IT- og digitaliseringsstrategi Miljø & Ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og digitaliseringsstrategi Miljø & Ressourcer 2013-2016"

Transkript

1 IT- og digitaliseringsstrategi for Miljø & Ressourcer

2 INDLEDNING FORMÅL DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI REGIONS SJÆLLANDS IT STRATEGI OG PRINCIPPER M&R MISSION, RAMMER OG OPGAVER M&Rs mission M&Rs rammevilkår Vilkår 1: Fremtiden giver færre hænder til mere arbejde Vilkår 2: Medarbejderudskiftningen kan stige Vilkår 3: Forberedelse til ændringer af opgaveporteføljen Vilkår 4: M&R er i konkurrence om IT ressourcerne hos Koncern IT M&Rs hovedopgaver Anslået ressourceforbrug og de mest ressourcetunge opgaver Hovedopgavernes krav til strategien Krav 1: Automatisering af sagsbehandlingen Krav 2: Prioriteret udvælgelse af forureninger Krav 3: Nem og fyldestgørende dokumentation af sagsgangen Krav 4: Ensartet sagsbehandling Krav 5: Erfaringsopsamling og udnyttelse Krav 6: Brugervenlig intern og ekstern kommunikation Krav 7: Ledelsesmæssig styring af M&Rs opgaver og ressourcer Krav 8: Borgeren skal opleve stor smidighed i forbindelse med at staten, regionerne og kommunerne samarbejder om miljøopgaverne Krav 9: M&R skal påvirke udviklingen indenfor miljøfaglig og forvaltningsmæssig IT STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER Fokusområde 1: Brugervenlige, effektive og (delvist) automatiserede interne arbejdsgange, som understøtter ensartet sagsbehandling Fokusområde 2: Erfaringsopsamling og -udnyttelse samt udvælgelse af grunde i prioriteret rækkefølge Fokusområde 3: Understøttelse af brugervenlig, digitaliseret intern og ekstern kommunikation Fokusområde 4: Nem adgang til anvendelig ledelsesinformation Fokusområde 5: Effektiv videndeling og nem dokumentation Fokusområde 6: Følge og påvirke IT understøttelsen indenfor forvaltning generelt og specifikt miljø samt forbedre det digitale samspil på tværs af myndigheder Fokusområde 7: Sikre stabil drift og udvikling af IT- og digitalisering samt at (dele af) M&Rs IT- og digitalisering forholdsvis nemt kan flyttes organisatorisk BILAG: SKITSE AF M&RS IT SYSTEMER KILDELISTE

3 Indledning I august 2011 udkom Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi som et udspil fra Regeringen, KL og Danske Regioner om den digitale vej til fremtidens velfærd. Formålet med strategien er at effektivisere den offentlige sektor, idet man ønsker at fastholde eller udbygge den offentlige service samtidig med at befolkningsprognoser viser, at vi bliver færre hænder, idet en stor andel af befolkningen bliver ældre og dermed udenfor arbejdsstyrken. I forlængelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er det besluttet at lave en IT- og digitaliseringsstrategi for Region Sjællands afdeling for Miljø og Ressourcer. IT- og digitaliseringsstrategien skal anvise veje til at effektivisere afdelingens arbejde gennem god udnyttelse af IT og digitalisering. Strategien tager udgangspunkt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, samt Region Sjællands IT strategi med tilhørende delstrategier og IT principper. Strategien har også hentet inspiration i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi med tilhørende handlingsplan. Region Sjælland er tillige i gang med at udarbejde en GIS strategi, som bliver en strategi under Koncern ITs delstrategi Administrativ delstrategi Miljø- og Ressourcers IT- og digitaliseringsstrategi skal følge den retning som GIS strategien anviser, når GIS strategien er udarbejdet. I EU regi blev INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) direktivet vedtaget i maj INSPIRE direktivet skal bl.a. sikre, at geografisk information kan udveksles på tværs af grænser. Da jordforurenings data typisk stedfæstes, er det nødvendigt, at Miljø og Ressourcer overholder direktivet. I Danmark er det Miljøministeriet, der sikrer, at direktivet implementeres. Kort- og Matrikelstyrelsen (som er en styrelse under Miljøministeriet), har udgivet Strategisk grundlag Kort & Matrikelstyrelsen Stedet som indgang til digital forvaltning, hvori bl.a. en tidsplan for INSPIRE direktiv implementeringen vises. Der er derfor også hentet inspiration i Kort- og Matrikelstyrelsens strategiske grundlag til nærværende strategi. Det er planlagt, at Miljø & Ressourcers (M&R) IT- og digitaliseringsstrategi skal revideres senest i 2016, idet der formentlig udkommer en ny fællesoffentlig strategi, når den nuværende udløber i 2015, og principperne i denne skal M&R indarbejde i sit strategiske grundlag. Da der løbende sker udvikling indenfor IT og digitalisering, ligesom M&Rs opgaver kan ændre sig som følge af politiske beslutninger, kan det dog være nødvendigt at forny M&Rs strategi før I forlængelse af at M&R udarbejder en IT- og digitaliseringsstrategi, vil der blive udarbejdet en tilhørende handlingsplan, som angiver hvilke konkrete initiativer, der skal udmønte strategien

4 Formål Formålet med M&Rs IT- og digitaliseringsstrategi er overordnet set, at udstikke en retning på IT- og digitaliseringsområdet, som bidrager mest muligt til M&Rs mission: Miljø & Ressourcers opgave er at beskytte grundvandet, miljøet og menneskers sundhed mod virkningerne af jordforurening og sikre bæredygtige rammer for råstofindvinding Strategiens retning skal også lægge sig tæt opad M&Rs sigtelinjer for afdelingens virke: At styrke kundeværdien og effekten af vores arbejde At styrke evnen til at bidrage til at drive udviklingen i Region Sjælland At imødekomme de stigende krav og forventninger om at levere mere for mindre At have mest muligt ro på i en travl og omskiftelig verden og fastholde og udvikle det fine arbejdsmiljø Udover missionen og sigtelinjerne skal strategien tage højde for de rammevilkår M&R er underlagt, så strategien kan udmøntes i praksis. Strategien skal desuden overholde de retningslinjer, som Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og Region Sjællands overordnede IT strategi med tilhørende delstrategier og IT principper anviser. Udover ovenstående henter strategien inspiration i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. IT og digitaliseringsstrategien skal sikre, at de tiltag, der sker på IT- og digitaliseringsområdet i M&R i strategiperioden, følger den retning, som angives i strategien. Konkret vil strategien udpege en række fokusområder, hvor der er behov for udvikling. I den til strategien hørende handlingsplan, vil der blive udpeget mulige initiativer indenfor hvert fokusområde. Prioritering af initiativerne foretages af M&Rs ledergruppe. Strategien skal danne overordnet ramme om beslutninger på ProjektUdvalgsmøder (PU møder), som M&Rs ledergruppe afholder. På møderne foretages dels en prioritering af de projekter både IT-/digitaliseringsprojekter og andre typer projekter som M&R overvejer at igangsætte, dels følges fremgang i eksisterende projekter. Således vil der på PU møderne blive truffet beslutning om, hvilke IT projekter som understøtter IT- og digitaliseringsstrategien samt M&Rs øvrige strategier bedst muligt, ligesom der vil blive foretaget en prioriteret igangsættelse af disse projekter

5 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er på en række områder rammesættende for M&Rs ITog digitaliseringsstrategi. Således angives der i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi bl.a.: Data - Der skal være en effektiv deling af pålidelige grunddata mellem myndigheder - Miljødata skal registreres ud fra samme geografiske grunddata for at sikre, at miljøforvaltningen hænger sammen på tværs af de forskellige offentlige myndigheder. - Der skal være fælles kvalitetssikrede miljødata - Manglende valide digitale miljøinformationer lægger sten i vejen for at etablere gode selvbetjeningsløsninger og automatiseret sagsbehandling - Let og hurtig adgang til troværdig miljøinformation er vigtig for borgere og virksomheder ved køb og salg af ejendomme - Det er afgørende, at adgangen til de offentlige registre ikke svigter - I 2012 fastlægges en samlet plan for fuld tværoffentlig genbrug af de autoritative adresseoplysninger fra BBR Kommunikation på tværs af myndigheder og til borgere og virksomheder Andet - Indsatsen skal samordnes på tværs af forvaltningsniveauer - Det offentlige skal som hovedregel kommunikere digitalt med virksomhederne fra 2013 og med borgerne fra Så vidt muligt skal kommunikation mellem myndigheder, til borgere og til virksomheder være papirløs - Borger.dk er indgangen til digital selvbetjening - Ved ny lovgivning på et fagområde skal digitalisering tænkes ind fra starten - Der vil komme tidssvarende regler om Cloud Computing 1. 1 Cloud computing er et begreb som dækker levering af software, service og tjenesteydelser via internettet - 4 -

6 Regions Sjællands IT strategi og principper I Region Sjælland er hovedparten af IT drift og udvikling forankret i Koncern IT. Koncern IT har udarbejdet en hovedstrategi, 3 delstrategier, samt 10 IT principper. Disse skal M&R forholde sig til og overholde. Hovedstrategi IT strategi Delstrategier Administrativ delstrategi Infrastruktur delstrategi Sundhed delstrategi Principper Region Sjællands IT-principper Region Sjællands primære arbejdsområde det der ressourcemæssigt fylder mest er altovervejende sundhedsområdet og administration af sundhedsområdet. Dette afspejles i Koncern ITs hovedstrategi, delstrategier og principper, hvor mange indsatsområder og eksempler fra forretningen i høj grad afspejler sundhedsområdets virkelighed og udfordringer. Nogle af disse udfordringer er sammenfaldende med M&Rs f.eks. videokonferencefaciliteter, effektivisering og automatisering af arbejdsgange, nye brugergrænseflader, NemID koblet op mod regionens netværk, behov for real time information, ønske om sammenhængende systemer, optimering af drift mv. M&Rs IT- og digitaliseringsstrategi fokuserer dog på M&Rs mission, opgaver og de rammevilkår, som omverdenen stiller til M&R. Derfor er M&Rs strategi tænkt ud over IT strategiens primært sundhedsfaglige rammer, ligesom M&R strategien benytter eksempler taget fra M&Rs hverdag. Den delstrategi, som er mest relevant for M&R er Administrativ delstrategi Visionen i denne er: Visionen for administrativ it er at skabe én sammenhængende, effektiv og papirløs administration. Det skal foregå gennem automatisering, procesunderstøttelse og digitalisering af administrative arbejdsgange på tværs af geografiske og organisatoriske skel. Som det vil fremgå senere i nærværende strategi, så understøtter M&R strategiens strategiske fokusområder denne vision. Som nævnt i indledningen er der et arbejde i gang med at lave en fælles GIS strategi for Region Sjælland. Når denne er udarbejdet og vedtaget, skal det sikres, at M&R følger den retning, som GIS strategien anviser

7 M&R mission, rammer og opgaver M&Rs mission M&Rs mission er: Miljø & Ressourcers opgave er at beskytte grundvandet, miljøet og menneskers sundhed mod virkningerne af jordforurening og sikre bæredygtige rammer for råstofindvinding. IT- digitaliseringsstrategien skal understøtte missionen. M&Rs rammevilkår M&R er underlagt en række udefrakommende rammevilkår, som fremgår af figur 1 herunder. I det følgende er en nærmere beskrivelse af de enkelte rammevilkår. Figur 1: M&Rs rammevilkår. Vilkår 1: Fremtiden giver færre hænder til mere arbejde Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi har som mål at effektivisere den offentlige sektor. Man ønsker således at fastholde eller udbygge den offentlige service, samtidig med at befolkningsprognoser viser, at vi bliver færre hænder, idet en stor andel af befolkningen bliver ældre og dermed udenfor arbejdsstyrken. Dette rammevilkår gælder også for M&R, og det må formodes, at M&Rs opgaver skal løses med mindre personale og muligvis også færre økonomiske ressourcer til rådighed. IT- og digitaliseringsstrategien skal tage højde for dette ved at anvise veje til, hvordan IT- og digitalisering kan understøtte, at M&Rs opgaver kan løses mere effektivt, f.eks. gennem automatisering af dele af sagsbehandlingen. Vilkår 2: Medarbejderudskiftningen kan stige Det må forventes, at jobmarkedet vil ændre sig til fordel for arbejdstager, når finanskrisen aftager og en del ældre går på pension. Det kan betyde, at medarbejderomsætningen vil stige

8 IT- og digitaliseringsstrategien skal tage højde for dette ved at fokusere på effektiv videndeling, så oplæring af nye medarbejdere kræver færre ressourcer, og vigtig viden ikke går tabt. Desuden skal dokumentation af opgaver være nemt, så overdragelse af sager og arbejdsopgaver til andre medarbejdere sker nemt, effektivt og smidigt. Velfungerende IT og digitalisering kan desuden være med til at øge arbejdsglæde og trivsel og dermed fastholde medarbejdere, idet IT og digitalisering i dag har stor betydning for, om medarbejdere kan løse deres opgaver nemt og effektivt. Således kan velfungerende IT og digitalisering være en del af en fastholdelsesstrategi, som kan nedbringe medarbejderomsætningen. Vilkår 3: Forberedelse til ændringer af opgaveporteføljen Opgaver vedr. jordforurening og råstoffer blev ifm. strukturreformen i 2007 placeret i regionerne og kommunerne. Regioner og kommuner håndterer hver især fastlagte dele af jordforureningsopgaven. Afhængig af skiftende politiske vinde, samt hvor meget fokus, der er på jordforurenings- og miljøområdet, er det muligt at (dele af) opgaverne omplaceres. Opgaver der i dag løses af regionerne kan f.eks. placeres i kommuner eller stat, ligesom jordforurenings- og andre miljøopgaver fra kommuner og stat kan omplaceres til regionerne. Aktuelt har opgaven omkring overfladevand været i spil, og denne opgave skal fra 2014 varetages af regionerne. I regeringens udspil af juni 2013 om opfølgning på evaluering af kommunalreformen er der lagt op til, at regionerne skal overtage kompetencen til at give tilladelser til råstofindvinding fra kommunerne. IT- og digitaliseringsstrategien bør tage højde for dette, f.eks. ved at gøre det forholdsvis ukompliceret at flytte og modtage data og fagsystemer. Ved evt. organisatoriske omplaceringer vil det således være en fordel, at M&Rs IT- og digitalisering holdes adskilt fra de øvrige opgaver, Region Sjælland varetager. Samtidig skal M&R dele tilpas meget IT med den øvrige region, da det er billigere at dele fælles IT systemer på tværs af regionen. Der er således en balancegang mellem billig IT, delt med den øvrige region, og lidt dyrere IT særskilt for M&R. En optimal balancegang bør fastlægges i samarbejde med Koncern IT. Vilkår 4: M&R er i konkurrence om IT ressourcerne hos Koncern IT Region Sjælland beskæftiger sig helt overvejende med sundhedsområdet og i mindre grad med socialområdet og regional udvikling. 93 % af Region Sjællands budget i 2012 er afsat til sundhedsområdet, 4 % er afsat til Socialområdet og specialundervisning, mens 3 % er afsat til Regional Udvikling. Under 0,5 % af det totale budget er afsat til M&R. [Kilde: Budget 2012]. Sundhedsområdet, socialområdet og specialundervisning er derfor en meget betydende faktor i Region Sjælland, mens M&R udgør en lille del af den samlede forretning. IT-svigt på sundhedsområdet kan være katastrofale og koste menneskeliv. Derfor er sundhedsområdet det område, som Koncern IT prioriterer højest. Samtidig er sundhedsområdet økonomisk set en meget større faktor end M&R, hvorfor prioritering af udviklingsopgaver hos Koncern IT ofte vil falde ud til sundhedsområdets fordel. IT- og digitaliseringsstrategien skal tage højde for dette og beskrive, hvordan IT- og digitaliseringsopgaverne kan løses i den interne konkurrence med sundhedsområdet - dette gælder både for drifts- og udviklingsopgaver. Nærværende strategi anbefaler således, at M&R, udover de midler, som årligt betales til fællesformål herunder bidrag til Koncern IT må påregne - 7 -

9 mindre udgifter til indkøb af ydelser hos eksterne leverandører, der kan sikre stabil drift og udvikling for M&Rs IT- og digitaliseringsløsninger. Samtidig anbefales det, at der etableres et samarbejde med Koncern IT om udmøntning af nærværende strategi. Samarbejdet kan være uformelt eller mere formelt, i form af, at Koncern IT kan deltage i styregruppen på udvalgte IT- og digitaliseringsprojekter, som udspringer af strategien. M&Rs hovedopgaver M&R beskæftiger sig med jordforurening i henhold til jordforureningsloven og med råstoffer i henhold til råstofloven. Derudover er afdelingen underlagt forskellige andre love som er almene for sagsbehandling i den offentlige sektor såsom forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. M&R har følgende hovedopgaver: Opgaver vedr. jordforurening: - Kortlægning af arealer, som er under mistanke for at være forurenede. Dette kaldes i fagsprog V1 kortlægning - Kortlægning af arealer, som er konstateret forurenede. Dette kaldes i fagsprog V2 kortlægning - Fjernelse eller uskadeliggørelse af jordforurening, som kan true borgeres sundhed eller grundvandet, f.eks. kan der etableres afværgeboringer, således at forurening fastholdes og ikke spredes yderligere til grundvandsmagasinet. På denne måde sikres rent vand til drikkevandsforsyningen. - Rådgivning til borgere og virksomheder bl.a. om, hvordan de skal forholde sig til jordforurening, og hvordan de lever op til regionens krav, hvis de vil undersøge for og/eller fjerne forurening. - Samarbejde med kommunerne omkring undersøgelses- og oprensningspåbud ved konstaterede forureninger. - Høringssvar til kommunerne omkring tilladelser til bygge- og anlægsarbejde samt ændring af arealanvendelsen på kortlagte arealer. - Service og information overfor borgere og virksomheder, f.eks. oplysninger om de data jordforureningsafdelingen har om hvilke arealer, som er forurenet, forklaring på jordforureningstermer, skabe tryghed gennem information mv. - Aflevering af data og information om jordforurenings arbejde til Miljøstyrelsen Opgaver vedr. råstoffer: - Udarbejdelse af råstofplan - Kortlægning af råstoffer - Dispensation til deponering af ren jord i råstofgrave - Tilsyn med deponering af jord i råstofgrave - 8 -

10 Anslået ressourceforbrug og de mest ressourcetunge opgaver Det er i 2012 anslået, at det vil tage ca. 50 år og koste ca. 1,9 milliarder kroner at løse jordforureningsopgaverne ne (ekskl. råstofopgaven) i Region Sjælland. M&R bruger især ressourcer på sagsbehandling, som både dækker V1 og V2 kortlægninger, undersøgelse og afværge af jordforurening samt råstofopgaver. Det er således særligt en optimering af disse områder, som vil sikre en god udnyttelse af M&Rs ressourcer jf. M&Rs mission. Sagsbehandlingen bruger især mandetimer, mens oprensning og drift af afværgeanlæg især bruger kroner. Hovedopgavernes krav til strategien Figur 2 viser en oversigt over, hvilke krav, løsning af M&Rs hovedopgaver stiller til IT og digitalisering. Kravene gennemgås nærmere i det følgende. Figur 2: Krav, som M&Rs hovedopgaver stiller til IT og digitalisering. Krav 1: Automatisering af sagsbehandlingen Effektivitet i forvaltningen er direkte proportional med optimering af ressourceanvendelsen for M&R, hvorfor dette krav er vigtigt for ressourceudnyttelsen i M&R. Ved at besvare spørgsmålet: hvordan kan digitale processer og IT gøre arbejdet for os? kan de dele af sagsbehandlingen, som kan automatiseres, udpeges. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - 9 -

11 - Webformularer, som udfyldes af eksterne, hvor data automatisk gemmes i M&Rs databaser. - Øget samspil mellem ESDH systemet og data, f.eks. autoudfyldelse af adresse, matrikelnummer og andre generelle felter. - Øget integration mellem forskellige IT systemer - Sikring af datakvalitet, både fra egne producerede og udefrakommende data, er vigtig for at kunne foretage automatisering Krav 2: Prioriteret udvælgelse af forureninger M&R har en begrænset mængde ressourcer til at løse opgaverne. Derfor er det nødvendigt at prioritere hvilke opgaver, der skal løses først, så det sikres, at der laves mest for pengene. For at kunne prioritere mellem opgaverne, er det nødvendigt med IT prioriteringsværktøjer. Pt. anvender M&R et system, som M&R har udviklet. Det kaldes ESP (Excel System til Prioritering), som er udviklet som et samspil mellem geografiske analyser, forespørgsler og visning af data i Excel. Automatiske systemer skal ikke fuldstændig erstatte den faglige vurdering, der ligger til grund for prioritering, men systemerne kan hjælpe med at skabe overblik over relevante forureninger, som skal prioriteres, og dermed betydeligt nedsætte timeforbruget, som anvendes til prioritering. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Udvikling af interaktionen mellem ESP og datasystemer, der rummer rådata til prioritering (p.t. Geoenviron og Mapinfo) - En vurdering af hvilke prioriteringsværktøjer, som er ønskelige - Værktøjer til risikovurdering - Udarbejdelse eller indkøb og implementering af de ønskede værktøjer, såfremt det er en fornuftig investering. Krav 3: Nem og fyldestgørende dokumentation af sagsgangen M&R har i lighed med andre myndigheder ansvar for, at sagsbehandlingen dokumenteres fyldestgørende af hensyn til borgernes retssikkerhed. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Et brugervenligt ESDH system, hvori der nemt lægges dokumenter og data, ligesom det er nemt at finde dokumenter og data. - Brugervenlige fagsystemer, hvor der nemt indtastes og findes data, ligesom systemerne kvalitetstjekker data ved indtastning. Om muligt skal systemerne være så brugervenlige at skriftlige vejledninger overflødiggøres. - En god visualisering af data, som f.eks. data på kort, geologiske lag, modellering af strømninger i jord (hydrogeologi) mv. - Samspil mellem forskellige IT systemer, så data kun skal indtastes ét sted. Krav 4: Ensartet sagsbehandling M&R er som andre myndigheder underlagt, at der skal være lighed for loven, hvilket i M&Rs opgaveudøvelse primært svarer til, at sagsbehandling skal foregå ensartet. For at understøtte

12 ensartet sagsbehandling, skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Understøttelse af standardskabeloner - Understøttelse af videndeling i afdelingen, så man nemt finder oplysninger f.eks. om kriterier for kortlægning Krav 5: Erfaringsopsamling og udnyttelse For at kunne træffe beslutninger på et bedre grundlag fremadrettet, er det vigtigt, at IT og digitalisering understøtter erfaringsopsamling indenfor såvel kortlægning som undersøgelse og afværge af jordforurening. Hermed menes opsamling af erfaringer for eksempelvis brancher, således at indsatsen kan fokuseres, der hvor indsatsen giver størst udbytte. Det skal altid overvejes, hvor stor nytte opsamlingen af data giver ift. den indsats, der skal til for at indsamle, opdatere og opbevare data. Der skal derfor findes en optimal balance mellem at stille data til rådighed og ressourceforbruget til tilvejebringelse af disse data. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Opsamling af viden omkring hvilke aktiviteter, der medfører hvilke forureninger og i hvilket omfang (branche prioriteringslister). - Tematiske kort over sammenhængen mellem dæklag (jordtype) og fund i øverste grundvandsmagasin af miljøfremmede stoffer. - Detaljerede beskrivelser af hvilke stoffer, der er undersøgt for. - Detaljeret geofysisk/kemisk opsamling af data, hvis ressourceforbruget til opsamling af disse data giver mening ift. besparelse af ressourcer på fremtidigt arbejde. - Udtræk af og geografisk visning af udvalgte data. Krav 6: Brugervenlig intern og ekstern kommunikation M&Rs opgaver indebærer typisk kontakt med grundejere, ejendomsmæglere, rådgivere, kommuner mv. Derfor er det vigtigt at sikre, at IT og digitalisering understøtter en brugervenlig ekstern kommunikation. Også internt er det vigtigt med brugervenlig kommunikation, da det skal være nemt at finde de oplysninger, man har brug for. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Mails med store eller atypiske filformater skal kunne sendes og modtages - Brug af webformularer - Det skal være nemt at tilgå M&Rs data gennem eksempelvis webservices, således at data kan viderebearbejdes i andre systemer. Det er derfor et mål at anvende fælles offentlige databaser, hvis disse kan håndtere de data, M&R genererer. I dag eksisterer der udveksling af udvalgte data via webservices på Danmarks Miljøportal (DKjord). - Det skal internt være nemt og overskueligt at få overblik over M&Rs systemer og deres respektive data, ligesom det skal være nemt at se, hvor god kvaliteten af data er

13 - Kommunikation skal, der hvor det giver mening, understøttes af grafisk/visuel visning af data. - Borgeres adgang til data og selvbetjening på nettet. Krav 7: Ledelsesmæssig styring af M&Rs opgaver og ressourcer For at sikre bedst mulig udnyttelse af M&Rs ressourcer, er det vigtigt at IT og digitalisering understøtter den ledelsesmæssige opgave i M&R. Dette kan f.eks. omfatte systemer, som understøtter mål- og ressourcestyring samt systemer til personaleledelse, herunder sygdom, ferie, tidsregistrering mv. Samlet set kaldes systemerne til understøttelse af den ledelsesmæssige opgave for LedelsesInformationsSystemer (LIS). For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - Afklaring af hvilke KPI er (Key Performance Indicators), der er kritiske for opfølgning på afdelingens arbejde, herunder ift. erfaringsopsamling (krav 5). - Afklaring af hvilket informationsbehov/data ledelsen har brug for til understøttelse af ledelsesmæssige opgaver. - Afklaring af, hvorvidt disse informationer kan fremskaffes med et rimeligt ressourceforbrug, og hvordan de kan fremskaffes, herunder afklare hvilke data projekt NASA (Ny Administrativ System Anvendelse) stiller til rådighed. - En gennemgang af de nuværende LIS: dækker de det behov, ledelsen har? - Fremskaffelse af informationer/data samt sikring af brugervenlig adgang til disse. Krav 8: Borgeren skal opleve stor smidighed i forbindelse med at staten, regionerne og kommunerne samarbejder om miljøopgaverne IT og digitalisering kan bidrage til, at borgerne mærker mindst muligt til, at M&Rs opgaver er delt mellem regioner og kommuner. Der eksisterer i dag allerede en udveksling af udvalgte data mellem kommuner, stat og regioner. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - M&R skal støtte op om arbejdet med yderligere deling af data mellem myndigheder, så kommunerne kan se regionernes data og omvendt. I dag er der som nævnt allerede initiativer i gang, idet deling af udvalgte jordforureningsdata mellem myndigheder sker via Danmarks Miljøportal (DKjord databasen). Dette arbejde skal M&R støtte og bidrage til, at flest mulig valide data udveksles. - Samarbejde eksternt med Region Sjællands kommuner. F.eks. tage initiativ til sammen med kommunerne at samle og skabe overblikket over data, hvis opgaven i praksis ikke løses af andre (f.eks. overblik over indvindingsoplande og potentialekort). - Evt. påvirkning af lovgivning, da denne har indflydelse på, hvad regioner og kommuner må gøre og ikke gøre. Krav 9: M&R skal påvirke udviklingen indenfor miljøfaglig og forvaltningsmæssig IT Da en del af de beslutninger der træffes på europæisk (f.eks. INSPIRE direktivet), statsligt, regionalt og kommunalt plan indvirker direkte på M&Rs daglige arbejde og især datagrundlag, er det vigtigt, at der etableres fora, hvorigennem M&R kan påvirke den fremtidige digitale dagsorden,

14 regler og vejledninger. Det er desuden interessant for M&R at følge med i, hvad der udvikles hos andre, især offentlige myndigheder, for at undgå dobbeltudvikling. For at understøtte dette krav skal der i IT- og digitaliseringshandlingsplanen arbejdes med initiativer indenfor f.eks. følgende konkrete områder: - At det prioriteres, at M&R deltager i tværregionale/statslige IT og digitaliseringsfora og erfagrupper, således at M&R kan bidrage med holdninger og viden, samt præge processen tidligt i forløbene. - Netværke med andre regioner. - At det indtænkes i andre fora f.eks. i Videnscenter for Jordforurening (VJ) regi at lade medarbejdere, der arbejder med IT og digitalisering, deltage i udvalgte jordforureningsfora, også selvom medarbejderne ikke nødvendigvis er jordforureningsspecialister. En IT og digitaliseringsvinkel kan bidrage til effektivisering af arbejdsgange og optimering af produktion, opbevaring, distribution og udnyttelse af data. Konkret kunne der være workshops ved VJ s årsmøde for de regionale jordforureningsafdelingers stabsfunktioner, så der ikke som i dag kun er workshops for rent jordforureningsfaglige emner. - At M&R i samarbejde med de øvrige regioner især med hensyn til implementering af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, placerer medarbejdere i relevante fora og arbejdsgrupper, der kan påvirke implementeringen, så den bidrager til på sigt at understøtte og dermed effektivisere M&Rs arbejde. - Et område under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, som M&R kan forsøge at påvirke, er data lagt ud som webservices fra centrale (især statslige) myndigheder. Et eksempel på en webservice er: Kortforsyningens AdresseWebService (AWS), hvor de officielle, opdaterede adresser kan hentes. Påvirkningen kan både ske på hvilke webservices, der burde laves, hvilke data, der skal udveksles, om myndigheder skal betale for data, der er produceret af andre offentlige myndigheder, samt krav til webservicens perfomance f.eks. oppetider og svartider

15 Strategiske fokusområderområder På baggrund af gennemgangen af M&Rs rammevilkår og de krav M&Rs opgaver stiller til IT og digitalisering, er der udpeget 7 fokusområder. Fokusområderne sætter fokus på de områder, hvor IT og digitalisering kan støtte op om effektiv udnyttelse af ressourcerne under de givne krav og vilkår. Fokusområderne ses i figur 4. Konkrete initiativer for hvert af de 7 fokusområder kan ses i den til strategien hørende handlingsplan. Figur 4: de 7 fokusområder. Under hvert fokusområde er indsat en figur, hvor man kan se, hvordan det aktuelle fokusområde hænger sammen med M&Rs rammevilkår og de krav M&Rs opgaver stiller til IT- og digitaliseringsstrategien. Fokusområde 1: Brugervenlige, effektive og (delvist) automatiserede interne arbejdsgange, som understøtter ensartet sagsbehandling I figur 5 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde

16 Figur 5: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 1. Strategisk retning: Ved at gennemgå udvalgte arbejdsgange skal områder, som kan automatiseres og/eller effektiviseres ved hjælp af IT og digitalisering, findes og forbedringen gennemføres, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 2: Erfaringsopsamling og -udnyttelse samt udvælgelse af grunde i prioriteret rækkefølge I figur 6 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 2. Figur 6: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 2. Strategisk retning: Det skal afklares, hvilken form for erfaringsopsamling g og prioritering, som er ønskelig, hvorefter data, IT og digitalisering skal bringes til at understøtte dette, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 3: Understøttelse af brugervenlig, digitaliseret intern og ekstern kommunikation I figur 7 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 3. Figur 7: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 3. Strategisk retning: Det skal afklares, hvilke medier som er de vigtigste at anvende til intern og ekstern kommunikation, hvorefter en forbedret IT- og digitaliseringsunderstøttelse skal sikres for disse, såfremt udbyttet overstiger investeringen

17 Fokusområde 4: Nem adgang til anvendelig ledelsesinformation I figur 8 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 4. Figur 8: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 4. Strategisk retning: Det skal sammen med M&Rs ledergruppe afklares, hvad der er vigtigst at måle på (fastlæggelse af KPI er), hvorefter IT og digitalisering skal tilvejebringe disse tal og analyser, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 5: Effektiv videndeling og nem dokumentation I figur 9 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 5. Figur 9: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 5. Strategisk retning: Det skal afklares, hvordan IT og digitalisering kan nedbringe mængden af mandetimer, som er nødvendige for at løse M&Rs opgaver, herunder specielt hvordan man kan lette dokumentationsarbejdet for medarbejderne. Ligeledes skal det undersøges, hvordan IT og digitalisering kan sikre, at viden ikke går tabt ved øget medarbejderudskiftning. De identificerede forbedringsområder indføres, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 6: Følge og påvirke IT understøttelsen indenfor forvaltning generelt og specifikt miljø samt forbedre det digitale samspil på tværs af myndigheder I figur 10 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 6. Figur 10: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde

18 Strategisk retning: Medarbejdere, som arbejder med IT og digitalisering i M&R, skal deltage i netværk og andre aktiviteter, hvor de kan følge og påvirke udviklingen indenfor IT- og digitaliseringsunderstøttelse i forvaltninger, herunder specielt indenfor miljøområdet. Samtidig skal det indtænkes i IT og digitaliseringsarbejdet, hvordan IT og digitalisering kan understøtte at borgeren mærker mindst muligt til, at M&Rs opgaver er delt mellem regioner og kommuner. Da denne opgave ikke alene kan løses via IT og digitalisering skal (dele af) M&Rs ledergruppe inkl. direktør inddrages i opgaveløsningen. De identificerede forbedringer indenfor IT og digitalisering gennemføres, såfremt udbyttet overstiger investeringen. Fokusområde 7: Sikre stabil drift og udvikling af IT- og digitalisering samt at (dele af) M&Rs IT- og digitalisering forholdsvis nemt kan flyttes organisatorisk I figur 11 ses sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 7. Figur 11: sammenhængen mellem rammevilkår, krav og fokusområde 7. Strategisk retning: De medarbejdere, som arbejder med IT og digitalisering i M&R søjlen, skal skabe uformelle og formelle samarbejder med Koncern IT. Såfremt det giver mening, skal samarbejdet løftes til mellemleder eller chefniveau f.eks. nedsættelse af styregrupper mm. Sammen med Koncern IT skal det diskuteres: A. Hvordan det sikres, at M&Rs systemer har stabil drift B. Hvordan IT og digitalisering af M&R nemmest muligt kan imødegå eventuelle organisatoriske ændringer i opgaveporteføljen, herunder tilførsel af nye opgaver. Det vil sige, at IT og digitalisering skal udformes/implementeres på en måde, så det er omstillingsparat. De identificerede forbedringer indenfor IT og digitalisering gennemføres, såfremt udbyttet overstiger investeringen

19 Bilag: skitse af M&Rs IT systemer

20 Kildeliste EU - INSPIRE direktivet: Europa-parlamentets og rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) Dansk lov - Lov om infrastruktur for geografisk information, nr af 19/12/2008 Regeringen, KL og Danske Regioner - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , lavet i samarbejde mellem Regeringen, KL og Danske Regioner, udgivet i august 2011 Miljøministeriet - Strategisk grundlag Kort & Matrikelstyrelsen Stedet som indgang til digital forvaltning, udgivet af Miljøministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen i 2011 Kommunernes Landsforening (KL) - Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi , udgivet af KL i november Effektiv & innovativ. Digitalisering af den kommunale sektor Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi , udgivet af KL i 2011 Region Sjælland - IT strategi , udgivet af Region Sjælland, Koncern IT i september Administrativ delstrategi , udgivet af Region Sjælland, Koncern IT i september Infrastruktur delstrategi , udgivet af Region Sjælland, Koncern IT i september Sundhed delstrategi , udgivet af Region Sjælland, Koncern IT i september Region Sjællands IT-principper, udgivet af Region Sjælland, Koncern IT - Budget 2012, budgetaftale for Region Sjælland, udgivet af Region Sjælland 23. august 2011 Sorø, juli