DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger"

Transkript

1 Hellerup DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Retningslinierne beskriver de opgaver, jeres ejendomsinspektør løser og hvordan samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og ejendomsinspektøren bør foregå. Retningslinierne her er nr. 1 i en række af DUAB-retningslinier, som forklarer de forskellige arbejdsopgaver i DUAB og i afdelingerne. Retningslinierne gennemgår de regler, som er fastlagt i bl.a. lovgivningen, DUAB s vedtægter og administrationsaftalen med UngesBoligService.dk, men kommer også med forslag til, hvad I som afdelingsbestyrelse selv kan vælge at gøre. Retningslinierne er en vejledning til afdelingsbestyrelserne i deres løbende arbejde ikke en fortolkning af lovgivning, vedtægter osv. Hvis der opstår tvivl om forhold, der er omtalt i retningslinierne, er det derfor altid lovgivningen, DUAB s vedtægter, indgåede kontrakter og konkrete beslutninger truffet i DUAB s repræsentantskab og organisationsbestyrelse, der gælder. DUAB s organisationsbestyrelse har startet arbejdet med at lave retningslinierne, fordi vi gerne vil gøre det lettere for afdelingsbestyrelserne, ejendomsinspektørerne og UngesBoligService.dk at løse deres opgaver og samarbejde, samtidig med at vi sikrer at vi får en fælles forståelse for, hvem der gør hvad og hvordan det skal gøres. Retningslinierne har været sendt til gennemlæsning i afdelingsbestyrelserne, inden de blev endelig godkendt af organisationsbestyrelsen. Vi vil gerne takke de afdelingsbestyrelser, der kom med kommentarer og forslag, for deres bidrag. Retningslinierne kommer ud til jer efterhånden som vi får dem udarbejdet, så vi kan lære af jeres erfaringer med at bruge dem, når vi skal lave de næste retningsliner eller samle op på dem, vi allerede har lavet. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til retningslinierne, så skriv til Gregers Andersen, Vi kommer også gerne ud til et afdelingsbestyrelsesmøde eller afdelingsmøde og gennemgår dem sammen med jer. Med venlig hilsen - DUAB s organisationsbestyrelse Denne retningslinie er vedtaget af DUAB s organisationsbestyrelse den 8. januar

2 Overskrifter: 1. Hvem er ejendomsinspektøren og hvad laver han? 2. Hvem bestemmer, hvad jeres ejendomsinspektør laver? 3. Hvilke konkrete opgaver løser ejendomsinspektøren normalt? 4. Ejendomsinspektørens hjælp til opstart af nye afdelingsbestyrelser 5. Ejendomsinspektørens deltagelse på afdelingsmøder 6. Ejendomsinspektørens deltagelse i afdelingsbestyrelsens møder 7. Hvad gør vi, hvis vi ikke er tilfredse med ejendomsinspektørens arbejde? 1. Hvem er ejendomsinspektøren og hvad laver han? Til hver afdeling i DUAB er der tilknyttet en ejendomsinspektør, der er ansvarlig for den daglige drift af ejendommen - et fælles begreb for afdelingens bygninger, installationer og udenomsarealer. Nogle ejendomsinspektører arbejder for flere forskellige afdelinger i løbet af sin arbejdsuge, mens andre kun har én afdeling. Det afhænger af hvor mange opgaver der skal løses i den enkelte afdeling. I DUAB s samlede administrationsaftale ( 2, B 1-8) med vores administrationsselskab UngesBoligService.dk og i den generelle stillingsbeskrivelse for ejendomsinspektørerne er det fastlagt på forhånd, at ejendomsinspektøren har et stort ansvar for at UngesBoligService.dk leverer væsentlige dele af den aftalte service til afdelingen. De væsentligste af disse på forhånd fastlagte opgaver er: At hjælpe med til at sørge for, at afdelingens husorden bliver overholdt (du kan læse mere om husordenen i DUAB-retningslinie nr. 3). At stå for snerydning, renholdelse og pasning af afdelingens bygninger og udenomsarealer. Det konkrete arbejde kan alt efter omstændighederne enten udføres af ejendomsinspektøren selv, af en anden ejendomsfunktionær, som er ansat af afdelingen, eller af personer udefra (det der kaldes fremmed hjælp), som bestilles til at løse den konkrete opgave. At sørge for, at ejendommen bliver drevet økonomisk og forsvarligt på en måde, der overholder lovgivningens krav og tager hensyn til, at bygningerne og de tekniske installationers standard skal være i orden. Det betyder konkret, at det er ejendomsinspektørens ansvar at gøre projektlederen i UngesBoligService.dk og afdelingsbestyrelsen opmærksom på eventuelle skader på bygninger og installationer (varmeanlæg, ventilationsanlæg osv.), så der kan afsættes penge til den nødvendige vedligeholdelse i afdelingens budget. At sørge for, at ejendommen har tilknyttet tilstrækkeligt med velkvalificerede ejendomsfunktionærer/fremmed hjælp på den måde, der bedst sikrer en økonomisk forsvarlig drift af ejendommen. Det kan fx være at beslutte, om det er mest økonomisk fornuftigt at ansætte en ejendomsfunktionær eller det bedre kan betale sig at bestille et 2

3 firma udefra til at passe afdelingens udenomsarealer. Det hænger også sammen med det maskinel, der skal benyttes til at løse opgaven, da det er afdelingen, der skal købe, vedligeholde og afsætte henlæggelser i budgettet til fornyelser af maskinellet, hvis det skal bruges af afdelingens egne ejendomsfunktionærer. Ejendomsinspektøren tager også stilling til, hvordan man sikrer at opgaverne bliver løst i situationer med ferie eller sygdom. At sørge for, at nybyggede afdelinger overgår fra byggefasen til almindelig drift så gnidningsløst som muligt. Det betyder blandt andet, at ejendomsinspektøren hjælper afdelingsbestyrelsen i en nybygget afdeling i gang med deres arbejde. At informere afdelingsbestyrelsen og UngesBoligService.dk løbende om de sager og situationer, der opstår i afdelingen og sørge for, at erfaringer fra afdelingens historie gives videre til nye afdelingsbestyrelser og nye ejendomsinspektører. 2. Hvem bestemmer, hvad jeres ejendomsinspektør laver? De overordnede aftaler bestemmer ikke detaljerne i, hvordan den enkelte ejendomsinspektør løser sine opgaver og hvilke andre ting han i øvrigt laver i afdelingen. Det afgøres af konkrete forhandlinger og aftaler mellem afdelingen, ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk. Ejendomsinspektøren er ansat i den eller de afdelinger, han arbejder i, men arbejdsgiverfunktionen varetages af DUAB s administrationsselskab UngesBoligService.dk, som også ansætter, flytter og afskediger ejendomsinspektørerne og kontrollerer, at de udfører deres arbejde tilfredsstillende. Hvis UngesBoligService.dk ansætter eller afskediger en ejendomsinspektør, skal de orientere afdelingsbestyrelserne i de afdelinger, ejendomsinspektøren arbejder for. Ejendomsinspektørens arbejdsleder i dagligdagen er projektlederen i UngesBoligService.dk. Projektlederen har det samlede ansvar for den tekniske drift og vedligeholdelse af de ejendomme, som administreres af UngesBoligService.dk. Sammen med ledelsen i UngesBoligService.dk har ejendomsinspektøren ansvaret for den daglige ledelse i afdelingen. Det betyder, at ejendomsinspektøren skal sørge for, at andre ejendomsfunktionærer og firmaer udefra, fx rengøringsfirmaer, løser deres opgaver i afdelingen. Men ejendomsinspektøren har også løbende kontakt med afdelingsbestyrelsen omkring, hvordan han løser sine opgaver i afdelingen, så de bliver til mest mulig gavn for afdelingens beboere. Det er afdelingsbestyrelsen, der sikrer at beboernes ønsker og behov bliver hørt. Derfor er den bedste måde at beslutte, hvad jeres ejendomsinspektør skal lave i afdelingen, at der er et godt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen, ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk i dagligdagen, så man i fællesskab aftaler hvilke opgaver, der skal løses og hvordan det kan gøres. I praksis foregår det sådan, at afdelingsbestyrelsen sammen med ejendomsinspektøren vurderer, hvor mange timer om ugen, de har brug for ejendomsinspektørens arbejde og hvilke arbejdsopgaver, der skal udføres inden for det timetal, der er aftalt. Lønudgifterne til ejendomsinspektørens timer betales nemlig af afdelingens beboere, fordi det er en del af afdelingens samlede driftsbudget. Det er beboerne selv, der på afdelingsmødet vedtager afdelingens budget og dermed bestemmer, hvor mange timer de vil betale for at 3

4 ejendomsinspektøren skal arbejde der, og dermed hvilke opgaver det er muligt for ham at løse i afdelingen. Da det normalt er afdelingsbestyrelsen, der har den daglige kontakt med ejendomsinspektøren og beboerne, er det ofte afdelingsbestyrelsen, der kommer med forslag til beboermødet om at ændre på ejendomsinspektørens timetal eller opgaver. I praksis sker det oftest ved, at afdelingsbestyrelsen kommer med sine forslag, når den aftaler med UngesBoligService.dk, hvordan udkastet til afdelingens budget skal se ud. På den måde bliver der lavet beregninger på, hvor mange timer det vil kræve, hvis ejendomsinspektøren skal løse en ny opgave, eller hvordan man kan omfordele hans timer, så han gør mere af noget og mindre af noget andet. I sidste ende er det beboerne, der skal godkende ændringerne i forbindelse med, at de vedtager afdelingens budget på afdelingsmødet. Så afdelingsbestyrelsen kan ikke beslutte ændringer, som koster flere lønkroner til ejendomsinspektøren eller som gør at nogle opgaver ikke bliver løst som det oprindeligt var aftalt i afdelingens budget, uden først at få det godkendt på et afdelingsmøde. Hvis jeres afdelingsbestyrelse gerne vil ændre i ejendomsinspektørens opgaver, bør I fortælle det til UngesBoligService.dk på et tidspunkt, hvor det passer med, at det kan komme med i afdelingens budget for næste år. Den oplagte mulighed er i forbindelse med den årlige markvandring i maj-juni, hvor afdelingsbestyrelsen inviteres til at tage en runde i afdelingen sammen med ejendomsinspektøren og projektlederen fra UngesBoligService.dk for at vurdere, hvilke nyanskaffelser og vedligeholdelsesarbejder, der skal afsættes penge til i afdelingens budget. I kan også komme med jeres forslag i perioden lige efter markvandringen, hvor der er sat tid af til dialog mellem afdelingsbestyrelsen og UngesBoligService.dk, før de færdiggør budgetforslaget og sender det til jer. Nogen gange kan en afdelingsbestyrelse opleve, at der opstår et uforudset behov for at ændre på ejendomsinspektørens opgaver eller timetal i løbet af året, efter at budgettet er vedtaget. Hvis det sker, skal afdelingsbestyrelsen kontakte UngesBoligService.dk for at aftale hvad der kan gøres og hvordan. I begge disse situationer bør I tage ejendomsinspektøren med på råd, inden I kommer med forslag, så I kan få hans bud på, hvordan tingene bedst kan gøres. Som afdelingsbestyrelse bør I fra starten sætter jer ind i, hvilke arbejdsopgaver det er aftalt at ejendomsinspektøren skal løse for jeres afdeling, så I ved hvilke forventninger I med rimelighed kan have. Det kan I læse i jeres ejendomsinspektørs stillingsbeskrivelse, som I kan få fra ejendomsinspektøren selv eller ved at henvende jer til UngesBoligService.dk. Hvis I aftaler med UngesBoligService.dk, at jeres ejendomsinspektør skal løse flere eller andre opgaver for jeres afdeling, bør I huske at få en kopi af den nye stillingsbeskrivelse. Det er en god ide at afdelingsbestyrelsen tager en snak med ejendomsinspektøren med jævne mellemrum for at I kan få afstemt jeres forventninger til hinanden. Ud over at det generelt er godt for samarbejdsklimaet, at man snakker sammen og viser interesse for hinanden, kan det også give jer et overblik over, hvornår ejendomsinspektøren forventer at have tid til at løse større og mere tidskrævende opgaver for jer, som kræver langtidsplanlægning. En måde at sikre kontakten og dialogen er at invitere ejendomsinspektøren med på jeres bestyrelsesmøder, når der er brug for det (se afsnit 6). 4

5 3. Hvilke konkrete opgaver løser ejendomsinspektøren normalt? Hvordan ejendomsinspektørens arbejdsopgaver præcist ser ud i jeres afdeling afhænger som sagt af, hvad afdelingen har aftalt med ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk. Her er en liste med de opgaver, en ejendomsinspektør typisk arbejder med: Lave aftaler med håndværkere og andre firmaer om indkøb og om løsning af arbejdsopgaver, der skal udføres i ejendommen. Ejendomsinspektøren indhenter tilbud i samarbejde med projektlederen i UngesBoligService.dk og afdelingsbestyrelsen og sørger for, at afdelingerne får løst opgaven til den bedst mulige pris og kvalitet (læs mere i DUAB-retningslinie nr. 6: Indgåelse af aftaler mellem afdelingen og 3. part). Ejendomsinspektøren kontrollerer, at fakturaer til afdelingen fra håndværkere og andre er korrekte og at udgifterne ender på de rigtige konti i afdelingens regnskab. Foretage fraflytningssyn og indflytningssyn, som det er fastlagt i lovgivningen og i reglerne fra UngesBoligService.dk, når en beboer flytter til eller fra afdelingen. Ved indflytning sørger ejendomsinspektøren for, at der senest 14 dage efter indflytning bliver afholdt et indflytningssyn sammen med den nye lejer. I forbindelse med indflytningssynet skal inspektøren sammen med den nye lejer lave en indflytningsrapport, som beskriver lejlighedens tilstand og hvad der skal ordnes. Ved fraflytning sørger ejendomsinspektøren for, at den lejer, der flytter, indkaldes til et flyttesyn, hvor de sammen laver en udflytningsrapport. Hvis fraflytteren ikke deltager i synet eller ikke vil underskrive udflytningsrapporten, fastsætter ejendomsinspektøren selv prisen på hvad der skal laves, før lejligheden kan udlejes igen og sender udflytningsrapporten til den ejendomsadministrator på UngesBoligService.dk s hovedkontor i Hellerup, som administrerer afdelingen. Ejendomsinspektøren sørger for, at der bliver aflæst forbrugsmålere og at aflæsningerne skrives på udflytningsrapporten. Behandle forsikringssager når der opstår skader i ejendommen og hjælpe med at udfylde skadeanmeldelser ved skader hvor der skal udbetales forsikring. Behandle henvendelser fra afdelingens beboere, fx ved at videresende og kommentere nogle former for beboerklager (læs mere i DUAB-retningslinie nr. 4: Behandling af beboerklager i DUAB). Sikre, at den del af afdelingens budget, der handler om daglig drift og vedligeholdelse af ejendommen, overholdes. Hvis der opstår et akut behov for at foretage større reparationer eller udskiftninger, inddrager ejendomsinspektøren afdelingsbestyrelsen i beslutningen om, hvad der skal gøres. I nogle tilfælde kan ejendomsinspektøren selv tage beslutningen, hvis det haster, fx hvis der skal betales for at få lavet en undersøgelse af, hvorfor en tilstoppet kloak skaber oversvømmelse i kælderen, så man hurtigt kan finde ud af hvordan problemet løses. Servicering af beboerne, fx ved at uddele meddelelser fra DUAB og UngesBoligService.dk, sikre at vand-, varme- og energiforsyningen virker samt renholdelse, snerydning og saltning i tilfælde af glat føre. Hjælpe projektlederen i UngesBoligService.dk med at lave vurderinger af bygninger og udenomsarealers tilstand, når der skal laves vedligeholdelsesplaner og budget for afdelingen. Deltage i byggebestyrelsesmøder. Ved større renoveringssager, hvor afdelingen optager lån for at løse opgaven, vil der altid være en byggebestyrelse. Det kan også være 5

6 aktuelt på større vedligeholdelsesopgaver, der er budgetteret med i afdelingens langtidsplan (læs mere om byggesager og vedligeholdelsesopgaver i DUAB-retningslinie nr. 6). Deltage på afdelingsmøder (se afsnit 5 nedenfor). Deltage i arbejdet i en række af de udvalg, afdelingen kan nedsætte, fx. IT-udvalg eller gårdudvalg. Medvirke til, at afdelingens husorden overholdes. Sikre at ejendommen overholder brandvæsnets krav til brandsikkerhed. Behandle akutte skader i afdelingens bygninger. Rådgive og hjælpe afdelingsbestyrelsen og UngesBoligService.dk ved nyanskaffelser og vedligeholdelse. Det kan fx være om energibesparende foranstaltninger, renovation eller omlægning af afdelingens gård- eller haveanlæg. Sørge for, at afdelingens affaldsanlæg er indrettet sådan, at beboerne kan sortere deres affald sådan som afdelingsmødet har besluttet (glascontainere er dog kommunens ansvarsområde). Sørge for energimærkninger, tilse afdelingens installationer og holde øje med afdelingens løbende forbrug af el, vand og varme. Opbevare afdelingsbestyrelsens pengekasse og udbetale penge fra den, når afdelingsbestyrelsen beder om det, og opbevare kvitteringer på hvad afdelingsbestyrelsen har brugt sit rådighedsbeløb på (læs mere i DUAB-retningslinie nr. 5 Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb) og sende dem til UngesBoligService.dk, når afdelingsbestyrelsens kasserer har udfyldt kasserapporten. Det er ikke sikkert, at det er aftalt, at jeres ejendomsinspektør løser alle disse opgaver i jeres afdeling. Men I kan bruge denne liste som inspiration til at gennemtænke, hvad I gerne vil have gjort og til at få ideer til, hvad der måske kan gøres anderledes. I skal være opmærksomme på, at ejendomsinspektøren ikke er ansat til at løse småting for den enkelte beboer i deres egen lejlighed. Ejendomsinspektøren skal sørge for, at lyset i opgangen og det samlede afløbssystem virker men han skal ikke skifte pærer i den enkelte beboers lejlighed eller rense deres håndvaske, hvis de stopper til. Derfor er det vigtigt, at beboerne ved, at de selv er ansvarlige for at tingene i deres lejlighed fungerer, så de ikke tror at ejendomsinspektøren løser alle hverdagens små problemer. 4. Ejendomsinspektørens hjælp til opstart af nye afdelingsbestyrelser Grundlæggende er det beboernes eget ansvar at sørge for, at der er en afdelingsbestyrelse og at den fungerer. Det er den afgående afdelingsbestyrelses opgave at overlevere sine erfaringer til den næste afdelingsbestyrelse på en god måde. Men det er også en af ejendomsinspektørens opgaver at hjælpe med til, at erfaringerne fra før bliver givet videre til jer og UngesBoligService.dk og til den nye ejendomsinspektør, hvis der sker udskiftninger. 6

7 Som nystartet afdelingsbestyrelse bør I fra starten mødes med ejendomsinspektøren for at få overblik over, hvad der foregår og er foregået i afdelingen. Ejendomsinspektøren kender afdelingsbestyrelsens opgaver og ved en del om, hvilke regler I skal følge og hvorfor. Han har ofte arbejdet i afdelingen i mange år og kender dens historie, hvilke aftaler der er indgået om fx internet- og TV-forbindelser, hvilke problemer man før er løbet ind i og hvordan man har løst dem. De erfaringer er med til at give jer et godt grundlag for at træffe beslutninger og kan spare jer for at begå fejl, der allerede er begået af andre før. Som ny afdelingsbestyrelse bør I tage stilling til, hvordan I sikrer at den viden, afdelingsbestyrelsen har brug for, er tilgængelig for jer og for dem der kommer efter jer. Nogle steder samler afdelingsbestyrelsen deres erfaringer (fx referaterne fra afdelingsbestyrelsens møder) i en mappe sammen med de aftaler, afdelingen har indgået, så afdelingsbestyrelsen kan slå op i dem, når den har brug for at finde svar på spørgsmål om hvad man har gjort før. Andre steder foregår det meste af overleveringen mundtligt, sådan at afdelingsbestyrelsen kontakter ejendomsinspektøren for at få svar, når der opstår spørgsmål. Det er op til jer at afgøre hvordan I helst vil have overleveringen til at foregå men hvis I ikke overtager en måde at overlevere fra jeres forgængere, som I er tilfredse med, så brug noget tid sammen med ejendomsinspektøren på at finde ud af, hvordan det skal foregå, så I får lavet nogle aftaler der er langtidsholdbare. På den måde er I med til at sikre, at vigtig viden ikke går tabt. I kan også kontakte UngesBoligService.dk eller DUAB s organisationsbestyrelse, hvis I vil have gode råd til, hvordan man laver en god overlevering. 5. Ejendomsinspektørens deltagelse på afdelingsmøder Det er normalt i mange afdelinger, at ejendomsinspektøren deltager i afdelingsmøderne for at kunne svare på spørgsmål fra beboerne og afdelingsbestyrelsen om den daglige drift af ejendommen og rådgive om muligheder for forbedringer eller fornyelser. I nogle tilfælde fremlægger han også budgettet til godkendelse, hvis det er aftalt med afdelingsbestyrelsen. Hvis I vil have ejendomsinspektøren med til afdelingsmødet, så husk at aftale det med ham i god tid i forvejen. 6. Ejendomsinspektørens deltagelse i afdelingsbestyrelsens møder Afdelingsbestyrelsen kan skrive i sin forretningsorden (læs mere i DUAB-procedure 2: Afdelingsbestyrelsens forretningsorden), at ejendomsinspektøren kan indkaldes til at deltage i punkter på bestyrelsesmødet, hvis han skal orientere eller rådgive bestyrelsen om konkrete sager eller hvis der skal træffes beslutninger, der påvirker ejendomsinspektørens arbejdsopgaver. Da mange af ejendomsinspektørerne har flere afdelinger, de skal passe, er det vigtigt at I husker at aftale i god tid med ham, hvornår I forventer at han skal deltage i møder, så det ikke støder sammen med møder i andre afdelinger. 7

8 7. Hvad gør vi, hvis vi ikke er tilfredse med ejendomsinspektørens arbejde? Normalt kan de fleste uenigheder mellem en afdelingsbestyrelse og ejendomsinspektøren løses gennem en fornuftig samtale, hvis man generelt har et godt forhold til hinanden. Men hvis der opstår utilfredshed med ejendomsinspektøren i jeres afdeling, og I ikke selv kan løse problemet gennem en samtale, skal I henvende jer til projektlederen i UngesBoligService.dk, som så vil forsøge at løse problemet i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og afdelingens beboere. I kan også bede DUAB s organisationsbestyrelse om hjælp og rådgivning, hvis I har brug for det. 8

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger

DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men Hvem bestemmer hvad Dagsorden Den har I indflydelse på.. men Lidt om lovgivning Afdelingsbestyrelsen og dens rolle Samarbejde med inspektør og administration Budget og beboermødet og jeres rolle De almene

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i afdelingsbestyrelsen på Birkerød Kollegiet, som fastsat i DUAB s vedtægter 17 stk. 12.

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Afdelingsmøde - Afdeling 1. mandag d. 25. april 2016

Afdelingsmøde - Afdeling 1. mandag d. 25. april 2016 Afdelingsmøde - Afdeling 1 mandag d. 25. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til beboere i Afdeling Aaparken Aaparken 6-14 7400 Herning Herning, den 29/8 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 8/9 2016, klokken 17.00

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Til dig, der er valgt ind i afdelingsbestyrelsen og derfor valgt til at varetage beboernes interesser i din afdeling. www.faellesbo.dk Indholdsfortegnelse / 03 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke September 2014 Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke Afdeling 6-42 Bispebjerg Bakke søger til snarlig tiltrædelse en ny ejendomsmester. Bispebjerg Bakke er en almen boligafdeling med

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Postfunktionærernes Andels Boligforening Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 13.11.03 Side 1 af 6 Generelt Med virkning

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Første afdelingsmøde i Afdeling Rådhusstrædet

Første afdelingsmøde i Afdeling Rådhusstrædet Til beboere i Afdeling Rådhusstrædet Rådhusstrædet 16 743 Ikast Herning, den 29/8 216 Første afdelingsmøde i Afdeling Rådhusstrædet Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 8/9 216, klokken

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Åbning: Der blev indkaldt til møde d. 25.05.2015 af Nanna Nielsen i henhold til tidligere aftalt dato Sendt til: Ilse

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde II. Langhusene

AlmenBolig+ - Beboermøde II. Langhusene AlmenBolig+ - Beboermøde II Langhusene Program for beboermøde d. 5. oktober 2011 1. Velkomst og status på byggeriet 2. Status på huslejekontrakter 3a. Hvad skal og må jeg gøre i boligen Vedligeholdelsesordning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Side 1 af 6 14-10-2010 Generelt Med virkning fra den 1. december 2010 erstatter denne forretnings-

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

FA09. Afdelingsmøde. Huskeliste til afdelingsbestyrelsen

FA09. Afdelingsmøde. Huskeliste til afdelingsbestyrelsen FA09 Afdelingsmøde Huskeliste til afdelingsbestyrelsen INDLEDNING Boligafdelingens øverst bestemmende organ er afdelingsmødet. Afdelingsmødet skal drøfte og godkende afdelingens budget for det kommende

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerlauget Ishøj Centrums bestyrelse og forretningsudvalg

Forretningsorden for Grundejerlauget Ishøj Centrums bestyrelse og forretningsudvalg Forretningsorden for Grundejerlauget Ishøj Centrums bestyrelse og forretningsudvalg Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Omfang.... 1 3. Ansvar.... 1 4. Grundejerlauget... 2 4.1 Afholdelse af møder...

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 6/5-2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). Afbud: Ernst (nr. 259) og Jørgen (nr. 157). Referent: Thora.

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne Rammer for samarbejde i boligafdelingerne KAB s værdier Ansvarlighed - Gennemskuelighed - Dialog - Fornyelse Forord Det er en proces at nærme sig hinanden samarbejdet er udfordrende, fordi der er tre parter:

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr.

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr. Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Med venlig hilsen Ole Maltesen ----- Videresendt af Ole Maltesen/VAB - 02-12-05 11:12 ----- Anette Degn Til:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION I VAB 2020 STRATEGI & VISION I VAB Være et attraktivt og eftertragtet boligselskab....med en god og sund boligmasse i trygge rammer. Forskellige boligstørrelser, indretninger og pris vil sikre, at der

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen R Ø D E K R O A N D E L S B O L I G F O R E N I N G Kom godt i gang med arbejdet HVORDAN FUNGERER En Boligforening En Afdeling En Afdelingsbestyrelse Side 2 Tillykke med valget

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Frederiksholm Karré 18. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYKKEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd.35, Kagsåvej RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere