyn til boligens størrelse og indretning. Hvis sundhedsvæsenet påtænker at indkvartere flere personer i samme bolig, bør dette altid noteres i lejekontrakten under rubrikken særlige vilkår / bemærkninger. 3

7 6. Midlertidig indkvartering af fastansatte, jf. 4, stk. 3. Fastansatte med overenskomst sikret ret til personalebolig har som hidtil ret til vederlagsfri midlertidig indkvartering i de perioder, hvor der ikke kan stilles en overenskomstmæssig personalebolig til rådighed (prævakant / vakant indkvartering). Der opkræves ej heller vederlag for indkvartering i en kortere overgang i slutningen af en ansættelsesperiode, hvilket i mange tilfælde er nødvendiggjort af, at den ansattes indbo er pakket ned til skibstransport nogle dage eller uger før ansættelsesforholdets ophør. 7. Fraflytning midt i en måned, jf. 7, stk. 1. Hvis rådighedshaveren flytter fra boligen midt inde i en måned, opkræves der kun driftsbidrag frem til den dag vedkommende flytter ud. Til dette formål omregnes det månedlige driftsbidrag og evt. møbleringsbidrag til en dagssats ved at dele med 30, og resultatet ganges med det antal dage, boligen står til rådighed den sidste måned. Eksempel: En rådighedshaver betaler et indkvarteringsbidrag på kr. pr. måned for en møbleret 3-rums bolig på 60 m 2 (2.900 kr. i driftsbidrag og 200 kr. i møbleringsbidrag). Pågældende ønsker at fraflytte den 10. juli. Dagssatsen beregnes således: kr. / 30 = 103,33 kr. / dag Huslejen for de første 10 dage i juli beregnes således: 103,33 * 10 = 1033,30 kr. Bemærk, at dagssatsen i eksemplet skal beregnes ved at dele de månedlige udgifter med 30, selv om juli måned reelt har 31 dage. Såfremt der i lejeaftalen ikke er fastsat en fraflytningsdato (hvilket i givet fald skal anføres under rubrikken særlige vilkår / bemærkninger), skal flytning meddeles sundhedsvæsenet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Eksempel: Rådighedshaveren ønsker at fraflytte boligen den 17. maj. Flytningen skal meddeles sundhedsvæsenet senest den 31. marts. 4

8 8. Udlevering af Direktoratet for Sundheds cirkulære nr. 16. Ifølge standardkontrakten skal der senest i forbindelse med kontraktens underskrift udleveres et eksemplar af cirkulæret til den ansatte m.v. Det er tillige muligt, men ikke påkrævet, at udlevere denne vejledning til cirkulæret. Grønlands Hjemmestyre, den 15. september 2005 Søren Rendal / Lisbeth Sveigaard 5

9 PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED AFTALE OM INDKVARTERING I SUNDHEDSVÆSENETS BOLIG I henhold til Direktoratet for Sundheds Cirkulære nr. 16 af 19. august 2005 om boliger som stilles til rådighed for sundhedsvæsenets personale m.v., indgås nedenstående aftale: Boligen / værelset: B- nr.: Antal m 2 : Adresse: Stilles til rådighed for: Navn: Stillingsbetegnelse: Fra dato: Til dato: Indkvarteringsbidrag: Driftsbidraget er udregnet på grundlag af Direktoratet for Sundheds Vejledning af 15. september 2005 og udgør: kr. pr. måned inklusive et rimeligt forbrug af el, vand og varme. Møbleringsbidraget udgør: kr. pr. måned. Det samlede indkvarteringsbidrag er: kr. pr. måned, som betales første gang 1

10 den: via lønkonto nr.: Boligen administreres af følgende institution: Alle henvendelser vedrørende boligen skal rettes til denne institution. Fraflytning: Den ansatte har pligt til at fraflytte boligen ved ansættelsesforholdets ophør. Nærværende aftale kan af begge parter opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være skriftlig. Ved fraflytning skal boligen afleveres i samme stand som ved indflytningen, bortset fra almindelig slid og ælde. Vedligehold: Mangler og skader skal uden ophold meddeles til den institution, der administrerer boligen. Særlige vilkår / bemærkninger: Et eksemplar af Direktoratet for Sundheds Cirkulære nr. 16 af 19. august 2005 er blevet udleveret til den ansatte m.v. For institutionen / dato Den ansattes underskrift / dato 2

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater 2007 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Overenskomstområde 3 2 Ansættelseskontrakt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere