Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer."

Transkript

1 Dækningsvejledning Stormrådet Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer. 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Forsikring & Pension og Stormrådet og indeholder en nærmere beskrivelse af dækningen i lov om stormflod og stormfald med tilhørende bekendtgørelse om behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af stormflod og om oprettelse, førelse og anvendelse af en registreringsdatabase og et sagsunderstøttelsessystem. Vejledningen er primært målrettet sagsbehandlere, taksatorer og skadelidte og skal betragtes som en hjælp til forståelse af gældende praksis i en konkret skadessituation. Dato: 11. september 2015 Sag 15/ /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr Vejledningen er ikke en udtømmende gengivelse af gældende praksis, og der vil derfor altid skulle foretages en konkret vurdering af en skade i hvert enkelt tilfælde ud fra en samlet bedømmelse af gældende ret på området. De almindelige opgørelsesmetoder, som gælder i forsikringsbranchen vedrørende vurdering af en skade, gælder også på stormflods- og oversvømmelsesordningens område, så længe disse opgørelsesmetoder ikke strider imod loven eller praksis. 2. Hvilke skader er dækket Stormflods- og oversvømmelsesordningen dækker skader på fast ejendom og løsøre, som er forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Hvis de konkrete skader er eller kunne have været dækket af en forsikring, dækker stormflods- og oversvømmelsesordningen ikke, se nærmere under punkt 3.c.1. For at kunne komme i betragtning til dækning, skal der være tegnet afgiftspligtig brandforsikring for den stormflodsramte bygning og/eller løsøret. Det afhænger af vilkårene for den enkelte brandforsikring, hvad der er omfattet af branddækningen og dermed stormflods- og oversvømmelsesordningen. Er man - f.eks. som nogle offentlige myndigheder - selvforsikret, har man ikke tegnet den afgiftspligtige brandforsikring, og vil derfor ikke være omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningen.

2 Side 2 a. Direkte skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer Det er en grundlæggende betingelse for dækning, at den beskadigede bygning eller løsøret rent fysisk har været oversvømmet og i direkte kontakt med vandet. Skader på bygninger, som alene skyldes bortskylning af jord/terræn, uden at bygningen har været oversvømmet, er derfor indirekte skader, som ikke dækkes. For eksempel er skader på bygninger som følge af nedstyrtning af klinter og klitter (erosion) ikke dækket. Kun skader som tidsmæssigt indtræder samtidigt med stormfloden eller i umiddelbar forlængelse heraf betragtes som direkte skader. Følgeskader som f.eks. sætningsskader, råd og tæring er ikke direkte skader. Sætningsskader/revner kan dog undtagelsesvis dækkes, hvis de opstår umiddelbart i sammenhæng med oversvømmelsen af bygningen. Uddybende eksempler på indirekte skader kan du finde under punkt 3 b. b. Konkurrerende skadesårsager Hvis en skade, omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningen, forårsages af flere samtidige konkurrerende skadesårsager, dækker stormflods- og oversvømmelsesordningen skaden, med mindre der er forsikringsdækning. Hvis den konkurrerende skadesårsag er dækket af en forsikring, vil stormflods- og oversvømmelsesordningen være subsidiær i forhold til forsikringsdækningen. Hvis f.eks. samme skader på en bygning både kan henføres til direkte oversvømmelse (dækket) og erosion (ikke-dækket), vil der kunne være dækning for de skader, som kan henføres til oversvømmelse som selvstændig virkende årsag. Skader efter opstigning af vand fra kloakker er ikke omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningen, heller ikke, hvis det opstigende vand er havvand eller, hvis den primære årsag til opstigning af vand er havvand. c. Hvad er en bygning En bygning er en menneskeskabt og fast placeret konstruktion af tilvirkede materialer, og er beregnet til: Ophold for mennesker Ophold for dyr

3 Side 3 Udførelse af en virksomhed Opbevaring af ting Der er kun tale om en bygning, hvis det anlæg, der er tale om, er forbundet med grunden og ikke kan fjernes uden større indgreb. En skurvogn, container, drivhus eller legehus, der blot er anbragt på jorden, betragtes ikke som en bygning i modsætning til fx en carport eller garage. Et udhus defineres som en bygning, hvor der ikke er direkte adgang til/fra beboelsen, og som ikke bruges til beboelse. Ordningen omfatter bygninger som er brandforsikret og som kan registreres i BBR-registreret. Hvis en bygning ikke er registreret i BBR-registret, retter forsikringsselskabet henvendelse til Stormrådet herom. Stormrådet (sekretariatet) retter herefter henvendelse til den relevante kommune med henblik på registrering. Kolonihavehuse er omfattet af ordningen, men har oftest ikke en selvstændig BBR registrering. Terrasser betragtes som hovedregel som et haveanlæg, og er dermed som udgangspunkt ikke en del af bygningen, se nærmere om terrasser under punkt 3.c.9. Både, husbåde og restauranter på både betragtes ikke som bygninger. 3. Hvilke skader er ikke dækket Der ydes alene erstatning for umiddelbart indtrådte skader. Dette indebærer, at skaden skal ske på selve stormflodstidspunktet eller oversvømmelsestidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Der skelnes således mellem hvornår skaden indtræder og hvornår den kan konstateres. Herudover kan nedenstående tab og skader ikke dækkes. a. Indirekte tab Ved indirekte tab forstås for eksempel driftstab, huslejetab, transportudgifter og udgifter på kassekredit og rent forebyggende foranstaltninger (eks. midlertidige diger/skodder eller tilsvarende). En række indirekte udgifter som for eksempel genhusningsudgifter, opmagasinering og skimmelafrensning og lovliggørelse kan dækkes under de rette betingelser. Disse indirekte udgifter omtales nærmere nedenfor under punkt 4. b. Indirekte skader og følgeskader

4 Side 4 Indirekte skader og/eller følgeskader som f.eks. sætningsskader, råd, rustdannelse, ir, korrosion og fugtudtræk, kalkudfældning, grundfugt og tæring er eksempler på indirekte skader, som ikke er dækket af ordningen. Sætningsskader og revner kan dog dækkes, hvis der er direkte årsagssammenhæng mellem stormfloden og oversvømmelsen af bygningen og sætningsskaderne/revnerne opstår umiddelbart i forbindelse med oversvømmelsen af bygningen. Tab som følge af nedstyrtning af klinter eller klitter (erosion) betragtes heller ikke som en direkte skade og er derfor ikke dækket. Skader som følge af forkert affugtning er heller ikke dækket, selvom affugtningen er en del af det dækningsberettigede. c. Negativlisten (stormflodslovens 4, stk. 2, nr m.fl.) En række skader er ikke dækket, selvom det er direkte skader: 1) Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed 4 stk. 2 nr. 1 En eventuel selvrisiko på en sådan forsikring vil dog i særlige tilfælde kunne dækkes med den del, der overstiger selvrisikoen på stormflodsordningen. 1 2) Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade 4 stk. 2 nr. 2. En eventuel selvrisiko på forsikringen vil dog i særlige tilfælde kunne dækkes med den del, der overstiger selvrisikoen på stormflodsordningen se note 1. 3) Løsøre i kældre og rum under terræn - 4, stk. 2, nr. 3 Afgørende er, om gulvet (i en del af rummet) ligger under terræn. Det har ingen betydning, om rummet er godkendt til beboelse. Løsørets placering i rummet, har heller ingen betydning. Reglen anvendes kun, hvis rummet ligger under terræn til begge sider af bygningen. Hvis der er tale om en skrånende 1)Hvis der f.eks. er tegnet en all-risk forsikring med en særlig høj selvrisiko, der ikke kan nedsættes mod betaling af en højere præmie. Normale selvrisici på bygnings- og løsøreforsikringer vil aldrig være dækket af stormflodsordningen, og vil i øvrigt typisk også ligge under selvrisikoen på stormflodsordningen.

5 Side 5 grund, hvor kælderen på den ene side er på højde med terræn, kan løsøre dækkes. Løsøredefinitionen kan udledes af tinglysningslovens 38 (modsætningsvist). Hvad der ikke efter denne bestemmelse er bygning, vil som udgangspunkt være løsøre. Madvarer betragtes som løsøre i stormflods- og oversvømmelsesordningen. 4) Jord - 4, stk. 2, nr. 4 Ved skader på jord, sand og andre jordtyper forstås for eksempel forringelse af jordens bonitet (afkastningsevne), bortskylning af jord eller forringede muligheder for råstofindvinding. Umiddelbart ved oversvømmelsen indtrådte skader på f.eks. afgrøder og beplantning med erhvervsmæssig udnyttelse kan være dækket, hvis de er brandforsikret. Skader på privatejede veje, stier og lignende adgangsveje vil typisk være undtaget. Disse veje vil oftest heller ikke være brandforsikret, og vil allerede af denne grund slet ikke være omfattet af ordningen. 5) Saltskadede afgrøder 4 stk. 2 nr. 5 Omfatter alle skader på afgrøder og beplantning, som skyldes saltpåvirkning fra oversvømmelsen. Beplantning vil generelt ikke være dækket, hvis det kan betragtes som haveanlæg se punkt 3.c.9. 6) Fast ejendom, der ligger uden for et dige 4 stk. 2 nr. 6 Omfatter alt (også løsøre), som måtte befinde sig på havsiden af det højeste punkt på et dige. 7) Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet 4 stk. 2 nr. 7 Omfatter alle former for menneskeskabt værn mod vandet. Naturlige kyster omfattes ikke af bestemmelsen, men kan være undtaget af andre bestemmelser som f.eks. undtagelser for haveanlæg og/eller bortskylning af jord. 8) Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lignende - 4 stk. 2 nr. 8 Omfatter alle anlæg, indretninger og installationer, som har forbindelse med/til brug for havne eller havnedrift. Herudover omfatter bestemmelsen alle former for både- /badebroer, platforme m.v. med umiddelbar tilknytning til

6 Side 6 vandet, uanset om de befinder sig i vandet eller er trukket op på land. 9) Haveanlæg og løsøre placeret i haven - 4 stk. 2 nr. 9 Med haveanlæg menes for eksempel plæner, planter, træer og buske. Endvidere omfatter nærværende afsnit hegn, stensætninger, belægninger, belysning, springvand og anden udsmykning samt flagstænger, legeredskaber, drivhuse, legehuse, pavilloner, overdækninger samt terrasser, der ikke er i umiddelbar forlængelse af eller deler fundament med bygningen. Pavilloner, drivhuse og orangerier m.v. er undtaget dækning, selvom de er meddækket på bygningspolicen under almindelige forsikringsvilkår. I vurderingen af, om f.eks. en overdækning eller terrasse betragtes som haveanlæg lægges der vægt på, om der konstruktionsmæssigt er så meget sammenhæng med bygningen, at overdækningen eller terrassen kan betragtes som en del af bygningen. Dette kan eksempelvis være tilfældet hvis overbygning og/eller terrasse er bygget på samme fundament eller bjælkelag som bygningen. Det forhold, at en overdækning eller terrasse støder op til eller er fastgjort til en bygning, betyder ikke i sig selv, at overdækningen eller terrassen betragtes som en del af bygningen. Installationer på grunden til brug for bygningen eller erhvervsmæssig drift på ejendommen betragtes som udgangspunkt ikke som haveanlæg eller løsøre. I vurderingen af om en installation er til brug for bygningen eller erhvervsmæssig drift, lægges der vægt på, om installationen er nødvendig for henholdsvis bygningen og/eller driften. Løsøre, som ikke er placeret i en lukket bygning, betragtes som udgangspunkt som placeret i haven. F.eks. løsøre i en carport eller under et halvtag. Haveanlæg på erhvervs- og landbrugsejendomme kan være dækket, hvis genstanden kan anses for nødvendig for virksomhedens drift. F.eks. kan adgangsbomme og elinstallationer til pladserne på en campingplads henføres til campingpladsens drift. Udendørsbelysning kan også i nogle tilfælde være nødvendig for virksomhedens drift. 10) Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet - 4 stk. 2 nr. 10

7 Side 7 11) Trailere, campingvogne, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri - 4 stk. 2 nr ) Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet 4 stk. 2 nr ) Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet - 4 stk. 2 nr ) Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet - 4 stk. 2 nr ) Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug - 4 stk. 2 nr ) Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, og som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn - 4 stk. 2 nr. 16 Hertil kommer penge, smykker og tilsvarende værdigenstande. Ved tilsvarende værdigenstande forstås f.eks. ædelmetaller, sølvtøj, perler, gavekort, ædelstene, frimærke- og møntsamlinger. 4. Hvilke udgifter er dækket a. Bygningsskade Udgangspunktet er, at de dækningsberettigede udgifter dækkes med det beløb, det vil koste at genoprette det beskadigede med samme byggemåde, gængse byggematerialer og på samme sted (nyværdierstatning). 3 Der kan være fastsat særlige afskrivningsregler for visse bygningsdele- og tilbehør. Se nærmere om afskrivning under punkt 5. Som en del af de dækningsberettigede udgifter medtages nødvendige udgifter til fx jordbundsanalyse, strømforbrug, byggepladsomkost- 2 Egentlige beboelsesvogne og containere til midlertidig opbevaring af løsøre, mens udbedring af en dækket stormflodsskade pågår, kan dog være dækket. 3 Det skal fremgå af skadesopgørelsen, hvordan skaden er opgjort i art, enhed og priser. Se mere herom i Vejledning til opgørelse af skader (taksatorvejledningen).

8 Side 8 ninger, energikonsulent, nedrivningstilladelse, landinspektør og tæthedstest. b. Løsøreskade Udgangspunktet er, at de dækningsberettigede udgifter dækkes med beløbet svarende til, hvad det koster at lade tingen reparere og/eller sætte tingen i væsentlig samme stand som før skaden. I stedet for eller i forbindelse med en reparation, kan der dækkes en værdiforringelse, hvis tingen efter reparation er blevet mindre værd. Værdiforringelsen bliver udregnet som forskellen mellem værdien af tingen uden skade og værdien efter en reparation. Hvis en ting er beskadiget så meget, at den ikke kan blive repareret, dækkes med et beløb svarende til prisen for tilsvarende nye ting. Der kan være fastsat særlige afskrivningsregler for genanskaffelse af visse ting. Se nærmere om afskrivning under punkt 5. c. Oprydning Der kan kun dækkes nødvendige udgifter til oprydning, der er en direkte følge af en dækningsberettiget skade. F.eks. er oprydning af haveanlæg samt løsøre, som ligger i haven, som udgangspunkt ikke dækket, da skader på haveanlæg og løsøre placeret i haven i sig selv ikke er omfattet af ordningen. Oprydningsudgifter er udgiften til oprydning og fjernelse af bygningsdele eller bygningsrester, der efter taksators vurdering ikke kan bruges igen, og som skal fjernes for at den beskadigede bygning er klar til reparation. d. Nedrivning/bortkørsel samt følgeudgifter i forbindelse med udbedring af en dækket skade Følgende udgifter er dækket i det omfang det er nødvendigt, og kun hvis det er en direkte følge af en dækningsberettiget skade: i. Nedrivning/bortkørsel ii. Udgifter til nedrivning og bortkørsel af beskadigede bygningsdele- og tilbehør iii. Bortkørsel af løsøre (ikke eventuelle udgifter til bortskaffelse) iv. Nødvendigt merarbejde eller direkte følgeudgifter i forbindelse med skadeudbedringen er dækket. F.eks. ophugning af et intakt gulv. v. Dette gælder også følgeskader på haveanlæg, bygninger, bygningsdele eller tilbehør, uanset om dette er omfattet af negativlisten.

9 Side 9 Kunne merarbejdet/følgeudgiften være undgået, er der ingen dækning. F.eks. er udtørringsskader på ikke skaderamte trækonstruktioner i forbindelse med affugtning som udgangspunkt ikke dækket. e. Redning og bevaring Udgangspunktet er, at rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring herunder skadebegrænsning dækkes, hvis udgiften er en direkte følge af en dækningsberettiget skade. Skadebegrænsningen anses for nødvendig, hvis det er nødvendigt for at begrænse den samlede skadesudgift. Rimelige og nødvendige udgifter kan f.eks. være: i. Opsugning/bortpumpning af vand ii. Affugtning iii. Oprydning og rengøring af bygningen, hvis det er nødvendigt af hensyn til affugtning af bygningen iv. Afrensning af skimmelsvamp på bygningen, og kun hvis skimmelsvampen er opstået som en direkte følgeskade. Skimmelsanering på løsøre er kun dækket, hvis det er en direkte følge af en dækningsberettiget opmagasinering uden for skadestedet eller et krav for opmagasinering i forbindelse med genhusning. f. Affugtning Der udbetales erstatning for rimelige og dokumenterede affugtningsudgifter, inkl. det dokumenterede elforbrug, der medgår til affugtningen. Det anbefales, at der foretages separat aflæsning af el-forbrug til affugtning. Det anbefales, at skadelidte tager kontakt med et professionelt firma, som står for affugtningen, og som løbende foretager kontrol og fugtmåling. Skadelidtes forsikringsselskab kan ofte hjælpe med kontakten, hvis det ikke er muligt selv at finde et professionelt skadesservicefirma. Det er en betingelse for erstatning, at der foreligger korrekt udført fugtrapport/slutrapport med nødvendige antal løbende fugtmålinger (status-rapport min. pr. 3. uge), således at affugtning hele tiden optimeres og afsluttes hurtigst muligt. Er der tvivl kontaktes forsikringsselskab/taksator. g. Delvist skadede bygningsdele Bygningsdele, som kun er delvist skadet, dækkes fuldt ud, hvis udbedring vil fremstå som en reparation. F.eks. vægtyper af lodret bræddebeklædning. Her vil den ubeskadigede vægflade over vandstandslinjen kunne dækkes.

10 Side 10 For vægtyper, som kan repareres op til vandstandshøjden, f.eks. gipsvægge med filt eller tilsvarende, vil kun den beskadigede del af væggen være dækket. Vægfladen over vandstandslinien betragtes således for ubeskadiget. Anvendelige rester er dog aldrig dækket. F.eks. ubeskadigede vinduer, døre, mursten og lignende. h. Kosmetiske skader Skader, som efter taksators vurdering alene kan anses for at være af kosmetisk karakter, dækkes ikke. Ved kosmetisk karakter forstås f.eks. en farveforskel mellem det dækkede og det ubeskadigede/ikke dækkede efter en skadeudbedring. Som udgangspunkt er det kun de ødelagte fliser på et badeværelse, der dækkes, selvom tilsvarende fliser ikke kan genanskaffes. I forbindelse med skader på afgrænsede flader som f.eks. gulve eller vægge dækkes dog hele fladen. i. Omkostninger i forbindelse med skimmel Omkostninger til afrensning af skimmel dækkes kun for privatpersoner. Der er kun dækning til afrensningsomkostninger som følge af skimmelsvamp, der er opstået som en direkte følge af den primære dækningsberettigede skade på ejendommen. Skimmelsvamp som f.eks. skyldes mangelfuld eller manglende affugtning, konstruktionsfejl eller andre fejl ved bygningen, og hvor der ikke er direkte årsagssammenhæng med den dækningsberettigede skade, er ikke dækket. Skadesudbedringen skal ske på en måde, så skimmelsvamp så vidt muligt ikke opstår. F.eks. dækkes nødvendig affugtning af/i bygningen. Affugtningsmetode og omfang skal ske efter en konkret faglig vurdering og i overensstemmelse med behovet for den skaderamte konstruktion og/eller bygning, herunder hensyntagen til materialesammensætningen i bygningen. Skadesudbedringen må først igangsættes, når der foreligger dokumentation for, at udtørringen er tilstrækkelig. Fugtniveauet i bygningskonstruktioner eller andre relevante forhold ved ejendommen, herunder f.eks. vandstandsforholdene på grunden, må ikke længere give unormal stor risiko for skimmelsvamp set i forhold til tilsvarende bygninger. Hvis en dækningsberettiget skade har medført skimmelsvamp, er det taksator, der vurderer omfanget af den nødven-

11 Side 11 dige skimmelafrensning ud fra normal faglig praksis. Hvis taksator vurderer, at det er nødvendigt, skal han rekvirere pristilbud fra ekstern uvildig skimmelrådgiver med henblik på at fastlægge omfanget af skimlen og udbedringsmetoder. Ordningen dækker de afrensningsmetoder, som konkret vurderes at være tilstrækkelige for at opnå nødvendig afrensning på skadetidspunktet Udskiftning af materialer dækkes i det omfang, det er billigere end afrensning, samt i de tilfælde hvor den nødvendige afrensning ikke kan gennemføres. Der skal foretages en afsluttende kontrol af afrensningen. Hvis taksator vurderer, at det er nødvendigt, skal der udarbejdes en slutrapport, som foretages af samme uvildige skimmelrådgiver, som allerede måtte have gennemgået bygningen. Dette med henblik på at vurdere, hvorvidt skimmelsaneringen er afsluttet korrekt. Hvis taksator vurderer, at det ikke er nødvendigt at rekvirere en ekstern uvildig skimmelrådgiver, skal taksator selv foretage opgørelsen over de afrensningstiltag, der bør iværksættes, som en del af taksatorrapporten. Afrensning af skimmelsvamp på løsøre er kun dækket, hvis det er påkrævet i forbindelse med en dækningsberettiget opmagasinering uden for skadestedet. Skimmel på løsøre forårsaget af opmagasineringen er ikke dækket. Udgiften til nødvendig afrensning af løsøre ved opmagasinering medregnes ikke i opgørelsen af det månedlige maksimumbeløb på kr til genhusning, flytning og opmagasinering. Fristen for at anmelde skimmelsvampskader er 9 måneder efter, at der er truffet afgørelse om dækning. Skimmelsvamp, som opdages senere, vil derfor som udgangspunkt ikke kunne dækkes. j. Lovliggørelse Som udgangspunkt erstattes bygningen, som den var og efter de lovkrav, der var gældende på opførselstidspunktet. Der kan dog være lovkrav, jf. Bygningsreglementet, som kræver ekstra udgifter til lovliggørelse i forbindelse med udbedring af en dækningsberettiget skade. Det vil normalt være tale om kap. 7.4 i Bygningsreglementet, der omhandler varmebesparende foranstaltninger.

12 Side 12 I forbindelse med en dækket skade på bygningen, dækker ordningen forhøjede omkostninger i form af lovliggørelsesudgifter, som er nødvendige for at opfylde de lovkrav, som byggemyndighederne stiller i henhold til byggelovgivningen eller krav i henhold til miljølovgivningen, når en skadet bygning skal genopføres (eksempelvis krav om højere fundamenter ved genopførelse). Andre lovkrav, krav i servitutter og lokalplaner m.v. f.eks. krav om statusændring fra sommerhus til helårsbeboelse dækkes ikke, selvom det medfører forhøjede omkostninger til udbedringen. Det er en betingelse for dækning af udgifterne at: i. istandsættelse eller genopførelse finder sted ii. kravet ikke kunne være forlangt eller fremsat inden skaden iii. udgiften ikke skyldes manglende vedligeholdelse k. Byggestyring Ordningen dækker rimelige og nødvendige udgifter til byggestyring (koordinering) i forbindelse med genopførelse af bygningen. Juridisk bistand og byggeadministration (fx teknisk bistand, projektmateriale og tilsyn) udover koordinering af arbejdet er aldrig dækket. l. Byggeskade-/entrepriseforsikring Ordningen dækker udgiften til byggeskadeforsikring, hvis tegning af en sådan forsikring er et krav i henhold til reglerne for lovpligtig byggeskadeforsikring (typisk kun ved nybyggeri). Entrepriseforsikring dækkes kun, hvis tegning af en sådan forsikring må betragtes som et normalt aftalekrav i forbindelse med udførelse af det konkrete, dækningsberettigede arbejde. m. Genhusning Omkostninger til genhusning, opmagasinering og flytteudgifter dækkes kun for privatpersoner. Ordningen dækker rimelige udgifter til nødvendig genhusning, herunder opmagasinering og flytteudgifter, når privatpersoners primære bolig bliver ubeboelig som følge af en dækningsberettiget skade. Der er i udgangspunktet ingen tidsmæssig begrænsning for genhusningens varighed udover, at genhusningen kun dækkes i det tidsrum, det er nødvendigt. Hvis skadelidte ikke medvirker til afslutning af udbedringen, eller hvis f.eks. en uberettiget klage forsinker iværksættelsen af udbedringen, kan genhusningsdækningen dog mistes fremadrettet fra det tidspunkt, hvor huset normalt kunne forventes beboeligt igen.

13 Side 13 Udlejer kan kræve op til 3 måneders husleje lagt som depositum. Dette depositum tilbagebetales efter fraflytning, når lejemålet er besigtiget af udlejer. Depositum dækker skader på genstande, som den genhusede ødelægger eller slider på etc. Det dækker således skader, der er indirekte skader i relation til stormflods- og oversvømmelsesordningen. Forsikringsselskaberne skal være opmærksomme på, at hvis de afholder udlæg for skadelidte, kan dette ikke refunderes via ordningen. I vurderingen af, om skadelidte benytter det beskadigede som helårsbolig, lægges der bl.a. vægt på skadelidtes registrerede folkeregisteradresse på skadetidspunktet, og om skadelidte lovligt benytter det beskadigede til helårsbeboelse m.m. De samlede udgifter til genhusning, og herunder opmagasinering og flytteudgifter dækkes med op til kr. pr. måned, forudsat genhusning er nødvendig i 30 dage eller mere. Som udgangspunkt starter genhusningen, når det beskadigede ikke kan bruges til at bo i. Kan skadelidte bo på skadestedet, indtil håndværkere rykker ind, starter genhusningen først, når arbejdet med udbedringen begynder. Vurderer taksator, at skadestedet er ubeboeligt, f.eks. på grund af sundhedsfarlig svamp og/eller skimmel, og det er en direkte følge af en dækningsberettiget bygningsskade, kan genhusningen ske straks. Ordningen dækker alene skadelidtes direkte nettoudgift. Genhusning i eget sommerhus eller huslejetab betragtes som indirekte udgift, der ikke er dækket. Opnår skadelidte besparelse fra anden side, f.eks. reduktion i lejeudgiften i forhold til lejeloven, vil skadelidtes besparelse blive modregnet i genhusningsudgiften. Skadelidtes eventuelle mulighed for reduktion i elafgiften eller ejendomsværdibeskatningen fradrages dog ikke i erstatningen. n. Opmagasinering Udgifter til opmagasinering er kun dækket i forbindelse med en dækningsberettiget genhusning, dvs. i det tilfælde, hvor skadelidte i samme sag er genhuset, og hvor genhusningsperioden er på 30 dage eller mere. Er det beskadigede ikke ubeboeligt under skadeudbedringen, f.eks. i den situation hvor skadelidte kan bo på 1. salen, mens stueetagen udbedres, eller er genhusningen under 30 dage, vil udgiften til opmagasinering således ikke være dækket.

14 Side 14 o. Flytteudgifter Flytteudgifter er kun dækket i forbindelse med en dækningsberettiget genhusning, dvs. i det tilfælde, hvor skadelidte i samme sag har fået dækket genhusning. p. Krisehjælp Krisehjælp og psykologhjælp m.v. dækkes ikke 5. Erstatningsberegning Såfremt andet ikke fremgår af lov, bekendtgørelse eller Stormrådets praksis (eller denne vejledning), skal erstatningsberegningen ske i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen herunder de af Forsikring & Pension udarbejdede vejledninger. Ved tvivl om, hvad praksis er på et område, skal selskaberne så vidt muligt fastlægge en fælles praksis på området. 5.1 Privat a. Privat bygning Nyværdi med fradrag for afskrivning (vejledende afskrivningstabeller findes på Stormrådets hjemmeside - taksatorportalen). Partiel reparation af en bygningsdel betales fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning. b. Privat løsøre Nyværdi hvis under 2 år. Over 2 år - med fradrag for afskrivning (vejledende afskrivningstabeller på Stormrådets hjemmeside - taksatorportalen) Egne fremstillede genstande erstattes med materialeværdien. Reparation betales fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning. Er genanskaffelse ikke mulig, beregnes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for nyt tilsvarende løsøre erstatningen kan dog aldrig overstige genanskaffelsesudgiften for tilsvarende løsøre. Hvis tingen efter reparation er blevet mindre værd, kan der ydes dækning for en værdiforringelseserstatning, som udregnes som forskellen mellem værdien af tingen uden skade og værdien efter en reparation.

15 Side 15 c. Totalskade Hvis skaderne (skadesgraden) på en bygning overstiger 50 pct. af bygningens nyværdi, kan der tilbydes totalskadedækning (restværdierstatning). Det er en betingelse for totalskadedækning, at ny tilsvarende bygning opføres på samme placering som den beskadigede bygning. Bygningen kan dog flyttes til anden placering på samme grund, hvis det kan begrundes i væsentlige forebyggelsesmæssige hensyn. Eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med genopførelse af bygningen på ny placering, fx ændring af stikledninger eller ny fundering, dækkes ikke. Ved umulighed i forhold til at bygge på samme placering, kan disse ekstraudgifter dog dækkes. Hvis bygningen ikke genopføres, vil erstatningen blive fastsat på normal vis som kontanterstatning (dagsværdien af de beskadigede bygningsdele), se punkt 8.d. Hvis udbedringen er påbegyndt, inden totalskadedækning er bevilget, kan der ikke tilbydes restværdierstatning heller ikke hvis skadelidte selv bekoster en fjernelse/nedrivning af den påbegyndte udbedring. Hvornår udbedringen anses for påbegyndt, er en konkret vurdering af, om det udførte arbejde kan anses for at være en del af reparationen/genopførelsen. Værdien af ubeskadigede bygningsdele, som kan genanvendes i forbindelse med skadesudbedringen, indgår ikke i skadegradsberegningen. Eventuelle lovliggørelsesomkostninger og øvrige ellers erstatningsberettigede omkostninger såsom f.eks. oprydning, nedrivning, bortskaffelse, byggestyring samt meromkostninger ved reparation (ydelser, som alene er nødvendige ved reparation og ikke ved genopførelse) indgår heller ikke ved beregningen af skadesgraden. I skadegradsberegningen sættes skadens værdi til den rene udbedringsudgift af de dækningsberettigede skader. Bygningens nyværdi sættes til udgiften for genopførelse af en tilsvarende bygning. Skadegradsberegning: Skadens nyværdi (indsæt tal) x = Skadegrad i % Bygningens nyværdi (indsæt tal)

16 Side 16 d. Eget arbejde Skadelidte kan få erstattet eget arbejde med rengøring, oprydning og udbedring med en timegodtgørelse til den til enhver tid af Stormrådet fastsatte sats (i 2015 udgør satsen kr. 80 i timen). Det er taksator, der fastsætter det nødvendige timeforbrug til eget arbejde i hver enkelt sag. Timeantallet ved egen udbedring kan maksimalt udgøre den tid en håndværker på området forventes at skulle benytte + 25 pct. Hertil lægges udgifter til materialer. 5.2 Erhverv a. Erhvervsbygning Nyværdi med fradrag efter 30 pct.-reglen. Såfremt en skaderamt bygningsdel er forringet med mere end 30 pct. inden skaden sker, fradrages værdiforringelsesprocenten i erstatningen. Indgår flere skaderamte bygningsdele i skaden, udregnes den gennemsnitlige værdiforringelsesprocent på de skaderamte dele. Værdiforringelsen skal altid baseres på en konkret vurdering. Er værdiforringelsen under 30 pct. foretages der ikke fradrag i nyværdien. b. Erhvervsløsøre i. (Rå)varer: Dagsværdi, det vil sige den værdi, som løsøret havde umiddelbart inden skaden skete. ii. Færdigvarer, egen produktion: Den pris, som ved salg på almindelig vilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for normale omkostninger ved salg mm. iii. Varer under fremstilling: Erstatningen fastsættes på grundlag af materialeværdien og produktionsomkostninger på skadestidspunktet. iv. Inventar og driftsudstyr: Nyværdi, hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdi. v. Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. c. Eget arbejde Erhvervsdrivende, som anvender eget personale til rengøring og oprydning og udbedring får erstattet den ansattes arbejdsløn, der beregnes som det tab (udfaktureringstaksten), som virksomheden lider ved, at medarbejderne gør rent og ikke udfører det arbejde, som de er ansat til. Vælger en virksomhed selv at udbedre egne skader inden for virksomhedens eget funktionsområde, fakturerer virksomheden "sig selv" og benytter denne faktura som dokumentati-

17 Side 17 on. Derefter ydes erstatning i henhold til den godkendte opgørelse. 6. Selvrisiko Den samlede selvrisiko for skader på ejendomme til helårsbeboelse og løsøre kan maksimalt udgøre kr. og for fritids- og sommerhuse samt løsøre kr. Selvrisikoen for boliger/fritidshuse/ejendomme skal som udgangspunkt beregnes efter den status, de har i BBR-registreret. Hvis et fritidshus er anført i BBR-registreret som helårsbolig, betales en selvrisiko som på helårshuse. I vurderingen indgår også skadelidtes primære anvendelse af ejendommen. Forsikringsselskaberne anvender Den offentlige Informations Server til at indhente oplysninger om ejendomsstatus fra BBR. Selvrisikoen bestemmes ud fra, om der er tale om en årshændelse eller sjældnere end en 50 årshændelse. Det er Stormrådet, som tager denne vurdering ved erklæring af stormflod. Ved stormflodsskader, hvor der er tale om en årshændelse, registreres en skade i BBR, når forsikringsselskabet har truffet afgørelse om erstatning og har påbegyndt udbetalingen. Registreringen medfører en forhøjet selvrisikoprocent ved fremtidige stormflodsskader på alle de bygninger, som er omfattet af samme brandforsikring som den ejendom, der gives erstatning til. Man kan frem til første udbetaling af erstatning trække sin anmeldelse tilbage, uden der sker registrering i BBR. Er der tale om en hændelse, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 50. år, noteres en udbetalt erstatning ikke i BBR. Forhøjet selvrisiko kan ses på BBR-meddelelsen eller på Selvrisikoen beregnes således for de forskellige skadestyper: a årshændelse og oversvømmelse fra søer og vandløb i. Helårsbeboelse For så vidt angår skader på ejendomme til helårsbeboelse, er selvrisikoen 5 pct. ved første skadesbegivenhed, 10 pct. ved anden skadesbegivenhed og 15 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum kr. ii. Sommerhuse/erhverv For så vidt angår skader på fritids- og sommerhuse samt erhvervsejendomme, er selvrisikoen 10 pct. ved første

18 Side 18 skadesbegivenhed, 15 pct. ved anden skadesbegivenhed og 20 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum kr. iii. Løsøre For så vidt angår skader på løsøre, er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum kr. b årshændelse i. Helårsbeboelse For så vidt angår skader på ejendomme til helårsbeboelse, er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum kr. ii. Sommerhuse/erhverv For så vidt angår skader på fritids- og sommerhuse samt erhvervsejendomme, er selvrisikoen 10 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum kr. iii. Løsøre For så vidt angår skader på løsøre, er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum kr. c. Hvornår trækkes selvrisiko Alle selvrisikobeløb bliver trukket i den/de sidste udbetalinger. Er der skade både på privat løsøre og privat bygning i form af helårsbeboelse eller fritidshus, vil den pågældende selvrisiko blive trukket på bygningsskaden. 7. Nedsættelse eller bortfald af erstatningen - 7 m.v. I nogle tilfælde kan der ske nedsættelse eller bortfald af en ellers berettiget erstatning opgjort efter de normale principper. 7.1 Tabsbegrænsningspligt Har skadelidte før eller efter skadens indtræden forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse en skade, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. 7.2 Egen skyld Har skadelidte foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. 7.3 Ulovlige konstruktioner Er bygningen opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, og dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

19 Side Fejlkonstruktion og manglende vedligeholdelse m.v. Er bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. 7.5 Udsat placering af løsøre Hvis løsøre er anbragt på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet, kan erstatningen for det pågældende løsøre nedsættes eller bortfalde. 7.6 Forbud mod berigelse I henhold til det forsikringsretlige princip i FAL 39, stk. 1 om forbud mod berigelse, vil erstatningen som udgangspunkt ikke kunne overstige nyværdien af det beskadigede. Såfremt en genopførelse eller reparation f.eks. som følge af lovliggørelseskrav bliver dyrere end nyværdien af den beskadigede bygning, og skadelidte herved opnår en gevinst, kan erstatningen nedsættes til nyværdien. Nedsættes erstatningen til nyværdien, skal skadelidte selv betale differencen mellem erstatningen og den faktiske udbedringsudgift. Dækningen ved totalskader kan ligeledes nedsættes til nyværdien af den beskadigede bygning ud fra princippet om berigelsesforbuddet. 8. Udbetaling af erstatning a. Regning Erstatning udbetales som hovedregel, når det beskadigede er blevet repareret eller genopført, og der er indsendt faktura/regning. Når regningen modtages, kontrolleres om denne stemmer med taksatorrapporten. Hvis den gør det, kan der udbetales på de poster den vedrører. Hvis den overstiger det beløb, taksator har takseret skaden til, så konsulteres taksator om, hvorvidt der er belæg for at ændre taksatorrapporten. Hvis der er tale om en privat kunde udbetales inkl. moms, hvis der er tale om en erhvervskunde udbetales ex. moms. b. Uden regning Løsøre for private kan udbetales uden krav om genanskaffelse og forevisning af regning.

20 Side 20 Der kan laves straksudbetaling på en bygningsskade på op til kr. på en enkelt håndværkerentreprise. Dog maksimalt kr. pr. sag. Der kan ikke ske straksudbetaling på restværdierstatning. For erhverv udbetales der kun dagsværdi, hvis der ikke kan fremvises dokumentation for genkøb af løsøre. c. Udlæg Man kan ikke forvente dækning for udlæg, som foretages inden skaden er opgjort og dækning er givet. Har et forsikringsselskab per kulance lagt ud for skadelidtes udgifter til f.eks. affugtning eller skadeservice, indtræder selskabet i skadelidtes sted i forbindelse med erstatningsudbetalingen, hvilket betyder, at den del af en eventuel erstatning skal udbetales til forsikringsselskabet. d. Kontanterstatning Ønsker skadelidte ikke at udbedre den dækningsberettigede skade, kan erstatningen omregnes til en kontanterstatning til fri afbenyttelse. Uanset hvilken erstatning, skadelidte ellers ville være berettiget til, hvis skaden blev udbedret, vil en kontanterstatning aldrig være højere end dagsværdien af det beskadigede inden skaden. Det vil sige nyværdien fratrukket slid og ælde. Det er en betingelse for kontanterstatning, at den manglende udbedring ikke væsentligt forringer pantets værdi eller, at fornødent samtykke fra relevante rettighedshavere indhentes forudgående. e. Under selvrisiko Alle beløb under selvrisikoen udbetales ikke.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22.

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. BEK nr 1006 af 18/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/05188

Læs mere

Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer. Dækningsvejledning Stormrådet Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer. Dato: 13. december 2016 Sag 15/08535-1 /SKI KONKURRENCE-

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab:

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 21. januar 2015 Sag 14/02965-70 /RLR Skadessted: Forsikringsselskab: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Taksator:

Læs mere

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. november 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Klageemne: Klage over sagsbehandling og affugtning Stormrådet har behandlet og afgjort din klage

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klage over skadesopgørelse

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klage over skadesopgørelse AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 14. april 2016 Sag: SPA-15/07096-17 Skadessted: Sagsbehandler: /SKI Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne: Klage over skadesopgørelse KONKURRENCE-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter

Læs mere

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom.

Du er indtrådt som part i sagen på en betinget slutseddel til køb af den stormflodsramte ejendom. AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. december 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne: Inhabilitet og skadesopgørelse Du er indtrådt som part i sagen på en betinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Fremsat den [ ] 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Kære Christian Hartmann Som nævnt ved vores telefonsamtale i dag har vi gennemgået din sag og må desværre fastholde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Stormrådet har behandlet og afgjort din klage over afvisning af at ændre skadesopgørelsen samt din klage over sagsbehandlingstiden.

Stormrådet har behandlet og afgjort din klage over afvisning af at ændre skadesopgørelsen samt din klage over sagsbehandlingstiden. AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 22. september 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Overtaksator: Klageemne mv.: - Afgørelse til skade for klager og - Klage over skadesopgørelse og

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Procedurer pr. 24. februar 2011 Stormrådet Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KONCEPT FOR TILSYN MED

KONCEPT FOR TILSYN MED Den 28. oktober 2015 STORMRÅDET KONCEPT FOR TILSYN MED FORSKRINGSSELSKABERNES BEHANDLING AF STORMFLODSSAGER Side 1 Indhold 1. Baggrund... 2 2. Hvilke regler skal tilsynet omhandle?... 2 3. Udtagelse af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 22. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald. 20. oktober 2014. Nr. 1129. Lovtidende A 2014 Udgivet den 22. oktober 2014 20. oktober 2014. Nr. 1129. Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald Herved bekendtgøres lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald

Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald LBK nr 1129 af 20/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07183

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Fra: [mailto:pj@kfst.dk] Sendt: 27. august 2014 09:58 Cc: Louise Marie Kronbak Prahl; Randi Lage Hansen (KFST); Rikke Line

Læs mere

Hvis er ansvaret og hvem skal betale?

Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Vand og Forsyning 17-03-14 Workshop om stormflodsforebyggelse 1 Det er dit eget ansvar! Det er grundejeren, der har

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt. Aktionsgruppen

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt. Aktionsgruppen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt Aktionsgruppen Aktionsgruppen vil meget gerne sige et dybtfølt TAK for den interesse og det engagement, vi har oplevet siden

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!!

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 19 Offentligt (02) STORMFLOD 6/12-2013 En natur-katastrofe!!! Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald L 138 Positive ændringer:

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 169 Offentligt (01) Dias 1 Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Eksempler og

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby Råderetsregler 2014 Afd. 28 Barsøvænget Løjt Kirkeby Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

2. Skade på løsøre, som ikke har indgået i kommunens forsikringsordning, og som der derfor ikke har været tegnet forsikring på

2. Skade på løsøre, som ikke har indgået i kommunens forsikringsordning, og som der derfor ikke har været tegnet forsikring på NOTAT Redegørelse for kompromisser og ikke dækkede udgifter i forbindelse med skybruddet 2. juli 2011 28. august 2014 Sagsbehandler: JS Dok.nr.: 2012/0001823-26 Juridisk Afdeling I forbindelse med bevilling

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne 24. november 2014 Kommissorium for Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne Baggrund Store dele af Danmark blev ramt af stormen Bodil den 5.-6. december 2013, der

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

BERETNING 2012. Stormrådet FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM OVERSVØMMELSE OM STORMFLOD ØKONOMISK RESULTAT 2011

BERETNING 2012. Stormrådet FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM OVERSVØMMELSE OM STORMFLOD ØKONOMISK RESULTAT 2011 FORORD OM STORMFALD OM STORMRÅDET OM STORMFLOD OM OVERSVØMMELSE ØKONOMISK RESULTAT 2011 Stormrådet Beskrivelse af Stormrådets virksomhed BERETNING 2012 2 Stormrådet BERETNING 2012 FORORD Om Stormrådet

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D.

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D. AFDELING 21 Råderetsregler 2006 Karpedam 2 A - D. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

Vedtægter for Håndværkets Garantiordning

Vedtægter for Håndværkets Garantiordning Vedtægter for Håndværkets Garantiordning 1 Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder, der er medlem af Danske

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Stormflodsloven i praksis

Stormflodsloven i praksis Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt Hvordan er det gået siden vedtagelsen af ny stormflodslov? Stormflodsloven i praksis Konsekvens efter Bodil Rammerne i loven

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

Codan Byg kloak. 07 marts 2013

Codan Byg kloak. 07 marts 2013 Codan Byg kloak 07 marts 2013 Velkommen til ERFA-dag hos Codan Dagens program: Morgenkaffe 09.00 09.30 Supply Chain 09.15 09.45 Dækning (dækningsskemaer) og skadeårsag 09.45 11.15 Afskrivning, hvor, hvorfor

Læs mere

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Udskiftning af døre Opsætning af nye lofter Råderetskatalog Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Godkendt på afdelingsmøde d. 22 september 2016 Indhold Indhold... 2 Om råderet... 3 Råderet Hvad betyder

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere