IT- og digitaliseringsstrategi Miljø & Ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og digitaliseringsstrategi Miljø & Ressourcer 2013-2016"

Transkript

1 IT- og digitaliseringsstrategi for Miljø & Ressourcer

2 INDLEDNING FORMÅL DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI REGIONS SJÆLLANDS IT STRATEGI OG PRINCIPPER M&R MISSION, RAMMER OG OPGAVER M&Rs mission M&Rs rammevilkår Vilkår 1: Fremtiden giver færre hænder til mere arbejde Vilkår 2: Medarbejderudskiftningen kan stige Vilkår 3: Forberedelse til ændringer af opgaveporteføljen Vilkår 4: M&R er i konkurrence om IT ressourcerne hos Koncern IT M&Rs hovedopgaver Anslået ressourceforbrug og de mest ressourcetunge opgaver Hovedopgavernes krav til strategien Krav 1: Automatisering af sagsbehandlingen Krav 2: Prioriteret udvælgelse af forureninger Krav 3: Nem og fyldestgørende dokumentation af sagsgangen Krav 4: Ensartet sagsbehandling Krav 5: Erfaringsopsamling og udnyttelse Krav 6: Brugervenlig intern og ekstern kommunikation Krav 7: Ledelsesmæssig styring af M&Rs opgaver og ressourcer Krav 8: Borgeren skal opleve stor smidighed i forbindelse med at staten, regionerne og kommunerne samarbejder om miljøopgaverne Krav 9: M&R skal påvirke udviklingen indenfor miljøfaglig og forvaltningsmæssig IT STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER Fokusområde 1: Brugervenlige, effektive og (delvist) automatiserede interne arbejdsgange, som understøtter ensartet sagsbehandling Fokusområde 2: Erfaringsopsamling og -udnyttelse samt udvælgelse af grunde i prioriteret rækkefølge Fokusområde 3: Understøttelse af brugervenlig, digitaliseret intern og ekstern kommunikation Fokusområde 4: Nem adgang til anvendelig ledelsesinformation Fokusområde 5: Effektiv videndeling og nem dokumentation Fokusområde 6: Følge og påvirke IT understøttelsen indenfor forvaltning generelt og specifikt miljø samt forbedre det digitale samspil på tværs af myndigheder Fokusområde 7: Sikre stabil drift og udvikling af IT- og digitalisering samt at (dele af) M&Rs IT- og digitalisering forholdsvis nemt kan flyttes organisatorisk BILAG: SKITSE AF M&RS IT SYSTEMER KILDELISTE

3 Indledning I august 2011 udkom Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi som et udspil fra Regeringen, KL og Danske Regioner om den digitale vej til fremtidens velfærd. Formålet med strategien er at effektivisere den offentlige sektor, idet man ønsker at fastholde eller udbygge den offentlige service samtidig med at befolkningsprognoser viser, at vi bliver færre hænder, idet en stor andel af befolkningen bliver ældre og dermed udenfor arbejdsstyrken. I forlængelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er det besluttet at lave en IT- og digitaliseringsstrategi for Region Sjællands afdeling for Miljø og Ressourcer. IT- og digitaliseringsstrategien skal anvise veje til at effektivisere afdelingens arbejde gennem god udnyttelse af IT og digitalisering. Strategien tager udgangspunkt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, samt Region Sjællands IT strategi med tilhørende delstrategier og IT principper. Strategien har også hentet inspiration i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi med tilhørende handlingsplan. Region Sjælland er tillige i gang med at udarbejde en GIS strategi, som bliver en strategi under Koncern ITs delstrategi Administrativ delstrategi Miljø- og Ressourcers IT- og digitaliseringsstrategi skal følge den retning som GIS strategien anviser, når GIS strategien er udarbejdet. I EU regi blev INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) direktivet vedtaget i maj INSPIRE direktivet skal bl.a. sikre, at geografisk information kan udveksles på tværs af grænser. Da jordforurenings data typisk stedfæstes, er det nødvendigt, at Miljø og Ressourcer overholder direktivet. I Danmark er det Miljøministeriet, der sikrer, at direktivet implementeres. Kort- og Matrikelstyrelsen (som er en styrelse under Miljøministeriet), har udgivet Strategisk grundlag Kort & Matrikelstyrelsen Stedet som indgang til digital forvaltning, hvori bl.a. en tidsplan for INSPIRE direktiv implementeringen vises. Der er derfor også hentet inspiration i Kort- og Matrikelstyrelsens strategiske grundlag til nærværende strategi. Det er planlagt, at Miljø & Ressourcers (M&R) IT- og digitaliseringsstrategi skal revideres senest i 2016, idet der formentlig udkommer en ny fællesoffentlig strategi, når den nuværende udløber i 2015, og principperne i denne skal M&R indarbejde i sit strategiske grundlag. Da der løbende sker udvikling indenfor IT og digitalisering, ligesom M&Rs opgaver kan ændre sig som følge af politiske beslutninger, kan det dog være nødvendigt at forny M&Rs strategi før I forlængelse af at M&R udarbejder en IT- og digitaliseringsstrategi, vil der blive udarbejdet en tilhørende handlingsplan, som angiver hvilke konkrete initiativer, der skal udmønte strategien

4 Formål Formålet med M&Rs IT- og digitaliseringsstrategi er overordnet set, at udstikke en retning på IT- og digitaliseringsområdet, som bidrager mest muligt til M&Rs mission: Miljø & Ressourcers opgave er at beskytte grundvandet, miljøet og menneskers sundhed mod virkningerne af jordforurening og sikre bæredygtige rammer for råstofindvinding Strategiens retning skal også lægge sig tæt opad M&Rs sigtelinjer for afdelingens virke: At styrke kundeværdien og effekten af vores arbejde At styrke evnen til at bidrage til at drive udviklingen i Region Sjælland At imødekomme de stigende krav og forventninger om at levere mere for mindre At have mest muligt ro på i en travl og omskiftelig verden og fastholde og udvikle det fine arbejdsmiljø Udover missionen og sigtelinjerne skal strategien tage højde for de rammevilkår M&R er underlagt, så strategien kan udmøntes i praksis. Strategien skal desuden overholde de retningslinjer, som Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og Region Sjællands overordnede IT strategi med tilhørende delstrategier og IT principper anviser. Udover ovenstående henter strategien inspiration i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. IT og digitaliseringsstrategien skal sikre, at de tiltag, der sker på IT- og digitaliseringsområdet i M&R i strategiperioden, følger den retning, som angives i strategien. Konkret vil strategien udpege en række fokusområder, hvor der er behov for udvikling. I den til strategien hørende handlingsplan, vil der blive udpeget mulige initiativer indenfor hvert fokusområde. Prioritering af initiativerne foretages af M&Rs ledergruppe. Strategien skal danne overordnet ramme om beslutninger på ProjektUdvalgsmøder (PU møder), som M&Rs ledergruppe afholder. På møderne foretages dels en prioritering af de projekter både IT-/digitaliseringsprojekter og andre typer projekter som M&R overvejer at igangsætte, dels følges fremgang i eksisterende projekter. Således vil der på PU møderne blive truffet beslutning om, hvilke IT projekter som understøtter IT- og digitaliseringsstrategien samt M&Rs øvrige strategier bedst muligt, ligesom der vil blive foretaget en prioriteret igangsættelse af disse projekter

5 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er på en række områder rammesættende for M&Rs ITog digitaliseringsstrategi. Således angives der i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi bl.a.: Data - Der skal være en effektiv deling af pålidelige grunddata mellem myndigheder - Miljødata skal registreres ud fra samme geografiske grunddata for at sikre, at miljøforvaltningen hænger sammen på tværs af de forskellige offentlige myndigheder. - Der skal være fælles kvalitetssikrede miljødata - Manglende valide digitale miljøinformationer lægger sten i vejen for at etablere gode selvbetjeningsløsninger og automatiseret sagsbehandling - Let og hurtig adgang til troværdig miljøinformation er vigtig for borgere og virksomheder ved køb og salg af ejendomme - Det er afgørende, at adgangen til de offentlige registre ikke svigter - I 2012 fastlægges en samlet plan for fuld tværoffentlig genbrug af de autoritative adresseoplysninger fra BBR Kommunikation på tværs af myndigheder og til borgere og virksomheder Andet - Indsatsen skal samordnes på tværs af forvaltningsniveauer - Det offentlige skal som hovedregel kommunikere digitalt med virksomhederne fra 2013 og med borgerne fra Så vidt muligt skal kommunikation mellem myndigheder, til borgere og til virksomheder være papirløs - Borger.dk er indgangen til digital selvbetjening - Ved ny lovgivning på et fagområde skal digitalisering tænkes ind fra starten - Der vil komme tidssvarende regler om Cloud Computing 1. 1 Cloud computing er et begreb som dækker levering af software, service og tjenesteydelser via internettet - 4 -

6 Regions Sjællands IT strategi og principper I Region Sjælland er hovedparten af IT drift og udvikling forankret i Koncern IT. Koncern IT har udarbejdet en hovedstrategi, 3 delstrategier, samt 10 IT principper. Disse skal M&R forholde sig til og overholde. Hovedstrategi IT strategi Delstrategier Administrativ delstrategi Infrastruktur delstrategi Sundhed delstrategi Principper Region Sjællands IT-principper Region Sjællands primære arbejdsområde det der ressourcemæssigt fylder mest er altovervejende sundhedsområdet og administration af sundhedsområdet. Dette afspejles i Koncern ITs hovedstrategi, delstrategier og principper, hvor mange indsatsområder og eksempler fra forretningen i høj grad afspejler sundhedsområdets virkelighed og udfordringer. Nogle af disse udfordringer er sammenfaldende med M&Rs f.eks. videokonferencefaciliteter, effektivisering og automatisering af arbejdsgange, nye brugergrænseflader, NemID koblet op mod regionens netværk, behov for real time information, ønske om sammenhængende systemer, optimering af drift mv. M&Rs IT- og digitaliseringsstrategi fokuserer dog på M&Rs mission, opgaver og de rammevilkår, som omverdenen stiller til M&R. Derfor er M&Rs strategi tænkt ud over IT strategiens primært sundhedsfaglige rammer, ligesom M&R strategien benytter eksempler taget fra M&Rs hverdag. Den delstrategi, som er mest relevant for M&R er Administrativ delstrategi Visionen i denne er: Visionen for administrativ it er at skabe én sammenhængende, effektiv og papirløs administration. Det skal foregå gennem automatisering, procesunderstøttelse og digitalisering af administrative arbejdsgange på tværs af geografiske og organisatoriske skel. Som det vil fremgå senere i nærværende strategi, så understøtter M&R strategiens strategiske fokusområder denne vision. Som nævnt i indledningen er der et arbejde i gang med at lave en fælles GIS strategi for Region Sjælland. Når denne er udarbejdet og vedtaget, skal det sikres, at M&R følger den retning, som GIS strategien anviser

7 M&R mission, rammer og opgaver M&Rs mission M&Rs mission er: Miljø & Ressourcers opgave er at beskytte grundvandet, miljøet og menneskers sundhed mod virkningerne af jordforurening og sikre bæredygtige rammer for råstofindvinding. IT- digitaliseringsstrategien skal understøtte missionen. M&Rs rammevilkår M&R er underlagt en række udefrakommende rammevilkår, som fremgår af figur 1 herunder. I det følgende er en nærmere beskrivelse af de enkelte rammevilkår. Figur 1: M&Rs rammevilkår. Vilkår 1: Fremtiden giver færre hænder til mere arbejde Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi har som mål at effektivisere den offentlige sektor. Man ønsker således at fastholde eller udbygge den offentlige service, samtidig med at befolkningsprognoser viser, at vi bliver færre hænder, idet en stor andel af befolkningen bliver ældre og dermed udenfor arbejdsstyrken. Dette rammevilkår gælder også for M&R, og det må formodes, at M&Rs opgaver skal løses med mindre personale og muligvis også færre økonomiske ressourcer til rådighed. IT- og digitaliseringsstrategien skal tage højde for dette ved at anvise veje til, hvordan IT- og digitalisering kan understøtte, at M&Rs opgaver kan løses mere effektivt, f.eks. gennem automatisering af dele af sagsbehandlingen. Vilkår 2: Medarbejderudskiftningen kan stige Det må forventes, at jobmarkedet vil ændre sig til fordel for arbejdstager, når finanskrisen aftager og en del ældre går på pension. Det kan betyde, at medarbejderomsætningen vil stige

8 IT- og digitaliseringsstrategien skal tage højde for dette ved at fokusere på effektiv videndeling, så oplæring af nye medarbejdere kræver færre ressourcer, og vigtig viden ikke går tabt. Desuden skal dokumentation af opgaver være nemt, så overdragelse af sager og arbejdsopgaver til andre medarbejdere sker nemt, effektivt og smidigt. Velfungerende IT og digitalisering kan desuden være med til at øge arbejdsglæde og trivsel og dermed fastholde medarbejdere, idet IT og digitalisering i dag har stor betydning for, om medarbejdere kan løse deres opgaver nemt og effektivt. Således kan velfungerende IT og digitalisering være en del af en fastholdelsesstrategi, som kan nedbringe medarbejderomsætningen. Vilkår 3: Forberedelse til ændringer af opgaveporteføljen Opgaver vedr. jordforurening og råstoffer blev ifm. strukturreformen i 2007 placeret i regionerne og kommunerne. Regioner og kommuner håndterer hver især fastlagte dele af jordforureningsopgaven. Afhængig af skiftende politiske vinde, samt hvor meget fokus, der er på jordforurenings- og miljøområdet, er det muligt at (dele af) opgaverne omplaceres. Opgaver der i dag løses af regionerne kan f.eks. placeres i kommuner eller stat, ligesom jordforurenings- og andre miljøopgaver fra kommuner og stat kan omplaceres til regionerne. Aktuelt har opgaven omkring overfladevand været i spil, og denne opgave skal fra 2014 varetages af regionerne. I regeringens udspil af juni 2013 om opfølgning på evaluering af kommunalreformen er der lagt op til, at regionerne skal overtage kompetencen til at give tilladelser til råstofindvinding fra kommunerne. IT- og digitaliseringsstrategien bør tage højde for dette, f.eks. ved at gøre det forholdsvis ukompliceret at flytte og modtage data og fagsystemer. Ved evt. organisatoriske omplaceringer vil det således være en fordel, at M&Rs IT- og digitalisering holdes adskilt fra de øvrige opgaver, Region Sjælland varetager. Samtidig skal M&R dele tilpas meget IT med den øvrige region, da det er billigere at dele fælles IT systemer på tværs af regionen. Der er således en balancegang mellem billig IT, delt med den øvrige region, og lidt dyrere IT særskilt for M&R. En optimal balancegang bør fastlægges i samarbejde med Koncern IT. Vilkår 4: M&R er i konkurrence om IT ressourcerne hos Koncern IT Region Sjælland beskæftiger sig helt overvejende med sundhedsområdet og i mindre grad med socialområdet og regional udvikling. 93 % af Region Sjællands budget i 2012 er afsat til sundhedsområdet, 4 % er afsat til Socialområdet og specialundervisning, mens 3 % er afsat til Regional Udvikling. Under 0,5 % af det totale budget er afsat til M&R. [Kilde: Budget 2012]. Sundhedsområdet, socialområdet og specialundervisning er derfor en meget betydende faktor i Region Sjælland, mens M&R udgør en lille del af den samlede forretning. IT-svigt på sundhedsområdet kan være katastrofale og koste menneskeliv. Derfor er sundhedsområdet det område, som Koncern IT prioriterer højest. Samtidig er sundhedsområdet økonomisk set en meget større faktor end M&R, hvorfor prioritering af udviklingsopgaver hos Koncern IT ofte vil falde ud til sundhedsområdets fordel. IT- og digitaliseringsstrategien skal tage højde for dette og beskrive, hvordan IT- og digitaliseringsopgaverne kan løses i den interne konkurrence med sundhedsområdet - dette gælder både for drifts- og udviklingsopgaver. Nærværende strategi anbefaler således, at M&R, udover de midler, som årligt betales til fællesformål herunder bidrag til Koncern IT må påregne - 7 -

9 mindre udgifter til indkøb af ydelser hos eksterne leverandører, der kan sikre stabil drift og udvikling for M&Rs IT- og digitaliseringsløsninger. Samtidig anbefales det, at der etableres et samarbejde med Koncern IT om udmøntning af nærværende strategi. Samarbejdet kan være uformelt eller mere formelt, i form af, at Koncern IT kan deltage i styregruppen på udvalgte IT- og digitaliseringsprojekter, som udspringer af strategien. M&Rs hovedopgaver M&R beskæftiger sig med jordforurening i henhold til jordforureningsloven og med råstoffer i henhold til råstofloven. Derudover er afdelingen underlagt forskellige andre love som er almene for sagsbehandling i den offentlige sektor såsom forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. M&R har følgende hovedopgaver: Opgaver vedr. jordforurening: - Kortlægning af arealer, som er under mistanke for at være forurenede. Dette kaldes i fagsprog V1 kortlægning - Kortlægning af arealer, som er konstateret forurenede. Dette kaldes i fagsprog V2 kortlægning - Fjernelse eller uskadeliggørelse af jordforurening, som kan true borgeres sundhed eller grundvandet, f.eks. kan der etableres afværgeboringer, således at forurening fastholdes og ikke spredes yderligere til grundvandsmagasinet. På denne måde sikres rent vand til drikkevandsforsyningen. - Rådgivning til borgere og virksomheder bl.a. om, hvordan de skal forholde sig til jordforurening, og hvordan de lever op til regionens krav, hvis de vil undersøge for og/eller fjerne forurening. - Samarbejde med kommunerne omkring undersøgelses- og oprensningspåbud ved konstaterede forureninger. - Høringssvar til kommunerne omkring tilladelser til bygge- og anlægsarbejde samt ændring af arealanvendelsen på kortlagte arealer. - Service og information overfor borgere og virksomheder, f.eks. oplysninger om de data jordforureningsafdelingen har om hvilke arealer, som er forurenet, forklaring på jordforureningstermer, skabe tryghed gennem information mv. - Aflevering af data og information om jordforurenings arbejde til Miljøstyrelsen Opgaver vedr. råstoffer: - Udarbejdelse af råstofplan - Kortlægning af råstoffer - Dispensation til deponering af ren jord i råstofgrave - Tilsyn med deponering af jord i råstofgrave - 8 -

10 Anslået ressourceforbrug og de mest ressourcetunge opgaver Det er i 2012 anslået, at det vil tage ca. 50 år og koste ca. 1,9 milliarder kroner at løse jordforureningsopgaverne ne (ekskl. råstofopgaven) i Region Sjælland. M&R bruger især ressourcer på sagsbehandling, som både dækker V1 og V2 kortlægninger, undersøgelse og afværge af jordforurening samt råstofopgaver. Det er således særligt en optimering af disse områder, som vil sikre en god udnyttelse af M&Rs ressourcer jf. M&Rs mission. Sagsbehandlingen bruger især mandetimer, mens oprensning og drift af afværgeanlæg især bruger kroner. Hovedopgavernes krav til strategien Figur 2 viser en oversigt over, hvilke krav, løsning af M&Rs hovedopgaver stiller til IT og digitalisering. Kravene gennemgås nærmere i det følgende. Figur 2: Krav, som M&Rs hovedopgaver stiller til IT og digitalisering. Krav 1: Automatisering af sagsbehandlingen Effektivitet i forvaltningen er direkte proportional med optimering af ressourceanvendelsen for M&R, hvorfor dette krav er vigtigt for ressourceudnyttelsen i M&R. Ved at besvare spørgsmålet: hvordan kan digitale processer og IT gøre arbejdet for os? kan de dele af sagsbehandlingen, som kan automatiseres, udpeges. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - 9 -

11 - Webformularer, som udfyldes af eksterne, hvor data automatisk gemmes i M&Rs databaser. - Øget samspil mellem ESDH systemet og data, f.eks. autoudfyldelse af adresse, matrikelnummer og andre generelle felter. - Øget integration mellem forskellige IT systemer - Sikring af datakvalitet, både fra egne producerede og udefrakommende data, er vigtig for at kunne foretage automatisering Krav 2: Prioriteret udvælgelse af forureninger M&R har en begrænset mængde ressourcer til at løse opgaverne. Derfor er det nødvendigt at prioritere hvilke opgaver, der skal løses først, så det sikres, at der laves mest for pengene. For at kunne prioritere mellem opgaverne, er det nødvendigt med IT prioriteringsværktøjer. Pt. anvender M&R et system, som M&R har udviklet. Det kaldes ESP (Excel System til Prioritering), som er udviklet som et samspil mellem geografiske analyser, forespørgsler og visning af data i Excel. Automatiske systemer skal ikke fuldstændig erstatte den faglige vurdering, der ligger til grund for prioritering, men systemerne kan hjælpe med at skabe overblik over relevante forureninger, som skal prioriteres, og dermed betydeligt nedsætte timeforbruget, som anvendes til prioritering. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Udvikling af interaktionen mellem ESP og datasystemer, der rummer rådata til prioritering (p.t. Geoenviron og Mapinfo) - En vurdering af hvilke prioriteringsværktøjer, som er ønskelige - Værktøjer til risikovurdering - Udarbejdelse eller indkøb og implementering af de ønskede værktøjer, såfremt det er en fornuftig investering. Krav 3: Nem og fyldestgørende dokumentation af sagsgangen M&R har i lighed med andre myndigheder ansvar for, at sagsbehandlingen dokumenteres fyldestgørende af hensyn til borgernes retssikkerhed. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Et brugervenligt ESDH system, hvori der nemt lægges dokumenter og data, ligesom det er nemt at finde dokumenter og data. - Brugervenlige fagsystemer, hvor der nemt indtastes og findes data, ligesom systemerne kvalitetstjekker data ved indtastning. Om muligt skal systemerne være så brugervenlige at skriftlige vejledninger overflødiggøres. - En god visualisering af data, som f.eks. data på kort, geologiske lag, modellering af strømninger i jord (hydrogeologi) mv. - Samspil mellem forskellige IT systemer, så data kun skal indtastes ét sted. Krav 4: Ensartet sagsbehandling M&R er som andre myndigheder underlagt, at der skal være lighed for loven, hvilket i M&Rs opgaveudøvelse primært svarer til, at sagsbehandling skal foregå ensartet. For at understøtte

12 ensartet sagsbehandling, skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Understøttelse af standardskabeloner - Understøttelse af videndeling i afdelingen, så man nemt finder oplysninger f.eks. om kriterier for kortlægning Krav 5: Erfaringsopsamling og udnyttelse For at kunne træffe beslutninger på et bedre grundlag fremadrettet, er det vigtigt, at IT og digitalisering understøtter erfaringsopsamling indenfor såvel kortlægning som undersøgelse og afværge af jordforurening. Hermed menes opsamling af erfaringer for eksempelvis brancher, således at indsatsen kan fokuseres, der hvor indsatsen giver størst udbytte. Det skal altid overvejes, hvor stor nytte opsamlingen af data giver ift. den indsats, der skal til for at indsamle, opdatere og opbevare data. Der skal derfor findes en optimal balance mellem at stille data til rådighed og ressourceforbruget til tilvejebringelse af disse data. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Opsamling af viden omkring hvilke aktiviteter, der medfører hvilke forureninger og i hvilket omfang (branche prioriteringslister). - Tematiske kort over sammenhængen mellem dæklag (jordtype) og fund i øverste grundvandsmagasin af miljøfremmede stoffer. - Detaljerede beskrivelser af hvilke stoffer, der er undersøgt for. - Detaljeret geofysisk/kemisk opsamling af data, hvis ressourceforbruget til opsamling af disse data giver mening ift. besparelse af ressourcer på fremtidigt arbejde. - Udtræk af og geografisk visning af udvalgte data. Krav 6: Brugervenlig intern og ekstern kommunikation M&Rs opgaver indebærer typisk kontakt med grundejere, ejendomsmæglere, rådgivere, kommuner mv. Derfor er det vigtigt at sikre, at IT og digitalisering understøtter en brugervenlig ekstern kommunikation. Også internt er det vigtigt med brugervenlig kommunikation, da det skal være nemt at finde de oplysninger, man har brug for. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Mails med store eller atypiske filformater skal kunne sendes og modtages - Brug af webformularer - Det skal være nemt at tilgå M&Rs data gennem eksempelvis webservices, således at data kan viderebearbejdes i andre systemer. Det er derfor et mål at anvende fælles offentlige databaser, hvis disse kan håndtere de data, M&R genererer. I dag eksisterer der udveksling af udvalgte data via webservices på Danmarks Miljøportal (DKjord). - Det skal internt være nemt og overskueligt at få overblik over M&Rs systemer og deres respektive data, ligesom det skal være nemt at se, hvor god kvaliteten af data er

13 - Kommunikation skal, der hvor det giver mening, understøttes af grafisk/visuel visning af data. - Borgeres adgang til data og selvbetjening på nettet. Krav 7: Ledelsesmæssig styring af M&Rs opgaver og ressourcer For at sikre bedst mulig udnyttelse af M&Rs ressourcer, er det vigtigt at IT og digitalisering understøtter den ledelsesmæssige opgave i M&R. Dette kan f.eks. omfatte systemer, som understøtter mål- og ressourcestyring samt systemer til personaleledelse, herunder sygdom, ferie, tidsregistrering mv. Samlet set kaldes systemerne til understøttelse af den ledelsesmæssige opgave for LedelsesInformationsSystemer (LIS). For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Afklaring af hvilke KPI er (Key Performance Indicators), der er kritiske for opfølgning på afdelingens arbejde, herunder ift. erfaringsopsamling (krav 5). - Afklaring af hvilket informationsbehov/data ledelsen har brug for til understøttelse af ledelsesmæssige opgaver. - Afklaring af, hvorvidt disse informationer kan fremskaffes med et rimeligt ressourceforbrug, og hvordan de kan fremskaffes, herunder afklare hvilke data projekt NASA (Ny Administrativ System Anvendelse) stiller til rådighed. - En gennemgang af de nuværende LIS: dækker de det behov, ledelsen har? - Fremskaffelse af informationer/data samt sikring af brugervenlig adgang til disse. Krav 8: Borgeren skal opleve stor smidighed i forbindelse med at staten, regionerne og kommunerne samarbejder om miljøopgaverne IT og digitalisering kan bidrage til, at borgerne mærker mindst muligt til, at M&Rs opgaver er delt mellem regioner og kommuner. Der eksisterer i dag allerede en udveksling af udvalgte data mellem kommuner, stat og regioner. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - M&R skal støtte op om arbejdet med yderligere deling af data mellem myndigheder, så kommunerne kan se regionernes data og omvendt. I dag er der som nævnt allerede initiativer i gang, idet deling af udvalgte jordforureningsdata mellem myndigheder sker via Danmarks Miljøportal (DKjord databasen). Dette arbejde skal M&R støtte og bidrage til, at flest mulig valide data udveksles. - Samarbejde eksternt med Region Sjællands kommuner. F.eks. tage initiativ til sammen med kommunerne at samle og skabe overblikket over data, hvis opgaven i praksis ikke løses af andre (f.eks. overblik over indvindingsoplande og potentialekort). - Evt. påvirkning af lovgivning, da denne har indflydelse på, hvad regioner og kommuner må gøre og ikke gøre. Krav 9: M&R skal påvirke udviklingen indenfor miljøfaglig og forvaltningsmæssig IT Da en del af de beslutninger der træffes på europæisk (f.eks. INSPIRE direktivet), statsligt, regionalt og kommunalt plan indvirker direkte på M&Rs daglige arbejde og især datagrundlag, er det vigtigt, at der etableres fora, hvorigennem M&R kan påvirke den fremtidige digitale dagsorden,

14 regler og vejledninger. Det er desuden interessant for M&R at følge med i, hvad der udvikles hos andre, især offentlige myndigheder, for at undgå dobbeltudvikling. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - At det prioriteres, at M&R deltager i tværregionale/statslige IT og digitaliseringsfora og erfagrupper, således at M&R kan bidrage med holdninger og viden, samt præge processen tidligt i forløbene. - Netværke med andre regioner. - At det indtænkes i andre fora f.eks. i Videnscenter for Jordforurening (VJ) regi at lade medarbejdere, der arbejder med IT og digitalisering, deltage i udvalgte jordforureningsfora, også selvom medarbejderne ikke nødvendigvis er jordforureningsspecialister. En IT og digitaliseringsvinkel kan bidrage til effektivisering af arbejdsgange og optimering af produktion, opbevaring, distribution og udnyttelse af data. Konkret kunne der være workshops ved VJ s årsmøde for de regionale jordforureningsafdelingers stabsfunktioner, så der ikke som i dag kun er workshops for rent jordforureningsfaglige emner. - At M&R i samarbejde med de øvrige regioner især med hensyn til implementering af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, placerer medarbejdere i relevante fora og arbejdsgrupper, der kan påvirke implementeringen, så den bidrager til på sigt at understøtte og dermed effektivisere M&Rs arbejde. - Et område under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, som M&R kan forsøge at påvirke, er data lagt ud som webservices fra centrale (især statslige) myndigheder. Et eksempel på en webservice er: Kortforsyningens AdresseWebService (AWS), hvor de officielle, opdaterede adresser kan hentes. Påvirkningen kan både ske på hvilke webservices, der burde laves, hvilke data, der skal udveksles, om myndigheder skal betale for data, der er produceret af andre offentlige myndigheder, samt krav til webservicens perfomance f.eks. oppetider og svartider

15 Strategiske fokusområderområder På baggrund af gennemgangen af M&Rs rammevilkår og de krav M&Rs opgaver stiller til IT og digitalisering, er der udpeget 7 fokusområder. Fokusområderne sætter fokus på de områder, hvor IT og digitalisering kan støtte op om effektiv udnyttelse af ressourcerne under de givne krav og vilkår. Fokusområderne ses i figur 4. Konkrete initiativer for hvert af de 7 fokusområder kan ses i den til strategien hørende handlingsplan. Figur 4: de 7 fokusområder. Under hvert fokusområde er indsat en figur, hvor man kan se, hvordan det aktuelle fokusområde hænger sammen med M&Rs rammevilkår og de krav M&Rs opgaver stiller til IT- og digitaliseringsstrategien. Fokusområde 1: Brugervenlige, effektive og (delvist) automatiserede interne arbejdsgange, som understøtter ensartet sagsbehandling I figur 5 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde

16 Figur 5: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 1. Strategisk retning: Ved at gennemgå udvalgte arbejdsgange skal områder, som kan automatiseres og/eller effektiviseres ved hjælp af IT og digitalisering, findes og forbedringen gennemføres, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 2: Erfaringsopsamling og -udnyttelse samt udvælgelse af grunde i prioriteret rækkefølge I figur 6 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 2. Figur 6: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 2. Strategisk retning: Det skal afklares, hvilken form for erfaringsopsamling g og prioritering, som er ønskelig, hvorefter data, IT og digitalisering skal bringes til at understøtte dette, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 3: Understøttelse af brugervenlig, digitaliseret intern og ekstern kommunikation I figur 7 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 3. Figur 7: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 3. Strategisk retning: Det skal afklares, hvilke medier som er de vigtigste at anvende til intern og ekstern kommunikation, hvorefter en forbedret IT- og digitaliseringsunderstøttelse skal sikres for disse, såfremt udbyttet overstiger investeringen

17 Fokusområde 4: Nem adgang til anvendelig ledelsesinformation I figur 8 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 4. Figur 8: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 4. Strategisk retning: Det skal sammen med M&Rs ledergruppe afklares, hvad der er vigtigst at måle på (fastlæggelse af KPI er), hvorefter IT og digitalisering skal tilvejebringe disse tal og analyser, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 5: Effektiv videndeling og nem dokumentation I figur 9 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 5. Figur 9: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 5. Strategisk retning: Det skal afklares, hvordan IT og digitalisering kan nedbringe mængden af mandetimer, som er nødvendige for at løse M&Rs opgaver, herunder specielt hvordan man kan lette dokumentationsarbejdet for medarbejderne. Ligeledes skal det undersøges, hvordan IT og digitalisering kan sikre, at viden ikke går tabt ved øget medarbejderudskiftning. De identificerede forbedringsområder indføres, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 6: Følge og påvirke IT understøttelsen indenfor forvaltning generelt og specifikt miljø samt forbedre det digitale samspil på tværs af myndigheder I figur 10 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 6. Figur 10: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde

18 Strategisk retning: Medarbejdere, som arbejder med IT og digitalisering i M&R, skal deltage i netværk og andre aktiviteter, hvor de kan følge og påvirke udviklingen indenfor IT- og digitaliseringsunderstøttelse i forvaltninger, herunder specielt indenfor miljøområdet. Samtidig skal det indtænkes i IT og digitaliseringsarbejdet, hvordan IT og digitalisering kan understøtte at borgeren mærker mindst muligt til, at M&Rs opgaver er delt mellem regioner og kommuner. Da denne opgave ikke alene kan løses via IT og digitalisering skal (dele af) M&Rs ledergruppe inkl. direktør inddrages i opgaveløsningen. De identificerede forbedringer indenfor IT og digitalisering gennemføres, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 7: Sikre stabil drift og udvikling af IT- og digitalisering samt at (dele af) M&Rs IT- og digitalisering forholdsvis nemt kan flyttes organisatorisk I figur 11 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 7. Figur 11: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 7. Strategisk retning: De medarbejdere, som arbejder med IT og digitalisering i M&R søjlen, skal skabe uformelle og formelle samarbejder med Koncern IT. Såfremt det giver mening, skal samarbejdet løftes til mellemleder eller chefniveau f.eks. nedsættelse af styregrupper mm. Sammen med Koncern IT skal det diskuteres: A. Hvordan det sikres, at M&Rs systemer har stabil drift B. Hvordan IT og digitalisering af M&R nemmest muligt kan imødegå eventuelle organisatoriske ændringer i opgaveporteføljen, herunder tilførsel af nye opgaver. Det vil sige, at IT og digitalisering skal udformes/implementeres på en måde, så det er omstillingsparat. De identificerede forbedringer indenfor IT og digitalisering gennemføres, såfremt udbyttet overstiger investeringen

19 Bilag: skitse af M&Rs IT systemer

20 Kildeliste EU - INSPIRE direktivet: Europa-parlamentets og rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) Dansk lov - Lov om infrastruktur for geografisk information, nr af 19/12/2008 Regeringen, KL og Danske Regioner - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , lavet i samarbejde mellem Regeringen, KL og Danske Regioner, udgivet i august 2011 Miljøministeriet - Strategisk grundlag Kort & Matrikelstyrelsen Stedet som indgang til digital forvaltning, udgivet af Miljøministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen i 2011 Kommunernes Landsforening (KL) - Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi , udgivet af KL i november Effektiv & innovativ. Digitalisering af den kommunale sektor Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi , udgivet af KL i 2011 Region Sjælland - IT strategi , udgivet af Region Sjælland, Koncern IT i september Administrativ delstrategi , udgivet af Region Sjælland, Koncern IT i september Infrastruktur delstrategi , udgivet af Region Sjælland, Koncern IT i september Sundhed delstrategi , udgivet af Region Sjælland, Koncern IT i september Region Sjællands IT-principper, udgivet af Region Sjælland, Koncern IT - Budget 2012, budgetaftale for Region Sjælland, udgivet af Region Sjælland 23. august 2011 Sorø, juli

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Hvad er Danmarks Miljøportal? Et partnerskab mellem Miljøministeriet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Etableret for at sikre amternes miljødata

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase v/ projektleder Thomas Bach Tengberg Dagsorden Generelt om Danmarks Miljøportal DKjord Introduktion Demonstration Planer DKjord vision

Læs mere

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce

Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce om fællesoffentligt partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner overdragelse og fremtidigt samarbejde 20. og 21. maj 2014 Natur- og miljøkonference Odense Disposition Baggrund Resultat af forhandlinger Clean cut 1.juli

Læs mere