Håndbog til Navision Stat for Beskæftigelsesministeriets Departement mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til Navision Stat for Beskæftigelsesministeriets Departement mv."

Transkript

1 Håndbog til Navision Stat for Beskæftigelsesministeriets Departement mv.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning Organisering Virksomhed/regnskabsførende institution Bogføringskredse Balance Delregnskaber Virksomheds-bogføringsgrupper Produkt-bogføringsgrupper Bogføringsopsætning Driftsmiljø Testmiljø Finans Kontoplan og oprettelse Finanskontoplan, struktur Finanskontoplan, oprettelse Finanskontoplan, ændring/sletning Dimensionskontoplan, struktur Faste kladdedimensioner Dimensionskontoplan, oprettelse Dimensionskontoplan, ændring Dimensionskontoplan, sletning Nummerserier struktur og værdier Oprettelse af nummerserie Slette en nummerserie Oprettelse af nummerserielinier - i forbindelse med et årsskift Sletning (ændring) af nummerserielinier - i forbindelse med et årsskift Kobling mellem nummerserie og kladder/købs-/salgsopsætning Kassekladde Oprettelse Anvendelse Procedure ved ompostering/finanspostering Procedure ved udligning af åbne poster / salgs- og købsfakturaer Moms Momsbogføringsgrupper Momsopsætning Momstyper Momsafregning Momsrettelse Eksporter SKS finansposter (sumrapportering) Importer SKS Finansposter Finanssøgning Naviger Fri forespørgsel Side 1

3 Indholdsfortegnelse 4 Køb - indenlandske kreditorer Købsopsætning Kreditoroprettelse Købsfaktura Alm. Købsfaktura Købsfaktura der afvises ved import af fil i JNE Købsfaktura der først afvises når kvittering modtages fra JNE Kreditnota Kreditnota som ekspederes samtidig med faktura, der skal modregnes i Kreditnota uden mulighed for modregning Kreditorsøgning Naviger Fri forespørgsel Køb - Udenlandske kreditorer Oprettelse af udenlandske kreditorer Udenlandske fakturaer Betaling - bankoverførsel Betalinger - check Bogføring/registrering Salg Salgsopsætning Debitoroprettelse Fakturarabat Leveringsadresse Salgsfaktura Salgskreditnota Kasse Kassererkladde Indenfor selvstændig likviditet Udenfor selvstændig likviditet Kasseafstemning Bankkonto Bankbogføringsgrupper Bankrapportvalg Bankkontooprettelse (incl. JNE) Bankkontoafstemning (incl. JNE) Pengeforsyning Generelle retningslinier Opfyldning af udbetalingskonti fra finansieringskonti Likviditetstildeling Indenfor selvstændig likviditet Udenfor selvstændig likviditet Selvstændig likviditet kontra udenfor selvstændig likviditet Pengetransaktioner mellem bogføringskredse indenfor virksomheden Handel med øvrige statsinstitutioner (til-ins) Særligt vedrørende lønkreditorer Side 2

4 Indholdsfortegnelse 9 Personale Krav til data sources m.v Kontrolpanel - ODBC Data Source Indlæsning af SCL-data Lønbogføring (Import af SKS Finansposter) Rettelse af lønbogføringen Opdatering af medarbejdere Lønkreditorer Ressourcer Tidsregistrering Udstyr Rapport vedrørende følsomme data Budget Budgetmetode Budgetkontobro Kontobro udgave Kontobro udgave Budgettyper/-navne Finanslov Interne budgetter Opsparing (videreførsel) Tillægsbevillingslov (TB) Anvendelsen af aktivitetsnr (disp. reserve) og 1961 (udisp. reserve) Budgetkladde Budgetter i rapporter Nulstilling af budgetter (budgetårsafslutning/-start) Uddata Navision Almindelige rapporter til udskrift Batchafvikling af rapporter HTML Excel Crystal Reports Opsætning af Crystal Reports Raportstruktur Rapporthints/gode kommandoer Indlæsning af Økonomistyrelsens standardrapporter fra Hurtigguide til regnskabsrapporter Løn Rapport vedrørende følsomme data Distribution Struktur Metode Versionsopdateringer Procedure VMS Side 3

5 Indholdsfortegnelse 13 Brugeradministration Brugeropsætning Procedure for oprettelse/ændring af brugere Brugere af Navision Brugere af Crystal Reports Metode for oprettelse af brugere og tildeling af rettigheder i Navision Metode for sletning af brugere i Navision Brugerens ændring af Navision password Årsafslutning Afslutning af et regnskabsår Oprettelse af nyt regnskabsår Nulstilling af resultatopgørelse Nulstilling af nummerserier Afstemning mellem finansår (mellemregningskonti) Afstemning Navision Stat mod NYT-SCR (SKS) Beholdningskonti DW Kontoudtog m. dimensioner Forfaldne debitorer og kreditorer Lønbogføringen Tilretninger Købsfaktura Standardrapporter Kontrolrapporter Sikkerhed Personadskillelse Navision Sikkerhedskopi (backup) Backupprocedurer Vejledning for ændring af Herkuline_test til Herkuline Database Databasestørrelse Test af database Jyske Netbank Erhverv JNE/SKB Generelle retningslinier Brugeroprettelser og ændringer Nye brugere Åbning af bruger der er blevet spærret/blokeret Opsætning Client Network Utility Databaseadgang i Navision Stat Personer og roller i relation til Navision Stat Index (stikordsregister) Side 4

6 Inledning 1 Indledning Departementet overgik pr. 1. januar 2000 fra Statens Centrale Regnskabssystem (NYT-SCR) til Navision Stat. Dette medførte naturligvis en mængde nye arbejdsgange / procedurer, der var væsentlig forskellig fra tilsvarende i NYT-SCR. Som et led i den dokumentation af arbejdsgange der forefindes, har departementet udarbejdet denne håndbog til Navision Stat, som detailbeskriver departementets brug af Navision Stat. Målsætningen med håndbogen er, at i princippet enhver med bogen i hånden, skal kunne udføre de beskrevne arbejdsgange / procedurer, uden nødvendigvis at have de store forudsætninger herfor. Bogen vil derfor tjene som et opslagsværktøj, når brugere er i tvivl om procedurer eller når brugere udfører funktioner i forbindelse med ferie, sygdom mv. Håndbogen indgår som en del af departementets regnskabsbeskrivelser, der bl.a. består af regnskabsinstruks, kontoplan og regnskabshåndbog. Håndbogen udbygges og ajourføres løbende i takt med at Navision Stat udbygges med ny funktionalitet samt når departementet tager ny funktionalitet i brug. Baseret på Navision Stat version Håndbogen træder i kraft 3. januar 2000 og revideres løbende. H. Rasmussen V. Lillesø Afdelingschef Driftsøkonomichef Arbejdsministeriet , Beskæftigelsesministeriet, Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne håndbog eller dele deraf uden ministeriets skriftlige samtykke er forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Udarbejdet og redigeret af Henrik Leonhardt Navision, Navision Financials er registrerede varemærker, Navision A/S Side 1-1

7 Organisering 2 Organisering Den grundlæggende regnskabsopbygningen i Navision Stat bygger på principperne for den ny nummerstruktur der blev introduceret i 1999, samt idriftsættelsen af Økonomistyrelsens nye koncernsystem år Departementet opbygning er kort beskrevet i de følgende afsnit. 2.1 Virksomhed/regnskabsførende institution Alle de konti på finansloven som departementet er regnskabsansvarlig for alene, eller i fællesskab med andre, indgår i departementets virksomhed. Departementets virksomhed indgår som en del af hele ministeriets organisatoriske opbygning. Selve virksomhedsbegrebet og den regnskabsførende institution skal afspejle ministeriets organisatoriske opbygning. En virksomhed kan være opdelt i et antal regnskabsførende institutioner. Departementet har blot en regnskabsførende institution. Virksomhedsniveauet er endvidere det niveau, hvor der aflægges virksomhedsregnskab. Indtil videre er departementet udtaget fra at udarbejde virksomhedsregnskab. For de konti hvor departementet indgår i fællesskab, er det kun departementets egen andel der indgår i virksomheden. Hele departementets virksomhed indgår i den samme fysiske database i departementets driftsmiljø. Departementets virksomhed har nr og begrebet regnskabsførende institution har nr Bogføringskredse Departementets virksomhed er opdelt i 2 bogføringskredse. Opdelingen er i departementets tilfælde sket udfra hvorledes disse skal pengeforsynes. 1. bogføringskreds (24001): Beskæftigelsesministeriet indenfor selvstændig likviditet 2. bogføringskreds (24003): Beskæftigelsesministeriet udenfor selvstændig likviditet Som det fremgår af ovenstående er afvigelsen hvorvidt kredsen er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet eller ej. Det grundlæggende princip i opdelingen i bogføringskredse/regnskaber svarer som det ses til det finansielle forhold til departementets virksomhed/regnskabsførende institution. Bogføringskredsen kan sammenlignes med NYT-SCR s begreb områderegnskab Balance Et at principper i nummerstrukturen er, at bogføringskredsen er et regnskab med en status og dermed et sæt aktiver og passiver. Bl.a. som en følge af delregnskab 1 i begge bogføringskredse rummer kredsens likvide konti, er bogføringskredsen det eneste sted hvor der foreligger en fuldstændig balance. Side 2-1

8 Organisering Dette vil nærmere sige, at regnskabet for bogføringskredsen indeholder en resultatopgørelse og balance, der stemmer i debet og kredit (går i nul). Udskrives der en balance for et vilkårligt delregnskab, vil der forekomme afvigelser. Eksempel: En vilkårlig udgift er debiteret i delregnskab 9, hvorimod kreditor er krediteret delregnskab 1. Delregnskab 1 udligner kreditor (debitering) i forbindelse med betalingen, men tilsvarende nedbringes likviditeten (aktivet krediteres), hvorved afvigelsen stadig eksisterer. 2.3 Delregnskaber Hver bogføringskreds er sammensat at et antal delregnskaber, som p.t. svarer til NYT-SCR s begreb registreringsregnskab. I overgangsperioden indtil Navision Stat er endeligt implementeret, skal der være entydighed mellem delregnskaberne og de nuværende registreringsnumre i SCR. Hvert delregnskab referer til en konto på finansloven. Et delregnskab kan ikke referere til flere underkonti på finansloven, men omvendt kan flere delregnskaber godt referere til samme underkonto på finansloven. Dette er helt i overensstemmelse med principperne i NYT-SCR. Delregnskaberne nummereres fortløbende i Navision Stat (1, 2, 3 osv.). Hvert enkelt delregnskab kan entydigt identificeres ved en talkombination af virksomhedsnummer, regnskabsførende institution, bogføringskreds og delregnskabsnummer. Eksempel: Forligsinstitutionen ( ). Dette leder tankerne hen på den nummerstruktur, som blev anvendt i midtfirserne. 2.4 Virksomheds-bogføringsgrupper Navision giver mulighed for at opdele bogføringskredsen/delregnskabet i forskellige virksomhedsbogføringsgrupper. Bogføringsgrupperne har bl.a. til formål at samle de produkt-bogføringsgrupper som virksomhedens køb og salg af varer er opdelt på. Grupperne er nødvendige for at kunne bogføre på debitorer og kreditorer. Grupperne kan benyttes til at opdele kunder og leverandører f.eks. geografisk eller brancherelateret. Dette kan biddrage til at give indblik i virksomhedens aktiviteter. Departementet har valgt blot at have én bogføringsgruppe - DK - der dækker hele virksomheden. Side 2-2

9 Organisering 2.5 Produkt-bogføringsgrupper En virksomheds køb og salg af varer mv. kan samles i et antal produkt-bogføringsgrupper. Departementet har igen valgt blot at oprette én - FINANS - der dækker hele virksomheden. Produkt-bogføringsgruppen er en generel bogføringsgruppe. Virksomhedens kreditorer og debitorer ville kunne opdeles yderligere i undergrupper (indland, udland, stat, amt..). Gruppen er relateret til vare og ressourcer, for at det er muligt at bogføre. 2.6 Bogføringsopsætning De mulige kombinationer af virksomheds og produkt-bogføringsgrupper som ønskes anvendt, skal angives i bogføringsopsætningen. I departementet er de mulige kombinationer blot én - DK/FINANS - der igen dækker hele virksomhedens drift. Grupperne danner tilsammen en række kombinationer, der benyttes til opsætning af relationer mellem de forskellige moduler. Side 2-3

10 Organisering 2.7 Driftsmiljø Departementets Navision installation er organiseret i to miljøer. Et driftsmiljø og et testmiljø. Departementets driftsmiljø udgøres af en dedikeret server, hvor Navision Stat samt Microsoft SQL 7.0 er installeret. I Navision Stat indgår departementets regnskab som en database, der rummer begge bogføringskredse. Microsoft SQL 7.0 rummer p.t. en database primært til brug for Crystal Reports på løndata, men rummer også en database, der anvendes i forbindelse med replikering af finansposter fra NYT-SCR til Navision Stat. Navision Stat databasen er navngivet AMNavision Serveren er navngivet Herkuline. Microsoft SQL baserne er SCLDATA samt Koncern. 2.8 Testmiljø Udover driftsmiljøet er der etableret et testmiljø. Testmiljøet har 2 hovedformål, Det første er at fungere som prøveklud i forbindelse med versionsopdateringer, og det andet er som backup såfremt departementets primære server skulle få driftsstop. Testmiljøet er en (næsten) nøjagtig kopi af driftserveren både hvad angår hardware og software. Der etableret en løbende backup-procedure, der medfører, at der hver time overføres data fra drift til testmiljø. Herved minimeres datatabet ved nedbrud til maksimalt én time. Herudover foretages der naturligvis en ekstern backup dagligt. Departementets testmiljø udgøres som i driftsmiljøet af en dedikeret server, hvor Navision Stat er installeret. I Navision Stat indgår departementets regnskab som en database, der rummer begge bogføringskredse. Navision Stat databasen er har samme navn i både drifts- og testmiljøet AMNavision. Serveren er navngivet Herkuline_test. Side 2-4

11 Finans 3 Finans 3.1 Kontoplan og oprettelse Finanskontoplan, struktur Finanskontoplanen i Navision Stat er udefra given, dvs. at Økonomistyrelsen via SKS kontoplanen definerer de mulige konti, som kan anvendes i finanskontoplanen. Alle konti departementet opretter i finanskontoplanen skal pege på en SKS konto. Dette skal sikre at regnskabsopsamlingen sker til valide konti. SKS står for Statens Koncern System. I forbindelse med opsætningen af Navision Stat, er den komplette SKS kontoplan indsat i finanskontoplanen. Det står den enkelte institution fuldstændig frit for at udvælge de relevante konti, for derved at minimere finanskontoplanen i forhold til det konkrete behov. I forbindelse med opstarten slettede departementet derfor et antal konti, der åbenlyst ikke var behov for. Eksempelvis administrerer departementet ikke anlæg, værdipapirer mv. Departementet vil efter at have været i drift et stykke tid yderligere minimere antallet af finanskonti. Begrundelsen herfor er at øge overskueligheden i forbindelse med den daglige drift, når der foretages opslag i finanskontoplanen. Det skal dog også bemærkes, at konti altid kan oprettes igen, såfremt der skulle vise sig behov herfor. SKS kontoplanen består af 4 cifre tilsvarende artskontoplanen i NYT-SCR. SKS kontoplanen indeholder også en række konti med kontotypen lig Til-sum og Fra-sum. Ligeledes defineres hvorvidt der kan tillades Direkte Bogføring på den enkelte finanskonto. Som det ses defineres det ud for hver enkelt konto hvorvidt den hører til Resultatopgørelsen eller Balance, hvilket dog ikke fremgår af ovenstående skærmudklip. Det er således Økonomistyrelsen, der alene definerer hvilke konti som kan oprettes, idet det som tidligere nævnt gælder, at enhver finanskonto skal referere entydigt til en SKS konto. Økonomistyrelsen replikerer endvidere nye konti via SKS kontoplanen i takt med behovet herfor. Side 3-1

12 Finans Fri specifikation Som i NYT-SCR er det muligt at anvende fri specifikation. Til forskel fra NYT-SCR, er fri specifikation ikke et segment, men ekstra cifre der tilknyttes en vilkårlig finanskonto. Eksempel (ikke departementets faktiske kto.plan): Som det ses af ovenstående eksempel fremgår den fri specifikation direkte af finanskontoplanen som selvstændige konti. Da der kan være behov for en summation af, i dette tilfælde , kræver det, at oprettes som en kontotype= Fra-sum og at der tilsvarende oprettes en som kontotype= Tilsum. Dette giver den væsentlige ulempe i forhold til NYT-SCR, at der ikke kan konteres på finanskonto Finanskontoplan, oprettelse En finanskonto oprettes på følgende måde. 1. Vælg menuen "Finans" og punktet "kontoplan". 2. Stil markøren et sted i kontoplanen og tryk på funktionstast F3. 3. Tryk på funktionstast F6. 4. Find den relevante konto og marker den ved at stille markøren ud for linien og tryk på Enter tasten på dit tastatur. Side 3-2

13 Finans 5. Nedenstående vises på din skærm. 6. Tryk på funktionstasten F2 og End. 7. Tilføj de cifre du ønsker som fri specifikation og tryk på Enter tasten på dit tastatur. I dette tilfælde er tilføjet 04 således, at finanskontoen bliver Kan også være 00 såfremt kontoen ikke eksisterer i den lokale finanskontoplan i forvejen.. 8. Nedenstående skærmbillede fremkommer og der skal foretages et valg. Derefter trykkes på OK. Typisk vil det være en Konto der skal oprettes. Der kan kun bogføres på konti, som oprettes med kontotype=konto. Felt Konto Overskrift Sum Fra-sum Til-sum Beskrivelse Vælges til konti der skal bogføres på. Vælges hvis man eks. ønsker en logisk overskrift i sin kontoplan. En generel sammentælling som defineret i feltet sammentælling. Vælges hvis der skal oprettes en finanskonto, som skal være første konto i et interval. Vælges når der skal oprettes en konto som sidste konto i et interval. Der dannes automatisk en sammentælling efter udført indrykning, se senere. Side 3-3

14 Finans 9. Kontoens dåbsnavn fremkommer og overskrives med det ønskede navn. Hvis der er tale om en ny SKS konto anbefales det at bibeholde det foreslåede navn. I dette tilfælde er kontoen opkaldt Øvrige. Det skal bemærkes, at en konto altid senere kan omdøbes. 10. Vælg Funktion og Indryk kontoplan. 11. Programmet spørger om kontoplanen skal indrykkes svar ja. Som det fremgår af skærmmeddelelsen, vil programmet nu foretage en indrykning af kontoplanen og samtidig vil sammentællingen i alle Til-summer blive opdateret!. 12. Kontoen er nu oprettet og du kan lukke kontoplanen ved at trykke på funktionstasten Esc Finanskontoplan, ændring/sletning Ændring Skulle der senere blive behov for at ændre et navn på en given finanskonto følges følgende fremgangsmåde. 1. Vælg menuen Finans og punktet kontoplan. Side 3-4

15 Finans 2. Find den relevante konto, stil markøren i navnefeltet og tryk på funktionstasten F2. 3. Giv kontoen et nyt navn og tryk på Enter. Kontoen er hermed omdøbt Sletning Ligesom der kan være behov for at ændre et navn på en finanskonto kan der være behov for at slette konti der ikke bliver anvendt. Navision Stat vil naturligvis ikke tillade, at man uforvarende kommer til at slette en finanskonto, hvor der er bogføringer på. Skulle man alligevel forsøge sig fremkommer følgende fejlmeddelelse. Korrekt sletning af konti uden bogføringer foretages på følgende måde. 1. Vælg menuen Finans og punktet kontoplan. 2. Find den relevante konto, marker linien og tryk på funktionstasten F4. 3. Hvis du er helt sikker trykker du på OK og kontoen er slettet. Side 3-5

16 Finans 4. Det kan være en god ide at indrykke kontoplanen efter at konti er slettet. Dette sikrer at definitionerne af summeringer i Til-summer er korrekte. Skulle uheldet være ude og du har slettet en konto ved et uheld kan den naturligvis oprettes igen jf. foranstående vejledning. Side 3-6

17 Finans Dimensionskontoplan, struktur Departementet har valgt at videreføre den kontostruktur der blev anvendt i NYT-SCR. Dimensionstyperne findes bl.a. ved at vælge menuen "Finans" og punktet "Opsætning", "Dimensioner" og "Dimensionstyper". Nedenstående skærmbillede fremkommer. Af dimensionerne fremgår også delregnskab. Delregnskabet skal altid være angivet som en tvungen kode. I modsat fald ville der i princippet kunne bogføres uden at der blev henført til et validt delregnskab. Det er muligt at angive hvorvidt at dimensionen skal nulstilles ved årsafslutning. P.t. nulstilles alle dimensionsværdier i departementets regnskab Faste kladdedimensioner De dimensioner et regnskab er opbygget af, kan der naturligvis bogføres på. Det er dog kun muligt at have 10 dimensioner som faste kolonner i alle kladder, eks.: købs-, kasse-, kassererkladder mv. Der skal derfor foretages et valg af de pågældende 10 dimensioner. Da departementet har mindre end 10 dimensioner er alle valgt. De faste kladdedimensioner findes ved at vælge menu "Finans", punktet "Opsætning", "Dimensioner" og "10 faste kladde dimensioner". Nedenstående skærmbillede fremkommer. De pågældende dimensioner kommer "frem" i kladderne ved at vælge funktionsknappen "Opdater felter". Dette kræver blot, at alle kladder ikke indeholder posteringer. Side 3-7

18 Finans Dimensionskontoplan, oprettelse Såfremt der ønskes at oprette en ny dimensionsværdi - eksempelvis en ny aktivitet - følges nedenstående fremgangsmåde. 1. I hovedmenuen vælges "Finans" og "Dimensionskontoplan". 2. I skærmbilledet der fremkommer vælges den dimensionstype, hvor der skal oprettes en værdi. 3. Hvis du kender koden og ikke skal kontrollere at den ikke allerede er oprettet trykkes på funktionstasten "F3" ("flytter" automatisk til det rigtige sted). 4. Kode og navn indtastes. Der vælges desuden kontotype (se følgende beskrivelse). Side 3-8

19 Finans Felt Konto Overskrift Sum Fra-sum Til-sum Beskrivelse Vælges til konti der skal bogføres på. Vælges hvis men eks. ønsker en logisk overskrift i sin kontoplan. En generel sammentælling som defineret i feltet sammentælling. Vælges hvis der skal oprettes en værdi, som skal være den første i et interval. Vælges når der skal oprettes en værdi som den sidste i et interval. Der dannes automatisk en sammentælling efter udført indrykning, se senere. 5. Efter værdien er oprettet er det en god ide (ikke krav), at der foretages en indrykning af kontoplanen. Dette gøres ved at vælge "Funktion" og "Indryk kontoplan". Indrykningen medfører, som det kan ses af dialogboksen nedenfor, at sammentællingen af alle Tilsummer opdateres. 6. Du bliver spurgt om du vil indrykke kontoplanen og i givet fald trykkes på "Ja". 7. Kontoplanen er nu indrykket og oprettelsen er færdiggjort Dimensionskontoplan, ændring Hvis der ønskes ændret en kode eller kodens navn gøres dette ved at følge nedenstående. 1. I hovedmenuen vælges "Finans" og "Dimensionskontoplan". 2. I skærmbilledet der fremkommer vælges den dimensionstype, hvori der skal ændres. 3. Find den pågældende kode der ønskes ændret (brug evt. søg - "ctrl-b"). 4. Hvis der som i eksemplet ønskes ændret navnet på aktiviteten, stilles markøren i navnet og der trykkes på funktionstast "F2". Side 3-9

20 Finans 5. Indtast ændringen og tryk på "Enter" Dimensionskontoplan, sletning 1. I hovedmenuen vælges "Finans" og "Dimensionskontoplan". 2. I skærmbilledet der fremkommer vælges den dimensionstype, hvori der skal slettes. 3. Find den pågældende kode der ønskes slettet (brug evt. søg - "ctrl-b"). 4. Hvis der som i eksemplet ønskes slettet aktivitet 1998, markeres linien ved at trykke på ud for den relevante linie, og der trykkes på funktionstast "F4". 5. Der fremkommer en dialogboks. Hvis du ønsker at slette værdien trykkes på "Ja". Side 3-10

21 Finans 6. Skulle du forsøge at slette en værdi med posteringer på vil du modtage følgende meddelelse. Side 3-11

22 Finans 3.2 Nummerserier struktur og værdier Der er i Navision oprettet en række nummerserier, der bl.a. har til formål at sikre revisionssporet. Nummerserierne (værdier) kan oprettes identisk eller forskelligt i to regnskaber i samme database. Nummerserierne findes på følgende måde: 1. Tryk på menu "Finans" 2. Vælg menupunktet "Opsætning" 3. Vælg "Nummerserier" 4. Følgende nummerserier fremkommer. I departementets to regnskaber er oprettet følgende nummerserier. Indenfor selvstændig likviditet: Udenfor selvstændig likviditet: Side 3-12

23 Finans Felt Kode Beskrivelse Startnr. Slutnr. Standard Manuel Beskrivelse Koden er en entydig navngivning af den pågældende nummerserie. Beskrivelse. 1. nummer i den pågældende nummerserie. Sidste nummer i den pågældende nummerserie. Sæt et hak i feltet, hvis programmet skal bruge nummerserien til automatisk at tildele numre. Udfyldes såfremt der skal tillades manuel nummerering. Kan give det problem, at der kan komme "huller" i nummerrækken Oprettelse af nummerserie Såfremt du ønsker at oprette en ny nummerserie kan følgende fremgangsmåde følges. 1. Tryk på menu "Finans" 2. Vælg menupunktet "Opsætning" 3. Vælg "Nummerserier" 4. Stil markøren ud for en linie og tryk på "F3" 5. Udfyld felterne, og så skulle serien være oprettet. 6. Gå til afsnit Fejl! Ukendt argument for parameter. for at koble serien til kladde/købs- /salgsopsætning Slette en nummerserie 1. Tryk på menu "Finans". 2. Vælg menupunktet "Opsætning". 3. Vælg "Nummerserier". 4. Stil markøren ud for den serie der ønskes slettet og tryk på "F4". 5. Programmet spørger om du nu også vil slette serien - tryk "Ja" hvis du er sikker. Side 3-13

24 Finans Oprettelse af nummerserielinier - i forbindelse med et årsskift I forbindelse med årsskift skal der oprettes nye nummerrækker indenfor den enkelte nummerserie. Bilagsnumrerne kan ikke genanvendes!. 1. Tryk på menu "Finans". 2. Vælg menupunktet "Opsætning". 3. Vælg "Nummerserier". 4. Stil markøren ud for den serie der ønskes tilføjet ny nummerække og tryk på funktionsknappen Serie og derefter på menupunktet Linier. 5. Følgende skærmbillede fremkommer, og startdato, startnr., slutnr. udfyldes Felt Startdato Startnr. Slutnr. Forøg med Beskrivelse Den dato som nummerserielinien skal gælde fra. Økonomistyrelsen anbefaler, at bruge finansår som en del af nummeret. 1. nummer i den pågældende nummerserielinie. Sidste nummer i den pågældende nummerserielinie. Angiver med hvilket interval nummerserielinien skal øges ved nyt bilag. Typisk 1. Der foreslås automatisk ovenstående linies værdi. 6. Den nye nummerlinie er nu oprettet og du trykker på 2 gange hvorefter du er tilbage i hovedmenuen. Alternativt gentages rutinen for de øvrige nummerserier. Side 3-14

25 Finans Sletning (ændring) af nummerserielinier - i forbindelse med et årsskift 1. Tryk på menu "Finans" 2. Vælg menupunktet "Opsætning". 3. Vælg "Nummerserier". 4. Marker den linie der ønskes slettet og tryk på funktionstast F4, Programmet spørger om du nu også vil slette den markerede linie - tryk "Ja" hvis du er sikker. OBS! Kan slettes selvom, der er brugt numre - kan give problemer! Ændringer Hvis du skal ændre en værdi stil dig i feltet og foretag rettelsen eksempelvis slutnr. OBS! der bør ikke foretages rettelser i andet end slutnr. i løbet af et år Kobling mellem nummerserie og kladder/købs-/salgsopsætning. Når du har oprettet en nummer serie skal du tillige koble denne til kladder eller købs- og salgsopsætning Finansnummerserie Hvis der er tale om en finansnummerserie følges følgende fremgangsmåde. 1. Tryk på menu "Finans". 2. Vælg menupunktet "Opsætning". 3. Vælg "Kladdetyper". 4. Stil markøren i feltet "nummerserie" ud for den type der ønskes ændret og tryk på "F6" og en liste over mulige serier fremkommer. 5. Vælg den relevante serie og tryk på "Enter" Salgsnummerserie Hvis der er tale om en salgsnummerserie følges følgende fremgangsmåde. 1. Tryk på menu "Salg". 2. Vælg menupunktet "Opsætning". 3. Vælg "Salgsopsætning" og fanebladet "nummerering". Side 3-15

26 Finans 4. Stil markøren i det felt som ønskes ændret og tryk på "F6" og en liste over mulige serier fremkommer. 5. Vælg den ønskede nummerserie og tryk på "Enter" Købsnummerserie 1. Tryk på menu "Køb". 2. Vælg menupunktet "Opsætning". 3. Vælg "Købsopsætning" og fanebladet "nummerering". 4. Stil markøren i det felt som ønskes ændret og tryk på "F6" og en liste over mulige serier fremkommer. 5. Vælg den ønskede nummerserie og tryk på "Enter". Side 3-16

27 Finans 3.3 Kassekladde Igennem kassekladden ekspederes finansposteringer, i form af omposteringer, lønposteringer mv. Departementet har oprettet et antal kladder i de to regnskaber/bogføringskredse, der indgår i Navision Stat. Der er anvendt den systematik, at når en bruger vælger menupunktet "Kassekladde" fremkommer en boks der muliggør, at der kan vælges blandt de oprettede kassekladder. Formålet med dette er, at sikre en mulighed for at flere personer kan registrere i egne kladder på samme tid. Uagtet at man kan registrere i flere kladder, sikrer den opsætning departementet har valgt, at der sker en registrering/bogføring i løbende nummerække (uden "huller"). Der er dog den ulempe, at bilag der er klar til bogføring skal afvente, at eventuelle bilag med lavere bilagsnummer bliver bogført først. Nedenfor er beskrevet hvorledes at der kan oprettes yderligere kassekladder samt hvorledes proceduren er for registrering i kladderne Oprettelse Når du skal oprette nye kassekladder anvendes følgende fremgangsmåde. 1. Vælg "Finans" 2. Vælg menupunktet "Opsætning" og "Kladdetyper" og følgende vindue fremkommer. 3. Tryk på funktionstast "F3" og der fremkommer en blank linie. 4. En ny kladde kan nu oprettes. Eksempelvis "KSKLDG". Felt Beskrivelse Navn Entydig navngivning af kladden. Beskrivelse Uddybende beskrivelse. Type Vælg den relevante kladdetype, i forhold til den påtænkte anvendelse. Generelt - vælges i forbindelse med kassekladde Salg/køb - vælges ved salgs- og købskladder/-faktura Indbetaling/Betaling/Anlæg - vælges ved pgl. kladder Kasserer - vælges ved kassererkladde (kasserapport) Nummerserie Den relevante nummerserie i forhold til kladden. Kildespor Angivelse af det kildespor der hører til kladdetypen. Afstem pr. bilag Angivelse af om der skal foretages en afstemning pr. bilag i kladden. Formular-ID(Navn) Angivelse af den rapport der anvendes ved at vælge funktion "bogfør og udskriv". (Navn - blot rapportens navn) Kontrolrapp.-ID(Navn) Angivelse af rapportnummer der skal anvendes, når der vælges funktion "kontroller". (Navn - blot rapportens navn) Side 3-17

28 Finans Anvendelse I forbindelse med anvendelsen af kassekladden er der en række kolonner, den pågældende bruger kan vælge at vise i sit eget designede skærmbillede. Der er derfor i den nedenstående gennemgang blot beskrevet de mest anvendte kolonner. Kolonne Beskrivelse Bogføringsdato Dato for bogføring Bilagstype (Blank): almindelige finansposter Betaling: ind- og udbetalinger Faktura : oprettelse af faktura. Kreditnota: Kreditnota Rentenota: rentenota i forbindelse med køb og salg Rykker: rykker i forbindelse med køb og salg Bilagsnr. Bilagsnummer finansnummerserie. Konto Finans finansposteringer Bank anvendelse af bankkonto (alias) Anlæg anvendes ved bevægelser på anlægsaktiver. Kreditor anvendes ved udligning af kreditormellemværende her SKAL udfyldes udligningsnummer eller -ID Debitor anvendes når der skal udlignes et mellemværende med en debitor udligningsnummer eller ID SKAL også her udfyldes!. Kontonummer Nummer der refererer til den kontotype der er valgt: Eks. BANK NAT. Aktivitet Departementets interne dimension 1. Udfyldes iht. kontoplanen. Formål Departementets interne dimension 2. Udfyldes iht. kontoplanen. Sted Departementets interne dimension 3. Udfyldes iht. kontoplanen. Alternativ 1 Departementets interne dimension 4. Udfyldes iht. kontoplanen. Alternativ 2 (ikke vist) Departementets interne dimension 5. Udfyldes iht. kontoplanen. Delregnskab Delregnskab som konteringen vedrører likvide konti vedrører altid delregnskab 1. Er i princippet også blot en intern dimension. Beskrivelse Udfyldes med en relevant tekst/beskrivelse. Bogføringstype Udfyldes med den relevante type alt efter kontotype. Moms-produkt- Navision foreslår den type som er fastlagt i finanskontoplanen. bogføringsgruppe Ikke fradragsberettiget købsmoms Toldmoms - moms der skal refunderes overfor Told- og Skat - typisk salgaktiviteter som man er momsregistreret til. Beløb Posteringsbeløb (+ = debet, - = kredit). Side 3-18

29 Finans Udligningstype Udligningsbilagsnr. Udlignings-ID Skal typisk være "Faktura", hvis man ønsker at udligne en købs- eller salgsfaktura. Hvis feltet ikke udfyldes, og du blot udfylder udligningsbilagsnr., udfyldes feltet automatisk med type (Faktura). Udfyldes med de (faktura)numre der ønskes udlignet. OBS! Skal altid udfyldes når der udlignes fakturaer, da faktura og betaling ellers vil stå som åbne poster når der udskrives en forfaldsliste!. Anvendes når der skal udlignes flere fakturaer Procedure ved ompostering/finanspostering Når du skal foretage en "simpel" ompostering, skal der blot følges den rettesnor, at der i beskrivelsesfeltet angives en tekst, som gør at regnskabslæseren kan gennemskue omposteringen, såfremt denne har karakter af rettelse. Det tilrådes derfor at angive det tidligere bilagsnummer i beskrivelsesfeltet Procedure ved udligning af åbne poster / salgs- og købsfakturaer Når du skal udligne åbne poster i form af udstående salgs- eller købsfakturaer findes 2 metoder. Den ene metode er at udligne hver enkelt post/faktura for sig (punkt ) og det er samtidig den, som er mest anvendt. Alternativt udlignes flere poster/fakturaer for en enkelt debitor/kreditor - se punkt Alt efter hvilken metode der vælges, følges en af nedenstående fremgangsmåder Enkelt åben post (typisk) 1. Vælg menuen "Finans" og "Kassekladde" 2. Vælg en af kassekladderne 3. Udfyld kassekladdelinien. Kolonne Bogføringsdato Bilagstype Bilagsnr. Konto Kontonummer Beskrivelse Beløb Beskrivelse Dato for bogføring Betaling (eventuelt) Bilagsnummer finansnummerserie. Kreditor/Debitor anvendes ved udligning af mellemværende her SKAL udfyldes Udligningsbilagsnr. eller -ID Kreditor-/Debitornummer. Udfyldes med en relevant tekst/beskrivelse. Posteringsbeløb udfyldes automatisk efter Udligningsbilagsnr. er udfyldt. (+ = debet, - = kredit). OBS! Hvis der er tale om en delbetaling udfyldes med det beløb der rent faktisk er udbetalt/indbetalt. Side 3-19

30 Finans Udligningstype Udligningsbilagsnr. Skal typisk være "Faktura", hvis man ønsker at udligne en købs- eller salgsfaktura. Hvis feltet ikke udfyldes, og du blot udfylder udligningsbilagsnr., udfyldes feltet automatisk med type (Faktura). Udfyldes med de (faktura)numre der ønskes udlignet. OBS! Skal altid udfyldes når der udlignes fakturaer, da faktura og betaling ellers vil stå som åbne poster når der udskrives en forfaldsliste!. 4. Mens du står i den pgl. linie, trykkes på funktionsknappen "Udlign.", og der fremkommer følgende dialogboks. 5. Marker den ønskede post og tryk på OK. 6. Herefter er beløb udfyldt og du kan nu foretage modposteringen, som typisk er en likvid konto. 7. Når alt er tastet, udskrives en kontrolliste (frigivelse) - tryk på funktionsknap "Bogføring" og "Kontroller". 8. Vælg udskriv og endnu en windows-dialogboks fremkommer og du trykker på "OK". 9. Hvis der ikke er ingen rettelser bogføres ved at trykke på funktionsknap "Bogføring" og "Bogfør og Udskriv". 10. Dialogboksen "Kladden er bogført" fremkommer tryk "OK". 11. Hvis der er rettelser foretages disse og punkt 7-10 gennemføres igen. Side 3-20

31 Finans Flere åbne poster 1. Vælg menuen "Finans" og "Kassekladde" 2. Vælg en af kassekladderne 3. Udfyld kassekladdelinien. Kolonne Bogføringsdato Bilagstype Bilagsnr. Konto Kontonummer Beskrivelse Beløb Udligningstype Udlignings-ID Beskrivelse Dato for bogføring Betaling (eventuelt) Bilagsnummer finansnummerserie. Kreditor/Debitor anvendes ved udligning af mellemværende her SKAL udfyldes Udligningsbilagsnr. eller -ID Kreditor-/Debitornummer. Udfyldes med en relevant tekst/beskrivelse. Posteringsbeløb udfyldes automatisk efter udligningsbilagsnr. er udfyldt. (+ = debet, - = kredit). OBS! Hvis der er tale om en delbetaling udfyldes med det beløb der rent faktisk er udbetalt/indbetalt. Skal typisk være "Faktura", hvis man ønsker at udligne en købs- eller salgsfaktura. Hvis feltet ikke udfyldes, og du blot udfylder udligningsbilagsnr., udfyldes feltet automatisk med type (Faktura). Udfyldes automatisk med bilagsnumret, når du har sat udlignings-id. OBS! Skal altid udfyldes når der udlignes fakturaer, da faktura og betaling ellers vil stå som åbne poster når der udskrives en forfaldsliste!. 4. Mens du står i pgl. linie, trykkes på funktionsknappen "Udlign.", og der fremkommer følgende dialogboks. Side 3-21

32 Finans 5. Marker den ønskede post og tryk på funktionsknap "Udligning" og "Sæt udlignings-id" alternativt "F9", på samtlige linier der skal udlignes. 6. Herefter er beløb udfyldt og du kan nu foretage modposteringen, som typisk er en likvid konto. 7. Herefter udskrives en kontrolliste ad frigivelse - tryk på funktionsknap "Bogføring" og "Kontroller". 8. Vælg udskriv og endnu en windows-dialogboks fremkommer og du trykker på "OK". 9. Hvis der ikke er ingen rettelser bogføres ved at trykke på funktionsknap "Bogføring" og "Bogfør og Udskriv". 10. Dialogboksen "Kladden er bogført" fremkommer tryk "OK". 11. Hvis der er rettelser foretages disse og punkt 7-10 gennemføres igen. Side 3-22

33 Finans 3.4 Moms Momsbogføringsgrupper. Oplysninger om momsopsætningen i Navision Stat findes under menuen "Finans" og menupunktet "Opsætning" samt "Momsbogføringsgruppe" Moms-virksomheds-bogførings-grupper I departementets regnskab er oprettet følgende grupper. Grupperne anvendes til at differentiere momsberegningen og konteringen. Departementet anvender i praksis kun koden "DK". Koden er endvidere standardmæssigt sat op i finanskontoplanen, så brugeren ikke skal "bekymre" sig om dette. Det betyder dog, at man skal være opmærksom på at ændre koden, hvis "DK" ikke skal anvendes Moms-produkt-bogførings-grupper I departementets regnskab er oprettet følgende grupper. Grupperne anvendes til at kategorisere og beregne den korrekte moms i forhold til en forud angivet momssats (eks. 25%). Side 3-23

34 Finans Momsbogføringsopsætning I momsbogføringsopsætningen, opsættes hver kombination af moms-virksomheds-bogf-grupper og moms-produkt-bogf-grupper. Nedenfor er vist kombinationerne Momsopsætning Momsopsætningen i Navision Stat foretages, ved at oprette de grupper og kombinationer som fremgår af afsnit Momstyper De momstyper som departementet anvender fremgår af afsnit Side 3-24

35 Finans Momsafregning Ikke fradragsberettiget købsmoms Ikke fradragsberettiget købsmoms konteres i Navision Stat på finanskonto (momstypen 7824). Momsen refunderes hver måned af Økonomistyrelsen på baggrund af udtræk fra NYT-SCR. Departementet skal via bekræfte refusionens størrelse. Når momsrefusionen er opgjort, foretages en pengetransaktion mellem Økonomistyrelsen og departementet via Nationalbanken. Hvis departementet har et tilgodehavende initierer Økonomistyrelsen overførslen. Såfremt departementet "skylder" så sørger departementet for overførslen. Det er herefter departementets ansvar, at udligne periodens primosaldo på konto inden næste månedsafslutning, da departementet i modsat fald principielt vil kunne få "dobbelt" refusion. OBS!. Momsudligningen konteres i Navision Stat på finanskonto samt det relevante delregnskab. Eksempel: Side 3-25

36 Finans Toldmoms Når der skal afregnes toldmoms, anvendes følgende fremgangsmåde. 1. Vælg menuen Finans, menupunkt Periodiske aktiviteter, Moms og Afregn moms. 2. Følgende dialogboks fremkommer, og moms-produkt-bogf.-gruppe udfyldes med de toldmomstyper man anvender: TOLDMOMS, TOLDREP, KORTOLD, KORTOLDREP (anvend mellem). 3. I dialogboksen udfyldes, Startdato, Slutdato, Bogføringsdato, Bilagsnr., Afregningskonto, Bogfør. Side 3-26

37 Finans Faneblad Felt Startdato Slutdato Bogføringsdato Bilagsnr. Indstilling Beskrivelse 1. dag i momsafregningsperioden Sidste dag i momsafregningsperioden Dato for hvornår afregningen skal bogføres der vælges eks XX og XX. (XX=år). Udfyldes med det bilagsnummer afregningen skal have der vælges 1KVTXX, 2KVTXX osv. alt efter afregningsperiode. Afregningskonto Der vælges finanskontoen for momsafregning = Bogfør Sæt hak! 4. Tryk på udskriv, hvorefter følgende meddelelse fremkommer!. 5. Tryk på "Ja" 6. Du bør herefter kontrollerer at momssaldi er flyttet til finanskonto Vælg menuen Finans og menupunktet Kontoplan. 8. Konstater om saldi er nulstillet. Der kan være saldi såfremt der allerede er bogført vedrørende den kommende momsafregningsperiode. I såfald kan der alternativt udskrives en balance hvor der er foretaget en datoafgrænsning svarende til momsafregningsperioden. Dette kan også gøres direkte i kontoplanen. OBS! Virksomheds- og produktbogføringsgruppe skal være blank - ellers vil momsafregningen ikke kunne gennemføres. Side 3-27

38 Finans 9. For at kunne foretage den endelige kontering i forbindelse med momsbetalingen, køres en rapport "Dim. balance", som udfyldes jf. nedenstående. Herved fås et dokument som kan anvendes som bilag. OBS! Udligning af konto foretages i forbindelse med betalingen (købsfaktura) Momsrettelse Hvis man anvender Navision' funktionalitet til momsafregning jf. tidligere afsnit, skal man anvende de særlige korrektionsmomstyper. Hvis man kontere direkte på finanskontiene uden at vælge momstype=korxxxx, vil momsafregningen ikke "fange" posteringerne, hvilket vil resultere i, at der står en saldo tilbage på indgående og/eller udgående moms, efter man har foretaget momsafregningen.. For de to toldmomstyper departementet arbejder med er der oprettet en korrektionsmomstype (TOLDMOMS=KORTOLD, TOLDREP=KORTOLDREP). Når man foretager momskorrektionen tastes momsbeløbet - der skal flyttes/omposteres - direkte i beløb!. Side 3-28

39 Finans 3.5 Eksporter SKS finansposter (sumrapportering) Navision Stat er som bekendt en lokalt økonomisystem. Der skal derfor foretages en handling for at replikere regnskabsdata fra det lokale økonomisystem til det centrale system. Denne handling foretages umiddelbart efter hver månedsafslutning, hvor der sumrapporteres til statsregnskabet/sks. NB! se kørselskalenderen på Økonomistyrelsens hjemmeside. Sumrapporteringen skal foretages særskilt for begge bogføringskredse. Sumrapportering foretages på følgende måde. 1. Vælg det relevante regnskab. Som det fremgår tidligere skal sumrapporteringen foretages for begge bogføringskredse (indenfor og udenfor selvstændig likviditet). 2. Vælg menu Finans og punktet periodisk aktivitet samt Eksporter SKS finansposter. 3. I den fremkomne boks indtastes startdatoen for den pgl. måned og der trykkes herefter på "Enter" tasten på dit tastatur (eller klik på OK). Side 3-29

40 Finans 4. Navision står nu og replikerer. 5. Der er nu foretaget en sumrapportering. Eventuelt gentages denne procedurer i næste bogføringskreds/regnskab. 3.6 Importer SKS Finansposter. Proceduren for import af SKS Finansposter er nærmer beskrevet i afsnit 9.3. Placeringen under personale er valgt ud fra synspunktet, at hovedparten af SKS Finansposterne vedrører løn. Side 3-30

41 Finans 3.7 Finanssøgning Finanssøgning kan foretages på flere forskellige måder. Nedenfor er beskrevet to fremgangsmåder. Funktionen Naviger som er tilgængelig bl.a. når du placerer markøren på en vilkårlig regnskabspostering samt Fri forespørgsel. Fremgangsmåden ved søgning er identisk med den der er beskrevet under afsnit 4.5 Kreditorsøgning Naviger Se venligst afsnit med den undtagelse, at der her typisk søges på et bilagsnummer Fri forespørgsel Se venligst afsnit 4.5.2, hvor der via rapporten "Dim. Kontokort" foretages en slags fri forespørgsel på den finanskonto, dimensionsværdi, periode mv. der konkret ønskes. Side 3-31

42 Indenlandske kreditorer 4 Køb - indenlandske kreditorer 4.1 Købsopsætning Købsopsætningen findes under menuen Køb, punktet opsætning samt købsopsætning. Der er to ting man især skal være opmærksom på i købsopsætningen. Den ene ting er hvorvidt man ønsker at anvende bilagsklarmelding. Dette vælges/fravælges ved at hakke af ud for Bilagsklarmelding. Departementet har valgt bilagsklarmelding fra der foretages stadig en godkendelse/frigivelse af registreringen, men det er bogholderen der registrerer og bogfører købsfakturaer mv. Den anden ting er hvorvidt konteringsbeskrivelsen skal være det der er angivet i beskrivelsen i forbindelse med konteringen eller den anden mulighed at der standardmæssigt angives Købsfaktura nr. xxxxxx. Dette vælges ved ud for Liniedimensionsforslag at angive enten Købslinie (Type) eller Købshoved. Departementet har valgt Købslinie (Type), bl.a. ud fra den begrundelse at fakturanumrerne alligevel fremgår af bilagsnummeret, samt at det giver nogle mere sigende kontokort at have beskrivelsen fra konteringen angivet. Side 4-1

43 Indenlandske kreditorer 4.2 Kreditoroprettelse I forbindelse med opstarten af Navision Stat projektet i departementet blev alle kreditorer oprettet inden driftsstart. Dette lettede driftsstart, idet bogholder ikke skulle oprette kreditor for stort set hver faktura, der blev ekspederet. Departementet har valgt ikke at dele kreditorstamdata, med den begrundelse, at de færreste kreditorer går igen i departementets 2 bogføringskredse. Hvorledes en kreditor oprettes er beskrevet i de følgende punkter, der viser de enkelte trin. 1. Vælg det korrekte regnskab. Kreditorerne skal oprettes i det relevante regnskab: AM regnskab AM u s l regnskab 2. Vælg menuen "køb" og punktet "kreditor". 3. Kreditorkort. Først stilles markøren i nummer og der trykkes på F3 for at få en "blank" kreditor. Derefter udfyldes fanebladene jf. nedenstående beskrivelse. Side 4-2

44 Indenlandske kreditorer Faneblad Felt Nummer Navn Adresse Postnr. Telefonnummer Søgenavn Generelt Beskrivelse Udfyldes med kreditors telefonnummer (departementets standard), ellers giro/bankkontonummer/fik-nummer med foranstillet G, B eller F. Kreditors navn. Kreditors hovedadresse. Postnummer. Liste over postnumre kan fås ved at trykke på funktionstast F6. Telefonnummer. Udfyldes automatisk. Faneblad Felt Telefonnummer Telefax Kommunikation Beskrivelse Udfyldes automatisk. Hvis det kendes. Side 4-3

45 Indenlandske kreditorer Faneblad Felt Virksomhedsbogf. Momsvirk.bogf Kreditorbogf. Fakturarabatkode Fakturering Beskrivelse DK. Udfyldes automatisk med DK. DK (hvis udenlandsk EU eller Udland). Kreditornummer (udfyldes automatisk!). Faneblad Felt Udligningsmetode Betalingsbetingelse Betalingsform Vores kontonr. Betaling Beskrivelse Åben post. Relevant vælges (hvis ingen er defineret udfyldes feltet ikke!). Udfyldes ikke!. Udfyldes med vores kundenummer hos kreditor dvs. leverandøren. Leverandøren har oftest oprettet kunden (os) på telefonnummer. Hvis leverandøren har oprettet os under flere kreditornumre - vælg det der optræder oftest. Faneblad Felt Momsnummer Udenrigshandel Beskrivelse Kreditors eventuelle momsnummer udfyldes 4. Du skal nu foretage et valg: Er der tale om en alm. bank eller giro indbetaling UDEN fik/ocrik gå til punkt 5 ellers til punkt 8. Side 4-4

46 Indenlandske kreditorer 5. Vælg funktionsknap "Kreditor" og derefter "bank". Fanebladene udfyldes jf. nedenstående. Faneblad Felt Kode Navn Bankreg.nr. Bankkontonr. Generelt Beskrivelse "G" hvis girokonto. "B" hvis bankkonto. Pengeinstituttets navn Reg.nr. (Giro=1199) Bankkontonr./Gironr. NB! UDEN streger og mellemrum. Faneblad Felt Intet! udfyldes Kommunikation Beskrivelse 6. Efter endt udfyldelse lukkes kreditors bankkontokort ved at trykke på Esc eller klikke med musen på krydset i bankkontokortets øverste højre hjørne. 7. Vælg funktionsknap "udbet.opl." i kreditorkortet og derefter "Total-Betaling". Du skal huske først at lukke bankkontokortet, jf. foranstående!!!. Side 4-5

47 Indenlandske kreditorer Der indtastes oplysninger jf. nedenstående. Faneblad Felt Betalingstype Betalingsmåde Kreditorbankkonto Eget kundenr. Adviseringsmåde Hæves på Generelt Beskrivelse Indland (typisk), alternativt udland/manuel Pengeinstitut i Danmark med advis. Udfyldes automatisk med "B" eller "G" alt efter, hvad der er oprettet i bankoplysninger. Udfyldes med departementets eventuelle kundenummer. Udfyldes automatisk med "lang". Udfyldes ikke - er ikke nødvendigt - udfyldes i udbetalingskladden! Øvrige faneblade udfyldes ikke! Kreditor er herefter oprettet korrekt og du skal ikke gå videre. Side 4-6

48 Indenlandske kreditorer 8. Ved FIK/OCRIK Vælg funktionsknap "udbet.opl." i kreditorkortet og derefter "Total-Betaling". Fanebladet generelt udfyldes jf. nedenstående. Faneblad Felt Betalingstype Betalingsmåde Kreditorbankkonto Eget kundenr. Adviseringsmåde Hæves på Generelt (gælder for både OCRIK og FIK) Beskrivelse Indland Indbetalingskort Udfyldes ikke! Udfyldes med kundenummer. Udfyldes automatisk med "ingen". Udfyldes ikke! Fanebladet Indland udfyldes jf. nedenstående. Side 4-7

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Kolofon Ældre Sagen Att.: Økonomiafdelingen Nørregade 49 1165 København K Tlf.: 33 96 86 86 E-mail: regnskab@aeldresagen.dk Oplag:

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner. Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01

Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01 Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01 Gennemgang af relevante nyheder og forbedringer i seneste versioner Peter Rauff, UNI C Nye muligheder i rapporten Kreditor kontokort Visning af sælgerkode i rapport

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere