Referat af møde i Aftagerpanel for Institut for Antropologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Aftagerpanel for Institut for Antropologi"

Transkript

1 Referat af møde i Aftagerpanel for Institut for Antropologi Til stede: Helle Samuelsen, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Karen Fogh Olwig, Susanne Andersen, Kristoffer Brix-Bertelsen, Nana Hvidt, John Thesmer, Agnete Overgaard, Finn Kjær Jensen, Marie Kåstrup Fraværende: Anne Kirah, Birgit Lindsnæs, Bo Wesley, Claus Larsen, Karen Lisa Salamon, Sue Wright, Helle Bundgaard Ordstyrer: Helle Samuelsen Referent: Marie Kåstrup Tidspunkt: kl Bilag: Handout: forslag til spørgeskema for minianalyse. Rapport: Danske antropologer og deres beskæftigelsessituation Handout: Forslag til profil-banner på hjemmesiden. Handout: Resume af ErhvervsPhD-ordningen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Valg af formand 3. Orientering om beskæftigelsesundersøgelse v. Marie Kåstrup 4. Orientering om arbejdet med hjemmesiden v. Marie Kåstrup 5. Orientering om ny fleksibel master i Anvendt Antropologi v. Helle Samuelsen 6. Orientering om revision af studieordninger v. Tine Tjørnhøj Thomsen 7. Diskussion af muligheder for ErhvervsPhD/erhvervsprofessorat på Antropologi 8. Diskussion af muligheder for øget beskæftigelsesindsats 9. Evt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat Dagsorden og referat fra forrige møde blev godkendt uden indvendinger. 2. Valg af formand Kristoffer Brix Bertelsen påtog sig posten som aftagerpanelets formand. Næstformand er Institutleder Helle Samuelsen. Formand og næstformand skal udover Instituttets Aftagerpanelmøder også deltage i Fakultetets Aftagerpanel-møder. 3. Orientering om beskæftigelsesundersøgelse Helle lagde ud med at orientere om, at ledighedstallene for Antropologi var højere end på andre af fakultetets fag, hvilket var utilfredsstillende. Der var derfor et ønske om at undersøge disse tal yderligere. Marie Kåstrup præsenterede mulige analyser af antropologikandidaters beskæftigelse: - En minianalyse, der hurtigt og med små omkostninger kan uddybe de gældende ledighedstal. Tallene stammer nemlig fra Magistrenes A-kasse, og skelner ikke mellem ledighed, deltidsansættelser, orlov og uddannelse. Minianalysen kan evt. også undersøge antropologikandidaters påståede kræsenhed hvad angår arbejdsområde. 1/5

2 - En opfølgning på en omfattende beskæftigelsesanalyse fra 2003, der kommer ind på adskillige aspekter af antropolog-kandidaters beskæftigelsessituation. Her kan man forholdsvist nemt genbruge skemaet og til gengæld bruge krudt på at analysere de fremkomne data og sammenholde dem med de foreliggende tal fra En ny aftagerundersøgelse, der mere systematisk analyser hvilke forventninger, erfaringer og vurderinger aftagere har vedrørende kandidater fra Antropologi. John Thesmer opfordrede til at tænke over, hvem der skal bruge tallene i sidste ende skal de bruges eksternt eller internt? Der var almen interesse for en kvalitativ undersøgelse af kandidaternes muligheder på arbejdsmarkedet. Tesen om, at der er mange individuelle veje ind på jobmarkedet for de antropologiske kandidater, og at disse er prægede af korterevarende projektansættelser, ønskedes også undersøgt. Kristoffer, John og Susanne Andersen efterspurgte desuden en undersøgelse af aftagerne af antropologi-kandidater, hvad de efterspørger og hvilke job de har at byde på. Validiteten af de gældende ledighedstal blev diskuteret. Bl.a. Kristoffer og Finn Kjær Jensen mente ikke, at ledighedstallene for Antropologi umiddelbart er komparative med tallene for Fakultetets andre fag, hvis kandidater hyppigere får fastansættelse som nyuddannede, fx Statskundskab og Økonomi. En vidererækkende diskussion opstod om Instituttets profilering og kernefaglighed. På den ene side påpegede bl.a. Susanne og Nana Hvidt arbejdsmarkedets behov for samarbejdsvillige, alsidige kandidater, der ikke hang fast i en kræsen faglighed. På den anden side anerkendte bl.a. Nana, Finn og John nødvendigheden af en specialiseret, dyb kernefaglighed, som skiller antropologkandidater ud fra mængden af samfundsvidenskabelige kandidater. De påpegede bl.a. feltarbejdets centrale rolle for Antropologiens selvforståelse og faglige specialisering, og der blev advaret mod at skære ned på det. Karen Fogh Olwig understregede, at der ikke er skåret i feltarbejdet de sidste 20 år, men at specialet nu skal skrives på et halvt år, og at det er et stort problem. Instituttets optag var også et debatpunkt. Finn spurgte til, om der måske ikke bliver produceret flere antropologer, end der er plads til i Danmark. Karen og Helle slog fast, at grænsen slet ikke er nået. Ledigheden er den samme nu som for 30 år siden, da der blev uddannet langt færre antropologer, så markedet følger med. Instituttet skal holde fast i den langsomme viden men også lave antropologer, der kan tage mange forskellige jobs. Antropologi er mange ting, som Instituttet skal blive bedre til at rumme. I stedet for at indskrænke sig, skal faget blive endnu større, så der er plads til flere specialiseringer. Det blev diskuteret, hvorfor Antropologi ikke er et valgfag i gymnasiet et tiltag, der er på vej, men tager lang tid at få indført. Kristoffer anførte, at Gymnasiereformens primære indsatsområde er naturvidenskaberne og at man derfor bør sætte kræfterne ind andetsteds end overfor gymnasiet. Til slut konkluderede Helle, at studieordningerne skal granskes, men at der også skal gøres en indsats overfor de studerendes identitetsfølelse og jobforventninger. Hvad angår beskæftigelsesundersøgelsen skal Instituttet diskutere med Fakultetet, hvilke tal de er interesseret i fx en minianalyse af kandidater fra de sidste 2-3 år med lidt flere kvalitative spørgsmål og uddybning af ledigheden. Karen foreslog, at Instituttet lavede analysen som en totrinsraket: først en kandidatundersøgelse, og dernæst en aftageranalyse på baggrund af kandidaternes oplysninger om, hvor de arbejder. 4. Orientering om arbejdet med hjemmesiden Helle refererede til aftagerpanelets første møde, hvor Instituttets hjemmeside var blevet kritiseret for at være rodet og uindbydende. Marie forklarede, at hun havde foretaget en omfattende oprydning af hjemmesiden. Hun 2/5

3 bemærkede, at drift er lige så vigtig en faktor for gode hjemmesider som udvikling, og derfor har hun udarbejdet en webmanual, der skal sikre mere regelmæssig opdatering af hjemmesiden. Marie præsenterede dernæst et udkast til et profilbanner på hjemmesidens forside. Det skal præsentere en håndfuld antropolog-profiler, som kan give nuværende og potentielle studerende og potentielle aftagere en idé om, hvad antropologer kan. Kristoffer bemærkede, at det var ham, der til forrige møde havde efterspurgt profilerne, og han og Nana udtalte, at det var et godt bud. Det blev diskuteret, om man skal udarbejde profilerne udfra markedets behov eller udfra hvad Instituttet synes, det kan en såkaldt aristokratisk model. Finn understregede vigtigheden af et format med konsekvens, dvs. en samlet strategi med et videre forløb. Instituttet blev opfordret til at forpligte de studerende på at tage stilling til, hvad de vil med deres studie før de bliver færdige. Det var et ønske for bl.a. Finn og Kristoffer, at profilerne skal virke som inspiration mere end som tvang overfor de studerende. De kan være en slags rollemodeller, der kan give dem lyst til at tænke over, hvad de vil med studiet på længere sigt. Helle og John påpegede vigtigheden af at præsentere profiler, der er gode, varierede og også gerne overraskende. John tilføjede, at man evt. kunne kombinere med aftager-profiler eller evt. bare en liste over de aftagere, der havde/havde haft antropologer ansat. Karen foreslog at gøre det obligatorisk for specialeskrivere at sætte en profil på hjemmesiden. Helle afsluttede med, at det videre forløb er uklart, idet sådanne projekter forpligter. De skal driftsikres, og det vil afhænge af Instituttets ressourcer om der kan findes arbejdskraft til udvikling og drift. 5. Orientering om ny fleksibel master i Anvendt Antropologi Helle nævnte Instituttets Master i Sundhedsantropologi (MSA), der for et år siden blev suppleret med en Master i Antropologi og Velfærd (MIAV). Eftersom der nu kun er 9 tilmeldte til MIAV skal der tages stilling til, om den skal fortsætte. Helle præsenterede derpå muligheden for at omdanne begge masters til en Fleksibel Master i Anvendt Antropologi, hvor man kan lave sin egen individuelle toning i fx sundhed eller integration. Modellen bruges allerede bl.a. på Teologi. Ifølge den fleksible master-model skal 15 ECTS tages på Antropologi, 15 andetsteds, og de resterende 30 ECTS skal gå til specialet. Derudover har man ret til 20 timers vejledning om sammensætningen af modulerne. Pointen med en ny master er, at den skal have en bredere appel end MIAV, som måske er for specialiseret. Samtidig er markedet for MSA måske også mættet om et par år og det vil så være muligt at lægge både den og MIAV ind under en fælles master. Helle slog også fast, at Instiuttets masteruddannelser ikke er til for at tjene penge, men for at markedsføre Antropologi i Danmark. Karen beskrev, at hun pt. underviser på MIAV sammen med kandidatstuderende fra Antropologi, og at det er gensidigt udbytterigt for dem og de masterstuderende. Hun uddybede, at MIAV dels omhandler nyere antropologiske tilgange til institutioners forhold til velfærd og policymaking, dels individets sociale relationer i forhold til velfærdssamfundet. Hun forklarede desuden, at det lave antal ansøgere bl.a. skyldtes kommunalreformen, som havde indvirkning på ressourcerne og skabte usikkerhed om, hvem der skal betale for en sådan master. Der var generel tiltro til efterspørgslen på MSA men også MIAV så bl.a. Nana stadig et potentiale i. Susanne og Kristoffer stillede spørgsmålstegn ved, om der var blevet sat penge nok af til markedsføring og udvikling. 3/5

4 Kristoffer anførte, at hvis man besluttede at tjene penge på masteruddannelserne, kunne de styrke Instituttets økonomi og dermed finansiere fx webdrift og udvikling. John mente til gengæld, at masteruddannelserne ikke bør være en pengemaskine. Finn og Susanne kritiserede titlen Master i Anvendt Antropologi for at være intetsigende for udefrakommende - men Finn tilføjede, at det også kan være et spændingsmoment. Han foreslog Antropologisk ledelse som alternativ titel, idet han mente, at kernemålgruppen for en fælles master er folk, der gerne vil være mellemledere. Bl.a. Susanne, Kristoffer og John efterspurgte en dybere refleksion over, hvad nytteværdien af Instituttets masteruddannelser er: Hvad kan de, som andre masteruddannelser ikke kan? Hvilke kompetencer vil virksomhederne betale for? Helle afsluttede med at sige, at der var blevet rejst mange relevante spørgsmål, og at udfaldet stadig ikke ligger klart. 6. Orientering om revision af studieordninger Tine Tjørnhøj-Thomsen fremlagde status for arbejdet med revision af Instituttets uddannelser. - Der er kommet et nyt studieaktivitetskrav pr. 1/ Herefter skal de studerende bestå 30 ECTS om året - opfyldes det ikke i 2 år, udmeldes den studerende. - Den ny karakterskala trådte i kraft 1/ Grundlaget for karaktergivningen er nu ændret, så den følger målbeskrivelsen. - Gruppeeksamener er blevet afskaffet, i stedet kan der kun gives individuelle karakterer, og mundtlige eksamener skal også afholdes individuelt. Nana tilføjede, at aftagerpaneler på både RUC og Ålborg Universitet havde protesteret mod dette indgreb. - Den nye studieordning for Bacheloruddannelsen starter primo 2008 og styrker - Det regionale - Metoder - Problemløsning og anvendthed - Analytiske kompetencer - Praktik - Den nye studieordning for Kandidatuddannelsen starter efteråret 2008 og lægger fagspecialiseringen med petitumet tidligere, ligesom feltarbejdet placeres allerede på 2. semester. Desuden afholdes et analyseseminar efter feltarbejdet. Alt sammen for at give de studerende bedre tid til at arbejde dybere med deres resultater fra feltarbejdet. 7. Diskussion af muligheder for ErhvervsPhD/Erhvervsprofessorat på Antropologi Helle lagde ud med at konstatere, at Instituttet allerede har 25 eksternt finansierede phd er. På baggrund heraf havde hun bedt Kristoffer komme med et oplæg om muligheden for ErhvervsPhD og Erhvervsprofessorat på Antropologi Kristoffer startede med at forklare, at ErhvervsPhD-ordningen var en mulighed for medfinansiering, hvor man får halvdelen af løntilskuddet dækket. Han opfordrede til, at Instituttet udnyttede sine nuværende kontakter: Coloplast, Antropologisk Analyse, 180 * Academy m.fl., og opsummerede, at ErhvervsPhD-ordningen ligger til højrebenet kun fantasien sætter grænserne. Kristoffer slog dernæst fast, at Erhvervsprofessorat-ordningen er en tungere affære. Her skal virksomheder sponsorere en fastansættelse, og det er svært i et lille land som Danmark, hvor man forventer, at det offentlige selv betaler. Til sammenligning har de på CBS kun ét enkelt erhvervsprofessorat. Erhvervsprofessorater er derfor et langt sejt træk og man skal have en rigtig god ide fx få en masse museer til at gå sammen om et Erhvervsprofessorat i oplevelsesøkonomi eller museumsledelse. 4/5

5 8. Diskussion af muligheder for øget beskæftigelsesindsats Helle havde bedt John og Susanne komme med et bud hver på, hvordan man kan få flere antropologer i beskæftigelse. John lagde ud med at fastslå, at Antropologi er fantastisk spændende set fra erhvervslivets synspunkt, men at det også stadig opfattes som flippet ude i den store verden. Han opfordrede Instituttet til at koble sig på den store interesse for brugerdreven innovation, og få nogle kandidater til at fortælle om deres cases. Coloplasts erfaring er, at samarbejdet med antropologer har været meget produktivt, også inden for Sundhedsantropologi. Coloplasts projektansatte antropolog åbner mange døre for deres samarbejdspartnere, og dét eksempel kunne fx profileres i Dansk Industris blad. Susanne påpegede paradokset i, at der er stor mangel på arbejdskraft, og alligevel går antropologer ledige. Det kan skyldes to årsager: Dels at aftagerne kender for lidt til antropologer, dels at der er et problem med antropologistuderende og kandidaters forventninger til deres jobmuligheder. Hun tilføjede, at man som aftager ikke kan se, hvad en antropolog kan og hvad Antropologi er udfra Instituttets hjemmeside. Der er en kulturkløft mellem Universitetet og erhvervslivet - et formidlingsproblem. Hvis Insituttet ikke kan fortælle nyttehistorien om deres kandidater godt nok, hvordan skal deres kandidater så kunne gøre det? Susanne understregede dernæst, at antropologer ikke ansættes som antropologer, men som medarbejdere. De antropologiske kompetencer sættes kun i spil i samarbejde med andre medarbejderes kompetencer. Desuden er kundens behov størst ikke medarbejderens. På arbejdsmarkedet er teamwork essentielt, og der er sjældent tid til fordybelse. Resultater skal kommunikeres ind i en målrettet kontekst. Hun opsummerede, at det, kandidater typisk mangler, dels er holdningen at salg er en dyd, dels evnen til at kommunikere ikke-akademisk. Instituttets repræsentanter udtrykte stor interesse for både Susanne og Johns kommentarer. Tine og Karen forklarede desuden, at der allerede lægges vægt på ikke-akademisk kommunikation og problemløsning i de nuværende og kommende studieordninger. 9. Evt. Det blev besluttet, at Instituttet i god tid indkalder til næste møde, der kommer til at ligge engang i foråret. 5/5

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune 10. semester, forår 2008 Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Speciale BILAG 1-10 - 1 - - 2 - Indholdsfortegnelse: Bilag 1. Projektbeskrivelse... 5 Bilag 2. Interviewguide mellemleder... 7 Bilag

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2013

Dimittendundersøgelsen 2013 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2013 Undersøgelse af dimittender fra Institut for Statskundskab, 2005-2012

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Projekt Studievej Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Dimensioner i projektet... 4 1.2 Projektets

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Målgruppeundersøgelse BA Digital Interaktion

Målgruppeundersøgelse BA Digital Interaktion Målgruppeundersøgelse BA Digital Interaktion Lone Malmborg, Gitte Stald & Trine Eltang Udarbejdet af: Lars Wiedemann, Signe Louise Yndigegn & Mie Fink Nielsen IT-Universitetet forår 2008 1 RESUME Denne

Læs mere

Erhvervskvinder.dk Aalborg

Erhvervskvinder.dk Aalborg Erhvervskvinder.dk Aalborg Juni måned Resumé: Kvinder i bestyrelser 22. maj, 2006 Af Jette Bjerrum, medarrangør af konferencen Eftermiddagen startede fint med flot fremmøde i en festdækket kuppelsal hos

Læs mere

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (inkl. trepartsmøde fra 13:00 14:00) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: UCSJ, Campus

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere