Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, og januar Vedligeholdelsesnotat for Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, 50-68 og 98-124 29. januar 2013. Vedligeholdelsesnotat for Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, 50-68 og 98-124"

Transkript

1 Vedligeholdelsesnotat for Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, og Notatet dækker en beskrivelse af indvendigt og udvendigt vedligehold af boligerne i "Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, og i det følgende blot benævnt "Grundejerforeningen". Bemærk at "Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, og indgår i "Grundejerforeningen Egeskoven", som ud over vores forening også omfatter Glostrup Boligselskabs afdeling 37. Notatet beskriver de enkelte områder, der skal vedligeholdes, hvem der har ansvaret, og hvor grænsefladerne ligger. Ansvaret er delt op i ejerens ansvar, ejerens fælles ansvar sammen med naboen og grundejerforeningens ansvar. Udvendigt vedligehold, som påhviler ejeren: - Alt udvendigt vedligehold for dem, i de lave boliger, afholdes af ejeren selv eller dennes nabo, - Alt udvendigt vedligehold inkl. tagudhæng for dem, i de 2-etagers boliger er fælles for under- og overbo. Hvis vedtægterne i de 2-etagers boliger ikke specificerer ansvarsfordelingen, gælder der for følgende 2 punkter: o trapper, repos, altaner og stolper placeret på fællesområderne, som er overboens ansvar, o stolper placeret på underboens grund, som er underboens ansvar. Ejerens udvendige vedligehold omfatter alle dele, som omkranser selve boligen eller huset, og omfatter følgende underområder (Se desuden Specielle forhold sidst i dette notat): - Murværk bestående af mursten og cementfuger - Sokkel - Fundament for stabiliserende krydsstænger (fælles med nabo) - Udvendige døre og vinduer - Tagudhæng - Rensning af tagrender og nedløbsrør - Haver & belægning Fælles vedligehold, som påhviler Grundejerforeningen: - Fælles gangstier - Fælles græsarealer - Fælles hæk og træer - Vejbelysning og hoveddørsbelysning (Se note *1 og *2) - Varmecentral inkl. bygning og alle installationer - Fælles depotrumsbygning inkl. installationer - Mellemmure inkl. zink-overdækning - Kloak-rør for spildevand og regnvand i terræn samt under boligen (Se note *1 og *2) - Kloak-dæksler og brønde - Varmt- og koldt-vandsrør i terræn (Se note *1 og *2) Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 1 af 11

2 - Drænrør under visse fællesstier og i visse områder samt dertil hørende rensebrønde (Se note *1 og *2) - El-kabler i terræn (Se note *1 og *2) - TV-kasser og TV-kabler i terræn (Se note *1 og *2) - Tag, som omfatter tagplader, rygninger, rygningsbånd (Se note *1) - Taghætter (Se note *1) - Skotrender (kun for bolig nr. 26, 56, 64, 106 og 120) (Se note *1) - Underliggende tagkonstruktion, (se "Loftsrum") (Se note *1) - Tagrender og nedløbsrør (Se note *1) - Postkasser (Se note *1) Note *1: For alle rør og kabler, som ligger i terræn i jorden, eller andre af de med *1 og *2 markerede områder, som ligger på en ejers matrikel eller i / på boligen, gælder Grundejerforeningens vedligeholdelsespligt kun, hvis der gives fri adgang til det berørte område. Hermed menes f.eks., at der over ledninger og rør i terræn ikke må placeres tilbygninger, alle former for mindre huse / skure og andre mere eller mindre permanente anordninger så som lejeredskaber, bassiner mv. og ej heller træer og større buske. Note *2: Ovenstående punkter er omfattet af servitutter, der er vedlagt som bilag bagerst i dette notat. Hoveddørsbelysning inkl. installationer samt el-tavle med el-måler ejes af elselskabet (før NESA og nu DONG ENERGY), men udskiftning af pærer er Grundejerforeningens ansvar. Det skal bemærkes, at såfremt der i en ejerbolig sker ændringer eller forsætlig skade på o- vennævnte vedligeholdelses-områder, som påhviler Grundejerforeningen, bortfalder Grundejerforeningens vedligeholdelsespligt, og udbedring og reparation udføres af Grundejerforeningen på ejerens regning. Tilsvarende gælder naturligvis også for vedligeholdelsesområder, der er fælles for Grundejerforeningen. Fælles vedligehold, som udføres af "Grundejerforeningen Egeskoven": Vores grundejerforening er via en servitut tvunget medlem af Grundejerforeningen Egeskoven, som ud over Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, og består af Glostrup Boligselskab, afd. 37. Dette betyder, at vi er fælles om renovation og Glostrup Boligselskab driftskontor Hvissinge varetager almindeligt vedligehold, hvilket omfatter følgende: - Fælles gangstier friholdes for sne og ukrudt bekæmpes i rimeligt omfang - Fælles græsarealer slås, holdes fri for ukrudt og gødes - Fjernvarmecentral kontrolleres og overvåges via varmemesterordning, endvidere varetages vagtordning - Hæk mod vest klippes og træer på fællesarealer beskæres Endvidere varetager Glostrup Boligselskab driftskontor Hvissinge både almindeligt såvel som akut vedligehold for følgende: - Legepladser - Skilte - Parkeringsplads - Fællesområder Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 2 af 11

3 Indvendigt vedligehold, som påhviler ejeren: Indvendigt vedligehold med hensyn til ansvar og omfang påhviler ejeren. Endvidere dækker Grundejerforening rensning af kloakrør under gulv ud til den fælles kloakledning langs husrækkerne forudsat, at en forstoppelse ikke skyldes mislighold f.eks. ved, at der hældes fedt, maling, byggematerialer eller andre større ting i afløbet. Der er ikke indvendig vedligeholdelsespligt, med mindre at eventuelle manglende vedlighold er til fare, skade eller gene for naboer eller for Grundejerforeningen. Med skade menes f.eks. råd, svamp, mv., som kan brede sig til andre boliger, eller at der enten direkte sker eller er risiko for nedstyrtning eller brud på andre ejeres bygningsdele. Med gene menes f.eks. lugtgener og støjgener. Skjulte rør og ledninger i vægge og under gulv: Ejeren varetager vedligehold af skjulte rør og el-ledninger under og i gulv og i vægge. Imidlertid har Grundejerforeningen tegnet forsikring for skjulte rør og ledninger i boligen. Grundejerforeningens bestyrelse varetager formidlingen mellem den skadeslidte ejer og forsikringsselskabet, men det påhviler ejeren at udarbejde skadeanmeldelse og fremskaffe / udarbejde nødvendig dokumentation til forsikringsselskabet. Indvendigt vedligehold, som påhviler Grundejerforeningen: Teknikskabe: Ansvar for vedligehold af teknikskabet og dets komponenter og rør varetages af Grundejerforeningen med neden for anførte undtagelse. Grundejerforeningens ansvar dækker derfor også udskiftning af filtre samt anoder i varmtvandsbeholderen. Det er ejerens ansvar og pligt at vedligeholde selve skabet samt rengøre skabet og dets komponenter og sørge for, at der ikke sker skade på komponenter og installationer. Sker der skade, som skyldes, at komponenter udsættes for slag, stød eller anden mekanisk overlast, er det ejerens pligt at erstatte den eller de defekte komponenter og installationer. Derudover har ejeren pligt til med jævne mellemrum at kontrollere, om hhv. varmt- og koldtvandsmålerne fungerer, da disse bruges til fordelingsafregning. Såfremt en måler bliver defekt, afregnes boligen for det forbrug, der var sidste år. - Varmtvandsbeholdere inkl. tætning er ejerens ansvar, men eksklusiv anodeudskiftning og snavs-filtre, som varetages af Grundejerforeningen. - Komponenter og installationer, som er installeret af ejeren eller en tidligere beboer, og derfor ikke omfatter den almindelige installation, er ikke omfattet af grundejerforeningens ansvar. Loftsrum: Loftsrummene er forskellige i de lave boliger i forhold til de 2-etagers. Fælles for begge består de i hovedtræk af de konstruktive træ-konstruktioner, isolation på loftsplade samt trækkanalerne for hhv. toilet og køkken. I de lave boliger er den del af de konstruktive træ-konstuktioner, som består af spær og tagryg, gennemgående fra bolig til bolig. Derudover er der etableret en stabiliserende pladekonstruktion langs gangbroen og afstivende krydsjern i mellemrum mellem boligerne samt en Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 3 af 11

4 brandmur mod naboboligerne. I endeboligerne (20, 50, 62, 98 & 112) er der endvidere fælles udluftningskanal for kloakafløb. Loftsrummene er ejerens ansvar, men tag og underliggende trækonstruktioner er Grundejerforeningens. Selve loftsrummet tilhører ejeren, og ejeren har pligt til at kontrollere, at tag og tagkonstruktion er i god vedligeholdelsesstand. Såfremt der sker skade eller tegn på begyndende angreb af skimmel, svamp, råd mv. skal der straks gives besked til bestyrelsen. Taget i form af tagplader, rygningssten, rygningsbånd, taghætte samt de bærende trækontruktioner er Grundejerforeningens ansvar. Derudover er brandmur og stabiliserende plade langs gangbro ligeledes Grundejerforenings ansvar. Grænsen mellem Grundejerforeningens ansvar og den enkelte ejers ansvar ligger i loftsskiven, således at gipsloft, dampspærre og rockwool isolation er ejerens ansvar ligesom også loftslem og eventuel loftsstige er ejerens ansvar. Såfremt der efter boligens opførsel er etableret elektriske installationer i loftsrummet, er disse ejerens ansvar. Trækkanaler er generelt ejerens ansvar i de lave boliger og fælles mellem de to boliger i de 2-etagers boliger. Loftsrummet i de 2-etagers boliger tilhører som nævnt overboeren, men benyttes til at lede luft fra trækkanaler til det fri for både overboeren såvel som underboeren. Derfor skal ejeren af loftsrummet sikre, at trækkanaler til underboeren frit kan vedligeholdes således, at disse fungerer efter hensigten. Ansvar for vedligehold af trækkanalerne er et fælles anliggende mellem over- og underbo og bør reguleres af vedtægterne for ejerlejlighedsforeningerne, og er derfor Grundejerforeningen uvedkommende. Derudover skal ejeren i de lave endeboliger (nr. 20, 50, 62, 98 & 112) med udluftningskanaler sikre, at denne fællesinstallation frit kan vedligeholdes af Grundejerforeningen. Den enkelte ejer kan IKKE frit disponere over loftsrummet af flere årsager. Dels er loftsrummet generelt i sin nuværende form ikke beregnet til boligformål eller opbevaring af tunge emner. Dels rummer loftsrummet i de 2-etagers boliger som nævnt underboligens trækkanaler. Og dels er der som nævnt gennemgående stabiliserende træ-konstruktioner, som ikke kan ændres med mindre, der etableres erstatninger. Endelig er der udluftninger i endeboligerne. Men naturligvis kan den enkelte ejer anvende loftsrummet til opbevaring af lettere genstande. Hvis en ejer i de lave boliger måtte ønske at inddrage loftsrummet til opbevarings- eller boligformål, kræver dette bestyrelsens skriftlige godkendelse. Ønskes konstruktive ændringer, kræves endvidere kommunens accept. Grundejerforeningen skal i samarbejde med ejeren få en uvildig rådgiver med konstruktiv ekspertise til at udarbejde et projekt for de konstruktive ændringer. Ejeren skal afholde alle udgifter til denne rådgiver. Hvis en ejer i de 2-etagers boliger tilsvarende måtte ønske at inddrage loftsrummet til opbevarings- eller boligformål, gælder samme regler som for de lave boliger. Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 4 af 11

5 Det har vist sig, at der generelt er risiko for indtrængning af fygesne ved tagudhæng, men i visse boliger er der desuden indtrængen ved rygningerne, hvilket ikke burde kunne ske. Denne fygesne er det ejerens eget ansvar at fjerne, da der ellers kan ske vandskade. Såfremt der foretages ændringer af tag eller de bærende trækonstruktioner, eller der sker ændringer af ventilation eller fugttilførsel i loftsrum, som gør, at der opstår skimmel, svamp eller råd, bortfalder Grundejerforeningens ansvar, og udbedring af skader sker på ejerens regning. Det samme gør sig gældende, hvis pligten til at kontrollere loftsrummet tilsidesættes i tilfælde af fygesne eller defekt af tag, som gør, at der sker fugtskade. Ved ændring af loftrummet i forbindelse med etablering af beboelse eller anden form for ændring, bortfalder hele eller dele af Grundejerforeningens ansvar og vedligeholdelsespligt, som derefter overgår til ejeren. Hvor stor en del af ansvaret, der overgår fra Grundejerforeningen til ejeren afhænger naturligvis af, hvor stor ændring der er tale om. F.eks. hvis hele loftsrummet inddrages til beboelse med loftsvinduer mv., vil kun tagplader, tagryg og taghætte være Grundejerforeningens ansvar. Ansvar for alle trækonstruktioner overgår til ejeren. Fordelingen af ansvar skal besluttes af bestyrelsen, og der skal udarbejdes en skriftlig aftale mellem ejer og Grundejerforeningens bestyrelse inden arbejdet igangsættes, som detaljeret beskriver grænseflader. Denne aftale skal offentliggøres på førstkommende generalforsamling. Tag: Taget er, som tidligere nævnt, Grundejerforeningens ansvar, og grænsefladerne er beskrevet i afsnittet "Loftsrum". Men der er to forhold dels omkring behandling af tagoverfladen og dels vedrørende af f.eks. solcelleanlæg, som kunne give anledning til spørgsmål, og som derfor skal præciseres. Behandling af tagoverfladen omhandler alle former for rengøring og maling mv. Dette er ikke tilladt med mindre der foreligger en skriftlig godkendelse fra Grundejerforeningens bestyrelse. Dette skyldes bl.a., at f.eks. visse former for kemisk rensning og højtryksspuling kan medføre, at tagpladernes hærdede overflade ødelægges. Solcelleanlæg og andre anlæg beregnet for placering på taget, og som udnytter solens energi til varme og / eller elektricitet, er principielt tilladt, men det kræver såvel kommunens accept som en skriftlig godkendelse fra Grundejerforeningens bestyrelse. Imidlertid bortfalder Grundejerforeningens vedligeholdelsespligt for den del af taget, som er berørt. Dette vil sige, at ansvaret for vedligehold for såvel den del af tagets konstruktion, hvorpå anlægget er fastmonteret, som de tagplader mv., der ikke umiddelbart er tilgængelige længere, overgår til ejeren. Dette gælder også, såfremt anlægget påvirker undertag og trækonstruktion i loftsrum f.eks. med fugt, kondens eller lignende. Tilsvarende gælder også for anlæg, som helt eller delvis indsættes i stedet for det eksisterende tag. Vedligehold af udendørs-arealer, som påhviler ejeren (Haver mv.): Ejeren har ansvar for almindeligt såvel som akut vedligehold. Imidlertid er der nu og i fremtiden visse begrænsninger i mulighederne. Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 5 af 11

6 Området omfatter: - Sti til hoveddør - Forhaver - Baghaver - Forhaver: F.eks. skal ejeren respektere El- og TV-kabler, der ligger i jorden, som løber videre til nabo eller naboer. Dette gælder også de kabelskabe for kabel-tv som er placeret ved hoveddørene i bolig nr. 28, 58, 66, 108 og 122. Tilsvarende gælder også for alle rør for kloak og vand, som løber ind til boligen. Hvis det viser sig, at en beboer, der ligger længere væk, får svigt i el- eller vandforsyning eller kloak-afløb, eller der blot er begrundet mistanke om, at der er fejl på de installationer, der ligger i ejerens jord, skal ejeren give fuld afgang, således at fejlsøgning og eventuel reparation kan foregå. Fejlsøgning, opgravning, eventuel reparation samt efterfølgende reetablering er Grundejerforeningens ansvar, men hvis det viser sig, at det er ejeren, der har forvoldt skaden, skal ejeren betale det fulde beløb. Der gives kun begrænset kompensation for planter. Pga. ovenstående er det ikke tilladt, at etablere permanente skure i forhaverne. Der må ikke plantes træer over elkabler, rør eller dræn, så trærødder med tiden kan ødelægge disse installationer eller besværliggøre adgangen til disse installationer. Bebyggelsen har fra opførslen haft en del problemer med traktose og byggeaffald, som visse steder ligger lige under muldlaget. Afhjælpning af eventuelle problemer hermed er alene ejerens. Endvidere har kommunen oplyst, at bebyggelsen ligger lige på grænsen af de tilladte grænseværdier for tungmetallerne, Bly og Cadmium. Dette betyder, at man frarådes at spise grøntsager og frugt, som er dyrket i den oprindelige jord. Dette forhold er Grundejerforeningen uvedkommende. - Baghaver: Baghaver er ejerens ansvar på samme måde som for forhaverne, men her er der også visse begrænsninger. Ganske vist er der kun få fælles installationer i jord i form af kloak-rør for regnvand og drænrør, men disse skal til gengæld også respekteres som gældende for forhaverne. Med hensyn til beplantning gælder samme forhold som for forhaverne. - Terrasser: Terrasser kan frit etableres under hensyntagen til ovenstående. - Regnvandsbeholdere: Regnvandsbeholdere må kun forefindes og opstilles, hvis opstilling og tilslutning til nedløbsrør sker på forsvarlig og håndværksmæssig korrekt vis iht. leverandøranvisninger. Endvidere skal de vedligeholdes korrekt, samt det skal sikres, at de ved fejl ikke er til gene for nabo eller andre parter. - Haveskure: Permanente have- eller redskabs-skure må som nævnt ikke etableres i forhaverne. Hvis der ønskes etableret skur i baghaven, skal dette godkendes af Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 6 af 11

7 kommunen. Endvidere skal der ved etablering gives fri adgang til underliggende installationer. Hvis det viser sig, at et haveskur står i vejen for fejlsøgning eller reparation af en kloakledning, skal haveskuret eller dele heraf fjernes på ejerens regning, ligesom eventuel reetablering også skal ske på ejerens regning. Grundejerforeningen forestår fjernelse. - Udestuer, tilbygninger mv. Udestuer, tilbygninger mv. skal godkendes af kommunen. Specielle forhold: Vedligeholdelsespligt: For alle udvendige bygningsdele og installationer, hvor ejeren har ansvaret, er der vedligeholdelsespligt for almindeligt såvel som akut vedligehold. Dette betyder, at Grundejerforeningen ikke accepterer, at bygninger og installationer ikke vedligeholdes, selv om ansvaret ligger hos den enkelte ejer og også selv om, at det manglende vedligehold ikke umiddelbart er til gene for ejeren selv eller hans nabo eller naboer. Der stilles principielt de samme krav til både kvalitet og vedligeholdelsesinterval, som var det Grundejerforeningen, der alene havde ansvaret og pligten. Bestyrelsen fremlægger på de fremtidige generalforsamlinger såvel vedligeholdelsesplan for det almindelige forebyggende vedligehold samt detaljer for, hvad, hvor meget, hvordan og hvornår dette forebyggende vedligehold skal foretages. Dette fremgår af driftsplans oversigten. Som eksempel kan nævnes tagudhæng af træ, som afgrænses ved skel, og som skal forbehandles med grundrens og males med hvid træbeskyttelse af et nærmere bestemt fabrikat, efter nærmere bestemte retningslinjer, og med et tidsinterval f.eks. på hvert 5. år og være afsluttet inden f.eks. den 1. september. Ejeren har pligt til at overholde denne pligt, men kan frit vælge, hvor materialerne fremskaffes og hvem der udfører arbejdet, bare det er håndværksmæssigt korrekt udført og lovligt efter gældende danske regler. Ejeren afholder selv alle udgifter. Hvis arbejdet ikke bliver udført, eller der på anden måde opstår tvist, forbeholder bestyrelsen sig ret til frit at lade arbejdet udføre via en entreprenør, og alle udgifter til såvel entreprenør som eventuel rådgivning og tilsyn hertil betales alene af ejeren. Ved defekt på udvendige bygningsdele og installationer har ejeren endvidere pligt til at få repareret eller udskiftet de defekte dele efter bestyrelsens retningslinjer og inden for en nærmere bestemt periode på samme måde som for det forebyggende vedligehold. Ejeren afholder også her alle udgifter og skal selv sørge for at rekvirere håndværkere samt sørge for at specificere opgaven og kontrollere, at arbejdet bliver udført korrekt. Såfremt der skal ske forebyggende vedligehold, eller der sker defekt på en bygningsdel eller en installation, som er fælles mellem to naboer, er det de to naboer, der har vedligeholdelsespligten, og må deles om arbejdet og deles om udgifterne. Såfremt de to naboer ikke kan blive enige, påhviler det bestyrelsen, at forsøge at finde en fordelingsnøgle og eventuelle tvister løses som oven for nævnt. Som eksempler på fælles bygningsdele kan nævnes en defekt silikonefuge i skel mellem to naboer eller fælles murværk eller sokkel ligeledes i skel. For de toetagers boliger er der fælles vedligeholdelsespligt, for over- og underbo for sokkel, murværk og tagudhæng, og udgifterne skal deles ligeligt mellem over- og underbo. Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 7 af 11

8 Tørretumblere: Tørretumblere af ikke kondenserende type er kun tilladt, såfremt aftræk føres op igennem loftsrum og over tag og laves efter gældende regler, og vel at mærke er funktions- og håndværksmæssigt korrekt udført. Årsagen til dette krav er, at såfremt aftræk etableres gennem muren under tagudhænget, trænger den fugtige luft i visse tilfælde hen langs rækkehusene og generer naboerne og giver anledning til fugtproblemer i tagudhæng og i loftsrum. Udgifter til etablering af et aftræk gennem taget inkl. tag-gennemføring og taghætte påhviler alene ejeren, ligesom også vedligehold mv. af tag-gennemføring og taghætte er ejerens ansvar. Fugt i sokkel, murværk eller i boligen: Da der er fejl og mangler med dræninstallationerne med hensyn til kvalitet og omfang, er det besluttet, at såfremt en boligejer får fugtproblemer i sokkel, murværk eller i boligen, som skyldes fugt, som kommer gennem jorden nede- eller udefra, så påhviler det Grundejerforeningen at afhjælpe problemet hurtigst muligt. Fejl og mangler i dræninstallationerne fremgår af bilaget. Såfremt det ikke umiddelbart kan ses, at fugtproblemerne skyldes fugt fra jorden nede- eller udefra, påhviler det Grundejerforeningen at få foretaget en undersøgelse af et uvildigt ekspertfirma, og udgifterne hertil betales af Grundejerforeningen. Inden undersøgelsen igangsættes, skal det aftales skriftligt mellem bestyrelse og ejer, om ejeren ønsker undersøgelsen udført samt under hvilke vilkår. Grunden hertil er, at hvis fugtproblemet enten er minimalt, eller det er relativt billigt at afhjælpe, eller der er stor usikkerhed om, hvorvidt Grundejerforeningen har vedligeholdelsespligten, skal ejeren have mulighed for at undlade at igangsætte en undersøgelse, som er relativ dyr. Hvis det viser sig under / efter undersøgelsen, at fugtproblemet ikke skyldes fugt fra jorden nedefra eller udefra, skal udgifterne til undersøgelsen betales af ejeren. Såfremt ejeren enten ikke ønsker undersøgelsen gennemført eller det viser sig at fugtproblemet ikke kommer nedefra eller udefra, bortfalder Grundejerforeningens pligt til at afhjælpe problemet, som derefter overgår til ejeren. Igangsætning af vedligeholdelsesarbejder mv., som varetages af Grundejerforeningen: Igangsætning af vedligeholdelsesarbejder og andre arbejder på områder, som varetages af Grundejerforeningen, må kun ske via bestyrelsen, eller dennes repræsentant. Med vedligeholdelsesarbejder og andre arbejder forstås såvel forebyggende vedligeholdelsesopgaver så som f.eks. maling, som akutte opgaver i forbindelse med udbedring af skader og defekt. Af andre opgaver kan eksempelvis nævnes undersøgelser mv. Hvis en ejer / beboer sætter arbejder iht. ovenstående i gang uden bestyrelsens skriftlige accept, sker det på ejernes / beboerens ansvar og på egen regning. Ændring af boligens ydre fremtræden Grundejerforeningen og den medlemmer er underlagt en kommunal lokalplan. I øjeblikket er Glostrup Kommunes Lokalplan HL13 for Hvissinge Nord, Maj 2010 gældende. Generelt gælder, at vor bebyggelse skal fremstå som en helhed. Dette gør, at tage, mure, vinduer, døre, altaner smat hæk og hegn skal fremstå ens. I lokalplanen punkt 7 står disse krav anført. Derfor gælder følgende: - Tage skal være grå, med samme hældning og form som nu - Tagvinduer skal udføres parallelt med tagfladen, og altså ikke som kanap-vinduer eller kvistvinduer Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 8 af 11

9 - Mure skal være røde mursten med samme form som nu - Vinduer skal være af metal eller træ, og være hvide med samme form som nu - Døre skal ligeledes være som vinduer, men med glas-indfyldning som nu - Altaner og rækværk skal være hvide som nu - Hæk i skel skal være Avnbøg, maks. 1,8 m - Havelåger og flethegn i skel skal være maks. 1,8 m og være hvide mod ud-side - Der må ikke placeres skæmmende installationer på tagflader, altaner mv. (Dette betyder, at der f.eks. ved ønske om etablering af solceller kræves kommunens accept) - Haveskure, udestuer mv. kræver kommunens godkendelse Da en del af kommunens krav ikke er helt entydige, skal bestyrelsen rådføres i forvejen ved ønske om ændring af boligens ydre. Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 9 af 11

10 Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 10 af 11

11 Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 11 af 11