Tømning af bundfældningsog samletanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tømning af bundfældningsog samletanke"

Transkript

1 Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

2 Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke tømmes én gang årligt og samletanke når de er fyldte. Det er nødvendigt for, at alle borgere bidrager til: at grundvandet ikke forurenes det er til gavn for drikkevandet at vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres det er til gavn for dyre- og plantelivet at slam og spildevand renses korrekt det er til gavn for miljøet Derfor sørger Lejre Forsyning for at tømme alle bundfældningstanke i kommunen én gang årligt og samletanke når de er fyldte mod betaling. Det er netop Lejre Forsynings fornemmeste opgave at sikre, at alle borgere bidrager til et rent miljø og dermed også sundhed og trivsel for både den nuværende og de kommende generationer. Du er allerede tilmeldt ordningen Du er forpligtet til at bruge tømningsordningens entreprenør. Husk derfor at opsige en eventuel aftale med andre firmaer. Selvom du automatisk er tilmeldt den obligatoriske tømningsordning gennem din ejendoms BBR-oplysninger, er der en række vigtige forhold, du skal være opmærksom på. Med denne pjece ønsker vi at informere dig om: hvorfor den obligatoriske tømningsordning er indført hvad bundfældningstanke og samletanke er, og hvorfor de skal tømmes hvad vi tømmer - og ikke tømmer hvad du har ansvaret for hvornår vi tømmer, hvad det koster, og hvordan du betaler hvor du kan henvende dig med hvilke spørgsmål Bagerst i denne pjece finder du vores kontaktoplysninger samt en ordforklaring, som forklarer de tekniske udtryk. Hvad er en bundfældningstank? En bundfældningstank kaldes også en septiktank eller en trixtank. Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, som udledes. Hvad er en samletank? En samletank er en lukket tank, hvor al husspildevandet samles. Der udledes ikke noget spildevand fra en samletank. For at modvirke fastgroning af slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer i samletanken, skal den tømmes regelmæssigt og alltid, når den er fyldt, så spildevandet ikke løber ud på jorden og derved bidrager til forurening. Den døde høne er en skrøne Det har været en udbredt opfattelse, at bundfældningstanke aldrig skulle tømmes, og at tanken blot skulle tilsættes en død høne, hvis den ikke fungerede, som den skulle. Sandheden er, at en bundfældningstank i løbet af et år fyldes med slam og bakterier og derfor skal tømmes for at kunne fungere effektivt. Jo større slamlaget bliver i bunden af bundfældningstanken, desto højere er risikoen for, at slammet løber ud med det tynde spildevand og dermed forurener vandmiljøet og grundvandet. Regelmæssig tømning sikrer derimod, at bundfældningstanken altid fungerer korrekt. Hvorfor skal en bundfældningstank tømmes? Det slam, som tilbageholdes i bundfældningstanken, bundfældes og begynder derefter at rådne eller gære. Akkurat som det er tilfældet i en kompostbunke, så fylder slammet med tiden mindre. Lige så vel som der altid vil være noget tilbage i en kompostbunke, så kan slammet heller ikke rådne helt væk af sig selv. Derfor skal en bundfældningstank tømmes hvert år, så der er plads til at tilbageholde det nye slam, som løbende kommer til. 2

3 Ansvar Hvad er konsekvensen, når bundfældningstanken ikke tømmes? Hvis bundfældningstanken er fyldt, kan den ikke tilbageholde det nytilkommende slam. Det medfører enten, at rester af slam, papir og lignende løber ud i vandløbet og forurener dyre- og plantelivet. Eller også stopper nedsivningsanlægget til og skal måske efterfølgende renses ja i værste fald renoveres. Derfor er en tømning i sig selv forebyggende. Bundfældningstank Bundfældningstank Nedsivningsanlæg Udløb til vandløb Hvad tømmer entreprenøren, og hvor ender slammet? Tømningsordningens entreprenør sørger for at suge indholdet i din bundfældnings- eller samletank op i slamsugerens tank. Derefter transporteres dit slam til et af Lejre Forsynings renseanlæg, hvor det sammen med slam fra alle andre områder i kommunen viderebehandles til brug i industrien. På denne måde bidrager du også til en miljørigtig produktion. Når tømningen er udført, udfylder entreprenøren en attest, som anbringes i din postkasse. Hvad har du ansvaret for? Du har ansvaret for, at bundfældnings- eller samletanken er funktionsdygtig, samt at entreprenøren har en adgangsvej og kan finde og aftage dækslet uden at beskadige din beplantning. Hvis du ikke har sørget for, at entreprenøren kan udføre sit arbejde, så vil du skulle betale regningen, hvis han har kørt forgæves. Du har altså ansvaret for: At bundfældnings- eller samletanken er funktionsdygtig Hvis der er fejl i tankens funktion og udformning f.eks. manglende tæthed så skal Lejre Forsyning ifølge loven kræve udbedring af fejlene for at beskytte imod forurening af miljøet. Vi foreslår, at du kontakter en autoriseret kloakmester, hvis du ikke ved, om din tank er funktionsdygtig. Den entreprenør, som tømmer din tank, informerer dig også, hvis der er fejl og mangler i tanken. I så fald vil der være bemærkninger på den attest, som entreprenøren udfylder efter tømningen. Hvad spuler og tømmer entreprenøren ikke? Spuling af indløb og tømning af sive- og køkkenbrønde er ikke omfattet af tømningsordningen. Du skal selv bestille og betale for disse ydelser hos entreprenøren. Hvis du får behov for ekstra tømning, skal du selv bestille den hos den entreprenør, Lejre Forsyning anvender. Tømningen skal du selv betale. Den faktureres over Lejre Forsyning. Indløb Brud T-stykke

4 Adgang At entreprenøren har adgang til din ejendom Du er forpligtet til at anvise eller anlægge en adgangsvej, som er beskåret for beplantning. Fra adgangsvejen og hen til din tank må afstanden højest være 45 meter. Du kan dog træffe en speciel aftale med Lejre Forsyning om, at afstanden må være op til 90 meter. Inden for denne afstand skal der være en fri gangvej, så entreprenøren kan bære slangen hen til tanken uden risiko for at beskadige dine beplantninger. At entreprenøren har adgang til bundfældnings- eller samletankens dæksel Området omkring tankens dæksel skal være fri for beplantning. Eller være anlagt således, at entreprenøren undgår at beskadige dine beplantninger, når dækslet tages af og lægges på igen under tømningen. Ja tak 45 m Max. 30 kg At entreprenøren kan finde bundfældnings- eller samletankens dæksel Du skal oplyse Lejre Forsyning om, hvor din bundfældnings eller samletank befinder sig, så entreprenøren kan finde dækslet. Hvis du er i tvivl om, hvor tanken befinder sig på din ejendom, kan du eventuelt kontakte en autoriseret kloakmester. Nej tak 4 At entreprenøren kan aftage bundfældnings- eller samletankens dæksel Tanken skal være forsynet med et aftageligt dæksel i terrænhøjde. Dækslet må maksimalt veje 30 kg. Et dæksel er aftageligt, når entreprenøren med et almindeligt håndværktøj kan vippe dækslet af og væk fra tanken og på plads igen efter tømningen. Dæksler nedlagt i forskellige former for sten eller lignende er således ikke tilladt. 70 kg

5

6 Afregning Hvad koster det at tømme din bundfældnings- eller samletank og hvad betaler du for? Lejre Forsyning må ikke tjene penge på ordningen. Du betaler derfor kun for selve tømningen, aflevering af slam og administration af ordningen. Taksten kan ændre sig fra år til år. Du kan finde den gældende takst på Lejre Forsynings takstblad på vores hjemmeside. Hvornår tømmer entreprenøren din bundfældningstank? Din bundfældningstank tømmes én gang årligt i perioden 1. maj til 15. november. På vores hjemmeside har vi angivet, hvornår vi tømmer din bundfældningstank. Gå ind på Entreprenøren har fået frihed til at planlægge tidspunktet for tømning af din bundfældningstank mod, at vi har sikret os den lavest mulige pris for dig. I praksis spiller det nøjagtige tidspunkt ingen rolle. Du behøver nemlig slet ikke at være hjemme. Som alle vore andre samarbejdspartnere er entreprenøren vant til at tage størst muligt hensyn, når arbejdet udføres. Det fremgår af attesten, hvornår han har tømt din bundfældningstank. Ekstra tømninger af bundfældningstanke, er alle tømninger udenfor det fastsatte tidspunkt ifølge tømningsoversigten. Disse tømninger skal du selv betale for. De faktureres over Lejre Forsyning. Du er selvfølgelig også velkommen til at henvende dig til vores administration på telefon nr for at få oplyst prisen. Hvordan betaler du for tømning af din bundfældningseller samletank? Vi opkræver betalingen for tømning af din tank og behandling af slammet over forbrugsafgiftssystemet. Lejre Forsyning opkræver derudover spildevandsafgiften til staten over forbrugsafgiftssystemet. Hvem tømmer din bundfældnings- eller samletank? Idet det ikke er givet, at entreprenøren vil være den samme hver år, finder du entreprenørens adresse på Hvornår tømmer entreprenøren din samletank? Din samletank skal tømmes når den er fyldt. Derfor skal du selv henvende dig til Lejre Forsyning, når det er ved at være tid og tanken bliver derefter tømt en af de nærmeste dage. I tømningsordningen betaler du for to årlige tømninger af din samletank. Ekstra tømninger skal du selv betale for. De faktureres over Lejre Forsyning. 6

7 Andre gode råd Hæld aldrig miljøfarligt affald i dit afløb. Miljøfarligt affald er f.eks. kemikalier, olie og medicinrester. Det skader miljøet, kloakarbejdernes helbred og selve kloaksystemet. Skyl aldrig bleer, bind, vat, kondomer, kattegrus og lignende ud i toilettet. Det kan få toilettet til at stoppe, så ledningerne skal spules, eller medvirke til at slammet ikke kan genanvendes i industrien. Lejre Forsyning opkræver betaling for spildevand og det tidligere kommunale vand fra kommunens borgere og virksomheder. Vi vil give vores kunder en hurtig, professionel og venlig behandling - og så sørger vi for at informere jer om vore tilbud! Brug mindre vand. Jo mindre vand du bruger, desto mindre vand skal der ledes igennem kredsløbet fra dit afløb til bundfældningstanken, nedsivningsanlægget eller sivebrønden og tilbage i naturen igen. Undgå fedt, kaffegrums og madrester i vasken. Fedt størkner og får afløbet til at stoppe til. Hvis din vask har en si med små huller, skåner du afløb og kloak, da kartoffelskræller, småsten og andet ikke kan passere hullerne. Plant ikke træer ved kloakken, idet træernes rødder søger vand og såfremt kloakrørene har mindre revner, vil rødderne ødelægge rørene eller medføre tilstopning. Når du reparerer dit kloaksystem, så er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester. Tag hensyn til miljøet og dit kloaksystem vær altid opmærksom på, hvad du skyller ud i din vask eller toilet. 7

8 Yderligere oplysninger Du finder yderligere oplysninger om Lejre Forsyning på Her kan du også hente pjecerne: Kloakarbejde på din vej Separatkloakering på din vej Vand i Kælderen Virker kloakken ikke? Du er også velkommen til at komme forbi eller kontakte os så udleverer eller sender vi gerne pjecerne til dig. Med venlig hilsen Bjørn M. Nielsen Direktør Ordforklaring: BBR-oplysning: Bygnings- og Boligregistret er et landsdækkende register, der indeholder en systematisk registrering af bygnings- og boligforholdene. Bundfældningstank: En tank, hvor tunge partikler som f.eks. slam bundfældes, og hvorfra det tynde spildevand ledes videre til nedsivningsanlæg eller vandløb. Indløb: Et rør, der leder spildevandet til bundfældningseller samletanken. Køkkenbrønd: En brønd, der opsamler spildevand fra køkkenet, inden det ledes videre. Nedsivningsanlæg: Et anlæg, der består af plastrør med huller. Det tynde spildevand ledes ud i jorden igennem hullerne. Samletank: En lukket tank, der samler al husspildevandet. Lejre Forsyning Højbyvej Lejre Tlf: Sivebrønd: En brønd med huller, hvorfra spildevand ledes ud i jorden. Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvask eller toilet og lignende. T-stykke: Et lodret rør, der er monteret på ind- og udløb i bundfældingstanken for at forhindre direkte gennemløb. Tømningsordning: Indsamling af slam og spildevand.

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald 2015 Tønder Forsyning drikkevand spildevand affald VELKOMMEN TIL TØNDER FORSYNING Forsyningsområdet er og vil i fremtiden være en branche i en rivende udvikling. Nye teknologiske muligheder kombineret

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere