Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 187 Folketinget Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld for så vidt angår nye grunde, ændringer af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold m.v.) 1 I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009, som ændret ved 17 i lov nr. 529 af 26. maj 2010, lov nr. 705 af 25. juni 2010, lov nr af 22. december 2010 og lov nr af 28. december 2011, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 4, affattes således:»stk. 4. For nye grunde som nævnt i stk. 2, grunde som nævnt i stk. 2, hvor der er sket ændring af ejendommens areal, anvendelse, planforhold og ejerlejligheder, hvor der er sket ændringer i fordelingstallet, og hvor told- og skatteforvaltningen har foretaget en ansættelse efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18, anvendes denne ansættelse efter reduktion for fritagelser for grundskyld som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Hvor fradrag for forbedringer bortfalder, anvendes grundværdien uden det tidligere fradrag for forbedringer som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Fradrag for forbedringer, som er givet med virkning for det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi eller før, fratrækkes i ansættelsen efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18, ved beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Ved beregningen fremskrives ansættelsen for det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi til skatteårets niveau, med reguleringsprocenten for de mellemliggende år, jf. stk. 3.«2. 31 affattes således:» 31. For krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på 1, stk. 4, i den hidtil gældende lov eller på 1, stk. 6, indtræder forældelse uanset 3, stk. 1, i lov om forældelse af fordringer tidligst den 1. januar 2014.«2 Loven træder i kraft den 1. januar For grunde, hvor told- og skatteforvaltningen før lovens ikrafttræden har foretaget en ansættelse efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18, foretages en beregning af det afgiftspligtige grundlag efter 1, stk. 2, nr. 2, i lov om kommunal ejendomsskat, efter lovens 1, nr. 1, til brug for grundskatteloftsberegningen fra og med Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr BX000073

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund og formål 3. Gældende ret 4. Lovforslagets indhold 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 6. Administrative konsekvenser for det offentlige 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 9. Administrative konsekvenser for borgerne 10. Miljømæssige konsekvenser 11. Forholdet til EU-retten 12. Hørte myndigheder og organisationer 13. Sammenfattende skema 1. Indledning Det foreslås med nærværende lovforslag at ændre beregningsmodellen for grundskyld på nye ejendomme, grunde hvor ejendommens areal, anvendelse eller planforhold mv. er ændret og hvor en ejerlejligheds fordelingstal er ændret samtidig med, at der er lavet en ny vurdering efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller Lovforslagets baggrund og formål Med virkning fra 2003 blev der indført et loft over stigningen i den afgiftspligtige grundværdi for de enkelte grundejeres påligning af grundskyld det såkaldte grundskatteloft - som supplement til den daværende regerings skattestop. Ordningen blev indført med det formål at begrænse den årlige stigning i den kommunale ejendomsskat ved at indføre et loft over, hvor meget den enkelte grundejers grundskyld ved uændret grundskyldpromille kan stige i det enkelte år. Grundskatteloftet indebærer, at den aktuelle grundværdi efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld hvert år skal sammenlignes med sidste års afgiftspligtige grundværdi tillagt en reguleringsprocent (den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag plus 3 pct. - dog max. 7 pct.). Den laveste af de to værdier bliver skatteårets afgiftspligtige grundværdi, som lægges til grund ved beregningen af grundskylden. Hvis den aktuelle grundværdi - efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld - således er højere end det foregående skatteårs afgiftspligtige grundværdi tillagt reguleringsprocenten, beregnes grundskylden på baggrund af sidstnævnte værdi. Er den aktuelle grundværdi - efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld - derimod lavere end det foregående skatteårs afgiftspligtige grundværdi tillagt reguleringsprocenten, beregnes grundskylden på baggrund af den førstnævnte værdi. Det seneste år, hvor den afgiftspligtige grundværdi er lig med den aktuelle grundværdi efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, betegnes basisåret i relation til beregning af grundskatteloftet. Selv om der således er lagt begrænsninger på, hvor meget ejendomsskatten kan stige fra år til år, indgår det samtidigt som et hovedprincip, at ændringer i grundens areal, anvendelse, planforhold eller ejerlejlighedsfordelingstal fuldt ud skal slå igennem i den grundskyld, der skal betales. Loftet begrænser derfor ikke skatten af stigninger i grundværdien, der skyldes sådanne ændringer på grunden. Bestemmelserne om grundskattelofter blev revideret ved lov nr af 22. december 2010, der trådte i kraft den 1. januar Ændringen vedrørte beregningen af grundskatteloftet. Efter lovændringen er det i henhold til 1, stk. 5, alene ved bortfald af fradrag for forbedringer, at der skal ske en omberegning af skatteloftet, jf. ejendomsskattelovens 1, stk. 2, nr. 2, dvs. det skatteloft, der beregnes på grundlag af sidste års anvendte afgiftspligtige grundværdi. Med ændringen blev kommunernes praksis siden 2005 vedrørende beregning af skatteloftet ved ændringer i fradrag for forbedringer lovfæstet. Den tidligere affattelse af 1, stk. 5, i ejendomsskatteloven indebar, at ved meddelelse af nye fradrag for forbedringer eller ændringer af eksisterende fradrag for forbedringer skulle skatteloftet også omberegnes, således at nye eller ændrede fradrag skulle fratrækkes basisårets grundværdi. Omberegningsmetoden medførte, at grundskatteloftet blev lavere, end formålet med at skabe et korrekt sammenligningsgrundlag med årets aktuelle vurdering tilsiger. Vurderingen var derfor, at loven reelt indeholdt et skattehul. Forud for lov nr af 22. december 2010 havde kommunerne haft en ulovhjemlet praksis. Denne praksis var indført, da der i 2005 blev lavet nogle systemmæssige ændringer i det it-system, der beregner ejendomsskatterne for kommunerne. Systemet beregnede efter denne ændring ejen-

3 3 domsskatten efter samme principper, som blev vedtaget med lov nr af 22. december I foråret 2011 blev der foretaget en juridisk vurdering i forhold 1, stk. 4, der mundede ud i, at der ved omberegning af grundskatteloftet i de af bestemmelsen omfattede situationer, hvor omberegning sker på baggrund af en ansættelse efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18, skal ske fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser. Konklusionen var således, at der ikke var behov for en lovændring svarende til den tidligere gennemførte ændring af 1, stk. 5. Der blev i vurderingen lagt vægt på, at der i sager omfattet af 1, stk. 4, sker en ny vurderingsansættelse af grunden efter de skete ændringer i basisårets niveau. Som opfølgning på den juridiske vurdering var der imidlertid behov for at foretage ændringer i det it-system, der beregner den kommunale ejendomsskat, idet systemet ikke foretog en korrekt omberegning i overensstemmelse med 1, stk. 4 s ordlyd. It-systemet beregnede således skatten i disse sager efter samme praksis, der nu er lovfæstet ved ændringen af 1, stk. 5. Systemet blev derfor ændret med virkning for beregningen af ejendomsskatten for 2012, og tilbagebetalingerne til borgerne for den for meget erlagte grundskyld er igangsat. En række kommuner har imidlertid gjort opmærksom på, at det ved beregningen af ejendomsskatten for 2012 har vist sig, at henved ejendomme ikke skal betale ejendomsskat. På den baggrund er der gennemført undersøgelser af it-systemet og en fornyet juridisk vurdering af 1, stk. 4. Det er i den forbindelse blevet klarlagt, at it-systemet beregner ejendomsskatten i overensstemmelse med lovens ordlyd. Den gældende affattelse af 1, stk. 4, indebærer imidlertid, at i de situationer, der er omfattet af bestemmelsen, skal skatteloftet omberegnes og eventuelle fradrag for forbedringer opgjort i det aktuelle års prisniveau føres tilbage og fratrækkes den af told- og skatteforvaltningen ansatte grundværdi i basisåret, som er opgjort i basisårets prisniveau. Det betyder, at der i den ansatte grundværdi i basisåret fratrækkes et fradrag, som er opgjort i et senere års højere prisniveau. Det er således den samlede vurdering, at lovens nuværende udformning af 1, stk. 4, indebærer, at der ved nye grunde, ændringer af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold eller ændringer i ejerlejlighedens fordelingstal skal anvendes en omberegningsmetode, som medfører, at grundskatteloftet bliver lavere, end formålet med at skabe et korrekt sammenligningsgrundlag med årets aktuelle vurdering berettiger til. I visse situationer kan den beregnede afgiftspligtige grundværdi således endog falde til et niveau under den såkaldte råjordsværdi, som er grundens værdi uden grundforbedringer. Lovforslaget tager på den baggrund sigte på fremadrettet at indføre nye regler for fastsættelsen af grundskatteloftet i de tilfælde, hvor der opstår nye grunde, sker ændringer i areal, anvendelse, planforhold eller fordelingstal, således at der bliver foretaget en tilsigtet isolering af de stigninger, som alene skyldes ændringer i niveauet for grundvurderinger. 3. Gældende ret Der skal efter ejendomsskattelovens 1, stk. 1, betales grundskyld af de i kommunen beliggende faste ejendomme, for hvilke der i medfør af vurderingsloven er foretaget en ansættelse af grundværdien. Grundskatteloftet, der er nærmere reguleret i 1, stk. 2-6, indebærer, at den aktuelle grundværdi efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld hvert år skal sammenlignes med sidste års afgiftspligtige grundværdi tillagt en reguleringsprocent (den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag plus 3 pct. - dog max. 7 pct.). Den laveste af de to værdier bliver skatteårets afgiftspligtige grundværdi, som lægges til grund ved beregningen af grundskylden. Hvis den aktuelle grundværdi - efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld - således er højere end det foregående skatteårs afgiftspligtige grundværdi tillagt reguleringsprocenten, beregnes grundskylden på baggrund af sidstnævnte værdi. Er den aktuelle grundværdi - efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld derimod lavere end det foregående skatteårs afgiftspligtige grundværdi tillagt reguleringsprocenten, beregnes grundskylden på baggrund af den førstnævnte værdi. Og denne værdi danner herefter grundlag for beregningen af næste års loft efter stk. 2, nr. 2. Det seneste år, hvor den afgiftspligtige grundværdi er lig med den aktuelle grundværdi efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, betegnes basisåret i relation til beregning af grundskatteloftet. I de tilfælde, hvor der er opstået en ny ejendom, eller hvor der er sket ændring af en bestående ejendoms areal, anvendelse eller planforhold mv., eller hvor en ejerlejligheds fordelingstal er ændret, og hvor vurderingsmyndighederne på den baggrund har foretaget en ansættelse efter bestemmelserne i vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18, anvendes denne ansættelse i basisåret efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag, jf. ejendomsskattelovens 1, stk. 2, nr. 2. Beregningen sker således på grundlag af denne ansættelse af grundværdien i basisåret efter ændringen fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, som opgøres i aktuelt år. Herefter opreguleres grundværdien til det aktuelle skatteår med reguleringsprocenten for de mellemliggende år og udgør herefter loftet for grundskyld i dette år. Den afgiftspligtige grundværdi for det år, hvor grundens størrelse, anvendelse eller planforhold ændres, er herefter den laveste af enten den aktuelle grundværdi efter ændringen eller den opregulerede grundværdi. Told- og skatteforvaltningen skal i medfør af vurderingslovens 33, stk. 2, foretage de fordelinger af grundværdi, ejendomsværdi og grundforbedringsfradrag, som er nødvendige for gennemførelsen af bestemmelserne i bl.a. den kommunale ejendomsskattelov. Denne bestemmelse er helt generelt formuleret og udgør således også hjemmel til at fore-

4 4 tage de fordelinger, som gennemførelse af dette lovforslag måtte nødvendiggøre. 4. Lovforslagets indhold Med lovforslaget foreslås det fremadrettet at indføre nye regler for beregning af grundskatteloftet i de tilfælde, hvor der opstår nye grunde, sker ændringer i areal, anvendelse, planforhold eller en ejerlejligheds fordelingstal. Forslaget indebærer, at der fortsat skal beregnes et skatteloft i forhold til nye grunde og grunde, hvor der er sket ændringer af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold og hvor en ejerlejligheds fordelingstal er ændret. Det foreslås imidlertid, at skatteloftet efter ejendomsskattelovens 1, stk. 2. nr. 2, fremadrettet beregnes ved, at den ansættelse af grundværdien i basisåret, som vurderingsmyndigheden foretager efter bestemmelserne i vurderingslovens 33, stk. 16, 17 og 18, opreguleres til aktuelt år med reguleringsprocenten, jf. ejendomsskattelovens 1, stk. 3. Forslaget indebærer således, at der ikke længere føres fradrag fra aktuelt år og opgjort i det aktuelle års prisniveau tilbage med henblik på at fradraget fratrækkes i den ansatte grundværdi i et basisår, som kan ligge helt tilbage i 2001 og opgjort i basisårets prisniveau. Med den foreslåede bestemmelse sikres det, at der beregnes en loftsværdi, hvor den eventuelle værdiforøgelse, som ændringer omfattet af vurderingslovens 33, stk. 16, 17 og 18, måtte medføre, er indregnet. Fradrag for forbedringer, som er givet med virkning for basisåret eller før, fratrækkes i ansættelsen efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18, ved beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Der sikres herved en ligestilling i forhold til andre grunde, hvor fradrag fra før basisåret også indgår i beregningen af det afgiftspligtige grundlag i det oprindelige basisår. Nye eller ændrede fradrag med virkning for skatteåret efter basisåret vil få indvirkning på skatten i fald den afgiftspligtige grundværdi i skatteåret bliver den værdi, der beregnes efter 1, stk. 2, nr. 1. Dette svarer til, hvad der i dag er gældende efter lovens 1, stk. 5. Det samme gælder fradrag, som er givet ved ansættelsen efter 33, stk. 16, 17 og 18. Ved fradrag for forbedringer, der bortfalder, anvendes grundværdien uden dette fradrag i beregningen af loftsværdien. For så vidt, der eksisterer fritagelser ved ansættelsen efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 og 18, eller der måtte ske ændringer i fritagelser skal disse fortsat svarende til gældende lov fratrækkes i basisåret. Der foreslås samtidigt en overgangsløsning for alle hidtidige stk. 4-sager siden bestemmelsens indførelse med lov nr af 17. december 2002, som betyder, at der laves en omberegning af grundskatteloftet efter den nye beregningsmetode, således at grundskatteloftet for disse ejendomme fremadrettet er beregnet på samme måde, som det vil ske i kommende sager, hvor der foretages en ansættelse efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18. Grundejere, der senest i skatteåret 2011 har været omfattet af den gældende 1, stk. 4, vil sammenlignet med 2011 alt andet lige ikke opleve en ændring i loftsværdien i 2013 ud over opreguleringen med reguleringsprocenten til Det skyldes, at den foreslåede ændring af 1, stk. 4 svarer til den kommunale praksis, der blev indført i I sammenligning med 2012 kan grundejere omfattet af 1, stk. 4, opleve en stigning i skatten som følge af de meget lave skattelofter, som den korrekte beregning efter den gældende bestemmelse kan medføre, og som er anvendt ved beregningen af skatten i Den lave skat i 2012 skyldes således, at den nuværende 1, stk. 4, har en uhensigtsmæssig udformning, som indebærer, at grundskatteloftet bliver sat lavere end tilsigtet ved indførelsen af stigningsbegrænsningen, og endog har ført til, at der slet ikke opkræves grundskyld af hen ved ejendomme. Sammenholdt med den eksisterende lov indebærer den foreslåede løsning afskaffelse af den fradragsret, der var forudsat i den nuværende bestemmelse i 1, stk. 4. Løsningen indebærer således en skærpelse af skatten i forhold til den nuværende bestemmelse, idet forbedringer af grunden, som medfører en højere vurderingsansættelse i basisåret nu ikke længere vil få fratrukket noget fradrag, som knytter sig til forbedringen. Løsningen vil imidlertid alt andet lige betyde en videreførelse af den beskatning kommunerne i praksis har foretaget til og med Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget indebærer i forhold til den gældende 1, stk. 4, et højere provenu for kommunerne. Sammenlignet med den faktiske opkrævning af ejendomsskatter, vil kommunerne således få et højere provenu sammenlignet med 2012, hvor skatten er opkrævet i overensstemmelse med den gældende bestemmelse. Men sammenlignet med tidligere år vil der ikke være umiddelbare provenumæssige konsekvenser i forhold til den faktisk opkrævede ejendomsskat, idet forslaget grundlæggende går ud på at lovfæste den praksis, som var gældende i kommunerne til og med Forslagets økonomiske konsekvenser for kommunerne skal forhandles med KL. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har begrænsede administrative konsekvenser. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget medfører ikke økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for erhvervslivet.

5 5 9. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for borgerne. 10. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget medfører ikke miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten Lovforslaget har ikke EU-retlige aspekter. Lovforslaget har været sendt i høring hos Advokatrådet, Danmarks Arbejdsgiverforening, Boligselskabernes Landsorganisation, Dansk Erhverv, Dansk Told og Skatteforbund, Danske Advokater, Den Danske Dommerforening, DI, FOA, FSR, KL, Landsorganisationen i Danmark, Landsskatteretten, Ledernes Hovedorganisation, Lejernes Landsorganisation, Danske Regioner, Skatterevisorforeningen, Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening, Skatteborgerforeningen og Parcelhusejernes Landsforening. 12. Hørte myndigheder og organisationer 13. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Positive konsekvenser/ mindre udgifter Lovforslaget giver kommunerne et højere provenu sammenlignet med 2012, men svarer til det faktisk opkrævede provenu frem til og med Negative konsekvenser/ merudgifter Administrative konsekvenser for det offentlige Begrænsede administrative konsekvenser Begrænsede administrative konsekvenser for det offentlige. for det offentlige. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Ændringen af stk. 4 indebærer, at nye grunde som nævnt i stk. 2 og grunde som nævnt i stk. 2, hvor der er sket ændring af ejendommens areal, anvendelse, planforhold eller en ejerlejligheds fordelingstal, og hvor told- og skatteforvaltningen har foretaget en ansættelse efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18, anvendes denne ansættelse efter reduktion af fritagelser som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Hvor fradrag for forbedringer bortfalder, anvendes grundværdien uden det tidligere fradrag for forbedringer som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Fradrag for forbedringer, som er givet med virkning for basisåret eller før, fratrækkes i ansættelsen efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18, ved beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Nye eller ændrede fradrag med virkning for skatteår efter basisåret vil få indvirkning på skatten i fald den afgiftspligtige grundværdi i skatteåret bliver den værdi, der beregnes efter 1, stk. 2, nr. 1. Dette svarer til, hvad der i dag er gældende efter lovens 1, stk. 5. Det samme gælder fradrag, som er givet ved ansættelsen efter 33, stk. 16, 17 og 18. Ved fradrag for forbedringer, der bortfalder, anvendes grundværdien uden dette fradrag i beregningen af loftsværdien. Ved beregningen fremskrives ansættelsen for det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion af fritagelser, jf. stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi til skatteårets niveau, med reguleringsprocenten for de mellemliggende år, jf. stk. 3. Bestemmelsen kan belyses med følgende eksempel: Der tages udgangspunkt i en grund, der er blevet byggemodnet. Grundværdien i det aktuelle år vurderes til 2 mio. kr., og der gives et fradrag for forbedringer på 0,5 mio. kr. told- og skatteforvaltningen foretager en ansættelse af, hvad grundværdien i basisåret typisk ville have været i bygge-

6 6 modnet stand, jf. vurderingslovens 33, stk. 16, 17 og 18. Hvis grunden vurderes til at have været 1 mio. kr. værd i basisåret, opreguleres denne værdi med reguleringsprocenten for de mellemliggende år til det aktuelle år. Denne værdi sammenlignes så i det aktuelle år med beregningen efter 1, stk. 2 nr. 1, som i eksemplet vil være 2 mio. kr. minus fradraget på 0,5 mio. kr. dvs. 1,5 mio. kr. Den laveste af de to værdier bliver årets afgiftspligtige grundværdi. Hvis ovenstående eksempel benyttes til at belyse den nuværende ordlyd betyder det, at fradraget opgjort i aktuelt år, som udgør 0,5 mio. kr., fratrækkes ansættelsen af grundværdien i 2001-niveauet, som udgør 1 mio. kr., hvilket giver 0,5 mio. kr. De 0,5 mio. kr. skal så opreguleres med reguleringsprocenten for de mellemliggende år. Beregningen efter 1, stk. 2, nr. 1 er den samme, så den udgør fortsat 1,5 mio. kr. Og igen er det den laveste af de to værdier, der bliver årets afgiftspligtige grundlag. Forskellen ligger altså i, hvorvidt fradraget fratrækkes i ansættelsen af grunden i basisåret eller ej. Der er endelig foretaget en redaktionel ændring i affattelsen af 1, stk. 4, idet sidste punktum vedrørende ejerlejligheders fordelingstal i den gældende bestemmelse er indarbejdet i 1. punktum i forslaget til ny bestemmelse. Til nr. 2 Med lov nr af 28. december 2011 blev forældelsesfristen udskudt for krav på tilbagebetaling efter ejendomsskattelovens 1, stk. 4 og 6. Da bestemmelsen i ejendomsskattelovens 1, stk. 4 nu foreslås ændret materielt, er en ændring af forældelsesbestemmelsen i 31 i lov om kommunal ejendomsskat nødvendig, således at der henvises til den formulering, som gælder inden denne lov. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Til 3 For grunde, hvor told- og skatteforvaltningen før lovens ikrafttræden har foretaget en ansættelse efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18, foretages en beregning af det afgiftspligtige grundlag efter 1, stk. 2, nr. 2, efter lovens 1, nr. 1 til brug for den fremtidige grundskatteloftsberegning. Omberegningen skal ske med udgangspunkt i det år, hvor ændringen rent faktisk skete, men den får kun betydning for ejendomsskatten fra og med Med denne bestemmelse sikres det, at grundejere, der tidligere har været omfattet af den nuværende 1, stk. 4, fremadrettet får beregnet skatteloftet efter samme beregningsregel, som fremadrettet vil gælde for grundejere, der bliver omfattet af denne lovs nye affattelse af 1, stk. 4. Ud over at sikre en ligestilling i forhold til beregning af skatteloftet mellem gamle og kommende stk. 4-sager indebærer bestemmelsen også, at der ikke længere vil være grundejere, som betaler en meget lav eller slet ingen ejendomsskat.

7 7 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009, foretages følgende ændringer: Stk. 1. Af de i en kommune beliggende faste ejendomme, for hvilke der i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme er foretaget ansættelse af grundværdien, svares til kommunen en afgift, der benævnes grundskyld. Stk. 2. Grundskyld pålignes de afgiftspligtige ejendomme med en bestemt promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier: 1) Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved de i afsnit C og D i lov om vurdering af landets faste ejendomme omhandlede ansættelser, og reduktion for fritagelser for grundskyld efter 7 og 8. 2) Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent. Stk. 3. Reguleringsprocenten, jf. stk. 2, nr. 2, opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 pct. Den skønnede stigning for udskrivningsgrundlaget fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Reguleringsprocenten kan højst udgøre 7 pct. Stk. 4. For nye grunde som nævnt i stk. 2 og grunde som nævnt i stk. 2, hvor der er sket ændring af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold, og hvor told- og skatteforvaltningen har foretaget en ansættelse efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18, anvendes denne ansættelse efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Ved beregningen fremskrives ansættelsen for det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grund- 1. 1, stk. 4, affattes således:»stk. 4. For nye grunde som nævnt i stk. 2, grunde som nævnt i stk. 2, hvor der er sket ændring af ejendommens areal, anvendelse, planforhold og ejerlejligheder, hvor der er sket ændringer i fordelingstallet, og hvor told- og skatteforvaltningen har foretaget en ansættelse efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18, anvendes denne ansættelse efter reduktion for fritagelser for grundskyld som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Hvor fradrag for forbedringer bortfalder, anvendes grundværdien uden det

8 8 skyld, jf. stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi, til skatteårets niveau, med reguleringsprocenten for de mellemliggende år, jf. stk og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvor en ejerlejligheds fordelingstal ændres, og hvor told- og skatteforvaltningen har foretaget en ansættelse efter vurderingslovens 33, stk. 16. Stk. 5. For afgiftspligtige grunde som nævnt i stk. 2, hvor fradrag for forbedringer bortfalder, anvendes grundværdien uden det tidligere fradrag for forbedringer som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Ved beregningen fremskrives ansættelsen for det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi, til skatteårets niveau med reguleringsprocenten for de mellemliggende år, jf. stk. 3. Stk. 6. For afgiftspligtige grunde som nævnt i stk. 2, hvor der er sket ændring af fritagelser for grundskyld efter 7 og 8, anvendes grundværdien med de ændrede fritagelser som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Ved beregningen fremskrives ansættelsen for det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi til skatteårets niveau, med reguleringsprocenten for de mellemliggende år, jf. stk. 3.» 31. For krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på 1, stk. 4 eller 6, indtræder forældelse uanset 3, stk. 1, i lov om forældelse af fordringer tidligst den 1. januar 2014.«tidligere fradrag for forbedringer som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Fradrag for forbedringer, som er givet med virkning for det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi eller før, fratrækkes i ansættelsen efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18, ved beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Ved beregningen fremskrives ansættelsen for det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi til skatteårets niveau, med reguleringsprocenten for de mellemliggende år, jf. stk. 3.«2. 31 affattes således:» 31. For krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på 1, stk. 4, i den hidtil gældende lov eller på 1, stk. 6, indtræder forældelse uanset 3, stk. 1, i lov om forældelse af fordringer tidligst den 1. januar 2014.«2

9 9 Loven træder i kraft den 1. januar For grunde, hvor told- og skatteforvaltningen før lovens ikrafttræden har foretaget en ansættelse efter vurderingslovens 33, stk. 16, 17 eller 18, foretages en beregning af det afgiftspligtige grundlag efter 1, stk. 2, nr. 2, i lov om kommunal ejendomsskat, efter lovens 1, nr. 1, til brug for grundskatteloftsberegningen fra og med 2013.

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2011/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. 1202542 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 127 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Klage over fradrag i grundværdien for forbedringer. Postnummer og by Matrikelnummer: Støttet andelsbolig med 12 lejligh.

Klage over fradrag i grundværdien for forbedringer. Postnummer og by Matrikelnummer: Støttet andelsbolig med 12 lejligh. Kommunaludvalget 2010-11 L 65 Svar på Spørgsmål 116 Offentligt SAGSFREMSTILLING Klage over fradrag i grundværdien for forbedringer Ejendomsnummer: 123456789 Beliggenhed: Vej og husnummer Postnummer og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 15-3135149 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Fastfrysning af grundskyld for

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 96 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 61 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 61 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 61 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-1729722 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 104 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Skatteministeriet J. nr. 14-4860750 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) 1 I lov om vurdering af landets faste ejendomme,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet tillader Sammenfatning Gennem de seneste år er der for den kommunale dækningsafgift opkrævet mere i forhold til udviklingen i beskatningsgrundlaget.

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurderingerne - 1 Ejendomsvurderingerne 2015 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering for landets faste ejendomme i 2015 2017. Med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat LBK nr 1104 af 22/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08757 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1887

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

7. Ejendomsbeskatningen

7. Ejendomsbeskatningen 131 7. Ejendomsbeskatningen 7.1 Grundlaget for ejendomsbeskatningen Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mellemkommunal refusion ved efterværn)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 171 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 171 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 171 Offentligt 29. marts 2017 5. 1/5 Adresse Folketinget, Christiansborg Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 1240 København K Grundskatteloft - basisår Efter aftale

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Til lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Vedrørende ministerens besvarelse af spørgsmål nr. 335 af 25. marts 2010

Vedrørende ministerens besvarelse af spørgsmål nr. 335 af 25. marts 2010 Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Bilag 108 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Kopi til: Folketingets Kommunaludvalg Hellerup, d. 9. juli 2010 Vedrørende

Læs mere