REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Spaltning en vej til at skabe forandring eller starte et generationsskifte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Spaltning en vej til at skabe forandring eller starte et generationsskifte"

Transkript

1 STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 Spaltning en vej til at skabe forandring eller starte et generationsskifte SIDE 3 Faldgruber i virksomhedsforsikringer STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB KARLSLUNDE Metalgangen 9-11 A 2690 Karlslunde Tlf Fax SORØ Storgade Sorø Tlf Fax SIDE 4 Ny aktieavancebeskatningslov SIDE 6 Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter SIDE 7 Personalegoder SIDE 8 Vi noterer at...

2 2 Spaltning en vej til at skabe forandring eller starte et generationsskifte Opdeling af et selskabs aktiviteter kan være en farbar vej, når man vil forberede et generationsskifte eller skabe en mere overskuelig virksomhedsstruktur, men også hvis flere ejere ønsker at samle deres aktiver i hvert deres holdingselskab. Spaltning kan være aktuelt i følgende situationer: Hvis virksomheden f.eks. både har handelsaktiviteter og ejer og driver ejendomme og fremover ønsker at adskille disse forretningsområder i to selvstændige selskaber med samme ejere Hvis virksomheden har forskellige forretningsmæssige aktiviteter, som med fordel vil kunne udvikle sig bedre som adskilte enheder Hvis virksomheden har flere ejere, som ønsker ejerskabet opdelt eller ønsker hvert deres holdingselskab. Spaltning er kendetegnet ved, at ejeren eller ejerne adskiller selskabets aktiviteter i to eller flere nye sel skaber. Vederlaget for aktiviteterne tilfalder i givet fald aktio nær erne i det spaltede selskab og kan bestå i kontanter eller aktier eller en kombination heraf fra det det nye selskab. Et typisk eksempel på spaltning kan illustreres som vist i figur 1. For at gennemføre en spaltning skal ledelsen i samarbejde med selskabets advokat udarbejde en spaltningsplan og en redegørelse for det forretningsmæssige indhold i og omfang af spalt ningen. Samtidig udarbejder selskabets revisor en regn skabs mæssig opstilling af balancerne før og efter opdelingen og forsyner dem med en påteg ning. Når det formelle forarbejde er på plads - og parterne er enige om indholdet i, formålet med og vilkårene for spaltningen, skal planen og regnskaberne godkendes af aktionærerne i henhold til selskabets vedtægter - typisk ved en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Når beslutningen om spaltning er godkendt, skal den nye selskabsstruktur og den/de nye ledelser anmeldes hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. SPALTNING ER TILLADT FOR ALLE SELSKABER Reglerne om spaltning gælder for både aktie- og anpartsselskaber. Og ejerne kan selv vælge, om de vil videreføre det ek sisterende selskab eller stifte nye selskaber til de spaltede forretningsmæssige aktiviteter. Det er også tilladt at spalte virksomheden til eksi ste rende selskaber. Denne løsning kan være hensigtsmæssig for visse typer virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne med spaltning til at gennemføre omstruktu re ring af virksomheden. I december 2005 er der fremsat lovforslag, der endvidere tillader spaltning af erhvervsvirksomheder med begrænset ansvar. Formålet er at udvide anvendelsen af spaltningen som et effektivt, og strukturet forløb for også andre typer af virksomheder. Lovforslaget vil få virkning fra 1. april 2006, hvis det vedtages i den nuværende form. SKATTEPLIGTIG ELLER SKATTEFRI SPALTNING Spaltning af selskaber kan ske skattepligtigt, hvorved alle udskudte skatter i selskabet realiseres mod, at det nye selskab kan afskrive på handelsværdierne for aktiverne. Det spaltede selskab ophører, mens ejerne får aktier i det nye selskab i stedet, og det medfører beskatning af aktieavance hos ejeren. Under visse forudsætninger kan man gennemføre en spaltning skattefrit forstået som udskydelse af skattebetaling ved at aktiverne overdrages til et andet selskab. Skattefri spaltning kræver først og fremmest en tilladelse fra SKAT. Før Efter A. Andersen Holding A/S A. Andersen Holding A/S A. Andersen Ejendomme og Handel A/S A. Andersen Handel A/S A. Andersen Ejendomme A/S Figur 1.

3 Tilladelsen kræver, at der er en forretningsmæssig begrundelse til at gennemføre spaltningen, f.eks. forhold som risikospredning, økonomisk fleksibilitet eller kommende generationsskifte. Det er vigtigt, at formålet med spaltningen beskrives indgående i ansøgningen til SKAT. Konsekvensen af den skattefrie spaltning er, at der ikke sker beskatning ved overdragelse af aktiver fra et indskydende selskab til et mod tag ende sel skab, og der udløses ingen skattebetaling som konsekvens af spaltningen. Til gengæld overføres de skattemæssige forpligtelser fra de gamle aktier til de nye aktier. Afslutningsvist skal virksomheden indsende de selskabsretlige dokumenter til SKAT senest 1 måned efter, at spaltningen er gennemført. DEN NØDVENDIGE FORBERE- DELSE Omstrukturering ved hjælp af spaltning - f.eks. i forbindelse med generationsskifte - kræver god forberedelse. Både for at parterne kan aftale alle relevante betingelser og vilkår for herefter at kunne ud ar bejde de selskabsretlige dokumenter og endelig for at få de regnskabsmæssige opstillinger og revi sion heraf på plads. Virksomhedsejerne bør løbende vurdere, om de ønsker at ændre den nuværende sel skabs struk tur - måske for at adskille forskellige forretningsområder i selvstændige selskaber, i forbindelse med organisationsomlægninger eller ved et forestående generationsskifte. Når det herefter er besluttet at gennemføre en spaltning, bør spaltningen så vidt muligt gennemføres i perioden op til statustidspunktet og udarbejdelsen af årsrapporten. Derved opnår ejerne nemlig flere fordele - også økonomiske. For der er typisk flere afstemninger og andet materiale til brug for åbningsbalancen, der skal indgå i de formelle dokumenter ved en spaltning. Ved at lade tidspunkterne for spaltning og årsrapporten være sammenfaldende vil der derfor være tale om reelt og værdiskabende genbrug af både arbejde og dokumenter. Peter Thor Kellmer Statsautoriseret revisor 3 Faldgruber i virksomhedsforsikringer Forsikringer kan uafhængigt af virksomhedens størrelse være et yderst komplekst område, som desværre ikke altid får tilstrækkelig opmærksomhed, før der er opstået en skadessituation. Der findes mange flere forhold, som virksomheden bør være opmærksom på. Nogle af disse forhold gennemgås nedenfor. FORSIKRING AF BYGNINGER FORSIKRING AF LØSØRE Bygninger er ofte forsikret til nyværdi Løsøreforsikringer dækker oftest såvel (genanskaffelsesværdi) uden angivelse af virksomhedens produktionsudstyr som en maksimal forsikringssum. Det er dog varelager. Køretøjer er undtaget og bør vigtigt, at væsentlige ny- og tilbygninger forsikres ved særskilt forsikring. Løsøre er meddeles forsikringsselskabet for at ofte forsikret til nyværdi med angivelse af sikre tilstrækkelig forsikringsdækning. maksimal forsikringssum. Herved er der Forsikringer af bygninger til dagsværdi risiko for underforsikring, såfremt løsørets (værdi på skadestidspunktet) bør kun værdi overstiger forsikringssummen. Det tegnes i særlige tilfælde. skal bemærkes, at underforsikring kan Bygningsforsikringer indeholder gøres gældende, selv om der kun er tale ofte bestemmelser og beløbsgrænser om lovliggørelse. I Værdien af varelageret skal opgøres om en delvis og mindre skade. henhold til disse bestemmelser dækkes meromkostlen, som på flere områder adskiller sig efter bestemmelserne i forsikringsaftaninger, der måtte opstå fra virksomhedens regnskabsmæssige som følge af bygningslovgivning, der er ændret, værdiansættelser siden bygningerne Færdigvarer værdiansættes ofte til blev opført. Det skal salgspris bemærkes, at ændringer vedr. andre områsættes til kostpris med tillæg af andel Igangværende produktion værdiander, eksempelvis veterinær- og levnedsmid- af avancen. dellovgivningen, ikke Værdien af virksomhedens produktionsudstyr, såfremt det er forsikret til dækkes, medmindre dette eksplicit er nævnt i nyværdi, opgøres til genanskaffelsesprisen på tilsvarende maskiner inkl. forsikringsaftalen. fragt,

4 4 montering og indkøring. Følgende forhold har i nogle tilfælde givet anledning til underforsikring: Visse bygningsinstallationer skal i den forsikringsmæssige værdiopgørelse klassificeres som løsøre, hvilket sker efter faste retningslinjer. Oftest glemmer forsikringstageren at medtage omkostninger til reetablering af elinstallationer (fra hovedtavle til produktionsudstyr) ved opgørelse af forsikringssummen Såfremt produktionsudstyret er af ældre dato, vil den regnskabsmæssige kostpris højst sandsynlig ikke afspejle den forventede genanskaffelsespris som følge af prisstigninger Der skal tages højde for alle virksomhedens småaktiver, som ikke er registeret i anlægsregistreret. DRIFTSTABSFORSIKRING Driftstabsforsikringen dækker oftest nedgang i dækningsbidraget som følge af en dækningsberettiget skade. Forsikringsdækningen strækker sig i en periode på mellem 6 og 24 måneder med angivelse af en fast forsikringssum. Følgende forhold har i nogle tilfælde givet anledning til underforsikring eller anden utilstrækkelig forsikringsdækning: Forsikringssummen skal fastlægges baseret ud fra den forventede aktivitet og ikke de historiske regnskaber Dækningsbidraget skal opgøres efter bestemmelserne i forsikringsaftalen, hvilket typisk i større eller mindre grad afviger fra virksomhedens regnskabsmæssige dækningsbidrag. Eksempelvis indgår indirekte produktionsomkostninger samt visse produktionslønninger ikke i det forsikringsmæssige dækningsbidrag. Som regel vil det forsikringsmæssige dækningsbidrag være større end det regnskabsmæssige Perioden for forsikringsdækning bør fastlægges efter vurdering af den værst tænkelig situation, at hele virksomheden ødelægges og skal genopbygges. Der bør ligeledes tages højde for genopbygning af virksomhedens kunderelationer og omsætning. Som tommelfingerregel bør produktionsvirksomheder have over 12 måneders forsikringsdækning. ANDRE FORSIKRING Af faldgruber ved andre forsikringer kan nævnes: Produktansvarsforsikring en utilstrækkelig produktansvarsforsikring kan i en skadessituation være fatal for virksomheden Transportforsikringer - ofte glemmer forsikringstageren at forsikre interne transporter mellem produktionssteder eller til og fra underleverandører. AFSLUTNING Beslutning om art og omfang af forsikringer påhviler virksomhedens ledelse. Beslutningerne herom bør træffes ud fra en konkret vurdering af, hvilke situationer og beløbsstørrelser ledelsen ønsker at forsikre sig mod. Virksomhedens forsikringsdækning bør løbende revurderes og tilpasses virksomhedens ofte dynamiske tilværelse med køb af aktiviteter og nye maskiner, indgåelse af nye store kontrakter osv. Virksomhedsforsikringer er et kompleks område, hvor ledelsen kan have stor gavn af rådgivere og eksperter ved såvel beslutning om indgåelse af forsikringsaftaler samt i tilfælde af en skadessituation. Bo Brinch-Iversen Statsautoriseret revisor Ny aktieavancebeskatningslov Den nye aktieavancebeskatningslov er vedtaget af Folketinget umiddelbart før juleferien, og reglerne har virkning for afståelser, der sker den 1. januar 2006 og senere. De væsentligste ændringer i forhold til hidtil gældende regler er følgende: Ophævelse af 3-års reglen for personer Ophævelse af kr. s grænsen for personers børsnoterede aktier Forbedring af mulighederne for fradrag for tab. Endvidere er der vedtaget forskellige overgangsregler vedr. disse ændringer. Formålet med den nye lov har været at forenkle aktieavancebeskatningen, et formål som ovennævnte hovedpunkter beskattes som hidtil med 28% op til kr. umiddelbart synes at opfylde / (2006) og med 43% af Der er ingen væsentlige ændringer, for aktieindkomst over denne grænse. så vidt angår selskabers aktiebesiddelser. Fra politisk side håber man, at investorerne ikke længere disponerer aktier ud Det vil sige at 3-års reglen fortsat er gældende for selskaber. fra de konkrete beskatningsforhold i det Loven er generelt fuldstændigt omskrevet i forhold til tidligere udgaver heraf. og salg af aktier ud fra forventninger om enkelte år, men derimod vurderer køb Der er nu en lang række overskrifter og den fremtidige markedsudvikling mv. kapitelinddelinger, hvis formål er at lette Der er en overgangsregel for personer, som har gevinst på aktier med forståelsen og overskueligheden. en ejertid under 3 år. Efter de tidligere OPHÆVELSE AF 3-ÅRS REG- regler beskattedes disse gevinster som LEN FOR PERSONER kapitalindkomst. Efter de nye regler Gevinst og tab beskattes fremover som sker beskatningen som aktieindkomst. aktieindkomst, uanset hvor lang tid Overgangsreglen går ud på, at beskatningen kan ske som kapitalindkomst, hvis aktierne har været ejet. Dette gælder både for børsnoterede og for unoterede aktier. Positiv aktieindkomst beskatningen som aktieindkomst. denne beskatning er lempeligere end Dette

5 Alle almindelige aktier, såvel børsnoterede som unoterede (uanset ejertid) Gevinst Tab Gevinst beskattes som aktieindkomst Tab på unoterede aktier fradrages i aktieindkomsten, skatteværdien af negativ aktieindkomst modregnes i skatten af anden indkomst. Tab på børsnoterede aktier modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. 5 Skematisk oversigt over de nye regler (uden overgangsregler) for aktieavancebeskatning af personer: vil eksempelvis være tilfældet, hvis personen har negativ kapitalindkomst, hvori gevinst på aktier ejet mindre end 3 år kan modregnes. Overgangsreglen gælder kun for gevinster på almindelige aktier ejet i mindre end 3 år - og anskaffet før lovens ikrafttræden, dvs. før 1. januar OPHÆVELSE AF SKATTEFRI- HED FOR MINDRE BEHOLD- NINGER Den såkaldte kr. s regel, der har været gældende for børsnoterede aktier, er ophævet. Det betyder, at alle gevinster og tab ved afståelse af børsnoterede aktier fremover skal medregnes til den skattepligtige indkomst (aktieindkomsten). Ved at afskaffe kr. s grænsen opnås en forenkling af hele regelsættet vedr. personers skattepligt af aktieavancer. Der er en overgangsordning, der sikrer fortsat skattefrihed på aktier i mindre beholdninger, som den skattepligtige har ejet i 3 år eller mere. Efter overgangsreglen skal gevinst og tab på børsnoterede aktier i beholdninger under kr. s grænsen (henholdsvis den dobbelte bundgrænse for ægtefæller), der er anskaffet før den 1. januar 2006, ikke medregnes ved indkomstopgørelsen. Det afgørende for skattefriheden for sådanne aktier er med andre ord, at aktierne først afstås efter 3 års ejertid, og at aktierne indgik i en beholdning af børsnoterede aktier, hvis kursværdi pr. 31. december 2005 lå under kr / Der er tale om en tidsubegrænset overgangsordning, dvs. at selv meget betydelige værdistigninger kan blive skattefrie. FORBEDREDE MULIGHEDER FOR UDNYTTELSE AF AKTIE- TAB For unoterede aktier udvides fradragsretten således, at tab vil kunne fradrages i anden aktieindkomst uanset ejertid. Dette er en konsekvens af ophævelsen af 3-års reglen. For børsnoterede aktier udvides tabsfradragsretten således, at tab fremover kan trækkes fra i afkast (gevinster og udbytter) fra andre børsnoterede aktier uanset ejertid. Afkastet er defineret som udbytter, gevinster og afståelsessummer, der hidrører fra børsnoterede aktier. Karin Hald Cand.jur. Momsfritagelse ved salg af varer til andre EU-lande Når en dansk virksomhed sælger varer til kunder i andre EU-lande, skal der tages stilling til, om fakturaen til kunden skal tillægges 25% moms, eller om varen kan faktureres uden opkrævning af dansk moms. Der skal ikke ske beregning af dansk moms, hvis kunden er momsregistreret i et andet EU-land, og varerne fysisk udføres af Danmark til et andet EU-land. Kundens momsregistrering dokumenteres ved angivelse af kundens momsnummer på salgsfakturaen samt ved at indsende en listeangivelse til momsmyndighederne med angivelse af kundens momsnummer og fakturabeløbet ekskl. moms. Typisk vil kunden oplyse sit momsnummer til sælger, som angiver dette på fakturaen. Ved ikke at kontrollere det modtagne momsnummer påfører sælger sig en risiko for, at virksomheden efterfølgende vil skulle afregne 25% moms af fakturabeløbet til momsmyndighederne i Danmark. Dette har Østre Landsret slået fast i en sag om salg af varer til kunder i Sverige. Østre Landsret fandt, at det er sælger, der hæfter for momsen, hvis der mangler dokumentation for, at salget er sket til en momsregistreret virksomhed. I den konkrete sag havde et dansk selskab solgt varer til en svensk kunde. Salget var angivet til listesystemet under et svensk momsnummer. Momsnummeret tilhørte et selskab, som var gået konkurs. Det danske selskab kunne ikke sandsynliggøre, at salget var sket til momsregistrerede selskaber. Landsretten fandt derfor, at det danske selskab skulle afregne 25% moms af hele det fakturerede beløb. I dommen lagde landsretten endvidere vægt på, at det danske selskab ikke gennem de fire år, som sagen vedrørte, traf nogen foranstaltninger med henblik på at sikre sig, hvem den reelle aftager var, og om det oplyste momsnummer var korrekt. Landsrettens dom er udtryk for, at man skal undersøge, om det fra kunder modtagne momsnummer også er korrekt, idet det som udgangspunkt er sælgers risiko. For at minimere denne risiko kan det anbefales, at sælger som minimum kontrollerer momsnumre på nye kunder. Benny Hjortkær Hansen Partner

6 6 Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Personalegoder og udgifter, som en arbejdsgiver betaler for en medarbejder, er som hovedregel skattepligtige for medarbejderen. Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter kan dog være skattefrie for medarbejderen, når visse betingelser er opfyldt. Med sundhedsudgifter forstås i denne sammenhæng især lægebehandling for sygdomme eller for skade ved ulykke, psykologhjælp, behandling hos kiropraktor, behandling med akupunktur, zoneterapi og for rygeafvænning samt alkoholafvænning. Sundhedstjek/ helbredsundersøgelse er efter praksis omfattet af reglerne, derimod er kostrådgivning til virksomhedens medarbejdere ikke omfattet. BETINGELSER FOR SKATTE- FRIHED For det første er det en betingelse, at samtlige medarbejdere i virksomheden er omfattet af arbejdsgiverens tilbud om betaling af sundhedsudgifter. Arbejdsgiverens betaling af sundhedsudgifterne kan enten ske som en direkte betaling af udgifterne ifølge arbejdsgiverens generelle personalepolitik, eller ved at arbejdsgiveren som led i den generelle personalepolitik betaler præmie til en forsikring, der dækker sundhedsbehandling for medarbejderne. Det er kun muligt at gøre forskel på medarbejderne, hvis dette sker ud fra objektive kriterier om anciennitet eller antal arbejdstimer. F.eks. kan arbejdsgiveren beslutte, at kun medarbejdere, der har været ansat mindst ét år i virksomheden, tilbydes arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling, eller arbejdsgiveren kan beslutte, at kun medarbejdere, der har mere end f.eks. 8 arbejdstimer ugentligt, er omfattet af arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling. Andre kriterier end anciennitet eller antal arbejdstimer kan ikke anvendes. For det andet er det en betingelse for skattefrihed, at sundhedsbehandlingen sker efter en lægehenvisning. Hvis der er tale om en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, skal det af forsikringsbetingelserne fremgå, at forsikringen kun dækker, hvis behandlingen sker efter lægehenvisning. Når der er tale om kiropraktorbehandling, alkoholafvænning mv., stilles der ikke krav om en lægehenvisning, men alene om læge-/kiropraktorerklæring om behovet for behandling. For rygeafvænning gælder ingen krav om erklæringer mv. Der er heller ikke krav om lægehenvisning, når der er tale om behandling og forebyggelse af arbejdsrelaterede skader/sygdomme. Når der tilbydes en skattefri sundhedsordning til alle virksomhedens ansatte, er ordningen også skattefri for virksomhedens bestyrelsesmedlemmer, hvis disse tilbydes samme ordning. ARBEJDSGIVERENS FRA- DRAGSRET Arbejdsgiveren har som udgangspunkt fradragsret for udgiften til arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter, som afholdes til fordel for virksomhedens medarbejdere, idet der er tale om personaleudgifter. HVIS MEDARBEJDEREN SELV BETALER Hvis arbejdsgiveren ikke betaler medarbejderens sundhedsudgifter, men disse afholdes af medarbejderen selv, er der tale om private udgifter, som medarbejderen ikke kan fratrække på sin selvangivelse. Lars B. Andersen Skattekonsulent

7 7 Personalegoder Reglerne om beskatning af personalegoder har generelt stor bevågenhed. Langt hovedparten af personalegoderne er skattepligtige for modtager, dog gælder en bagatelgrænse for beskatningen af nærmere angivne goder, ligesom enkelte personalegoder er helt eller delvis undtaget fra beskatning. Endvidere er det muligt, at medarbejderen under visse betingelser kan modtage (skattefrie) personalegoder mod en lønnedgang. I nedenstående oversigt angives beskatningen af udvalgte personalegoder. Oversigten omfatter ikke de personalegoder, hvor der gælder skematiske regler for værdiansættelsen, dvs. fri bil, sommerbolig, helårsbolig og lystbåd. De særlige regler for beskatningen af goder til hovedaktionærer er ligeledes ikke medtaget. MEDARBEJDEREN De fleste goder er A-indkomst med AM- (og SP-)bidragspligt. Det er dog en betingelse for at beskatte et personalegode, at værdien kan henføres til den enkelte medarbejder. BAGATELGRÆNSEN Bagatelgrænsen indebærer, at medarbejderen kun beskattes, hvis den samlede værdi af de omhandlede goder overstiger kr (2006). Hvis den samlede værdi af goderne overstiger bagatelgrænsen, skal hele værdien beskattes og altså ikke kun den overskydende del. Bagatelgrænsen omfatter de goder, der i overvejende grad er stillet til rådighed for medarbejderen af hensyn til arbejdet. Goderne er principielt skattepligtige, og der er ikke fastsat standardiserede regler for værdiansættelsen. PERSONALEPLEJE Goder, der på arbejdspladsen har karakter af almindelig personalepleje, er skattefrie, når goderne ikke har en væsentlig økonomisk værdi for den enkelte. Goderne er ikke omfattet af bagatelgrænsen. Sådanne goder kan være kaffe, te, sodavand, o.lign., under forudsætning af at godet tildeles på arbejdspladsen, og at arbejdsgiverens afholdelse af udgifter hertil er af begrænset omfang. BETALING AF PRI- VATE UDGIFTER Grænsen mellem personalegoder og betaling af private udgifter kan være flydende. Såfremt arbejdsgiveren betaler medarbejderens private udgifter, beskattes medarbejderen som af anden lønindkomst/ pengeløn. Hvorvidt der er tale om det ene eller det andet, må afgøres konkret i hvert enkelt tilfælde. I den sammenhæng vil det være vejledende, men ikke afgørende, hvem en eventuel regning er stilet til. PERSONALEGODER MOD LØNNEDGANG Der er i praksis truffet flere afgørelser, hvor det er godkendt, at lønmodtagere kan modtage skattefrie personalegoder mod en bruttolønnedgang, der helt eller delvis svarer til godets værdi. Fordelen er, at det for arbejdsgiveren ikke koster ekstra (samme vederlagsramme), samt at lønmodtageren kan undgå beskatning af en del af sin løn. Det er en betingelse for ordninger med bruttolønnedgang: at lønnedgangen er reel at arbejdsgiveren bærer det økonomiske ansvar for godet at arbejdsgiveren faktisk stiller godet til rådighed og at der ikke er tale om en pc-ordning eller skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. ARBEJDSGIVEREN Arbejdsgiveren kan som udgangspunkt fradrage udgifter til personalegoder i den skattepligtige indkomst ud fra en lønomkostningsbetragtning. Dette er en kort gennemgang af personalegoder. Karin Hald Cand.jur.

8 8 Vi noterer at... MINDSTERENTEN Dato Diskonto Nationalbankens udlånsrente Fra 9. november ,25% 3,60% 1/1 31/ % Fra 1. februar ,55% 1/1 30/ % 1/7 31/ % Fra 9. august ,50% 1/1 30/ % Fra 30. august ,45% Fra 6. december ,75% 2,95% Fra 7. marts ,50% 2,70% AKTUELLE DATOER Fra 23. maj ,65% Fra 6. juni ,00% 2,15% 15. marts 2006 Sidste frist for indbetaling af restskat over kr. for Restskat op til AFGIFTSFRI GAVER FOR BEFORDRINGSFRADRAG kr. kan indbetales senest 3. juli 2006 FOR , uden at der beregnes procenttillæg. Ikke betalt restskat på op til Maksimumbeløbet for gaver til nærtbeslægtede Satserne for kørsel mellem hjem og kr. indregnes i skatten for er på kr. arbejdssted: Maximumgrænsen for gaver til svigerbørn 0 24 km pr. dag intet fradrag er på kr km pr. dag 1,78 kr. pr. km over 100 km pr. dag 0,89 kr. pr. km SKATTEFRI KØRSELS- Kørsel over GODTGØRELSE FOR 2006 Øresundsbroen 50 kr. pr. passage Satserne for arbejdsgivers godtgørelse Kørsel over for kørsel i egen bil eller motorcykel: Storebæltsbroen 90 kr. pr. passage SELSKABERS GODTGØ- RELSESPROCENT, TILLÆG PR. 1/ Kørsel til og med km årligt 3,30 kr. pr. km Kørsel ud over km årligt 1,78 kr. pr. km Kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,40 kr. pr. km Restskattetillæg udgør 5,3%. Overskydende skat tillægges 1,8%. Procenttillæg udgør 0,5% pr. påbegyndt måned. Jytte Hjorth Skattekonsulent RENTESATSER VED FOR SEN BETALING AF SKAT- TER OG AFGIFTER PR. 1/ Der tillægges med virkning fra 1. januar ,1% pr. påbegyndt måned. Rettelse til "Valg af virksomhedsform". I bladet Valg af virksomhedsform skal følgende præciseres. Hvor begrebet Partnerskab er anvendt, burde der have stået Partnerselskab. Under overskriften Partnerskab P/S angives det, at det særlige ved et partnerselskab i forhold til et kommanditselskab er, at komplementaren er et aktieselskab. For fuldstændighedens skyld bør det nævnes, at der også kan være tale om, at kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier. Hans Christian Wenzelsen, Advokat Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 20. januar 2006

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabsret

Nyhedsbrev. Selskabsret Nyhedsbrev Selskabsret 10.10.2014 FORSLAG TIL LOV OM MEDARBEJDERINVESTERINGS- SELSKABER 13.10.2014 I forlængelse af vores nyhedsbrev af 14. august 2014 har erhvervs- og vækstministeren nu fremsat et forslag

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere