Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed Historisk. Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed Historisk. Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed"

Transkript

1 Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed Historisk I medfør af lov nr. 815 af 19. december 1989 om radio og fjernsynsvirksomhed i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed 1. Følgende har ret til at udøve programvirksomhed som angivet i 2: 1) Grønlands Radio (KNR), jf. kapitel 4. 2) Selskaber, foreninger og lignende samt kommuner, der efter kapitel 3 har fået sendetilladelse. Stk. 2. Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med landstingsforordningen og bestemmelser udstedt i medfør af landstingsforordningen samt eventuelle vilkår, som sendetilladelsen er meddelt på. 2. Ved udøvelse af programvirksomhed forstås: 1) Udsendelse af lyd og billedprogrammer til almenheden ved hjælp af radioanlæg. 2) Fordeling ved hjælp af fællesantenneanlæg af lyd og billedprogrammer, som ikke tillige udsendes som nævnt i nr. 1. Stk. 2. Ved radioanlæg forstås i denne landstingsforordning trådløse anlæg af enhver art for radiokommunikation. Stk. 3. Ved fællesantenneanlæg forstås i denne landstingsforordning fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling til almenheden af lyd og billedprogrammer til lokaler, som anvendes til privat beboelse. Stk.4. Ved kabelanlæg forstås i denne landstingsforordning anlæg til fordeling af telekommunikation gennem kabel. 3. Den, der i henhold til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester er meddelt koncession på anlæg og drift af de offentlige telekommunikationstjenester samt udbudet af disse, opretter efter aftale med KNR de tekniske anlæg, som er nødvendige for KNR s udsendelse og fordeling af lyd og billedprogrammer i henhold til 2, stk. 1, og varetager anlæggenes drift. Stk. 2. Vilkårene for oprettelse og drift af de i stk. 1 nævnte anlæg fastlægges i en service-kontrakt, der skal godkendes af Landsstyret. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for beregningsgrundlag og betalingsvilkår for de i stk. 1 nævnte ydelser. Kapitel 2 Distribution af lyd- og billedprogrammer

2 Distribution af lyd og billedprogrammer ved hjælp af digitale tv sendemuligheder 4. Landsdækkende distribution af grønlandske og udenlandske lyd og billedprogrammer ved hjælp af digitale sendenet kan kun ske med tilladelse fra Landsstyret. Stk. 2. Landsstyret kan i forbindelse med udstedelse af tilladelse fastsætte vilkår for tilladelsen. Stk. 3. Landsstyret kan betinge tilladelse af betaling af en af Landsstyret fastsat koncessions-afgift. Stk. 4. Landsstyret kan inddrage en tilladelse, hvis indehaveren 1) overtræder landstingsforordningen eller bestemmelser fastsat efter forordningen, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne, eller 2) tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på. Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler om udstedelse af tilladelse til landsdækkende distribution af grønlandske og udenlandske lyd og billedprogrammer ved hjælp af digitale sendenet. Distribution af lyd og billedprogrammer i fællesantenneanlæg 5. Fordeling i fællesantenneanlæg af grønlandske og udenlandske lyd og billedprogram mer, der modtages direkte ved hjælp af antenne, eller fremføres til anlægget ved hjælp af kabelanlæg, må kun ske uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen eller fremføringen sker. Stk. 2. Tekstning og lignende samt tidsforskudt fordeling kan dog ske, hvis det pågældende radioeller fjernsynsforetagende har givet samtykke. 6. Det påhviler ejere af fællesantenneanlæg at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de lyd og billedprogrammer, der spredes ved hjælp af radioanlæg af KNR. Dette gælder dog ikke programmer, der udsendes i medfør af 29, stk. 1. Forpligtelsen gælder heller ikke, hvis KNR s programmer kan modtages af brugerne af fællesantenneanlægget på anden vis. Stk. 2. Eventuelle digitale programmer fra KNR skal alene fordeles, såfremt der fordeles andre digitale programmer i anlægget. Det er ikke tilladt at konvertere digitale programmer fra KNR, medmindre der samtidig finder en digital fordeling sted af de samme programmer. 7. Hvis anlæggene indeholder mere end to kanaler, skal der tillige stilles en kanal til rådighed for lokale programmer, der udsendes eller fordeles i det pågældende område i medfør af en tilladelse efter kapitel 3. Stk. 2. Hvis der udbydes programpakker, 1) skal samtlige pakker indeholde de programmer, der er omfattet af stk. 1 og 6, og 2) der skal være mulighed for alene at købe en pakke, som enten indeholder de programmer, der er omfattet af stk. 1 og 6, eller som alene indeholder disse programmer og andre programmer, for hvilke der betales en så begrænset pris, at prisen for disse supplerende programmer alene udgør en begrænset del af den samlede pris for programpakken. Stk. 3. Forpligtelsen i henhold til stk. 2 gælder ikke, hvis de omhandlede programmer kan modtages af brugerne af fællesantenneanlægget på anden vis. 8. Landsstyret kan fastsætte regler om adgang til anvendelse af dekodere i fællesantenne anlæg, der omsætter krypterede signaler til tv signaler, der umiddelbart kan gengives af tv apparater. Reglerne

3 kan omfatte følgende forhold: 1) Programudbyderes adgang til at benytte et fælles dekodersystem som anvendes i fællesantenneanlægget. 2) Programudbyderes adgang til at anvende egen dekoder. 3) Programudbyderes adgang til at afregne direkte med brugerne. Kapitel 3 Sendetilladelse 9. Landsstyret kan efter ansøgning give selskaber, foreninger eller lignende tilladelse til at udøve landsdækkende programvirksomhed (landsdækkende sendetilladelse), jf. 14. Stk. 2. Landsstyret kan i forbindelse med udstedelse af landsdækkende sendetilladelse fast sætte vilkår for tilladelsen, herunder om eventuel tidsbegrænsning og betaling af koncessionsafgift. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om betingelser og vilkår for landsdækkende sendetilladelse, herunder om betaling af koncessionsafgift. 10. Radio og tv nævnet, jf. kapitel 6, kan efter ansøgning give selskaber, foreninger og lignende samt kommuner tilladelse til at udøve lokal programvirksomhed (lokal sendetilladelse), jf. 13. Stk.2. Sendetilladelse inden for et lokalt område giver tilladelse til at sende inden for den pågældende kommune. Radio og tv nævnet kan, når særlige forhold taler herfor, give indehaveren af en sendetilladelse tilladelse til tillige at sende inden for tilstødende kommuner. Stk.3. Udsendelse af et program, der samtidig udsendes af anden indehaver af sendetilladelse fra andet lokalt område, er kun tilladt, såfremt indehaverne af sendetilladelse er enige herom, og såfremt der er tale om enkeltstående samsendinger af midlertidig karakter. Stk. 4. Radio og tv nævnet kan tillade udøvelse af programvirksomhed ved midlertidig lokal sendetilladelse, når der er tale om programmer om enkeltstående begivenheder i kortere perioder inden for et lokalt område. 11. Sendetilladelse omfatter udover tilladelse til at udøve programvirksomhed tillige frekvenstilladelse efter anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser. Stk. 2. Sendetilladelse gives for en periode, der omfatter resten af det kalenderår, hvori tilladelsen udstedes samt de 5 derpå følgende kalenderår, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed. Der kan ved sendetilladelsens udløb ansøges om fornyelse. 12. I ansøgningen om sendetilladelse skal der gives en beskrivelse af programvirksomheden. Beskrivelsen skal give et samlet billede af den påtænkte virksomhed. Ansøgningen skal indeholde oplysning om: 1) Ansøgers navn, adresse, eventuelt telefon og telefaxnumre samt e mail adresse. 2) Ansøgers GER nummer og driftsenhedsnummer. 3) Sendetilladelsens geografiske udstrækning. 4) Muligt dækningsområde. 5) Sendetilladelsens genstand. 6) Ejerforhold, styrelse og ledelse. 7) Eventuelt ejerskab af og samarbejde med andre medieforetagender.

4 8) Eventuelle samarbejdsplaner. 9) Programfladens opbygning og indhold, herunder sprogfordeling. 10) Sendetider. 11) Virksomhedens finansiering. 12) Sende- og produktionsudstyr. 13) De forhold, der i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser er nødvendige for behandling af ansøgning om frekvenstilladelse. Stk. 2. Ansøgningen skal være underskrevet af den programansvarlige. Stk. 3. Ansøgeren skal efter opnået tilladelse til enhver tid meddele Radio og tv nævnet eventuelle ændringer vedrørende de i stk. 1 nævnte oplysninger. Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om ansøgningsprocedure og om supplerende oplysninger. 13. Sendetilladelse til selskaber, foreninger og lignende inden for et lokalt område skal udstedes, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Selskabet, foreningen eller lignende har hjemsted i Grønland. 2) Selskabet, foreningen eller lignende har opfyldt dokumentationskravene i ansøgningen, jf. 12, stk. 1. 3) Programfladens opbygning og indhold ikke anses for at være ulovlig. 4) Betingelserne for opnåelse af frekvenstilladelse efter anordning om ikrafttræden for Grøn land af lov om radiofrekvenser er opfyldt. Stk. 2. Sendetilladelse til en kommune skal udstedes, hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og hvis kommunens formål med programvirksomheden alene vil være at stille produktions og sendefaciliteter til rådighed for interesserede borgere eller at formidle kommunal information. 14. Landsdækkende sendetilladelse til selskaber, foreninger og lignende kan udstedes, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Betingelserne i 13, stk. 1. 2) Ansøgeren er ikke samtidig tildelt sendetilladelse inden for et lokalt område. 3) Ansøgerens finansielle grundlag findes tilfredsstillende. 4) Ansøgerens sendemuligheder findes tilfredsstillende. Stk. 2. Der kan ikke udstedes landsdækkende sendetilladelse til en kommune. 15. KNR og tilladelsens indehaver skal sørge for, at der for hver udsendelse findes en programansvarlig. Stk. 2. KNR og tilladelsens indehaver skal sørge for, at der ved afslutningen af hvert program gives oplysning om, hvem der er programansvarlig, og foretages en identifikation af radio- eller tv-foretagendet. Stk. 3. KNR og tilladelsens indehaver skal påse, at bestemmelserne for virksomheden overholdes. 16. KNR og tilladelsens indehaver er forpligtet til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, hvornår og hvordan de i stk. 1 nævnte meddelelser skal udsendes.

5 17. KNR og tilladelsens indehaver skal optage og i 3 måneder opbevare alle udsendelser i overensstemmelse med regler, der fastsættes af Landsstyret. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden, herunder vedrørende udsendte reklamer, kan Radio og tv nævnet pålægge indehaveren at aflevere optagelser af udsendelserne. Hvis behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden gør det nødvendigt, kan Radio og tv nævnet pålægge indehaveren at opbevare udsendelser i mere end 3 måneder. 18. KNR og lokale radio- og tv-stationer, der modtager tilskud i henhold til kapitel 5, skal inden for rammerne af ophavsretslovgivningen mod godtgørelse af de hermed forbundne udgifter give befolkningen adgang til deres programarkiver. 19. Radio og tv nævnet kan inddrage en lokal sendetilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelsens indehaver ikke længere opfylder betingelserne for opnåelse af sendetilladelse, jf. 13, eller ikke har udnyttet sin tilladelse i mere end 1 år. Stk. 2. Radio og tv nævnet kan inddrage en lokal sendetilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelsens indehaver 1) tilsidesætter 15 18, pålæg meddelt efter 17 eller regler udstedt i medfør af 16, stk. 2, 2) overtræder 12, stk. 3, 3) overtræder reglerne for reklamer og sponsorering, jf. kapitel 7, 4) overtræder landstingsforordningen eller bestemmelser fastsat efter forordningen, hvis der er tale om grove eller gentagne overtrædelser, 5) ved sin virksomhed groft eller gentagne gange overtræder anden lovgivning, eller 6) ikke betaler lovpligtige gebyrer i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser. Stk. 3. Landsstyret kan efter indstilling herom fra Radio og tv nævnet i de i stk. 2 nævnte tilfælde inddrage en landsdækkende sendetilladelse midlertidigt eller endeligt. Inddragelse kan tillige ske, såfremt tilladelsens indehaver ikke længere opfylder betingelserne for opnåelse af sendetilladelse, jf. 14, fastsatte vilkår for tilladelsen, eller ikke har udnyttet sin tilladelse i mere end 1 år. Kapitel 4 KNR Formål og opgaver 20. KNR har til formål via tv, radio og internet eller lignende at sikre hele den grønlandske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning (public service forpligtelserne). Stk. 2. Der skal i programudbudet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Stk. 3. KNR skal i det samlede programudbud tilbyde en bred samfundsmæssig dækning af Grønland og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige dele af landet. Stk. 4. For at tilstræbe en reel landsdækning indgås der på forretningsmæssige vilkår nærmere aftaler

6 mellem KNR og eksterne producenter, herunder lokale radio- og tv-stationer, hvorved de eksterne producenter i en vis udstrækning virker som lokale leverandører til den landsdækkende virksomhed. Stk.5. Programudbudet skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Stk.6. Programudbudet skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det grønlandske samfund. KNR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af grønlandsk kunst og kultur, herunder den grønlandske kulturarv. Stk.7. KNR skal udbyde programmer, der er målrettet såvel børn som unge. Stk. 8. KNR skal gennem anvendelse af nye teknologier tilstræbe at styrke adgangen til programudbudet for personer med et handicap, herunder tilstræbe, at dækning af begivenheder af stor samfundsmæssig interesse så vidt mulig tekstes eller tegnsprogstolkes. Stk. 9. KNR skal i programudbudet sikre, at der tages størst mulig hensyn til de mindretal i befolkningen, der har et andet modersmål end grønlandsk. 21. KNR skal sikre, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotivet vold. KNR skal advare lytterne og seerne om indslag, der indeholder stærkt voldelige eller anstødelige scener. Stk.2. KNR skal sikre, at der ikke sendes programmer, der på nogen måde tilskynder til had på grund af race, køn, religion, etnicitet, nationalitet, politisk overbevisning eller seksuel observans. 22. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations og ytringsfriheden. Stk. 2. KNR skal sikre, at befolkningen gives mulighed for informationsformidling gennem KNR. KNR kan i den forbindelse mod betaling af de hermed forbundne udgifter tilbyde bistand til lytternes og seernes udvikling af egne programmer og til på anden vis at lade lytterne og seerne udtrykke sig i KNR. 23. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. 24. KNR skal gennem en aktiv sprogpolitik medvirke til at bevare og udvikle det grønlandske sprog. 25. KNR skal sikre, at en væsentlig del af KNR s nyhedsprogrammer produceres i form af egenproduktioner, jf. stk. 2. Stk. 2. Ved egenproduktion forstås redigerede radio og tv programmer, som KNR selv har produceret, og redigerede programmer, som KNR som hovedproducent har produceret i samproduktion med eksterne producenter Stk. 3. Ud over KNR s egenproduktioner tilvejebringes programmerne ved bestilling og ved indkøb fra eksterne producenter, jf. 20, stk. 4. Programmer kan tillige produceres som samproduktioner mellem KNR og eksterne producenter. 26. KNR skal sikre en dialog med befolkningen om programvirksomheden. 27. Reklamer og programmer, der sponsoreres, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 7.

7 28. Landsstyret og KNR indgår inden en af Landsstyret fastsat frist en resultatkontrakt for 4 år ad gangen, jf. dog 61, der nærmere fastlægger omfang og beskaffenhed af public serviceforpligtelserne, jf (public service kontrakt). Kontrakten skal mindst indeholde følgende: 1) Beskrivelse af antal sendemuligheder, som KNR råder over til public service virksomhed. 2) Beskrivelse af de forventede økonomiske rammer for KNR s virksomhed i kontraktperioden. 3) Angivelse af et minimum for andelen af egenproduktion, jf. 25, stk. 2. 4) Angivelse af et minimum for andelen af anden grønlandsk produktion, jf. stk. 2. 5) Angivelse af et minimum for andelen af indkøb fra eksterne producenter. 6) Angivelse af et minimum for andelen af nyheds og aktualitetsprogrammer, herunder også minimum for andelen af nyheds- og aktualitetsprogrammer, der er egenproduktioner. 7) Angivelse af et minimum for andelen af programmer vedrørende kunst og kultur. 8) Angivelse af et minimum for andelen af programmer målrettet mod børn henholdsvis unge. 9) Angivelse af et minimum for andelen af undervisningsprogrammer. 10) Beskrivelse af programmers omfang fordelt på forskellige typer af programmer, der er henvendt til forskellige sproggrupper i samfundet, jf. 20, stk ) Angivelse af et maksimum for lønandelen af de samlede driftsudgifter. 12) Beskrivelse af omfang af efter og videreuddannelse af KNR s personale. 13) Beskrivelse af indhold og omfang af anden programvirksomhed og anden virksomhed, jf. 29. Stk. 2. Ved anden grønlandsk produktion forstås redigerede radio og tv programmer, som er produceret af andre tv eller radiostationer i Grønland eller af andre produktionsvirksomheder med hjemsted i Grønland. Stk.3. Ved fastsættelsen af minimum for andelene af egenproduktioner, anden grønlandsk produktion, indkøb fra eksterne producenter og for de enkelte programtyper ses der bort fra genudsendelser, reklamer og andre uredigerede programmer. Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om public service kontraktens indhold. Stk. 5. KNR udarbejder og indsender til Landsstyret og Radio og tv nævnet, jf. kapitel 6, en årlig redegørelse om opfyldelse af public service kontrakten. Fristen for indsendelse af redegørelsen aftales i kontrakten. Stk. 6. Public service kontrakten og den årlige redegørelse om opfyldelse heraf skal offentliggøres. 29. KNR kan udøve anden programvirksomhed, for eksempel ved udsendelse af programmer til udlandet og ved fremstilling af programmer til distribution på anden måde end gennem udsendelser. KNR kan ikke udøve anden programvirksomhed i medfør af en tilladelse efter kapitel 3. Landsstyret kan fastsætte regler om anden programvirksomhed. Stk. 2. KNR kan udøve anden virksomhed i tilknytning til programvirksomheden eller med henblik på udnyttelse af institutionens tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v. KNR skal mod betaling vejlede lokale radio- og tv-stationer efter behov. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om anden virksomhed, herunder om yderligere begrænsninger i adgangen til at udøve anden virksomhed. Landsstyret kan fastsætte regler om betalingsvilkårene for KNR s vejledning af lokale radio og tv stationer, jf. stk. 2, 2. pkt. Stk.4. Betalings tv kan ikke indgå i KNR s anden programvirksomhed og anden virksomhed. Stk. 5. Anden programvirksomhed og anden virksomhed skal foregå på konkurrencemæssige vilkår.

8 KNR s organisation 30. KNR er en selvstændig offentlig institution. Stk. 2. KNR s afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. KNR s afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle kan dog indbringes for Det Grønlandske Pressenævn efter reglerne herom i medieansvarsloven. 31. KNR ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvor bestyrelsesformanden og yderligere 1 medlem udpeges af Landsstyret. Øvrige medlemmer udpeges af Landsstyret efter indstilling således: 1) 1 medlem indstilles af sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer og en eventuel sammenslutning af private producenter. 2) 1 medlem indstilles af ledelsen på Journalistskolen. 3) 1 medlem indstilles af de landsdækkende lytter og seerorganisationer i Grønland. 4) 1 medlem indstilles af de landsdækkende kunst og kulturorganisationer i Grønland. 5) 1 medlem indstilles af de fastansatte medarbejdere i KNR. Stk. 2. Medlemmerne skal have bopæl i Grønland, være fyldt 18 år og må ikke være medlemmer af Landstinget. Stk. 3. Såfremt der ikke fremkommer indstilling fra de i stk. 1 nævnte indstillingsberettigede, udpeger Landsstyret et medlem uden indstilling. Såfremt der ikke findes landsdækkende lytter og seerorganisationer i Grønland, indstiller KANUKOKA i stedet 1 medlem. Stk. 4.Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt. De medlemmer, der efter forordningen skal udpeges af Landsstyret uden indstilling, skal hver for sig repræsentere ledelsesmæssig eller erhvervsmæssig indsigt. Stk. 5. For hvert bestyrelsesmedlem undtagen formanden udpeges en personlig suppleant, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af det pågældende bestyrelsesmedlems udtræden, afsættelse eller længerevarende forfald. Hvis den udpegede suppleant indtræder som fast medlem af bestyrelsen udpeges en ny suppleant. I tilfælde af formandens udtræden eller afsættelse udpeger Landsstyret en ny formand. Stk. 6. Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand. Stk. 7. Medlemmerne udpeges for en periode af 4 år, første gang dog for perioden 1. november december Medlemmerne kan genudpeges, dog kun én gang. Landsstyret kan i udpegningsperioden afsætte et bestyrelsesmedlem eller en indtrådt suppleant, der groft har tilsidesat sit bestyrelsesansvar eller på anden vis har gjort sig uegnet til at bestride bestyrelseshvervet. Stk. 8. Landsstyret kan fastsætte regler om honorering af bestyrelsen og om godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes udgifter, herunder bl.a. til rejser, fortæring og ophold i KNR s tjeneste. 32. Bestyrelsen er KNR s øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at bestemmelser for KNR s virksomhed overholdes. Bestyrelsen har herunder ansvaret for KNR s samlede virksomhed og for public service kontraktens opfyldelse. Bestyrelsen må ikke udøve indflydelse på den daglige programvirksomhed eller enkeltprogrammer, jf. 33, stk. 1. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinier for KNR s virksomhed. Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør.

9 Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om en vedtægt for KNR. 33. Direktøren har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af KNR. Direktøren skal sikre, at virksomheden ledes efter de herom gældende regler og de af bestyrelsen fastsatte retningslinier. Stk. 2. Direktøren ansætter og afskediger KNR s medarbejdere. 34. KNR er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelsen og afskedigelser forpligtet til at følge de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte under Grønlands Hjemmestyre. KNR s finansiering 35. KNR s virksomhed finansieres gennem tilskud fra landskassen, reklamer, sponsorerede programmer og indtægter ved eventuel anden virksomhed. Stk. 2. Det årlige tilskud fra landskassen fastsættes af Landstinget i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for det følgende finansår. 36. Bestyrelsen afgiver hvert år til Landsstyret forslag til budget for det følgende finansår inden en af Landsstyret fastsat frist. Forslaget skal indeholde et overslag over forventede indtægter, driftsudgifter og anlægsudgifter samt størrelsen af aktiver og passiver ved årsskiftet. Bestyrelsen afgiver samtidigt forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår. Stk. 2. Bestyrelsen skal som en del af det samlede forslag til budget afgive et forslag til særskilt budget for anden programvirksomhed henholdsvis for anden virksomhed, herunder særskilt budget for hver enkelt type af anden virksomhed. 37. KNR s regnskabsår er finansåret. KNR skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Hjemmestyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Stk. 2. Regnskabet skal indeholde særskilt regnskab for KNR s public service virksomhed, for anden programvirksomhed henholdsvis for anden virksomhed, herunder særskilt regnskab for hver enkelt type af anden virksomhed. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler for den budget og regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomheden og anden programvirksomhed og anden virksomhed. Stk. 4. Årsregnskabet revideres af Grønlands Hjemmestyres revision. Stk. 5. Bestyrelsen forelægger, inden en af Landsstyret fastsat frist, det af bestyrelsen godkendte reviderede årsregnskab bilagt revisionens bemærkninger for Landsstyret til godkendelse. Landsstyret fremsender efterfølgende årsregnskabet til Landstinget til orientering. Stk. 6. Bestyrelsen skal i forbindelse med regnskabets forelæggelse for Landsstyret samtidig lade regnskabet offentliggøre. Kapitel 5 Tilskud til lokale radio- og tv-stationer

10 38. Landsstyret yder efter ansøgning herom indenfor en på finansloven hertil afsat bevilling et grundtilskud til lokale radio og tv stationer, der opfylder følgende betingelser: 1) Stationen skal være i besiddelse af gyldig sendetilladelse. 2) Stationen skal overholde de for Grønlands Hjemmestyre fastsatte regler for budget, regnskab og revision. 3) Stationen skal overholde de for Grønlands Hjemmestyre fastsatte regler for dokumentation af programvirksomheden. 4) Stationen skal informere lokalbefolkningen om lokale nyheder. 5) Stationen skal give lokalbefolkningen mulighed for at ytre sig. 6) Stationen skal i sin programvirksomhed blandt andet udsende eller fordele redigerede programmer, der er produceret af stationen selv eller af stationen som hovedproducent i samproduktion med anden produktionsvirksomhed (egenproduktioner). Genudsendelser, reklamer og andre uredigerede programmer anses ikke for egenproduktioner. 7) Stationen skal sikre, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. Stationen skal advare lytterne og seerne om indslag, der indeholder stærkt voldelige eller anstødelige scener. 8) Stationen skal sikre, at der ikke sendes programmer, der på nogen måde tilskynder til had på grund af race, køn, religion, etnicitet, nationalitet, politisk overbevisning eller seksuel observans. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om minimumsgrænser for omfanget af de i stk. 1, nr. 4 6, nævnte betingelser. Stk. 3. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud. Stk. 4. Tilskudsmodtageren skal oplyse Landsstyret om ændringer i programvirksomheden, der bevirker, at betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt. Stk.5. Tilskudsmodtageren skal inden en af Landsstyret fastsat frist redegøre for sin faktiske programvirksomhed i form af et årsregnskab samt en årsberetning. 39. Landsstyret yder efter ansøgning herom inden for en på finansloven hertil afsat bevilling et produktionstilskud til lokale tv stationer, der opfylder betingelserne for opnåelse af grundtilskud og herom af Landsstyret fastsatte minima for bestemte egenproduktioner, jf. stk. 2. Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om, hvilke former for egenproduktioner, der berettiger til produktionstilskud og kan fastsætte regler om graduering af produktionstilskuddene, herunder betingelser for opnåelse af de enkelte tilskudssatser. Stk. 3. Produktionstilskuddet udbetales kvartalsvis på baggrund af omfanget af ansøgerens egenproduktioner i kvartalet forud herfor. Genudsendelser, reklamer og andre uredigerede programmer indgår ikke i opgørelsen af egenproduktioner. Stk.4. Tilskudsmodtageren skal inden en af Landsstyret fastsat frist redegøre for sin faktiske egenproduktionsvirksomhed i form af et årsregnskab og en årsberetning. 40. Landsstyret yder inden for en på finansloven hertil afsat bevilling de lokale radio og tv stationers sammenslutning et tilskud til organisationens drift og indenfor en på finansloven hertil afsat bevilling et tilskud til fremme af de lokale radio- og tv-stationers efter- og videreuddannelse af medarbejderne på de lokale radio og tv stationer.

11 41. Grundtilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren 1) har givet urigtige oplysninger i grundtilskudsansøgningen, 2) har undladt at oplyse om væsentlige ændringer i programvirksomheden, jf. 38, stk. 4, 3) har undladt indenfor den herfor fastsatte frist at redegøre for sin faktiske programvirksomhed, jf. 38, stk. 5, eller 4) ikke længere opfylder betingelserne for at opnå sendetilladelse, jf. 13. Stk. 2. Produktionstilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren 1) har givet urigtige oplysninger i produktionstilskudsansøgningen, 2) har undladt indenfor den herfor fastsatte frist at redegøre for sin faktiske egenproduktionsvirksomhed, jf. 39, stk. 4, eller 3) ikke længere opfylder betingelserne for at opnå sendetilladelse, jf. 13. Stk. 3. Grundtilskud, produktionstilskud, tilskud til de lokale radio- og tv-stationers sammenslutnings drift samt tilskud til efter og videreuddannelse kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til andre formål end det bevilgede. 42. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om grund og produktionstilskud samt de i 40 nævnte tilskud, herunder om ansøgning, regnskab og tilbagebetaling. Stk. 2. Landsstyret kan ved uddelegering helt eller delvist pålægge Radio og tv nævnet eller en organisation, der repræsenterer de lokale radio og tv stationer, at administrere reglerne vedrørende grund og produktionstilskud samt tilskud til efter og videreuddannelse. Landsstyret kan fastsætte regler om uddelegering af kompetencen til at administrere tilskudsreglerne. Stk.3. Landsstyret kan anvende eventuelle uforbrugte midler til grund- og produktionstilskud som tilskud til efter og videreuddannelse, jf. 40, stk. 1. Såfremt administrationen af tilskuddene er uddelegeret, kan den, der har fået tillagt kompetencen, anvende eventuelle uforbrugte midler til grundog produktionstilskud som tilskud til efter- og videreuddannelse. Kapitel 6 Radio og tv nævnet 43. Landsstyret nedsætter et nævn, Radio og tv nævnet, til varetagelse af en række opgaver på radio og tv området, jf Nævnet nedsættes for 4 år ad gangen, første gang for perioden 1. januar december Stk. 2. Nævnet består af 3 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere forvaltningsmæssig, erhvervsmæssig, mediemæssig og kulturel indsigt. Medlemmerne skal have bopæl i Grønland og kan ikke være medlem af Landstinget, medlem af bestyrelsen for eller ansat hos KNR, Sammenslutningen af lokale tv og radiostationer (STTK) eller et af STTK s medlemmer. Stk.3. Landsstyret udpeger nævnets medlemmer efter indhentelse af forslag til kandidater hertil fra relevante parter. Landsstyret udpeger nævnets formand. Stk. 4. Landsstyret fastsætter efter indhentet udtalelse fra nævnet regler om en forretningsorden for dette. Stk. 5. Landsstyret stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet. Stk. 6. Nævnet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Landsstyret.

12 44. Radio og tv nævnet har følgende overordnede opgaver: 1) At udstede lokale sendetilladelser. 2) At inddrage lokale sendetilladelser og afgive indstilling til Landsstyret om inddragelse af landsdækkende sendetilladelser. 3) At gennemgå KNR s årlige redegørelse om opfyldelse af public service kontrakten og afgive udtalelse herom til Landsstyret. 4) At træffe afgørelse mv. i sager på reklame og sponsorområdet, jf ) At føre tilsyn med KNR og andre radio og tv stationers overholdelse af reglerne om radio og tv virksomhed, herunder at påtale overtrædelser af landstingsforordningen, af bestemmelser fastsat i medfør af landstingsforordningen og af vilkår for tilladelser. 6) At rådgive Landsstyret om radio og tv spørgsmål. Stk. 2. Radio og tv nævnet skal foranstalte, at der bliver foretaget eksterne uvildige undersøgelser af lytternes og seernes 1) ønsker vedrørende radio og tv programvirksomheden, og 2) benyttelse af landsdækkende og lokale radio og tv stationers programtilbud og andre radio og tv-tilbud. Stk. 3. Landsstyret kan pålægge Radio og tv nævnet øvrige opgaver. 45.Radio og tv nævnet træffer afgørelse om udstedelse og inddragelse af lokale sendetilladelser. 46. Radio og tv nævnet har følgende opgaver vedrørende reklame og sponsorering af programmer: 1) Nævnet træffer afgørelse om identifikation, placering, sprog og omfang af reklamer, jf og 53. 2) Nævnet træffer afgørelse om radio og tv reklamers indhold, jf. 52. Nævnet kan påtale overtrædelse af reglerne og kan pålægge KNR eller indehaveren af en sendetilladelse at offentliggøre afgørelsen. Nævnet kan bestemme på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske. 3) Nævnet træffer afgørelse om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er udsendt i reklameindslag. Retten til genmæle forudsætter, at oplysningerne er egnede til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og at deres rigtighed ikke er utvivlsom. Nævnet kan pålægge KNR eller indehaveren af en sendetilladelse at udsende et genmæle. Nævnet kan træffe afgørelse om genmælets indhold, form og plads. 4) Nævnet træffer afgørelse om identifikation af sponsor og om sponsorerede programmer, jf Radio og tv nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 48. Radio og tv nævnet kan til brug for varetagelsen af sine opgaver afkræve KNR og en indehaver af en sendetilladelse oplysninger om virksomhedens drift. 49. Landsstyret kan fastsætte regler om Radio og tv nævnets virksomhed, herunder om nævnets opgaver, form og indhold af årsberetning og om budget og regnskab. Kapitel 7

13 Reklamer og sponsorering 50. Reklamer i radio og tv forstås som: 1) Anbefalinger og anprisninger af samt henvisninger til varer, tjenesteydelser og virksomheder i kommercielt øjemed, uanset om der ydes vederlag for udsendelsen. 2) Formidling af oplysninger og tilkendegivelse af synspunkter om økonomiske interesse grupper, såsom erhvervsorganisationer, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger og formidling af religiøse eller politiske synspunkter, med det formål at fremme eller anbefale de pågældende gruppers synspunkter, uanset om der ydes vederlag for udsendelsen. Stk. 2. Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra de ordinære udsendelser. 51. I tv, bortset fra tekst tv, må reklamer kun sendes i blokke af maksimalt 5 minutters varighed. Blokkene skal placeres mellem udsendelserne. Stk.2. I radio må KNR kun sende reklamer i blokke af maksimalt 5 minutters varighed og placeret mellem udsendelserne. Stk.3. Reklameudsendelser må ikke udgøre mere end 10 procent af den daglige sendetid. 52. Der må ikke reklameres for lægemidler, tobak, øl, vin og spiritus, jf. dog stk. 3. Stk. 2. I tv må der endvidere ikke reklameres for religiøse bevægelser og politiske partier, kandidatforbund, sammenslutninger og enkeltkandidater, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om undtagelser fra forbudene i stk. 1 og Landsstyret kan fastsætte regler om, hvordan reklamer kan indgå i programvirksomheden, herunder regler om identifikation, placering, sprog og indhold og omfang af reklamer. Landsstyret kan i den forbindelse fastsætte regler om placering af reklamer rettet mod børn og reklamer for produkter til børn. 54. Sponsorering omfatter enhver ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af radio- eller tv-programmer, herunder tekst-tv-sider, fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse eller produktion af radio eller tv programmer, film m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, mærke (logo), image, aktiviteter eller produkter. Stk. 2. Et sponsoreret program skal klart kunne identificeres ved, at tilskudsgiverens navn eller mærke (logo) er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller i naturlige pauser i programmet eller flere af de nævnte steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. I tekst tv angives tilskudsgiverens navn eller mærke (logo) dog på de enkelte tekst tv sider, hvortil der ydes tilskud i henhold til stk. 1. Stk. 3. Indholdet og programsætningen af et sponsoreret program må ikke påvirkes af tilskudsgiveren på en sådan måde, at det indvirker på radio eller tv stationens redaktionelle selvstændighed med hensyn til programmerne. Stk. 4. Der må ikke udsendes programmer, der er sponsoreret af fysiske eller juridiske personer, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge øl, vin og spiritus, tobaksprodukter eller varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning, og lægemidler, jf. dog stk. 8. Stk. 5. Der må ikke udsendes programmer, der er sponsoreret af religiøse bevægelser og politiske

14 partier, sammenslutninger og enkeltkandidater, jf. dog stk. 7 og 8. Stk. 6. Der må ikke udsendes sponsorerede nyheds og aktualitetsprogrammer. Stk. 7. Radio- og tv-stationer, der ikke modtager tilskud, er ikke omfattet af stk. 5. Stk. 8. Landsstyret kan fastsætte regler om undtagelser fra forbudene i stk. 4 og Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om, hvordan sponsorering kan indgå i programvirksomheden. 56. Klager vedrørende reklamer og sponsorering af programmer, jf. 46, skal være modtaget i Radio og tv nævnet senest 4 uger efter, at indslaget eller programmet har været sendt. Stk. 2. Radio og tv nævnet kan beslutte at tage sager op af egen drift. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om indgivelse af klager vedrørende sager om reklamer og sponsorering af programmer. Kapitel 8 Forsøgsordninger og sanktioner 57. Landsstyret kan give tilladelse til gennemførelse af forsøgsordninger inden for landstingsforordningens bestemmelser. 58. Det er ikke tilladt at fremstille, importere, omsætte, installere, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af en kodet radio eller tv udsendelse. Annoncering eller anden form for reklame for sådant udstyr er ikke tilladt. 59. Bøde kan pålægges den, der 1) udøver programvirksomhed i strid med 1, 2) distribuerer lyd og billedprogrammer ved hjælp af digitale sendemuligheder i strid med 4, stk. 1, eller vilkår i medfør af 4, stk. 2 og 3, 3) distribuerer lyd og billedprogrammer i fællesantenneanlæg i strid med 5 7, 4) anvender tilskud til andre formål end det bevilgede, 5) tilsidesætter en afgørelse efter 46, stk. 1, nr. 1, 6) tilsidesætter en afgørelse om berigtigelse, jf. 46, stk. 1, nr. 2, eller 7) overtræder 6, 7, stk. 1 og 2, 15 18, 48, 50 51, 52, stk. 1 2, 54, stk. 2 6, 58 eller pålæg udstedt i medfør af 17. Stk. 2. Ved overtrædelse af forskrifter, der udstedes i medfør af 8, 12, stk. 4, 16, stk. 2, 38, stk. 2, 39, stk. 2, 42, stk. 1, 53 og 55, kan der idømmes bøde. Stk. 3. Der kan pålægges aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, foreninger eller lignende bødeansvar. Der kan pålægges en kommune eller et kommunalt fællesskab m.v. bødeansvar. Kapitel 9 Ikrafttrædelses, overgangs og ophævelsesbestemmelser 60. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves

15 landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. dog stk. 3. Stk.2. Regler, der er fastsat i medfør af landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio og fjernsynsvirksomhed, forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingsforordninger. Stk. 3. Landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed og regler fastsat i medfør heraf gælder for lokale radio og tv stationer, som har en tilladelse i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 26. november 1991 om lokal radio og fjernsynsvirksomhed, indtil de har opnået en sendetilladelse efter denne landstingsforordning. Opgaver, der er henlagt til Radio og TV klagenævnet, varetages fra den 1. januar 2005 af Radio og tv nævnet, jf. dog Den mellem Landsstyret og KNR indgåede resultatkontrakt, jf. 28, indgås første gang for perioden fra 1. januar 2006 til 31. december 2008 og derefter for en 4 årig periode ad gangen fra 1. januar Den bestyrelse, der er udpeget efter reglerne i landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio og fjernsynsvirksomhed, fortsætter indtil ny bestyrelse er udpeget pr. 1. november Tilladelser, der er udstedt til lokale radio og tv stationer i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 26. november 1991 om lokal radio og fjernsynsvirksomhed er gyldige indtil den for tilladelsen fastsatte udløbsdato, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Tilskud i henhold til kapitel 5 i denne landstingsforordning forudsætter, at ansøgeren er tildelt sendetilladelse efter reglerne i kapitel Klager, der er indgivet til Radio og TV klagenævnet inden den 1. januar 2005, færdigbehandles af Radio og TV klagenævnet efter reglerne i landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio og fjernsynsvirksomhed og regler fastsat i medfør af denne forordning. 65. Landstingsforordningen gælder ikke for den radio og tv virksomhed, der udøves af de amerikanske styrker på de dansk amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland (Pituffik). Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004 Hans Enoksen / Henriette Rasmussen

Inatsisartutlov nr. 7 af 8. juni 2014 om radio- og tv-virksomhed

Inatsisartutlov nr. 7 af 8. juni 2014 om radio- og tv-virksomhed Inatsisartutlov nr. 7 af 8. juni 2014 om radio- og tv-virksomhed Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed 1. Følgende har ret til at udøve programvirksomhed som angivet i 2: 1) Grønlands Radio (KNR), jf.

Læs mere

10. februar 2014 FM 2014/145. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2014 om radio- og tv-virksomhed. Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed

10. februar 2014 FM 2014/145. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2014 om radio- og tv-virksomhed. Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed 10. februar 2014 FM 2014/145 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2014 om radio- og tv-virksomhed Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed 1. Følgende har ret til at udøve programvirksomhed som

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 11 a.

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar

Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar I medfør af lov nr. 439 af 31. maj 2000 for Grønland om ansvarsforholdene på medieområdet fastsættes: Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) LBK nr 255 af 20/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2042536 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1517 af 27/12/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Bilag 10: Radio- og fjernsynsloven Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 5. juli 2006 om reklamer og sponsorering i radio og tv. Anvendelsesområde

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 5. juli 2006 om reklamer og sponsorering i radio og tv. Anvendelsesområde Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 5. juli 2006 om reklamer og sponsorering i radio og tv I medfør af 52, stk. 3, 53, 54, stk. 8, 55, 56, stk. 3, og 59, stk. 2, i landstingsforordning nr. 6 af 14. november

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1)

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1) BEK nr 102 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-236 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1288 af 18/11/2015

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed LBK nr 506 af 10/06/2004 (Gældende) LOV nr 1404 af 21/12/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed 1. Følgende har ret til at udøve

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed

Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed - Lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 Herved bekendtgøres lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed med de ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) BILAG 4: LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED Side 1 af 16 LBK nr 255 af 20/03/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-03-2014 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1517 af 27/12/2014

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn I medfør af 77, 85 og 93, stk. 2, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Der kan efter ansøgning herom ydes mediestøtte i form af projekttilskud og driftstilskud. Stk.

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31 14. maj 2014 FM 2014/145 Ændringsforslag til Forslag til lnatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed Fremsat af Naalakkersuisut til andenbehandlingen. Til 31 1. 31, stk. 1-3, affattes således: 31. KNR ledes

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

Bekendtgørelse af medieansvarsloven

Bekendtgørelse af medieansvarsloven LBK nr 914 af 11/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7700-0033 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) Herved bekendtgøres lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

10. februar 2014 FM 2014/145. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

10. februar 2014 FM 2014/145. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 10. februar 2014 FM 2014/145 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet med afsæt i gældende landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio-

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder BEK nr 1648 af 18/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2017-02856 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 12. oktober Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 23. september Nr

Lovtidende A Udgivet den 12. oktober Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 23. september Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 12. oktober 2013 23. september 2013. Nr. 1188. Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) Herved bekendtgøres lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Vedtægt for den regionale TV 2 virksomhed. Bornholms Regionskommune

Vedtægt for den regionale TV 2 virksomhed. Bornholms Regionskommune AD VODAN, ST. TORV 2, 3700 RØNNE J. nr. 20-75202-1 Vedtægt for den regionale TV 2 virksomhed Bornholms Regionskommune 1 Nærværende vedtægt er fastsat med hjemmel i Lovbekendtgørelse 2007-4-11 nr. 338 om

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1)

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1) BEK nr 1288 af 18/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01041-15 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER Oversigten handler om on-demand audiovisuel programvirksomhed, hvis hovedformål er at

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Forslag til ændringer af de nuværende vedtægter for Region Århus-Fonden (pr. 17. juni 2004)

Forslag til ændringer af de nuværende vedtægter for Region Århus-Fonden (pr. 17. juni 2004) Forslag til ændringer af de nuværende vedtægter for Region Århus-Fonden (pr. 17. juni 2004) 1. Navn Fondens navn er Fonden Visit Aarhus. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Fonden er stiftet af: Erhverv

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

UDKAST. til. Kapitel 1. Anvendelsesområde

UDKAST. til. Kapitel 1. Anvendelsesområde UDKAST til Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 77, 85, 85

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.

Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. I medfør af 1, 9 og 13 i lov for Grønland nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v.; 1, 4 og 13 i lov for

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse Udkast til Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse I medfør af 90, stk. 1, og 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

19. maj 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

19. maj 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. maj 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er motiveret af den grundlæggende anskuelse, at en landsdækkende offentligt finansieret medievirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Sparekassen Bredebro

Sparekassen Bredebro Vedtægter for Sparekassen Bredebro Sparekassen Bredebro Navn- Hjemsted - Formål 1 stk. 1 Sparekassens navn er Sparekassen Bredebro, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse,

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægt for de selvstændige offentlige institutioner Campus Kujalleq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de selvstændige offentlige institutioner Campus Kujalleq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de selvstændige offentlige institutioner Campus Kujalleq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Campus Kujalleq og Niuernermik Ilinniarfik Nuuk er selvstændige

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1

Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1 RADIO- OG TV-NÆVNET Januar 2006 Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1 1. Indledning Denne vejledning beskriver mulighederne for at søge tilskud fra tilskudspuljen til lokal radio- og

Læs mere