Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, og januar Vedligeholdelsesnotat for Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, 50-68 og 98-124 29. januar 2013. Vedligeholdelsesnotat for Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, 50-68 og 98-124"

Transkript

1 Vedligeholdelsesnotat for Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, og Notatet dækker en beskrivelse af indvendigt og udvendigt vedligehold af boligerne i "Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, og i det følgende blot benævnt "Grundejerforeningen". Bemærk at "Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, og indgår i "Grundejerforeningen Egeskoven", som ud over vores forening også omfatter Glostrup Boligselskabs afdeling 37. Notatet beskriver de enkelte områder, der skal vedligeholdes, hvem der har ansvaret, og hvor grænsefladerne ligger. Ansvaret er delt op i ejerens ansvar, ejerens fælles ansvar sammen med naboen og grundejerforeningens ansvar. Udvendigt vedligehold, som påhviler ejeren: - Alt udvendigt vedligehold for dem, i de lave boliger, afholdes af ejeren selv eller dennes nabo, - Alt udvendigt vedligehold inkl. tagudhæng for dem, i de 2-etagers boliger er fælles for under- og overbo. Hvis vedtægterne i de 2-etagers boliger ikke specificerer ansvarsfordelingen, gælder der for følgende 2 punkter: o trapper, repos, altaner og stolper placeret på fællesområderne, som er overboens ansvar, o stolper placeret på underboens grund, som er underboens ansvar. Ejerens udvendige vedligehold omfatter alle dele, som omkranser selve boligen eller huset, og omfatter følgende underområder (Se desuden Specielle forhold sidst i dette notat): - Murværk bestående af mursten og cementfuger - Sokkel - Fundament for stabiliserende krydsstænger (fælles med nabo) - Udvendige døre og vinduer - Tagudhæng - Rensning af tagrender og nedløbsrør - Haver & belægning Fælles vedligehold, som påhviler Grundejerforeningen: - Fælles gangstier - Fælles græsarealer - Fælles hæk og træer - Vejbelysning og hoveddørsbelysning (Se note *1 og *2) - Varmecentral inkl. bygning og alle installationer - Fælles depotrumsbygning inkl. installationer - Mellemmure inkl. zink-overdækning - Kloak-rør for spildevand og regnvand i terræn samt under boligen (Se note *1 og *2) - Kloak-dæksler og brønde - Varmt- og koldt-vandsrør i terræn (Se note *1 og *2) Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 1 af 11

2 - Drænrør under visse fællesstier og i visse områder samt dertil hørende rensebrønde (Se note *1 og *2) - El-kabler i terræn (Se note *1 og *2) - TV-kasser og TV-kabler i terræn (Se note *1 og *2) - Tag, som omfatter tagplader, rygninger, rygningsbånd (Se note *1) - Taghætter (Se note *1) - Skotrender (kun for bolig nr. 26, 56, 64, 106 og 120) (Se note *1) - Underliggende tagkonstruktion, (se "Loftsrum") (Se note *1) - Tagrender og nedløbsrør (Se note *1) - Postkasser (Se note *1) Note *1: For alle rør og kabler, som ligger i terræn i jorden, eller andre af de med *1 og *2 markerede områder, som ligger på en ejers matrikel eller i / på boligen, gælder Grundejerforeningens vedligeholdelsespligt kun, hvis der gives fri adgang til det berørte område. Hermed menes f.eks., at der over ledninger og rør i terræn ikke må placeres tilbygninger, alle former for mindre huse / skure og andre mere eller mindre permanente anordninger så som lejeredskaber, bassiner mv. og ej heller træer og større buske. Note *2: Ovenstående punkter er omfattet af servitutter, der er vedlagt som bilag bagerst i dette notat. Hoveddørsbelysning inkl. installationer samt el-tavle med el-måler ejes af elselskabet (før NESA og nu DONG ENERGY), men udskiftning af pærer er Grundejerforeningens ansvar. Det skal bemærkes, at såfremt der i en ejerbolig sker ændringer eller forsætlig skade på o- vennævnte vedligeholdelses-områder, som påhviler Grundejerforeningen, bortfalder Grundejerforeningens vedligeholdelsespligt, og udbedring og reparation udføres af Grundejerforeningen på ejerens regning. Tilsvarende gælder naturligvis også for vedligeholdelsesområder, der er fælles for Grundejerforeningen. Fælles vedligehold, som udføres af "Grundejerforeningen Egeskoven": Vores grundejerforening er via en servitut tvunget medlem af Grundejerforeningen Egeskoven, som ud over Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, og består af Glostrup Boligselskab, afd. 37. Dette betyder, at vi er fælles om renovation og Glostrup Boligselskab driftskontor Hvissinge varetager almindeligt vedligehold, hvilket omfatter følgende: - Fælles gangstier friholdes for sne og ukrudt bekæmpes i rimeligt omfang - Fælles græsarealer slås, holdes fri for ukrudt og gødes - Fjernvarmecentral kontrolleres og overvåges via varmemesterordning, endvidere varetages vagtordning - Hæk mod vest klippes og træer på fællesarealer beskæres Endvidere varetager Glostrup Boligselskab driftskontor Hvissinge både almindeligt såvel som akut vedligehold for følgende: - Legepladser - Skilte - Parkeringsplads - Fællesområder Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 2 af 11

3 Indvendigt vedligehold, som påhviler ejeren: Indvendigt vedligehold med hensyn til ansvar og omfang påhviler ejeren. Endvidere dækker Grundejerforening rensning af kloakrør under gulv ud til den fælles kloakledning langs husrækkerne forudsat, at en forstoppelse ikke skyldes mislighold f.eks. ved, at der hældes fedt, maling, byggematerialer eller andre større ting i afløbet. Der er ikke indvendig vedligeholdelsespligt, med mindre at eventuelle manglende vedlighold er til fare, skade eller gene for naboer eller for Grundejerforeningen. Med skade menes f.eks. råd, svamp, mv., som kan brede sig til andre boliger, eller at der enten direkte sker eller er risiko for nedstyrtning eller brud på andre ejeres bygningsdele. Med gene menes f.eks. lugtgener og støjgener. Skjulte rør og ledninger i vægge og under gulv: Ejeren varetager vedligehold af skjulte rør og el-ledninger under og i gulv og i vægge. Imidlertid har Grundejerforeningen tegnet forsikring for skjulte rør og ledninger i boligen. Grundejerforeningens bestyrelse varetager formidlingen mellem den skadeslidte ejer og forsikringsselskabet, men det påhviler ejeren at udarbejde skadeanmeldelse og fremskaffe / udarbejde nødvendig dokumentation til forsikringsselskabet. Indvendigt vedligehold, som påhviler Grundejerforeningen: Teknikskabe: Ansvar for vedligehold af teknikskabet og dets komponenter og rør varetages af Grundejerforeningen med neden for anførte undtagelse. Grundejerforeningens ansvar dækker derfor også udskiftning af filtre samt anoder i varmtvandsbeholderen. Det er ejerens ansvar og pligt at vedligeholde selve skabet samt rengøre skabet og dets komponenter og sørge for, at der ikke sker skade på komponenter og installationer. Sker der skade, som skyldes, at komponenter udsættes for slag, stød eller anden mekanisk overlast, er det ejerens pligt at erstatte den eller de defekte komponenter og installationer. Derudover har ejeren pligt til med jævne mellemrum at kontrollere, om hhv. varmt- og koldtvandsmålerne fungerer, da disse bruges til fordelingsafregning. Såfremt en måler bliver defekt, afregnes boligen for det forbrug, der var sidste år. - Varmtvandsbeholdere inkl. tætning er ejerens ansvar, men eksklusiv anodeudskiftning og snavs-filtre, som varetages af Grundejerforeningen. - Komponenter og installationer, som er installeret af ejeren eller en tidligere beboer, og derfor ikke omfatter den almindelige installation, er ikke omfattet af grundejerforeningens ansvar. Loftsrum: Loftsrummene er forskellige i de lave boliger i forhold til de 2-etagers. Fælles for begge består de i hovedtræk af de konstruktive træ-konstruktioner, isolation på loftsplade samt trækkanalerne for hhv. toilet og køkken. I de lave boliger er den del af de konstruktive træ-konstuktioner, som består af spær og tagryg, gennemgående fra bolig til bolig. Derudover er der etableret en stabiliserende pladekonstruktion langs gangbroen og afstivende krydsjern i mellemrum mellem boligerne samt en Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 3 af 11

4 brandmur mod naboboligerne. I endeboligerne (20, 50, 62, 98 & 112) er der endvidere fælles udluftningskanal for kloakafløb. Loftsrummene er ejerens ansvar, men tag og underliggende trækonstruktioner er Grundejerforeningens. Selve loftsrummet tilhører ejeren, og ejeren har pligt til at kontrollere, at tag og tagkonstruktion er i god vedligeholdelsesstand. Såfremt der sker skade eller tegn på begyndende angreb af skimmel, svamp, råd mv. skal der straks gives besked til bestyrelsen. Taget i form af tagplader, rygningssten, rygningsbånd, taghætte samt de bærende trækontruktioner er Grundejerforeningens ansvar. Derudover er brandmur og stabiliserende plade langs gangbro ligeledes Grundejerforenings ansvar. Grænsen mellem Grundejerforeningens ansvar og den enkelte ejers ansvar ligger i loftsskiven, således at gipsloft, dampspærre og rockwool isolation er ejerens ansvar ligesom også loftslem og eventuel loftsstige er ejerens ansvar. Såfremt der efter boligens opførsel er etableret elektriske installationer i loftsrummet, er disse ejerens ansvar. Trækkanaler er generelt ejerens ansvar i de lave boliger og fælles mellem de to boliger i de 2-etagers boliger. Loftsrummet i de 2-etagers boliger tilhører som nævnt overboeren, men benyttes til at lede luft fra trækkanaler til det fri for både overboeren såvel som underboeren. Derfor skal ejeren af loftsrummet sikre, at trækkanaler til underboeren frit kan vedligeholdes således, at disse fungerer efter hensigten. Ansvar for vedligehold af trækkanalerne er et fælles anliggende mellem over- og underbo og bør reguleres af vedtægterne for ejerlejlighedsforeningerne, og er derfor Grundejerforeningen uvedkommende. Derudover skal ejeren i de lave endeboliger (nr. 20, 50, 62, 98 & 112) med udluftningskanaler sikre, at denne fællesinstallation frit kan vedligeholdes af Grundejerforeningen. Den enkelte ejer kan IKKE frit disponere over loftsrummet af flere årsager. Dels er loftsrummet generelt i sin nuværende form ikke beregnet til boligformål eller opbevaring af tunge emner. Dels rummer loftsrummet i de 2-etagers boliger som nævnt underboligens trækkanaler. Og dels er der som nævnt gennemgående stabiliserende træ-konstruktioner, som ikke kan ændres med mindre, der etableres erstatninger. Endelig er der udluftninger i endeboligerne. Men naturligvis kan den enkelte ejer anvende loftsrummet til opbevaring af lettere genstande. Hvis en ejer i de lave boliger måtte ønske at inddrage loftsrummet til opbevarings- eller boligformål, kræver dette bestyrelsens skriftlige godkendelse. Ønskes konstruktive ændringer, kræves endvidere kommunens accept. Grundejerforeningen skal i samarbejde med ejeren få en uvildig rådgiver med konstruktiv ekspertise til at udarbejde et projekt for de konstruktive ændringer. Ejeren skal afholde alle udgifter til denne rådgiver. Hvis en ejer i de 2-etagers boliger tilsvarende måtte ønske at inddrage loftsrummet til opbevarings- eller boligformål, gælder samme regler som for de lave boliger. Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 4 af 11

5 Det har vist sig, at der generelt er risiko for indtrængning af fygesne ved tagudhæng, men i visse boliger er der desuden indtrængen ved rygningerne, hvilket ikke burde kunne ske. Denne fygesne er det ejerens eget ansvar at fjerne, da der ellers kan ske vandskade. Såfremt der foretages ændringer af tag eller de bærende trækonstruktioner, eller der sker ændringer af ventilation eller fugttilførsel i loftsrum, som gør, at der opstår skimmel, svamp eller råd, bortfalder Grundejerforeningens ansvar, og udbedring af skader sker på ejerens regning. Det samme gør sig gældende, hvis pligten til at kontrollere loftsrummet tilsidesættes i tilfælde af fygesne eller defekt af tag, som gør, at der sker fugtskade. Ved ændring af loftrummet i forbindelse med etablering af beboelse eller anden form for ændring, bortfalder hele eller dele af Grundejerforeningens ansvar og vedligeholdelsespligt, som derefter overgår til ejeren. Hvor stor en del af ansvaret, der overgår fra Grundejerforeningen til ejeren afhænger naturligvis af, hvor stor ændring der er tale om. F.eks. hvis hele loftsrummet inddrages til beboelse med loftsvinduer mv., vil kun tagplader, tagryg og taghætte være Grundejerforeningens ansvar. Ansvar for alle trækonstruktioner overgår til ejeren. Fordelingen af ansvar skal besluttes af bestyrelsen, og der skal udarbejdes en skriftlig aftale mellem ejer og Grundejerforeningens bestyrelse inden arbejdet igangsættes, som detaljeret beskriver grænseflader. Denne aftale skal offentliggøres på førstkommende generalforsamling. Tag: Taget er, som tidligere nævnt, Grundejerforeningens ansvar, og grænsefladerne er beskrevet i afsnittet "Loftsrum". Men der er to forhold dels omkring behandling af tagoverfladen og dels vedrørende af f.eks. solcelleanlæg, som kunne give anledning til spørgsmål, og som derfor skal præciseres. Behandling af tagoverfladen omhandler alle former for rengøring og maling mv. Dette er ikke tilladt med mindre der foreligger en skriftlig godkendelse fra Grundejerforeningens bestyrelse. Dette skyldes bl.a., at f.eks. visse former for kemisk rensning og højtryksspuling kan medføre, at tagpladernes hærdede overflade ødelægges. Solcelleanlæg og andre anlæg beregnet for placering på taget, og som udnytter solens energi til varme og / eller elektricitet, er principielt tilladt, men det kræver såvel kommunens accept som en skriftlig godkendelse fra Grundejerforeningens bestyrelse. Imidlertid bortfalder Grundejerforeningens vedligeholdelsespligt for den del af taget, som er berørt. Dette vil sige, at ansvaret for vedligehold for såvel den del af tagets konstruktion, hvorpå anlægget er fastmonteret, som de tagplader mv., der ikke umiddelbart er tilgængelige længere, overgår til ejeren. Dette gælder også, såfremt anlægget påvirker undertag og trækonstruktion i loftsrum f.eks. med fugt, kondens eller lignende. Tilsvarende gælder også for anlæg, som helt eller delvis indsættes i stedet for det eksisterende tag. Vedligehold af udendørs-arealer, som påhviler ejeren (Haver mv.): Ejeren har ansvar for almindeligt såvel som akut vedligehold. Imidlertid er der nu og i fremtiden visse begrænsninger i mulighederne. Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 5 af 11

6 Området omfatter: - Sti til hoveddør - Forhaver - Baghaver - Forhaver: F.eks. skal ejeren respektere El- og TV-kabler, der ligger i jorden, som løber videre til nabo eller naboer. Dette gælder også de kabelskabe for kabel-tv som er placeret ved hoveddørene i bolig nr. 28, 58, 66, 108 og 122. Tilsvarende gælder også for alle rør for kloak og vand, som løber ind til boligen. Hvis det viser sig, at en beboer, der ligger længere væk, får svigt i el- eller vandforsyning eller kloak-afløb, eller der blot er begrundet mistanke om, at der er fejl på de installationer, der ligger i ejerens jord, skal ejeren give fuld afgang, således at fejlsøgning og eventuel reparation kan foregå. Fejlsøgning, opgravning, eventuel reparation samt efterfølgende reetablering er Grundejerforeningens ansvar, men hvis det viser sig, at det er ejeren, der har forvoldt skaden, skal ejeren betale det fulde beløb. Der gives kun begrænset kompensation for planter. Pga. ovenstående er det ikke tilladt, at etablere permanente skure i forhaverne. Der må ikke plantes træer over elkabler, rør eller dræn, så trærødder med tiden kan ødelægge disse installationer eller besværliggøre adgangen til disse installationer. Bebyggelsen har fra opførslen haft en del problemer med traktose og byggeaffald, som visse steder ligger lige under muldlaget. Afhjælpning af eventuelle problemer hermed er alene ejerens. Endvidere har kommunen oplyst, at bebyggelsen ligger lige på grænsen af de tilladte grænseværdier for tungmetallerne, Bly og Cadmium. Dette betyder, at man frarådes at spise grøntsager og frugt, som er dyrket i den oprindelige jord. Dette forhold er Grundejerforeningen uvedkommende. - Baghaver: Baghaver er ejerens ansvar på samme måde som for forhaverne, men her er der også visse begrænsninger. Ganske vist er der kun få fælles installationer i jord i form af kloak-rør for regnvand og drænrør, men disse skal til gengæld også respekteres som gældende for forhaverne. Med hensyn til beplantning gælder samme forhold som for forhaverne. - Terrasser: Terrasser kan frit etableres under hensyntagen til ovenstående. - Regnvandsbeholdere: Regnvandsbeholdere må kun forefindes og opstilles, hvis opstilling og tilslutning til nedløbsrør sker på forsvarlig og håndværksmæssig korrekt vis iht. leverandøranvisninger. Endvidere skal de vedligeholdes korrekt, samt det skal sikres, at de ved fejl ikke er til gene for nabo eller andre parter. - Haveskure: Permanente have- eller redskabs-skure må som nævnt ikke etableres i forhaverne. Hvis der ønskes etableret skur i baghaven, skal dette godkendes af Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 6 af 11

7 kommunen. Endvidere skal der ved etablering gives fri adgang til underliggende installationer. Hvis det viser sig, at et haveskur står i vejen for fejlsøgning eller reparation af en kloakledning, skal haveskuret eller dele heraf fjernes på ejerens regning, ligesom eventuel reetablering også skal ske på ejerens regning. Grundejerforeningen forestår fjernelse. - Udestuer, tilbygninger mv. Udestuer, tilbygninger mv. skal godkendes af kommunen. Specielle forhold: Vedligeholdelsespligt: For alle udvendige bygningsdele og installationer, hvor ejeren har ansvaret, er der vedligeholdelsespligt for almindeligt såvel som akut vedligehold. Dette betyder, at Grundejerforeningen ikke accepterer, at bygninger og installationer ikke vedligeholdes, selv om ansvaret ligger hos den enkelte ejer og også selv om, at det manglende vedligehold ikke umiddelbart er til gene for ejeren selv eller hans nabo eller naboer. Der stilles principielt de samme krav til både kvalitet og vedligeholdelsesinterval, som var det Grundejerforeningen, der alene havde ansvaret og pligten. Bestyrelsen fremlægger på de fremtidige generalforsamlinger såvel vedligeholdelsesplan for det almindelige forebyggende vedligehold samt detaljer for, hvad, hvor meget, hvordan og hvornår dette forebyggende vedligehold skal foretages. Dette fremgår af driftsplans oversigten. Som eksempel kan nævnes tagudhæng af træ, som afgrænses ved skel, og som skal forbehandles med grundrens og males med hvid træbeskyttelse af et nærmere bestemt fabrikat, efter nærmere bestemte retningslinjer, og med et tidsinterval f.eks. på hvert 5. år og være afsluttet inden f.eks. den 1. september. Ejeren har pligt til at overholde denne pligt, men kan frit vælge, hvor materialerne fremskaffes og hvem der udfører arbejdet, bare det er håndværksmæssigt korrekt udført og lovligt efter gældende danske regler. Ejeren afholder selv alle udgifter. Hvis arbejdet ikke bliver udført, eller der på anden måde opstår tvist, forbeholder bestyrelsen sig ret til frit at lade arbejdet udføre via en entreprenør, og alle udgifter til såvel entreprenør som eventuel rådgivning og tilsyn hertil betales alene af ejeren. Ved defekt på udvendige bygningsdele og installationer har ejeren endvidere pligt til at få repareret eller udskiftet de defekte dele efter bestyrelsens retningslinjer og inden for en nærmere bestemt periode på samme måde som for det forebyggende vedligehold. Ejeren afholder også her alle udgifter og skal selv sørge for at rekvirere håndværkere samt sørge for at specificere opgaven og kontrollere, at arbejdet bliver udført korrekt. Såfremt der skal ske forebyggende vedligehold, eller der sker defekt på en bygningsdel eller en installation, som er fælles mellem to naboer, er det de to naboer, der har vedligeholdelsespligten, og må deles om arbejdet og deles om udgifterne. Såfremt de to naboer ikke kan blive enige, påhviler det bestyrelsen, at forsøge at finde en fordelingsnøgle og eventuelle tvister løses som oven for nævnt. Som eksempler på fælles bygningsdele kan nævnes en defekt silikonefuge i skel mellem to naboer eller fælles murværk eller sokkel ligeledes i skel. For de toetagers boliger er der fælles vedligeholdelsespligt, for over- og underbo for sokkel, murværk og tagudhæng, og udgifterne skal deles ligeligt mellem over- og underbo. Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 7 af 11

8 Tørretumblere: Tørretumblere af ikke kondenserende type er kun tilladt, såfremt aftræk føres op igennem loftsrum og over tag og laves efter gældende regler, og vel at mærke er funktions- og håndværksmæssigt korrekt udført. Årsagen til dette krav er, at såfremt aftræk etableres gennem muren under tagudhænget, trænger den fugtige luft i visse tilfælde hen langs rækkehusene og generer naboerne og giver anledning til fugtproblemer i tagudhæng og i loftsrum. Udgifter til etablering af et aftræk gennem taget inkl. tag-gennemføring og taghætte påhviler alene ejeren, ligesom også vedligehold mv. af tag-gennemføring og taghætte er ejerens ansvar. Fugt i sokkel, murværk eller i boligen: Da der er fejl og mangler med dræninstallationerne med hensyn til kvalitet og omfang, er det besluttet, at såfremt en boligejer får fugtproblemer i sokkel, murværk eller i boligen, som skyldes fugt, som kommer gennem jorden nede- eller udefra, så påhviler det Grundejerforeningen at afhjælpe problemet hurtigst muligt. Fejl og mangler i dræninstallationerne fremgår af bilaget. Såfremt det ikke umiddelbart kan ses, at fugtproblemerne skyldes fugt fra jorden nede- eller udefra, påhviler det Grundejerforeningen at få foretaget en undersøgelse af et uvildigt ekspertfirma, og udgifterne hertil betales af Grundejerforeningen. Inden undersøgelsen igangsættes, skal det aftales skriftligt mellem bestyrelse og ejer, om ejeren ønsker undersøgelsen udført samt under hvilke vilkår. Grunden hertil er, at hvis fugtproblemet enten er minimalt, eller det er relativt billigt at afhjælpe, eller der er stor usikkerhed om, hvorvidt Grundejerforeningen har vedligeholdelsespligten, skal ejeren have mulighed for at undlade at igangsætte en undersøgelse, som er relativ dyr. Hvis det viser sig under / efter undersøgelsen, at fugtproblemet ikke skyldes fugt fra jorden nedefra eller udefra, skal udgifterne til undersøgelsen betales af ejeren. Såfremt ejeren enten ikke ønsker undersøgelsen gennemført eller det viser sig at fugtproblemet ikke kommer nedefra eller udefra, bortfalder Grundejerforeningens pligt til at afhjælpe problemet, som derefter overgår til ejeren. Igangsætning af vedligeholdelsesarbejder mv., som varetages af Grundejerforeningen: Igangsætning af vedligeholdelsesarbejder og andre arbejder på områder, som varetages af Grundejerforeningen, må kun ske via bestyrelsen, eller dennes repræsentant. Med vedligeholdelsesarbejder og andre arbejder forstås såvel forebyggende vedligeholdelsesopgaver så som f.eks. maling, som akutte opgaver i forbindelse med udbedring af skader og defekt. Af andre opgaver kan eksempelvis nævnes undersøgelser mv. Hvis en ejer / beboer sætter arbejder iht. ovenstående i gang uden bestyrelsens skriftlige accept, sker det på ejernes / beboerens ansvar og på egen regning. Ændring af boligens ydre fremtræden Grundejerforeningen og den medlemmer er underlagt en kommunal lokalplan. I øjeblikket er Glostrup Kommunes Lokalplan HL13 for Hvissinge Nord, Maj 2010 gældende. Generelt gælder, at vor bebyggelse skal fremstå som en helhed. Dette gør, at tage, mure, vinduer, døre, altaner smat hæk og hegn skal fremstå ens. I lokalplanen punkt 7 står disse krav anført. Derfor gælder følgende: - Tage skal være grå, med samme hældning og form som nu - Tagvinduer skal udføres parallelt med tagfladen, og altså ikke som kanap-vinduer eller kvistvinduer Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 8 af 11

9 - Mure skal være røde mursten med samme form som nu - Vinduer skal være af metal eller træ, og være hvide med samme form som nu - Døre skal ligeledes være som vinduer, men med glas-indfyldning som nu - Altaner og rækværk skal være hvide som nu - Hæk i skel skal være Avnbøg, maks. 1,8 m - Havelåger og flethegn i skel skal være maks. 1,8 m og være hvide mod ud-side - Der må ikke placeres skæmmende installationer på tagflader, altaner mv. (Dette betyder, at der f.eks. ved ønske om etablering af solceller kræves kommunens accept) - Haveskure, udestuer mv. kræver kommunens godkendelse Da en del af kommunens krav ikke er helt entydige, skal bestyrelsen rådføres i forvejen ved ønske om ændring af boligens ydre. Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 9 af 11

10 Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 10 af 11

11 Bestyrelsen, Allan Knudsen Side 11 af 11

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet.

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 03-Stenlunden Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.)

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.) Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen Isefjord (oprettet juli 2007) Revision 2 januar 2014 af SKC Se altid i "drift og vedligeholdelsesmapperne" og tegninger på bestyrelses kontoret ENERGIRAPPORT Emne

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Positivliste for forbedringer

Positivliste for forbedringer Positivliste for forbedringer UDEN GODTGØRELSE side 1-3 Som hovedregel for nedenstående forbedringsarbejder, som beboeren selv må gennemføre gælder, at arbejderne skal udføres håndværksmæssigt korrekt,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere