1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger"

Transkript

1 Aktivitetsbeskrivelse: KompetenceKick 2014 Blikfang og Praksischok 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Projektet er forankret i Regionens 2020 målsætninger, der at sigte på at bidrage til: Flere af Regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse. Skift imellem uddannelser skal være lettere og mere uproblematisk. Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer og til Sjællands erhvervsliv i det hele taget. Størstedelen af kommunerne i Regionen kæmper med en stigende tendens til at unge ikke gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. I mange kommuner ses der en stigning fra 2008 til 2013 i andelen af unge under 30 år, der kun har grundskolen som højst fuldførte uddannelse. Tilsvarende ses et fald i andelen af unge, der har en erhvervsuddannelse, som traditionelt set er det uddannelsesniveau flest mennesker i de fleste sjællandske kommuner har. Samtidig stiger andelen af unge, som tager én af de gymnasiale uddannelser. De nyeste undersøgelser viser, at op mod 40 % af studenterne efter 3 år endnu ikke har påbegyndt en videregående uddannelse, men arbejder som ufaglærte. Baggrundselementer i dette projekt vil endvidere være de nyeste reformer i erhvervsuddannelserne de netop gennemførte og de påtænkte, så vidt som de er meldt ud af ministeren: Ministeren og interesseorganisationerne taler for bredere og færre indgange til erhvervsuddannelserne for at unge ikke allerede i folkeskolen skal træffe valg, som har en uhensigtsmæssig virkning i form at uforholdsmæssigt mange omvalg eller i værste fald: frafald tidligt i uddannelsen. Denne problemstilling indgår i den del af projektet, der i det følgende præsenteres under overskriften Blikfang. Formentlig indføres i de tekniske erhvervsuddannelser et basisår for at skabe bredere introduktioner inden uddannelsesvalg og forbedre rammerne for elevernes sociale liv på erhvervsskolen. Dette aspekt indgår ligeledes i delen om Blikfang. Der er netop godkendt en lang række Praktikcentre som afløser for skolepraktikken. En række bestemmelser er gjort mere fleksible for at

2 øge antallet af elever og lærlinge, som fuldfører en uddannelse i en virksomhed og i det hele taget. Dette har betydning for den del af projektet, der i det følgende præsenteres under overskriften Praksischok. 2. Aktivitetens formål Gennem en længere årrække har erhvervsskolerne i Region Sjælland arbejdet med frafaldsbekæmpelse og fastholdelse af især elever i erhvervsuddannelserne både de tekniske og merkantile (EUD/HG) samt Social- og Sundhedsuddannelserne (SoSu uddannelserne). Dette projekt har til formål at supplere skolernes lokale aktiviteter med generelle initiativer, der understøtter den enkelte skoles aktiviteter og bidrager til at ændre den brede offentligheds og især de unges holdninger til erhvervsuddannelserne. Projektet arbejder ad to parallelle spor, hvor det ene er holdningsbearbejdende og det andet arbejder med erhvervsuddannelses elevernes forventninger og håndtering af den for mange elever svære overgang fra skole til praktik. Blikfang Dette spor har til formål at formidle positive budskaber om erhvervsuddannelserne til unge i både folkeskolernes udskolingsklasser, grundforløbselever på erhvervsskolerne og SoSu-skolerne og deres professionelle rådgivere herunder UU centrene - og dem i familie og omgangskreds. Metaforen blikfang låner fra det gamle købmandstricks: Fange interesse og nysgerrighed for at lokke de unge ind i butikken. Praksischok Både skolernes erfaring og ny forskning sætter fokus på at overgangen fra erhvervsskolen i mindre grad SoSu-skolen - til praktik i en virksomhed skaber afbrydelser eller frafald. Mødet med et nyt miljø og kultur opleves især af usikre elever som et chok, der i værste fald får den unge til tabe motivationen. Der er forskningsmæssig dokumentation for at tendensen til frafald er fremherskende blandt unge med en ikkeuddannelsesvant baggrund. Projektet har således til formål ud fra nye og supplerende vinkler at støtte den enkelte erhvervs- og SoSu-skoles arbejde med frafald, fastholdelse og tilvejebringelse af praktikpladser ved at bidrage med løsninger på de generelle og gennemgående problemer. Projektet er i den forstand en videreudvikling af den støtte Regionen og EU s socialfond har givet til projektet Sjællandske erhvervsskoler flere og nye praktikpladser. Dette projekt med ni sjællandske erhvervsskoler har bidraget til at øge antallet af praktikpladser. 2

3 Den netop afsluttede videnskabeligt baserede procesevaluering peger på strategier, erhvervsskolerne kan tage i anvendelse eller videreudvikle i bestræbelserne på at skaffe flere praktikpladser, herunder at der er en række virksomheder der har ledige praktikpladser, som de ikke kan besætte med egnede eller motiverede kandidater. I de valg og prioriteter, der ligger bag de følgende aktivitetsforslag, ligger en vurdering af hvilke dele af de mange udfordringer, der indgår i frafaldsspørgsmålet, skolerne inden for den økonomiske beløbsramme bedst kan skabe nytteværdi for de unge, skolerne og Regionen. Endelig skal projektet ses i sammenhæng med de parallelt indleverede aktivitetsbeskrivelser: Brobygning 3.0 og Region Sjællands Erhvervsbro. Formålet med projektet er endvidere at skabe viden, rammer, mønstre, samarbejder og netværk, som skolerne kan bruge efter projektudløb således, at de bedste erfaringer indgår som en del af hverdagen for eleverne på skolerne. Formålet er endvidere inden for de økonomiske rammer at inddrage så mange folkeskoler samt erhvervs-sosu- og produktionsskoler i regionen som muligt. Umiddelbart har vi tilsagn fra erhvervsskoler (handelsskoler, tekniske skoler og SoSu skoler) i byerne: Køge, Næstved, Ringsted, Vordingborg, Nykøbing og Nakskov. Vi forventer, at inddrage folkeskolerne i alle disse byer. Kredsen kan udvides og strammes under detailbeskrivelse af projektet. 3. Aktivitetens målgruppe Målgruppe Blikfang Målgruppen for aktiviteterne under overskriften Blikfang henvender sig som en holdningspåvirkende aktivitet til regionens unge i bred almindelighed, men især til folkeskolernes udskolingsklasser ( klasse). Målgruppen er endvidere regionens UUcentre, som skolerne generelt har et tæt og positivt samarbejde med. Denne holdningspåvirkende del har som sin primære ambition at henvende sig bredt til unge der står over for uddannelses- og erhvervsvalg, men også at påvirke holdningen til håndværks-, merkantilt og SoSu uddannede i bred forstand. Målgruppe Praksischok Målgruppen for aktiviteterne under overskriften Praksischok henvender sig bredt til erhvervsuddannelses elever, der er i eller står over for en valgsituation. Typisk overgangen fra grundforløb til praktik. Denne del vil have særligt fokus på unge fra ikkeuddannelsesvante familier. Unge der ofte har de største udfordringer ved at gennemføre en erhvervsuddannelse. 3

4 Interessenter Den primære interessentgruppe er de sjællandske erhvervs- og SoSu-skoler og hermed arbejdsmarkedets parter, der gennem uddannelsesrådene har interesse i, at finde metoder til at øge antallet af borgere, der med en erhvervsuddannelse kan bestride jobbene, når de store årgange trækker sig tilbage. En anden interessentgruppe er UU-centrene, som netop beskæftiger sig med elever, som vakler i deres valg eller troen på evnerne til gennemførelse. 4. Forventet milepælsplan samt effekter og succeskriterier Projektet er som nævnt sammensat af to sideordnede aktiviteter. BLIKFANG I en tid hvor erhvervsskolerne rekrutteringsmæssigt står i skyggen af gymnasierne skal Blikfang trække erhvervsuddannelserne frem i lyset. Blikfang skal påvirke de unges valg i retning af erhvervsuddannelser. Dette skal fungere som et supplement til rådgivning og vejledning hos UU-centrene og erhvervsskolerne. Blikfang skal gøre arbejdet lettere for rådgiverkorpsene ved at bidrage til en holdningsændring, der har til formål at øge rekrutteringen til erhvervsuddannelserne. Det skal gennem Blikfangs aktiviteter gøres smart og præstigefuldt at kunne præsentere sig som håndværker, butiksuddannet eller kontoruddannet. I designet af aktiviteterne skal der tages udgangspunkt i ungdomskulturelle strømninger og formidlingen skal primært ske via de sociale medier, hvor der skal udarbejdes en række budskaber, der fremhæver fortrin ved en erhvervsuddannelse i forhold til andre uddannelsesvalg. Herunder for eksempel budskaber som: Fordelene ved at være håndværker Med en erhvervsuddannelse får du hurtigt kompetencer, der giver dig gode jobmuligheder, Du får bedre jobmuligheder, fordi der f.eks. hos mange håndværksog butiksuddannede er kort ledighed i forhold til længere uddannelser Du får løn under uddannelsen, Hvis du senere vil læse videre er erhvervsuddannelsen et stærkt fundament at bygge på, Du har et fundament til at starte din egen virksomhed, Din livsløn er i reglen lige så høj som for en akademiker, Med en dansk erhvervsuddannelse får du et højt fagligt og teknisk niveau. Det stiller dig stærkt, hvis du får lyst til eller mulighed for at arbejde i udlandet. 4

5 Ung-til-ung formidling Projektet vil formidle de holdningsbearbejdende budskaber i en form der er domineret af kommunikation fra ung-til-ung, herunder Korte videoer med rollemodeller, der har succes som faglærte håndværkere såvel som merkantilt uddannede Arbejde på at få indslag eller korte serier sendt på TV kanaler med ungdomsprofiler (f.eks. DR ULTRA) Sociale medier skal fungere som opsamlings- og videndelingssted for de unge, som søger yderligere information om erhvervsuddannelser Elever fra erhvervsskolerne som gæstelærere og rollemodeller i folkeskolens afgangsklasser Projektet bygges op omkring en arbejdsgruppe af ledere fra erhvervsskoler og udvalgte folkeskoler. Der ansættes en projektleder med en stærk journalistisk profil, der har spidskompetencer i videojournalistik og sociale medier. Med fokus på holdningsbearbejdning og formidling ung-til-ung skal journalisten iværksætte de formidlingsinitiativer, der besluttes i samråd med arbejdsgruppen. Journalisten producerer bl.a. korte videoer med rollemodeller blandt elever og lærlinge til placering på sociale medier og skolernes hjemmesider. Der søges samarbejde med en eller flere TV stationer med en stærk ungdomsprofil og interesse for at publicere med unge succesfulde håndværkere. Der samarbejdes ligeledes tæt med erhvervsskolerne markedsførings og presse afdelinger, som har kendskab til og netværk med byernes lokale medier. Succeskriterier: De producerede videoer og andet holdningsbearbejdende materialer bringes rent faktisk på de sociale medier bredt ligesom målet også er at få de lokale tv stationer til at medvirke. Forældrene er en vigtig målgruppe, hvorfor det er målet, at der i alle de deltagende byer jævnligt helst hver måned bringes artikler om vores emne. PRAKSISCHOK Det veldokumenterede praksischok mange unge oplever ved overgang fra en arbejds- eller studiesituation til en anden, er det centrale udgangspunkt for denne del af projektet. Der skal for at ændre på disse overgangsproblemer arbejdes struktureret med forventningsafstemning. Det være sig blandt eleven, der står over for at finde eller påbegynde en praktik, og det være sig blandt virksomheden, der skal have klare forventninger om hvad der kan kræves af en ny praktikant. Hvor Blikfang har folkeskolens udskolingsklasser som målgruppe er målgruppen i Praksischok elever der har påbegyndt en erhvervsuddannelse med fokus på elever fra ikke-uddannelsesvante miljøer. 5

6 Figuren nedenfor beskriver de steder hvor eleven kan møde et chok fra praksis. Grundforløb Praktikcenter Virksomheden Klædt på til at møde nyt/forventningsafstemning Ellipsen illustrerer aktiviteterne, der sættes i værk for at justere forventninger blandt elever og arbejdsgivere. Pilene illustrerer de tidspunkter, der kan sættes ind med aktiviteter i forhold til hvor i uddannelsesforløbet, eleven befinder sig. Forventningsafstemning Afstemningen skal forstås i forhold til blikfangs aktiviteterne, der ideelt set forventes at bidrage til at eleverne før overgangssituationen har fået en mere nuanceret forståelse af EUD-uddannelsens muligheder. Der skal i projektet arbejdes med udvikling af metoder der kan anvendes af fag-, kontaktlærer og praktikpladskonsulenter, som er fagpersonerne der i praksis skal hjælpe eleven igennem overgangen. Der lægges op til at disse chok-reducerende aktiviteter gennem efteruddannelse og workshops integreres i den pædagogiske og didaktiske praksis på skolerne. Blandt de elementer, der kan indgå i arbejdet med forventningsafstemning, kan nævnes: Emma Gad -kurser på grundforløbene. Dvs. formidling af hvilke omgangsformer m.v. eleven kan forvente at blive mødt med hos arbejdsgiveren Gæstelærere fra virksomheder, der konkret og håndgribeligt forklarer hvordan tingene foregår på virksomheden og hvad der konkret forventes af eleven Opfølgningssamtaler som standard især ved overgangen til praktik i virksomheden. Der etableres en arbejdsgruppe af ledere og indgås kontrakt med en ekstern proceskonsulent med ansvar for i samarbejde med arbejdsgruppen, at udforme konkrete aktiviteter, der er virkningsfulde for de medarbejdere, der skal sikre en bedre forventningsafstemning blandt elever og virksomheder. Dvs. en række konkrete metoder og fremgangsmåder i arbejdet med forventningsafstemning. Ud fra de deltagende erhvervsskolers lokale organisering og prioritering tilknyttes 6

7 en række medarbejdere, der vil bestå af faglærere, der underviser på grundforløb samt praktikpladskonsulenter og faglærere med praktikpladsformidlende opgaver og medarbejdere fra skolernes praktikcentre. Proceskonsulenten indgår som sparringspartner til arbejdsgruppen og medarbejderne i udrulningen af forventningsafstemmende tiltag på de valgte grundforløb og grupper af praktikpladssøgende elever. Succeskriterier: Der skaffes 100 gæstelærere som holder 100 foredrag i projektperioden. I projektperioden omfattes i de forventningsafstemmende aktiviteter minimum elever i 2-4 klasser på hvert grundforløb på de deltagende skoler, som står overfor at skulle søge en praktikplads hvilket betyder, at mere end 500 elever får nytte af projektet. Samlet aktivitetsplan: Der er udarbejdet følgende aktivitetsplan: Aktivitetsplan Overordnet koordinering (styregruppe) Etablering af styregruppe Godkendelse af arbejdsplaner Midtvejsevaluering Præsentation af slutrapport Blikfang Etablering af arbejdsgruppe Udarbejdelse af arbejdsplan Ansættelse af projektleder (journalist) Aktivitetsudvikling Produktion og udrulning af video og web aktiviteter m.m. Midtvejsevaluering Evaluering og opsamling Praksischock Etablering af arbejdsgruppe Udarbejdelse af arbejdsplan Kontrakt med proceskonsulent/evaluator Kortlægning af skolernes praksis (forventningsafstemning) Input til udvikling af praktikindsatserne Midtvejsevaluering Gennemførelse af reviderede praktikindsats Kortlægning og dokumentation af indsatsens effekt 7

8 Evaluering og opsamling 5. Aktivitetens deltagerkreds Styregruppe: Styregruppens medlemmer består af chefer fra de deltagende Erhvervs- og SOSUskoler, da det er essentielt, at styregruppens medlemmer har kompetence til at gennemfører beslutning truffet i projekt på de enkelte deltagende skoler. Arbejdsgruppe I - Blikfang: Arbejdsgruppens medlemmer består af ledere fra de deltagende skoler, som råder over de medarbejdere, som skal stå for udvikling og gennemførelse af projektaktiviteter på de enkelte skoler. Endvidere skal der ansættes en projektleder til arbejdsgruppen, som skal sikre det faglige indhold i produktionen. Derudover vil der bliver tilknyttet skoleforvaltninger og folkeskoler, produktionsskoler fra Regionens kommuner. Arbejdsgruppe II - Praksischok: Arbejdsgruppens medlemmer består af ledere fra de enkelte skoler, som råder over de medarbejdere, som skal stå for udvikling og gennemførelse af projektaktiviteter på de enkelte skoler. Endvidere skal der tilknyttes en proceskonsulent og evaluator til arbejdsgruppen, som skal sikre en kortlægning af de eksisterende praktikindsatser samt dokumentere konsekvensen af indsatsen. 6. Aktivitetens forventede effekter og indikatorer Projektets effekt forventes hvad angår Blikfangs holdningsændrende aktiviteter at blive større søgning til regionens erhvervsuddannelser. Hvad Praksischok angår forventes projektet at føre til at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Dvs. indikatorerne for projektets succes er mht. Blikfang flere optagelser, og Praksischok flere gennemførte uddannelser. For begge aktiviteters vedkommende anvendes eksisterende statistiske måleredskaber ved simpel sammenligning af situationen før og efter projektet. Isoleret kvantitativ evidens for de isolerede effekter af projektet er vanskelig at præcisere. En øget rekruttering ved udgangen af 2014 og i 2015 kan være udtryk for projektets holdningsbearbejdende aktiviteter, men vil givetvis også reflektere andre 8

9 samfundsmæssige ændringer, herunder f.eks. de ændrede rekrutterings- og gennemførelsesmønstre, der måtte fremkomme som følge at den forventede reform af erhvervsuddannelserne. Alternativt eller supplerende kan der hvad blikfang angår foretages målinger af folkeskolernes afgangselevers uddannelsesvalg. Ud fra en vurdering af, at ressourceforbruget ved en særskilt registrering af effekterne af netop projektets virkninger, vil være store, anvendes alene generelle statistiske indikatorer fra etablerede kilder. 7. Forventet budget og finansiering Udgifter: Projektleder (Projekt Blikfang) 1) Projektstyring og -administration 2) Projektgennemførelse 3) Ekstern proceskonsulent (Projekt PraksisChok) 4) Eksterne tjenesteydelser 5) Rejse og kost 6) Revision 7) I alt Finansiering: Regionale Udviklingsmidler 50 % Medfinansiering projektgennemførelse på skolerne 8) I alt ) Ansættelse af projektleder med en journalistisk baggrund. Projektleder er hovedansvarlig for gennemførelsen af aktiviteterne i projekt Blikfang; Timeløn* kr. 299: Forventet ansættelse i 20 måneder. 2) Administrationen sikrer koordinationen og sekretariatsbetjening samt den nødvendige timeregistrering og registrering af omkostninger. Både i forbindelse med informations- og udviklingsarbejdet, men også i forbindelse med afprøvning. Der er involveret flere uddannelsesinstitutioner i regionen; Timeløn* kr. 299; Forventet timerforbrug 47 timer pr. måned. 3) Der afsættes timer til gennemførelse af de enkelte af praktikindsatsen på de enkelte deltagende skoler; Timeløn* kr. 299; Forventet timerforbrug 245 timer pr. måned. 4) Der ansættes en proceskonsulent til at gennemføre en formativ og summativ evaluering af projektet.** 5) Køb af ydelser; såsom leje af udstyr, redigering m.m. ** 6) Der er sat midler af til dækning af rejse og kost i forbindelse med styre- og arbejdsgruppemøde og øvrige projektrelaterede aktiviteter.** 7) Revisorpåtegnelse af projektet.** 8) Medfinansieringen består af de medarbejderlønninger, der medgår under gennemførelsen af de planlagte aktiviteter. *)UVMs timesats for EUD **) De eksterne ydelser er inkl. moms jf. BEK nr af 08/12/2008 og LBK nr. 878 af 08/08/

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013.

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Formålet er at give udsatte unge uddannelse og kompetencer samt netværk, der kan give dem en fremtid som selvforsørgende. -Endvidere at unge bryder

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse 24. juni 2014 Frafaldet fra erhvervsuddannelserne og en stor søgning mod de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver udpeget som centrale

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland

Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk tlf. 23119156 Indledning og formål

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

At SOSU Nykøbing Falster, via professionel undervisning og praktik, udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer.

At SOSU Nykøbing Falster, via professionel undervisning og praktik, udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer. 19. december 2013 Strategi for SOSU Nykøbing Falster 2014-2017 SOSU Nykøbing Falsters vision, mission, værdier samt input fra SOSU Nykøbing Falsters bestyrelse, ledelse og personale i medio 2013 danner

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser NNS akademidag mandag d. 10. marts 2014 Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser v/ Ole Ervolder Pædagogisk chef Tech College Aalborg Vores netværk i NNS Hernings Vej

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere