Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit."

Transkript

1 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut (IA) Mødet er åbnet. Punkterne 63 og 47 nåede ikke at blive behandlet på mødet den 6. november Punkterne behandles som de første punkter efter afstemningspunkterne på dagens møde. Dernæst behandles punkterne 9, 30 og behandlingen af punkt 126, Forslag til Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, bliver nu den 13. november. Familieudvalget har anmodet om at punkterne 42, Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland, punkt 62, Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at styrke tilsynet med de forhold, børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet, lever under samt punkt 91, Forslag til Inatsisartutlov om ophævelse af Landstingsforordning om tilskud til elever der er optaget i folkeskolens ældste klasser udsættes til FM Formandskabet foreslår følgende ændring i dagsorden for mødet den 13. november: Redegørelserne 128 og 127 samt forespørgselsdebatterne 109 og 107 behandles den dag. Formandskabet foreslår endvidere at spørgsmålene med punkterne 68, 78, 20 og 112 behandles tirsdag den 17. november. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Nu kommer vi til punkt 115, og det er:

2 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 Dagsordens punkt 115. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx måned 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. (tredjebehandling) Mødeleder: Justus Hansen, fjerde næstformand, Demokraterne. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Forslaget blev ikke under andenbehandling henvist til udvalgsbehandling og der er således ikke til tredjebehandling ikke afgivet betænkning om forslaget. Er der nogen der ønsker ordet? Det er der ikke. Og vi skal derfor afslutte tredjebehandlingen af forslaget. Der er ikke til tredjebehandlingen fremsat ændringsforslag, vi gå nu derfor over til endelig afstemning om lovforslaget i den ved tredjebehandlingen forelæggene form. Jeg skal bede medlemmerne af Inatsisartut om af afgive deres stemme. Der er 27 til stede, men der er kun afstemt 26, vi mangler en. Der er antal 26 har stemt for forslaget. Og der er 0 imod og der er 0 der afstår. Forslaget er hermed vedtaget. Så går vi over til næste punkt 116.

3 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 Dagsordens punkt 116. Forslag til inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. (tredjebehandling) Mødeleder: Justus Hansen, fjerde næstformand, Demokraterne. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Forslaget blev ikke under andenbehandlingen henvist til udvalgsbehandling og der er således ikke til tredjebehandlingen afgivet betænkning om forslaget. Er der nogen der ønsker ordet? Der er ingen der har bedt om ordet. Vi skal derfor til at afslutte tredjebehandlingen af forslaget. Der er ikke til tredjebehandlingen fremsat ændringsforslag, vi går nu derfor til endelig afstemning om forslaget i den ved tredjebehandlingen forelæggene form. Jeg skal bede medlemmerne i Inatsisartut om at stemme. Afstemningen er nu slut, der er 28 der har stemt for forslaget. Der er ingen der har stemt imod forslaget, og der er ingen der hverken stemt imod forslaget. Forslaget er dermed vedtaget. Og vi går nu over til punkt 63.

4 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 Dagsordens punkt 63. Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for etableringen af et råd for socialt udsatte i Grønland. (Atassuts medlemmer af Inatsisartut) Mødeleder: Justus Hansen, trejde næstformand, Demokraterne. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Jeg vil bede medlem af Atassut Siverth K. Heilmann at fremsætte forslaget. Vær så god. Siverth K. Heilmann (A) Under Inatsisartuts efterårssamling 2005, fremkom vi fra ATASSUT, med forslag til Inatsisartuts beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for etablering af et råd for socialt udsatte i Grønland, men der var ikke tilslutning til vores forslag, da det daværende Naalakkersuisut bebudede, at der allerede var igangsat arbejde, der kunne opfylde vores intentioner med forslaget. Selvom vi fra ATASSUT finder det betryggende og tilfredsstillende, at der i dag er stor fokus og indsats for at børn og unge skal have bedre vilkår, er det af overordentlig vigtig betydning for os, at alle borgere, der er socialt udsatte, er sikret offentlig service af højeste kvalitet. Vi er i ATASSUT nået frem til den konklusion, at der til stadighed er stort behov for en samlet og forbedret indsats for alle borgere, der er socialt udsatte, og at der derfor er behov for sådan et rådgivende organ, derfor nærværende forslag. Det er en kendsgerning, at der i dagens Grønland er en stor gruppe borgere, der af forskellige årsager er socialt udsatte. Det er ligeledes en kendsgerning, at der fra det offentliges side er manglende overblik over de socialt udsatte borgeres situationer. For at det grønlandske samfund kan have et effektivt socialt sikkerhedsnet, der på bedste vis kan sikre samtlige borgeres ret til at kunne leve i trygge rammer, er der behov for intensiv overvågning over samfundets indsats for at minimere mængden af de socialt udsatte borgere. Som konsekvens af det manglende overblik og dermed manglende indsats er der alt for mange

5 forældre, der har opgivet eller er på vej til at opgive opbygning af familiens eksistensgrundlag. Alt for mange familier er ødelagt af håbløsheden og alt for mange familier har mistet troen på en lys fremtid. Det har medført, at alt for mange børn er fjernet fra hjemmet eller er på vej til at blive fjernet. Det sociale sikkerhedsnet bør og skal være så godt, at befolkningen i tryghed kan regne med at der er hjælp at hente, uanset hvilken social situation man står i. Dette alene kan have afgørende betydning for, at de socialt udsatte borgere kan få kræfter til at se meningen med familielivet og tilværelsen i det hele taget. Det er enhver borgers rettighed at samfundets sociale netværk omkring de enkelte borgere og familierne er altomfattende. Vi mener i ATASSUT, at en af de afgørende veje, for at der kan være optimal social sikkerhed og stabilitet, er at der bliver oprettet en instans, der kan være talerør for de svageste, og dermed socialt udsatte grupper i samfundet. Derfor foreslår vi, at der bliver dannet et råd for socialt udsatte i Grønland. Vi forestiller os at rådet primært skal følge den sociale indsats overfor de svageste grupper, at rådet skal stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste, at rådet skal stille forslag om, hvordan samfundets borgere generelt kan inddrages stærkere i det sociale arbejde, samt at rådet skal udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper. Udgifter der er forbundet med etablering og drift af sådan et råd, mener vi fra ATASSUT kan dækkes ved omrokering af de bevilgede midler. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Tak til medlem af Inatsisartut Atassut Siverth K. Heilmann og så er det medlem af Naalakkersuisut for sociale anliggender, vær så god. Malina Abelsen, medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender (IA) Naalakkersuisut er enig i, at gruppen af udsatte borgere i dag er alt for stor, og at vi mangler et samlet overblik over denne gruppe. Derfor er Naalakkersuisut i lighed med ATASSUT meget optaget af, hvordan vi forbedrer vilkårene for socialt udsatte borgere. Det samlede Naalakkersuisut har derfor sympati for ATASSUT s forslag, men har valgt at prioritere, at der oprettes et organ eller råd på børneområdet for bl.a. at bryde den sociale arv. Hensigten er, at organet skal varetage børns forhold og tale deres sag, indsamle viden, rådgive Naalakkersuisut og sætte fokus på de vilkår, vores børn lever under. Et sådant organ vil

6 automatisk også berøre forhold i familier. Nogle af disse opgaver varetager MIPI allerede. Det er derfor vigtigt, at MIPI tænkes ind i en konstruktion, således at Landskassens midler anvendes optimalt. Endelig skal det overvejes, hvorvidt en klage- og kontrolinstans skal indgå i dette organ. For at afklare disse spørgsmål vil jeg igangsætte udarbejdelsen af en redegørelse, som skal danne udgangspunkt for konkrete forslag. Denne redegørelse vil ligge klar i Hensigten er at lade dette arbejde indgå i den samlede strategi, Naalakkersuisut er ved at udforme inden for børne- og ungeområdet. Når Naalakkersuisut mener, det er nødvendigt med et organ, der udelukkende beskæftiger sig med børns vilkår, skyldes det, at Naalakkersuisut finder, at der oparbejdes en specialviden på børneområdet. En kompetence, der er afgørende, hvis et sådant organ reelt skal kunne gøre en forskel og i sidste ende vil mindske gruppen af socialt udsatte. Siumut har fremsat et forslag om etableringen af et børne- og familieråd, mens Demokraterne har udtrykt ønske om at oprette en børneombudsmandsinstitution. Der er således stor politisk opbakning til et organ inden for børneområdet. Og selvom ATASSUT ønsker at oprette et råd for socialt udsatte generelt, håber jeg, at ATASSUT også kan støtte oprettelsen af et organ inden for børne- og ungeområdet. I forslag til Finanslov for 2010 er afsat 25 mio. kr. til en særlig indsats på børneområdet. En del af disse midler vil blive anvendt på tiltag, der omfatter ressourcesvage familier og dermed også medvirke til at forbedre de socialt udsattes vilkår. Hvad angår en generel forbedring af socialt udsattes vilkår på sigt, skal den kommende skatteog velfærdskommissionen analysere skatteområdet samt de boligmæssige ydelser. Analyserne skal munde ud i anbefalinger/forslag om ændringer og omlægninger med henblik på at skabe bedre velfærd og økonomiske forhold, særligt for de økonomisk dårligst stillede. Derudover er Departementet for Sociale Anliggender i færd med at udarbejde en undersøgelse af fattigdomsbegrebet i en grønlandsk kontekst. Udgangspunktet for dette projekt er et bredt fattigdomsbegreb, der ikke kun handler om økonomisk fattigdom, men også om borgernes adgang til sundhedsydelser, uddannelse, sårbarhed i forhold til økonomiske kriser, social udstødelse etc. Skatte-og velfærdskommissionen og fattigdomsprojektet vil således bidrage til at skabe det overblik, som ATASSUT efterspørger. På baggrund af overstående anbefaler Naalakkersuisut derfor, at forslaget ikke imødekommes.

7 Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Vi siger tak til medlem af Naalakkersuisut for sociale anliggender. Og nu går vi over til partiernes ordførere. Først Inuit Ataqatigiit Debora Kleist, vær så god. Debora Kleist (IA) Der er ingen tvivl om, at vi - alle partierne her i salen - arbejder med det mål at forbedre de sociale forhold og livsvilkår her i Grønland. Et af de væsentligste politiske mål for Inuit Ataqatigiit i et samfund som vores er at skabe mulighederne for den størst mulige grad af selvforsørgelse for familierne. Til dette mål hører ubetinget de initiativer, vi skal tage med henblik på at forbedre forholdene på børne- og ungeområdet. Derfor skal vi i vores omsorg for samfundets svageste og i vore bestræbelser på at mindske deres forskelligartede problemer ikke alene finde løsninger fra sag til sag. Det er for os af stor vigtighed og afgørende, at vi gennem en helhedsvurdering, planlægning og anvendelse af vores viden finder frem til de rette svar. På grundlag heraf har man nu påbegyndt arbejdet i det samlede Naalakkersuisut, ligesom det er hensigten at etablere et organ eller råd på børneog unge området. Vi vil benytte lejligheden til at udtrykke vores tilfredshed med og vores støtte til disse initiativer, på samme måde som vi tidligere har givet udtryk for i forbindelse med forslagene fra Siumut og Demokraterne om etablering af et børne- og familieråd og børneombudsmand. Naalakkersuisut agter at fremsætte en redegørelse under den kommende forårssamling, og vi ser således med glæde frem til en yderligere debat om disse spørgsmål til den tid. Med disse bemærkninger skal vi meddele, at vi ikke kan støtte det foreliggende forslag. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Vi siger tak til ordføreren Debora Kleist fra Inuit Ataqatigiit. Er der spørgsmål fra salen? Det er der ikke. Tak.

8 Og den næste ordfører er fra Siumut Ruth Heilmann. Ruth Heilmann (S) Vi fra Siumut forstår udmærket Atassut s medlemmers forslag. For et af forlagene fra Siumut til Inatsisartuts behandling har til hensigt at etablere et råd for børn og familier. Vi ved alle sammen, at børn og deres forældre er ubrydelig samhørende, for et barn er familiens midtpunkt og regnens med i familiens værdigrundlag. Vi skal derfor takke for, at der i vort land findes masser af velfungerende familier, som passer godt på deres børn. I blandt os findes der desværre familier, der på grund af forskellige forhold har problemer. Dette er nogle gange svært at undgå, og er værst, når et barn fjernes fra dets forældre. Derved opstår der et sår, der desværre ofte er svær at hele. Derfor burde vi blive bedre og hurtigere til at henvende os efter hjælp, når der opstår problemer inden for familien. Grundene til problemers opståen for familier kan være mangeartede, for eksempel kan det skyldes, at man kommer på afveje med hensyn til planer og visioner. Det kan være ægteskabelige problemer, man kan have blevet for afhængig af alkohol og hash, der kan fremkomme problemer med hensyn til familiens daglige forsyning, der kan fremkomme erhvervsmæssige problemer, man kan blive ramt af arbejdsløshed, man kan blive syg fysisk eller psykisk, eller man kan måske ikke komme videre i sit liv efter dødsfald i familien ja, man kan blive ved med nævne forskellige årsager. Det kan blive nødvendigt at henvende til det sociale myndigheder efter hjælp, på grund af de førnævnte årsager, men vi er mange, som værger os ved at henvende os efter hjælp, uanset om det er vores rettighed at gøre. Det er derfor vigtigt at live oplyst, hvornår vi kan henvende os, og vi skal blive dygtigere til hurtigere at henvende os til vore medmennesker uden at betragte det som en tabu, at vi har problemer. Det er en vigtig del af barndommens lærdomme og som vi skal trænes op i. Som sagt er det vigtigt, at vi henvender os hurtigt efter hjælp, når der opstår problemer i familien, og det er vigtigt, at problemet ikke prøves løst ved kun at hjælpe et barn, men at hele familien tages med i rådgivningen. Vi ved jo, at man kommer over problemerne i familien, hvis man får rådgivning under hele processen. Derfor mener vi i Siumut, at familierådgivningen er noget, der skal blive i vort samfund. I de sidste år finder flere og flere

9 kommuner det vigtigt at ansætte familierådgivere. Det er vi glade for i Siumut, for vi har virkelig brug for disse. Det er også derfor, vi for alvor skal oplære familierådgivere og socialarbejdere. Hvis vi kommer tilbage til Atassutmedlemmernes forslag vedrørende etablering af råd for socialt udsatte, finder Siumut det spændende, lige som vi selv har et forlag vedrørende børne- og familieråd, og Demokraterne har et forslag vedrørende børneombudsmand. Naalakkersuisut har i deres svarnotat medtaget at der er planer om at starte børne- og ungdomscenter. Derfor mener Siumut, at man ikke kan komme uden om at sende alle disse gode intentioner videre til familieudvalget, så der kan komme en nærgående vurdering af disse udmærkede intentioner. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Tak til Siumuts Ruth Heilmann, er der nogen spørgsmål fra salen, det er der ikke. Tak. Og den næste ordfører det er fra Demokraterne medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex. Jeg vil lige beklage at der er lidt tekniske problemer, men det skulle være klar nu. Næste ordfører det er medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex fra Demokraterne. Astrid Fleischer Rex (D) Socialt udsatte er et tilbagevendende emne i politik og det er både godt og skidt. Det er skidt fordi der fortsat er og vil være socialt udsatte, men det er godt fordi at vi dermed at få sat fokus på problemet og få gjort noget for at få det mindsket. Uanset samfundets anstrengelser vil der reelt set nok alt være socialt udsatte. Vores opgave som politikere er, at få skabt rammerne for, at antallet af socialt udsatte kan mindskes og at de tilbageværende socialt udsatte kan få den mest hensigtsmæssige hjælp. Hvordan skal disse rammer så opstilles og hvordan skal vi kunne måle effekten af dem? Det er altid svært at svare præcist på, men fra Demokraterne side nærer vi store forventninger til de tiltag som pt. er i gang. Her kan nævnes Fattigdomsprojektet, Skatte- og Velfærdskommissionen og Det Økonomiske Råd, som alle vil være vigtige i kampen for et forbedret offentligt system.

10 Demokraterne vil først og fremmest pointere, at vi er enige med Naalakkersuisut i, at børnene skal prioriteres først i det store sociale arbejde, som vi har foran os. Når det er sagt, så er vi enige med ATASSUT i, at der er et behov for at erkende, at vi har massive sociale problemer i vort land, og at vi alle skal arbejde for at finde på løsninger på disse problemer. På den baggrund er Demokraterne glade for, at Medlemmet af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender er så opmærksom på problemerne, som tilfældet er. Vi bakker 100 procent op om de udmeldinger, tanker og idéer, som Medlemmet af Naalakkersuisut fremkommer med i sit svarnotat. Især er vi tilfredse med, at Medlemmet af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender fastslår, at den kommende skatte- og velfærdskommission blandt andet får til opgave at analysere sig frem til, hvordan der kan skabes ændringer og omlægninger med henblik på at skabe bedre velfærd og økonomiske forhold, særligt for de økonomisk dårligst stillede. En ting er hvad det offentlige kan gøre, men det er også vigtigt at sætte fokus på hvad man selv kan gøre, for at undgå at ende som socialt udsat. Demokraterne håber derfor, at medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, vil inddrage det personlige ansvar som hver enkelt individ har, i kampen for at få reduceret antallet af socialt udsatte, både her og nu, men især også i fremtiden. Intentionen bag forslaget, en art kontrolfunktion og talerør for de socialt udsatte, kan Demokraterne langt hen ad vejen godt have stor forståelse for. Demokraterne er dog af den opfattelse, at denne opgave rettelig bør lige direkte i Selvstyret og under ansvar af medlemmet af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender. Når alt dette er sagt, så er der dog en enkelt meget væsentlig ting, som springer Demokraterne i øjnene. ATASSUT skriver, at de har stillet et lignende forslag i efteråret 2005, hvor det blev nedstemt, og nu stiller partiet så forslaget igen her i efteråret Det der undrer Demokraterne er, at i den mellemliggende periode har ATASSUT siddet på magtens tinder og har haft alle muligheder for at få gennemført sit forslag om et råd for socialt udsatte. Hvorfor i alverden har ATASSUT dog ikke fået gennemført sit forslag i sine år som koalitionspartner med Siumut, når det nu er så vigtigt, at man er nødt til at stille det samme forslag med fire års mellemrum? Det må ATASSUT sådan set gerne svare på.

11 Derudover skriver ATASSUT, at udgifterne til forslaget kan dækkes ved omrokering af de bevilgede midler. Demokraterne vil meget gerne vide om ATASSUT har en idé om, hvad de samlede udgifter til forslaget er og dernæst vil vi gerne vide, hvilke bevilgede midler som ATASSUT forestiller sig skal omrokeres? Med disse ord vil Demokraterne gerne rose Medlemmet af Naalakkersuisut for sit fremadrettede og idérige svarnotat, som vi betragter som særdeles opløftende for det sociale område. Nærværende forslag fra ATASSUT indstilles til forkastelse. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Vi siger tak til Astrid Fleischer Rex fra Demokraterne, jeg vil spørger om der er nogen spørgsmål fra salen? Første spørger, det er Siverth K. Heilmann fra Atassut. Vær så god. Siverth K. Heilmann (A) Tak formand. Det er til Demokraternes ordfører med hensyn til det de spurgte, om hvorfor mens vi at koalitionspartnere med Siumut når vi havde magten, hvorfor vi ikke havde fået det realiseret. Jeg kan besvare spørgsmålet sådan. Selvfølgelig værdsætter vi at man på det sociale område at i forbindelse med problemerne i vores forslag og udformningen og dengang da vi var med i koalitionen og mens vi havde magten, at man lavede en undersøgelse af disse. Og disse er meget vigtigt at blive behandlet meget grundigt. Og vi havde også regnet med at de forskellige berørte direktorater har lavet sådanne undersøgelse. Og derfor i tiden fra 2005 til 2009 der har vi ellers regnet med at de berørte direktorater til vores forslag vil kunne komme med en endelig besvarelse. Det kan være eller mest hensigtsmæssigt at få det besvaret det ovenfra. Men jeg finder det ærgerligt at dette forslag som jeg finder jeg meget vigtig, at I ikke sender den til udvalg. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Er der nogen bemærkninger? Vær så god. Astrid Fleischer Rex (D) Ja det er mit spørgsmål til Atassut og tak til besvarelsen fra Siverth K. Heilmann.

12 Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Da der ikke er flere spørgere fra salen, så vil jeg sige tak til medlem af Inatsisartut Demokraterne. Undskyld, der er et spørgsmål. Jeg vil bede spørgerne om at markere lidt hurtigere. Og den første spørger, det er Ruth Heilmann fra Siumut. Vær så god. Ruth Heilmann (S) Jeg finder det ærgerligt at Atassuts ordfører Siverth K. Heilmann og dit spørgsmål til Demokraterne om at sende ønsket sagen til udvalgsbehandling, at den ikke blev besvaret fra Demokraternes ordfører. Fordi vi mener også fra Siumut, at alle disse ting vi behandler er meget vigtige, at de samlet kan blive behandlet i udvalg. Og her i selvfølgelig samarbejde med Naalakkersuisut for sociale anliggender fordi vi også kan gå videre med sagerne. Og her i vores ordførerindlæg, så sagde man at man skal sætte børn i fokus, og i vores udmelding, så er det børn og unge og familier der gives en rådgivning til og det har vi udtalt os om. Og vi mener også at børn og unge ikke kan adskilles rent socialtmæssigt og det må man arbejde sammen om, og hvad mener I om det? Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Ordfører. Ruth Heilmann (S) Ja først da vi sagde her, så er fuldt ud vidende om at det er når det er hele familien der er problemer, så er det fuldstændig enig med dig, så er det denne familie der på en eller anden må der må støttes. Og derfor at vi ikke sendte punktet videre til udvalgsbehandling og min redegørelse ligger i, og det jeg skrevet flere gange, at det er så skatte og velfærdsrådet der skal behandle den efter når de har lavet en sådan undersøgelse. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Næste spørger, det er Naja Petersen, Atassut. Naja Petersen (A) Ja tak. Til Demokraternes ordfører Astrid Fleischer Rex, det er måske især en præcisering. Fordi i jeres fremlæggelse og som Siverth K. Heilmann ellers fik besvaret lige før, så mener

13 jeg, at jeg har behov for at komme med en tilføjelse. Og det vil jeg også gøre. Som du skrev, det vil jeg lige citere hvorfor i alverden har Demokraterne (?? Atassut??)dog ikke fået gennemført sit forslag i sine år som koalitionspartner med Siumut, når det er så vigtigt at stille de samme forslag. Om hvorfor man ikke har gjort noget og spørgsmålet, der skal jeg lige gøre opmærksom på at i jeres fremlæggelse og det er til Naalakkersuisoq for sociale anliggender og kommende initiativer og det har vi så henvist. Og det sådanne sager som vi allerede har igangsat dengang vi var med i koalitionen. Og nu bliver de fremlagt færdiggjort. Og det har I også sagt tak for i forgårs, og sagde at heldigvis så har men ikke smidt sager og fundet dem værdifulde og ladet dem gå videre. Det er også på baggrund deraf at dengang Atassut var med i koalitionspartner, at den har igangsat disse sager. Tak. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Ordføreren. Astrid Fleischer Rex (D) Naja Petersen, tak for at du fik uddybet en af dine spørgsmål til Atassut, men du har ikke fået besvaret den, fordi jeg har skrevet at udgifterne til forslaget kan blive betalt ved omrokering af allerede bevilgede midler. Der spurgte jeg om hvad for nogen bevilgede midler I gerne ville omrokere? Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Ruth Heilmann, Siumut. Vær så god. Ruth Heilmann (S) Ja tak. Som bekendt dengang da Demokraterne var i opposition, så har de opfordret til Naalakkersuisut at alt skal behandles meget hurtigt og derfor bliver medlemmet for Naalakkersuisut rost at forinden hun har fremsat nogen opgaver, men det er så nogen opgaver som de ellers skulle behandle, den bliver sendt til skatte-, og velfærdskommissionen. Jeg kan ikke få placeret den ros, der vil jeg gerne spørge, om vi skal vente til 2012 til at gøre noget, eller I har sagt, I plejer at sige, at vi må og skal gøre noget til i morgen med hensyn til disse børn. Man bør gøre noget her og nu, og nu har man ligesom blevet tilfreds med om hvornår det bliver fremsat.

14 Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Ordføreren. Astrid Fleischer Rex (D) Ja tak Ruth Heilmann til det spørgsmål og tak for det. At den ros. Det er for hendes fremadrettede initiativ, det er vi fuldstændig enige fra Demokraterne, derfor roste vi Naalakkersuisoq eller medlem af Naalakkersuisut. Om vi skal vente til 2012 den kan du spørge til Naalakkersuisoq og ikke til mig, om vi er blevet tilfredse med det, det er vi overhovedet ikke tilfredse med det. Vi er stadigvæk med, vi følger med og derfor er vi også vidende om at Naalakkersuisuts initiativer og målsætninger. Et af hendes målsætninger er, at man på børne-, og familier og hele samfundet om man skal fokusere på hvilket liv vi lever, og hvordan vi kan få det forbedret. Vi mener at det meget udmærket og godt initiativ. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann (S) Dette at vi først til 2012 når den velfærdskommission som nu er blevet oprettet som ikke engang er gået i gang med sit arbejde. Og derfor om I kan vente til 2012 og på den anden side lidt mærkeligt, og at medlemmerne i udvalg, at de også burde være mere arbejdet, ja I er ikke gået ind for, det finder jeg lidt underligt. Og derfor hvis den går videre til udvalgsbehandling, at vi derigennem også kan følge med i sagen, det finder vi som meget vigtigt, at vi også tager imod opgaverne og er medansvarlige. Om man vil bane vej for det, at man kan afgøre også sådan noget. Derfor med hensyn til vort forslag og at den sendes til udvalg, derfor mener jeg, at man ellers ikke kan modsætte sig det. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Ordføreren. Astrid Fleischer Rex (D) Fra Demokraterne har vi ikke sendt den til udvalg og det må også andre partier også respektere. Udvalget kan og hvis de vil stille så og så mange spørgsmål til medlemmet af

15 Naalakkersuisoq. Vi kan godt følge ved at spørge hende eller indkalde hende til samråd og have en dialog med medlemmet af Naalakkersuisut. Og vores Naalakkersuisoq er så opmærksom på det, så er jeg overbevidst om at hun vil lade os følge med i sagen. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Så er det medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann (S) Ja udvalget ønsker at være opmærksom eller overvågen, det mener jeg ellers ikke kan sidestilles. Derfor hvis den bliver behandlet i udvalget, så kan vi også indkalde medlemmerne af Naalakkersuisut til samråd og dermed vil der ske en meget stor åbning som ellers kunne overgives til udvalg, den er imod og det finder jeg underligt fordi I gav afslag på det. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Nogen bemærkninger. Astrid Fleischer Rex (D) Da det blot er en fortsættelse af din tidligere bemærkninger, det må du selv have ansvaret for. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Tak til ordføreren fra Demokraterne Astrid Fleischer Rex. Da der ikke er flere spørgsmål. Så vil jeg bede den næste ordfører fra Atassut, det er Naja Petersen, vær så god. Naja Petersen (A) Fra ATASSUT takker vi Naalakkersuisoq for sociale anliggender for den meget grundige redegørelse om indsatsområdet for børn og unge, og vi er helt på linje med Naalakkersuisut at der til stadighed er behov for konkrete handlinger på børne- og ungeområdet, men vi mener fortsat i ATASSUT at der er behov for etablering af et råd for socialt udsatte i Grønland. Når vi taler om socialt udsatte i Grønland, er det ikke bare et spørgsmål om folk kan få dagligdagen til at hænge sammen rent økonomisk eller om der er misbrugsproblemer involveret, det er ligeså meget at få sat fokus på hvad der er årsag til problemerne, således man kan sikre den rette indsats.

16 Det er vores vurdering, at der er alt for meget brandslukningsarbejde på det sociale område, dette er ifølge vores mening i høj grad med til at der til stadighed er for mange socialt udsatte i vort land. Mange mennesker kan være socialt udsatte, fordi de gennem deres liv har haft en del traumer der ikke er taget hånd om og derfor kan have svært ved at komme på rette spor, og vi er ikke i tvivl om at der er adskillige familier i vort land der er bebyrdet med negativ social arv. Vi er meget få mennesker i vort kæmpestore land, vi har brug for enhver individ for at udvikle vort land. For at så mange som muligt kan have vilje og styrke til at deltage aktivt i samfundets udvikling, er det en forudsætning at der er et solidt socialt netværk. Vi i ATASSUT er stolte over at vi, på trods af vores korte historie som selvbestemmende og nu selvstyrende land, har formået at skabe så gode rammer som muligt for befolkningen. Men at det ikke er nok, bliver dokumenteret i de tilgængelige statistiske oplysninger om uddannelsesgrad, indkomstfordeling, andel i arbejdsmarkedet m.m., derfor er det et faktum at vi nødt til at gøre det endnu bedre. Vi må prioritere arbejdet for til stadighed at sikre et solidt og stabilt socialt netværk, forudsætningen er at gå i dybden med de udsattes grundlæggende problemer, dertil mener vi at et råd for socialt udsatte vil være det rette instans. Eksempelvis kunne sådan et råd undersøge og derefter fremkomme med forslag og debatoplæg til hvordan vi i vort land bedst kan supplere hinanden i arbejdet for at så mange som muligt kan komme ud af deres situation som socialt udsatte. Konkret kunne sådan et råd fokusere på tilstrækkeligheden af det offentliges service for socialt udsatte individer, par uden børn, socialt udsatte familier, voldsofre m.m. i vort land. Vi i ATASSUT tror på, at sådan en konstant opmærksomhed i sig selv vil have en meget stor

17 forebyggende effekt, og dette ud over at Inatsisartut og Naalakkersuisut samt Kommunerne får adgang til kompetent og professionel rådgivning på området. Det grønlandske samfunds anseelse måles i høj grad ud fra hvordan de svage i samfundet bliver behandlet. Derfor kan vi ikke være bekendt og ikke at få klarhed om hvad der er årsagerne for problemerne i samfundet og specielt blandt de socialt udsatte for hvordan i alverden kan vi så få sikret en målrettet indsats hvis ikke vi har den rette viden og kendskab om årsagerne på plads. Vi kan ikke fortsætte med symptombehandling! Vi takker Naalakkersuisut for at tilkendegive sympati for vores forslag, men vil fortsat opfordre Inatsisartut til at bane vej for etablering af socialt udsatte i Grønland Vi vil helt konkret anbefale at midlerne kan findes via Paarisa som i dag bl.a. varetager sekretariatsfunktionen for f.eks. Alkohol og Narkotikarådet, som er et område som vi i dag har stor viden omkring og har en del publikationer for, men kendskabet til vore egne socialt udsatte ligger fortsat uklar. I forbindelse med tilblivelsesplanerne skal vi fra ATASSUT anbefale at man i forbindelse med arbejdet indhenter inspiration fra hvordan de nordiske lande og øvrige lande vi gerne sammenligner os med, hertil skal vi benytte lejligheden til at tilkendegive at det er prisværdigt at forskellige kommuner i samarbejde med forskellige institutioner og enkelte personer i Danmark har igangsat særlig indsats for socialt udsatte grønlændere. Med disse bemærkninger skal vi fra ATASSUT indstille forslaget til velvillig behandling og endvidere indstille forslaget behandlet i Inatsisartuts Socialudvalg hvor muligheden for at finde de nødvendige midler også bør drøftes. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Vi siger tak til medlem af Inatsisartut fra Atassut Naja Petersen. Jeg vil spørge i salen om der er nogen spørgsmål, det er der ikke. Jeg vil bede den næste ordfører fra Kattusseqatigiit Partiiat Jakob Skade komme herop, vær så god. Jakob Skade (KP)

18 Vi vil fra Kattusseqatigiit Partiiat kommentere Atassut s medlemmer af Inatsisartut s forslag således: Kattusseqatigiit Partiiat støtter Naalakkersuisuts besvarelse, trods fuld forståelse for forslagsstillernes budskab om de eksisterende sociale problemer, idet Naalakkersuisut allerede har opstartet tiltag vedrørende disse. Ikke mindst fordi Naalakkersuisut vil prioritere samt bringe socialarv til livs. Kattusseqatigiit Partiiat vil opfordre til, at vi alle, snarligt, deltager for at rette op på socialt udsattes forhold ved hjælp af eksisterende tiltag, såsom MIPI s og mange andres tiltag vedrørende børn og unge, for derved at opnå snarlig færdigbehandling af igangsatte tiltag. Med disse korte bemærkninger godtager jeg samt tager Naalakkersuisuts besvarelse til efterretning, og ser frem til Naalakkersuisuts redegørelse i Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Vi siger tak til medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat. Jeg vil spørge om der er spørgsmål fra salen? Det er der ikke. Så er det afsluttende bemærkning fra medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut. Vær så god. Siverth K. Heilmann (A) Tak formand. For det første til partiernes ordførere og Naalakkersuisuts besvarelse, tak for alle jeres bevarelser, men det ærgre mig selvfølgelig at vi ikke nåede det vi gerne ville nå. Ikke engang det mindste, det mindste altså udvalgsbehandlingen, idet formålet og de problematik vi har påpeget og som Atassuts ordfører har været inde på i forbindelse med løsningen af de meget svære problemer, så havde det ellers været meget nødvendigt for Atassut at alle disse problemer tages op i et socialt arbejde. Men jeg kan konstatere at samtlige partier ligesom ikke går ind for det, og går ind for Naalakkersuisuts afslag forslaget. Og jeg regner også ikke med at vi ligesom skal have et ord her i salen vedrørende vores forslag. Men alligevel Siumuts henvisning til udvalgsbehandling, det er vi meget taknemmelige over.

19 Og Atassuts ordføres meget klare politiske budskaber som eget meget bedre, de kan ikke være mere klare, altså alle disse intentioner om undersøgelser og så det man ligesom sætter en stor gryde alle de ting sammen, så må vi vente på den store gryde koger over. Men dengang vi var i koalitionen og ligesom Demokraterne også har efterlyst og som Naja Petersen også har været inde på fra Atassut, disse bemærkninger vil jeg blot henvise til og hvor med hensyn til realiseringen af vores forslag, så har vi sagt meget klart i vores sidste bemærkninger, at altså finansieringen kan ske igennem en mindre rokering i de allerede eksistende bevillinger og har også fundet det vigtigt, hvor vi har meget gode erfaringer med hensyn til de forskellige forslag uanset om de kommer fra Demokraterne, Atassut og Siumut at de så bliver taget op til behandling i det relevante udvalg, således at vi kan komme frem til kompromis. Det er havde vi ellers regnet med fra Atassuts side. Men det er alligevel godt nok, vil vil ligesom der allerede bliver sagt, også fordi vi allerede har været med til at nedsætte eller oprettet en sådant arbejde, og således at vores forslagsindhold også bliver løst, og det har vi alle sammen til hensigt. Men det er bare lidt ærgerligt at vi ikke bare kan tage den lille skridt fordi flertallet ikke går ind for det. Med disse korte bemærkninger til partiernes ordfører og til Naalakkersuisut siger jeg tak til jer allesammen. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Tak til forslagsstilleren fra Atassut Siverth K. Heilmann og den første spørger, det er Ruth Heilmann, Siumut, vær så god. Ruth Heilmann (S) Tak. Jeg vil gerne lige spørge Atassuts ordfører, jeres indlæg og fra Naja Petersen blev der sagt, at de nuværende medlem Naalakkersuisoq for sociale anliggender, at I ser frem til det igangsatte initiativer, på hvilke områder regner I med det vil få gode resultater efter jeres egen mening? Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Forslagsstilleren. Siverth K. Heilmann (A) Her i Grønland med hensyn til de udsatte, det er altså forslaget eller overskriften i forslaget,

20 altså et råd for socialt udsatte i Grønland, ligesom der også er andre fremsatte forslag fra Siumut med nogen andre overskrifter. Og så regnede jeg ellers med at vi kan komme til et kompromis, og da Atassut var i koalitionen ligesom der blev fremlagt af Naja Petersen, at det igangsatte initiativer skal kunne nyvurderes sammen med alle de andre partier, det er så vores budskab at vi kan opnå resultater derigennem. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Så er det medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann (S) Forslaget tilgår ikke udvalgsarbejdet for der er ikke kompromisforslag. Hvordan kan medlem af Naalakkersuisut for sociale anliggender ligesom prøve på at komme til kompromis, hvad er jeres forventninger med hensyn til hende? Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Forslagsstiller. Siverth K. Heilmann (A) Jeg har ikke mere en forventning fordi flertallet ikke ønsker udvalgsbehandle og så direkte afslår vort forslag. Men vi må ligesom se frem til at vores forslag senere hen, når den har været undersøgt, at når den er blevet undersøgt i kommissionen, når man prøver på at putte den i den store gryde der tilgår velfærdskommissionen, således at arbejdet ikke bliver for langvarigt, således at de forskellige forslag kan samles og vi kan komme til kompromis, også fordi der er meget lang tid. Siden 2005 revurderinger, undersøgelser i forskellige forhenværende direktorater. Ligesom jeg også har sagt fra min sideplads og de forskellige forhenværende direktorater har fået til opgave at lave disse undersøgelser, således også vi havde forventet at vi tager et skridt i forbindelse med vores forslag, men det skete ikke og det er ærgerligt. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Så er det Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat. Jakob Skade (KP) Tak.

21 Atassuts fremlæggelse, det der er vigtigt i denne sammenhæng, det tog vi også med i vores fremlæggelse med hensyn til det her forslag fra 2005 her i landstingssalen, muligvis. Det er så det 25 millioner kroners forslag fra Naalakkersuisut vi støtter. Ja der er så en bevilling på 25 millioner kroner forbundet med dette forslag. Hvilken forskel er der med hensyn til, kan I bare ikke være taknemmelige fordi der allerede er fremsat, eller hvad er jeres intentioner? Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Forslagsstiller. Siverth K. Heilmann (A) Ja der er allerede faldet bemærkninger herom hr. Jakob Skade fra Kattusseqatigiit Partiiat. Her indledte jeg i mit indlæg i forbindelse med Atassuts forslag at Inatsisartut i 2005 så er det Atassut der fremsatte et forslag, ikke landsstyret, at der skal etableres et råd hvor socialt udsatte i Grønland. Allerede dengang fik vores forslag et afslag fordi Naalakkersuisut har allerede intention om at nedsætte et sådant et råd. Det er så begyndelsen af vores forslag. De 25 millioner kroner du nævnte, jeg har slet ikke noget imod disse penge, hvis det vedrører initiativer for børn og unge, fordi vi alle sammen skal have interesse for at arbejde for de unge og for børnene. Der skal jo til stadighed foregå prioritering. Essensen i vores forslag det er, at det forslag ellers skulle vurderes nærmere i udvalget, men det er ingen der ingen interesse fra fra koalitionens side. Sådan er forholdene, så må vi være afventende som jeg allerede har sagt. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Jeg vil gerne påpege at selvom den ikke henvist til udvalg har udvalget pligt til at følge arbejdet men udvalgshenvisning betyder heller at et udvalgs indstilles til vedtagelse. Næste spørger, det er Finn Karlsen, Atassut. Finn Karlsen (A) Jeg har ikke et spørgsmål, jeg har uddybende bemærkninger blot. Med hensyn til de 25 millioner kroner der kom frem i forbindelse med finanslovsforslag og det så også bliver samlet godt i en stor gryde. Men nu har man fundet frem til fordelingen med de forskellige konti.

22 Men med hensyn til den nuværende sag, så bliver den puttet i den store gryde, ja så vil man jo længere hvornår sagen kan afsluttes og kan realiseres. Altså disse 25 millioner kroner, det er en fordel at de bliver fordelt med adresser på. Men det der bliver sagt her fra salen og at det ikke rigtig har nogen sammenhæng i forhold til det der bliver sagt. Det bliver bare puttet i den store gryde, men det er blevet fordelt. Men med hensyn til skatte og velfærdskommissionens arbejde, der er efterhånden så mange forbundet med denne kommissionen, så bliver det bare et nummer at arbejde og udføre denne kommission og man skal være påpasselig med det. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Forslagsstiller. Siverth K. Heilmann (A) Ja Finn Karlsens uddybende bemærkning tak for det. Jeg skal endnu engang blot endnu en tak til Naalakkersuisut og partiernes ordfører og vi ser frem til at Naalakkersuisoq hvilke udmeldinger Naalakkersuisoq har med hensyn til partiernes ordfører. Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Jeg vil sige tak til medlem af Inatsisartut forslagsstiller Siverth K. Heilmann fra Atassut. Og jeg vil lige påpege det på skærmen står at det er anden og tredjebehandling, dette er ikke rigtigt, det er en førstebehandling. Og så er det afsluttende bemærkning fra medlem af Naalakkersuisut for sociale anliggender. Vær så god. Malina Abelsen, medlem af Naalakkersuisut for Sociale anliggender (IA) Tak. Og tak for alle jeres kommentarer og den gode debat. Og tak til den store støtte fra ikke mindst fra Demokraterne og Inuit Ataqatigiit men også fra Atassut og med troen på at der kommer noget. Ligesom jeg har skrevet i ordførerindlægget så er vi meget enige om, at der er et behov for at sætte ekstra fokus på socialt udsatte. Men det Naalakkersuisut har valgt det er, at i første omgang at fokusere på børne-, og ungeområdet som også har familier. For at bryde med den arv, så der bliver færre sociale udsatte. Fordi at vi tror på, at det er vigtigt at starte, hvis vi skal komme denne her ofte negative sociale arv til bunds at starter i familierne hos børnene, så det er et forsøg på at imødekomme at der bliver sociale udsatte.

23 Så selv om vi ikke decideret støtter at oprette et råd for socialt udsatte, så er det i høj grad det der er fokuset ved at have en børn-, og ungeindsats og den indsats vil også komme ind på nogen af de ting, som for eksempel Siumut nævner omkring misbrug, kriser i familien, sygdom og dødsfald. For det skal ikke kun, men det er nemlig rigtigt som der også bliver sagt at man skal ikke løse problemerne ved at kigge på barnet isoleret, man skal kigge på barnet i familien og støtte op om familien. Så det er i høj grad 2 ting der hænger sammen. Og så er det også vigtigt, at man får oplyst i forhold til det Siumut skriver, vigtigheden af at man oplyser hvilke muligheder for at opnå hjælp, så dem der har brug for hjælp ved hvornår de kan række hånden ud og få hjælp. Og som jeg også har nævnt, så er vi også enige med Siumut om at man skal kigge på selve familierne og de netværker der er rundt om barnet og det er også derfor at på børne og ungeområdet ser vi nogen af de 25 millioner også gå til familiecentre, centre som ikke kun har børn i fokus, men også familier, fordi er jo i familier. Der er jo givet afslag både på familier og børnerådet og det her forslag fra Naalakkersuisuts side og så er det jo med den begrundelse, at vi ønsker at komme tilbage med en redegørelse i Demokraterne nævner noget meget interessant og det er de individuelle ansvar. For det bære vi alle sammen og det tror jeg vi skal huske rigtig meget på, at vi bære alle sammen det individuelle ansvar. Og jeg ved at der senere er en forespørgselsdebat fra Demokraterne som sætter særlig fokus på negative social arv, hvordan man bryder med negativ social arv og jeg håber, at vi alle sammen kan være med til at diskutere der, hvilket ansvar har vi som det enkelte individ i at løfte det sociale område. Hvad ansvar har vi som familie, som forældre på det sociale område. Og jeg er meget enige med alle dem også med Atassut, som siger at brandslukningsarbejde må stoppe og det er Naalakkersuisut helt enige i og det er det, der er intentionen med at gå skridt dybere på børne-, og ungeområdet og undersøge som siger, hvorfor drikke Jeppe, komme bag om problemet og finde ud af, ikke bare at sige for eksempel et eksempel, ikke bare komme nu skal en person på alkoholafvænning, men finde ud af hvorfor drikker personen, altså komme bag om det. Og det er der meget af vi har behov for på det sociale område. Så hvordan vi bryder med de her cirkler. Når denne her forespørgselsdebat kommer fra Demokraterne, så håber jeg at vi alle sammen alle partierne vil komme og lægge hovedet i blød og komme med nogen gode ideer, fordi vi har brug for alle input i den udfordring vi står over for. Siumut spørger nogen gange i spørgsmål om der skal ventes til 2012 med at gøre noget, og

24 det er jeg fuldstændig uenig. Jeg mener ikke at man skal vente og Naalakkersuisut mener ikke, at vi skal vente til Jeg tror godt at man kan sige at der sker rigtig rigtig meget på børne-, og ungeområdet for øjeblikket. På mindre end ½ år er der fremkommet nogen rigtig gode rekommandationer, vi har speedet op på den proces så at de allerede ligger her nu, og kan indarbejdes fra finansloven Og det er derfor Naalakkersuisut har afsat de 25 millioner. Så jeg tror godt, at jeg tør stå og være lidt stolt at sige, det har ikke gået hurtigere. Skatte og velfærdskommissionens arbejde, der er rigtig meget der er puttet over i den gryde. Der er rigtigt nok. Og jeg synes også at det er rigtig godt at arbejdet snart kommer i gang, for gryden den skal ikke have mere i sig. Men når det så er sagt, så vil jeg også sige at jeg synes egentlig ikke, at det er særlig lang tid at vente på noget der er så vigtigt et stykke arbejde. Skatte og velfærdskommissionen mener at kunne komme med allerede de første anbefalinger i slutningen af næste år de fuldstændige anbefalinger i starten af Det synes jeg faktisk er rigtig rigtig hurtigt specielt når Atassut siger at det er i 2005 fremlagde der her spørgsmål og der så ikke rigtig er sket noget siden. Så synes jeg at man må sige et år til halvanden på at løfte en så stor opgave er faktisk ikke særlig lang tid. Så måske vi også skal have tålmodighed til at tro på at vi gør arbejdet ordentlig og helt ned i bunden for at bryde med det her. Og derfor til sidst vil jeg sige, at jeg synes egentlig at der bliver gjort meget for at kigge på den her social udsatte gruppe og det er bestemt ikke noget der venter, det er allerede i gang og som der står i forelæggelsesnotatet, så er der for eksempel også igennem fattigdomsprojektet. Fattigdomsprojektet som i høj grad også har med social udsatte at gøre. For man er jo også socialt udsat, hvis man for eksempel har meget sygdom eller man har ringe uddannelse og ringe muligheder for at få uddannelse og det er det fattigdomsprojektet går ind og kigger på. Og også på børne-, og ungeområdet, på børne-, og ungeindsatsen på for eksempel det man blev enige om herinde, at alle partier er enige om, at der kræves et behandlingstilbud for dem der har været udsat for seksuelt misbrug og der må man jo sige, at det skal ikke vente til De tanker er allerede gået i gang, så jeg synes at der er nogen ting vi stadigvæk kan blive enige om, som også har med socialt udsatte at gøre. Og jeg synes Demokraterne nævner også noget andet, og det er at der vil nok altid være socialt udsatte, det er der i alle samfund, men derfor så er det stadigvæk vigtigt, at vi finder ud af hvordan mindsker vi at der i hvert fald bliver færre socialt udsatte og dem der så er socialt udsatte kan få den hjælp som vi ønsker at give i et velfærdssamfund. Jeg tror faktisk det var det. Tak.

25 Justus Hansen, fjerde næstformand (D) Så er der spørgsmål til Naalakkersuisut for sociale anliggender. Og den første spørger er Ruth Heilmann, Siumut, vær så god. Ruth Heilmann (S) Ja tak og tak til besvarelsen fra medlem af Naalakkersuisut for sociale anliggender og jeg vil gerne have forstå at Siumut også vil være med til at kunne løse og være med i samarbejdet med hensyn til de sociale problemer og det vil jeg lige klart fremfører. Fordi her blev det sagt, at det er kun de nævnte partier der støtter. Men med hensyn til Demokraternes forslag, det er ikke det man behandler men det er Atassuts forslag som vi har behandler. Og jeg mener at vi skal værdsætte når vi kommentere og det er det der er behov for. Og medlem af Naalakkersuisut for sociale anliggender også en besvarelse, så er jeg også meget glad for, at Siumuts med hensyn til at man ikke splitter familierne og kommer med en rådgivning til dem samlet og dem tog hun vel imod og jeg håber så på at man i det videre arbejde vil kunne fremkomme med resultater med det formål. Og nu i kommunerne, det er dem, der har de største kendskab til det sociale arbejde, også med hensyn til handikappede og ansvarende eller ansvaret, nu har man til hensigt, at de skal overdrages til kommunerne. Og jeg vil udmelde at sociale sager som kommunerne har de størst mulig viden om at de også med hensyn og styrke og i forbindelse med arbejdet, at de også får noget for det departementerne og man gør noget med dem. Og på sigt at de store kommuner, at de laver noget mere på det sociale område der. Hvad mener du om det, det er på område jeg gerne ville spørge. Justus Hansen, n fjerde æstformand (D) Naalakkersuisoq for sociale anliggender. Malina Abelsen, medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender (IA) Ja jeg mener faktisk at samarbejdet omkring det sociale område kan styrkes med kommunerne, så enkelt kan det siges. Jeg synes at meget tyder på at det kan blive meget meget stærkere og allerede nu er vi jo godt i gang med gode arbejdsgruppe for eksempel udlægning af handikapområdet, som kræver rigtig mange tanker om hvordan skal det fungere i storkommunerne, fordi at det er jo både for kommunernes og selvstyrets intentioner at det her bliver gjort på den bedst mulige måde. Men der er ikke nogen tvivl om, at samarbejdet

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit 20. mødedag, onsdag den 11. november 2009, kl. 10:00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Mødet er åbnet. I den første

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 75 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 5. maj 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Inatsisartuts

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 10. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til, at folkeskolens uvmaterialers

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Fremsat af Naalakkersuisoq for Sundhed) Afgivet

Læs mere

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af:

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kirken Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 21. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forlag til Inatsisartutbeslutning OlU at Naalald{ersuisut bemyndiges at implementere fiskeindustritakster for levering af og vand for landbaserede

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere

Det er vedtaget. Hermed er 1. dagsorden færdigbehandlet, og vi skal prøve at nå 11 dagsordenspunkter. Først pkt. 87.

Det er vedtaget. Hermed er 1. dagsorden færdigbehandlet, og vi skal prøve at nå 11 dagsordenspunkter. Først pkt. 87. 14. mødedag, torsdag 22. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Josef Tuusi Motzfeldt, Formand for

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan udjævne leveomkostningerne mellem større og mindre beboede steder samt i forhold til yderdistriksområderne, eksempelvis

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 69 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 27. april 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning fra Inatsisartuts

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN s Handicapkonvention, pålægges

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Den sociale indsats er afgørende i det videre arbejde Den sociale indsats i Grønland bygger på 2 grundlæggende indsatser: En social indsats, der sikrer rimelige grundvilkår

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 4. mødedag, torsdag 15. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartut Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Velkommen

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/36 og FM 2015/37 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/36 og FM 2015/37 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut, senest i forbindelse med FM 2016, pålægges at fastsætte en fattigdomsgrænse. (Fremsat

Læs mere