VUC Storstrøms bestyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Storstrøms bestyrelse"

Transkript

1

2 VUC Storstrøms bestyrelse Dagsorden Mødet den 24. juni 2015 Mødested: Bispegade 5, N-bygningen lokale 33. Mødetid: Kl

3 Bispegade Nykøbing F. Tlf: Bestyrelsesmødet den 24. juni CVR: juni 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2a Beslutning om igangsætning af proces for planlægning af byggeri i Næstved. Resumé På bestyrelsesmødet den 17. marts 2015 redegjorde bestyrelsesformand Per Skovgaard Andersen for et møde med Næstved kommune om byggeri af ny VUC-bygning i Næstved, som indledningen til etablering af Campus Næstved. Bestyrelsen anbefalede, at planlægningsarbejdet af byggeriet blev påbegyndt. I denne sag forelægges bestyrelsen første skitse til en planlægningsproces samt hovedtallene for det kommende byggeri. Sagsfremstilling VUC Storstrøm ønsker at opføre en ny uddannelsesinstitution i Næstved med plads til årskursister. Siden 2012 er der arbejdet på at skabe et uddannelsescampus i Næstved omfattende ungdomsuddannelser, almene kompetencegivende voksenuddannelser og videregående uddannelser. Planlægningsarbejdet med etablering af Campus Næstved har siden 2014 omfattet University College Sjælland, Erhvervsakademi Sjælland og VUC Storstrøm. Forskellige årsager betinger, at University College Sjælland og Erhvervsakademi Sjælland ikke på nuværende tidspunkt kan træffe beslutning om en definitiv forpligtelse i forhold til Campus Næstved. VUC Storstrøm har derfor stået over for et valg om enten, at afvente de to samarbejdspartneres beslutning eller allerede nu at igangsætte planlægnings- og projekteringsarbejdet af VUC Storstrøms del af Campus Næstved. Alle samarbejdspartnerne i udviklingsprojektet om Campus Næstved er indforståede med, at VUC Storstrøm nu påbegynder realiseringen af sin del af Campus Næstved. Realiseringen vil blive søgt gennemført med størst mulig hensyntagen til, at de øvrige samarbejdspartnere på sigt vil kunne realisere deres andel af Campus Næstved. Faxe Maribo Nakskov Nykøbing F. Næstved Vordingborg

4 VUC Storstrøms ejendomsportefølje i Næstved VUC Storstrøms afdeling i Næstved er i dag beliggende i et kommunalt lejemål i Birkebjergparken på adresserne Birkebjerg Allé 1, Birkebjerg Allé 12 og Troensevej 15. Hertil kommer et mindre lejemål på Troensevej 10, hvor VUC Storstrøm har adgang til en mindre sal til idræt. Alle lejemål er beliggende i Birkebjergparken og inden for gåafstand. Birkebjergparken er beliggende i Næstveds sydlige del, og er ikke specielt lettilgængelig med offentlige transportmidler. VUC Storstrøms lejemål på Birkebjerg Allé 1 udgør i alt m2. Lejemålet er indrettet med lokaler til administration, uddannelses- og studievejledning, undervisningslokaler, kursistophold og lærerarbejdsrum. VUC Storstrøms lejemål på Birkebjerg Allé 12 udgør i alt 658 m2. Lejemålet er indrettet med faglokaler til naturfag, fysik, kemi, biologi og geografi. VUC Storstrøms lejemål på Troensevej 15 udgør i alt 600 m2. Lejemålet er indgået for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2015, hvorefter det skal forlænges. I lejemålet er indrettet lokaler til Musikundervisning Dramaundervisning Billedkunstundervisning Bogdepot 6 lærerarbejdsrum. Lejemålene udgør et samlet areal på m2. En bynær beliggenhed af VUC Storstrøms afdeling i Næstved ved Munkebakken i Næstved (fire minutters gang fra tog- og rutebilstation) vil medføre nogle klare fordele. VUC Storstrøms uddannelsesaktivitet i Næstved er støt stigende, og vores nuværende lokalekapacitet er ikke tilstrækkelig. En række behov for undervisningslokaler, faglokaler, lærerarbejdsrum og administration kan således ikke opfyldes inden for vore nuværende rammer i Birkebjergparken. Lokalerne i Birkebjergparken er et tidligere forsorgshjem, og de er som sådan ikke bygget eller indrettet til undervisning. Sammenholdt med at kravene til voksenuddannelsernes studiemiljø er under stærk forandring i disse år, medfører det behov for nye og mere tidssvarende lokaler. VUC Storstrøm i Næstved omfatter i sin nuværende placering m2 brutto. Undervisningslokaler udgør 37 % af bruttoarealet Befolkningsudvikling Fra 2014 til 2019 falder folketallet i VUC Storstrøms område med personer, dvs. med 1 %. Udviklingen er hovedsageligt præget af et fald i aldersgruppen år på godt personer samt en fremgang i aldersgruppen 50+ med godt personer. Aldersgruppen år falder med ca. 600 personer. I Næstved kommune vil der frem til 2019 være en befolkningstilvækst på borgere svarende til 2 %.

5 Der er forskelle i aldersfordelingen uddannelsesretningerne imellem, men aldersforskellen er blevet væsentligt mindre i de seneste 4 år. Gennemsnitsalderen for alle VUC Storstrøms studerende er således faldet med 8 år - fra 39 til 31 år - fra 2009/10 til 2013/14. Statistikken for det 2-årige HF afspejler som forventet den unge voksne målgruppe for det 2-årige tilbud. I forhold til opgørelsen i 2009/10 er de studerende blevet lidt ældre, idet andelen af årige er faldet fra 83% til 75%. Faldet sker på grundlag af en stigning i gruppen af årige med 7%-point. På HF enkeltfag er aldersfordelingen mere jævn, dog med en klar overvægt i gruppen af de årige. Siden 2009/10 ses Regeringens genopretningspakke fra 2010 tydeligt, idet gruppen af studerende på 50 år+ stort set er forsvundet. Gruppen af årige er derimod i stigning. Også på AVU er der sket markante ændringer siden 2009/2010: Gennemsnitsalderen er faldet fra 45 år til 29 år og den tidligere stærkt repræsenterede aldersgruppe på 50 år + er reduceret til 3%. På FVU og OBU tiltrækker fortsat også de modne aldersgrupper, men også her er der en tendens til en stigning i de yngre aldersgrupper. På FVU er der en overvægt af årige, mens overvægten på OBU ligger hos de årige. Ændringen i alderssammensætningen blandt VUC Storstrøms studerende udgør i sig selv ikke noget problem; men stiller naturligvis krav til skolen og dens medarbejdere om en pædagogisk tilgang til opgaveløsningen, der tager hensyn til ændringerne i alderssammensætningen blandt de studerende. Det kræver andre fysiske rammer end den mere traditionelle skolebygning, som vi kender den bl.a. på vores afdeling i Næstved. Alderssammensætningen på VUC Storstrøm i Næstved følger stort set sammen udvikling som VUC Storstrøm generelt. Aldersgennemsnittet er dog lidt lavere på hf-enkeltfag, AVU og FVU end i VUC Storstrøm i gennemsnit. Udviklingen i uddannelsesaktiviteten på VUC Storstrøm og på VUC Storstrøm i Næstved VUC Storstrøm har i Næstved en årlig gennemstrømning af studerende på ca De gennemfører en række forskellige kortere eller længerevarende uddannelsesforløb inden for nedenstående uddannelsesniveauer: Ordblindeundervisning (OBU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Almen voksenuddannelse (AVU) Hf som enkeltfag (hfe) Hf som 2-årig tilrettelæggelse (hf2) og Gymnasiale suppleringskurser (GSK). På afdelingen i Næstved undervises årligt, hvad der svarer til ca. 450 årskursistværk, svarende til 10,4 årskursister pr. m2. I det nye byggeri er det hensigten, at afdelingen i Næstved skal rummes på ca m2 svarende til ca. 11 m2 pr. kursistårsværk.

6 Anlægsudgift og finansiering Ved et beregnet eksempel, hvor byggeomkostningerne vurderes til kr. pr. m2 og på baggrund af et arealbehov på m2 vurderes VUC Storstrøm at skulle bygge for 70 mio. kr. Hertil kommer udgifter til køb af grund, rådgivning og konsulenthonorarer, byggelånsrenter mv. Campus Næstved er tænkt i etaper, hvor første etape placerer sig omkring Munkebakken. De efterfølgende etaper breder sig til området ved stationen på både den ene og den anden side. Området er analyseret for muligt bebyggelsesareal, og første etape omkring Munkebakken kan rumme op til m2 bebyggelse. VUC Storstrøm forventer at have behov for et grundareal på ca m2. Grundstykket langs Munkebakken/Teatergade er vurderet af mægler i efteråret Salgsprisen er estimeret til ca. 13 mio. kr. Næstved byråd har den 5. november 2013 besluttet en hensigt om at sælge op til m2 til uddannelsesinstitutionerne til en pris af ca. 6 mio. kr. Dette er under forudsætning af, at det vurderes lovligt, eller der kan opnås dispensation fra gældende regler for udbud og salg af kommunalt ejede grundstykker, hvilket forventes. Samlede udgifter ved anlægsinvesteringen Mio. kr. Grund og udgifter i forbindelse med grundkøb 3,0 Anlægssum 70,0 Rådgiver og konsulenthonorarer 7,0 Geo- og miljøundersøgelser 0,2 Udearealer og jordarbejder 6,5 Uforudsete udgifter 7,0 Byggelånsrenter 1,3 I ALT 95,0 Byggeriet kan realiseres som et anlægsprojekt, der skal finansiering ved maksimal låntagning samt træk på likvide midler. Ved en positiv kreditvurdering, vil der være adgang til en belåning på mellem 50 % - 70 %. Ved en byggepris på 95 mio. kr. kan finansieringen beskrives således: Finansiering mio. kr. Belåningsprocent 50% 60% 70% Realkreditlån Egne Likvide midler Samlet finansiering Hertil kommer finansiering af inventar og udstyr, som finansieres af likvide midler. Finansiering er under forudsætning af kreditgodkendelse i kreditforeningen.

7 Driftsomkostninger Nedenfor er der foretaget en sammenligning af de årlige bygningsomkostninger mellem det nuværende lejemål og den nye ejendom. Sammenligning af driftsomkostninger kr. Nuværende lejemål i Birkebjergparken Nyt byggeri Belåning 60% Birkebjergparken Birkebjergparken Troensevej Troensevej 10 - Idrætshal 60 Husleje i alt Renter og bidrag 3% lån 30 år Renter af eget indskud 190 Energi Vedligeholdelse Driftsomkostninger i alt Omkostninger i alt Møderække Med henblik på at udarbejde en mere detaljeret tidsplan for det videre arbejde afvikles en række møder i den nærmeste fremtid. Tirsdag den 16. juni afvikles møde med Undervisningsministeriet med henblik på at afklare, hvilke krav der stilles til projektbeskrivelse for byggeriet for at få den endelige godkendelse af projektet i Folketingets Finansudvalg. Det er også på dette møde tanken, at vi får en vurdering af, hvilke tidsrammer vi skal arbejde efter i forhold til Finansudvalgets godkendelse. Det skal nævnes, at et byggeri til en udgift ud over 60 mio. kr. skal godkendes af Finansudvalget. Mandag den 29. juni afvikles møde med Næstved kommunes planlægningsafdeling med henblik på at afklare tidsplan for Foreløbig tidsplan Lokalplan udarbejdes (Næstved kommune) 1. januar september 2016 Afklaring af bygherrerådgivningsopgave forventet periode 1. august november 2015 Byggeprogram og udbud af byggeopgaven forventet periode 1. december september 2016 Aktstykke i Finansudvalget forventet periode 1. september november 2016 Projektering og myndighedsgodkendelse forventet periode 1. september november 2016 Byggefase 1. november november 2017 Indflytning forventes til årsskiftet 2017/2018

8 Bilag Notat til møde med Undervisningsministeriet den 16. juni 2015 Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen godkender planlægningsprocessen Beslutning

9 Bestyrelsesmødet den 24. juni 2015 Bispegade Nykøbing F. Tlf: CVR: Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2b økonomirapport pr. 31. marts juni 2015 Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 1. kvartal 2015 til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet for perioden udviser et resultat på kr ,- mod et budgetteret resultat på kr ,- eller kr ,- bedre end forventet for denne periode. Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 753,0 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 694,1 ÅE. Det svarer til en afvigelse på 58,9 ÅE eller en ændring på 8,5% i forhold til det budgetterede. Gennemført uddannelsesaktivitet i 1. kvartal samt forventninger til uddannelsesaktiviteten i kvartal 2015 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet inden for primært AVU. Det samlede årselevtal forventes nu at blive 1.495,8 ÅE eller en fremgang på 60,3 ÅE i forhold til ankerbudgettet. Det samlede resultat for 2015 forventes at medføre et overskud på kr ,- hvilket er et mindre fald på kr end først antaget. Den likvide beholdning udgør pr. 31. marts 2015 kr ,- mod kr ,- ved samme tid sidste år. Sagsfremstilling Økonomirapporten for VUC Storstrøm pr. 31. marts 2015 er vedlagt som bilag Regnskab 1. kvartal 2015 Kolonnerne Forbrug, Budget og Afvigelse i bilaget viser regnskab og budget samt afvigelse for 1. kvartal Budget og forbrug er periodiseret i forhold til, hvor meget de belaster 1. kvartal Statstilskuddet er bogført ud fra den faktiske/indberettede aktivitet i 1. kvartal Faxe Maribo Nakskov Nykøbing F. Næstved Vordingborg

10 Aktivitet 1. kvartal 2015 (ÅE) Aktivitet Budget Afvigelse Afv. I % GSK HF2 152,7 156,7 4,0 2,6% Hfe 212,6 217,0 4,4 2,0% AVU 328,7 258,0 70,7 27,4% FVU 48,1 54,0 5,9 10,9% OBU 4,5 5,4 0,9 16,7% IDV 3,5 3,5 Andet 2,9 3,0 0,1 3,3% I ALT 753,0 694,1 58,9 8,5% Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 753,0 årselever (ÅE) mod en budgetteret uddannelsesaktivitet på 694,1 ÅE. Det svarer til en afvigelse på 58,9 ÅE eller en ændring på 8,5% i forhold til det budgetterede. Den likvide beholdning udgør pr. 31 marts 2015 kr ,- mod kr ,- ved samme tid sidste år. Årsestimat 2015 Kolonnerne Budget kvartal, Ankerbudget, Nyt Årsestimat og Afvigelse viser udviklingen og forventningerne til det nye årsresultat Det samlede årselevtal skønnes at blive 1.495,8, som indeholder en stigning som følge af den ekstra AVU aktivitet i 1. kvartal. Den budgetterede aktivitet for kvartal 2015 er fastholdt. Udvikling i aktivitet 2015 (ÅE) Ankerbudget Nyt årsestimat Afvigelse Afv. I % GSK 4,0 4,0 0,0% HF2 281,7 277,6 4,1 1,5% Hfe 455,0 450,6 4,4 1,0% AVU 540,0 610,7 70,7 11,6% FVU 131,0 125,1 5,9 4,7% OBU 18,0 17,1 0,9 5,3% IDV 5,0 5,0 100,0% Andet 5,8 5,7 0,1 1,8% I ALT 1.435, ,8 60,3 8,5% Ankerbudget viser det af bestyrelsen vedtagne budget pr. 17. december Nyt Årsestimat er sammensat af budget kvartal samt afviklet 1. kvartal 2015 og afspejler forventningerne til året Den 18. maj 2015 meddelte Undervisningsministeriet, at der vil blive iværksat en dispositionsbegrænsning på 1% af det statslige taxameter 2015, som skal findes inden for det bestående budget. Det betyder en besparelse på ca. kr for VUC Storstrøm.

11 I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 afsatte bestyrelsen kr til forbedring af de fysiske studiemiljø i Næsted. Som følge af igangsætning af nybyggeri i Næstved, foreslås besparelsen finansieret af denne bevilling. Der forventes en mindre regulering af overskuddet på kr ,- eller et samlet overskud på kr ,-. Bilag Regnskab pr. 31. marts 2015 Brev af 18. maj 2015 fra Undervisningsministeriet om dispositionsbegrænsning i 2015 Balance pr. 31. marts 2015 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2015 Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen godkender økonomirapport pr. 31. marts 2015 Beslutning

12 Bestyrelsesmødet den 24. juni Bispegade Nykøbing F. Tlf: CVR: juni 2015 Sag 3a Etablering af Campus Vordingborg. Resume Vordingborg byråd og uddannelsesinstitutionerne i Vordingborg har besluttet at indgå et tættere samarbejde med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for uddannelse og udvikling i Vordingborg kommune. Samarbejdet benævnes Campus Vordingborg. Bestyrelsen har på sit møde i december 2014 besluttet at VUC Storstrøm indgår i Campus Vordingborg. Vordingborg kommunalbestyrelse og de øvrige uddannelsesinstitutioner i Campus Vordingborg har ligeledes besluttet at indgå i Campus Vordingborg, og der foreligger nu en partnerskabsaftale til underskrift. I denne sag følger en beskrivelse af etableringen og åbningen af Campus Vordingborg. Sagsfremstilling VUC Storstrøms bestyrelse besluttede på møde den 17. december 2014 at indtræde i Campus Vordingborg. På mødet gennemgik bestyrelsen partnerskabsaftale og notatet Campus Vordingborg liv og læring. Vordingborg byråd besluttede i april måned dette år at tiltræde partnerskabsaftale om Campus Vordingborg. Hermed har alle involverede i arbejdet med at etablere Campus Vordingborg tilsluttet sig partnerskabsaftalen, og Campus Vordingborg kan etableres. Ud over Vordingborg kommune indgår følgende uddannelsesinstitutioner i Campus Vordingborg: University College Sjælland Zealand Business College Vordingborg gymnasium og h fog VUC Storstrøm. Campus Vordingborg skal bidrage til at synliggøre og strukturere de mangfoldige aktiviteter, der allerede foregår i kommunen og på uddannelsesinstitutionerne. Campus Vordingborg skal styrke unges muligheder for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, ligesom Campus Vordingborg skal styrke forudsætningerne for, at den unge efterfølgende gennemfører en videregående uddannelse. Campus Vordingborg skal bidrage til at skabe rum til løbende efteruddannelse og opkvalificering for mennesker i alle aldre. Faxe Maribo Nakskov Nykøbing F. Næstved Vordingborg

13 Campus Vordingborg markeres fysisk og virtuelt ved Fælles brandingkampagne Ens campusskiltning på de forskellige uddannelsesinstitutioner Etablering af internetportal med links til deltagernes hjemmesider. Campus Vordingborg vil også kunne bidrage til et tættere samarbejde uddannelsesinstitutionerne imellem bla om: Større grad af tværfaglige aktiviteter. Udvikle attraktive studiemiljøer. Samarbejde om medarbejderrekruttering. Forbedre brobygning mellem relevante uddannelser og Samarbejde om kulturaktiviteter. Der er ikke forbundet særskilte faste omkostninger for VUC Storstrøm ved at deltage i Campus Vordingborg. Åbningen af Campus Vordingborg markeres fredag den 25. september kl på Panteren, Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg, hvortil kommunalbestyrelse, uddannelsesinstitutionernes bestyrelser, kommunale embedsmænd og uddannelsesinstitutionernes ledelser indbydes. Åbningsarrangementet indebærer en rundtur til samtlige uddannelsesinstitutioner, der er medlem af Campus Vordingborg. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af arrangementet ønskes en tilkendegivelse fra medlemmerne af VUC Storstrøms bestyrelse om deres deltagelse i åbningsarrangementet. Fra kl afvikles et åbningsarrangement ligeledes på Panteren for studerende, ledelser og medarbejdere fra de involverede uddannelsesinstitutioner. Denne åbningsevent afsluttes med et musikarrangement om aftenen. Den 17. november 2015 afvikles en fælles pædagogisk eftermiddag for alle uddannelsesinstitutionernes ledere og pædagogiske medarbejdere. Bilag Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen drøfter etableringen af Campus Vordingborg og tilmelder sig åbningsarrangementet den 25. september kl

14 Bestyrelsesmødet den 24. juni Sag 3b Personalestatistik kvartal Bispegade Nykøbing F. Tlf: CVR: juni 2015 Resume I denne sag orienteres VUC Storstrøms bestyrelse om udvalgte temaer i VUC Storstrøms personalestatistik for perioden 2014 og frem til og med 1. kvartal Sagsfremstilling Medarbejderstabens sammensætning VUC Storstrøm har ved udgangen af 1. kvartal 2015 i alt 223 medarbejdere, fordelt med 35 % mænd og 65 % kvinder. Medarbejderne fordeler sig aldersmæssigt, som det fremgår af nedenstående tabel: 53 medarbejdere svarende til 24 % af medarbejderstaben er over 59 år. 69 medarbejdere svarende til 31 % af medarbejderstaben er i aldersgruppen år. Aldersfordelingen illustrerer tydeligt, at VUC Storstrøm står over for et større generationsskifte. Faxe Maribo Nakskov Nykøbing F. Næstved Vordingborg

15 Medarbejdere ansat i henhold til det sociale kapitel VUC Storstrøm er i henhold til det sociale kapitel forpligtet til at ansætte, hvad der svarer til 3,5 % af medarbejderstaben i forskellige beskæftigelsesordninger. Ved udgangen af 1. kvartal 2015 udgjorde andelen af medarbejdere ansat i henhold til det sociale kapitel 3,5 %. Sygefravær Udviklingen i sygefraværet i 2014 og frem til og med 1. kvartal 2015 fremgår af nedenstående tabel. I 1. kvartal 2015 aflæses Mandlige medarbejdere havde et sygefravær på 1,6 dage. Kvindelige medarbejdere havde et sygefravær på 4,3 dage. I alt 3,3 sygefraværsdage pr. medarbejder. Renset for langtidssygdom (mere end 30 dage) udgør sygefraværet i 1. kvartal 2015 Mandlige medarbejdere havde et sygefravær på 1,4 dage. Kvindelige medarbejdere havde et sygefravær på 2,4 dage. I alt 2,0 sygefraværsdage pr. medarbejder. Det gennemsnitlige fravær i perioden 2 kvartal 2014 til og med 1. kvartal 2015 udgør for Mandlige medarbejdere 5,1 dage Kvindelige medarbejdere 13,9 dage Gennemsnit 10,6 dage Renset for langtidssygdom (mere end 30 dage) udgør sygefraværet i perioden 2. kvartal 2014 til og med 1. kvartal 2015 Mandlige medarbejdere havde et sygefravær på 4,0 dage. Kvindelige medarbejdere havde et sygefravær på 6,8 dage. I alt 5,7 sygefraværsdage pr. medarbejder.

16 Udviklingen i medarbejdernes gennemsnitlige antal sygefraværsdage i årene ses herunder: Med langtidssygefravær 14,1 16,3 16,9 8,3 10,3 13,4 9,7 Uden langtidssygefravær 3,3 2,9 3,2 3,3 4,0 3,9 4,8

17 Personaleomsætning I perioden fra februar 2014 til februar 2015 er nedenstående oversigt over personaleomsætningen opgjort. Et benchmark med landets øvrige VUC er (der anvender ISOLA) viser, at VUC Storstrøms personaleomsætning udgør 9,3 % mod en omsætning på landsplan på 13,9 % VUC Storstrøm har med virkning fra den 1. maj 2015 styrket sin hr-funktion ved at ansætte en hrchefkonsulent. Herefter består hr-funktionen af to medarbejdere, der refererer til direktøren. Styrkelsen af hr-funktionen betyder i første omgang, at der sættes fokus på: Bedre opfølgning på sygefravær, herunder styrket kvalitet i omsorgssamtaler både med medarbejdere med langtidssygefravær; men også med medarbejdere med mere end 10 årlige sygedage. Udvikling af seniorpolitik til håndtering af generationsskiftet. Øget kvalitet i rekrutteringsprocesserne herunder inddragelse af test ved ansættelser. Udarbejdelse af medarbejderhåndbog, der skal styrke nye medarbejderes start på VUC Storstrøm. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen drøfter personalestatistik kvartal 2015.

18 Bispegade Nykøbing F. Tlf: Bestyrelsesmødet den 24. juni CVR: juni 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 4a VUC Storstrøms internationale aktiviteter. Resumé Som besluttet på strategiseminaret i efteråret 2014 skal uddannelser på VUC Storstrøm have et internationalt perspektiv. Dels lever vi i en globaliseret verden, som afspejles i indholdet på de uddannelser, som VUC Storstrøms kursister fortsætter på, og dels er et internationalt perspektiv indarbejdet i flere af vores uddannelsers bekendtgørelser. For at vi kan fastholde og øge det internationale perspektiv i uddannelserne fokuserer vi på: Personalets kompetencer. Faciliteter til at arbejde med internationalt perspektiv. Internationalt netværk. Fundraising til støtte for ekstraordinære aktiviteter. I denne sagsfremstilling uddybes ovenstående, og der gives en oversigt over igangværende aktiviteter i projektafdelingens regi til bestyrelsens orientering. Sagen er en udsat sag fra bestyrelsesmødet den 17. marts Sagsfremstilling VUC Storstrøm ønsker at bibringe kursisterne et internationalt perspektiv i alle relevante sammenhænge, hvor det kan lade sig gøre. Indholdsmæssigt giver det gode muligheder for at arbejde med praktiske eksempler fra samfund og kulturer, som gør læringen mere vedkommende og interessant. Desuden får vores kursister interkulturelle kompetencer og faglig viden, som er nyttige i deres videre uddannelse. VUC Storstrøm har også behov for inspiration, erfaringer og viden fra andre i uddannelsesverdenen for at kunne udvikle undervisningen, uddannelserne og organisationen. Ved at gå internationalt får vi sat vores virkelighed i et radikalt anderledes perspektiv, og vi får konkret inspiration til forsat forstærkning og udvikling af organisationen. Personalets kompetencer Lærerne er ofte godt orienterede om internationale forhold generelt, og i særdeleshed inden for deres faglige område. Men der er også behov for yderligere kompetencer i forhold de interkulturelle aspekter, og i forhold til at opsøge ny viden og nye perspektiver, som kan anvendes i undervisningen og fornyelse af Faxe Maribo Nakskov Nykøbing F. Næstved Vordingborg

19 undervisningens tilrettelæggelse. Internationale aktiviteter gennemføres derfor med prioritering af lærernes aktive deltagelse, og med fokus på emner, som umiddelbart kan relateres til deres opgaver i organisationen. Stabene er ofte inddraget i internationale aktiviteter. Dels er der en række administrative procedurer som skal overholdes i forhold til en evt. bevilling, og dels skal uddannelseskonsulenter eller IT-pædagogiske konsulenter deltage i implementeringen af de nye metoder mv., som de internationale aktiviteter indhøster. Endelig deltager stabene også med facilitering af aktiviteterne, så de øvrige deltagere får et større udbytte. Særligt om projektafdelingen skal bemærkes, at projektchefen deltager i aktiviteter, når der er behov for at repræsentere organisationen for at fremme VUC Storstrøms position i det internationale netværk, og i forbindelse med konkrete forhandlinger om projekters etablering, drift og afslutning. Faciliteter til at arbejde med internationalt perspektiv Ud over de almindeligt kendte faciliteter prioriterer vi at arbejde med videokonference. Da digitalisering samtidig er en strategisk prioritering, har vi et øget fokus på projekter, hvori indgår anvendelse af videokonference i undervisning. Ud over de omtalte projekter nedenfor arbejder det ITpædagogiske team med støtte til lærere, som ønsker at inddrage gæstelærere eller samarbejde med klasser i andre lande via videokonference. Internationalt netværk Gennem årene har VUC Storstrøm opbygget relationer til uddannelsesaktører internationalt. Primært i EU lande, men også i USA, Østen og Mellemøsten. VUC Storstrøm får gennem netværket mange invitationer til samarbejde, og det betyder, at vi kan vurdere, hvilke projekter og partnere, der passer til vores prioriteringer, samt vores organisations behov og kapacitet. Fundraising Meget få internationale aktiviteter kan gennemføres uden ekstraordinær økonomi. Projektafdelingen har derfor opmærksomhed på danske og internationale fondsmidler, som passer til de aktiviteter, vi gerne vil udvikle. Hvor vi aktuelt får midler fra, eller ansøger om midler til fremtidige aktiviteter fremgår af nedenstående. Følgende projekter er igangværende: Pitex Pædagogisk IT EXport, er et regionalt støttet projekt med University College Sjælland (UCSJ) som partner. Projektets mål er at udbrede kendskabet til anvendelse af videostyret undervisning Global Classroom internationalt samt at udvikle et efteruddannelseskoncept inden for de pædagogiske/didaktiske og teknologiske anvendelsesmuligheder. Interne mål Udvikling af et efteruddannelseskoncept vil kunne anvendes i VUC Storstrøms kompetenceudvikling af lærergruppen.

20 Eksterne mål Eksport og spredning af VUC Storstrøms viden på området inden for anvendelse af virtuelle rum. VUC Storstrøms viden omkring anvendelse af virtuelle læringsrum er på et meget højt plan både gennem et målrettet stykke praktisk udviklingsarbejde og ikke mindst gennem det eksisterende PhD projekt. Catching Confidence Erasmus+ KA1 mobilitetsprojekt, VUC Storstrøm har i samarbejde med 3 partnere (KOMVUX Växjö SE, Cantebalo Barcelona ES og CCDT fra Northwich UK) udarbejdet et kompetenceudviklingsprogram, hvor fokus er erfaringsudvikling og studiebesøg mellem parterne. Målgruppen i VUC Storstrøm vil være vejledere. Ansøgningen er blevet godkendt september 2014 og projektet løber over 2 år. Af de nævnte netværkspartnere blev kun KOMVUX godkendt. Dette betyder at VUC Storstrøm kan søge nye partnere, hvilket har givet et netværk mellem en voksenuddannelse institution i Finland TAKK i Tampara. Interne mål Styrke vejledergruppens kompetencer gennem besøg og præsentationer hos de deltagende netværkspartnere. Samt modtage partnergruppen og præsentere egne vejlednings initiativer. GRECOL Erasmus+ KA2 kapacitetsprogram: Projektet er udviklet af IOC i Barcelona (som VUC Storstrøm har samarbejdet med i gennem flere år, og bestyrelsen har besøgt IOC). KA2 projekter skal indeholde udvikling af konkrete produkter samt være nyskabende. Projektets mål er at udvikle en elektronisk læringsplatform, hvor det faglige indhold er undervisning tilrettelagt for voksne omkring Europæisk identitet. Parternerne består af: Leadpartner IOC i Barcelona, North East College Scotland i Aberdeen, Istituto Comprensivo Lorenzi Fumane - Polo Europeo della Conoscenza Verona, AB Koordinasyon Merkezi i Kayseri, Pädagogische Hochschule Freiburg, Rigas Raina 8 vakara (mainu) vidusskola. Projektet afvikles over 3 år frem til VUC Storstrøm har ansvaret for udvikling af enkelte elementer til læringspakken samt anvendelse af vores videoerfaringer. Interne mål VUC Storstrøm afvikler opgaven som en del af fjernundervisningsudviklingen i samarbejde med IT pædagogisk konsulentbistand. Dette vil således medvirke til, at lærere fra fjernundervisningen får tilført ny viden og erfaring fra andre kompetenceområder i EU. Ansøgninger, som er under behandling eller under udarbejdelse: GCT Global Company Training Interreg 5A Partnerskab mellem VUC Syd WAK (Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein) og VUC Storstrøm er leadpartner. Målsætningen er at udvikle og afvikle efteruddannelsesmoduler til medarbejdere i virksomheder i Interreg regionen. Efteruddannelsesmodulerne udvikles i partnerskabet og afvikles via anvendelse af ny teknologi herunder videoplatform. Mindre hold sammensættes på tværs af grænser og regioner til gavn for

21 medarbejderne i virksomhederne. Indhold vil bl.a. være sproglige - tværkulturelle samfundsfaglig kompetencer. I projektet får lærere og IT-pædagogiske konsulenter nye kompetencer i forhold til anvendelse af læringsspil, videokonference mv. i kurser for såvel HF kursister som medarbejdere i virksomheder. Interne mål Lærergruppen sammensættes efter de behov som afdækkes i virksomhedsnetværket. Der forventes betydelig kompetenceudvikling hos lærergruppen hovedsagligt inden for udvikling af koncentrerede uddannelsespakker og afvikling i forhold til virksomheder via Global Class konceptet. Lærererfaringerne forventes inddraget i den daglige undervisning. Der forventes et væsentligt transnationalt netværkssamarbejde. Såfremt projektet godkendes afvikles det fra til Sagen fremstilles medio marts for det Interregionale udvalg. Erasmus+ KA1 mobilitet, Talent udvikling Målet er at skabe et internationalt erfaringsnetværk for de undervisere som arbejder med talentudvikling på VUC Storstrøm. Der søges om 15 mobiliteter hvor medarbejdere fra VUC Storstrøm har mulighed for at erfaringsudveksle med institutioner inden for EU s grænser. Interne mål Lærergruppens deltagelse i erfaringsudveksling på internationalt plan vil kunne styrke egne talentudviklings projekter. Projektet er 2 årigt til , såfremt projektet godkendes (afgørelse foreligger juli 2015) Erasmus+ KA2 Kapacitetsudvikling Europe 2020 Strategy by focusing on the adult educational sector and create an accredited modular course for tutors. Ansøger er CCDT Northwich UK, ansøgningen fremsendes 1.april 2015 og forventes behandlet The partners will develop a teaching toolkit that will include strategies to improve motivation and catch the confidence of learners. It will consist of innovative strategies and techniques including goal mapping using art, learning support techniques, confidence strategies, and video conference systems to encourage and promote using language skills using creative ICT techniques in video learning. The toolkit includes the opportunity and innovative strategies to encourage both tutors and learners alike to gain competences in languages such as English and Spanish. Projektperioden er aftalt til 3 år fra oktober 2015 såfremt projektet godkendes. Interne mål VUC Storstrøm vil prioritere vejledere og lærere til at løse opgaven. Erasmus + KA2 kapacitetsudvikling Ansøger TAKK Tampara Finland (TAKK voksenuddannelse/erhvervsskole) Målet er afdækning af lærer kompetencer inden for IT og udvikling af fælles standarder for x antal efteruddannelsesmoduler baseret på I-bøger og anden IT teknologi

22 Erasmus+ KA2 kapacitets udvikling Ansøger VUC Storstrøm. Målet er at udvikle og producere en interaktiv vejledning i at udvikle og anvende digitale platforme. Partnerne er blandt de fremmeste i Europa inden for deres felt og tæller bl.a. Litauens Tekniske Universitet, IOC i Spanien, Nord-Trøndelag i Norge og APS i Holland. Erasmus+ KA1 Efteruddannelse VUC Storstrøm er blevet kontaktet af Voksen Uddannelses foreningen fra Litauen omkring afvikling af et uge kursus i anvendelse af IKT i undervisningen herunder Global Classroom. Voksenuddannelse i Litauen har været under udvikling de sidste siden midt 90erne hvor VUC Fyn har været medvirkende til at starte de første VUC er i Vilnius. Der er nu omkring 15 VUC ér i Litauen. Lederforeningen i Litauen har rettet henvendelse omkring et ugekursus for ledere og lærere i VUC Storstrøms model for anvendelse af Video i undervisningen. Ansøger er Lederforeningen i Vilnius. Interne mål vil være opbygning og afvikling af kursusmodulet. Såfremt projektet godkendes (juni 2015) vil kurset planlægges og afvikles i første halvdel af Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning

23 Bispegade Nykøbing F. Tlf: Bestyrelsesmødet den 24. juni CVR: juni 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 4b Status på implementering af brug af I- og E-bøger. Resumé I 2014 igangsatte VUC Storstrøm et udredningsarbejde med henblik på at belyse muligheder og barrierer ved at øge anvendelsen af I- og E-bøger i undervisningen. Målet er på sigt, at alle undervisningsmaterialer alene foreligger i digitaliseret form. En del af omkostningerne ved at overgå til en forøget anvendelse af I- og E-bøger i undervisningen afholdes ved, at omkostningerne til undervisningsmaterialer i form af lærebøger og fotokopier formindskes. I budget 2015 er afsat midler til implementering af I- og E- bøger, herunder indkøb af bærbare PC er til udlån til studerende, etablering af yderligere access-points samt køb af abonnementer til I- og E-bøger. I denne sag får bestyrelsen en status om implementeringen. Sagsfremstilling VUC Storstrøm ønsker, at øge anvendelsen af I- og E-bøger betragteligt ved starten af kursusåret 2015/2016. Det er hensigten, at hovedparten af undervisningsmaterialerne skal foreligge digitalt fra den 1. august Det kræver, at alle VUC Storstrøms studerende har adgang til en bærbar PC, og det kræver, at der er den fornødne båndbredde til rådighed, således at undervisningsmaterialerne kan tilgås problemfrit. Der er etableret en arbejdsgruppe, der skal sikre, at VUC Storstrøm til sommer kan stille bærbare PC er til rådighed i form af udlån til studerende, der ikke selv har en bærbar PC. Arbejdsgruppen skal også sikre, at der etableres det nødvendige ekstra antal access-points på afdelingerne, så studerende og lærere problemfrit kan tilgå de digitale undervisningsmaterialer. Endelig skal arbejdsgruppen sikre, at VUC Storstrøm indgår abonnementsaftaler med forlagene om adgang til I- og E-bogsmaterialer. Bilag Notat om implementering af I- og E-bøger i VUC Storstrøm. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning Faxe Maribo Nakskov Nykøbing F. Næstved Vordingborg

24 Bispegade Nykøbing F. Tlf: Bestyrelsesmødet den 24. juni CVR: juni 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 4c Årets offentlige bestyrelseskonference. Resumé Årets offentlige bestyrelseskonference afvikles den 7. oktober 2015 på Radisson Blu Scandinavia. På dette års konference stilles skarpt på, hvad der skaber et værdiskabende samarbejde, og hvordan organisering af samarbejdsrelationen kan fremme værdiskabelsen. I eftermiddagens fire workshops gås i dybden med værdiskabelse i de fire samarbejdsrelationer: Bestyrelsens samarbejde med ejeren Bestyrelsens interne samarbejde Bestyrelsens samarbejde med direktionen Bestyrelsens samarbejde med eksterne partnere/interessenter Sagsfremstilling Dagens dagsorden forum for offentlige bestyrelser tilrettelægger en årlig konference for offentlige bestyrelser. Konferencen giver inspiration til strategilægning og opfølgning med fokus på de værdiskabende samarbejdsrelationer mellem bestyrelsen og ledelsen i strategiarbejdet. Konferencen foregår den 7. oktober 2015 på Radisson Blu Scandinavia i København fra kl Formiddagens program byder på tværgående oplæg med debatter for alle deltagere. Efter frokost gennemføres fire workshops om bestyrelsens værdiskabelse i udvalgte samarbejdsrelationer. Konferencen slutter med kåringen Årets Offentlige Bestyrelse. VUC Storstrøm sørger for tilmelding. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen tager orienteringen om årets konference for offentlige bestyrelser til efterretning. Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage, kan tilmelde sig via VUC Storstrøms sekretariat. Faxe Maribo Nakskov Nykøbing F. Næstved Vordingborg

25 Bispegade Nykøbing F. Tlf: Bestyrelsesmødet den 24. juni CVR: juni 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 4d Orientering om samarbejdsaftale med Næstved Sprogog integrationscenter. Resumé Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI) søgte i foråret 2014 om driftsoverenskomst på FVU-området i dansk på alle 4 trin. Efter indstilling fra VUC Storstrøms uddannelsesudvalg besluttede bestyrelsen at meddele NSI afslag på ansøgningen. Efterfølgende er der i Undervisningsministeriet igangsat et arbejde med at udvikle et styringskoncept for ordblinde- og FVU-undervisningen. Det ny koncept, som efter planen skulle træde i kraft pr. 1. august 2015 åbner op for, at alle skoler, der opfylder en række kriterier, tildeles driftsoverenskomst. Myndighedsopgaven omkring tilsyn vil fortsat være pålagt VUC. Ovenstående ændringer har medført, at der er indgået medfølgende samarbejdsaftale om FVU-undervisning mellem VUC Storstrøm og NSI. Sagsfremstilling Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI) søgte i foråret 2014 om driftsoverenskomst på FVU-området i dansk på alle 4 trin. Efter indstilling fra VUC Storstrøms uddannelsesudvalg besluttede bestyrelsen at meddele NSI afslag på ansøgningen. Efterfølgende er der i Undervisningsministeriet igangsat et arbejde med at udvikle et styringskoncept for ordblinde- og FVU-undervisningen. Det ny koncept, som efter planen skulle træde i kraft pr. 1. august 2015 åbner op for, at alle skoler, der opfylder en række kriterier, tildeles driftsoverenskomst. Myndighedsopgaven omkring tilsyn vil fortsat være pålagt VUC. Næstved Sprog- og integrationscenter har nu fornyet sin henvendelse til VUC Storstrøm med anmodning om, at der indgås en samarbejdsaftale om udbud og drift af FVU-undervisning. Samarbejdsaftalen er indgået og forelægges hermed til bestyrelsens orientering. Faxe Maribo Nakskov Nykøbing F. Næstved Vordingborg

26 VUC Storstrøm forpligter sig til at forestå FVU-undervisning på Sprogcentret på følgende betingelser: Der skal være tilmeldt minimum 12 kursister for at der oprettes et hold. Hvis der er 15 kursister eller derover på et hold, skal der tilføres ekstra lærerresurser i form af dobbeltlærerdækning i minimum halvdelen af timerne. VUC Storstrøm er ansvarlig for forløbet i forhold til Undervisningsministeriet og hjemtager taxameter eller afregner med kommunen. VUC Storstrøm er ansvarlig for oprettelse af købekontrakter. VUC Storstrøm foretager registreringer i Ludus, og underviseren skal registrere fravær i Ludus Web. Næstved Sprog- og Integrationscentret har mulighed for at stille kvalificerede undervisere til rådighed for VUC Storstrøm mod betaling, og her vil instruktionsbeføjelsen for de pågældende timer påhvile VUC Storstrøm. VUC Storstrøm administrerer udgifter til undervisningsmaterialer. Undervisningen vil foregå i Sprog- og Integrationscentrets lokaler. Pris for udlån af underviser og lokaler andrager kr. 890,00 pr. time (60 min.), heri indgår lån af it-udstyr til undervisningsbrug for kursisterne. VUC Storstrøm er ansvarlig for prøveafholdelse. VUC Storstrøm er ansvarlig for udfærdigelse af prøvebevis/bevis for gennemførsel fremmøde min. 85% eller bestået prøve. Test- og visitation følger gældende regler og materialer. Bilag Samarbejdsaftale på FVU-området mellem VUC Storstrøm og Næstved Sprog- og Integrationscenter Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning

27 Bestyrelsesmødet den 24. juni 2015 Bispegade Nykøbing F. Tlf: CVR: juni 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 4e VUC Storstrøms medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) forår Resumé I marts måned 2015 gennemførte VUC Storstrøm en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) inden for det landsdækkende netværk Ennova. Det er fjerde gang, at VUC Storstrøm gennemfører en MTU; første gang var i I denne sag præsenteres medarbejdertilfredshedsundersøgelsens hovedresultater for bestyrelsen. Sagen forelægges til bestyrelsens orientering. Sagsfremstilling: MTU blev gennemført i marts måned medarbejdere ud af 238 mulige, svarende til en svarprocent på 79 %, har medvirket i undersøgelsen. Undersøgelsens resultater kan aflæses i en række rapporter opdelt fx på afdelinger og personalegrupper. MTU gennemføres på landsplan, og der foreligger derfor også en benchmarkingrapport, hvor VUC Storstrøms resultater kan sammenlignes med de øvrige deltagende uddannelsesinstitutioners og VUC ers resultater. MTU 2015 er opbygget på samme måde som MTU 2013, så der er derfor mulighed for at aflæse, hvilke forandringer i medarbejdernes opfattelse af tilfredsheden, der gør sig gældende. VUC Storstrøm er en del af et landsdækkende netværk med deltagelse af gymnasier, erhvervsskoler og VUC. Netværkets overordnede analyse nævner følgende faktorer, der øver indflydelse på medarbejdernes oplevelse af arbejdsmiljøet: Dalende arbejdsglæde både i offentlige og private organisationer Trygheden under pres i den offentlige sektor Reformer Stigende forandringspres og nye tiltag/ændringer OK-13 forhandlingernes betydning Lov 409 s betydning Stigende fokus på rentabilitet og økonomi Faxe Maribo Nakskov Nykøbing F. Næstved Vordingborg

28 Stigende fokus på pædagogisk udvikling og lærersamarbejde Undersøgelsen måler arbejdsglæden udtrykt ved medarbejdernes tilfredshed og motivation, og loyaliteten udtrykt ved medarbejdernes troskab og engagement. Af skema 1 fremgår det, at VUC Storstrøms samlede resultater i MTU 2015 i forhold til MTU 2013 udviser en svag tilbagegang, men at VUC Storstrøm samtidig på alle parametre ligger over landsgennemsnittet. Skema 1 MTU 2015 MTU 2013 Landsresultat VUC 2015/2013 Min max VUC 2015/2013 Arbejdsglæde / / Tilfredshed / / Motivation / / Loyalitet / / Troskab / / Engagement / / Måltallene er på en skala fra 0 100, hvor 100 er det bedste og 0 det dårligste. Målet på arbejdsglæde placerer VUC Storstrøm som nummer fire blandt undersøgelsens 9 deltagende VUC er, og målet på loyalitet placerer VUC Storstrøm som nummer fem.

29 Undersøgelsen angiver også målinger på syv indsatsområder. Resultaterne fremgår i skema 2. Skema 2: MTU 2015 MTU 2013 Landsresultat 2015/2013 Min max 2015/2013 Omdømme / / Strategisk ledelse / / Nærmeste leder / / Samarbejde / / Det daglige arbejde / / Løn / / Fagl/pers. udvikling / / MTU 2015 viser på de fleste indsatsområder en nogenlunde uforandret situation sammenlignet med 2013, og på alle områder, bortset fra strategisk ledelse og samarbejde, er VUC Storstrøm placeret over eller på landsgennemsnittet. Det fremadrettede arbejde. MTU 2015 drøftes i MIO-udvalget på et møde den 13. august. MIO-udvalget aftaler indsatser i 2015 og 2016, der skal bidrage til, at næste MTU vil udvise en fremgang i måltallene i forhold til MTU Indsatserne skal være i forlængelse af VUC Storstrøms strategi samt de nyligt indgåede aftaler om OK15 mellem Moderniseringsstyrelsen og GL og Moderniseringsstyrelsen og Uddannelsesforbundet. Ledelsens indsats i forhold til MTU VUC Storstrøms strategi for 2015 sætter fokus på en række områder, som vil yde sit bidrag til udvikling af arbejdsmiljøet og samarbejdet på VUC Storstrøm:

30 Kompetenceudviklingen sætter fokus på relations kompetencer, især i forhold til brugerinddragelse i udvikling af studiekompetencer og studiemiljø, samt den målrettede og den åbne vejledning. Desuden fokuseres på relations kompetencer i forhold til samarbejde i og på tværs af teamstrukturen. Vi afdækker hvilke IT-programmer og materialer i bred forstand, der anvendes i undervisningen. I den sammenhæng måler vi fremdriften i de pædagogiske medarbejderes IT-kompetenceudvikling og motivation. De studerende inddrages i evaluering af anvendelsen af IT i undervisningen. De indhøstede erfaringer anvendes til at styrke IT-anvendelsen og kompetenceudviklingen på VUC Storstrøm. Vi udvikler den interne kommunikation med den sociale kapital som tema, dvs. hvordan vi anvender samarbejde og kommunikation som middel til at nå de fælles mål på en måde, der styrker organisationens sammenhængskraft. I de centrale overenskomster indgået i foråret 2015 er der enighed om en række tiltag, der skal bidrage til at udvikle samarbejdet: Af resultatpapiret på AVU-området fremgår det, at de centrale parter er enige om at tage en række initiativer, der skal bidrage til at styrke dialogen fx om opgaveoversigterne. Der skal bla. tages initiativer til at sikre, at nye lærere får en god start på lærerlivet. På GL-området er der også beskrevet en række initiativer bla, skal der etableres dialogmøder med ledere, tillidsrepræsentanter og lærere om implementering af de nye arbejdstidsregler med særligt fokus på tidsregistrering. VUC Storstrøm vil i den udstrækning, vi har ressourcerne medvirke i de centrale initiativer, ligesom vi vil indgå i lokale drøftelser. Vi gennemfører et lederudviklingsforløb, som skal forstærke organisationens sammenhængskraft generelt. Specifikt fokuserer vi på to forhold: Teamstrukturens handlekraft skal forøges, og ledelsen skal implementere en delvist ny struktur med ansættelse af en vicedirektør. Vi vil desuden sætte fokus på: Medarbejdernes kompetenceudvikling, hvor vi har afsat og fortsat vil afsætte betydelige ressourcer. Lærernes arbejdsbyrde og måske mest af alt den belastning, som der gives udtryk for i en række centrale undersøgelser, lærerne udsættes for i forbindelse med ændringer i de studerendes forudsætning. Præsentation af MTU på afdelingerne. De lokale arbejdsmiljøgrupper fastlægger selv, hvordan MTU præsenteres på afdelingerne. Lokale indsatsområder forventes at lægge sig op ad de indsatsområder, der udmeldes fra MIO-udvalget. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen tager orienteringen om MTU og processen for det videre arbejde til efterretning. Beslutning

31 Bestyrelsesmødet den 24. juni 2015 Bispegade Nykøbing F. Tlf: CVR: juni 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 4f Elevtilfredshedsundersøgelsen (ETU) Resume I denne sag orienteres bestyrelsen om handleplaner for ETU 2014 samt kursisternes arbejde med ETU Sagsfremstilling Der har på VUC Storstrøm i 2014 været afholdt en elevtilfredshedsundersøgelse (ETU), hvis resultater efterfølgende er blevet analyseret og bearbejdet. På baggrund af dette har der på de enkelte afdelinger været arbejdet med udarbejdelsen af specifikke handleplaner. Handleplanerne for de enkelte afdelinger samt tidsplan for arbejdet med ETU 2014 foreligger nu og fremlægges hermed for bestyrelsen til orientering. Desuden orienterer kursistrepræsentanterne om kursistrådets arbejde med ETU Tids- og kommunikationsplan for opfølgning af ETU 2014: 30. januar 2015: ETU forelægges kursistrådet 4. februar 2015: ETU forelægges for ledelsesforum Februar medio marts 2015: ETU forelægges medarbejderne på afdelingerne Februar/marts primo maj 2015: Der udpeges indsatsområder og udarbejdes handleplaner for de enkelte afdelinger. Deadline 8. maj maj 2015: Handleplaner forelægges STL 26. maj 2015: Handleplaner forelægges U&U Primo juni 2015: Handleplaner offentliggøres på Fronter. Uge 25 ( ) 2015: MIO orienteres. Ultimo juni 2015:Bestyrelsen orienteres. Faxe Maribo Nakskov Nykøbing F. Næstved Vordingborg

32 Bilag Handleplaner for ETU for VUC Storstrøms afdelinger. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning

33 VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 24. juni 2015 Mødested: Bispegade 5, N-bygningen lokale 33. Mødetid: Kl

34 Undervisningsministeriet Bispegade Nykøbing F. Tlf: CVR: juni 2015 Materiale til beslutningsgrundlag for igangsætning af VUC Storstrøms byggeri i Næstved. Baggrund VUC Storstrøm ønsker at opføre en ny uddannelsesinstitution i Næstved med plads til årskursister. Siden 2012 er der arbejdet på at skabe et uddannelsescampus i Næstved omfattende ungdomsuddannelser, almene kompetencegivende voksenuddannelser og videregående uddannelser. Planlægningsarbejdet med Campus Næstved har siden 2014 omfattet University College Sjælland, Erhvervsakademi Sjælland og VUC Storstrøm. Forskellige årsager betinger, at University College Sjælland og Erhvervsakademi Sjælland ikke på nuværende tidspunkt kan træffe beslutning om en definitiv forpligtelse i forhold til Campus Næstved. VUC Storstrøm har derfor stået over for en beslutning om enten at afvente de to samarbejdspartneres beslutning eller allerede nu at igangsætte planlægnings og projekteringsarbejdet af VUC Storstrøms del af Campus Næstved. Alle samarbejdspartnerne i udviklingsprojektet om Campus Næstved er indforståede med, at VUC Storstrøm nu påbegynder realiseringen af sin del af Campus Næstved. Realiseringen vil blive søgt gennemført med størst mulig hensyntagen til, at de øvrige samarbejdspartnere på sigt vil kunne realisere deres andel af Campus Næstved. Vision for Campus Næstved De uddannelsesinstitutioner, som udgør Campus Næstved, er selvejende institutioner, hver med deres egen individuelle profil. Fællesskabet omkring Campus Næstved skal tilføre den enkelte uddannelsesinstitution noget ekstra, som de deltagende uddannelser ikke vil kunne løfte hver for sig. Samtidig er det vores ambition, at Campus Næstved også skal tilføre ekstra værdi for byen og lokalområdet som et attraktivt og kompetent kraftcenter. Campus fællesskabet vil skabe et spændende studiemiljø fagligt og socialt. Det ønsker vi, at også andre uddannelsesinstitutioner i Næstved skal nyde godt af. I Campus vil vi derfor gennem uddannelsesrådet arbejde for et bredere samarbejde alle uddannelserne imellem en virtuel Campus. Den fysiske etablering af Campus vil til hver en tid være åbent for tilflytning af flere uddannelsesinstitutioner. Faxe Maribo Nakskov Nykøbing F. Næstved Vordingborg

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse. CVR:

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse.  CVR: VUC Storstrøms bestyrelse. Bispegade 1 Tlf: 5488 1700 nhe@vucstor.dk 4. august 2016 Dagsorden til bestyrelsesmødet 5. september 2016 kl. 14.00 16.00 Mødet afvikles i lokale h109 i Bispegade 1 i Nykøbing

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Resumé Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resumé Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 27. maj 2014 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, John Brædder, Ole Marqweis, Stina Løvgreen Møllenbach, Kirsten Jacobsen, Michael Bang, Jan Hendeliowitz, Martin

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Deltagere: Per

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%.

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 14. december 2016 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 22. december Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina

Læs mere

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017.

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017. Aktstykke nr. 125 Folketinget 2016-17 125 Undervisningsministeriet. København, den 19. juni. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at HF og VUC Fyn opfører en ny undervisningsbygning

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. marts 2015 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev.

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev. Dato: 15. september 2010 Emne: 0.3.8.0 Ref: Margit Viig E-mail: hjh@vucsyd.dk Direkte telefon: 73613340 Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Sønderjylland Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Liv og Læring Indhold Campus Vordingborg 2 1 Navn, Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Partnerskabsaftalens parter 3 4 Partnerskabets opgaver og ansvar 3 5 Partnerskabets

Læs mere

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 Resultatkontrakten er udarbejdet efter Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt fra Ministeriet

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Liv og Læring Indhold Campus Vordingborg 2 1 Navn, Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Partnerskabets sammensætning 3 4 Partnerskabets opgaver og ansvar 3 5 Partnerskabets

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015

Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015 Dato: 27. august 2015 Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015 Ministeriet har senest i brev af 27. juni 2013 bemyndiget

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere:

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 08-04-2011 2009-28938 2011-64253 Kommisorium for Campus Køge Baggrund Vores uddannelsesinstitutioner, Køge Kommune,

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Referat Bestyrelsesmøde Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Tilstede: Ulla Koch, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Anne Knudsen, Lene Meyland, Henning Kjær Petersen Johnny Nielsen og Jørgen Kay

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november Aktstykke nr. 35 Folketinget 2014-15 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november 2014. 35 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København,

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS

REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS Tidspunkt: Torsdag den 6. juni kl. 9.00 fredag den 7. juni kl. 12.00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Deltagere: Bente Bang, Leif Lund, Birthe Harritz,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19 MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Henrik Andreasen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Gensidige orienteringer. Dato: 12/11/2015

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Gensidige orienteringer. Dato: 12/11/2015 Dato: 12/11/2015 Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget hos VUC Syd mandag den 16. november 2015 kl. 8.00 10.00, VUC Syd/Haderslev, Chr. X s Vej 39, lokale Damaskus. Deltagere Christian Bock, Hans Jørgen

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26.marts 2012. 1 1. Indledning Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 17.00 19.00. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Marc Gustavsen, kursistrådet Bjarne Andersen,

Læs mere