1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger"

Transkript

1 Aktivitetsbeskrivelse: KompetenceKick 2014 Blikfang og Praksischok 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Projektet er forankret i Regionens 2020 målsætninger, der at sigte på at bidrage til: Flere af Regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse. Skift imellem uddannelser skal være lettere og mere uproblematisk. Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer og til Sjællands erhvervsliv i det hele taget. Størstedelen af kommunerne i Regionen kæmper med en stigende tendens til at unge ikke gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. I mange kommuner ses der en stigning fra 2008 til 2013 i andelen af unge under 30 år, der kun har grundskolen som højst fuldførte uddannelse. Tilsvarende ses et fald i andelen af unge, der har en erhvervsuddannelse, som traditionelt set er det uddannelsesniveau flest mennesker i de fleste sjællandske kommuner har. Samtidig stiger andelen af unge, som tager én af de gymnasiale uddannelser. De nyeste undersøgelser viser, at op mod 40 % af studenterne efter 3 år endnu ikke har påbegyndt en videregående uddannelse, men arbejder som ufaglærte. Baggrundselementer i dette projekt vil endvidere være de nyeste reformer i erhvervsuddannelserne de netop gennemførte og de påtænkte, så vidt som de er meldt ud af ministeren: Ministeren og interesseorganisationerne taler for bredere og færre indgange til erhvervsuddannelserne for at unge ikke allerede i folkeskolen skal træffe valg, som har en uhensigtsmæssig virkning i form at uforholdsmæssigt mange omvalg eller i værste fald: frafald tidligt i uddannelsen. Denne problemstilling indgår i den del af projektet, der i det følgende præsenteres under overskriften Blikfang. Formentlig indføres i de tekniske erhvervsuddannelser et basisår for at skabe bredere introduktioner inden uddannelsesvalg og forbedre rammerne for elevernes sociale liv på erhvervsskolen. Dette aspekt indgår ligeledes i delen om Blikfang. Der er netop godkendt en lang række Praktikcentre som afløser for skolepraktikken. En række bestemmelser er gjort mere fleksible for at

2 øge antallet af elever og lærlinge, som fuldfører en uddannelse i en virksomhed og i det hele taget. Dette har betydning for den del af projektet, der i det følgende præsenteres under overskriften Praksischok. 2. Aktivitetens formål Gennem en længere årrække har erhvervsskolerne i Region Sjælland arbejdet med frafaldsbekæmpelse og fastholdelse af især elever i erhvervsuddannelserne både de tekniske og merkantile (EUD/HG) samt Social- og Sundhedsuddannelserne (SoSu uddannelserne). Dette projekt har til formål at supplere skolernes lokale aktiviteter med generelle initiativer, der understøtter den enkelte skoles aktiviteter og bidrager til at ændre den brede offentligheds og især de unges holdninger til erhvervsuddannelserne. Projektet arbejder ad to parallelle spor, hvor det ene er holdningsbearbejdende og det andet arbejder med erhvervsuddannelses elevernes forventninger og håndtering af den for mange elever svære overgang fra skole til praktik. Blikfang Dette spor har til formål at formidle positive budskaber om erhvervsuddannelserne til unge i både folkeskolernes udskolingsklasser, grundforløbselever på erhvervsskolerne og SoSu-skolerne og deres professionelle rådgivere herunder UU centrene - og dem i familie og omgangskreds. Metaforen blikfang låner fra det gamle købmandstricks: Fange interesse og nysgerrighed for at lokke de unge ind i butikken. Praksischok Både skolernes erfaring og ny forskning sætter fokus på at overgangen fra erhvervsskolen i mindre grad SoSu-skolen - til praktik i en virksomhed skaber afbrydelser eller frafald. Mødet med et nyt miljø og kultur opleves især af usikre elever som et chok, der i værste fald får den unge til tabe motivationen. Der er forskningsmæssig dokumentation for at tendensen til frafald er fremherskende blandt unge med en ikkeuddannelsesvant baggrund. Projektet har således til formål ud fra nye og supplerende vinkler at støtte den enkelte erhvervs- og SoSu-skoles arbejde med frafald, fastholdelse og tilvejebringelse af praktikpladser ved at bidrage med løsninger på de generelle og gennemgående problemer. Projektet er i den forstand en videreudvikling af den støtte Regionen og EU s socialfond har givet til projektet Sjællandske erhvervsskoler flere og nye praktikpladser. Dette projekt med ni sjællandske erhvervsskoler har bidraget til at øge antallet af praktikpladser. 2

3 Den netop afsluttede videnskabeligt baserede procesevaluering peger på strategier, erhvervsskolerne kan tage i anvendelse eller videreudvikle i bestræbelserne på at skaffe flere praktikpladser, herunder at der er en række virksomheder der har ledige praktikpladser, som de ikke kan besætte med egnede eller motiverede kandidater. I de valg og prioriteter, der ligger bag de følgende aktivitetsforslag, ligger en vurdering af hvilke dele af de mange udfordringer, der indgår i frafaldsspørgsmålet, skolerne inden for den økonomiske beløbsramme bedst kan skabe nytteværdi for de unge, skolerne og Regionen. Endelig skal projektet ses i sammenhæng med de parallelt indleverede aktivitetsbeskrivelser: Brobygning 3.0 og Region Sjællands Erhvervsbro. Formålet med projektet er endvidere at skabe viden, rammer, mønstre, samarbejder og netværk, som skolerne kan bruge efter projektudløb således, at de bedste erfaringer indgår som en del af hverdagen for eleverne på skolerne. Formålet er endvidere inden for de økonomiske rammer at inddrage så mange folkeskoler samt erhvervs-sosu- og produktionsskoler i regionen som muligt. Umiddelbart har vi tilsagn fra erhvervsskoler (handelsskoler, tekniske skoler og SoSu skoler) i byerne: Køge, Næstved, Ringsted, Vordingborg, Nykøbing og Nakskov. Vi forventer, at inddrage folkeskolerne i alle disse byer. Kredsen kan udvides og strammes under detailbeskrivelse af projektet. 3. Aktivitetens målgruppe Målgruppe Blikfang Målgruppen for aktiviteterne under overskriften Blikfang henvender sig som en holdningspåvirkende aktivitet til regionens unge i bred almindelighed, men især til folkeskolernes udskolingsklasser ( klasse). Målgruppen er endvidere regionens UUcentre, som skolerne generelt har et tæt og positivt samarbejde med. Denne holdningspåvirkende del har som sin primære ambition at henvende sig bredt til unge der står over for uddannelses- og erhvervsvalg, men også at påvirke holdningen til håndværks-, merkantilt og SoSu uddannede i bred forstand. Målgruppe Praksischok Målgruppen for aktiviteterne under overskriften Praksischok henvender sig bredt til erhvervsuddannelses elever, der er i eller står over for en valgsituation. Typisk overgangen fra grundforløb til praktik. Denne del vil have særligt fokus på unge fra ikkeuddannelsesvante familier. Unge der ofte har de største udfordringer ved at gennemføre en erhvervsuddannelse. 3

4 Interessenter Den primære interessentgruppe er de sjællandske erhvervs- og SoSu-skoler og hermed arbejdsmarkedets parter, der gennem uddannelsesrådene har interesse i, at finde metoder til at øge antallet af borgere, der med en erhvervsuddannelse kan bestride jobbene, når de store årgange trækker sig tilbage. En anden interessentgruppe er UU-centrene, som netop beskæftiger sig med elever, som vakler i deres valg eller troen på evnerne til gennemførelse. 4. Forventet milepælsplan samt effekter og succeskriterier Projektet er som nævnt sammensat af to sideordnede aktiviteter. BLIKFANG I en tid hvor erhvervsskolerne rekrutteringsmæssigt står i skyggen af gymnasierne skal Blikfang trække erhvervsuddannelserne frem i lyset. Blikfang skal påvirke de unges valg i retning af erhvervsuddannelser. Dette skal fungere som et supplement til rådgivning og vejledning hos UU-centrene og erhvervsskolerne. Blikfang skal gøre arbejdet lettere for rådgiverkorpsene ved at bidrage til en holdningsændring, der har til formål at øge rekrutteringen til erhvervsuddannelserne. Det skal gennem Blikfangs aktiviteter gøres smart og præstigefuldt at kunne præsentere sig som håndværker, butiksuddannet eller kontoruddannet. I designet af aktiviteterne skal der tages udgangspunkt i ungdomskulturelle strømninger og formidlingen skal primært ske via de sociale medier, hvor der skal udarbejdes en række budskaber, der fremhæver fortrin ved en erhvervsuddannelse i forhold til andre uddannelsesvalg. Herunder for eksempel budskaber som: Fordelene ved at være håndværker Med en erhvervsuddannelse får du hurtigt kompetencer, der giver dig gode jobmuligheder, Du får bedre jobmuligheder, fordi der f.eks. hos mange håndværksog butiksuddannede er kort ledighed i forhold til længere uddannelser Du får løn under uddannelsen, Hvis du senere vil læse videre er erhvervsuddannelsen et stærkt fundament at bygge på, Du har et fundament til at starte din egen virksomhed, Din livsløn er i reglen lige så høj som for en akademiker, Med en dansk erhvervsuddannelse får du et højt fagligt og teknisk niveau. Det stiller dig stærkt, hvis du får lyst til eller mulighed for at arbejde i udlandet. 4

5 Ung-til-ung formidling Projektet vil formidle de holdningsbearbejdende budskaber i en form der er domineret af kommunikation fra ung-til-ung, herunder Korte videoer med rollemodeller, der har succes som faglærte håndværkere såvel som merkantilt uddannede Arbejde på at få indslag eller korte serier sendt på TV kanaler med ungdomsprofiler (f.eks. DR ULTRA) Sociale medier skal fungere som opsamlings- og videndelingssted for de unge, som søger yderligere information om erhvervsuddannelser Elever fra erhvervsskolerne som gæstelærere og rollemodeller i folkeskolens afgangsklasser Projektet bygges op omkring en arbejdsgruppe af ledere fra erhvervsskoler og udvalgte folkeskoler. Der ansættes en projektleder med en stærk journalistisk profil, der har spidskompetencer i videojournalistik og sociale medier. Med fokus på holdningsbearbejdning og formidling ung-til-ung skal journalisten iværksætte de formidlingsinitiativer, der besluttes i samråd med arbejdsgruppen. Journalisten producerer bl.a. korte videoer med rollemodeller blandt elever og lærlinge til placering på sociale medier og skolernes hjemmesider. Der søges samarbejde med en eller flere TV stationer med en stærk ungdomsprofil og interesse for at publicere med unge succesfulde håndværkere. Der samarbejdes ligeledes tæt med erhvervsskolerne markedsførings og presse afdelinger, som har kendskab til og netværk med byernes lokale medier. Succeskriterier: De producerede videoer og andet holdningsbearbejdende materialer bringes rent faktisk på de sociale medier bredt ligesom målet også er at få de lokale tv stationer til at medvirke. Forældrene er en vigtig målgruppe, hvorfor det er målet, at der i alle de deltagende byer jævnligt helst hver måned bringes artikler om vores emne. PRAKSISCHOK Det veldokumenterede praksischok mange unge oplever ved overgang fra en arbejds- eller studiesituation til en anden, er det centrale udgangspunkt for denne del af projektet. Der skal for at ændre på disse overgangsproblemer arbejdes struktureret med forventningsafstemning. Det være sig blandt eleven, der står over for at finde eller påbegynde en praktik, og det være sig blandt virksomheden, der skal have klare forventninger om hvad der kan kræves af en ny praktikant. Hvor Blikfang har folkeskolens udskolingsklasser som målgruppe er målgruppen i Praksischok elever der har påbegyndt en erhvervsuddannelse med fokus på elever fra ikke-uddannelsesvante miljøer. 5

6 Figuren nedenfor beskriver de steder hvor eleven kan møde et chok fra praksis. Grundforløb Praktikcenter Virksomheden Klædt på til at møde nyt/forventningsafstemning Ellipsen illustrerer aktiviteterne, der sættes i værk for at justere forventninger blandt elever og arbejdsgivere. Pilene illustrerer de tidspunkter, der kan sættes ind med aktiviteter i forhold til hvor i uddannelsesforløbet, eleven befinder sig. Forventningsafstemning Afstemningen skal forstås i forhold til blikfangs aktiviteterne, der ideelt set forventes at bidrage til at eleverne før overgangssituationen har fået en mere nuanceret forståelse af EUD-uddannelsens muligheder. Der skal i projektet arbejdes med udvikling af metoder der kan anvendes af fag-, kontaktlærer og praktikpladskonsulenter, som er fagpersonerne der i praksis skal hjælpe eleven igennem overgangen. Der lægges op til at disse chok-reducerende aktiviteter gennem efteruddannelse og workshops integreres i den pædagogiske og didaktiske praksis på skolerne. Blandt de elementer, der kan indgå i arbejdet med forventningsafstemning, kan nævnes: Emma Gad -kurser på grundforløbene. Dvs. formidling af hvilke omgangsformer m.v. eleven kan forvente at blive mødt med hos arbejdsgiveren Gæstelærere fra virksomheder, der konkret og håndgribeligt forklarer hvordan tingene foregår på virksomheden og hvad der konkret forventes af eleven Opfølgningssamtaler som standard især ved overgangen til praktik i virksomheden. Der etableres en arbejdsgruppe af ledere og indgås kontrakt med en ekstern proceskonsulent med ansvar for i samarbejde med arbejdsgruppen, at udforme konkrete aktiviteter, der er virkningsfulde for de medarbejdere, der skal sikre en bedre forventningsafstemning blandt elever og virksomheder. Dvs. en række konkrete metoder og fremgangsmåder i arbejdet med forventningsafstemning. Ud fra de deltagende erhvervsskolers lokale organisering og prioritering tilknyttes 6

7 en række medarbejdere, der vil bestå af faglærere, der underviser på grundforløb samt praktikpladskonsulenter og faglærere med praktikpladsformidlende opgaver og medarbejdere fra skolernes praktikcentre. Proceskonsulenten indgår som sparringspartner til arbejdsgruppen og medarbejderne i udrulningen af forventningsafstemmende tiltag på de valgte grundforløb og grupper af praktikpladssøgende elever. Succeskriterier: Der skaffes 100 gæstelærere som holder 100 foredrag i projektperioden. I projektperioden omfattes i de forventningsafstemmende aktiviteter minimum elever i 2-4 klasser på hvert grundforløb på de deltagende skoler, som står overfor at skulle søge en praktikplads hvilket betyder, at mere end 500 elever får nytte af projektet. Samlet aktivitetsplan: Der er udarbejdet følgende aktivitetsplan: Aktivitetsplan Overordnet koordinering (styregruppe) Etablering af styregruppe Godkendelse af arbejdsplaner Midtvejsevaluering Præsentation af slutrapport Blikfang Etablering af arbejdsgruppe Udarbejdelse af arbejdsplan Ansættelse af projektleder (journalist) Aktivitetsudvikling Produktion og udrulning af video og web aktiviteter m.m. Midtvejsevaluering Evaluering og opsamling Praksischock Etablering af arbejdsgruppe Udarbejdelse af arbejdsplan Kontrakt med proceskonsulent/evaluator Kortlægning af skolernes praksis (forventningsafstemning) Input til udvikling af praktikindsatserne Midtvejsevaluering Gennemførelse af reviderede praktikindsats Kortlægning og dokumentation af indsatsens effekt 7

8 Evaluering og opsamling 5. Aktivitetens deltagerkreds Styregruppe: Styregruppens medlemmer består af chefer fra de deltagende Erhvervs- og SOSUskoler, da det er essentielt, at styregruppens medlemmer har kompetence til at gennemfører beslutning truffet i projekt på de enkelte deltagende skoler. Arbejdsgruppe I - Blikfang: Arbejdsgruppens medlemmer består af ledere fra de deltagende skoler, som råder over de medarbejdere, som skal stå for udvikling og gennemførelse af projektaktiviteter på de enkelte skoler. Endvidere skal der ansættes en projektleder til arbejdsgruppen, som skal sikre det faglige indhold i produktionen. Derudover vil der bliver tilknyttet skoleforvaltninger og folkeskoler, produktionsskoler fra Regionens kommuner. Arbejdsgruppe II - Praksischok: Arbejdsgruppens medlemmer består af ledere fra de enkelte skoler, som råder over de medarbejdere, som skal stå for udvikling og gennemførelse af projektaktiviteter på de enkelte skoler. Endvidere skal der tilknyttes en proceskonsulent og evaluator til arbejdsgruppen, som skal sikre en kortlægning af de eksisterende praktikindsatser samt dokumentere konsekvensen af indsatsen. 6. Aktivitetens forventede effekter og indikatorer Projektets effekt forventes hvad angår Blikfangs holdningsændrende aktiviteter at blive større søgning til regionens erhvervsuddannelser. Hvad Praksischok angår forventes projektet at føre til at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Dvs. indikatorerne for projektets succes er mht. Blikfang flere optagelser, og Praksischok flere gennemførte uddannelser. For begge aktiviteters vedkommende anvendes eksisterende statistiske måleredskaber ved simpel sammenligning af situationen før og efter projektet. Isoleret kvantitativ evidens for de isolerede effekter af projektet er vanskelig at præcisere. En øget rekruttering ved udgangen af 2014 og i 2015 kan være udtryk for projektets holdningsbearbejdende aktiviteter, men vil givetvis også reflektere andre 8

9 samfundsmæssige ændringer, herunder f.eks. de ændrede rekrutterings- og gennemførelsesmønstre, der måtte fremkomme som følge at den forventede reform af erhvervsuddannelserne. Alternativt eller supplerende kan der hvad blikfang angår foretages målinger af folkeskolernes afgangselevers uddannelsesvalg. Ud fra en vurdering af, at ressourceforbruget ved en særskilt registrering af effekterne af netop projektets virkninger, vil være store, anvendes alene generelle statistiske indikatorer fra etablerede kilder. 7. Forventet budget og finansiering Udgifter: Projektleder (Projekt Blikfang) 1) Projektstyring og -administration 2) Projektgennemførelse 3) Ekstern proceskonsulent (Projekt PraksisChok) 4) Eksterne tjenesteydelser 5) Rejse og kost 6) Revision 7) I alt Finansiering: Regionale Udviklingsmidler 50 % Medfinansiering projektgennemførelse på skolerne 8) I alt ) Ansættelse af projektleder med en journalistisk baggrund. Projektleder er hovedansvarlig for gennemførelsen af aktiviteterne i projekt Blikfang; Timeløn* kr. 299: Forventet ansættelse i 20 måneder. 2) Administrationen sikrer koordinationen og sekretariatsbetjening samt den nødvendige timeregistrering og registrering af omkostninger. Både i forbindelse med informations- og udviklingsarbejdet, men også i forbindelse med afprøvning. Der er involveret flere uddannelsesinstitutioner i regionen; Timeløn* kr. 299; Forventet timerforbrug 47 timer pr. måned. 3) Der afsættes timer til gennemførelse af de enkelte af praktikindsatsen på de enkelte deltagende skoler; Timeløn* kr. 299; Forventet timerforbrug 245 timer pr. måned. 4) Der ansættes en proceskonsulent til at gennemføre en formativ og summativ evaluering af projektet.** 5) Køb af ydelser; såsom leje af udstyr, redigering m.m. ** 6) Der er sat midler af til dækning af rejse og kost i forbindelse med styre- og arbejdsgruppemøde og øvrige projektrelaterede aktiviteter.** 7) Revisorpåtegnelse af projektet.** 8) Medfinansieringen består af de medarbejderlønninger, der medgår under gennemførelsen af de planlagte aktiviteter. *)UVMs timesats for EUD **) De eksterne ydelser er inkl. moms jf. BEK nr af 08/12/2008 og LBK nr. 878 af 08/08/

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat 2013-2018 Kompetenceparat 2020 Projektnavn periode Leadpartner Kort formål Kort projektbeskrivelse Målgruppe Link til beslutning Innovation

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune SJÆLL AND Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune Organisering af Kompetenceparat 2020 - en fælles politisk satsning igangsat

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser 2008-2015 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Hernings udfordringer... 2 3. Målene for indsatsen

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

EUD elevers uddannelses-og bopælsmønstre

EUD elevers uddannelses-og bopælsmønstre Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 35 Offentligt EUD elevers uddannelses-og bopælsmønstre Karin Topsø Larsen, Høring om den geografiske dækning af ungdomsuddannelserne 1. februar 2017 Problemstillinger

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer Kompetenceudvikling

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse - Young Skills Baggrund og formål v./ Flemming Olsen, Børne- Kulturdirektør i Herlev Kommune - Unge Rollemodeller - Indslag af TV-Ishøj- introduceret

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune.

Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune. Exnersgade 33. 6700 Esbjerg NOTAT Dato 25. april 2016 Sagsbehandler Kenneth Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune. Indledning

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

FOKUS PÅ VERDEN OMKRING OS HVAD KAN VI LÆRE AF ANDRE LANDE?

FOKUS PÅ VERDEN OMKRING OS HVAD KAN VI LÆRE AF ANDRE LANDE? FOKUS PÅ VERDEN OMKRING OS HVAD KAN VI LÆRE AF ANDRE LANDE? V. CHRISTIAN VESTERGAARD SLOTH OG JOHANNE GRØNDAHL GLAVIND, EPINION 1 KILDE: EPINION, 2015 2 PRÆSENTATION Hvordan klarer Danmark sig i forhold

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform hvorfor nu det?

Erhvervsuddannelsesreform hvorfor nu det? Erhvervsuddannelsesreform 2013 - hvorfor nu det? Peter Koudahl koudahl@learning.aau.dk Dagens oplæg Facts Problemer og deres løsninger historisk Dilemmaer At forstå uddannelsesvalg Frafald og fastholdelse

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Af Jannik Bay Uddannelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.

Af Jannik Bay Uddannelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening. ANALYSE Børn af akademikere holder sig væk fra håndværkeruddannelser Fredag den 10. november 2017 I velstillede kommuner med mange akademikere for eksempel i whisky-bæltet vælger de færreste unge at uddanne

Læs mere

Projektbeskrivelse - Skifteholdet

Projektbeskrivelse - Skifteholdet Projektbeskrivelse - Skifteholdet Fastholdelse af marginaliserede unge, så de påbegynder og gennemfører ungdomsuddannelse. Kvalitativ udvikling af partnerskab mellem unge og virksomheder, herunder metodeudvikling

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Uddannelsesområdet. Dato: 20. november Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø. Tlf.:

Uddannelsesområdet. Dato: 20. november Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø. Tlf.: Afrapportering fra Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelses arbejde i 2012-2013 Region Sjælland har inden for de seneste år haft stort fokus på udvalgets fagområder. Der er blandt andet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Kommunerne og den regionale læringsstrategi Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune Udfordringer i Sjælland Uddannelsesniveauet

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2014

Uddannelsesanalyse 2014 Uddannelsesanalyse 2014 1 2 Udgivelse: Region Sjælland 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Region Sjælland Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

95% målsætning. og erhvervslivets rolle

95% målsætning. og erhvervslivets rolle 95% målsætning og erhvervslivets rolle Indledning Regeringen har opstillet en national målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I Århus er uddannelsesinstitutionerne,

Læs mere

Sosu-skolernes arbejde med rekrutterings- og fastholdelsesindsatser

Sosu-skolernes arbejde med rekrutterings- og fastholdelsesindsatser Sosu-skolernes arbejde med rekrutterings- og fastholdelsesindsatser Konference 8. maj 2012 Pernille Hjermov og Sanya Gertsen Pedersen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Formål med evalueringen og dagen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere