IT- og digitaliseringsstrategi Miljø & Ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og digitaliseringsstrategi Miljø & Ressourcer 2013-2016"

Transkript

1 IT- og digitaliseringsstrategi for Miljø & Ressourcer

2 INDLEDNING FORMÅL DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI REGIONS SJÆLLANDS IT STRATEGI OG PRINCIPPER M&R MISSION, RAMMER OG OPGAVER M&Rs mission M&Rs rammevilkår Vilkår 1: Fremtiden giver færre hænder til mere arbejde Vilkår 2: Medarbejderudskiftningen kan stige Vilkår 3: Forberedelse til ændringer af opgaveporteføljen Vilkår 4: M&R er i konkurrence om IT ressourcerne hos Koncern IT M&Rs hovedopgaver Anslået ressourceforbrug og de mest ressourcetunge opgaver Hovedopgavernes krav til strategien Krav 1: Automatisering af sagsbehandlingen Krav 2: Prioriteret udvælgelse af forureninger Krav 3: Nem og fyldestgørende dokumentation af sagsgangen Krav 4: Ensartet sagsbehandling Krav 5: Erfaringsopsamling og udnyttelse Krav 6: Brugervenlig intern og ekstern kommunikation Krav 7: Ledelsesmæssig styring af M&Rs opgaver og ressourcer Krav 8: Borgeren skal opleve stor smidighed i forbindelse med at staten, regionerne og kommunerne samarbejder om miljøopgaverne Krav 9: M&R skal påvirke udviklingen indenfor miljøfaglig og forvaltningsmæssig IT STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER Fokusområde 1: Brugervenlige, effektive og (delvist) automatiserede interne arbejdsgange, som understøtter ensartet sagsbehandling Fokusområde 2: Erfaringsopsamling og -udnyttelse samt udvælgelse af grunde i prioriteret rækkefølge Fokusområde 3: Understøttelse af brugervenlig, digitaliseret intern og ekstern kommunikation Fokusområde 4: Nem adgang til anvendelig ledelsesinformation Fokusområde 5: Effektiv videndeling og nem dokumentation Fokusområde 6: Følge og påvirke IT understøttelsen indenfor forvaltning generelt og specifikt miljø samt forbedre det digitale samspil på tværs af myndigheder Fokusområde 7: Sikre stabil drift og udvikling af IT- og digitalisering samt at (dele af) M&Rs IT- og digitalisering forholdsvis nemt kan flyttes organisatorisk BILAG: SKITSE AF M&RS IT SYSTEMER KILDELISTE

3 Indledning I august 2011 udkom Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi som et udspil fra Regeringen, KL og Danske Regioner om den digitale vej til fremtidens velfærd. Formålet med strategien er at effektivisere den offentlige sektor, idet man ønsker at fastholde eller udbygge den offentlige service samtidig med at befolkningsprognoser viser, at vi bliver færre hænder, idet en stor andel af befolkningen bliver ældre og dermed udenfor arbejdsstyrken. I forlængelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er det besluttet at lave en IT- og digitaliseringsstrategi for Region Sjællands afdeling for Miljø og Ressourcer. IT- og digitaliseringsstrategien skal anvise veje til at effektivisere afdelingens arbejde gennem god udnyttelse af IT og digitalisering. Strategien tager udgangspunkt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, samt Region Sjællands IT strategi med tilhørende delstrategier og IT principper. Strategien har også hentet inspiration i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi med tilhørende handlingsplan. Region Sjælland er tillige i gang med at udarbejde en GIS strategi, som bliver en strategi under Koncern ITs delstrategi Administrativ delstrategi Miljø- og Ressourcers IT- og digitaliseringsstrategi skal følge den retning som GIS strategien anviser, når GIS strategien er udarbejdet. I EU regi blev INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) direktivet vedtaget i maj INSPIRE direktivet skal bl.a. sikre, at geografisk information kan udveksles på tværs af grænser. Da jordforurenings data typisk stedfæstes, er det nødvendigt, at Miljø og Ressourcer overholder direktivet. I Danmark er det Miljøministeriet, der sikrer, at direktivet implementeres. Kort- og Matrikelstyrelsen (som er en styrelse under Miljøministeriet), har udgivet Strategisk grundlag Kort & Matrikelstyrelsen Stedet som indgang til digital forvaltning, hvori bl.a. en tidsplan for INSPIRE direktiv implementeringen vises. Der er derfor også hentet inspiration i Kort- og Matrikelstyrelsens strategiske grundlag til nærværende strategi. Det er planlagt, at Miljø & Ressourcers (M&R) IT- og digitaliseringsstrategi skal revideres senest i 2016, idet der formentlig udkommer en ny fællesoffentlig strategi, når den nuværende udløber i 2015, og principperne i denne skal M&R indarbejde i sit strategiske grundlag. Da der løbende sker udvikling indenfor IT og digitalisering, ligesom M&Rs opgaver kan ændre sig som følge af politiske beslutninger, kan det dog være nødvendigt at forny M&Rs strategi før I forlængelse af at M&R udarbejder en IT- og digitaliseringsstrategi, vil der blive udarbejdet en tilhørende handlingsplan, som angiver hvilke konkrete initiativer, der skal udmønte strategien

4 Formål Formålet med M&Rs IT- og digitaliseringsstrategi er overordnet set, at udstikke en retning på IT- og digitaliseringsområdet, som bidrager mest muligt til M&Rs mission: Miljø & Ressourcers opgave er at beskytte grundvandet, miljøet og menneskers sundhed mod virkningerne af jordforurening og sikre bæredygtige rammer for råstofindvinding Strategiens retning skal også lægge sig tæt opad M&Rs sigtelinjer for afdelingens virke: At styrke kundeværdien og effekten af vores arbejde At styrke evnen til at bidrage til at drive udviklingen i Region Sjælland At imødekomme de stigende krav og forventninger om at levere mere for mindre At have mest muligt ro på i en travl og omskiftelig verden og fastholde og udvikle det fine arbejdsmiljø Udover missionen og sigtelinjerne skal strategien tage højde for de rammevilkår M&R er underlagt, så strategien kan udmøntes i praksis. Strategien skal desuden overholde de retningslinjer, som Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og Region Sjællands overordnede IT strategi med tilhørende delstrategier og IT principper anviser. Udover ovenstående henter strategien inspiration i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. IT og digitaliseringsstrategien skal sikre, at de tiltag, der sker på IT- og digitaliseringsområdet i M&R i strategiperioden, følger den retning, som angives i strategien. Konkret vil strategien udpege en række fokusområder, hvor der er behov for udvikling. I den til strategien hørende handlingsplan, vil der blive udpeget mulige initiativer indenfor hvert fokusområde. Prioritering af initiativerne foretages af M&Rs ledergruppe. Strategien skal danne overordnet ramme om beslutninger på ProjektUdvalgsmøder (PU møder), som M&Rs ledergruppe afholder. På møderne foretages dels en prioritering af de projekter både IT-/digitaliseringsprojekter og andre typer projekter som M&R overvejer at igangsætte, dels følges fremgang i eksisterende projekter. Således vil der på PU møderne blive truffet beslutning om, hvilke IT projekter som understøtter IT- og digitaliseringsstrategien samt M&Rs øvrige strategier bedst muligt, ligesom der vil blive foretaget en prioriteret igangsættelse af disse projekter

5 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er på en række områder rammesættende for M&Rs ITog digitaliseringsstrategi. Således angives der i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi bl.a.: Data - Der skal være en effektiv deling af pålidelige grunddata mellem myndigheder - Miljødata skal registreres ud fra samme geografiske grunddata for at sikre, at miljøforvaltningen hænger sammen på tværs af de forskellige offentlige myndigheder. - Der skal være fælles kvalitetssikrede miljødata - Manglende valide digitale miljøinformationer lægger sten i vejen for at etablere gode selvbetjeningsløsninger og automatiseret sagsbehandling - Let og hurtig adgang til troværdig miljøinformation er vigtig for borgere og virksomheder ved køb og salg af ejendomme - Det er afgørende, at adgangen til de offentlige registre ikke svigter - I 2012 fastlægges en samlet plan for fuld tværoffentlig genbrug af de autoritative adresseoplysninger fra BBR Kommunikation på tværs af myndigheder og til borgere og virksomheder Andet - Indsatsen skal samordnes på tværs af forvaltningsniveauer - Det offentlige skal som hovedregel kommunikere digitalt med virksomhederne fra 2013 og med borgerne fra Så vidt muligt skal kommunikation mellem myndigheder, til borgere og til virksomheder være papirløs - Borger.dk er indgangen til digital selvbetjening - Ved ny lovgivning på et fagområde skal digitalisering tænkes ind fra starten - Der vil komme tidssvarende regler om Cloud Computing 1. 1 Cloud computing er et begreb som dækker levering af software, service og tjenesteydelser via internettet - 4 -

6 Regions Sjællands IT strategi og principper I Region Sjælland er hovedparten af IT drift og udvikling forankret i Koncern IT. Koncern IT har udarbejdet en hovedstrategi, 3 delstrategier, samt 10 IT principper. Disse skal M&R forholde sig til og overholde. Hovedstrategi IT strategi Delstrategier Administrativ delstrategi Infrastruktur delstrategi Sundhed delstrategi Principper Region Sjællands IT-principper Region Sjællands primære arbejdsområde det der ressourcemæssigt fylder mest er altovervejende sundhedsområdet og administration af sundhedsområdet. Dette afspejles i Koncern ITs hovedstrategi, delstrategier og principper, hvor mange indsatsområder og eksempler fra forretningen i høj grad afspejler sundhedsområdets virkelighed og udfordringer. Nogle af disse udfordringer er sammenfaldende med M&Rs f.eks. videokonferencefaciliteter, effektivisering og automatisering af arbejdsgange, nye brugergrænseflader, NemID koblet op mod regionens netværk, behov for real time information, ønske om sammenhængende systemer, optimering af drift mv. M&Rs IT- og digitaliseringsstrategi fokuserer dog på M&Rs mission, opgaver og de rammevilkår, som omverdenen stiller til M&R. Derfor er M&Rs strategi tænkt ud over IT strategiens primært sundhedsfaglige rammer, ligesom M&R strategien benytter eksempler taget fra M&Rs hverdag. Den delstrategi, som er mest relevant for M&R er Administrativ delstrategi Visionen i denne er: Visionen for administrativ it er at skabe én sammenhængende, effektiv og papirløs administration. Det skal foregå gennem automatisering, procesunderstøttelse og digitalisering af administrative arbejdsgange på tværs af geografiske og organisatoriske skel. Som det vil fremgå senere i nærværende strategi, så understøtter M&R strategiens strategiske fokusområder denne vision. Som nævnt i indledningen er der et arbejde i gang med at lave en fælles GIS strategi for Region Sjælland. Når denne er udarbejdet og vedtaget, skal det sikres, at M&R følger den retning, som GIS strategien anviser

7 M&R mission, rammer og opgaver M&Rs mission M&Rs mission er: Miljø & Ressourcers opgave er at beskytte grundvandet, miljøet og menneskers sundhed mod virkningerne af jordforurening og sikre bæredygtige rammer for råstofindvinding. IT- digitaliseringsstrategien skal understøtte missionen. M&Rs rammevilkår M&R er underlagt en række udefrakommende rammevilkår, som fremgår af figur 1 herunder. I det følgende er en nærmere beskrivelse af de enkelte rammevilkår. Figur 1: M&Rs rammevilkår. Vilkår 1: Fremtiden giver færre hænder til mere arbejde Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi har som mål at effektivisere den offentlige sektor. Man ønsker således at fastholde eller udbygge den offentlige service, samtidig med at befolkningsprognoser viser, at vi bliver færre hænder, idet en stor andel af befolkningen bliver ældre og dermed udenfor arbejdsstyrken. Dette rammevilkår gælder også for M&R, og det må formodes, at M&Rs opgaver skal løses med mindre personale og muligvis også færre økonomiske ressourcer til rådighed. IT- og digitaliseringsstrategien skal tage højde for dette ved at anvise veje til, hvordan IT- og digitalisering kan understøtte, at M&Rs opgaver kan løses mere effektivt, f.eks. gennem automatisering af dele af sagsbehandlingen. Vilkår 2: Medarbejderudskiftningen kan stige Det må forventes, at jobmarkedet vil ændre sig til fordel for arbejdstager, når finanskrisen aftager og en del ældre går på pension. Det kan betyde, at medarbejderomsætningen vil stige

8 IT- og digitaliseringsstrategien skal tage højde for dette ved at fokusere på effektiv videndeling, så oplæring af nye medarbejdere kræver færre ressourcer, og vigtig viden ikke går tabt. Desuden skal dokumentation af opgaver være nemt, så overdragelse af sager og arbejdsopgaver til andre medarbejdere sker nemt, effektivt og smidigt. Velfungerende IT og digitalisering kan desuden være med til at øge arbejdsglæde og trivsel og dermed fastholde medarbejdere, idet IT og digitalisering i dag har stor betydning for, om medarbejdere kan løse deres opgaver nemt og effektivt. Således kan velfungerende IT og digitalisering være en del af en fastholdelsesstrategi, som kan nedbringe medarbejderomsætningen. Vilkår 3: Forberedelse til ændringer af opgaveporteføljen Opgaver vedr. jordforurening og råstoffer blev ifm. strukturreformen i 2007 placeret i regionerne og kommunerne. Regioner og kommuner håndterer hver især fastlagte dele af jordforureningsopgaven. Afhængig af skiftende politiske vinde, samt hvor meget fokus, der er på jordforurenings- og miljøområdet, er det muligt at (dele af) opgaverne omplaceres. Opgaver der i dag løses af regionerne kan f.eks. placeres i kommuner eller stat, ligesom jordforurenings- og andre miljøopgaver fra kommuner og stat kan omplaceres til regionerne. Aktuelt har opgaven omkring overfladevand været i spil, og denne opgave skal fra 2014 varetages af regionerne. I regeringens udspil af juni 2013 om opfølgning på evaluering af kommunalreformen er der lagt op til, at regionerne skal overtage kompetencen til at give tilladelser til råstofindvinding fra kommunerne. IT- og digitaliseringsstrategien bør tage højde for dette, f.eks. ved at gøre det forholdsvis ukompliceret at flytte og modtage data og fagsystemer. Ved evt. organisatoriske omplaceringer vil det således være en fordel, at M&Rs IT- og digitalisering holdes adskilt fra de øvrige opgaver, Region Sjælland varetager. Samtidig skal M&R dele tilpas meget IT med den øvrige region, da det er billigere at dele fælles IT systemer på tværs af regionen. Der er således en balancegang mellem billig IT, delt med den øvrige region, og lidt dyrere IT særskilt for M&R. En optimal balancegang bør fastlægges i samarbejde med Koncern IT. Vilkår 4: M&R er i konkurrence om IT ressourcerne hos Koncern IT Region Sjælland beskæftiger sig helt overvejende med sundhedsområdet og i mindre grad med socialområdet og regional udvikling. 93 % af Region Sjællands budget i 2012 er afsat til sundhedsområdet, 4 % er afsat til Socialområdet og specialundervisning, mens 3 % er afsat til Regional Udvikling. Under 0,5 % af det totale budget er afsat til M&R. [Kilde: Budget 2012]. Sundhedsområdet, socialområdet og specialundervisning er derfor en meget betydende faktor i Region Sjælland, mens M&R udgør en lille del af den samlede forretning. IT-svigt på sundhedsområdet kan være katastrofale og koste menneskeliv. Derfor er sundhedsområdet det område, som Koncern IT prioriterer højest. Samtidig er sundhedsområdet økonomisk set en meget større faktor end M&R, hvorfor prioritering af udviklingsopgaver hos Koncern IT ofte vil falde ud til sundhedsområdets fordel. IT- og digitaliseringsstrategien skal tage højde for dette og beskrive, hvordan IT- og digitaliseringsopgaverne kan løses i den interne konkurrence med sundhedsområdet - dette gælder både for drifts- og udviklingsopgaver. Nærværende strategi anbefaler således, at M&R, udover de midler, som årligt betales til fællesformål herunder bidrag til Koncern IT må påregne - 7 -

9 mindre udgifter til indkøb af ydelser hos eksterne leverandører, der kan sikre stabil drift og udvikling for M&Rs IT- og digitaliseringsløsninger. Samtidig anbefales det, at der etableres et samarbejde med Koncern IT om udmøntning af nærværende strategi. Samarbejdet kan være uformelt eller mere formelt, i form af, at Koncern IT kan deltage i styregruppen på udvalgte IT- og digitaliseringsprojekter, som udspringer af strategien. M&Rs hovedopgaver M&R beskæftiger sig med jordforurening i henhold til jordforureningsloven og med råstoffer i henhold til råstofloven. Derudover er afdelingen underlagt forskellige andre love som er almene for sagsbehandling i den offentlige sektor såsom forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. M&R har følgende hovedopgaver: Opgaver vedr. jordforurening: - Kortlægning af arealer, som er under mistanke for at være forurenede. Dette kaldes i fagsprog V1 kortlægning - Kortlægning af arealer, som er konstateret forurenede. Dette kaldes i fagsprog V2 kortlægning - Fjernelse eller uskadeliggørelse af jordforurening, som kan true borgeres sundhed eller grundvandet, f.eks. kan der etableres afværgeboringer, således at forurening fastholdes og ikke spredes yderligere til grundvandsmagasinet. På denne måde sikres rent vand til drikkevandsforsyningen. - Rådgivning til borgere og virksomheder bl.a. om, hvordan de skal forholde sig til jordforurening, og hvordan de lever op til regionens krav, hvis de vil undersøge for og/eller fjerne forurening. - Samarbejde med kommunerne omkring undersøgelses- og oprensningspåbud ved konstaterede forureninger. - Høringssvar til kommunerne omkring tilladelser til bygge- og anlægsarbejde samt ændring af arealanvendelsen på kortlagte arealer. - Service og information overfor borgere og virksomheder, f.eks. oplysninger om de data jordforureningsafdelingen har om hvilke arealer, som er forurenet, forklaring på jordforureningstermer, skabe tryghed gennem information mv. - Aflevering af data og information om jordforurenings arbejde til Miljøstyrelsen Opgaver vedr. råstoffer: - Udarbejdelse af råstofplan - Kortlægning af råstoffer - Dispensation til deponering af ren jord i råstofgrave - Tilsyn med deponering af jord i råstofgrave - 8 -

10 Anslået ressourceforbrug og de mest ressourcetunge opgaver Det er i 2012 anslået, at det vil tage ca. 50 år og koste ca. 1,9 milliarder kroner at løse jordforureningsopgaverne ne (ekskl. råstofopgaven) i Region Sjælland. M&R bruger især ressourcer på sagsbehandling, som både dækker V1 og V2 kortlægninger, undersøgelse og afværge af jordforurening samt råstofopgaver. Det er således særligt en optimering af disse områder, som vil sikre en god udnyttelse af M&Rs ressourcer jf. M&Rs mission. Sagsbehandlingen bruger især mandetimer, mens oprensning og drift af afværgeanlæg især bruger kroner. Hovedopgavernes krav til strategien Figur 2 viser en oversigt over, hvilke krav, løsning af M&Rs hovedopgaver stiller til IT og digitalisering. Kravene gennemgås nærmere i det følgende. Figur 2: Krav, som M&Rs hovedopgaver stiller til IT og digitalisering. Krav 1: Automatisering af sagsbehandlingen Effektivitet i forvaltningen er direkte proportional med optimering af ressourceanvendelsen for M&R, hvorfor dette krav er vigtigt for ressourceudnyttelsen i M&R. Ved at besvare spørgsmålet: hvordan kan digitale processer og IT gøre arbejdet for os? kan de dele af sagsbehandlingen, som kan automatiseres, udpeges. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - 9 -

11 - Webformularer, som udfyldes af eksterne, hvor data automatisk gemmes i M&Rs databaser. - Øget samspil mellem ESDH systemet og data, f.eks. autoudfyldelse af adresse, matrikelnummer og andre generelle felter. - Øget integration mellem forskellige IT systemer - Sikring af datakvalitet, både fra egne producerede og udefrakommende data, er vigtig for at kunne foretage automatisering Krav 2: Prioriteret udvælgelse af forureninger M&R har en begrænset mængde ressourcer til at løse opgaverne. Derfor er det nødvendigt at prioritere hvilke opgaver, der skal løses først, så det sikres, at der laves mest for pengene. For at kunne prioritere mellem opgaverne, er det nødvendigt med IT prioriteringsværktøjer. Pt. anvender M&R et system, som M&R har udviklet. Det kaldes ESP (Excel System til Prioritering), som er udviklet som et samspil mellem geografiske analyser, forespørgsler og visning af data i Excel. Automatiske systemer skal ikke fuldstændig erstatte den faglige vurdering, der ligger til grund for prioritering, men systemerne kan hjælpe med at skabe overblik over relevante forureninger, som skal prioriteres, og dermed betydeligt nedsætte timeforbruget, som anvendes til prioritering. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Udvikling af interaktionen mellem ESP og datasystemer, der rummer rådata til prioritering (p.t. Geoenviron og Mapinfo) - En vurdering af hvilke prioriteringsværktøjer, som er ønskelige - Værktøjer til risikovurdering - Udarbejdelse eller indkøb og implementering af de ønskede værktøjer, såfremt det er en fornuftig investering. Krav 3: Nem og fyldestgørende dokumentation af sagsgangen M&R har i lighed med andre myndigheder ansvar for, at sagsbehandlingen dokumenteres fyldestgørende af hensyn til borgernes retssikkerhed. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Et brugervenligt ESDH system, hvori der nemt lægges dokumenter og data, ligesom det er nemt at finde dokumenter og data. - Brugervenlige fagsystemer, hvor der nemt indtastes og findes data, ligesom systemerne kvalitetstjekker data ved indtastning. Om muligt skal systemerne være så brugervenlige at skriftlige vejledninger overflødiggøres. - En god visualisering af data, som f.eks. data på kort, geologiske lag, modellering af strømninger i jord (hydrogeologi) mv. - Samspil mellem forskellige IT systemer, så data kun skal indtastes ét sted. Krav 4: Ensartet sagsbehandling M&R er som andre myndigheder underlagt, at der skal være lighed for loven, hvilket i M&Rs opgaveudøvelse primært svarer til, at sagsbehandling skal foregå ensartet. For at understøtte

12 ensartet sagsbehandling, skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Understøttelse af standardskabeloner - Understøttelse af videndeling i afdelingen, så man nemt finder oplysninger f.eks. om kriterier for kortlægning Krav 5: Erfaringsopsamling og udnyttelse For at kunne træffe beslutninger på et bedre grundlag fremadrettet, er det vigtigt, at IT og digitalisering understøtter erfaringsopsamling indenfor såvel kortlægning som undersøgelse og afværge af jordforurening. Hermed menes opsamling af erfaringer for eksempelvis brancher, således at indsatsen kan fokuseres, der hvor indsatsen giver størst udbytte. Det skal altid overvejes, hvor stor nytte opsamlingen af data giver ift. den indsats, der skal til for at indsamle, opdatere og opbevare data. Der skal derfor findes en optimal balance mellem at stille data til rådighed og ressourceforbruget til tilvejebringelse af disse data. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Opsamling af viden omkring hvilke aktiviteter, der medfører hvilke forureninger og i hvilket omfang (branche prioriteringslister). - Tematiske kort over sammenhængen mellem dæklag (jordtype) og fund i øverste grundvandsmagasin af miljøfremmede stoffer. - Detaljerede beskrivelser af hvilke stoffer, der er undersøgt for. - Detaljeret geofysisk/kemisk opsamling af data, hvis ressourceforbruget til opsamling af disse data giver mening ift. besparelse af ressourcer på fremtidigt arbejde. - Udtræk af og geografisk visning af udvalgte data. Krav 6: Brugervenlig intern og ekstern kommunikation M&Rs opgaver indebærer typisk kontakt med grundejere, ejendomsmæglere, rådgivere, kommuner mv. Derfor er det vigtigt at sikre, at IT og digitalisering understøtter en brugervenlig ekstern kommunikation. Også internt er det vigtigt med brugervenlig kommunikation, da det skal være nemt at finde de oplysninger, man har brug for. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Mails med store eller atypiske filformater skal kunne sendes og modtages - Brug af webformularer - Det skal være nemt at tilgå M&Rs data gennem eksempelvis webservices, således at data kan viderebearbejdes i andre systemer. Det er derfor et mål at anvende fælles offentlige databaser, hvis disse kan håndtere de data, M&R genererer. I dag eksisterer der udveksling af udvalgte data via webservices på Danmarks Miljøportal (DKjord). - Det skal internt være nemt og overskueligt at få overblik over M&Rs systemer og deres respektive data, ligesom det skal være nemt at se, hvor god kvaliteten af data er

13 - Kommunikation skal, der hvor det giver mening, understøttes af grafisk/visuel visning af data. - Borgeres adgang til data og selvbetjening på nettet. Krav 7: Ledelsesmæssig styring af M&Rs opgaver og ressourcer For at sikre bedst mulig udnyttelse af M&Rs ressourcer, er det vigtigt at IT og digitalisering understøtter den ledelsesmæssige opgave i M&R. Dette kan f.eks. omfatte systemer, som understøtter mål- og ressourcestyring samt systemer til personaleledelse, herunder sygdom, ferie, tidsregistrering mv. Samlet set kaldes systemerne til understøttelse af den ledelsesmæssige opgave for LedelsesInformationsSystemer (LIS). For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Afklaring af hvilke KPI er (Key Performance Indicators), der er kritiske for opfølgning på afdelingens arbejde, herunder ift. erfaringsopsamling (krav 5). - Afklaring af hvilket informationsbehov/data ledelsen har brug for til understøttelse af ledelsesmæssige opgaver. - Afklaring af, hvorvidt disse informationer kan fremskaffes med et rimeligt ressourceforbrug, og hvordan de kan fremskaffes, herunder afklare hvilke data projekt NASA (Ny Administrativ System Anvendelse) stiller til rådighed. - En gennemgang af de nuværende LIS: dækker de det behov, ledelsen har? - Fremskaffelse af informationer/data samt sikring af brugervenlig adgang til disse. Krav 8: Borgeren skal opleve stor smidighed i forbindelse med at staten, regionerne og kommunerne samarbejder om miljøopgaverne IT og digitalisering kan bidrage til, at borgerne mærker mindst muligt til, at M&Rs opgaver er delt mellem regioner og kommuner. Der eksisterer i dag allerede en udveksling af udvalgte data mellem kommuner, stat og regioner. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - M&R skal støtte op om arbejdet med yderligere deling af data mellem myndigheder, så kommunerne kan se regionernes data og omvendt. I dag er der som nævnt allerede initiativer i gang, idet deling af udvalgte jordforureningsdata mellem myndigheder sker via Danmarks Miljøportal (DKjord databasen). Dette arbejde skal M&R støtte og bidrage til, at flest mulig valide data udveksles. - Samarbejde eksternt med Region Sjællands kommuner. F.eks. tage initiativ til sammen med kommunerne at samle og skabe overblikket over data, hvis opgaven i praksis ikke løses af andre (f.eks. overblik over indvindingsoplande og potentialekort). - Evt. påvirkning af lovgivning, da denne har indflydelse på, hvad regioner og kommuner må gøre og ikke gøre. Krav 9: M&R skal påvirke udviklingen indenfor miljøfaglig og forvaltningsmæssig IT Da en del af de beslutninger der træffes på europæisk (f.eks. INSPIRE direktivet), statsligt, regionalt og kommunalt plan indvirker direkte på M&Rs daglige arbejde og især datagrundlag, er det vigtigt, at der etableres fora, hvorigennem M&R kan påvirke den fremtidige digitale dagsorden,

14 regler og vejledninger. Det er desuden interessant for M&R at følge med i, hvad der udvikles hos andre, især offentlige myndigheder, for at undgå dobbeltudvikling. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - At det prioriteres, at M&R deltager i tværregionale/statslige IT og digitaliseringsfora og erfagrupper, således at M&R kan bidrage med holdninger og viden, samt præge processen tidligt i forløbene. - Netværke med andre regioner. - At det indtænkes i andre fora f.eks. i Videnscenter for Jordforurening (VJ) regi at lade medarbejdere, der arbejder med IT og digitalisering, deltage i udvalgte jordforureningsfora, også selvom medarbejderne ikke nødvendigvis er jordforureningsspecialister. En IT og digitaliseringsvinkel kan bidrage til effektivisering af arbejdsgange og optimering af produktion, opbevaring, distribution og udnyttelse af data. Konkret kunne der være workshops ved VJ s årsmøde for de regionale jordforureningsafdelingers stabsfunktioner, så der ikke som i dag kun er workshops for rent jordforureningsfaglige emner. - At M&R i samarbejde med de øvrige regioner især med hensyn til implementering af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, placerer medarbejdere i relevante fora og arbejdsgrupper, der kan påvirke implementeringen, så den bidrager til på sigt at understøtte og dermed effektivisere M&Rs arbejde. - Et område under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, som M&R kan forsøge at påvirke, er data lagt ud som webservices fra centrale (især statslige) myndigheder. Et eksempel på en webservice er: Kortforsyningens AdresseWebService (AWS), hvor de officielle, opdaterede adresser kan hentes. Påvirkningen kan både ske på hvilke webservices, der burde laves, hvilke data, der skal udveksles, om myndigheder skal betale for data, der er produceret af andre offentlige myndigheder, samt krav til webservicens perfomance f.eks. oppetider og svartider

15 Strategiske fokusområderområder På baggrund af gennemgangen af M&Rs rammevilkår og de krav M&Rs opgaver stiller til IT og digitalisering, er der udpeget 7 fokusområder. Fokusområderne sætter fokus på de områder, hvor IT og digitalisering kan støtte op om effektiv udnyttelse af ressourcerne under de givne krav og vilkår. Fokusområderne ses i figur 4. Konkrete initiativer for hvert af de 7 fokusområder kan ses i den til strategien hørende handlingsplan. Figur 4: de 7 fokusområder. Under hvert fokusområde er indsat en figur, hvor man kan se, hvordan det aktuelle fokusområde hænger sammen med M&Rs rammevilkår og de krav M&Rs opgaver stiller til IT- og digitaliseringsstrategien. Fokusområde 1: Brugervenlige, effektive og (delvist) automatiserede interne arbejdsgange, som understøtter ensartet sagsbehandling I figur 5 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde

16 Figur 5: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 1. Strategisk retning: Ved at gennemgå udvalgte arbejdsgange skal områder, som kan automatiseres og/eller effektiviseres ved hjælp af IT og digitalisering, findes og forbedringen gennemføres, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 2: Erfaringsopsamling og -udnyttelse samt udvælgelse af grunde i prioriteret rækkefølge I figur 6 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 2. Figur 6: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 2. Strategisk retning: Det skal afklares, hvilken form for erfaringsopsamling g og prioritering, som er ønskelig, hvorefter data, IT og digitalisering skal bringes til at understøtte dette, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 3: Understøttelse af brugervenlig, digitaliseret intern og ekstern kommunikation I figur 7 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 3. Figur 7: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 3. Strategisk retning: Det skal afklares, hvilke medier som er de vigtigste at anvende til intern og ekstern kommunikation, hvorefter en forbedret IT- og digitaliseringsunderstøttelse skal sikres for disse, såfremt udbyttet overstiger investeringen

17 Fokusområde 4: Nem adgang til anvendelig ledelsesinformation I figur 8 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 4. Figur 8: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 4. Strategisk retning: Det skal sammen med M&Rs ledergruppe afklares, hvad der er vigtigst at måle på (fastlæggelse af KPI er), hvorefter IT og digitalisering skal tilvejebringe disse tal og analyser, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 5: Effektiv videndeling og nem dokumentation I figur 9 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 5. Figur 9: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 5. Strategisk retning: Det skal afklares, hvordan IT og digitalisering kan nedbringe mængden af mandetimer, som er nødvendige for at løse M&Rs opgaver, herunder specielt hvordan man kan lette dokumentationsarbejdet for medarbejderne. Ligeledes skal det undersøges, hvordan IT og digitalisering kan sikre, at viden ikke går tabt ved øget medarbejderudskiftning. De identificerede forbedringsområder indføres, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 6: Følge og påvirke IT understøttelsen indenfor forvaltning generelt og specifikt miljø samt forbedre det digitale samspil på tværs af myndigheder I figur 10 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 6. Figur 10: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde

18 Strategisk retning: Medarbejdere, som arbejder med IT og digitalisering i M&R, skal deltage i netværk og andre aktiviteter, hvor de kan følge og påvirke udviklingen indenfor IT- og digitaliseringsunderstøttelse i forvaltninger, herunder specielt indenfor miljøområdet. Samtidig skal det indtænkes i IT og digitaliseringsarbejdet, hvordan IT og digitalisering kan understøtte at borgeren mærker mindst muligt til, at M&Rs opgaver er delt mellem regioner og kommuner. Da denne opgave ikke alene kan løses via IT og digitalisering skal (dele af) M&Rs ledergruppe inkl. direktør inddrages i opgaveløsningen. De identificerede forbedringer indenfor IT og digitalisering gennemføres, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 7: Sikre stabil drift og udvikling af IT- og digitalisering samt at (dele af) M&Rs IT- og digitalisering forholdsvis nemt kan flyttes organisatorisk I figur 11 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 7. Figur 11: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 7. Strategisk retning: De medarbejdere, som arbejder med IT og digitalisering i M&R søjlen, skal skabe uformelle og formelle samarbejder med Koncern IT. Såfremt det giver mening, skal samarbejdet løftes til mellemleder eller chefniveau f.eks. nedsættelse af styregrupper mm. Sammen med Koncern IT skal det diskuteres: A. Hvordan det sikres, at M&Rs systemer har stabil drift B. Hvordan IT og digitalisering af M&R nemmest muligt kan imødegå eventuelle organisatoriske ændringer i opgaveporteføljen, herunder tilførsel af nye opgaver. Det vil sige, at IT og digitalisering skal udformes/implementeres på en måde, så det er omstillingsparat. De identificerede forbedringer indenfor IT og digitalisering gennemføres, såfremt udbyttet overstiger investeringen

19 Bilag: skitse af M&Rs IT systemer

20 Kildeliste EU - INSPIRE direktivet: Europa-parlamentets og rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) Dansk lov - Lov om infrastruktur for geografisk information, nr af 19/12/2008 Regeringen, KL og Danske Regioner - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , lavet i samarbejde mellem Regeringen, KL og Danske Regioner, udgivet i august 2011 Miljøministeriet - Strategisk grundlag Kort & Matrikelstyrelsen Stedet som indgang til digital forvaltning, udgivet af Miljøministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen i 2011 Kommunernes Landsforening (KL) - Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi , udgivet af KL i november Effektiv & innovativ. Digitalisering af den kommunale sektor Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi , udgivet af KL i 2011 Region Sjælland - IT strategi , udgivet af Region Sjælland, Koncern IT i september Administrativ delstrategi , udgivet af Region Sjælland, Koncern IT i september Infrastruktur delstrategi , udgivet af Region Sjælland, Koncern IT i september Sundhed delstrategi , udgivet af Region Sjælland, Koncern IT i september Region Sjællands IT-principper, udgivet af Region Sjælland, Koncern IT - Budget 2012, budgetaftale for Region Sjælland, udgivet af Region Sjælland 23. august 2011 Sorø, juli

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Hvad er Danmarks Miljøportal? Et partnerskab mellem Miljøministeriet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Etableret for at sikre amternes miljødata

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Én indgang til data om natur og miljø

Én indgang til data om natur og miljø Én indgang til data om natur og miljø Én indgang til data om natur og miljø Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015

NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015 NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015 September 2013 Version 2.0 GIS-STRATEGI 2013-2015 0. INDLEDNING... 3 1. OFFENTLIGE STRATEGIER OG INITIATIVER SÆTTER RAMMERNE FOR NÆSTVED KOMMUNES S GIS-STRATEGI...

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Feb. 2015 Denne oversigt er tænkt som en hjælp til at få overblik over sammenhængene mellem projekterne i henholdsvis den fælleskommunale, den fællesoffentlige, projekter, samt strategi for digital strategi

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE)

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Digitalisering Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Karin Dahlgren Projektkoordinator kdl@mst.dk Thomas Ravn Projektleder thrav@mst.dk Miljøstyrelsen maj 2013 Overblik over præsentationen

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere