Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet"

Transkript

1 Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE Målsætning Introduktion af nye medarbejdere FASTHOLDELSE AF DEN GODE MEDARBEJDER OG RAMMERNE FOR DEN ENKELTES OG FÆLLESSKABETS UDVIKLING Målsætning Lønpolitik Fleksible arbejdsformer Ligestilling Leder- og medarbejderprofiler Kompetenceudvikling Sygdom og kriser Akut krisehjælp Misbrug Rygning Orlov Seniormedarbejdere Fysisk arbejdsmiljø RUMME FORSKELLIGHEDER Målsætning Et godt psykisk arbejdsmiljø Mobning og chikane Medarbejdere med nedsat erhvervsevne

2 4. AFSKED MED MEDARBEJDERE, ORDENTLIGT OG ANSTÆNDIGT Målsætning Aftalt fravær i opsigelsesperioden Fratrædelsessamtaler Frihed til jobsøgning Rådgivning, kursusdeltagelse Tilbagevenden til DFU

3 Personalepolitiske målsætninger Danmarks Farmaceutiske Universitets personalepolitik indgår som en væsentlig del af Universitetets strategi, der har som mål at udvikling og fastholde DFU blandt de mest anerkendte farmaceutiske institutioner i Europa. At opfylde DFU's idégrundlag og visioner kræver både et højt fagligt niveau blandt medarbejderne og et arbejdsklime præget af arbejdsglæde, kvalitet og effektivitet og ikke mindst medarbejdernes aktive medvirken i effektueringen af værdiskabende aktiviteter. De personalepolitiske målsætninger understøtter de overordnede mål gennem fokus på ledelse, kompetenceudvikling og medarbejdernes arbejdsliv og samlede livssituation. For at leve op til de overordnede mål er det nødvendigt, at DFU er en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til, at: rekruttere kompetente og engagerede medarbejdere skabe rammerne for den enkeltes og fællesskabets udvikling fastholde de gode medarbejdere rumme forskelligheder tage afsked med medarbejdere, ordentligt og anstændigt. Personalepolitikken er dynamisk. DFU udvikling sig i takt med det omgivende samfund, og såvel ledelse som medarbejdere må derfor indstille sig på forandringer som normen. DFU's personale- og ledelsespolitik omsætter endvidere Statens Personale- og Ledelsespolitik til virkelighed for den enkelte medarbejder

4 1. Rekruttere kompetente og engagerede medarbejdere 1.1. Målsætning Målet er at tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere med relevante faglige og personlige kvalifikationer og egenskaber. DFU's rekrutteringsprocedurer tilrettelægges på en sådan måde, at de - ud fra en samlet vurdering - bedst kvalificerede ansøgere ansættes. Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere sker ved inddragelse af relevante medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Vi lægger vægt på, at den nye medarbejder hurtigt føler sig hjemme på DFU, så vedkommende snarest muligt bliver i stand til at påtage sig de relevante arbejdsopgaver. For at nå dette mål er det vigtigt, at: medarbejderen fra første arbejdsdag tildeles arbejdsopgaver, som vedkommende har forudsætninger for at løse. medarbejderen får en grundig information om såvel interne som eksterne forhold. der er tilgængelig information om Universitetets overordnede politiske og ledelsesmæssige målsætninger og planer. der er tilgængelig information om Universitetets organisation, opgaver og udviklingsplaner, uddannelser og samarbejdsforhold

5 2. Fastholdelse af den gode medarbejder og rammerne for den enkeltes og fællesskabets udvikling 2.1. Målsætning Medarbejderne er kernen i DFU's virksomhed. Fastholdelse og udvikling af dygtige og kompetente medarbejdere og udvikling af DFU som attraktiv arbejdsplads er afgørende for at DFU fortsat er blandt de mest anerkendte farmaceutiske institutioner i Europa. Rammerne for fastholdelse af medarbejderne og for den enkeltes og fællesskabets udvikling skal derfor løbende tilpasses, så de til enhver tid lever op til medarbejdernes, DFU's og samfundets behov Lønpolitik DFU tilvejebringer så gode løn- og ansættelsesvilkår som muligt for at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere til gavn for Universitetets samlede virksomhed. Det nye lønsystems muligheder for lokalt at aftale tillæg skal være et supplerende værktøj i Universitetets generelle personalepolitik til understøttelse af Universitetets overordnede mål. Det er intentionen, at lønne følger de faglige kvalifikationer, som medarbejderen udvikler gennem sin opgavevaretagelse samt de personlige kvalifikationer, som medarbejderen udfolder til gavn for DFU. Kriterierne for tildeling af tillæg skal være forståelige og lettilgængelige og nedfældes i rammeaftaler for de forskellige medarbejdergrupper Fleksible arbejdsformer Mange vil gennem et langt arbejdsliv have forskellige personlige ønsker med hensyn til arbejdstidens længde og placering. på DFU er vi åbne over for medarbejdernes behov for fleksibilitet på arbejdspladsen. De videnskabelige medarbejdere har en høj grad af frihed til at tilrettelægge arbejdet - og hvor det foregår. For øvrige medarbejdere kan der lokalt indgås flekstidsaftaler. Vi lægger dog samtidig vægt på, at forventningen om fleksibilitet er gensidig og at arbejdstidens placering for den enkelte medarbejder fastsættes under hensyntagen til arbejdsstedets samlede arbejdsopgaver Ligestilling DFU tilbyder kvinder og mænd lige vilkår inden for alle områder. Dette gælder både med hensyn til indflydelse, arbejdsopgaver, orlov, efteruddannelse, faglig og personlig udvikling, løn, karrierermuligheder og fleksibilitet i forbindelse med arbejds-, familie- og privatliv. DFU accepterer ikke, at der sker ulovlig forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse

6 2.5. Leder- og medarbejderprofiler DFU som arbejdsplads ønsker at tiltrække og fastholde medarbejdere og ledere med profiler, der styrker det faglige og sociale miljø på DFU. DFU's medarbejdere og ledere lægger disse fælles værdier til grund for skabelsen af god trivsel, udvikling og holdfølelse på DFU. Medarbejderprofil Vi, tager medansvar opsøger viden og deler viden/erfaring med hinanden viser respekt og samarbejdsvilje på tværs af afdelinger og faggrænser lytter og giver mening til kende fremsætter konstruktiv kritik tager initiativ og er åbne for nye opgaver tager medansvar for egen kompetenceudvikling er loyale over for arbejdspladsen behandler kolleger som vi selv ønsker at blive behandlet fremmer holdfølelsen på DFU Lederprofil Vi, videregiver ansvar og fremmer selvledelse gør viden og erfaring tilgængelig fremmer kollegial kultur og holdfølelse, der bygger på respekt og samarbejde lytter og tager meninger og kritik alvorligt inddrager medarbejdere i løsninger er åbne over for forslag fremmer dialogen støtter medarbejderne i faglig og personlig udvikling står ved aftaler og trufne beslutninger er ærlige og åbne i udmeldinger til medarbejderne er bevidste om behov for stadig videreudvikling af vore egne ledelseskvalifikationer 2.6. Kompetenceudvikling Systematisk kompetenceudvikling er en væsentlig faktor m.h.t. at kunne opfylde målsætninger om at være en attraktiv arbejdsplads med højt fagligt niveau og blandt de mest anerkendte farmaceutiske institutioner i Europa inden for centrale og prioriterede forskningsområder

7 Den systematiske kompetenceudvikling skal desuden medvirke til at skabe og vedligeholde medarbejdernes motivation og engagement samt lyst og evne til at kunne imødekomme forandringer og nye udfordringer i den enkeltes arbejde. Kompetenceudviklingen skal tage hensyn til den enkeltes egne ønsker inden for de rammer, der også skaber vækst og udvikling for DFU. Det er Universitetets mål, at der inden udgangen af 2007 skal foreligge en kompetenceudviklingsplan for hver enkelt medarbejder, der har fast ansættelse ved DFU eller midlertidig ansættelse på mere end to år. Der kan, hvis der er enighed mellem medarbejder og leder, også formuleres en kompetenceudviklingsplan for medarbejdere, der ikke opfylder kravene om ansættelsesperioden. Ph.d.-studerende befinder sig allerede i et uddannelsesforløb og skal derfor ikke have yderligere kompetenceudviklingsplan. Kompetenceudvikling for den enkelte sker primært gennem de udfordringer, som medarbejderen møder ved løsningen af de daglige arbejdsopgaver og gennem tilgangen af nye aktiviteter. Kompetenceudvikling kan sekundært understøttes med mere systematiske tiltag på DFU, på institutniveau eller på afdelingsniveau, bl.a. gennem deltagelse i efter- og videreuddannelsesaktiviteter, jobrotation og følordning. Ledere på alle planer skal kompetenceudvikles i overensstemmelse med de pålagte ledelsesfunktioner som de varetager. Den enkeltes kompetenceudviklingsplan udarbejdes og vedligeholdes gennem udviklingssamtaler (MUS). Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) har til formål at skabe sammenhæng mellem den enkelte medarbejders personlige og faglige mål og kompetencer samt trivsel og DFU s strategi og handlingsplaner samt instituttets eller afdelingens målsætning Sygdom og kriser Målet er så vidt muligt at beholde den sygemeldte medarbejder ved at tage hensyn til medarbejderen og samtidig begrænse konsekvenserne af sygefraværet. Overordnet er der tre hensyn at tage i forbindelse med langvarigt eller hyppigt sygefravær; hensynet til den syge medarbejder, hensynet til kollegerne og hensynet til arbejdspladsen. De tre hensyn er ligeværdige og skal inddrages i overvejelserne i hvert enkelt sygdomstilfælde

8 Der kan være mange årsager til langvarigt eller hyppigt sygefravær, fx. alvorlig sygdom, misbrugsproblemer, arbejdspladsbetingede problemer, psykiske eller sociale problemer. Derfor er der forskellige muligheder for håndtering af problemerne. Handlingsrettet støtte En omsorgssamtale kan medvirke til at nedbringe hyppigt eller langvarigt sygefravær. Formålet med samtalen er at skabe åbenhed om problemerne og konsekvenserne og ad den vej finde frem til en løsning. Kriterierne for, at hvordan det enkelte institut eller afdeling gennemfører omsorgssamtaler, aftales i LSU. Af kriterierne skal bl.a. fremgå, hvornår der holdes amtaler, og hvem der holder dem. Når der er faste retningslinjer for, hvordan omsorgssamtaler gennemføres, undgår man, at den enkelte medarbejder opfatter samtalen som noget odiøst eller unormalt. I forbindelse med hyppigt og langvarigt sygefravær er der flere tiltag, der kan sættes i værk for at løse problemet. Valg af tiltag vil afhænge af omstændighederne ved hvert enkelt tilfælde. Følgende muligheder kan bl.a. overvejes: ændrede arbejdsopgaver nedsat tid - midlertidigt eller permanent fleksjob personalenetværk krav om lægeattest - eventuelt fra første sygedag eventuel orlov seniorordning akut krisehjælp. Hvis en medarbejder er langvarigt sygemeldt, er det institutlederens eller afdelingslederens ansvar at tage stilling til, hvordan den sygemeldtes arbejdsopgaver bedst varetages, så de ikke hober sig op. Måske kan det blive nødvendigt med en ændret fordeling af opgaverne blandt medarbejderne, at ansætte en virkar eller at tilbyde den sygemeldte en deltidsansættelse i kortere eller længere tid. Lederen kan få rådgivning hos Administrationens Sekretariat om mulighederne. Afhængigt af sagens karakter bør tillidsrepræsentante blive involveret i forløbet. Hvis sygefravær i varighed eller hyppighed er så omfattende, at det i væsentlig grad hindrer arbejdsopgaverne i at blie udført, kan det blivenødvendigt at afskedige den pågældende medarbejder

9 En afskedigelsessag, hvor der er særlige regler og procedurer at tage hensyn til, kan først i gang efter en grundig overvejelse af varighed af sygdommen, udsigten til eventuel bedring af sygdommen, muligheden for nedsat tjenestetid, omplacering, orlov mv. Tillidsrepræsentanten inddrages så tidligt som muligt i den type afskedigelsessager. Hvis medarbejderen ikke ønsker, at tillidsrepræsentanten bliver inddrages, skal lederen orientere tillidsrepræsentanten Akut krisehjælp DFU har tegnet abonnement hos Falck Healthcare, der har specialiseret sig i at yde akut og anonym hjælp til en medarbejder, hvis arbejdsevne er reduceret som følge af alovrlige problemer på arbejdspladsen eller privat. Ved at tilbyde en hurtig, professionel og effektiv indsats over for problemer af psykisk, fysisk, social, juridisk eller økonomisk art ønsker DFU at fastholde eller genopbygge medarbejderens arbejdsevne. Falck Healthcare kan yde medarbejderen hjælp inden for 24 timer. Når en medarbejder henvender sig til Falck Healthcare, foretages der en visitation, hvor problemet afdækkes. DFU betaler op til otte timers visitation til hver medarbejder med behov for akut krisehjælp. Henvendelser til Falck Healthcare sker anonymt. Universitetet modtager ikke oplysning om medarbejderens navn og problemets karakter. Falck Healthcare kontaktes på telefon , Misbrug Med en veldefineret misbrugspolitik ønsker vi at forebygge misbrugsproblemer blandt medarbejderne og derved at fastholde den udsatte medarbejder, samt at sikre en velfungerende arbejdsplads med god trivsel. Det er vores holdning, at arbejde og indtagelse af alkohol eller andre rusmidler ikke hører sammen og at det derfor ikke tolereres, at medarbejdere under udførelsen af deres arbejde er påvirkede af alkohol eller andre rusmidler, hvad enten indtagelsen har fundet sted i arbejdstiden eller uden for arbejdstiden. Hvis en medarbejder har misbrugsproblemer, skal vedkommende hjælpes så tidligt i forløbet som muligt. DFU vil behandle alle henvendelser om misbrugsproblemer fra medarbejdere, kollegaer eller familie fortroligt. Alle medarbejdere har et ansvar for, at der tages initiativ til hjælp og støtte til en kollega med et misbrugsproblem, men lederen har ansvaret for, at der gennemføres en samtale med medarbejderen om problemet

10 Universitet kan være behjælpelig med at skabe kontakt til alkoholafvænning, evt. via Falck Healtcare Rygning Det er vigtigt, at DFU s medarbejdere og studerende kan færdes i røgfrie lokaler, så passiv rygning undgås i forbindelse med varetagelse af arbejdsopgaver og studier. Derfor er alle DFU s lokaler røgfri - dog undtaget særligt indrettede rum, som rygerne henvises til Orlov Ulønnet orlov kan bevilges, når både medarbejderen og lederen ser orloven som et værdifuldt led i medarbejderens personlige og faglige udvikling, så medarbejderen efter orlovsperiode vender tilbage til DFU med styrkede kompetencer. Det er den ansættelsesberettigede leder, der bevilger orloven. Til grund for tilladelse til ulønnet orlov indgår en konkret vurdering af, om den samlede opgaveløsning på det pågældende institut eller afdeling kan varetages forsvarligt og under hensyn til arbejdsbelastning for de øvrige medarbejdere på instituttet eller i afdelingen. Eksempler på kriterier, der kan danne grundlag for en tilladelse til orlov: ophold på virksomhed eller forsknings- og uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet med det formål at forbedre faglige og/eller pædagogiske kvalifikationer efter- og videreuddannelse varetagelse af familiære forpligtelser (plejeorlov, forlænget ferie mv.) Ulønnet orlov kan normalt ikke bevilges, hvis orlovsperioden blot skal tjene som sikkerhedsnet under medarbejderen i forbindelse med ønsket jobskifte. Her må hensynet til øvrige medarbejdere og DFU veje tungere. Man kan ikke efter endt orlov forvente at vende tilbage til præcis de samme arbejdsopgaver som før orloven Seniormedarbejdere Seniormedarbejdere repræsenterer en erfaren og indsigtsfuld kompetence, som det er værdifuldt for Universitetet at udnytte, vedligeholde og videreudvikle

11 Seniorpolitikken skal være til gavn for både DFU og den enkelte medarbejder, så medarbejderen forbliver aktiv, kvalificeret og efterspurgt i hele sit arbejdsliv. Det er vores mål med seniorpolitikken at forsøge at fastholde medarbejdere i arbejdet gennem fleksible ordninger. Hvis medarbejderen alligevel ønsker at forlade arbejdslivet helt eller delvis, er det DFU s politik at give mulighed for individuelt at finde den bedste løsning for både medarbejderen og Universitetet. Følgende elementer indgår i seniorpolitikken: seniormedarbejdere i jobfunktioner, der ikke umiddelbart kan erstattes med ny arbejdskraft, motiveres til at fortsætte så længe som muligt seniormedarbejdere sikres mulighed for mindre belastende jobfunktioner og/eller nedsat arbejdstid gennem medarbejdersamtaler drøftes og fastlægges seniorens fortsatte arbejdsaktive liv. Medarbejdersamtaler med seniorer kan indeholde emner som ønsker og behov for andre arbejdsopgaver, for efter- og videreuddannelse, for rokeringer og for ændrede arbejdstider. Når seniorarbejderen ønsker gradvist eller helt at gå fra beskæftigelse til pension, er midlet aftrapningsordninger eller fratrædelsesordninger, som tilgodeser både medarbejderens og DFU s behov Fysisk arbejdsmiljø DFU ønsker at værne om den enkeltes sundhed og sikkerhed. DFU har en sikkerhedsorganisation som varetager sikringen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på universitetet

12 3. Rumme forskelligheder 3.1. Målsætning DFU anser mangfoldighed blandt medarbejderne og alsidige kompetencer som de bedste forudsætninger for at levere kvalitet, kreativitet og effektivitet i de opgaver, vi varetager. Respekt og tolerance for forskelligheder og en god og hensynsfuld omgangstone skal være et kendetegn for DFU Et godt psykisk arbejdsmiljø På Danmarks Farmaceutiske Universitet vil vi have et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor man respekterer alle kolleger, studerende og deres forskellige arbejdsfunktioner. Det gælder uanset, hvor vi er ansat og hvad vi er beskæftiget med, enten det er forskning, undervisning eller teknisk-administrative opgaver. Et godt psykisk arbejdsmiljø er en markant medvirkende faktor til, at vi har lyst til at yde en god indsats i hverdagen, og det er igen med til at udvikle vores arbejdsplads frem mod en god præstation. Den enkelte medarbejder skal have mulighed for at bruge sine evner, have indflydelse på tilrettelæggelsen af sit eget arbejde og have gode muligheder for personlig udvikling, for på denne måde at styrke lysten og glæden i arbejdet - dette er en afgørende faktor for at modvirke stress. Et godt psykisk arbejdsmiljø skal være en del af dagligdagen. Det indgår som et væsentligt element i den konstante udvikling af et godt samlet arbejdsmiljø på universitetet. Det indgår også som et naturligt element i arbejdspladsvurderingen (APV). Det er såvel ledelsens som medarbejderens ansvar at sikre det gode psykiske arbejdsmiljø. Såfremt der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø er det ledelsens opgave og ansvar at der iværksættes aktiviteter til løsning af problemer i miljøet. DFU har en sikkerhedsorganisation, som varetager sikringen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på universitetet Mobning og chikane Alle former for mobning eller chikane er uacceptabel. Vores daglige omgang med hinanden skal være præget af respekt og tolerance. Chikane er en uacceptabel adfærd. Såfremt en medarbejder føler sig udsat for chikane af kolleger eller chef rettes henvendelse til nærmeste chef eller chefens overordnede, som medvir

13 ker til at afklare og løse eventuelle problemer. Medarbejderen kan også henvende sig til tillidsrepræsentanten eller sikkerhedsrepræsentanten, som vil medvirke til at løse problemet. Der kan være tale om mange forskellige former for chikane, herunder seksuel chikane. Seksuel chikane undgås bedst ved at fremme en arbejdskultur med ligeværdighed mellem de to køn. Både ledere og medarbejdere forventes at medvirke til at skabe et arbejdsklima, der modvirker enhver form for chikane. Det bedste værn mod chikane er en omgangstone præget af et menneskesyn, der viser respekt for forskellighed og den enkelte medarbejders integritet Medarbejdere med nedsat erhvervsevne DFU påtager sig et socialt ansvar. DFU ønsker derfor så vidt muligt at fastholde ansatte med nedsat arbejdsevne samt at integrere ledige der p.g.a nedsat arbejdsevne og/eller længerevarende ledighed ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår

14 4. Afsked med medarbejdere, ordentligt og anstændigt 4.1. Målsætning Opsigelse af en medarbejder såvel som modtagelse af en medarbejders opsigelse skal ske ordentligt og anstændigt. Også den sidste tid på DFU op til en fratræden skal være en periode, hvor medarbejderen behandles ordentligt og fair. Det gælder uanset om fratrædelsen er initieret af universitetet eller af medarbejderen selv, og uanset om medarbejderen er på vej til et andet job, videre- /efteruddannelse, til ledighed eller til en tilværelse som pensionist eller efterlønsmodtager. Opsiges en medarbejder af f.eks. organisatoriske, teknologiske eller bevillingsmæssige årsager, vil universitetet tage størst mulig hensyn til medarbejderens ønsker og behov Aftalt fravær i opsigelsesperioden Spørgsmålet om hvorvidt en medarbejder, der er opsagt af DFU, fritstilles indtil fratrædelsen, håndteres individuelt og under hensyntagen til den konkrete situation. Det samme gælder afvikling af restferie og anden tilgodehavende frihed, der aftales under hensyntagen til såvel medarbejderens som DFU s behov Fratrædelsessamtaler Gennem fratrædelsessamtaler kan DFU opsamle viden, der kan anvendes til at udvikle universitetet som arbejdsplads. Tilbud om fratrædelsessamtaler kan også være en mulighed for at få uddybet omstændighederne omkring en opsigelse. En fratrædelsessamtale er frivillig for medarbejderen Frihed til jobsøgning Ønsker om frihed til at søge andet arbejde fra en medarbejder, der er eller har sagt op, imødekommes så vidt muligt og under hensyntagen til opgavevaretagelsen Rådgivning, kursusdeltagelse Bliver DFU nødt til at tage afsked med en medarbejder p.g.a. universitetets forhold (organisatoriske, økonomiske o. lign.), vil DFU bidrage med hjælp til rådgivning, kursusdeltagelse eller afklaring af ønsker og behov i det omfang, det er muligt og rimeligt Tilbagevenden til DFU Evt. orlov bevilges efter de hensyn, der er anført under punkt Fratrådte medarbejdere har dog altid ret til at søge ledige stillinger, der annonceres i dagspressen og på universitetets hjemmeside. Efter konkret vurdering kan universitetet i en periode oplyse en tidligere medar

15 bejder om relevante, ledige stillinger på universitetet eller opfordre pågældende til at søge bestemte ledige stillinger