Kompetenceprofil for sygeplejersker. Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceprofil for sygeplejersker. Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus"

Transkript

1 Kompetenceprofil for sygeplejersker Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Juni 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sygeplejersken på basisniveau/niveau Den erfarne sygeplejerske/niveau Den kompetente sygeplejerske/niveau Faglige kompetencer Faglig viden og metodekendskab Overblik, prioriteringsevne og handlekraft Økonomi og ressourceudnyttelse Dokumentation og registrering Arbejdsmiljø og patientsikkerhed. (APV) Sociale kompetencer Samarbejde og kommunikation SVS organisation, mål og værdier Lærings- og udviklingskompetencer Læring, vidensdeling, vejledning og undervisning Motivation og forandringsevne Kvalitetssikring og udvikling Innovation/nyskabelse... 21

3 Indledning Kompetenceprofilen for sygeplejersker er en generel kompetenceprofil for de medicinske og neurologiske afdelinger på SVS. Den enkelte afdeling kan udarbejde en specifik kompetenceprofil på baggrund af den generelle til anvendelse i den enkelte afdeling. Kompetenceprofilen er udarbejdet og revideret på baggrund af kompetenceprofilen for sygeplejersker - udarbejdet 2004/2007/2011/2014 og strategisk kompetenceudviklingsprojekt Sydvestjysk Sygehus Formålet med kompetenceprofilen er at: Beskrive og tydeliggøre de kompetencer, der forventes af en sygeplejerske på henholdsvis basis, erfarent og kompetent niveau. Danne grundlag for medarbejderudviklingssamtaler. Danne grundlag for uddannelsesplaner, udvikling og karriereplanlægning. Danne grundlag for rekruttering af nye sygeplejersker. Danne grundlag for at fastholde sygeplejersker. Tydeliggøre hvem der kan rekrutteres som ressourcepersoner i afdelingen. Danne grundlag for udarbejdelse af introduktions- og oplæringsprogram for nye sygeplejersker i afdelingen. 1

4 Sygeplejersken på basisniveau/niveau 1 Har gennemgået afdelingens introduktions og oplæringsprogram. Virker på afdelingen med at udføre grundlæggende opgaver inden for sygeplejerskens arbejds- og kompetenceområde. Udfører professionel omsorg og pleje i forbindelse med menneskets akutte og kroniske sygdomme samt i den palliative indsats. Udfører og formidler grundlæggende sygepleje hos den enkelte patient, og medinddrager pårørende i plejeforløb. Følger retningslinjer og standarder, og kan indhente ny viden. Har kendskab til udviklingsstrategier og implementering af disse. Arbejder sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende. Arbejder tværfagligt, samt inddrager interne og eksterne samarbejdspartnere. Forholder sig loyalt til de rammer hvorunder plejen og omsorgen for patienten og pårørende udøves. Arbejder bevidst med at udvikle sine faglige kompetencer. Modtager undervisning samt supervision fra mere erfarne kollegaer i afdelingen. Den erfarne sygeplejerske/niveau 2 Har overblik over sit sygeplejespeciale. Har en grundig praktisk og teoretisk viden inden for sit arbejdsområde. Anvender sin viden, færdigheder og erfaring til selvstændigt at løse opgaver. Bruger refleksion til at iværksætte nye tiltag inden for eget arbejdsområde. Har forståelse for helheden på afdelingen, og tænker langsigtet i sit arbejde og sin dagligdag. Arbejder med komplekse sygeplejeområder, og bruger sin specialviden og erfaring. Kan i enkeltstående situationer fravige procedurer og standarder, for på den måde at opnå størst mulig fleksibilitet inden for eget arbejdsområde. Leder, koordinerer og udvikler sygeplejen. Bidrager aktivt til nye tiltag og kvalitetsudvikling på afdelingen inden for forskellige områder af sygeplejen. Er ressource -person og tovholder på flere niveauer i afdelingen. 2

5 Den kompetente sygeplejerske/niveau 3 Har en høj grad af erfaringsbaseret faglig og teoretisk viden. Anvender sin faglighed, viden og erfaring, til efter refleksion at stille kritiske og relevante spørgsmål inden for eget arbejdsområde. Besidder indgående specialeerfaring og udfører sygepleje sideløbende med at udvikle nye metodiske tilgange til sygeplejen. Formidler og systematiserer ny viden inden for specialet. Vurderer kritisk metoder og kriterier med henblik på at udvikle klinisk praksis. Analyserer enkelte situationer, med henblik på at planlægge og evt. ændre sygeplejen ud fra sine teoretiske og intuitive forståelser. Mestrer implementering af ny viden i samarbejde med andre. Forholder sig åbenlyst kritisk og diskuterer på flere niveauer. Sikrer et højt fagligt niveau i afdelingen og bruger sin erfaring bredt. Medvirker til opretholdelse af et godt arbejdsklima. Deltager aktivt i udvikling på flere niveauer og i flere kontekster. Tager initiativ til nye tiltag i plejen som øger kvaliteten og effektiviteten. 3

6 Faglige kompetencer Niveau 1 / Basis Niveau 2 / Erfaren Niveau 3 / Kompetent 1. Faglig viden og metodekendskab Har uddannelse og autorisation som sygeplejerske. Har viden om tværgående retningslinje samt eventuelle instrukser omkring hjertestop og kan handle herefter. Deltaget i basal genoplivningskursus ift. tværgående retningslinje på området. Deltager aktivt i udbudt undervisning i afdelingen såvel på det sygeplejefaglige som det specialerelaterede område. Har viden om og færdigheder i at arbejde ud fra sygeplejefaglige teorier med inddragelse af patient og pårørendes ressourcer. Har viden om forskellige plejeformer. Medvirker til at hjertestopforløb bearbejdes i afdelingen og hos personale og pårørende. Er selv ansvarlig for at opdatere og ajourføre sin viden indenfor specialet. Er opsøgende i forhold til kurser i andre regi. Formidler viden fra diverse undervisningstilbud videre. Udfører selvstændigt sygepleje ud fra sygeplejefaglige teorier med inddragelse af patient og pårørendes ressourcer. Er fortrolig med afdelingens valgte plejeform og kan afvige fra denne ud fra patientens behov. Deltager aktivt i debat omkring plejeformer med nye ideer. Kan fungere som lokal hjertestopinstruktør. Tager initiativ til debriefing efter hjertestop og på baggrund af denne forholder sig kritisk til afdelingens instrukser på området. Er selvstændigt ansvarlig for et sygeplejefagligt område og initierer undervisning på området. Analyserer og sammenholder sygeplejen ud fra forskellige sygeplejevidenskabelige teorier. Kan forholde sig kritisk til forskellige plejeformers fordele og ulemper. Fungerer som medansvarlig for implementering af eventuelle nye plejeformer. 4

7 Har kendskab til de hyppigst forekommende sygdomme i afdelingen, deres undersøgelser og behandling. Medinddrager pårørende som en ressource i patientens forløb. Hygiejne: Har viden og færdigheder omkring de hygiejniske principper. Har viden om og kan anvende isolationsregimer. Har viden om og kan anvende SVS retningslinjer for hygiejne på sygehuset, samt kan samarbejde med sygehusets hygiejneenhed. Har kendskab til Levnedsmiddelkontrollens krav til afdelingskøkkenhygiejne. Kan give information og vejledning til patienter om undersøgelses- og behandlingsforløb i afdelingen. Indgår i udarbejdelse af patientforløb på de hyppigst forekommende sygdomme i afdelingen. Inddrager de pårørende aktivt i patientens forløb. Forholder sig kritisk til egen og kollegers anvendelse af de hygiejniske principper i afdelingen. Kan håndtere epidemiske tilstande i egen afdeling. Kan vejlede, patienter, pårørende og kolleger i opstart og vedligehold af isolationsregimer. Er medansvarlig for at Levnedsmiddelkontrollens bestemmelser overholdes i afdelingen. Er aktiv i udformningen af instrukser og standarder ud fra evidensbaseret viden. Er aktiv i udviklingen af informationsmateriale til patienter og pårørende i afdelingen. Analyserer patientforløb og handler på dem. Kan fungere som tovholder/ansvarlig for udarbejdelse af nye patientforløb. Udarbejder instrukser for samarbejde med pårørende i afdelingen. Kan tage initiativ til videre udvikling af og korrekt anvendelse af de hygiejniske principper. Kan forholde sig kritisk analyserende til hygiejniske problemstillinger. Kan varetage funktionen som hygiejneansvarlig Kan forebygge, udvikle og højne den hygiejniske standard i afdelingen. Respiration: Har viden og færdigheder i at observere respirationen med hensyn til: Farver, fri respiration, hensigtsmæssig lejring og frekvens og handle hensigtsmæssigt ved afvigelser. Kan støtte, vejlede, lindre og informere patienter med respirationsbesvær. Kan selvstændig administrere ordineret ilt terapi. Kan undervise patienter og kolleger i behandling og sygepleje til patienter med respirationsproblemer. 5

8 Har viden om administration af ilt terapi herunder anvendelse af venturimaske. Kan selvstændigt udføre saturationsmåling og handle ud fra den målte værdi. Har kendskab til Arteriepunktur. Har kendskab til stærk/svagt sug. Kan selvstændigt svælgsuge en patient. Kan selvstændigt vurdere patientens behov for trachealsugning og yde sygepleje til patient med sølvkanyle/tracheostomi. Kredsløb: Måler og observerer selvstændigt BT, puls og temperatur og registrerer disse værdier samt handler hensigtsmæssigt på unormale værdier. Har viden og færdigheder i at observere i henhold til kredsløbet (ex. farve, ødem, hensigtsmæssig lejring) og kan handle hensigtsmæssigt herefter. Ernæring: Har viden om ernæringens betydning for det syge menneske. Kan identificere tidlige symptomer på et muligt kredsløbssvigt og handle derefter. Underviser og vejleder patienter, pårørende og kolleger indenfor området. Forholder sig kritisk til afdelings rutiner og tager initiativ til at ændre disse ved behov. Underviser kolleger i behandling og sygepleje til patienter med kredsløbsproblemer. Opsøger, formidler og implementerer evidensbaseret viden på området. Har viden om og kan anvende de forskellige ernæringstilbud. Har viden om og kan ernæringsscreene ud fra SVS tværgående retningsliner. Vurderer selvstændigt i samarbejde med patienten, hvilken ernæring patienten skal have ud fra helbredstilstand, kendte sygdomme, religion og andre faktorer. Identificerer ernæringstruede patienter og iværksætter individuelle ernæringsplaner. Sikrer videregivelse af information omkring ernæringsindsatsen ved udskrivelse. Forholder sig kritisk til afdelingens rutiner, kommer med forslag og er aktiv i udviklingen og implementeringen af nye. 6

9 Kan kostregistrere efter gældende retningslinjer samt iværksætte tiltag på baggrund af oplysningerne. Kan anlægge ernæringssonde og administrere sondeernæring. Varetager plejen af patienter med PEGsonde. Udskillelser: Forebygger obstipation, diarre, kvalme, opkastning, urin/fæcesinkontinens og urinretention. Iværksætter tiltag rettet mod den komplekse patient og vejleder kolleger i dette. Inddrager relevante samarbejdspartnere (læge, diætist). Kan administrere intravenøs ernæring. Vejleder patienter og pårørende i forebyggelse af udskillelsesproblemer. Har viden om anvendelse af laksantia til komplekse obstipationsproblematikker. Tilfører afdelingen ny viden, deltager i tværfaglige grupper og initierer nye tiltag på området (instrukser, pjecer) Fungerer som ernæringstovholder og ressourceperson i afdelingen Forholder sig kritisk til afdelingsrutiner. Underviser på området og tager initiativ til implementering af ny viden. Observerer, beskriver, registrerer og handler på forskellige udskillelser herunder væskebalance. Kan sende basale prøver fra ekspektorat, urin og fæces. Har viden om forskellige hjælpemidler til urin/fæcesinkontinens og blærekatetre. Kan sende specielle ekspektorat, urin og fæcesprøver. Anvender rutinemæssigt relevante hjælpemidler og vejler patienten heri. Underviser, formidler og implementerer aktuelle og nye tiltag. Kan sammen med kollega anlægge blærekateter. Kan selvstændigt seponere blærekateter. Har kendskab til SVS tværgående retningslinje på området Kan selvstændigt anlægge blærekateter samt undervise kolleger. Anvender SVS tværgående retningslinje på området. Vurderer hensigtsmæssig katerisationsform. 7

10 Mobilisering og forebyggelse af decubitus: Har viden og færdigheder omkring mobilisering af patienten. Har kendskab til forskellige hjælpemidler og anvendelsen af disse. Har viden om forskellige forflytnings- teknikker og lejringer. Deltager i relevant undervisning. Kender og anvender screeningssystem ang. tryksår og skade. Skaber selv aktiverende tiltag omkring patienterne ud fra patientens behov og situation. Anvender hjælpemidler som naturlig integreret del af sygeplejen med inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Anvender forflytningsteknikker og lejringsmuligheder i dagligdagen. Tager selvstændigt initiativ til nye aktivitetstilbud i afdelingen. Er opsøgende, afprøver og vurderer nye hjælpemidler. Deltager aktivt i instruktion og udvikling af forflytningsteknikker og lejringer i forhold til patienter og kolleger. Deltager aktivt i instruktion og udvikling af screenings-systemer og evaluering heraf. Sårpleje: Har kendskab til afdelingens sårprodukter. Kan observere, beskrive og vurdere ukomplicerede sår. Kan anvende afdelingens instruks for sårsygepleje og dokumentation af sygeplejen. Inddrager ressourceperson i behandlingen af sår. Søvn og hvile: Har viden om betydningen af søvn og hvile for den syge patient. Har kendskab til afdelingen og husets døgnrytme. Kan observere, beskrive og vurdere behandling og sygepleje af komplicerede sår. Vurderer behov for inddragelse af sårsygeplejerske. Planlægger selvstændigt sundheds- og sygepleje under hensyn til den enkelte patients søvn og hvilebehov. Opsøger, formidler og implementerer evidensbaseret viden på området. Er ressourceperson i afdelingen. Indgår i tværfaglige sammenhænge i forhold til behandling af sår. Tager kritisk stilling til afdelingens døgnrytme og arbejder konstruktivt med eventuelle ændringer. 8

11 Farmakologi: Har viden om hoved- og specifikke grupper herunder virkning/bivirkning. Har viden om forskellige administrations- former og kan anvende disse. Kan selvstændigt administrere inhalationsmedicin. Er selvstændig ansvarlig for at medicin administration og dispensering sker i henhold til SVS tværgående retningslinjer på området. Medvirker til introduktion og oplæring af nyt personale i afdelingens medicinadministration herunder instrukser for medicinrum. Kan formidle og undervise patienter, pårørende og andre faggrupper i medicinadministration. Har viden om, kan håndtere og formidle viden om medicinens virkning/bivirkninger til patienter. Forholder sig kritisk til medicinsk behandling i et samfundsmæssigt perspektiv. Underviser, formidler og implementerer nye tiltag på området. Kan ud fra teoretisk viden forholde sig kritisk til ordinationer. Smerter: Har viden om smertefysiologi, smertekvaliteter og smertetyper. Anvender palliativt team som aktiv samarbejdspartner. Kendskab til SVS tværgående retningslinje på området. Kan ud fra erfaring og teoretisk viden forholde sig kritisk til ordinationer. Vurderer patientens compliance og behov for eventuel yderligere vejledning og støtte. Udviser økonomisk ansvarlighed ift. udlevering af medicin. Kan undervise og vejlede kolleger samt patienter og pårørende i sygepleje og smertebehandling. Anvender SVS tværgående retningslinje. Forholder sig kritisk til afdelings rutiner omkring medicinering herunder økonomiske og etiske overvejelser. Kan opsøge, formidle og implementere evidensbaseret og empirisk viden på området. 9

12 Intravenøse adgange: Har viden om forskellige intravenøse katetre og kan anvende dem ud fra eksisterende evidensbaserede retningslinjer. Udarbejder instrukser på området og implementerer nye tiltag ud fra evidensbaseret og empirisk viden. Har kendskab til og kan anvende de hygiejniske retningslinjer i forhold til i.v. adgange. Kan anlægge venflon og anvende dem korrekt efter SVS tværgående retningslinjer. Sikrer at de hygiejniske retningsliner for i.v. adgange overholdes. Kan undervise og vejlede i observationer, anvendelse og pleje af i.v. adgange. Kan anvende CVK og Picc-line til intravenøs indgift. Kan anvende gripper til port a cath. Væsketerapi og transfusioner: Har viden om væsketerapi, og kan selvstændigt give ordinerede infusioner. Kan undervise kolleger i væsketerapi og oplære dem til at varetage denne funktion. Kan undervise på området eksternt ved opkvalificering af andre faggrupper Har viden om blodkomponenter og deres anvendelse samt komplikationer. Har viden om retningslinjer for korrekt bestilling og anvendelse af blodkomponenter og anvender den. Forholder sig kritisk i den konkrete patientsituation, og er opmærksom på mulige hæmodynamiske faktorer. Forholder sig kritisk til afdelings rutiner. Den komplekse patient: Udføre den grundlæggende sygepleje ift. den komplekse patient. Instrumentel sygepleje: Har viden om afdelingens oftest anvendte instrumentelle sygepleje. Anvender enkelte efter oplæring. (ex. sonde, dræn, dråbetæller) Planlægge og udføre sygeplejen til den komplekse patient. Anvender instrumentel sygepleje rutinemæssigt og oplærer nye sygeplejersker heri. Har overblik, er på forkant og agerer handlekraftigt i forløb omkring komplekse patienter samt ift. eventuelle ændringer i dennes tilstand. Forholder sig kritisk til afdelingens instrumentelle sygepleje, og tager initiativ til ændringer på baggrund af ny viden. 10

13 Har viden om, hvor man på Infonettet søger information om præ/postoperativ sygepleje samt forberedelse til diverse undersøgelser. Indlæggelse: Kan modtage stabile patienter i ukomplicerede forløb ift. afdelingens instruks. Kontaktperson: Varetager kontaktpersonsfunktionen i forhold til gældende retningslinier og instrukser. Udskrivelse: Planlægger selvstændigt udskrivelse af patienter med ukomplicerede forløb med hensyn til: Kontakt til pårørende. Samarbejde med hjemmeplejen Transport. Medicin Hjælpemidler. Andet. Palliative pt. og dødsfald: Deltager i sygepleje og omsorg for den palliative patient og dennes pårørende. Har begyndende færdigheder i udskrivelse af den palliative patient. Yder sygepleje præ/postoperativt og forbereder patienter til undersøgelser efter gældende instrukser. Kan modtage ustabile patienter samt patienter i komplicerede forløb. Varetager kontaktpersonsfunktionen i komplicerede forløb ift. gældende retningslinjer og instrukser Planlægger selvstændigt udskrivelse af patienter med komplicerede forløb. Kontakt til pårørende. Samarbejde med hjemmeplejen Transport. Medicin Hjælpemidler. Andet. Medinddrager patient og pårørende i den tværfaglige udskrivelsesplanlægning Planlægger, udfører, koordinerer, justerer og evaluerer selvstændigt sygeplejen til den palliative patient og dennes pårørende ud fra foregående analyse, prioritering og argumentation til både det forudsigelige og komplekse forløb. Kan selvstændigt udskrive palliative patienter. Varetager kontaktpersonsfunktionen i meget komplicerede forløb ift. gældende retningslinjer og instrukser. Tager initiativ til at drøfte uhensigtsmæssige udskrivningsforløb internt/eksternt og handle på dem. Forholder sig kritisk analyserende til egen og andres praksis samt vejleder og superviserer kolleger. 11

14 Kendskab til social-medicinsk foranstaltning Har viden om sygepleje til den døende patienter og kan forebygge, behandle og lindre symptomer. Forholder sig til angst, tro, håb og humor i kommunikationen med palliative patienter og udviser respekt for patientens ønsker, valg og fravalg. Har kendskab til relevante samarbejdsparter. Deltager i istandgørelse af afdød patient. Kan anvende SVS tværgående retningslinjer og afdelingens instrukser ved dødsfald. Kan undervise og vejlede patient og pårørende i palliativ pleje samt sygdoms- og behandlingsrelaterede symptomer. Kan etablere værdige rammer for døende patienter og deres pårørende. Kan forholde sig kritisk til andres praksis. Kan selvstændig varetage opfølgning med afdødes pårørende. Inddrager selvstændigt relevante samarbejdsparter. Tager initiativ til at komplicerede patientforløb/etiske dilemmaer diskuteres i afdelingen og medvirker aktivt til kvalitetsudvikling på området. Har indgående viden om palliation og handler ud fra denne. Udarbejder instrukser på området, og medvirker til at implementere dem. 2. Overblik, prioriteringsevne og handlekraft Har situationsfornemmelse og er imødekommende. Kendskab til og respekterer afdelingens prioriteringer i. Akutte situationer Travle og arbejdsbelastende situationer. Gør bevidst brug af kommunikationsredskaber. Har situationsfornemmelse og handler hensigtsmæssigt på baggrund af dette i: Akutte situationer Travle og arbejdsbelastende situationer. Kan supervisere kolleger og etablere selvledelse (omfordele/prioritere opgaver). Medvirker aktivt til at prioritere sygepleje og arbejdsgange i: Akutte situationer Travle og arbejdsbelastende situationer. Tager initiativ til- samt medvirker aktiv under debriefing og faglig sparring. 12

15 Har kendskab til spændingsfeltet mellem sygeplejeidealer og praktisk handling. Forstår spændingsfeltet og kan synliggøre problemer. Analyserer og håndterer spændingsfeltet i forhold til dilemmaer. 3. Økonomi og ressourceudnyttelse Har kendskab til fremmødeprofiler, kontrakter og budget. Medvirker til opfyldelsen af disse. Har forståelse for, og bidrager til den mest hensigtsmæssige brug af ressourcer og materialer. Har forståelse for ambulatoriets og afdelingens funktion, ambulante og stationære ydelser. Kendskab og forståelse for at bruge sygehusets/afdelingens ressourcepersoner på bedst mulig måde (ex. præst, kvalitetsafdelingen, arbejdsmiljøorg.) Medvirker til opfyldelse af sygehusets kontrakt og budget. Sikrer bevidst, at der i afdelingen anvendes ressourcer og materialer ud fra en faglig og økonomisk synsvinkel. Selvstændiggør brug af ambulatoriets og afdelingens muligheder i forhold til den enkelte patient. Reflekterer og kommer med konstruktive forslag i forhold til udviklingen af de organisatoriske rammer på sygehuset. Gør kolleger og patienter bevidste om billigste kvalitetsmæssige acceptable materialer. Kan analysere og vurdere stationære ydelser i forhold til ambulante og udvikle ambulatoriernes funktionsområder. Anbefaler sig selv og andre til oplagte opgaver i afdelingen. 4. Dokumentation og registrering Har kendskab til og forståelse for vigtigheden af at registrere udførte ydelser i forhold til DRG registrering samt dokumentation for udførte sygeplejefaglige ydelser. Har viden om og færdigheder i at dokumentere sundheds sygepleje. Er selvstændigt ansvarlig for dokumentationen af sygeplejen. Kan informere om, vejlede om og anvende afdelingens dokumentationsmateriale. Deltager i udvikling af dokumentationen af sygeplejen. Analyserer, kritik vurderer og implementerer nye dokumentationsformer. 13

16 Registrering: Har kendskab til og forståelse for vigtigheden af at registrere udførte ydelser i forhold til DRG registrering samt dokumentation for udførte sygeplejefaglige ydelser. Har viden om, og anvender IT som redskab i sygeplejen. Har viden om registrering efter danske og internationale kodesystemer (SKS, lokale koder, DRG). Kan registrere udførte ydelser efter aftalte principper. Har færdigheder i at anvende IT som redskab i sygeplejen. Arbejder med at udvikle IT som redskab i udvikling af sygeplejen. Kan udvikle relevante fraser til systematisk registrering af udførte ydelser og forholde sig kritisk reflekterende til aktuel praksis. Reflekterer over anvendelse af IT i udviklingen af sygeplejen. 5. Arbejdsmiljø og patientsikkerhed. (APV) Sikkerheds og tryghed: Modtager brandundervisning og har bestået brandkursus efter gældende instrukser. Har viden og færdigheder i at undgå skader og ulykker i afdelingen. Det vil sige viden om f.eks.: Klokkesnor Låste kørestole og senge Identifikationsarmbånd Sikkerheds- og miljømæssige retningslinjer i forhold til kanyler, forflytninger og risikoaffald. Har kendskab til og anvender tværgående retningslinjer og lokale instrukser for området. Arbejder bevidst selvstændigt med at forebygge skader og ulykker i afdelingen for patienter, pårørende og personale. Deltager aktivt med konstruktive forslag til at fremme sikkerheden i afdelingen. Indgår i projekter i forhold til patient- og personalesikkerhed. 14

17 Har kendskab til sammensætninger og opgaver for arbejdsmiljøgruppe og tillidsrespræsentantsystemet. Har kendskab til indholdet i Den lokale MEDaftale. Har kendskab til SVS Personalepolitikker og gældende retningslinjer på området. Har kendskab til afdelingens arbejdspladsvurdering (APV). Medvirker til at skabe et godt arbejdsmiljø, og kommer med konstruktive forslag til forbedring. Har viden om og agerer efter Sundhedsloven herunder Lov om Patienters retsstilling og Lov om magtanvendelse. Har viden om Lov om Patientsikkerhed og kan registrere utilsigtede hændelser og nærved ulykker. Deltager i, at patienten informeres om den utilsigtede hændelse. Anvender tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant (AMIR) aktivt. Har viden om og anvender principperne i SVS personale- og arbejdsmiljøpolitik Aktivt medvirkende ved udarbejdelse af APV. Kan anvende/informere om fx aktindsigt. Er aktivt medvirkende til et læringsmiljø, hvor utilsigtede hændelser anvendes positivt og konstruktivt. Er medansvarlig og opfordrer til, at utilsigtede hændelser registreres. Sikrer at patienten informeres og drages omsorg for ifm. den utilsigtede hændelse i henhold til gældende retningslinje på området. Søger aktivt medindflydelse, og har forståelse for det lokale MED-udvalg og andre samarbejdsfora. Fungerer som forandringsagent i afdelingen og går foran, som det gode eksempel. Medvirker til refleksion i forhold til håndtering af disse love. Tager tværfaglige initiativer i forhold til Lov om patienters retsstilling. Indgår i arbejdsgrupper der udarbejder kerneårsagsanalyser/systemanalyser og lignende. Kan afdække mønstre i forekomst af utilsigtede hændelser og er medansvarlig for opfølgning. 15

18 Har kendskab til patientvejlederfunktionen og klageadgang for patienterne. Vejleder patienter i klageadgang over sygehusvæsenet. Anvender eventuelle klager konstruktivt. Medvirker til refleksion og udvikling ud fra klagersager. Sociale kompetencer 6. Samarbejde og kommunikation Er imødekommende, åben og tillidsskabende. Har kendskab til anerkendende kommunikation samt andre kommunikationsformer Har forståelse for eget ansvar i forhold til et højt informationsniveau i afdelingen herunder anvendelse af Infonettet. Kan og vil indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer, internt og eksternt. Har forståelse og respekt for andres faglighed. Har forståelse for betydningen af at respektere kulturelle forskelligheder, både i forhold til patienter, kolleger og samarbejdspartnere. Kender til regler og aftaler omkring tolkebistand. Gør bevidst brug af kommunikationsformer. Holder sig ajour med afdelingens udvikling, opsøger relevant information i afdelingen og i huset herunder Infonettet. Bidrager til et godt tværfagligt samarbejde internt og eksternt. Udviser og fremmer respekt for andres faglighed. Medvirker til åbenhed og respekt for andres forskellighed. Anvender tolkebistand ud fra gældende regler og aftaler. Er foregangsmand for den anerkendende, ligeværdige, respektfulde og åbne dialog. Opsøge og formidler information generelt. Kan fungere som ressourceperson ift. Infonettet og deltager aktivt i udviklingen af denne. Kommer selvstændigt med forslag, der kan forberede/tydeliggøre kommunikationen i afdelingen såvel som på Sydvestjysk Sygehus. Kan på et højt fagligt niveau redegøre for faglige synspunkter og sikre et godt mono- og tværfagligt samarbejde internt og eksternt. Inddrager og anvender andres faglighed. Mestre konfliktløsning i forhold til f.eks. patienter og pårørende, kolleger, ledelse elever/studerende, forskellige kulturer. 16

19 Har viden om rollemodellers betydning. Har viden om og forståelse for kommunikationsteorier og deres betydning, og anvender dem bevidst med henblik på at fremme god kommunikation til. Er åben for supervision. Er bevidst om egen betydning som rollemodel. Bevidst om egne kommunikative kompetencer. Arbejder strategisk med at udvikle en effektiv og målrettet kommunikation. Kan varetage den svære samtale. Deltager aktivt i supervision. Agerer bevidst i sin adfærd som rollemodel både personligt og fagligt. Forholder sig kritisk og analyserende til sig selv som rollemodel. Mestrer en effektiv og målrettet kommunikation. Mestrer den svære samtale. Yder supervision og faglig vejledning til kolleger. 7. SVS organisation, mål og værdier Har kendskab til sundhedsvæsenets opbygning i Region Syddanmark. Har kendskab til den organisatoriske opbygning på SVS. Har kendskab til SVS og afdelingens mål, værdier, visioner, kontrakter og handleplaner. Har kendskab til SamBo. Kendskab til gældende aftaler på tværs af de medicinske og neurologiske afdelinger (fx visitationsretningslinjen) og Hospice Sydvestjylland. Tager i det daglige arbejde udgangspunkt i sygehusets og afdelingens værdier, visioner, mål, kontrakt, indsatsområder og handleplaner. Er medansvarlig for at opfylde sygehusets og afdelingens mål og værdier. Anvender SamBo. Reflekterer over og deltager i udviklingen af SVS og afdelingens værdier, visioner, mål, kontrakt, indsatsområder og handleplaner. Kan synliggøre og implementere disse. Reflekterer og kommer med konstruktive forslag og deltager aktivt i udvikling og justering af SamBo. 17

20 Har forståelse for egen betydning for afdelingen i forhold til organisationen. Fremmer afdelingens image og kan forholde sig konstruktiv kritisk i forhold til dette. Arbejder konstruktiv udviklende omkring afdelingens image. Lærings- og udviklingskompetencer 8. Læring, vidensdeling, vejledning og undervisning Har selvindsigt og er bevidst om egen kompetence. Kan evaluere sig selv, både på det personlige og det faglige område. Kan anvende selvevaluering og andres evalueringer konstruktivt. Har forståelse for betydningen af gensidig respekt og samarbejde. Tager ansvar for egen læring. Varetager introduktion af afdelingen til studerende samt nyt personale. Har viden om pædagogiske princippers betydning for: vejledning og formidling magt/tillid etik/moral kultur/normer værdier/livskvalitet og deres betydning for de menneskelige reaktioner. Fremmer en kultur, der er præget af gensidig respekt og samarbejde. Identificerer og tager ansvar for et positivt læringsmiljø i afdelingen. Medvirker til at nyt personale får den nødvendige vejledning til udførsel af kvalificeret opgaveløsning. Er ansvarlig for oplæring af nye sygeplejersker. Kan reflektere over sygeplejen i forhold til vejledning. Er bevidst om og kan tage udgangspunkt i mennesket som helhed, ved at tilpasse egen adfærd i forhold til patienten. Forholder sig kritisk til den eksisterende kultur, og kommer med konstruktive forslag til ændringer i afdelingen. Kan igangsætte en læreproces. Sikrer at såvel den nyansatte som den erfarne kollega får den nødvendige vejledning til udførsel af kvalificeret opgaveløsning. Er medansvarlig for udvikling af introduktions- og oplæringsprogrammer. Påtager sig selvstændigt udviklings- og uddannelsesopgaver i afdelingen. Forholder sig kritisk til andre personalers adfærd og bidrager konstruktivt til at øge forståelsen for betydningen af de pædagogiske principper. 18

21 Kan have elev eller studerende med i det daglige arbejde. Kan selvstændigt komme med sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende forslag og søger at integrere disse. Har kendskab til rehabiliterende, sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende sygepleje. Viden om betydning af sundhedsfremmende foranstaltninger som fx KRAM- faktorerne Patientforeninger Røde Kors tilbud Kommunens tilbud Rehabiliterinstilbud Tilbud om rygestop Tilbud om alkoholafvænning Har viden om, hvad der fremmer god kommunikation. Kan undervise og vejlede patienter, pårørende, elever, studerende og kolleger i grundlæggende sygepleje og basale specialfunktioner. Kan fungere som daglig vejleder på alle niveauer. Er aktiv inden for området og deltager i projekter, som bibringer ny viden til området. Kan selvstændigt identificere og vurdere patientens behov for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag under hensyntagen til den enkelte patient. Anvender og formidler viden om sundhedsfremmende foranstaltninger. Tager selvstændigt initiativ til sundhedsfremmende tiltag. Bruger viden om kommunikation til at fremme læringsmiljøet. Kan undervise og vejlede i speciale- specifikke funktioner. Udvikle og implementere nye tiltag i samarbejde med afdelingens vejledere. Deltager i sygeplejeforskning indenfor området og implementerer resultater. Er kritisk reflekterende over for den sygepleje, der ydes i afdelingen i forbindelse med rehabiliterende, sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag. Kommer med forslag til forbedringer i forbindelse med ovenstående. Kender, anvender og underviser eventuelt på patientskoler. Forholder sig fagligt kritisk til afdelingens brug af sundhedsfremmende foranstaltninger, i forhold til retningslinjer, instrukser og standarder og tager ansvar for udviklingen af disse. Analyserer, kritisk vurderer, mestrer og formidler forskellige kommunikationsformer i afdelingen. Er ressourceperson på et eller flere områder og kan undervise og formidle specialviden indenfor disse områder. Underviser og vejleder patienter og pårørende i komplekse problemstillinger. 19

22 9. Motivation og forandringsevne Forholder sig undrende til praksis og går i dialog derom. Anvender viden og erfaring til dialog om anvendt praksis. Deltager aktivt i iværksættelse af udviklingsprojekter i afdelingen. Iværksætter, gennemfører og evaluerer faglige eller pædagogiske udviklings eller forskningstiltag. 10. Kvalitetssikring og udvikling Kendskab til afdelingens politik omkring MUS/GRUS samtaler Har viden om Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV) Har viden om og forståelse for kvalitets- udvikling herunder: Forskning Litteratursøgning nye behandlingsformer akkreditering Har viden om afdelingens relevante NIP indikatorer. Har kendskab til og anvender akkreditering, DDKM samt referenceprogrammer og kliniske retningslinier. Har forståelse for at tilegne sig tilgængelig information og have et højt informationsniveau. Deltager aktivt i MUS/GRUS samtaler med en positiv indstilling. Arbejder bevidst kritisk ud fra MTV. Er bevidst om at arbejde kvalitetsudviklende og evidensbaseret. Søger evidens på sygeplejepraksis ved litteratursøgning og medvirker til udarbejdelse af instrukser og kliniske retningslinjer. Sikrer at database indikatorer opfyldes på afdelingens patienter (fx tidligere NIP indikatorer). Anvender og videreudvikler akkreditering, DDKM samt referenceprogrammer og kliniske retningslinjer. Opsøger relevant information på arbejdspladsen, og er opmærksom på forskellige kommunikationskanaler fx Infonettet. Er medansvarlig for at definere indsatsområder i afdelingen ud fra medarbejderudviklingssamtaler. Kritisk reflekterende i forbindelse med MTV. Medvirker ved udarbejdelse af MTV. Tager selvstændigt initiativ til kvalitetsudviklingsprojekter i afdelingen. Medvirker i forskningsprojekter, anvender forskningsresultater i praksis og forholder sig kritisk til forskningsresultater. Fungerer som ressourceperson, kvalitetsudvikler og sikrer nye tiltag for at opfylde indikatorerne. Forholder sig kritisk og sikrer at der sker en implementering mhp. at dokumentere og standardisere sygeplejen ift. DDKM. 20

23 Har kendskab til patientforløb og referenceprogrammer. Har kendskab til lokale og landsdækkende patient- tilfredshedsundersøgelser. Medvirker til at udarbejde patientforløbsbeskrivelser, kliniske retningslinjer og instrukser. Deltager aktivt i forbedring af lokale og landsdækkende patienttilfredshedsresultater. Forholder sig kritisk til eksisterende patientforløb, kliniske retningslinjer og instrukser. 11. Innovation/nyskabelse Forholder sig undrende til praksis og går i dialog herom. Er nytænkende i tilgangen til sygeplejen. Deltager aktivt i iværksættelse af udviklingsprojekter i afdelingen. Anvender nytænkning ift. patienters og pårørendes patientforløb og fysiske rammer. Iværksætter, gennemfører og evaluerer faglige eller pædagogiske udviklings- eller forskningstiltag. Indgår i udviklingsprojekter i afdelingen. 21

24 Udarbejdet med udgangspunkt i nedenstående litteratur: Strategisk kompetenceudviklingsprojekt Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for sygeplejersker i Medicinsk Område SVS revideret Bekendtgørelse om uddannelsen af professionsbachelor som sygeplejerske VIPS modellen 2003 (Ehnfors, Ehrenberg og Thorell-Ekstrand). Strategisk kompetenceudviklingsprojekt Sydvestjysk Sygehus Kompetenceudvikling og ny løn (Temanummer, nr. 3, Tæt på, Århus Amt, reference Steen Hildebrandt). Mål og værdier, Sydvestjysk Sygehus. Patientens møde med Sundhedsvæsenet - De Mellemmenneskelige relationer - anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LBK nr af 17/12/2008 med de ændringerder følger i 2010 og Model for kompetenceudvikling Dreyfuss & Dreyfuss. Sygeplejeetisk Råd 2004, De Sygeplejeetiske Retningslinier. Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LBK nr af 17/12/2008. Model for kompetenceudvikling Dreyfuss & Dreyfuss. Sygeplejeetisk Råd 2004, De Sygeplejeetiske Retningslinier. 22

25 Revideret maj 2011 af: Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Mette Grumsen, afdelingssygeplejerske Lizette Nikolajsen, konstitueret afdelingssygeplejerske Helle Staal, klinisk sygeplejespecialist Ena Jensen, klinisk vejleder og TR Gitte Riddersholm, sygeplejerske Dorte Folmer, ledende oversygeplejerske Revideret Juni 2014 af: Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Lizette Nikolajsen, afdelingssygeplejerske Helle Staal, specialeansvarlig sygeplejerske Ena Jensen, sygeplejerske, klinisk vejleder. Gitte Riddersholm, sygeplejerske, klinisk vejleder Dorte Folmer, ledende oversygeplejerske. Charlotte Pedersen, udviklingssygeplejerske. Anne-Mette Haugaard, udviklingssygeplejerske. Ingeborg Havskov Pedersen, udviklingssygeplejerske.. Revideres igen i juni

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker i Onkologisk Ambulatorium

Kompetenceprofil for sygeplejersker i Onkologisk Ambulatorium Kompetenceprofil for sygeplejersker i Onkologisk Ambulatorium 1) Indledning Sygehusvæsenet er i dag en verden i kontinuerlig forandring, og grænserne for, hvem der skal løse den enkelte behandlingsopgave

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker. Neurorehabiliteringen, Neurologisk Afdeling

Kompetenceprofil for sygeplejersker. Neurorehabiliteringen, Neurologisk Afdeling Kompetenceprofil for sygeplejersker Neurorehabiliteringen, Neurologisk Afdeling April 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sygeplejersken på basisniveau/niveau 1... 2 Den erfarne sygeplejerske/niveau

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau 1...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt - Palliative felt Definition: har været ansat i afdelingen i en periode og har opøvet større viden og sikkerhed i det palliative felt og tager et større medansvar for afdelingens sygeplejefaglige niveau

Læs mere

Kompetenceprofil. Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Kompetenceprofil. Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Kompetenceprofil Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Jeg er i stand til at udføre de opgaver, som er blevet mig tildelt, og jeg løser opgaverne i loyalitet overfor de udstukne rammer.

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for funktionsledere De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus september 2013 KOMPETENCEPROFIL FOR FUNKTIONSLEDERE - Ledende klinisk diætist, ledende lægesekretærer, afdelingssygeplejersker

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Basal oplæring Sygeplejerske Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Din oplæring Du er færdig med introduktionen, og nu begynder den basale oplæring, som skal sikre, at du er i stand til selvstændigt

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6 Intensiv Terapiafsnit 4131 Klinisk kompetenceudvikling for sygeplejersker på ITA 4131 7. Udgave, 1. oplag, april 2012 Indholdsfortegnelse Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131.... 3 Den kompetente

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM

Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM Nedenfor kan du se hvorledes vi tænker læringsudbytterne opnået og hvilke ressourcer,

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 1 Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 1 Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 1 Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Den kyndige sygeplejerske - Palliative felt

Den kyndige sygeplejerske - Palliative felt - Palliative felt Definition: har været ansat i det palliative felt i så lang en periode, at sygeplejersken har opnået kompetencer til at være rollemodel for god praksis i det palliative felt. Sygeplejersken

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang

Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang 1 Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource på Kærvang. Det er afgørende at have

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Kompetence- og kvalifikationsmodel - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modellens opbygning 4

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Social og sundhedshjælper Social og Sundhedsassistent Sygeplejerske 1 Kompetenceudvikling for Sygeplejersker ansat i Center for Sundhed og omsorg, Slagelse Kommune

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune

Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune Ly n g by-ta a r bæ k Ko m m u n e Forord Dette er en pixiudgave af Lyngby-Taarbæk Kommunes Sygeplejeskeprofil Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere