Afsluttende rapport vedrørende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende rapport vedrørende:"

Transkript

1 Afsluttende rapport vedrørende: Projekt nr med titlen Implementering af studieretningsgymnasiet under rammeforsøg A (Fleksibel tilrettelæggelse) OG Projekt nr med titlen Forkortet grundforløb under rammeforsøg C (Grundforløbet) Silkeborg Gymnasium Projektansvarlig: Brian Krog Christensen, uddannelseschef 1

2 1. Baggrund og tiltag Undervisningsministeriet har gennem 2. fase af Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser fra januar 2013 givet de enkelte gymnasier en række frihedsgrader mht. ændring af grundforløbets varighed, sammenlægning af uddannelsestid og elevtid, ændring af uddannelsestiden for de enkelte fag mv. Der har på Silkeborg Gymnasium gennem tiden været et ønske om et kortere grundforløb end ½ år, og derfor er forsøgsrammen blevet anvendt til en forkortelse af grundforløbet, så det afsluttes før efterårsferien. Desuden er der sket nogle mindre justeringer af uddannelsestiden for nogle fag (eller fagsamarbejder), hvorved der er frigjort uddannelsestid i grundforløbet til introduktion til studieretningsfag samt 2. fremmedsprog gennem såkaldte fagpræsentationslektioner. Den samlede uddannelsestid har for eleverne være uændret. Vi gjorde således: Grundforløbet blev afviklet fra august til uge 42 (jf. rammeforsøg C), idet eleverne foretog det endelige studieretningsvalg i uge 39. I grundforløbet blev der undervist i dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, idræt, kunstneriske fag, NV og AP. Dvs. ingen undervisning i 2. fremmedsprog eller et naturvidenskabeligt fag. Der gennemføres en række såkaldte fagpræsentationslektioner, hvor eleverne i dobbeltmoduler kan afprøve forskellige fag, som de overveje at vælge som studieretningsfag eller sprogfag, og som ikke indgår i grundforløbet. Tiden til disse lektioner hentes primært fra NV og AP (jf. rammeforsøg A). I uge afvikles en række aktiviteter, som er skemalagt før skoleårets start. Dermed frigøres perioden uge til at lave en ny timefagfordeling, nyt skema, nye klasser etc., idet studieretningsvalget afgør, hvilke hold der skal oprettes fra uge 46. Aktiviteterne i uge omfatter: NV-prøve, AP-prøve, studieretningsintroduktion, hyttetur, AT-forløb, dansk-historieperiodeforløb (15 lektioner, hvor dansk bidrager med 8, historie med 4 og 3 fra matematik og studieretningsfag jf. rammeforsøg A), aktivitetsdag og idrætsdag. De primære argumenter for de ovenfor skitserede ændringer har i ikke-prioriteret rækkefølge været: Eleverne vil opleve mindre frustration, end når de efter ½ år på gymnasiet skal i en ny klasse og dermed oplever en væsentlig ændring i forhold til de sociale relationer. Den væsentligste indsats for at ryste klasserne sammen (intro-tur) foregår i begyndelsen af studieretningsforløbet og ikke i den midlertidige grundforløbsklasse. Elevernes valg af 2. fremmedsprog kan kvalificeres og udsættes til afslutningen af grundforløbet. Eleverne vil i grundforløbet få mulighed for at prøve undervisning i en række studieretningsog sprogfag, hvilket kan kvalificere deres valg. Holdene i dansk, samfundsfag, engelsk og matematik får på et tidligere tidspunkt den endelige form, hvilket ikke mindst i de 1-årige forløb er en fordel. Et længere studieretningsforløb giver et samlet gymnasieforløb, der i højere grad er præget af den valgte studieretning. Der gennemføres i ugerne umiddelbart efter efterårsferien en række aktiviteter med betydelige sociale elementer fx en aktivitetsdag for hele skolen og en idrætsdag for 1.geleverne. Rammerne for det koordinerede undervisningsforløb i dansk og historie, hvor der introduceres til centrale perioder, forbedres. 2

3 Perioden op til jul, hvor eleverne véd, at de skal skifte klasse og dermed have nye lærere, og hvor nogle elever slår op i banen, bliver elimineret. 2. Evalueringens elementer Den foreliggende evaluering har fokus på: 1) Grundforløbet 2) Overgangsperioden i uge indeholdende bl.a. NV-prøve, AP-prøve, periodeforløb i danskhistorie, AT1-forløb, hyttetur og idrætsdag 3) De første almindelige uger i studieretningsforløbet (uge 46-50) Evalueringen har følgende elementer: Individuelle interviews med 8 elever gennemført af pædagogisk udvalg i umiddelbar forlængelse af grundforløbet. Eleverne blev valgt, så de repræsenterede en bred vifte af elever mht. studieretninger, fravær, etc. De individuelle interviews havde som primært formål at give input til et spørgeskema, som alle 1.g-elever kunne besvare. Klassesamtaler i samtlige 19 1.g-klasser gennemført af studievejlederne i umiddelbar forlængelse af grundforløbet. Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 19 1.g-klasser med 439 respondenter ud af 531 mulige (svarfrekvens 83 %). Undersøgelsen er gennemført i december, så der opnås sammenlignelighed med tidligere års grundforløbsevalueringer, der har været halvårsevalueringer og for at evaluere den første periode af studieretningsforløbet g-introduktionen Der udtrykkes generelt stor tilfredshed med 1.g-introduktionen. 86 % af eleverne er tilfredse eller meget tilfredse med første skoledag, hvilket er en stigning i forhold til de forudgående år, hvor 80 % var tilfredse. I forhold til hytteturen er 88 % er tilfredse eller meget tilfredse, hvilket svarer til en øget tilfredshed, ikke mindst fordi en del flere elever svarer meget tilfreds (53 % i 2013 og 46 % i 2012). Tilfredsheden med hytteturen er bemærkelsesværdig, fordi hytteturen foregik i ugerne efter efterårsferien, hvor vejrbetingelserne ikke er så optimale som i begyndelsen af skoleåret. Lærerne er ligeledes meget positive i forhold til hytteturen, idet 21 tilkendegiver, at det fungerede meget fint, mens 6 siger fint, og 1 svarer OK. Der er ingen lærere, der svarer negativt i forhold til hytteturen. Meget få elever udtrykker egentlig utilfredshed med introduktionsaktiviteterne, hvilket fremgår af figur 3.1, der også viser, at der er udpræget tilfredshed med, at der til hver klasse knyttes to ældre elever som tutorer. 3

4 Meget tilfreds Vurdering af introduktionsaktiviteter Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Første skoledag Tutorordning Hyttetur SG After Dark Ubesvaret Figur 3.1. Elevernes svar på følgende spørgsmål vedrørende introduktionsaktiviteter: - Hvor tilfreds var du med første skoledag? (fælles velkomst, samvær og informationer på klassen, folkedans mv.) - Hvor tilfreds var du med, at der til hver klasse var tilknyttet to tutorer (ældre elever), som medvirkede på første skoledag og på hytteturen? - Hvor tilfreds var du med hytteturen, som foregik i begyndelsen af studieretningsforløbet? - Fredag den 20. september blev der afholdt SG After Dark, som var en hyggeaften for alle 1.g-klasser med spil, film mv. Hvad er din oplevelse af SG After Dark? (Diagrammet viser svarfordelingen blandt elever, der deltog ved SG After Dark) Det nye element i introduktionen var SG After Dark, som eleverne ligeledes evaluerer positivt. Cirka 70 % af eleverne deltog i SG After Dark, og blandt disse udtrykker kun 7 % utilfredshed med arrangementet. Lærerne er også positive i vurderingen af SG After Dark. Eleverne mener i øvrigt, at SG After Dark skal placeres nogenlunde på samme tid næste år. Eleverne har ved besvarelse af spørgeskemaet mulighed for at kommentere de sociale arrangementer og komme med forslag til ændringer. Det hyppigste forslag er flere arrangementer (herunder en fest for 1.g-klasserne). Også i forbindelse med studievejledernes samtaler med klasserne blev der efterlyst nogle flere ryste-sammen-aktiviteter de første par uger. Desuden er der en del elever, der giver udtryk for, at hytteturen ikke bør ligge dagen efter man har mødt sin studieretningsklasse: Jeg synes, der skal være nogle flere arrangementer, så man kan komme tættere på sin klasse. Fest for 1G. Måske en fredagscafe, kun for 1gérne den første fredag. Man kunne godt lave endnu mere sammenrystning i klasserne! Syntes det var godt at hytte turen lå med ens endelige klasse og ikke ens grundforløbsklasse, så man bliver knyttet med dem man rigtigt skal gå med. Jeg synes vi var på hyttetur ALT for tidligt. Vi havde kun kendt hinanden i én dag, da vi tog afsted. Derfor endte hytteturen meget gruppeinddelt, hvilket har påvirket vores klasse meget sidenhen. Jeg 4

5 synes også vi manglede nogle flere ryste-sammen-lege på turen, og at grupperne vi var i blev varieret undervejs. SG after dark var også hyggeligt, men det døde lidt da vi begyndte at se film. Måske kunne man bare spille spil, hygge, osv. Langt de fleste lærere vurderer, at elevernes sociale engagement i klassen ikke er påvirket af forkortelsen af grundforløbet, men nogle (19 %) mener dog, at eleverne er mindre engagerede i forhold til tidligere Begyndelsen på studieretningsforløbet De første tre uger af studieretningsforløbet var skemalagt sammen med grundforløbsperioden for at skabe tid til at lave en fordeling af de hold, der dannes gennem studieretningsvalget, og til at lave nyt skema. I løbet af de tre uger afvikles prøver i AP og NV, hyttetur, periodeforløb i dansk og historie, AT1-forløb, idrætsdag og aktivitetsdag. Nogle elevinterviews efterlod det indtryk, at perioden var meget hektisk, men figur 3.2 viser, at eleverne generelt er positive, idet 73 % samlet er fint eller meget fint tilfreds med perioden, og kun 5 % af eleverne er decideret negative i vurderingen. Samtaler med enkeltelever og klasser viser dog sammen med elevkommentarer i forbindelse med spørgeskemaet, at det er meget vigtigt, at lærerne i forbindelse med fx hyttetur, AT1 og dansk-historieperiodeforløb sikrer, at elever sammensættes i grupper på tværs af de grupper, der måtte være fra grundforløbet, grundskolen, fritid etc. Meget fint Fint Hvordan oplevede du samlet set de første uger af studieretningsforløbet? OK Dårligt 2013 Meget dårligt Ubesvaret Figur 3.2. I de tre første uger af studieretningsforløbet var der hyttetur, periodeforløb i dansk og historie, AT1-forløb, idrætsdag mv. Hvordan oplevede du samlet set de første uger af studieretningsforløbet? Eleverne har mulighed for frit at kommentere de første uger af studieretningsforløbet. Mange elever er positive: Dejligt at der ikke var normal undervisning, men andre aktiviteter der kunne ryste os sammen. 5

6 Jeg synes det har været virkelig godt. Lærerne er virkelig interessante, og de går ind i det med liv og sjæl. Alle faldt hurtigt tilpas i klassen, og det gjorde også at der er et godt sammenhold i klassen og med lærerne. Jeg synes det var SÅ fedt. AT1 var fantastisk med en blanding af matematik og musik. Hyttetur var også fuldstændig fantastisk, og det bandt klassen sammen. Dansk-historie forløbet var for mig også super givende, først og fremmest fordi vi i hele grundforløbet ikke havde haft historie, men også bare i dansk at få de litteraturhistoriske perioder på plads som et grundlag til ens faglighed. Generelt synes jeg at projektorienterede forløb er super givende! Godt med de mange aktiviteter (Hyttetur, idrætsdag) som rystede os sammen! Dejligt med dansk-historie -og AT-forløb, så der var gruppearbejde som ikke var typisk undervisning - men i stedet var i grupper, produkt osv. - godt! Men der er også mange elever, der har forslag til forbedringer: AT og dansk-historie-forløb samtidigt virker voldsomt, gerne almindelig undervisning, flere sociale aktiviteter, mere blanding på tværs af kendte elevgrupper mv. Lidt meget både med AT og Da-Hi på en gang. Det var lidt presset både med AT og dansk-historie forløb på samme tid. Det var ret overvældende med så mange nye mennesker man skulle forhold sig til, mens man samtidig skulle fokusere på både AT og dansk-historie-forløb. Man kunne godt have prioriteret at lave lidt flere sociale aktiviteter så de nye kom bedre ind på klassen, da man næsten kun havde AT hele tiden, var man jo kun sammen med sin egen lille gruppe, og snakkede derfor ikke ligeså meget med de andre. Jeg synes godt de kunne have lavet aktiviteter igen ligesom første dag, for det er svært at møde nye mennesker igen... Der var for meget fokus på skolen og for lidt på det sociale. Lysten til at lærer alle at kende var nok lidt mindre end i grundforløbsklassen, så der burde være mere fokus på at lærer alle at kende, det er trods alt dem man skal gå op og ned ad de næste tre år. Jeg synes faktisk næsten ikke der var noget fokus på det, hvilket nok har gjort at der er mange grupper i flere klasser... Idrætsdag var rigtig sjovt, men jeg synes, at vi fik smidt for meget i hovedet lige fra start med AT og dansk-historie. I kunne godt lige have givet os en chance for at finde os tilrette. I dansk-historie og AT forløb blev klasserne hurtigt delt op i grupperne, så man kun lærte dem fra sin gruppe at kande i starten.. Mere fokus på at blande folk der kender hinanden og dem der ikke gør Lærernes evaluering af den første del af studieretningsforløbet er positiv. I forhold til AT1-forløbet er der én af de 25 respondenter, der er negativ, mens 20 er positive. Men flere lærere er opmærksomme på den særlige udfordring ved at have et AT-forløb så tidligt: 6

7 AT fungerer ikke så godt til at ryste klassen sammen, da eleverne har en del projektarbejde, hvor de kun er sammen med deres gruppe... Vi fik det dog til at fungere og det blev evalueret positivt. De 24 lærere, der har besvaret spørgsmålet Hvordan fungerede dansk-historie-forløbet? er meget positive, idet 16 svarer meget fint eller fint, og kun én svarer dårligt. Men der er (naturligvis) forslag til forbedringer: Godt at timerne nu ligger mere samlet, men der er plads til skematekniske forbedringer. Jeg kunne godt tænke mig at være med til at udvikle en eller anden velfungerende standardpakke for forløbet i stil med det vi har lavet til AP. Jeg er ikke tilfreds med det forløb, jeg selv har været med til at bikse sammen til min egen klasse. Det er klart en fordel, at lektionerne er samlet, og at der er mulighed for ekskursion. Måske er vi stadig for ambitiøse med hensyn til, hvad vi reelt kan nå i forløbet... Nogle elever har helt sikkert haft det lidt svært med så mange nye lærere og så meget gruppearbejde med klassekammerarter, som de ikke kendte. Eksempler på tiltag i forhold til introduktionen - Lærerne i grundforløbsteamet skal undervise klassen i grundforløbet. Der kan evt. skiftes teammedlemmer i studieretningen, så fx klassens historielærer kan indlemmes i teamet. - Det overvejes at indlægge lidt flere sociale aktiviteter i de første uger. - I begyndelsen af studieretningsforløbet sammensættes eleverne i grupper på tværs af de grupper, der måtte være fra grundforløbet, grundskolen, fritid etc. - Om muligt flyttes AT1 væk fra de første uger af studieretningsforløbet og erstattes af almindelig undervisning. - Det tilstræbes, at ingen klasser skal på hyttetur i uge Lærernes evaluering af undervisningen Blandt de 53 lærere, der forholder sig til spørgsmålet Hvordan afvikles undervisningen i det afkortede grundforløb i forhold til tidligere? svarer ca. 1/3 bedre eller meget bedre, mens 20 % svarer dårligere eller meget dårligere. Det forhold, at 80 % af lærerne mener, at undervisningen afvikles mindst lige så godt i det afkortede grundforløb som tidligere, hænger måske sammen med elevengagementet i undervisningen i den sidste del af grundforløbet: 7

8 Hvordan er elevengagementet i den sidste del af grundforløbet i forhold til tidligere? (N=55) Procent Meget bedre Bedre Det er nogenlunde det samme Dårligere Meget dårligere Figur 4.3. Hvordan er elevengagementet i den sidste del af grundforløbet i forhold til tidligere? Figur 4.3 viser, at lærerne oplever, at det forkortede grundforløb giver mere engagerede elever i den sidste del af grundforløbet, hvilket netop var et af formålene med ændringen. 5. Almen sprogforståelse Samlet er 51 % af eleverne tilfredse eller meget tilfredse med AP, hvilket svarer nogenlunde til niveauet i 2012 (53 %) og 2011 (49 %), men markant mindre end i 2010, hvor 64 % udtrykte tilfredshed. Se figur 6.1 mht. udviklingen gennem de senere år. Det fremgår bl.a., at stadig færre udtrykker utilfredshed med AP (cirka 8 % i 2013), hvilket naturligvis er positivt. Samlet tilfredshed med almen sprogforståelse Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ubesvaret Figur 5.1. Hvor tilfreds har du alt i alt været med almen sprogforståelse? 8

9 5.1. Lærernes evaluering af AP Der er 19 lærere, der forholder sig til spørgsmålet Hvordan har den øgede koncentration af APlektioner påvirket undervisningen?. Langt de fleste - nemlig 15 svarer, at AP fungerer bedre eller meget bedre, og kun én svarer, at AP fungerer dårligere. Blandt de 25 lærere, der har besvaret spørgsmålet Hvordan har koordineringsarbejdet mellem APlærerne fungeret? svarer 16, at det har fungeret godt eller meget godt. Ingen af lærerne svarer dårligt eller meget dårligt. Flere lærere er meget positive i forhold til AP arbejdsgruppens indsats og det forkortede forløb: Fremragende arbejde arbejdsgruppen havde lavet på forhånd. Det er min klare oplevelse, det har fremmet sammenhængen i AP, og det var som lærer meget enkelt at gå til. Øget kommunikation + delt dokument har gjort det til noget, der i højere grad ligner samarbejde - og elevernes udbytte virker helt klart forbedret. Det komprimerede forløb, gør løbende udveksling mere relevant. Havde glæde af, at vi løbende udvekslede problemfelter, som vi så kunne passe ind i vores undervisning, selvom det var en anden lærer der havde opdaget en konkret vanskelighed eller lign. Andre lærere peger på områder, der kan videreudvikles: Det er meget specifikt, hvad der undervises i af hhv dansk, engelsk og latinlærer, men selvom jeg ved, hvad der er gennemgået i latin, er det ikke sikkert, at jeg kan se, hvordan jeg skal inddrage det i undervisningen i dansk-ap. Det kan være svært at gennemskue hvad planen for det enkelte AP-modul er. Kunne man med fordel gøre navn(e) på de(n) lærer(e) der har udarbejdet den enkelte lektion tilgængeligt, så man kan spørge til og opnå enighed om lektionens mål? 18 % af lærerne, der har undervist i AP, tilkendegiver, at arbejdsintensiteten i grundforløbet generelt har været for høj, mens 35 % svarer, at arbejdsintensiteten i perioder har været for høj. 6. Naturvidenskabeligt grundforløb Den samlede vurdering af NV viser, at 52 % af eleverne er tilfredse eller meget tilfredse. Dette er en betydelig negativ udvikling i forhold til niveauet i 2011 (62 %) og 2012 (61 %), men det er dog noget bedre end i 2010, hvor 45 % var tilfredse eller meget tilfredse. Figur 6.1 viser udviklingen i den samlede vurdering af NV gennem en længere årrække, og det fremgår, at der i de senere år generelt har været mindre tilfredshed. 9

10 Hvor tilfreds har du alt i alt været med NV? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ubesvaret Figur 6.1. Udviklingen i den samlede tilfredshed med NV. Den samlede vurdering af NV for samtlige elever dækker over meget store variationer mellem de enkelte klasser. I et par klasser giver 12 % af eleverne udtryk for, at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens det tilsvarende tal for andre klasser er omkring 95 %. Der er IKKE en systematisk sammenhæng mellem studieretning og graden af tilfredshed, idet der fx er samfundsvidenskabelige studieretninger, hvor andelen af tilfredse/meget tilfredse elever varierer fra 20 % til 76 % Lærernes evaluering af NV Der er 20 lærere, der forholder sig til spørgsmålet Hvordan har den øgede koncentration af NVlektioner påvirket undervisningen?, og meningerne er delte: 10 svarer, at det fungerer dårligere, mens 7 svarer, at det fungerer bedre. En del lærere kommenterer i forhold til planlægningen: NV-prøverne kunne med fordel flyttes til torsdag-fredag i uge 43, så eksaminator og censor lettere kan mødes efter opgaveretning - og inden prøven starter. Man skal i alt fald i time-fag-fordelingen tænke over at det bliver en noget voldsom arbejdsbelastning at have mere end 1 nv-hold. Forslag om at tilføre midler således at samlingerne kan indkøbe oftest anvendt nv-udstyr i hobetal. I det hele taget bliver nv-forløbet meget følsomt overfor andre aktiviteter som lærere deltager i: naturvidenskabsfestivalugen, 6. ferieuge, kurser osv. Det giver et øget pres at skulle koordinere med to lærere om to nv-hold, og det er svært når der er så mange timer i skemaet, for holdet og for læreren. Hvis en lærer skal have to nv-hold, bør det tilstræbes, at holdene har det samme nv-lærerteam. 10

11 Omkring 1/3 af lærerne, der har undervist i NV tilkendegiver, at arbejdsintensiteten i grundforløbet generelt har været for høj, mens 25 % tilkendegiver, at arbejdsintensiteten i perioder har været for høj. Eksempler på tiltag i forhold til NV - Den NV-ansvarlige undersøger, hvilket udstyr der med fordel kan købes til spidsbelastningsperioden i NV. - Der planlægges, så færrest muligt får to NV-hold. - Der planlægges, så lærere med to NV-hold deler de to klasser. - Der bevilges kun i særlige tilfælde flere sammenhængende feriefridage i grundforløbet, og kursusaktiviteter mv. begrænses i videst muligt omfang for NVlærere. - Placeringen af NV-prøven genovervejes, idet den eventuelt (for nogle hold) udskydes til sidst i uge

12 Procent 7. Studieretningsvalget Før eleverne begynder på gymnasiet afgiver de en forhåndstilkendegivelse vedrørende, hvilken studieretning de ønsker. Sidst i grundforløbet foretages det endelige valg af studieretning, og nedenstående tabel viser, hvorledes valgene har udviklet sig. Elevernes valg af studieretning før og efter grundforløbet Kunstneriske, foreløbigt valg i marts 13,8 11,8 16,4 13,6 13,7 9,2 9,2 Kunstneriske, endeligt valg 15,8 15,9 16,1 15,2 15,8 10,1 10,7 Naturvidenskabelige, foreløbigt valg i marts 27,1 20,6 25,8 25,4 25,4 28,9 32,1 Naturvidenskabelige, endeligt valg 25,1 24,7 32,9 28,1 30,7 36,0 35,4 Samfundsvidenskabelige, foreløbigt valg i marts 35,7 46,8 45,9 45,9 45,7 51,4 45,6 Samfundsvidenskabelige, endeligt valg 41,0 47,5 40,6 45,9 47,7 43,5 46,9 Sproglige, foreløbigt valg i marts 23,4 20,8 11,9 15,1 15,2 10,5 13,1 Sproglige, endeligt valg 18,1 11,9 10,4 10,8 5,7 10,3 7,0 Tabel 7.1. Udvikling i elevernes valg af studieretning. Der er anvendt nedenstående kategorisering af de udbudte studieretninger (2013-udbud), hvor det bemærkes, at mange af eleverne på række af de samfundsvidenskabelige studieretninger med samfundsfag på B-niveau har en fagkombination med to sprog på A-niveau (nemlig alle elever med et begyndersprog): Kunstneriske studieretninger: MU-MA-Fy, MU-EN-Bi, MU-EN-Dr Naturvidenskabelige studieretninger: MA-Fy-Ke, MA-FY-Ke, MA-KE-Fy, MA-BIOTEK-Fy, MA-BIOTEK-FY, MA-GEO-Ke, BI-Ma-Id, BI-Ma-Ps Samfundsvidenskabelige studieretninger: SA-MA-Fy, SA-EN-Ma, SA-BI-Ma, SA-EN-Ma-Ng, EN-Sa-Ma, EN-Sa-Me, EN-Sa-Fi, EN-Sa-Ps, EN-Sa-Dr Sproglige studieretninger: EN-SP-Fr, EN-SP-Ty, EN-FR-Ty, LA-GR, EN-SP-Sa, EN-FR-Sa, EN-TY-Sa, EN-SP-Ty-la, EN-FR-Ty-la 60 Endeligt studieretningsvalg Kunstneriske Naturvidenskabelige Samfundsvidenskabelige Sproglige Figur 7.1. Udvikling i elevernes endelige studieretningsvalg. 12

13 Figur 7.1 viser, at resultatet af studieretningsvalget i 2013 ligner de forudgående års. Der er over årene en tendens til, at lidt flere vælger naturvidenskabelige studieretninger, og det sker overordnet på bekostning af de sproglige og kunstneriske studieretninger. Fordelingen af elever på forskellige studieretninger dækker over, at mange elever vælger anderledes ved det endelige studieretningsvalg end ved forhåndstilkendegivelsen. For 2013-årgangen angiver 44 % af eleverne, at de har skiftet studieretning, og på den måde ligner 2013 de forudgående år. Bemærk dog, at mange omvalg indebærer skift mellem fx to samfundsfaglige studieretninger Elevernes baggrund for studieretningsvalg Omkring 35 % af eleverne er i mindre grad eller slet ikke tilfredse med grundlaget for valg af studieretning. Dette afspejler, at grundforløbet er ens for alle klasser. Det har ikke haft en positiv effekt, at der i grundforløbet 2013 er blevet indført mere tid til præsentation af studieretningsfag mv. Faktisk viser figur 8.2, at eleverne gennem de seneste år er blevet stadig mindre positive mht. at føle sig afklaret i forhold til studieretningsvalget. Eleverne føler sig i 2013 lige så godt vejledt af studievejlederne som tidligere år, idet 61 % er overvejende positive. I hvilken grad har grundforløbet givet dig et godt grundlag for at vælge studieretning? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ubesvaret Figur 8.2. I hvilken grad har grundforløbet givet dig et godt grundlag for at vælge studieretning? 7.2. Fagpræsentationslektioner (FP-lektioner) Alle elever havde mulighed for at følge undervisning i fire FP-lektioner, der hver havde en varighed på 2 moduler (2 x 75 min.), i studieretningsfag, der ikke indgår i grundforløbet samt i 2. fremmedsprog. Der var krav om deltagelse i mindst tre FP-lektioner, og ifølge eleverne var der 60 %, der deltog i 3-4 FP-lektioner, mens 14 % mødte frem til 0-1 FP-lektion: 13

14 Antal FP-lektioner Ubesvaret Figur 8.3. Før studieretningsvalget havde du mulighed for at prøve lektioner i fag, som du ikke havde i grundforløbet (de såkaldte fagpræsentationslektioner). I hvor mange af disse fagpræsentationslektioner deltog du? Ifølge 61 % af eleverne forbedrer FP-lektionerne grundlaget for valg af studieretning. Blandt de elever, der mødte op til 4 FP-lektioner er 71 % positive, og næsten halvdelen af de elever, der svarer, at FPlektionerne slet ikke giver et bedre grundlag for studieretningsvalget, er elever, der slet ikke mødte op til FP-lektioner. I høj grad I hvilken grad føler du, at fagpræsentationslektionerne gav dig et bedre grundlag for studieretningsvalget? I nogen grad I mindre grad 2013 Slet ikke Ubesvaret Figur 8.4. I hvilken grad føler du, at fagpræsentationslektionerne gav dig et bedre grundlag for studieretningsvalget? Eleverne har mulighed for at skrive kommentarer til FP-lektionerne, og der udtrykkes meget forskellige synspunkter. Mange er positive og fortæller, at FP-lektionerne havde en afklarende effekt: 14

15 Synes det var rart at man lige kunne få lov til at få et indblik i hvad de forskellige fag går ud på og hvad man laver i dem. De hjalp i hvert fald mig meget til at vide hvad jeg ville vælge til det endelige studieretningsvalg. Det var en rigtig god mulighed for at prøve nogle af de fag, man ellers ikke har i grundforløbet. Det var en rigtig stor hjælp til at vælge studieretning og helt sikkert noget jeg synes i bør bevare! Som en, der havde valgt bioteknologi til grundforløbet, synes jeg, at det er tamt ikke have en bioteknologi lærer i grundforløbet. Heldigvis var fagpræsentationen nok til at overbevise mig om mit studieretningsvalg angående bioteknologi. Jeg var i tvivl om at skulle vælge mit 2.sprog. Hvis jeg ikke havde taget til fagpræsentationerne, havde jeg ikke valgt fransk og i stedet tysk. De hjalp mig helt klart med at træffe mit valg. Rigtig godt at man får lov at prøve fagene. I de fagpræsentationer jeg var til, forløb timen som en normal time med faget ville forløbe, hvilket var rigtig godt. Selvom jeg kun var til 1 fagpræsentation, hjalp den mig meget til mig valg af 2. fremmedsprog. Fagpræsentationen i musik var årsagen til at jeg valgte musikklasse. Nogle elever synes dog, at det er for lang tid at afsætte to lektioner til en fagpræsentation: Alt for lang tid. Ville hellere have været til dobbelt så mange, halvt så lange, præsentationer. Jeg havde egentlig besluttet mig for mit endelige valg af studieretning samt 2. fremmedsprog inden fagpræsentationerne, men det var rart, at få mit valg bekræftet. Dog synes jeg, at 2 moduler var rigtig lang tid. Man kunne evt. i stedet lave workshops for de forskellige fag på samme tid, som man så som elev kunne bevæge sig rundt til og høre om. Mens andre synes, at der skal afsættes mere tid til at præsentere fagene: Det er en rigtig god idé, men jeg fik ikke et ordentligt indblik i fagene på to moduler. Det er simpelthen ikke nok. En time eller to er ikke nok til at finde ud af, om det er det man vil beskæftige sig med i tre år, og højst sandsynligt efter gymnasiet. Man følte sig stadig på bar bund bagefter, måske endda mere end før. Man sidder med en følelse af "var det det rigtige valg?". Synes det gav et fint indblik i de forskellige fag. Men det er for dårligt, at man ikke når at opleve alle de forskellige fag- 4 fagpræsentationer er slet ikke nok til at bygge et grundlag, hvorfra man vil vælge sin studieretning. Nogle elever har en urealistisk forestilling i forhold til mulighederne for at planlægge grundforløbet som et introduktionsforløb til en række fag: Jeg synes ikke at det var nok. Jeg havde selv først troet at jeg ville i en biotek, og havde hele tiden troet at grundforløbet var til at jeg skulle bekræfte at det stadig var biotek jeg ville, men da jeg kun havde biotek til 1 fagpræsentation og derefter ikke mere, var det umuligt for mig at vælge biotek når jeg ikke kendt mere til det. Jeg synes man burde have og KUN have de fag som er mulige at vælge. Fx behøver man ikke at have Dansk, historie og engelsk i grundforløbet, da de alle er 15

16 obligatoriske. I stedet kunne man have lidt af alle de andre fag, så man kunne prøve lidt af hvert, men mest af alt det som er i den studieretning man først havde valgt. Nogle elever føler sig helt afklarede og synes, at FP-lektionerne skal være frivillige: Jeg fandt dem fuldkommen irrelevante, da jeg allerede var fast besluttet på min studieretning. Gør dem evt. frivillige og i kun 1 modul. Endeligt er der nogle, der har på fornemmelsen, at FP-lektionerne ikke afspejler den faktiske undervisning i fagene: Det var fint nok, men det er, som om at de vil lokke en på deres respektive fag ved kun, at lave "sjove" ting. Forklar mere om hvordan de almindelige timer vil fungere FP-lektionerne ifølge lærerne Næsten alle lærere tilkendegiver, at det er en god ide, at eleverne får mulighed for at blive undervist i de fag, som de kan vælge i forbindelse med studieretningsvalget, og der er klart flertal for at lade FPlektionerne strække sig over 2 moduler. Nogle lærere problematiserer, at en del elever ikke møder op til FP-lektionerne eller anbefaler, at der ikke stilles krav om, at eleverne skal følge mindst tre FP-lektioner: Der var mange elever, der ikke dukkede op til timerne. Det ville være fint, hvis vi blot skulle undervise de elever, der reelt var interesserede. Hvorfor skal elever vælge 3 fag, når de allerede har mødt de fag, som interesserer dem og fået bekræftet, at det er de, som de vil? Undervisningen var klart bedst de dage, hvor kun interesserede var mødt op. Desuden skal der gerne gives mulighed for at fagenes særkende præsenteres: Det er vigtigt at man i eksperimentelle fag bevarer muligheden for både at arbejde teoretisk og i laboratoriet. Eksempler på tiltag i forhold til studieretningsvalget - Der udvikles nyt materiale og et andet webbaseret program, så eleverne mere enkelt kan se de reelle valgmuligheder for de enkelte studieretninger. - Antallet af obligatoriske fagpræsentationslektioner reduceres til to, men samtidigt skabes der øget bevidsthed hos eleverne om muligheden for afklaring gennem deltagelse i FP-lektioner fremmedsprog bliver en del af grundforløbet. - Det overvejes at lave en studieretningsorienteringsaften i september for 1.g-elever og deres forældre. 16

17 8. Samlet vurdering Pga. forkortelsen af grundforløbet har vi bedt såvel lærere som elever vurdere det samlede grundforløb mv. Figur 8.1 viser, at lærerne samlet set overvejende er positive i forhold til grundforløbet samt de første uger af studieretningsforløbet. Lærernes samlede vurdering af grundforløb og de første uger af studieretningsforløbet (N=88) Meget godt Godt OK Dårligt Meget dårligt Ved ikke Ubesvaret Procent Figur 8.1. Hvordan vurderer du samlet det forkortede grundforløb inklusiv de første tre uger efter efterårsferien? 8.1. Elevernes samlede vurdering Når eleverne bliver bedt om en samlet vurdering af grundforløbet er 86 % tilfredse eller meget tilfredse, og mindre end 1 % giver udtryk for en grad af utilfredshed. Dermed ligner 2013 meget de forudgående år, hvilket fremgår af figur 8.2. Samlet vurdering af første halve år på gymnasiet Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ubesvaret Figur 8.2. Hvor tilfreds har du alt i alt været med dit første halve år på gymnasiet? 17

18 9. Overordnede konklusioner Ved elevernes samlede vurdering af grundforløbet udtrykker langt de fleste tilfredshed, og mindre end 1 % giver udtryk for en grad af utilfredshed, hvilket betyder, at 2013 ligner de forudgående år. Eleverne udtrykker generelt stor tilfredshed med 1.g-introduktionen og begyndelsen af studieretningsforløbet. Mange elever udtrykker fx tilfredshed med, at hytteturen afvikles med studieretningsklassen. I en samlet vurdering er lærerne overvejende positive i forhold til grundforløbet samt de første uger af studieretningsforløbet. Lærerne oplever, at det forkortede grundforløb giver mere engagerede elever i den sidste del af grundforløbet. Lærernes evaluering af den første del af studieretningsforløbet er positiv, idet særligt danskhistorie-periodeforløbet forekommer styrket. Mht. AP svarer langt de fleste lærere, at AP fungerer bedre med den øgede koncentration af APlektioner i det forkortede grundforløb. Elevernes vurdering er nogenlunde som de forudgående år, idet AP-prøven dog fungerer bedre. Andelen af elever, der efter grundforløbet vælger en anden studieretning, er fortsat omkring 40 %. Fagpræsentationslektionerne vurderes positivt af lærerne og af de elever, der i videst omfang udnytter disse til afklaring af studieretningsvalget. Samlet set føler eleverne sig dog ikke bedre klædt på til studieretningsvalget end i de forudgående år. Mht. NV er lærerne delte, men flertallet vurderer, at det fungerer dårligere med den øgede koncentration af NV-lektioner. Eleverne er enige, idet de samlet set er mindre tilfredse med NV-forløbet. En del af forklaringen kan være det skemamæssige pres, som en del NV-lærere har oplevet. Men det forkortede grundforløb forklarer formodentligt ikke i sig selv, at der på en række områder er mindre tilfredshed med NV i 2013 end i de to forudgående år. For i 2010 var der endnu mindre tilfredshed end i På baggrund af ovenstående konkluderes, at grundforløbet også fremover skal afsluttes ved efterårsferien, idet der med fordel kan foretages en række justeringer af planlægnings- og indholdsmæssig karakter (skitseret som tiltag i de forudgående afsnit), der forventes at give et endnu bedre grundforløb. /Brian Krog Christensen, februar

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Grundforløbsevaluering 2014

Grundforløbsevaluering 2014 Grundforløbsevaluering Undervisningsministeriet har gennem 3. fase af Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser givet de enkelte gymnasier en række frihedsgrader mht. at lave forsøg med ændring af

Læs mere

Evalueringsbaseret gymnasieudvikling. Silkeborg Gymnasium Ca stx-elever (o. 18 klasser pr. årgang) 150 lærere

Evalueringsbaseret gymnasieudvikling. Silkeborg Gymnasium Ca stx-elever (o. 18 klasser pr. årgang) 150 lærere Evalueringsbaseret gymnasieudvikling Silkeborg Gymnasium Ca. 1440 stx-elever (o. 18 klasser pr. årgang) 150 lærere Eksempel 1: Grundforløb Grundforløbsevalueringens elementer Interview med 8-10 elever

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Lektionsfordeling Sammentælling Klokketimer Oversigter

Lektionsfordeling Sammentælling Klokketimer Oversigter Senest opdateret 16. juni 2014 Grundforløb 2014-version 2.0 Grundforløb Lektionsfordeling Sammentælling Klokketimer Oversigter Fag Niv OS Normal Flex Ialt ATlekt. Lekt. Norm Til str Fag AT- Opsummering

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Evalueringsplan Formål: 1. Formålet med evaluering af undervisningen og den enkelte elev er at sikre det bedst mulige faglige udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for justering af undervisnings- og

Læs mere

Lektionsfordeling Sammentælling Klokketimer Oversigter

Lektionsfordeling Sammentælling Klokketimer Oversigter Senest opdateret 8. juni 2016 Grundforløb 2015-version 3.1 Grundforløb Lektionsfordeling Sammentælling Klokketimer Oversigter Fag Niv OS Normal Flex Ialt ATlekt. Lekt. Norm Til str Fag AT- Opsummering

Læs mere

Riv ud! Lidt mere om vores studieretninger

Riv ud! Lidt mere om vores studieretninger Riv ud! Lidt mere om vores studieretninger NATURVIDENSKABELIGE - SUNDHEDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER Det er studieretningerne for dig som er interesseret i naturvidenskabelige fag, som er god til matematik,

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Klassernes evaluering af grundforløbet blev gennemført i januar-februar 2013.

Klassernes evaluering af grundforløbet blev gennemført i januar-februar 2013. Evaluering af grundforløb Skoleåret 2012-2013 Indledning Klassernes evaluering af grundforløbet blev gennemført i januar-februar 2013. De er gennemført på følgende måde: Der var udarbejdet et evalueringsmateriale

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Lektionsfordeling Sammentælling Klokketimer Oversigter

Lektionsfordeling Sammentælling Klokketimer Oversigter Senest opdateret 12. juni 2014 Grundforløb 2013-version 5.0 Grundforløb Lektionsfordeling Sammentælling Klokketimer Oversigter Fag Niv OS Normal Flex Ialt ATlekt. Lekt. Norm Til str Fag AT- Opsummering

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

AT Omlagt skriftligt arbejde 25. september 2014 Årgang 2014

AT Omlagt skriftligt arbejde 25. september 2014 Årgang 2014 AT Omlagt skriftligt arbejde 25. september 2014 Årgang 2014 AT i grundforløbet OS i grundforløbet AT1 4 20 % omlægges for A-/B-fag med mindst 10 elevtimer AT2 2 20 % omlægges for matematik C Sum 6 AT i

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger STUDIERETNINGSVALG 207-8 Samfundsvidenskabelige Studieretninger Kunstneriske Studieretninger SAMFUNDSFAG & MATEMATIK SAMFUNDSFAG & ENGELSK SAMFUNDSFAG & TYSK F MUSIK & MATEMATIK MUSIK & ENGELSK MUSIK &

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Nørre G og 1Gb

Velkommen til Nørre G og 1Gb Velkommen til Nørre G og 1Gb Program Præsentation af teamleder og tutor Divs. informationer om at være elev på NG Kommende 1b elever laver aktivitet med tutorerne forældre og teamleder går ud Fælles afslutning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Grundforløbet 2017 STX

Grundforløbet 2017 STX Grundforløbet 2017 STX Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og

Læs mere

Sprogkonference. Fredericia Gymnasium 29. august 2012

Sprogkonference. Fredericia Gymnasium 29. august 2012 Sprogkonference Fredericia Gymnasium 29. august 2012 Almen Sprogforståelse Fælles basis for det sproglige arbejde i det almene gymnasium eller The best intentions! Almen sprogforståelse er et forløb, hvor

Læs mere

Foreløbigt Grundforløb

Foreløbigt Grundforløb Sankt Annæ Gymnasium Foreløbigt Grundforløb Studieretningsområder Naturvidenskabelige Samfundsvidenskabelige Kunstneriske Sproglige Fysik + kemi B Biotek A Samfundsfag A Samfundsfag A Engelsk A Musik A

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2016 Studieretninger 2 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag, du kan vælge

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015

AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015 AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015 AT i grundforløbet OS i grundforløbet AT1 2 20 % omlægges for A-/B-fag med mindst 10 elevtimer Sum 2 20 % omlægges for matematik C AT i foråret

Læs mere

Undersøgelse af grundforløbet på de treårige gymnasieuddannelser

Undersøgelse af grundforløbet på de treårige gymnasieuddannelser Undersøgelse af grundforløbet på de treårige gymnasieuddannelser Rapporten indeholder svar fra 536 gymnasielærere ud af 1900 adspurgte. Undersøgelsen har hermed en svarprocent på ca. 30. Respondenterne

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u)

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u) VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE I 2015u (eller 1u) Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: En teamleder til hver klasse er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010 Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium 2007 2010 April 2010 Hermed fremlægges resultaterne af 3.g elevernes oplevelse af hele gymnasieforløbet. Ud af i alt 203 elever har 165 besvaret

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Nedenstående er en oversigt over aflønning af forskellige aktiviteter på skolen. Oversigten bygger på OK 2011 og indgåede aftaler på skolen. I tilfælde af modstrid

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B SR7 SR8 SR9 SR10 MU A EN A EN A EN A EN A TYF A FRB A SPB A FI

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011

Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011 Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011 Elever, lærere og skoler har i januar 2012 indberettet evalueringer på basis af de naturvidenskabelige grundforløbafholdt på skolerne i efteråret

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Elevevaluering af grundforløbet på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Elevevaluering af grundforløbet på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Elevevaluering af grundforløbet på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Eleverne i grundforløbet har besvaret et elektronisk spørgeskema i dagene 19. og. december. Besvarelserne er sket tidsmæssigt umiddelbart

Læs mere

Christianshavns Gymnasium

Christianshavns Gymnasium Christianshavns Gymnasium Evaluering af årgang 2013 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 3.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med deres tre gymnasieår til brug for det

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Strategisk ledelse, E13

Strategisk ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29 Evaluering af grundforløbet -1- Eleverne i grundforløbet har besvaret et elektronisk spørgeskema i dagene lige før juleferien. Besvarelserne er sket tidsmæssigt umiddelbart efter prøverne i NV og AP. Det

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort)

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Allan Friis Clausen rektor

Allan Friis Clausen rektor 2014-15 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdier og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Ud over det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere