Håndbog til Navision Stat for Beskæftigelsesministeriets Departement mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til Navision Stat for Beskæftigelsesministeriets Departement mv."

Transkript

1 Håndbog til Navision Stat for Beskæftigelsesministeriets Departement mv.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning Organisering Virksomhed/regnskabsførende institution Bogføringskredse Balance Delregnskaber Virksomheds-bogføringsgrupper Produkt-bogføringsgrupper Bogføringsopsætning Driftsmiljø Testmiljø Finans Kontoplan og oprettelse Finanskontoplan, struktur Finanskontoplan, oprettelse Finanskontoplan, ændring/sletning Dimensionskontoplan, struktur Faste kladdedimensioner Dimensionskontoplan, oprettelse Dimensionskontoplan, ændring Dimensionskontoplan, sletning Nummerserier struktur og værdier Oprettelse af nummerserie Slette en nummerserie Oprettelse af nummerserielinier - i forbindelse med et årsskift Sletning (ændring) af nummerserielinier - i forbindelse med et årsskift Kobling mellem nummerserie og kladder/købs-/salgsopsætning Kassekladde Oprettelse Anvendelse Procedure ved ompostering/finanspostering Procedure ved udligning af åbne poster / salgs- og købsfakturaer Moms Momsbogføringsgrupper Momsopsætning Momstyper Momsafregning Momsrettelse Eksporter SKS finansposter (sumrapportering) Importer SKS Finansposter Finanssøgning Naviger Fri forespørgsel Side 1

3 Indholdsfortegnelse 4 Køb - indenlandske kreditorer Købsopsætning Kreditoroprettelse Købsfaktura Alm. Købsfaktura Købsfaktura der afvises ved import af fil i JNE Købsfaktura der først afvises når kvittering modtages fra JNE Kreditnota Kreditnota som ekspederes samtidig med faktura, der skal modregnes i Kreditnota uden mulighed for modregning Kreditorsøgning Naviger Fri forespørgsel Køb - Udenlandske kreditorer Oprettelse af udenlandske kreditorer Udenlandske fakturaer Betaling - bankoverførsel Betalinger - check Bogføring/registrering Salg Salgsopsætning Debitoroprettelse Fakturarabat Leveringsadresse Salgsfaktura Salgskreditnota Kasse Kassererkladde Indenfor selvstændig likviditet Udenfor selvstændig likviditet Kasseafstemning Bankkonto Bankbogføringsgrupper Bankrapportvalg Bankkontooprettelse (incl. JNE) Bankkontoafstemning (incl. JNE) Pengeforsyning Generelle retningslinier Opfyldning af udbetalingskonti fra finansieringskonti Likviditetstildeling Indenfor selvstændig likviditet Udenfor selvstændig likviditet Selvstændig likviditet kontra udenfor selvstændig likviditet Pengetransaktioner mellem bogføringskredse indenfor virksomheden Handel med øvrige statsinstitutioner (til-ins) Særligt vedrørende lønkreditorer Side 2

4 Indholdsfortegnelse 9 Personale Krav til data sources m.v Kontrolpanel - ODBC Data Source Indlæsning af SCL-data Lønbogføring (Import af SKS Finansposter) Rettelse af lønbogføringen Opdatering af medarbejdere Lønkreditorer Ressourcer Tidsregistrering Udstyr Rapport vedrørende følsomme data Budget Budgetmetode Budgetkontobro Kontobro udgave Kontobro udgave Budgettyper/-navne Finanslov Interne budgetter Opsparing (videreførsel) Tillægsbevillingslov (TB) Anvendelsen af aktivitetsnr (disp. reserve) og 1961 (udisp. reserve) Budgetkladde Budgetter i rapporter Nulstilling af budgetter (budgetårsafslutning/-start) Uddata Navision Almindelige rapporter til udskrift Batchafvikling af rapporter HTML Excel Crystal Reports Opsætning af Crystal Reports Raportstruktur Rapporthints/gode kommandoer Indlæsning af Økonomistyrelsens standardrapporter fra Hurtigguide til regnskabsrapporter Løn Rapport vedrørende følsomme data Distribution Struktur Metode Versionsopdateringer Procedure VMS Side 3

5 Indholdsfortegnelse 13 Brugeradministration Brugeropsætning Procedure for oprettelse/ændring af brugere Brugere af Navision Brugere af Crystal Reports Metode for oprettelse af brugere og tildeling af rettigheder i Navision Metode for sletning af brugere i Navision Brugerens ændring af Navision password Årsafslutning Afslutning af et regnskabsår Oprettelse af nyt regnskabsår Nulstilling af resultatopgørelse Nulstilling af nummerserier Afstemning mellem finansår (mellemregningskonti) Afstemning Navision Stat mod NYT-SCR (SKS) Beholdningskonti DW Kontoudtog m. dimensioner Forfaldne debitorer og kreditorer Lønbogføringen Tilretninger Købsfaktura Standardrapporter Kontrolrapporter Sikkerhed Personadskillelse Navision Sikkerhedskopi (backup) Backupprocedurer Vejledning for ændring af Herkuline_test til Herkuline Database Databasestørrelse Test af database Jyske Netbank Erhverv JNE/SKB Generelle retningslinier Brugeroprettelser og ændringer Nye brugere Åbning af bruger der er blevet spærret/blokeret Opsætning Client Network Utility Databaseadgang i Navision Stat Personer og roller i relation til Navision Stat Index (stikordsregister) Side 4

6 Inledning 1 Indledning Departementet overgik pr. 1. januar 2000 fra Statens Centrale Regnskabssystem (NYT-SCR) til Navision Stat. Dette medførte naturligvis en mængde nye arbejdsgange / procedurer, der var væsentlig forskellig fra tilsvarende i NYT-SCR. Som et led i den dokumentation af arbejdsgange der forefindes, har departementet udarbejdet denne håndbog til Navision Stat, som detailbeskriver departementets brug af Navision Stat. Målsætningen med håndbogen er, at i princippet enhver med bogen i hånden, skal kunne udføre de beskrevne arbejdsgange / procedurer, uden nødvendigvis at have de store forudsætninger herfor. Bogen vil derfor tjene som et opslagsværktøj, når brugere er i tvivl om procedurer eller når brugere udfører funktioner i forbindelse med ferie, sygdom mv. Håndbogen indgår som en del af departementets regnskabsbeskrivelser, der bl.a. består af regnskabsinstruks, kontoplan og regnskabshåndbog. Håndbogen udbygges og ajourføres løbende i takt med at Navision Stat udbygges med ny funktionalitet samt når departementet tager ny funktionalitet i brug. Baseret på Navision Stat version Håndbogen træder i kraft 3. januar 2000 og revideres løbende. H. Rasmussen V. Lillesø Afdelingschef Driftsøkonomichef Arbejdsministeriet , Beskæftigelsesministeriet, Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne håndbog eller dele deraf uden ministeriets skriftlige samtykke er forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Udarbejdet og redigeret af Henrik Leonhardt Navision, Navision Financials er registrerede varemærker, Navision A/S Side 1-1

7 Organisering 2 Organisering Den grundlæggende regnskabsopbygningen i Navision Stat bygger på principperne for den ny nummerstruktur der blev introduceret i 1999, samt idriftsættelsen af Økonomistyrelsens nye koncernsystem år Departementet opbygning er kort beskrevet i de følgende afsnit. 2.1 Virksomhed/regnskabsførende institution Alle de konti på finansloven som departementet er regnskabsansvarlig for alene, eller i fællesskab med andre, indgår i departementets virksomhed. Departementets virksomhed indgår som en del af hele ministeriets organisatoriske opbygning. Selve virksomhedsbegrebet og den regnskabsførende institution skal afspejle ministeriets organisatoriske opbygning. En virksomhed kan være opdelt i et antal regnskabsførende institutioner. Departementet har blot en regnskabsførende institution. Virksomhedsniveauet er endvidere det niveau, hvor der aflægges virksomhedsregnskab. Indtil videre er departementet udtaget fra at udarbejde virksomhedsregnskab. For de konti hvor departementet indgår i fællesskab, er det kun departementets egen andel der indgår i virksomheden. Hele departementets virksomhed indgår i den samme fysiske database i departementets driftsmiljø. Departementets virksomhed har nr og begrebet regnskabsførende institution har nr Bogføringskredse Departementets virksomhed er opdelt i 2 bogføringskredse. Opdelingen er i departementets tilfælde sket udfra hvorledes disse skal pengeforsynes. 1. bogføringskreds (24001): Beskæftigelsesministeriet indenfor selvstændig likviditet 2. bogføringskreds (24003): Beskæftigelsesministeriet udenfor selvstændig likviditet Som det fremgår af ovenstående er afvigelsen hvorvidt kredsen er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet eller ej. Det grundlæggende princip i opdelingen i bogføringskredse/regnskaber svarer som det ses til det finansielle forhold til departementets virksomhed/regnskabsførende institution. Bogføringskredsen kan sammenlignes med NYT-SCR s begreb områderegnskab Balance Et at principper i nummerstrukturen er, at bogføringskredsen er et regnskab med en status og dermed et sæt aktiver og passiver. Bl.a. som en følge af delregnskab 1 i begge bogføringskredse rummer kredsens likvide konti, er bogføringskredsen det eneste sted hvor der foreligger en fuldstændig balance. Side 2-1

8 Organisering Dette vil nærmere sige, at regnskabet for bogføringskredsen indeholder en resultatopgørelse og balance, der stemmer i debet og kredit (går i nul). Udskrives der en balance for et vilkårligt delregnskab, vil der forekomme afvigelser. Eksempel: En vilkårlig udgift er debiteret i delregnskab 9, hvorimod kreditor er krediteret delregnskab 1. Delregnskab 1 udligner kreditor (debitering) i forbindelse med betalingen, men tilsvarende nedbringes likviditeten (aktivet krediteres), hvorved afvigelsen stadig eksisterer. 2.3 Delregnskaber Hver bogføringskreds er sammensat at et antal delregnskaber, som p.t. svarer til NYT-SCR s begreb registreringsregnskab. I overgangsperioden indtil Navision Stat er endeligt implementeret, skal der være entydighed mellem delregnskaberne og de nuværende registreringsnumre i SCR. Hvert delregnskab referer til en konto på finansloven. Et delregnskab kan ikke referere til flere underkonti på finansloven, men omvendt kan flere delregnskaber godt referere til samme underkonto på finansloven. Dette er helt i overensstemmelse med principperne i NYT-SCR. Delregnskaberne nummereres fortløbende i Navision Stat (1, 2, 3 osv.). Hvert enkelt delregnskab kan entydigt identificeres ved en talkombination af virksomhedsnummer, regnskabsførende institution, bogføringskreds og delregnskabsnummer. Eksempel: Forligsinstitutionen ( ). Dette leder tankerne hen på den nummerstruktur, som blev anvendt i midtfirserne. 2.4 Virksomheds-bogføringsgrupper Navision giver mulighed for at opdele bogføringskredsen/delregnskabet i forskellige virksomhedsbogføringsgrupper. Bogføringsgrupperne har bl.a. til formål at samle de produkt-bogføringsgrupper som virksomhedens køb og salg af varer er opdelt på. Grupperne er nødvendige for at kunne bogføre på debitorer og kreditorer. Grupperne kan benyttes til at opdele kunder og leverandører f.eks. geografisk eller brancherelateret. Dette kan biddrage til at give indblik i virksomhedens aktiviteter. Departementet har valgt blot at have én bogføringsgruppe - DK - der dækker hele virksomheden. Side 2-2

9 Organisering 2.5 Produkt-bogføringsgrupper En virksomheds køb og salg af varer mv. kan samles i et antal produkt-bogføringsgrupper. Departementet har igen valgt blot at oprette én - FINANS - der dækker hele virksomheden. Produkt-bogføringsgruppen er en generel bogføringsgruppe. Virksomhedens kreditorer og debitorer ville kunne opdeles yderligere i undergrupper (indland, udland, stat, amt..). Gruppen er relateret til vare og ressourcer, for at det er muligt at bogføre. 2.6 Bogføringsopsætning De mulige kombinationer af virksomheds og produkt-bogføringsgrupper som ønskes anvendt, skal angives i bogføringsopsætningen. I departementet er de mulige kombinationer blot én - DK/FINANS - der igen dækker hele virksomhedens drift. Grupperne danner tilsammen en række kombinationer, der benyttes til opsætning af relationer mellem de forskellige moduler. Side 2-3

10 Organisering 2.7 Driftsmiljø Departementets Navision installation er organiseret i to miljøer. Et driftsmiljø og et testmiljø. Departementets driftsmiljø udgøres af en dedikeret server, hvor Navision Stat samt Microsoft SQL 7.0 er installeret. I Navision Stat indgår departementets regnskab som en database, der rummer begge bogføringskredse. Microsoft SQL 7.0 rummer p.t. en database primært til brug for Crystal Reports på løndata, men rummer også en database, der anvendes i forbindelse med replikering af finansposter fra NYT-SCR til Navision Stat. Navision Stat databasen er navngivet AMNavision Serveren er navngivet Herkuline. Microsoft SQL baserne er SCLDATA samt Koncern. 2.8 Testmiljø Udover driftsmiljøet er der etableret et testmiljø. Testmiljøet har 2 hovedformål, Det første er at fungere som prøveklud i forbindelse med versionsopdateringer, og det andet er som backup såfremt departementets primære server skulle få driftsstop. Testmiljøet er en (næsten) nøjagtig kopi af driftserveren både hvad angår hardware og software. Der etableret en løbende backup-procedure, der medfører, at der hver time overføres data fra drift til testmiljø. Herved minimeres datatabet ved nedbrud til maksimalt én time. Herudover foretages der naturligvis en ekstern backup dagligt. Departementets testmiljø udgøres som i driftsmiljøet af en dedikeret server, hvor Navision Stat er installeret. I Navision Stat indgår departementets regnskab som en database, der rummer begge bogføringskredse. Navision Stat databasen er har samme navn i både drifts- og testmiljøet AMNavision. Serveren er navngivet Herkuline_test. Side 2-4

11 Finans 3 Finans 3.1 Kontoplan og oprettelse Finanskontoplan, struktur Finanskontoplanen i Navision Stat er udefra given, dvs. at Økonomistyrelsen via SKS kontoplanen definerer de mulige konti, som kan anvendes i finanskontoplanen. Alle konti departementet opretter i finanskontoplanen skal pege på en SKS konto. Dette skal sikre at regnskabsopsamlingen sker til valide konti. SKS står for Statens Koncern System. I forbindelse med opsætningen af Navision Stat, er den komplette SKS kontoplan indsat i finanskontoplanen. Det står den enkelte institution fuldstændig frit for at udvælge de relevante konti, for derved at minimere finanskontoplanen i forhold til det konkrete behov. I forbindelse med opstarten slettede departementet derfor et antal konti, der åbenlyst ikke var behov for. Eksempelvis administrerer departementet ikke anlæg, værdipapirer mv. Departementet vil efter at have været i drift et stykke tid yderligere minimere antallet af finanskonti. Begrundelsen herfor er at øge overskueligheden i forbindelse med den daglige drift, når der foretages opslag i finanskontoplanen. Det skal dog også bemærkes, at konti altid kan oprettes igen, såfremt der skulle vise sig behov herfor. SKS kontoplanen består af 4 cifre tilsvarende artskontoplanen i NYT-SCR. SKS kontoplanen indeholder også en række konti med kontotypen lig Til-sum og Fra-sum. Ligeledes defineres hvorvidt der kan tillades Direkte Bogføring på den enkelte finanskonto. Som det ses defineres det ud for hver enkelt konto hvorvidt den hører til Resultatopgørelsen eller Balance, hvilket dog ikke fremgår af ovenstående skærmudklip. Det er således Økonomistyrelsen, der alene definerer hvilke konti som kan oprettes, idet det som tidligere nævnt gælder, at enhver finanskonto skal referere entydigt til en SKS konto. Økonomistyrelsen replikerer endvidere nye konti via SKS kontoplanen i takt med behovet herfor. Side 3-1

12 Finans Fri specifikation Som i NYT-SCR er det muligt at anvende fri specifikation. Til forskel fra NYT-SCR, er fri specifikation ikke et segment, men ekstra cifre der tilknyttes en vilkårlig finanskonto. Eksempel (ikke departementets faktiske kto.plan): Som det ses af ovenstående eksempel fremgår den fri specifikation direkte af finanskontoplanen som selvstændige konti. Da der kan være behov for en summation af, i dette tilfælde , kræver det, at oprettes som en kontotype= Fra-sum og at der tilsvarende oprettes en som kontotype= Tilsum. Dette giver den væsentlige ulempe i forhold til NYT-SCR, at der ikke kan konteres på finanskonto Finanskontoplan, oprettelse En finanskonto oprettes på følgende måde. 1. Vælg menuen "Finans" og punktet "kontoplan". 2. Stil markøren et sted i kontoplanen og tryk på funktionstast F3. 3. Tryk på funktionstast F6. 4. Find den relevante konto og marker den ved at stille markøren ud for linien og tryk på Enter tasten på dit tastatur. Side 3-2

13 Finans 5. Nedenstående vises på din skærm. 6. Tryk på funktionstasten F2 og End. 7. Tilføj de cifre du ønsker som fri specifikation og tryk på Enter tasten på dit tastatur. I dette tilfælde er tilføjet 04 således, at finanskontoen bliver Kan også være 00 såfremt kontoen ikke eksisterer i den lokale finanskontoplan i forvejen.. 8. Nedenstående skærmbillede fremkommer og der skal foretages et valg. Derefter trykkes på OK. Typisk vil det være en Konto der skal oprettes. Der kan kun bogføres på konti, som oprettes med kontotype=konto. Felt Konto Overskrift Sum Fra-sum Til-sum Beskrivelse Vælges til konti der skal bogføres på. Vælges hvis man eks. ønsker en logisk overskrift i sin kontoplan. En generel sammentælling som defineret i feltet sammentælling. Vælges hvis der skal oprettes en finanskonto, som skal være første konto i et interval. Vælges når der skal oprettes en konto som sidste konto i et interval. Der dannes automatisk en sammentælling efter udført indrykning, se senere. Side 3-3

14 Finans 9. Kontoens dåbsnavn fremkommer og overskrives med det ønskede navn. Hvis der er tale om en ny SKS konto anbefales det at bibeholde det foreslåede navn. I dette tilfælde er kontoen opkaldt Øvrige. Det skal bemærkes, at en konto altid senere kan omdøbes. 10. Vælg Funktion og Indryk kontoplan. 11. Programmet spørger om kontoplanen skal indrykkes svar ja. Som det fremgår af skærmmeddelelsen, vil programmet nu foretage en indrykning af kontoplanen og samtidig vil sammentællingen i alle Til-summer blive opdateret!. 12. Kontoen er nu oprettet og du kan lukke kontoplanen ved at trykke på funktionstasten Esc Finanskontoplan, ændring/sletning Ændring Skulle der senere blive behov for at ændre et navn på en given finanskonto følges følgende fremgangsmåde. 1. Vælg menuen Finans og punktet kontoplan. Side 3-4

15 Finans 2. Find den relevante konto, stil markøren i navnefeltet og tryk på funktionstasten F2. 3. Giv kontoen et nyt navn og tryk på Enter. Kontoen er hermed omdøbt Sletning Ligesom der kan være behov for at ændre et navn på en finanskonto kan der være behov for at slette konti der ikke bliver anvendt. Navision Stat vil naturligvis ikke tillade, at man uforvarende kommer til at slette en finanskonto, hvor der er bogføringer på. Skulle man alligevel forsøge sig fremkommer følgende fejlmeddelelse. Korrekt sletning af konti uden bogføringer foretages på følgende måde. 1. Vælg menuen Finans og punktet kontoplan. 2. Find den relevante konto, marker linien og tryk på funktionstasten F4. 3. Hvis du er helt sikker trykker du på OK og kontoen er slettet. Side 3-5

16 Finans 4. Det kan være en god ide at indrykke kontoplanen efter at konti er slettet. Dette sikrer at definitionerne af summeringer i Til-summer er korrekte. Skulle uheldet være ude og du har slettet en konto ved et uheld kan den naturligvis oprettes igen jf. foranstående vejledning. Side 3-6

17 Finans Dimensionskontoplan, struktur Departementet har valgt at videreføre den kontostruktur der blev anvendt i NYT-SCR. Dimensionstyperne findes bl.a. ved at vælge menuen "Finans" og punktet "Opsætning", "Dimensioner" og "Dimensionstyper". Nedenstående skærmbillede fremkommer. Af dimensionerne fremgår også delregnskab. Delregnskabet skal altid være angivet som en tvungen kode. I modsat fald ville der i princippet kunne bogføres uden at der blev henført til et validt delregnskab. Det er muligt at angive hvorvidt at dimensionen skal nulstilles ved årsafslutning. P.t. nulstilles alle dimensionsværdier i departementets regnskab Faste kladdedimensioner De dimensioner et regnskab er opbygget af, kan der naturligvis bogføres på. Det er dog kun muligt at have 10 dimensioner som faste kolonner i alle kladder, eks.: købs-, kasse-, kassererkladder mv. Der skal derfor foretages et valg af de pågældende 10 dimensioner. Da departementet har mindre end 10 dimensioner er alle valgt. De faste kladdedimensioner findes ved at vælge menu "Finans", punktet "Opsætning", "Dimensioner" og "10 faste kladde dimensioner". Nedenstående skærmbillede fremkommer. De pågældende dimensioner kommer "frem" i kladderne ved at vælge funktionsknappen "Opdater felter". Dette kræver blot, at alle kladder ikke indeholder posteringer. Side 3-7

18 Finans Dimensionskontoplan, oprettelse Såfremt der ønskes at oprette en ny dimensionsværdi - eksempelvis en ny aktivitet - følges nedenstående fremgangsmåde. 1. I hovedmenuen vælges "Finans" og "Dimensionskontoplan". 2. I skærmbilledet der fremkommer vælges den dimensionstype, hvor der skal oprettes en værdi. 3. Hvis du kender koden og ikke skal kontrollere at den ikke allerede er oprettet trykkes på funktionstasten "F3" ("flytter" automatisk til det rigtige sted). 4. Kode og navn indtastes. Der vælges desuden kontotype (se følgende beskrivelse). Side 3-8

19 Finans Felt Konto Overskrift Sum Fra-sum Til-sum Beskrivelse Vælges til konti der skal bogføres på. Vælges hvis men eks. ønsker en logisk overskrift i sin kontoplan. En generel sammentælling som defineret i feltet sammentælling. Vælges hvis der skal oprettes en værdi, som skal være den første i et interval. Vælges når der skal oprettes en værdi som den sidste i et interval. Der dannes automatisk en sammentælling efter udført indrykning, se senere. 5. Efter værdien er oprettet er det en god ide (ikke krav), at der foretages en indrykning af kontoplanen. Dette gøres ved at vælge "Funktion" og "Indryk kontoplan". Indrykningen medfører, som det kan ses af dialogboksen nedenfor, at sammentællingen af alle Tilsummer opdateres. 6. Du bliver spurgt om du vil indrykke kontoplanen og i givet fald trykkes på "Ja". 7. Kontoplanen er nu indrykket og oprettelsen er færdiggjort Dimensionskontoplan, ændring Hvis der ønskes ændret en kode eller kodens navn gøres dette ved at følge nedenstående. 1. I hovedmenuen vælges "Finans" og "Dimensionskontoplan". 2. I skærmbilledet der fremkommer vælges den dimensionstype, hvori der skal ændres. 3. Find den pågældende kode der ønskes ændret (brug evt. søg - "ctrl-b"). 4. Hvis der som i eksemplet ønskes ændret navnet på aktiviteten, stilles markøren i navnet og der trykkes på funktionstast "F2". Side 3-9

20 Finans 5. Indtast ændringen og tryk på "Enter" Dimensionskontoplan, sletning 1. I hovedmenuen vælges "Finans" og "Dimensionskontoplan". 2. I skærmbilledet der fremkommer vælges den dimensionstype, hvori der skal slettes. 3. Find den pågældende kode der ønskes slettet (brug evt. søg - "ctrl-b"). 4. Hvis der som i eksemplet ønskes slettet aktivitet 1998, markeres linien ved at trykke på ud for den relevante linie, og der trykkes på funktionstast "F4". 5. Der fremkommer en dialogboks. Hvis du ønsker at slette værdien trykkes på "Ja". Side 3-10

21 Finans 6. Skulle du forsøge at slette en værdi med posteringer på vil du modtage følgende meddelelse. Side 3-11

22 Finans 3.2 Nummerserier struktur og værdier Der er i Navision oprettet en række nummerserier, der bl.a. har til formål at sikre revisionssporet. Nummerserierne (værdier) kan oprettes identisk eller forskelligt i to regnskaber i samme database. Nummerserierne findes på følgende måde: 1. Tryk på menu "Finans" 2. Vælg menupunktet "Opsætning" 3. Vælg "Nummerserier" 4. Følgende nummerserier fremkommer. I departementets to regnskaber er oprettet følgende nummerserier. Indenfor selvstændig likviditet: Udenfor selvstændig likviditet: Side 3-12

23 Finans Felt Kode Beskrivelse Startnr. Slutnr. Standard Manuel Beskrivelse Koden er en entydig navngivning af den pågældende nummerserie. Beskrivelse. 1. nummer i den pågældende nummerserie. Sidste nummer i den pågældende nummerserie. Sæt et hak i feltet, hvis programmet skal bruge nummerserien til automatisk at tildele numre. Udfyldes såfremt der skal tillades manuel nummerering. Kan give det problem, at der kan komme "huller" i nummerrækken Oprettelse af nummerserie Såfremt du ønsker at oprette en ny nummerserie kan følgende fremgangsmåde følges. 1. Tryk på menu "Finans" 2. Vælg menupunktet "Opsætning" 3. Vælg "Nummerserier" 4. Stil markøren ud for en linie og tryk på "F3" 5. Udfyld felterne, og så skulle serien være oprettet. 6. Gå til afsnit Fejl! Ukendt argument for parameter. for at koble serien til kladde/købs- /salgsopsætning Slette en nummerserie 1. Tryk på menu "Finans". 2. Vælg menupunktet "Opsætning". 3. Vælg "Nummerserier". 4. Stil markøren ud for den serie der ønskes slettet og tryk på "F4". 5. Programmet spørger om du nu også vil slette serien - tryk "Ja" hvis du er sikker. Side 3-13

24 Finans Oprettelse af nummerserielinier - i forbindelse med et årsskift I forbindelse med årsskift skal der oprettes nye nummerrækker indenfor den enkelte nummerserie. Bilagsnumrerne kan ikke genanvendes!. 1. Tryk på menu "Finans". 2. Vælg menupunktet "Opsætning". 3. Vælg "Nummerserier". 4. Stil markøren ud for den serie der ønskes tilføjet ny nummerække og tryk på funktionsknappen Serie og derefter på menupunktet Linier. 5. Følgende skærmbillede fremkommer, og startdato, startnr., slutnr. udfyldes Felt Startdato Startnr. Slutnr. Forøg med Beskrivelse Den dato som nummerserielinien skal gælde fra. Økonomistyrelsen anbefaler, at bruge finansår som en del af nummeret. 1. nummer i den pågældende nummerserielinie. Sidste nummer i den pågældende nummerserielinie. Angiver med hvilket interval nummerserielinien skal øges ved nyt bilag. Typisk 1. Der foreslås automatisk ovenstående linies værdi. 6. Den nye nummerlinie er nu oprettet og du trykker på 2 gange hvorefter du er tilbage i hovedmenuen. Alternativt gentages rutinen for de øvrige nummerserier. Side 3-14

25 Finans Sletning (ændring) af nummerserielinier - i forbindelse med et årsskift 1. Tryk på menu "Finans" 2. Vælg menupunktet "Opsætning". 3. Vælg "Nummerserier". 4. Marker den linie der ønskes slettet og tryk på funktionstast F4, Programmet spørger om du nu også vil slette den markerede linie - tryk "Ja" hvis du er sikker. OBS! Kan slettes selvom, der er brugt numre - kan give problemer! Ændringer Hvis du skal ændre en værdi stil dig i feltet og foretag rettelsen eksempelvis slutnr. OBS! der bør ikke foretages rettelser i andet end slutnr. i løbet af et år Kobling mellem nummerserie og kladder/købs-/salgsopsætning. Når du har oprettet en nummer serie skal du tillige koble denne til kladder eller købs- og salgsopsætning Finansnummerserie Hvis der er tale om en finansnummerserie følges følgende fremgangsmåde. 1. Tryk på menu "Finans". 2. Vælg menupunktet "Opsætning". 3. Vælg "Kladdetyper". 4. Stil markøren i feltet "nummerserie" ud for den type der ønskes ændret og tryk på "F6" og en liste over mulige serier fremkommer. 5. Vælg den relevante serie og tryk på "Enter" Salgsnummerserie Hvis der er tale om en salgsnummerserie følges følgende fremgangsmåde. 1. Tryk på menu "Salg". 2. Vælg menupunktet "Opsætning". 3. Vælg "Salgsopsætning" og fanebladet "nummerering". Side 3-15

26 Finans 4. Stil markøren i det felt som ønskes ændret og tryk på "F6" og en liste over mulige serier fremkommer. 5. Vælg den ønskede nummerserie og tryk på "Enter" Købsnummerserie 1. Tryk på menu "Køb". 2. Vælg menupunktet "Opsætning". 3. Vælg "Købsopsætning" og fanebladet "nummerering". 4. Stil markøren i det felt som ønskes ændret og tryk på "F6" og en liste over mulige serier fremkommer. 5. Vælg den ønskede nummerserie og tryk på "Enter". Side 3-16

27 Finans 3.3 Kassekladde Igennem kassekladden ekspederes finansposteringer, i form af omposteringer, lønposteringer mv. Departementet har oprettet et antal kladder i de to regnskaber/bogføringskredse, der indgår i Navision Stat. Der er anvendt den systematik, at når en bruger vælger menupunktet "Kassekladde" fremkommer en boks der muliggør, at der kan vælges blandt de oprettede kassekladder. Formålet med dette er, at sikre en mulighed for at flere personer kan registrere i egne kladder på samme tid. Uagtet at man kan registrere i flere kladder, sikrer den opsætning departementet har valgt, at der sker en registrering/bogføring i løbende nummerække (uden "huller"). Der er dog den ulempe, at bilag der er klar til bogføring skal afvente, at eventuelle bilag med lavere bilagsnummer bliver bogført først. Nedenfor er beskrevet hvorledes at der kan oprettes yderligere kassekladder samt hvorledes proceduren er for registrering i kladderne Oprettelse Når du skal oprette nye kassekladder anvendes følgende fremgangsmåde. 1. Vælg "Finans" 2. Vælg menupunktet "Opsætning" og "Kladdetyper" og følgende vindue fremkommer. 3. Tryk på funktionstast "F3" og der fremkommer en blank linie. 4. En ny kladde kan nu oprettes. Eksempelvis "KSKLDG". Felt Beskrivelse Navn Entydig navngivning af kladden. Beskrivelse Uddybende beskrivelse. Type Vælg den relevante kladdetype, i forhold til den påtænkte anvendelse. Generelt - vælges i forbindelse med kassekladde Salg/køb - vælges ved salgs- og købskladder/-faktura Indbetaling/Betaling/Anlæg - vælges ved pgl. kladder Kasserer - vælges ved kassererkladde (kasserapport) Nummerserie Den relevante nummerserie i forhold til kladden. Kildespor Angivelse af det kildespor der hører til kladdetypen. Afstem pr. bilag Angivelse af om der skal foretages en afstemning pr. bilag i kladden. Formular-ID(Navn) Angivelse af den rapport der anvendes ved at vælge funktion "bogfør og udskriv". (Navn - blot rapportens navn) Kontrolrapp.-ID(Navn) Angivelse af rapportnummer der skal anvendes, når der vælges funktion "kontroller". (Navn - blot rapportens navn) Side 3-17

28 Finans Anvendelse I forbindelse med anvendelsen af kassekladden er der en række kolonner, den pågældende bruger kan vælge at vise i sit eget designede skærmbillede. Der er derfor i den nedenstående gennemgang blot beskrevet de mest anvendte kolonner. Kolonne Beskrivelse Bogføringsdato Dato for bogføring Bilagstype (Blank): almindelige finansposter Betaling: ind- og udbetalinger Faktura : oprettelse af faktura. Kreditnota: Kreditnota Rentenota: rentenota i forbindelse med køb og salg Rykker: rykker i forbindelse med køb og salg Bilagsnr. Bilagsnummer finansnummerserie. Konto Finans finansposteringer Bank anvendelse af bankkonto (alias) Anlæg anvendes ved bevægelser på anlægsaktiver. Kreditor anvendes ved udligning af kreditormellemværende her SKAL udfyldes udligningsnummer eller -ID Debitor anvendes når der skal udlignes et mellemværende med en debitor udligningsnummer eller ID SKAL også her udfyldes!. Kontonummer Nummer der refererer til den kontotype der er valgt: Eks. BANK NAT. Aktivitet Departementets interne dimension 1. Udfyldes iht. kontoplanen. Formål Departementets interne dimension 2. Udfyldes iht. kontoplanen. Sted Departementets interne dimension 3. Udfyldes iht. kontoplanen. Alternativ 1 Departementets interne dimension 4. Udfyldes iht. kontoplanen. Alternativ 2 (ikke vist) Departementets interne dimension 5. Udfyldes iht. kontoplanen. Delregnskab Delregnskab som konteringen vedrører likvide konti vedrører altid delregnskab 1. Er i princippet også blot en intern dimension. Beskrivelse Udfyldes med en relevant tekst/beskrivelse. Bogføringstype Udfyldes med den relevante type alt efter kontotype. Moms-produkt- Navision foreslår den type som er fastlagt i finanskontoplanen. bogføringsgruppe Ikke fradragsberettiget købsmoms Toldmoms - moms der skal refunderes overfor Told- og Skat - typisk salgaktiviteter som man er momsregistreret til. Beløb Posteringsbeløb (+ = debet, - = kredit). Side 3-18

29 Finans Udligningstype Udligningsbilagsnr. Udlignings-ID Skal typisk være "Faktura", hvis man ønsker at udligne en købs- eller salgsfaktura. Hvis feltet ikke udfyldes, og du blot udfylder udligningsbilagsnr., udfyldes feltet automatisk med type (Faktura). Udfyldes med de (faktura)numre der ønskes udlignet. OBS! Skal altid udfyldes når der udlignes fakturaer, da faktura og betaling ellers vil stå som åbne poster når der udskrives en forfaldsliste!. Anvendes når der skal udlignes flere fakturaer Procedure ved ompostering/finanspostering Når du skal foretage en "simpel" ompostering, skal der blot følges den rettesnor, at der i beskrivelsesfeltet angives en tekst, som gør at regnskabslæseren kan gennemskue omposteringen, såfremt denne har karakter af rettelse. Det tilrådes derfor at angive det tidligere bilagsnummer i beskrivelsesfeltet Procedure ved udligning af åbne poster / salgs- og købsfakturaer Når du skal udligne åbne poster i form af udstående salgs- eller købsfakturaer findes 2 metoder. Den ene metode er at udligne hver enkelt post/faktura for sig (punkt ) og det er samtidig den, som er mest anvendt. Alternativt udlignes flere poster/fakturaer for en enkelt debitor/kreditor - se punkt Alt efter hvilken metode der vælges, følges en af nedenstående fremgangsmåder Enkelt åben post (typisk) 1. Vælg menuen "Finans" og "Kassekladde" 2. Vælg en af kassekladderne 3. Udfyld kassekladdelinien. Kolonne Bogføringsdato Bilagstype Bilagsnr. Konto Kontonummer Beskrivelse Beløb Beskrivelse Dato for bogføring Betaling (eventuelt) Bilagsnummer finansnummerserie. Kreditor/Debitor anvendes ved udligning af mellemværende her SKAL udfyldes Udligningsbilagsnr. eller -ID Kreditor-/Debitornummer. Udfyldes med en relevant tekst/beskrivelse. Posteringsbeløb udfyldes automatisk efter Udligningsbilagsnr. er udfyldt. (+ = debet, - = kredit). OBS! Hvis der er tale om en delbetaling udfyldes med det beløb der rent faktisk er udbetalt/indbetalt. Side 3-19

30 Finans Udligningstype Udligningsbilagsnr. Skal typisk være "Faktura", hvis man ønsker at udligne en købs- eller salgsfaktura. Hvis feltet ikke udfyldes, og du blot udfylder udligningsbilagsnr., udfyldes feltet automatisk med type (Faktura). Udfyldes med de (faktura)numre der ønskes udlignet. OBS! Skal altid udfyldes når der udlignes fakturaer, da faktura og betaling ellers vil stå som åbne poster når der udskrives en forfaldsliste!. 4. Mens du står i den pgl. linie, trykkes på funktionsknappen "Udlign.", og der fremkommer følgende dialogboks. 5. Marker den ønskede post og tryk på OK. 6. Herefter er beløb udfyldt og du kan nu foretage modposteringen, som typisk er en likvid konto. 7. Når alt er tastet, udskrives en kontrolliste (frigivelse) - tryk på funktionsknap "Bogføring" og "Kontroller". 8. Vælg udskriv og endnu en windows-dialogboks fremkommer og du trykker på "OK". 9. Hvis der ikke er ingen rettelser bogføres ved at trykke på funktionsknap "Bogføring" og "Bogfør og Udskriv". 10. Dialogboksen "Kladden er bogført" fremkommer tryk "OK". 11. Hvis der er rettelser foretages disse og punkt 7-10 gennemføres igen. Side 3-20

31 Finans Flere åbne poster 1. Vælg menuen "Finans" og "Kassekladde" 2. Vælg en af kassekladderne 3. Udfyld kassekladdelinien. Kolonne Bogføringsdato Bilagstype Bilagsnr. Konto Kontonummer Beskrivelse Beløb Udligningstype Udlignings-ID Beskrivelse Dato for bogføring Betaling (eventuelt) Bilagsnummer finansnummerserie. Kreditor/Debitor anvendes ved udligning af mellemværende her SKAL udfyldes Udligningsbilagsnr. eller -ID Kreditor-/Debitornummer. Udfyldes med en relevant tekst/beskrivelse. Posteringsbeløb udfyldes automatisk efter udligningsbilagsnr. er udfyldt. (+ = debet, - = kredit). OBS! Hvis der er tale om en delbetaling udfyldes med det beløb der rent faktisk er udbetalt/indbetalt. Skal typisk være "Faktura", hvis man ønsker at udligne en købs- eller salgsfaktura. Hvis feltet ikke udfyldes, og du blot udfylder udligningsbilagsnr., udfyldes feltet automatisk med type (Faktura). Udfyldes automatisk med bilagsnumret, når du har sat udlignings-id. OBS! Skal altid udfyldes når der udlignes fakturaer, da faktura og betaling ellers vil stå som åbne poster når der udskrives en forfaldsliste!. 4. Mens du står i pgl. linie, trykkes på funktionsknappen "Udlign.", og der fremkommer følgende dialogboks. Side 3-21

32 Finans 5. Marker den ønskede post og tryk på funktionsknap "Udligning" og "Sæt udlignings-id" alternativt "F9", på samtlige linier der skal udlignes. 6. Herefter er beløb udfyldt og du kan nu foretage modposteringen, som typisk er en likvid konto. 7. Herefter udskrives en kontrolliste ad frigivelse - tryk på funktionsknap "Bogføring" og "Kontroller". 8. Vælg udskriv og endnu en windows-dialogboks fremkommer og du trykker på "OK". 9. Hvis der ikke er ingen rettelser bogføres ved at trykke på funktionsknap "Bogføring" og "Bogfør og Udskriv". 10. Dialogboksen "Kladden er bogført" fremkommer tryk "OK". 11. Hvis der er rettelser foretages disse og punkt 7-10 gennemføres igen. Side 3-22

33 Finans 3.4 Moms Momsbogføringsgrupper. Oplysninger om momsopsætningen i Navision Stat findes under menuen "Finans" og menupunktet "Opsætning" samt "Momsbogføringsgruppe" Moms-virksomheds-bogførings-grupper I departementets regnskab er oprettet følgende grupper. Grupperne anvendes til at differentiere momsberegningen og konteringen. Departementet anvender i praksis kun koden "DK". Koden er endvidere standardmæssigt sat op i finanskontoplanen, så brugeren ikke skal "bekymre" sig om dette. Det betyder dog, at man skal være opmærksom på at ændre koden, hvis "DK" ikke skal anvendes Moms-produkt-bogførings-grupper I departementets regnskab er oprettet følgende grupper. Grupperne anvendes til at kategorisere og beregne den korrekte moms i forhold til en forud angivet momssats (eks. 25%). Side 3-23

34 Finans Momsbogføringsopsætning I momsbogføringsopsætningen, opsættes hver kombination af moms-virksomheds-bogf-grupper og moms-produkt-bogf-grupper. Nedenfor er vist kombinationerne Momsopsætning Momsopsætningen i Navision Stat foretages, ved at oprette de grupper og kombinationer som fremgår af afsnit Momstyper De momstyper som departementet anvender fremgår af afsnit Side 3-24

35 Finans Momsafregning Ikke fradragsberettiget købsmoms Ikke fradragsberettiget købsmoms konteres i Navision Stat på finanskonto (momstypen 7824). Momsen refunderes hver måned af Økonomistyrelsen på baggrund af udtræk fra NYT-SCR. Departementet skal via bekræfte refusionens størrelse. Når momsrefusionen er opgjort, foretages en pengetransaktion mellem Økonomistyrelsen og departementet via Nationalbanken. Hvis departementet har et tilgodehavende initierer Økonomistyrelsen overførslen. Såfremt departementet "skylder" så sørger departementet for overførslen. Det er herefter departementets ansvar, at udligne periodens primosaldo på konto inden næste månedsafslutning, da departementet i modsat fald principielt vil kunne få "dobbelt" refusion. OBS!. Momsudligningen konteres i Navision Stat på finanskonto samt det relevante delregnskab. Eksempel: Side 3-25

36 Finans Toldmoms Når der skal afregnes toldmoms, anvendes følgende fremgangsmåde. 1. Vælg menuen Finans, menupunkt Periodiske aktiviteter, Moms og Afregn moms. 2. Følgende dialogboks fremkommer, og moms-produkt-bogf.-gruppe udfyldes med de toldmomstyper man anvender: TOLDMOMS, TOLDREP, KORTOLD, KORTOLDREP (anvend mellem). 3. I dialogboksen udfyldes, Startdato, Slutdato, Bogføringsdato, Bilagsnr., Afregningskonto, Bogfør. Side 3-26

37 Finans Faneblad Felt Startdato Slutdato Bogføringsdato Bilagsnr. Indstilling Beskrivelse 1. dag i momsafregningsperioden Sidste dag i momsafregningsperioden Dato for hvornår afregningen skal bogføres der vælges eks XX og XX. (XX=år). Udfyldes med det bilagsnummer afregningen skal have der vælges 1KVTXX, 2KVTXX osv. alt efter afregningsperiode. Afregningskonto Der vælges finanskontoen for momsafregning = Bogfør Sæt hak! 4. Tryk på udskriv, hvorefter følgende meddelelse fremkommer!. 5. Tryk på "Ja" 6. Du bør herefter kontrollerer at momssaldi er flyttet til finanskonto Vælg menuen Finans og menupunktet Kontoplan. 8. Konstater om saldi er nulstillet. Der kan være saldi såfremt der allerede er bogført vedrørende den kommende momsafregningsperiode. I såfald kan der alternativt udskrives en balance hvor der er foretaget en datoafgrænsning svarende til momsafregningsperioden. Dette kan også gøres direkte i kontoplanen. OBS! Virksomheds- og produktbogføringsgruppe skal være blank - ellers vil momsafregningen ikke kunne gennemføres. Side 3-27

38 Finans 9. For at kunne foretage den endelige kontering i forbindelse med momsbetalingen, køres en rapport "Dim. balance", som udfyldes jf. nedenstående. Herved fås et dokument som kan anvendes som bilag. OBS! Udligning af konto foretages i forbindelse med betalingen (købsfaktura) Momsrettelse Hvis man anvender Navision' funktionalitet til momsafregning jf. tidligere afsnit, skal man anvende de særlige korrektionsmomstyper. Hvis man kontere direkte på finanskontiene uden at vælge momstype=korxxxx, vil momsafregningen ikke "fange" posteringerne, hvilket vil resultere i, at der står en saldo tilbage på indgående og/eller udgående moms, efter man har foretaget momsafregningen.. For de to toldmomstyper departementet arbejder med er der oprettet en korrektionsmomstype (TOLDMOMS=KORTOLD, TOLDREP=KORTOLDREP). Når man foretager momskorrektionen tastes momsbeløbet - der skal flyttes/omposteres - direkte i beløb!. Side 3-28

39 Finans 3.5 Eksporter SKS finansposter (sumrapportering) Navision Stat er som bekendt en lokalt økonomisystem. Der skal derfor foretages en handling for at replikere regnskabsdata fra det lokale økonomisystem til det centrale system. Denne handling foretages umiddelbart efter hver månedsafslutning, hvor der sumrapporteres til statsregnskabet/sks. NB! se kørselskalenderen på Økonomistyrelsens hjemmeside. Sumrapporteringen skal foretages særskilt for begge bogføringskredse. Sumrapportering foretages på følgende måde. 1. Vælg det relevante regnskab. Som det fremgår tidligere skal sumrapporteringen foretages for begge bogføringskredse (indenfor og udenfor selvstændig likviditet). 2. Vælg menu Finans og punktet periodisk aktivitet samt Eksporter SKS finansposter. 3. I den fremkomne boks indtastes startdatoen for den pgl. måned og der trykkes herefter på "Enter" tasten på dit tastatur (eller klik på OK). Side 3-29

40 Finans 4. Navision står nu og replikerer. 5. Der er nu foretaget en sumrapportering. Eventuelt gentages denne procedurer i næste bogføringskreds/regnskab. 3.6 Importer SKS Finansposter. Proceduren for import af SKS Finansposter er nærmer beskrevet i afsnit 9.3. Placeringen under personale er valgt ud fra synspunktet, at hovedparten af SKS Finansposterne vedrører løn. Side 3-30

41 Finans 3.7 Finanssøgning Finanssøgning kan foretages på flere forskellige måder. Nedenfor er beskrevet to fremgangsmåder. Funktionen Naviger som er tilgængelig bl.a. når du placerer markøren på en vilkårlig regnskabspostering samt Fri forespørgsel. Fremgangsmåden ved søgning er identisk med den der er beskrevet under afsnit 4.5 Kreditorsøgning Naviger Se venligst afsnit med den undtagelse, at der her typisk søges på et bilagsnummer Fri forespørgsel Se venligst afsnit 4.5.2, hvor der via rapporten "Dim. Kontokort" foretages en slags fri forespørgsel på den finanskonto, dimensionsværdi, periode mv. der konkret ønskes. Side 3-31

42 Indenlandske kreditorer 4 Køb - indenlandske kreditorer 4.1 Købsopsætning Købsopsætningen findes under menuen Køb, punktet opsætning samt købsopsætning. Der er to ting man især skal være opmærksom på i købsopsætningen. Den ene ting er hvorvidt man ønsker at anvende bilagsklarmelding. Dette vælges/fravælges ved at hakke af ud for Bilagsklarmelding. Departementet har valgt bilagsklarmelding fra der foretages stadig en godkendelse/frigivelse af registreringen, men det er bogholderen der registrerer og bogfører købsfakturaer mv. Den anden ting er hvorvidt konteringsbeskrivelsen skal være det der er angivet i beskrivelsen i forbindelse med konteringen eller den anden mulighed at der standardmæssigt angives Købsfaktura nr. xxxxxx. Dette vælges ved ud for Liniedimensionsforslag at angive enten Købslinie (Type) eller Købshoved. Departementet har valgt Købslinie (Type), bl.a. ud fra den begrundelse at fakturanumrerne alligevel fremgår af bilagsnummeret, samt at det giver nogle mere sigende kontokort at have beskrivelsen fra konteringen angivet. Side 4-1

43 Indenlandske kreditorer 4.2 Kreditoroprettelse I forbindelse med opstarten af Navision Stat projektet i departementet blev alle kreditorer oprettet inden driftsstart. Dette lettede driftsstart, idet bogholder ikke skulle oprette kreditor for stort set hver faktura, der blev ekspederet. Departementet har valgt ikke at dele kreditorstamdata, med den begrundelse, at de færreste kreditorer går igen i departementets 2 bogføringskredse. Hvorledes en kreditor oprettes er beskrevet i de følgende punkter, der viser de enkelte trin. 1. Vælg det korrekte regnskab. Kreditorerne skal oprettes i det relevante regnskab: AM regnskab AM u s l regnskab 2. Vælg menuen "køb" og punktet "kreditor". 3. Kreditorkort. Først stilles markøren i nummer og der trykkes på F3 for at få en "blank" kreditor. Derefter udfyldes fanebladene jf. nedenstående beskrivelse. Side 4-2

44 Indenlandske kreditorer Faneblad Felt Nummer Navn Adresse Postnr. Telefonnummer Søgenavn Generelt Beskrivelse Udfyldes med kreditors telefonnummer (departementets standard), ellers giro/bankkontonummer/fik-nummer med foranstillet G, B eller F. Kreditors navn. Kreditors hovedadresse. Postnummer. Liste over postnumre kan fås ved at trykke på funktionstast F6. Telefonnummer. Udfyldes automatisk. Faneblad Felt Telefonnummer Telefax Kommunikation Beskrivelse Udfyldes automatisk. Hvis det kendes. Side 4-3

45 Indenlandske kreditorer Faneblad Felt Virksomhedsbogf. Momsvirk.bogf Kreditorbogf. Fakturarabatkode Fakturering Beskrivelse DK. Udfyldes automatisk med DK. DK (hvis udenlandsk EU eller Udland). Kreditornummer (udfyldes automatisk!). Faneblad Felt Udligningsmetode Betalingsbetingelse Betalingsform Vores kontonr. Betaling Beskrivelse Åben post. Relevant vælges (hvis ingen er defineret udfyldes feltet ikke!). Udfyldes ikke!. Udfyldes med vores kundenummer hos kreditor dvs. leverandøren. Leverandøren har oftest oprettet kunden (os) på telefonnummer. Hvis leverandøren har oprettet os under flere kreditornumre - vælg det der optræder oftest. Faneblad Felt Momsnummer Udenrigshandel Beskrivelse Kreditors eventuelle momsnummer udfyldes 4. Du skal nu foretage et valg: Er der tale om en alm. bank eller giro indbetaling UDEN fik/ocrik gå til punkt 5 ellers til punkt 8. Side 4-4

46 Indenlandske kreditorer 5. Vælg funktionsknap "Kreditor" og derefter "bank". Fanebladene udfyldes jf. nedenstående. Faneblad Felt Kode Navn Bankreg.nr. Bankkontonr. Generelt Beskrivelse "G" hvis girokonto. "B" hvis bankkonto. Pengeinstituttets navn Reg.nr. (Giro=1199) Bankkontonr./Gironr. NB! UDEN streger og mellemrum. Faneblad Felt Intet! udfyldes Kommunikation Beskrivelse 6. Efter endt udfyldelse lukkes kreditors bankkontokort ved at trykke på Esc eller klikke med musen på krydset i bankkontokortets øverste højre hjørne. 7. Vælg funktionsknap "udbet.opl." i kreditorkortet og derefter "Total-Betaling". Du skal huske først at lukke bankkontokortet, jf. foranstående!!!. Side 4-5

47 Indenlandske kreditorer Der indtastes oplysninger jf. nedenstående. Faneblad Felt Betalingstype Betalingsmåde Kreditorbankkonto Eget kundenr. Adviseringsmåde Hæves på Generelt Beskrivelse Indland (typisk), alternativt udland/manuel Pengeinstitut i Danmark med advis. Udfyldes automatisk med "B" eller "G" alt efter, hvad der er oprettet i bankoplysninger. Udfyldes med departementets eventuelle kundenummer. Udfyldes automatisk med "lang". Udfyldes ikke - er ikke nødvendigt - udfyldes i udbetalingskladden! Øvrige faneblade udfyldes ikke! Kreditor er herefter oprettet korrekt og du skal ikke gå videre. Side 4-6

48 Indenlandske kreditorer 8. Ved FIK/OCRIK Vælg funktionsknap "udbet.opl." i kreditorkortet og derefter "Total-Betaling". Fanebladet generelt udfyldes jf. nedenstående. Faneblad Felt Betalingstype Betalingsmåde Kreditorbankkonto Eget kundenr. Adviseringsmåde Hæves på Generelt (gælder for både OCRIK og FIK) Beskrivelse Indland Indbetalingskort Udfyldes ikke! Udfyldes med kundenummer. Udfyldes automatisk med "ingen". Udfyldes ikke! Fanebladet Indland udfyldes jf. nedenstående. Side 4-7