Referat fra bestyrelsesmøde nr den 11. oktober i Nuuk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011 den 11. oktober i Nuuk"

Transkript

1 BESTYRELSEN FOR SANAARTORNERMIK & SAVIMINILERINERMIK ILINNIARFIIT Referat fra bestyrelsesmøde nr den 11. oktober i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Nikolaj Ezekiassen NE bestyrelsesmedlem Peter Pedersen PP bestyrelsesmedlem Gerth B. Lynge GBL bestyrelsesmedlem Jess G. Berthelsen JGB bestyrelsesmedlem Hans Gerstrøm HG bestyrelsesmedlem Vittus Karlsen VK bestyrelsesmedlem Ole J. Pedersen MS tilforordnet Jokum Møller JM sekretær Jesper Nielsen JN referent Helene Heilmann HH kontorleder J&M, med under pkt. 5 Afbud: Hans Kristian Olsen HKO næstformand Gerth Geisler GG fast tilforordnet Dagsorden for mødet: 1. Indledning og godkendelse af dagsorden v/ formanden 2. Godkendelse af referat fra ordinært møde den16. juni Opdateret tids- og handlingsplan 3. Meddelelser fra formanden 3.1 Orientering om status vedr. autorisationer på områderne VVS, skimmel, asbest og pcb 3.2 Øvrig opfølgning på beslutninger og emner fra tids- og handlingsplanen 4. Meddelelser fra forstanderen 4.1 Om organisering af skolen 4.2 Ole J. Pedersen orienterer om branduddannelsen, jf. beslutning 16. juni 4.3 Øvrig opfølgning på beslutninger og emner fra tids- og handlingsplanen 5. Økonomi 5.1 Regnskab og budgetopfølgning Sanilin 5.2 Regnskab og budgetopfølgning Savilin 6. Den videre proces omkring resultatkontrakterne for Sager og emner til behandling 7.1 Udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedr. fysisk placering af uddannelserne 7.2 Praktikpladsskabelse 8. Kaj Kleist, London Mining, kommer på besøg. 9. Eventuelt, herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde.

2 Oversigt over beslutninger Under dagsordenpunkt 2: 1. Bestyrelsen skal skriftligt tilkendegive sin utilfredshed med, at departementet så godt som aldrig svarer på bestyrelsens skrivelser. Ved næste møde i Nuuk inviteres landsstyremedlemmet og departementschefen til en snak om kommunikationen og samarbejdet mellem dem og bestyrelsen. 2. Det fastholdes, at skolerne skal indrykke annoncer med tak til de mestre, som har bidraget til uddannelsen af vores unge. Under dagsordenpunkt 3: 3. Faste retningslinjer for håndteringen af skimmel og pcb skal efterlyses på rette sted i Selvstyret. Under dagsordenpunkt 4: 4. JM fremlægger på næste møde mulighederne for en tilfredshedsundersøgelse på skolerne. 5. JM s forslag til ny organisationsplan blev godkendt. 6. Branduddannelsens eksisterende aftale med Beredskabsskolen i Aalborg opsiges inden årets, således at aftalen udløber den 31. december Departementet skal anmodes om en garanti for, at den katastrofale hjemsendelse af jern & metal elever ved skoleårets start ikke gentager sig fremover. Under dagsordenpunkt 5: 8. Departementet skal informeres om mindreforbruget på den skolespecifikke bevilling til Brandskolen, og samtidig skal der søges om tilladelse til at anvende de besparede midler til nødvendigt udstyr, som skolen tidligere har søgt tillægsbevilling til, men fået afslag på. Under dagsordenpunkt 7.1 og 7.2: 9. Bestyrelsen skal skrive til Palle Christiansen, at såfremt der ikke foreligger planer fra centralt hold om placering af skolernes uddannelser, vil det være nødvendigt straks at tilvejebringe en tilstandsregistrering af skolen med henblik på udarbejdelse af en renoveringsplan. 10. Når/hvis forslaget på denne samling om ændring af udbudsloven vedtages, skal bestyrelsen skriftligt anmode Palle Christiansen om at foranledige, at landsstyret anvender lovens bemyndigelse til indføre klare bestemmelser om brug af lærlinge ved offentligt byggeri.

3 Under dagsordenpunkt 8: 11. Bestyrelsen indhenter hos Kaj Kleist, London Mining, en oversigt over det forventede arbejdskraftbehov i forbindelse med ISUA-projektet. Oversigten skal dække både anlægs- og driftsfasen og indeholde angivelse af, hvornår behovet opstår og hvordan behovet fordeler sig på jobtyper og kompetencekrav. Under dagsordenpunkt 9: 12. Næste møde afholdes i Sisimiut forud for eller i forlængelse af et fælles ledermøde for de 2 skoler, som afholdes inden for dagene januar Referatet er godkendt den 17. januar 2012 Alex Nørskov Nikolaj Ezekiassen Peter Pedersen Gerth B. Lynge Jess G. Berthelsen Hans Gerstrøm Hans Kristian Olsen Jokum Møller, forstander

4 Mødereferat Ad dagsordenpunkt 1: Indledning og godkendelse af dagsorden AN bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt. Ad dagsordenpunkt 2: Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 16. juni blev godkendt. Gennemgangen af den tilhørende tids- og handlingsplan gav anledning til nogle kommentarer: - Alle er utilfredse med, at der ikke kommer respons fra departementet på bestyrelsens henvendelser. De mange henvendelser er et udtryk for, at bestyrelsen tager arbejdet seriøst, og man finder det uanstændigt, at departementet på den måde ignorerer resultaterne af bestyrelsesmøderne. Det besluttedes, at der skal skrives til departementet om sagen, samt at men ved næste møde i Nuuk inviterer landsstyremedlemmet og departementschefen til en snak om kommunikationen og samarbejdet mellem dem og bestyrelsen. - Alle beklagede, at der endnu ikke er annonceret en tak til mestre, som uddanner lærlinge. Beslutningen herom gælder stadig. Ad dagsordenpunkt 3: Meddelelser fra formanden AN har talt med centraladministrationen om VVS-autorisationer. Man mener, at uddannelse på dette område kan fremtvinges, hvis bygherrene kræver VVS-arbejde udført af autoriserede medarbejdere. GBL mener, at der ved byggerierne ofte stilles krav, som ligner autorisationer, men at der ikke følges op på, om kravene overholdes. AN informerede videre om, at den nye asbestlov er trådt i kraft, og at der afholdes kursus i uge 45 i Sisimiut. Der er ingen tilsvarende lovgivning om skimmel og pcb, her gælder kun generelle love og regler om sundhed og sikkerhed. Dette gav anledning til debat: - VK gør opmærksom på, at der findes både farlig og ufarlig skimmel. Det er problematisk, at der ofte reageres hurtigt på skimmel uden først at undersøge, hvilken slags der er tale om. - NE efterlyser kurser i, hvordan man vurderer skimmelforekomst. - JGB foreslår, at emnerne skimmel, asbest og pcb inddrages i ungdomsuddannelserne. - GBL mener, at Selvstyret skal fastsætte rammer (lovkrav m.v.) for skimmel og pcb. Det konkluderedes, at bestyrelsen på rette sted i Selvstyret skal efterlyse faste retningslinjer for håndteringen af skimmel og pcb. Endelig orienterede AN om, at han på næste dags møde i Brancheskolernes Fællesråd ville gøre opmærksom på den manglede feed-back fra departementet på bestyrelsens henvendelser.

5 Ad dagsordenpunkt 4: Meddelelser fra forstanderen JM indledte med at oplyse, at skolen til næste år mangler 4 undervisningslokaler. Sammenholdt med oplysningen om, at 70 % af skolens lønudgifter går til gymnasielærere gav dette anledning til en debat om, hvorvidt forøgelsen af gymnasieaktiviteterne sker på bekostning af skolens erhvervsuddannelser. Foreløbig afventes endelige og konkrete planer fra departementets side om placering af landets gymnasieklasser. Dernæst orienterede JM om, at et 37 spørgsmål om betonkurser havde medført en forespørgsel fra departementet til skolen eventuelle planer. Dette til trods for, at disse planer var med i skolens resultatkontraktforslag, men blev afvist fra departementets side. NE gav udtryk for, at bestyrelsen måske burde gå til pressen med sine ønsker om kurser inden for beton, armering o.l. JM orienterede videre om, at de fleste uddannelsesudvalg nu er nedsat, at de har holdt deres første møder og har kontaktet danske søsterskoler i.f.m. det kommende revisionsarbejde. Der er aftalt ansættelse af ny inspektør på Jern & Metalskolen. Pågældende har ledelseserfaring fra dansk erhvervsskole. NE og VK fremsatte ønske om en tilfredshedsundersøgelse på skolerne. Det besluttedes, at JM på næste møde fremlægger mulighederne for en sådan undersøgelse. VK fik afklaret, at det ikke er hans, men forstanderens opgave at orientere kollegerne om bestyrelsesarbejdet. JM fremlagde herefter sit forslag til ny organisationsplan for skolerne, samt forslag til et brev til departementet og Forhandlingsafdelingen om det ønskede normativ. Bestyrelsen godkendte forslaget til organisationsplan samt brevet, dog betinget af fjernelse af en enkelt sætning. Herefter orienterede OJP om Branduddannelsen: Brandudvalget, som består af formanden Knud Pedersen og 4 øvrige branddygtige personer, ønsker at opsige kontrakten med beredskabsskolen i Ålborg og hjemtage uddannelsen. For tiden gennemføres udelukkende funktionsleder- og holdlederkurser. JGB ønskede at vide, om det er fuldt forsvarligt at hjemtage uddannelsen. OJP mener, at det er fuldt forsvarligt. VK er enig. Han er selv brandmand, og synes, at det vil være en rigtig god ide at flytte uddannelsen hjem til Grønland. Det besluttedes at efterkomme OJP s ønske om at opsige aftalen. Endelig orienterede OJP om en kollegiesag, hvor skolen var nødt til at sende elever hjem, fordi KAF ikke havde kollegieværelser til dem. Bestyrelsen fandt dette fuldstændig uholdbart og besluttede, at departementet skal anmodes om en garanti for, at noget sådant ikke vil gentage sig.

6 Ad dagsordenpunkt 5: Økonomi HH gennemgik regnskabet for de første 3 kvartaler på Jern & Metalskolen og JM gennemgik de tilsvarende tal for Bygge & Anlægsskolen. Jern & Metal forventer at komme ud med et overskud på ca. ½ mio. kroner, men her er indregnet et mindreforbrug på Branduddannelsen på ca. 1 mio. kroner. Branduddannelsen er en såkaldt skolespecifik bevilling, og det er derfor et spørgsmål, om den uforbrugte million skal leveres tilbage. Det besluttedes at oplyse departementet om dette forhold og søge tilladelse til at anvende de besparede midler til nødvendigt udstyr, som skolen tidligere har søgt tillægsbevilling til, men fået afslag på. Samtidig skal departementet oplyses om, at årets mindreforbrug skyldes særlige omstændigheder, og at man i 2012 er tilbage på fuldt aktivitetsniveau. Bygge & Anlæg har ikke et tilsvarende præcist overblik over det forventede resultat. Tallene indikerer et overskud på et par millioner kroner, men JM afventer en nærmere kulegravning inden for den næste måneds tid. Derefter orienteres bestyrelsen pr. om det forventede årsresultat. Ad dagsordenpunkt 6: Den videre proces omkring resultatkontrakterne for JN orienterede om departementets planer for den forsatte proces med resultatkontrakterne. Departementets plan ser således ud: Ultimo november 2011 skal de færdigredigerede kontrakter ligge klar til underskrift. 20. december 2011 er deadline for at Departementet fremsender et kort notat til hver af skolerne om hvilken betydning finansloven for 2012 vil have for resultatmålene i Notatet vedlægges resultatkontrakten som bilag marts 2013 er skolernes deadline for en kort afrapportering på resultatmål for Hermed vil den færdige resultatkontrakt for indeholde: 1. En resultatkontrakt som parterne er nået til enighed omkring. 2. En forside til Resultatkontrakten som underskrives af bestyrelsesformand, forstander og Departementet inden perioden påbegyndes. 3. Bilag 1: Notat fra Departementet for Uddannelse og Forskning omkring finanslovens betydning for resultatmålene. 4. Bilag 2: En kort afrapportering fra skolen over opnåelsen af målsætningerne for det første år i resultatkontrakten, Hvert 4 år er der mulighed for udskiftning af medlemmer i bestyrelsen. Derfor bør resultatkontrakten hvert 4. år gennemgå en større revidering. De overordnede mål og visioner vil dog oftest forblive nogenlunde de samme. Ad dagsordenpunkt 7: Sager til behandling 7.1 Beslutningsgrundlag vedrørende fysisk placering af uddannelserne Med udgangspunkt i Palle Christiansens besvarelse af et 37 spørgsmål om overflytning af Jern- og Metalskolen drøftede bestyrelsen det næste skridt i sagen, herunder om bestyrelsen skal anmode Palle Christiansen om at nedsætte en arbejdsgruppe. Dette vil ikke ske, men

7 bestyrelsen besluttede i stedet at skrive til Palle Christiansen, at såfremt der ikke foreligger planer fra centralt hold om placering af uddannelserne, vil det være nødvendigt at påbegynde en renovering af Jern- og Metalskolen, og anmode ham om, at der som minimum straks tilvejebringes en tilstandsregistrering af skolen. JGB ville gerne igen have ført til referat, at den klart bedste løsning vil være at samle skolens aktiviteter i samme by. 7.2 Praktikpladsskabelse Det besluttedes, at bestyrelsen i tilfælde af at landstinget vedtager det fremlagte ændringsforslag til udbudsloven, skal anmode Palle Christiansen om at foranledige, at landsstyret anvender loven til indføre klare bestemmelser om brug af lærlinge ved offentligt byggeri. Ad dagsordenpunkt 8: Kaj Kleist, London Mining, på besøg Informationschef for London Mining Kaj Kleist orienterede om Planerne for Isua-projektet. Det ser ud til, at anlægsfasen starter i 2012 og at driften af minen kan begynde i Anlægsfasen indeholder blandt andet en havn med 400 meter kaj, en vej på 105 kilometer og en landingsbane. KK gav udtryk for, at London Mining gerne vil have løbende dialog med bestyrelsen om uddannelsesbehovene i relation til projektet. London Mining planlægger selv at medvirke aktivt på uddannelsesområdet, når driften går i gang. Det aftaltes, at KK fremsender en oversigt over det forventede arbejdskraftbehov til bestyrelsen. Oversigten skal dække både anlægs- og driftsfasen og indeholde angivelse af, hvornår behovet opstår og hvordan behovet fordeler sig på jobtyper og kompetencekrav. Ad dagsordenpunkt 9: Eventuelt, herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde VK gjorde opmærksom på de meget lave faglærerlønninger, som gør det vanskeligt at tiltrække kvalificerede dobbeltsprogede lærere. Han ønskede at vide, hvordan denne problemstilling kan bringes videre i systemet. Svaret er, at skolen kan fremsende begrundet indstilling til uddannelsesdepartementet, som såfremt de er enige kan videresende indstillingen til Forhandlingsafdelingen til brug for overenskomstforhandlingerne. Det vil i givet fald nok skulle være en fælles sag for alle brancheskolerne. Næste møde afholdes i Sisimiut forud for eller i forlængelse af et fælles ledermøde for de 2 skoler, som afholdes inden for dagene januar JN/ 26. oktober 2011